Free Essay

Застраховка Карго

In: Business and Management

Submitted By gleek666
Words 1637
Pages 7
Университет за национално и световно стопанство
Факултет „Международна икономика и политика”
Специалност „Международни икономически отношения”

[pic]

РЕФЕРАТ по Застраховане в международния бизнес на тема

„Застраховка Карго”

Изготвил: Проверил:
Сенко Юриев Боюклиев /доц. д-р И. Мишева/ фак. № 11113295 поток 126, група 1240

София, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание …………………………………………………………………….. стр. 2

Увод …………………………………………………………………………..… стр. 3

1. Застраховка Карго …………….………………………………………..……. стр. 3

2. Отговорност на застрахователя ...…………...………...………..…………... стр. 4

3. Характеристика на транспортните рискове ......…………………………... стр. 5

4. Международни клаузи по Карго застраховките ………………...………... стр. 6

5. Сключване на застраховката ……...…….….…………………….....….…... стр. 7

6. Документи при сключване на полицата и при възникване на застрахователно събитие .................................................................................................................. стр. 8

7. Ликвидация на щетите .................................................................................... стр. 8

Източници ………………………………..……………………………………... стр. 9

Увод

Преносът и транспортът на стоки и товари е рискована дейност. Първите видове застраховане са възникнали именно поради нуждата от защита на товари пренасяне с кораби до Англия. За търговци, за които най - ценни активи са стоките и доволните клиенти е важно да имат защита срещу повреда на превоза на товари. Застраховка Карго защитава и срещу кражба и други рискове.

1. Застраховка Карго

Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор. Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици. Застраховката не покрива каквато и да било загуба и/или щета, причинена поради или в резултат (пряко или косвено) на:

• свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие; • недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответствуващо подреждане на товара в превозното средство; • частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка; • мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди, съоръжения или способи; • липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство; • застрахованият обект е натоварен и/или експедиран и/или превозван на същия плавателен съд, товарен автомобил и/или товарни вагон-платформи, пренасящи киселини, петрол и петролни продукти, пиротехнически продукти и взривни вещества; пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване; • пленяване, конфискация или пиратство.

2. Отговорност на застрахователя

Отговорността на застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването й върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта, включително забавяне, разтоварване, натоварване, претоварване или транспортиране на товара, ако са извън контрола на застраховащия, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелства, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

В общите застрахователни условия, наред с всички общи положения е необходимо да се отразяват и някои специфични положения. По-важните от тях са:

Първо, универсалност на риска.

- в застрахователните условия старателно и подробно се посочват покритите и особено непокритите рискове, тъй като при евентуална щета от риск, непосочен като компонент на застрахователното покритие, но и неизключен от условията на застраховката, отговорността на застрахователя не отпада.

Второ, материята за общите и частните аварии.

- това са твърде характерни за транспортното застрахователно покритие особености, които при уреждане на отношенията между застрахованите и застрахователите следва пределно ясно да бъдат изяснени. Общата авария е компонент на застрахователното покритие, присъщо само на транспортната застраховка, с редица съществени изисквания както по отношение на определяне на същността й, така също и относно изискванията за нейното обявяване и регулиране. Частните аварии и частните повреди, включвани като елемент на застрахователното покритие, са много специфични както спрямо различните превозвани товари, така и по отношение на начина на тяхното транспортиране и вида на ползваното транспортно средство.

Трето, границите на риска.

- освен изложените положения, отразени в застрахователните условия и разпоредби, са познати и редица разнообразни клаузи по отношение на рамките по време и пространство, в които се включва застрахователното покритие: клаузи „от склад до склад”, „от борд кораб до борд”, „франко вагон”, „франко по протежение на кораба”, „франко склад на доставчика”, „стойност и фрахт”, „от кей” и много други.

Четвърто, обхватът на застрахователната сума.

- за превозваните товари като застрахователна стойност се счита действителната стойност на товара в местоизпращането. А действителната стойност се определя според стойността му в мястото и времето на натоварването заедно с разходите по застраховането, навлото, очакваната печалба по уговорения размер и мито. Или ако си послужим с един пример, застрахователната стойност се образува от: фактурната стойност на стоката + транспортните разноски + мито и други такси при вносни стоки + печалба (10%) + застрахователна премия (2,50%).

Пето, ликвидацията на настъпили щети.

3. Характеристика на транспортните рискове

За карго застраховането характеристиката на типичните транспортни рискове е следната:

Липси. Товарите пристигат на местоназначението си с намалено тегло, т.е. с липсващи части на предмета или липса на цял предмет или на цяла пратка.

Измокряне. То бива:

- чисто измокряне от морска или речна вода, дъжд, сняг, градушка и/или друга течност и/или от вода или потушаване на избухнал пожар на транспортно средство.

- овлажняване и изпотяване от атмосферни влияния , от внезапна промяна на температурата поради самото естество на стоката, от запаряване и т.н.

- изпотяване в хамбарите вследствие внезапни промени на температурата.

Вътрешен недостатък. При по-продължително пътуване на товарите поради вътрешни недостатъци на стоките на същите могат да се нанесат щети – намаляване или увеличаване на теглото, ферментиране, ръжда, бактерии, мухлясване и др. Тези щети са винаги изключени от застрахователна отговорност.

Счупване.

Принудително изменение на пътуването, на пътя на кораба.

Военни рискове.

4. Международни клаузи по Карго застраховките

Застраховката Карго е застраховка на товари по време на превоза им, независимо от начина на транспортиране или превозното средство. Поемат се разходите при загуба или повреда на товарите, при транспортиране. Карго застраховките се предлагат с различни покрития и съответно различна степен на застраховане. С Карго застраховка можете да постигнете пълно покритие, ограничено покритие или минимално покритие в зависимост от клаузите, които сте избрали в застраховката. Карго е английската дума за товар и е термин, който се използва в транспортното застраховане и презастраховане. Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” - ограничено покритие, и Клауза “С” - минимално покритите. • Институтски карго клаузи (всички рискове) включва клауза транзит, клауза прекратяване на рейса, клауза помощни плавателни съдове, клауза промяна на рейса, клауза всички рискове, клауза пълна конструктивна загуба, клауза обща авария, клауза допустима годност на плаване, клауза експедитор, клауза неизвличане на полза от застраховката, клауза взаимна отговорност при сблъскване, клауза изключено пленяване и превземане, клауза изключено стачки, бунтове, граждански вълнения, клауза разумна експедетивност. • Клауза “А” покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство. • Клауза “В” покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува. • Клауза “С” е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.
5. Сключване на застраховката
Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение отправено от Застрахования до Застрахователя. Може да се сключи от собственика на товара, експедитора или превозвача.

Формата на Застрахователният договор може да е в три вида: • Единични (индивидуални) полици - издават се само за един товар, за точно определено пътуване и за точно фиксирана застрахователна сума; • Абонаментни полици - действието им се простира към всички или определени видове товари, които ще се изпращат или ще се получават през определен период от време без предварително указване на застрахователните суми. Абонаментното застраховане е автоматично - застрахованият е задължен да съобщава (уведомява), без изключение всички пратки обект на абонирането на застрахователя. Предимствата са - предварително носене на риска, облекчен режим на плащане на застрахователната премия и преференциални тарифни числа, пълна застрахователна защита; • Генерални (общи) полици - при тях застрахованият не е задължен да застрахова всички свои пратки, а само тези, които желае и за които ще уведоми застрахователя.
Застрахователният договор влиза в сила след издължаване на застрахователната премия, с изключение на абонаментното и генералното застраховане.

6. Документи при сключване на полицата и при възникване на застрахователно събитие

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация. Когато имаме застрахователно събитие е необходимо да представите оригинал на полицата, протокол за извършен оглед от авариен комисар, констативен протокол на превозвача, протестно писмо до превозвача, опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има такива и др.

7. Ликвидация на щетите

Установяването на щетите и извършване всички процедурни формалности става от специално натоварени с това лица, ликвидатори, а във външното застраховане – аварийни комисари. Ликвидацията на щетите за погинало или повредено имущество се извършва по строго определени норми и правила, отразени в: - общите и специални условия, по които са сключени застраховките „Каско” на транспортните средства и „Карго” на превозваните товари; - Закона за задълженията и договорите; - Закона за търговското мореплаване; - Йорк-Антверпенските правила или други международни правила и разпоредби и др.

Ликвидацията протича на 3 етапа: - предварителна подготовка - определяне размера на щетата и обезщетението - изчисляване и одобряване на застрахователното обезщетение

Източници: • „Международни икономически отношения и застраховане” – проф. д-р ик. Н. Христо Драганов, изд. Тракия-М, 2004 г. • http://morfey-logistics.com/bg/menyu-kargo-zastrahovki.html • www.sofiabrokers.com/view/Застраховка_на_товари_по_време_на_превоз_-_КАРГО-88.html…...

Similar Documents

Free Essay

Monetary Union

...президентът на ЕЦБ и вицепрезидентът на Комисията по икономическите и паричните въпроси. Понастоящем председател на Еврогрупата е Йерун Дейселблум. Предимства на функционирането на единна валута 1. Единната валута премахва необходимостта от извършване на обмяна между валутите на страните-членки на Еврозоната. По този начин се премахват и разходите за арбитраж – таксите, комисионните и маржовете между курс купува и курс продава или с други думи реализиране на разходни икономии. В допълнение, горепосоченото обстоятелство изравнява условията за конкуренция на единния вътрешен пазар. 2. Появата на еврото елиминира валутния риск – рискът, който може да възникне поради колебанията на курсовете на валутите. Логично, еврото премахва и разходите за застраховка от колебания на валутните курсове. 3. Еврото осигурява ново равнище на прозрачност в сравнение с националните валути. При наличието на единна валута е улеснено сравняването на цени, разходи, такси, лихвени проценти и др. 4. Единната валута ограничава възможността на изкуственп завишаване на конкурентоспособността на една икономика спрямо останалите чрез манипулиране на валутния курс. 5. Единната валута е своеобразна предпоставка за по-дълбока интеграция между страните-членки, включително и политическа. В допълнение, Еврозоната като паричен съюз е белег на стремежа към по-значителна роля на еврото в световните разплащания и в златно валутните резерви....

Words: 368 - Pages: 2

Free Essay

-Tg Vhg

...реколта;  Всички застрахователни договори. 7. Според това, дали сделката поражда правни последици с оглед на смъртта на една от страните, или незабавно със сключването к: A.) Между живи /inter vivos/.  Пораждат предвидените с тях правни последици незабавно със сключването си освен ако страните не са се договорили за отлагане в настъпването им. Б.) С оглед на смъртта /mortis cаusaе/.  Пораждат правното си действие с оглед на смъртта.  Сделките с оглед на смъртта са формални, при тях законодателят предписва определена форма като условие за действителност. При тях е необходимо лицето, в чиято полза е извършена сделката, да надживее този, който извършва волеизявлението.  Примери:  Завещание по чл.16 във връзка с чл.23 и сл. ЗН;  Д-ри за застраховка живот.  Правно значение: За института на т.нар. „приживна делба” по чл.77 и сл. ЗН. Чл. 77. (1) Наследодателят може приживе да раздели имотите си между своите наследници, като включи в делбата и запазената част. (2) Тази делба може да бъде извършена с акт за дарение или със завещание. Чл. 78. (1) Делбата, в която наследодателят не е включил някой от наследниците с право на запазена част, е недействителна. (2) Сънаследник, който с делбата е увреден в своята запазена част, може да иска възстановяването й от другите сънаследници. Когато делбата е направена с акт за дарение, тя може да бъде оспорена по реда на чл. 74. Чл. 79. Ако в делбата не са включени всички имоти, които наследодателят е притежавал по време на своята смърт,......

Words: 148076 - Pages: 593