Free Essay

Yoyo Way

In: Business and Management

Submitted By bellchan69
Words 92577
Pages 371
ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 1 ~

yoyo's investing way www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา 2006-2010

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 2 ~

yoyo's investing way Year 2006

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 3 ~

ั ิ ื “สนต ิ สงหว ังชา” (YOYO) เสอหนม..ไฟแรง ุ่
จากดกรในการจัดการพอรตหุ ้นทไมธรรมดาเพยงแค่ 6 ปีของการเข ้า ี ี ์ ี่ ่ ี ั ิ วงการ “สนติ สงหวังชา” สามารถสร ้างผลตอบแทนได ้แล ้วกว่า 27 เท่าตัว ด ้วยแนวคิดทีเรียบง่าย ลุมลึก สุขมใจเย็น จนได ้รับรางวลผู ้ถอ ่ ่ ุ ั ื ิ ั ื่ ั หุ ้นคณภาพมาแล ้ว เชญพบกับทายาทสงกัดมวยชอดังผู ้ได ้รับชยชนะ ุ ั ี ั ิ บนสงเวยนหุ ้นของ “สนต ิ สงหวงชา” ั ความเคลือนไหวในรอบปี ่ ื้ ก็ปรับพอรตหุ ้นตลอดเวลา โดยการขายออกและซอเข ้าจํานวนเทาๆ กน ์ ่ ั ึ่ ื้ เพราะโดยปกตแล ้วผมจะไมถอเงนสด ซงถ ้าอยากจะซอหุ ้นก็ต ้องขาย ิ ่ ื ิ ื้ ื้ ตัวอืนเพือเอาเงินมาซอ ไม่มแบบทีวาขายแล ้วเก็บเงินสดๆ ไว ้รอซอหุ ้น ่ ่ ี ่ ่ อย่างนีไม่ม ี ้ ด ัชน ี 400 จด ขายขาดทน? ุ ุ โดย ปกติผมเล่นหุ ้นจะไม่ดต ้นทุนตัวเอง ไม่เคยรู ้ว่าตัวเองมีต ้นทุน ู ิ ่ ู เทาไหร่ จะวัดผลงานของตัวเองโดยจะดูวาต ้นปี มลค่าสนทรัพย์รวมมี ่ เทาไหร่ และปั จจุบันมีเท่าไหร่ โดยจะแทร็คทุกๆ ปี พูดง่ายๆก็คอดูเป็ น ่ ื พอรตรวม ไม่ได ้มานั่งดูต ้นทุนราคาเป็ นรายตัวว่าขายไปขาดทุนหรือ ์ กําไร แตถ ้าหากไปมองตัวเลขจรงๆ ก็มทังขาดทนทงกําไรผสมกน ่ ิ ี ้ ุ ั้ ั ่ แล ้วแต่ชวง ่ มองแคสวนตาง ่ ่ ื้ ทไมมาสนใจต ้นทนราคาเป็นรายตัวเพราะความสําคัญในการซอหุ ้นมัน ี่ ่ ุ ื้ อยูทวา หุ ้นตัวนันๆ ราคาจะขนได ้อกเทาไหร่ แต่ราคาทีเราซอมาไม่ได ้มี ่ ี่ ่ ้ ึ้ ี ่ ่ ้ ความสําคัญอะไรเลย ดังนั นผมจึงไม่ได ้ให ้ความสนใจอะไรมาก ทั่วไป นักลงทนอาจจะเข ้าไปดในอนเตอรเน็ตวาเขามหุ ้นอะไรทราคาเทาไหร่ ุ ู ิ ์ ่ ี ี่ ่ ้ ี แต่ผมจะไม่เข ้าไปดู จะใชวิธบันทึกว่ามีหุ ้นนี้ จํานวนแค่นี้ และก็แยกทํา ่ ึ่ ตางหากใสไว ้ในโปรแกรมเอ็กเซลล ์ ซงมันจะเป็ นการตัดอคติของตัวเอง ่ นั่นหมายความวาในพอรตผมจะแยกมองหุ ้นในด ้านคณภาพและด ้าน ่ ์ ุ ราคา โดยไม่เอามาปนกัน ่ ื ู่ ึ่ อยางเชนถ ้าถอหุ ้นอยตัวหนง แล ้วราคามันลงมาเยอะก็จะทําให ้เราใจ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 4 ~

ี เสยได ้ หรอ ถ ้ามันขนเยอะๆ ก็ทําให ้เราอยากขายก็ได ้ แตความสําคัญ ื ึ้ ่ ่ มันอยูทวา ณ ราคาปั จจุบันมันจะขึนได ้อีกเท่าไหร่ อย่างเชนผมมีหุ ้น ่ ี่ ่ ้ ต ้นทนท ี่ 10 บาทแตมันลงมาเยอะๆ และผมคํานวณแล ้ววาสถานการณ์ ุ ่ ่ มันเปลียนแปลงไปราคาเป้ าหมายจะเป็ น 5 บาท ต่อให ้ทุนผม 20 บาท ่ ผมก็ต ้องขาย บางคนอาจคิดว่ารอให ้มันกลับไปทีราคาทุนก่อนแล ้วกัน ่ ึ่ คอยขายซงถ ้าเป็นอยาง นันผลตอบแทนมันก็จะแย่ ่ ่ ้ เรมตนก็โดนไกจก ิ่ ้ ่ ิ หลังจากทีม ี โอกาสเข ้าโครงการอบรมนักลงทนรนใหม่ (New Investor ่ ุ ุ่ ึ ่ Program: NIP) ทําให ้รู ้สกวาการลงทนแบบเน ้นคณคา (Value ุ ุ ่ ้ Investing: VI) เป็ นเสนทางทีน่าสนใจ แต่ก็ยังไม่คอยรู ้เรืองนักเพราะ ่ ่ ่ ื ึ ตอนนันจบวศวกรมา จงมาอานหนังสอศกษาเพมเตมหลายๆ เลม ้ ิ ึ ่ ิ่ ิ ่ ประมาณครงปี แล ้วก็เรมเปิดพอรตประมาณปลายปี 2545 ึ่ ิ่ ์ ึ่ ี่ ่ ื ่ สําหรับหุ ้นตัวแรกทเลนก็ คอ GFPT ซงทําธุรกิจเกียวกับไก่ โดย ิ ื ี่ ตัดสนใจตามหนังสอทบอกวาหุ ้นถก ต ้อง P/E ตํา, P/BV ตํา, ปั นผลดี ่ ู ่ ่ แตก็ขาดทน หลังถอไว ้ประมาณ 2-3 เดอนก็หายไปประมาณ 30% เลย ่ ุ ื ื ิ ่ ี่ ื้ ่ ู ุ ิ ึ ตัดสนใจคัทลอสออกมา เพราะวาตอนทซอมาก็ไมได ้ดธรกจอะไรลก มากแคเห็นวาหุ ้นมันถก แม ้ว่าแรกๆ จะได ้กําไรบ ้าง แต่ก็ไม่ได ้ขายออก ่ ่ ู ื้ เพราะจํามาวา VI ต ้องซอหุ ้นถกและถอยาวๆ แตก็ไมรู ้จะถอไปถง ่ ู ื ่ ่ ื ึ ั ่ เทาไหรเหมอนกัน พอไข ้หวดนกมาหุ ้นไกก็เละตุ ้มเป๊ะเลย ่ ่ ื ล้มแล้วลุก ึ จากนันก็กลับ ไปเลียแผลใจ 1-2 อาทิตย์ ศกษาใหม่ คราวนีแค่ราคาถูก ้ ้ ิ ึ้ อย่างเดียวไม่ได ้แล ้ว ต ้องดูตัวธุรกิจด ้วยว่าจะมีทศทางดีขนหรือแย่ลง ึ่ ึ่ ้ ่ ่ ี้ ซงตัวนีก็ได ้กําไร 60-70% เลย ซงระหวางเลนหุ ้นนก็ทํางานประจํา ควบคไปด ้วย โดยก็มโอกาสไปเรยนปรญญาโท MBA ทีจฬาลงกรณ์ ู่ ี ี ิ ่ ุ มหาวทยาลัย ก็เคยฝันวาอยากจะเป็นนักลงทนเต็มตัวเพยงแตวาเวลา ิ ่ ุ ี ่ ่ ิ ี ่ ั้ ่ นันไมได ้คิดว่าจะ เลกทํางานและทํางานเต็มตัวเพยงแตตงเป้าไว ้วา ้ ่ หากวันหนงในอนาคต เงินปั นผลทีได ้จากการลงทุนมันเยอะเพียง ึ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 5 ~

พอทีจะเลียงตัวเองได ้โดยทีไม่ ต ้องทํางานก็จะลาออกมาลงทนเต็มตัว ่ ้ ่ ุ แตปรากฏวาตอนจบมาผลตอบแทนทได ้จากพอรตมันดมากโตทะลเป้า ่ ่ ี่ ์ ี ุ ึ ทเราเคยคด เป็ นเท่าตัวก็เลยรู ้สกว่าอย่างงีก็เล่นหุ ้นเต็มตัวเลยละกัน ี่ ิ ้ เก๋าเกมส ์ สตร การเลอกหุ ้นหลักๆ ก็คอ เลอกถกๆ เลอกดๆ เพยงแตวาปีแรกการ ู ื ื ื ู ื ี ี ่ ่ มองธุรกิจของผมยังไม่ขาด เหมอนเป็นมอใหมเพงเรยนจบมา ก็เลยได ้ ื ื ่ ิ่ ี ่ แตนั่งคดไปเองวาธรกจนมันน่าจะดมัง แตโชคดทปี 2546 ชวงนันราคา ่ ิ ่ ุ ิ ี้ ี ้ ่ ี ี่ ้ หุ ้นค่อนข ้างถูกอยูแล ้วด ้วย ดัชนีขนจาก 300 ไปเป็ น 700 จด เป็ น ่ ึ้ ุ เท่าตัว บางทีแม ้จะคิดพลาดธุรกิจทีซอไม่ได ้ดีอย่างทีคาดแต่หุ ้นมันก็ขน ่ ื้ ่ ึ้ เลยกลายเป็นวาปีแรกก็เป็นแบบสบายๆ และคอยๆ สร ้างผลตอบแทนที่ ่ ่ ่ ื้ ดีขนได ้ในชวงหลังเพราะมองธุรกิจได ้ขาดและมองจังหวะท ี่ เข ้าไปซอ ึ้ ได ้ถกต ้องขน ู ึ้ ่ั สงสมความรู ้ ึ่ หวใจของความสําเร็จ หลักๆ ของผมคอ การเลอกลงทนแนว VI ซงถูก ั ื ื ุ ี่ ่ ี ุ ทางและเข ้ากบนสัยของตัวเองทใจเย็นไมได ้รบร ้อนเป็นการลงทนระยะ ั ิ ึ่ ั ่ ่ ยาว ซงการเริมต ้นดีก็เหมือนมีชยไปกว่าครึง นอกจากนันก็เป็นการสะสม ้ ความรู ้ไปเรือยๆ แรกๆ อาจมีหุ ้นทีรู ้จักเพียง 10-20 ตัว หรอบางธรกจเรา ่ ่ ื ุ ิ ่ ื่ ่ ี่ ึ อาจไมเคยรู ้จักมากอน แตเมอเวลาผานไปการทศกษาขอบเขตความ ่ ่ เข ้าใจในหุ ้นมันเยอะขนตัวเลอก เราก็เยอะขน ึ้ ื ึ้ ั ่ ่ อยางแรกๆ ผมสนใจหุ ้นอสงหาริมทรัพย์ตัวหนึงแต่ด ้วยความทีผม ่ ี วเคราะหธรกจอสังหาฯ ไม่เป็นก็เลยเสยโอกาสในการเลนหุ ้นตัวนันไป ิ ์ ุ ิ ่ ้ เพราะถ ้าเราวเคราะหไมเป็นเราก็ไมอยากจะยงกบมัน แตเวลาเมอผานๆ ิ ์ ่ ่ ุ่ ั ่ ื่ ่ ่ ่ ้ ึ่ ไปก็เริมศกษาเลยเริมเข ้าใจเป็ นเหมือนโอกาสทีเยอะขึนซงก็ทําให ้เรา ่ ึ ่ ้ ื่ สร ้างผลตอบแทนได ้ดขน สวนเงอนไขในการเลอกหุ ้น ผมจะใชเงอนไข ี ึ้ ื่ ื ื ิ ี่ ู่ ุ ี่ ี ิ 3 ข ้อ คอ ต ้องเป็นบรษัททอยในอตสาหกรรมทมการเตบโต ต ้องเป็น บริษัททีมความสามารถในการแข่งขัน และต ้องมีผู ้บริหารทีด ี ่ ี ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 6 ~

มองใหรอบ ้ ่ ่ การ วเคราะหอตสาหกรรม ก็แล ้วแตอตสาหกรรมด ้วย อยางเชนชวงนี้ ิ ์ ุ ่ ุ ่ ั ื ิ ์ ผมเลนหุ ้นอสงหาฯ ก็อานขาวหนังสอพมพธรรมดา แต่ก็ต ้องอ่านแบบ ่ ่ ่ ่ ่ ฟั งหูไว ้หด ้วย เพราะถ ้าชวงไหนดัชนลงขาวร ้ายก็จะลงกันทกวัน ถ ้าชวง ู ี ่ ุ ึ่ ไหนดัชนีขนข่าวดีก็จะลงทุกวัน ซงก็ต ้องอ่านโดยเอาตัวเลขทีเป็ น ึ้ ่ ข ้อเท็จจรงไมใชตัวเลขทเป็นความเห็น นอกจากนยังได ้มาจากการคย ิ ่ ่ ี่ ี้ ุ กบผู ้บรหารด ้วย อย่างไปคุยกับผู ้บริหารของบริษัทแห่งหนึงก็อาจจะถาม ั ิ ่ เขาว่ากลัวคูแข่งมัย เค ้าทําแบบนีๆ เค ้าก็อาจจะคอมเม ้นทถงอกบรษัท ่ ้ ้ ์ ึ ี ิ ว่าทําต ้นทุนได ้ตํ่าและยอดขายดี กลายเป็ นว่าแทนทีจะสนใจตัวนีเรา ่ ้ อาจกลายเป็นสนใจอกตัวหนงแทน ี ึ่ อ่านใจให้ขาด ่ ่ ื่ ่ ุ ิ สวนทักษะในการอานคนเป็นเรองจําเป็นเพราะตอให ้ธรกจด ี แต่ผู ้บริหาร ไม่ดก็ไม่ไหวเหมอนกัน โดยคณสมบัตของผู ้บรหารก็คอต ้องมความ ี ื ุ ิ ิ ื ี ื่ ั ื ่ ความเก่ง ขยัน และซอสตย์ โดยบางทีต ้องอาศัย sense หรอไมก็สไตล ์ ่ ิ ี่ ่ ่ ่ การพดรวมถงคําถามทเขาตอบเรา อยางผู ้บรหารทเกงๆ ไมวาเราจะถาม ู ึ ี่ ่ ่ ่ ี ี้ อะไรอยางเชนวาสถานการณ์ไมดแบบโน ้นแบบนจะจัดการยังไง คอเขา ่ ื ่ เตรียมทางแก ้ไว ้หมดแล ้วและสามารถตอบเราได ้เป็ นฉากๆ แตถ ้าเป็น ี ผู ้บรหารทไมเกงอยางถามไปวาถ ้าคาเงนมันแข็งขนสงออกไม่ ดจะทํา ิ ี่ ่ ่ ่ ่ ่ ิ ึ้ ่ ึ่ ไง ก็จะได ้รับคําตอบประมาณว่า ค่าเงินมันคงไม่แข็งไปกว่านีหรอก ซง ้ เห็นได ้ว่าไม่ได ้มีการคิดแผนรองรับถ ้ามันจะเกิดขึน ผู ้บรหารบางคนจะ ้ ิ ิ ื มั่นใจเกินจริง บางคนจะชอบพูดแบบอนุรักษ์ นยมไว ้ก่อน หรอชอบปิดบัง ิ่ ่ ื่ สงทีไม่ดเอาไว ้ในใจไม่ยอมพูด บางคนก็เชอไม่ได ้เลย จึงจําเป็ นที่ ี ึ่ ื้ จะต ้องทําความเข ้าใจลักษณะของผู ้บรหารแตละคน ซงหากผมจะซอ ิ ่ หุ ้นตัวไหนในปรมาณเยอะๆ ก็มักจะต ้องเข ้าไปคุยกับผู ้บริหารก่อน โดย ิ เราก็ต ้องตงคําถามให ้เห็นถงวสยทัศน์ วธการแก ้ปัญหา แผนการ ั้ ึ ิ ั ิ ี ื ่ ุ ั ิ ื ดําเนนการในอนาคตด ้วย ถอได ้วาการคยกบผู ้บรหารก็คอบ ้านข ้อ ิ ื้ สดท ้ายกอนซอหุ ้น ุ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 7 ~

้ อยาใชอารมณ์ ่ ขณะทจตวทยาการลง ทนในความหมายของผมก็คอ จตวทยาในการ ี่ ิ ิ ุ ื ิ ิ ่ วเคราะหตัวเอง อยางเชนการเลนหุ ้นของผมจะไมดต ้นทนของตัวเอง ิ ์ ่ ่ ่ ู ุ เทยบกบราคาในตลาด ปัจจบัน เพราะคนเราจะมอคต ิ ดังนันผมจะให ้ดู ี ั ุ ี ้ ิ ว่าหุ ้นจะขึนได ้เท่าไหร่หรือจะลงได ้เท่าไหร่นั่นคือคียใน การตัดสนใจ ้ ์ ิ่ ี่ แตสําหรับนักลงทนโดยทั่วไปแล ้วสงทเขาดคอต ้นทน ตอนนีขาดทุน ่ ุ ู ื ุ ้ เลยไมอยากขาย หรอกําไรเยอะก็เลยอยากขายแล ้ว ตัวเลขต ้นทนซง ่ ื ุ ึ่ ้ ึ่ บางทีมันไม่มผลต่อมูลค่าทีแท ้จริงของหุ ้น แตเรากลับนํามาใชซงก็อาจ ี ่ ่ ้ ื้ ทําให ้เกดอคตทําให ้เราใชอารมณ์ในการซอขายหุ ้น หรออยาง Snake ิ ิ ื ่ ิ่ ่ Bite Effect คือการทีคนเรามักจะกลัวในสงทีทําให ้เราเจ็บตัวมาก่อน ่ ั อยางเคยเจ็บตัวจากหุ ้นอสงหาฯ แล ้วทําให ้ไมกล ้าจะลงทนหุ ้นอสังหาฯ ่ ่ ุ อกเพราะนกวาไมถกโฉลกแล ้ว แต่ปีนถ ้าหุ ้นมันเกิดดีขนมาก็จะทําให ้เรา ี ึ ่ ่ ู ี้ ึ้ ี เสยโอกาส ้ เข้าเนือก็ม ี ทีผานมาหุ ้นในพอร์ตของผมกําไรก็มขาดทุนก็เยอะผสมกันไป แตถ ้าคด ่ ่ ี ่ ิ ่ เป็ นรายปี สวนใหญ่จะมีกําไร โดยจะคิดต ้นปี เทียบกับปลายปี แต่อย่างปี ี่ ่ ิ ิ ่ ทีแล ้วมันเละตุ ้มเป๊ ะขาดทุนไป 55% ได ้ ขณะทชวงวกฤตอยาง 19 ่ ่ ่ ่ กนยา หรอ 19 ธันวา ทีหุ ้นจะดิงลงมาพร ้อมๆ กัน สวนใหญ่ผมมักจะอยู่ ั ื เฉยๆ เพราะตังแตเลนหุ ้นมา 6 ปี ถอหุ ้น100% ยังไม่เคย Hold Cash ้ ่ ่ ื เลย แตถ ้าผมมหุ ้นอยู่ 3 ตัว แล ้วราคาลดลงไม่เท่ากัน ผมก็จะขายตัวที่ ่ ี ื้ ่ ่ ิ่ ่ ราคาลงน ้อยแล ้วเปลียนมาซอตัวทีลงเยอะ เพราะยงมันลงมาเทาไหร่ก็ ยงถกขนเทานัน ขณะเดยวกันถ ้าในภาวะปกตแล ้วมหุ ้นอยู่ 3 ตัว ตัวแรก ิ่ ู ึ้ ่ ้ ี ิ ี ลง 5% ตัวทีสอง +10% ตัวทีสาม +50% ผมก็จะขายตัวทีสาม ่ ่ ่ ่ ื้ ึ่ ื้ บางสวนเพือไปซอตัวแรกเพิม ซงโดยปกติการซอขายของผมก็มักจะ ่ ่ ี่ เป็ นลักษณะนี้ เพราะถ ้าหุ ้นขนมากเทาไหรความเสยงก็จะเยอะขน ึ้ ่ ่ ึ้ เท่านัน ้

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 8 ~

ื่ ผสานแนวคด 2 VI ชอด ัง ิ ้ หลักคด VI ของผมจะใชแนวคดของ วอรเรนต ์ บัฟเฟต ์ และ ปีเตอร์ ิ ิ ์ ลนช ์ เป็นหลัก โดยการลงทนของบัฟเฟตจะคดระยะยาวมากๆ คอถอหุ ้น ิ ุ ์ ิ ื ื ทีดตอเนืองกันเป็ น 10-20 ปี แล ้วไม่คอยขายเพราะฉะนันเขาจะเลอก ่ ี ่ ่ ่ ้ ื ื้ ่ ่ หุ ้นทแบบเฟอรเฟ็คยอดเยยม และซอในชวงทีธรกิจมีปัญหาในชวงทีคน ี่ ์ ี่ ่ ุ ่ ่ ั้ สวนใหญจะเทขายออกมา แต่ลนชจะมองหุ ้นสนกว่าบัฟเฟต์โดยเฉลีย ่ ิ ์ ่ แล ้ว 2-5 ปี โดยจะมีการเปลียนไปเปลียนมาบ่อยกว่า คอถ ้าหุ ้นทเขาถอ ่ ่ ื ี่ ื อยูมันเริมแพงแล ้วเขาจะขายทิงและไปหาตัวทีถกกว่า แทนเป็นอยางง ี้ ่ ่ ้ ่ ู ่ ึ่ ิ ์ ไปเรอยๆ ซงลนชก็ทําการบ ้านหนักกวาบัฟเฟต ์ แตสําหรับของผมเอง ื่ ่ ่ ่ ื้ แล ้วก็กลางๆ ผสมกันคือชวงไหนมีโอกาสซอหุ ้นทียอดเยียมในราคา ่ ่ ื้ ่ ถูกๆ ก็ซอแต่ชวงไหนทีหุ ้นแบบนันหาไม่ได ้เลยก็จะเล่นหุ ้นทีไม่ต ้องมอง ่ ้ ่ ยาวมาก ตองเจาะลก ้ ึ ื้ ึ ก่อนจะซอหุ ้นแรกๆ ผมศกษาแต่ละตัวเป็ นเดือนเลยนะ แต่หลังๆ นีบางที ่ ื้ ุ ิ ี่ ู่ ผมอ่านแค่ครึงวันก็ซอแล ้ว เพราะถ ้าเป็นธรกจทเราเข ้าใจอยแล ้วก็ไม่ ่ ึ ั ่ ต ้องศกษาอะไรมาก อยางถ ้าผมสนใจหุ ้นอสงหาฯ ตัวนึงก็จะเข ้าไป ึ ิ ิ ่ ี ศกษางบการเงนของบรษัทวาเป็นยังไง ผลงานในอดตเป็นยังไง แล ้ว ื้ ภาวะปัจจบันยอดขายโอเคมัย แล ้วผมก็ซอได ้เลย จากทีในอดีตต ้องไป ุ ้ ่ ั ิ ์ ู่ ่ เรมต ้นดวาหุ ้นอสงหาฯ เขาวเคราะหกันยังไง คแขงเป็นยังไง ใครเป็น ิ่ ู ่ ึ ่ คูแข่งในธุรกิจนี้ แล ้วอดีตเป็ นอย่างไร แต่ทผานมาผมก็ศกษาไปเรือยๆ ่ ี่ ่ ว่ารายนีจดเด่นด ้านนีๆ ลูกค ้าหลักคือใคร ดังนั นเราจะมีข ้อมูลมาก บางท ี ้ ุ ้ ้ ื้ ่ ้ ฟั งผู ้บริหารพูดปั๊ บๆ เอาเครืองคิดเลขจิมๆก็ซอได ้เลย ห ัวใจหล ักงบการเงิน ่ หวใจ หลักๆ ทต ้องดและพลาดไมได ้ก็คองบการเงน โดยก็ดอตราสวน ั ี่ ู ่ ื ิ ู ั ้ หลักๆ กําไรขันต ้น ค่าใชจ่ายในการขายและบริหาร เป็ นยังไง เรยกได ้วา ้ ี ่ ดทกรายการในงบกําไรขาดทนเลย แล ้วก็ไปดูหนีสนเทียบกับทุนว่าเป็ น ู ุ ุ ้ ิ ี่ ยังไง ถ ้าหนีเยอะก็เสยง หนีน ้อยก็สบาย แล ้วจากนั นก็นําแต่ละบริษัทมา ้ ้ ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 9 ~

่ เปรียบเทียบกับคูแข่งตัวอืนๆ ในกลม อยางเชน ตังแตต ้นปีทผานมา ่ ่ ุ่ ่ ้ ่ ี่ ่ ธุรกิจอสังหาฯ ไม่น่าจะดี สภาวะเศรษฐกจมันแย่ แบงกก็ไมคอยปลอยกู ้ ิ ์ ่ ่ ่ ั แต่ในสภาวะทีแย่แบบนีจะมีคนทีได ้ประโยชน์อยู่ บริษัทอสงหาฯ ราย ่ ้ ่ เล็กๆ กู ้แบงกยากดังนันจงเปิดโครงการใหมไมได ้ หรอบรษัททมหนี้ ์ ้ ึ ่ ่ ื ิ ี่ ี เยอะขายของไม่ได ้กู ้ไม่ได ้แทบจะต ้องปิ ดตัวไปก็มซงคน ทีได ้ประโยชน์ ี ึ่ ่ ั จะตกอยกบบรษัทอสงหาฯ รายใหญ่ทมงบดุลแข็งแกร่งมีหนีน ้อยๆ ู่ ั ิ ี่ ี ้ ่ แม ้วายอดขายรวมจะลดลงแต่บริษัทพวกนีจะสามารถไปแย่งสวนแบ่ง ่ ้ การตลาดตัวอนๆ มาได ้ ื่ เงียหูฟง ่ ั ผมก็อานบทวเคราะหด ้วย แต่ก็ต ้องดูวาทีมามันมาจากไหน หากมาจาก ่ ิ ์ ่ ่ ั ื่ ื การสมภาษณ์ผู ้บรหารเราก็ต ้องดตัวผู ้บรหารเพม ถ ้าตัวเขาเชอถอได ้เรา ิ ู ิ ิ่ ื่ ึ่ ื่ ี ิ ์ ่ ก็เชอบทวเคราะหงายหน่อย ซงก็จะดูชอนักวิเคราะห์ทมชอเสยง ี่ ี ื่ ่ ่ ่ ่ ่ ี ิ ์ ั ประกอบแตเอาเข ้าจรงหุ ้นทผม เลนสวนใหญจะไมคอยมคนวเคราะหซก ่ ิ ี่ เทาไหร่ ขณะทอกอยางทผมจะไมดจากบทวเคราะหเลยคอราคา ่ ี่ ี ่ ี่ ่ ู ิ ์ ื เป้าหมายแม ้วาจะมการ คิดตามสูตร WACC, DCF หรออะไรก็ตาม ผม ่ ี ื ื่ ้ ี ิ ้ ไม่เชอเลยและผมก็ไม่ได ้ใชวิธคดแบบนันด ้วย เพราะผมก็เคยลองทําแต่ มันเป็ นทฤษฎีทใชไม่ได ้ผลเลย ตอนนีผมเลยคิดง่ายๆโดยใช ้ P/E Ratio ี่ ้ ้ ่ ้ ู ่ และคาดการณ์ตัวเลขลวงหน ้าประมาณ 1 ปี สวนหลังจากนันก็ดวามันจะ ่ ิ ์ ่ ดขนอกแคนันก็พอ ถ ้าให ้นักวเคราะหมาแขงคาดการณ์กําไร 1 ปี ี ึ้ ี ่ ้ ลวงหน ้ากบผมแล ้วเค ้าหรอผมก็คงไมได ้มใครเกงไปกวากนหรอก พอ ่ ั ื ่ ี ่ ่ ั ื้ เราดแล ้วเห็นวาเทยบกบ P/E แล ้วในปีหน ้าราคามันถกก็ซอได ้เลย ู ่ ี ั ู ี่ กระจายความเสยง ึ ในพอร์ตผมจะแบ่งถือหุ ้นโดยเฉลีย 5-6 ตัว เพราะถ ้าน ้อยตัวไปก็จะรู ้สก ่ ึ ึ่ วาเสยงแตก็เคยถอตัวเดยวเหมอนกนนะ เพราะรู ้สกมั่นใจมาก ซงปรากฏ ่ ี่ ่ ื ี ื ั ้ ่ วาโชคดถอถกตัว แตหลายๆ ครังหุ ้นทีมั่นใจมากๆ แล ้วเละไม่เป็ นท่า ่ ี ื ู ่ ึ ่ ่ ่ ี ขึนมาก็มเหมือนกัน ทําให ้หลังๆ รู ้สกวาจะไมเลนหุ ้นหนักๆ ตัวเดยวแล ้ว ้ ี ่ ั ต ้องมการกระจาย แตบางตัวอาจถอเยอะหน่อยเชนซก 30% ของพอรต ี ่ ื ์ ่ ื ั ์ ตามความมั่นใจ และตามเป้าหมายของมัน เชนถ ้ายังเหลออพไซดเยอะ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 10 ~

ก็จะถอมากหน่อย ื เหตุปร ับพอรต ์ ่ ุ สําหรับ ผมการทีราคาลดลงไม่ใชจดคัทลอส แต่ผมจะคัทลอสก็ตอเมือ ่ ่ ่ วเคราะหผดอยางมองวากําไรน่าจะได ้ 1 พันล ้านบาท แตประกาศจรงได ้ ิ ์ ิ ่ ่ ่ ิ ึ่ แค่ 7 ร ้อยล ้าน ซงก็ต ้องมาดเหตผลประกอบด ้วย ถ ้าเป็นเหตการณ์ ู ุ ุ ั่ ื้ ชวคราวก็จะไปเข ้าสตรของ บัฟเฟต ์ แทนทคัทลอสก็อาจจะซอเพิมแทน ู ี่ ่ ่ ่ ถ ้าราคาลดลง สวนเหตุผลอืนทีไม่ใชการคัทลอสแต่จะไม่เก็บหุ ้นไว ้ต่อก็ ่ ่ ่ คอ เห็นหุ ้นตัวอืนทีดกว่า แม ้ว่าหุ ้นตัวทีถอนั นจะได ้กําไรอยูก็ตาม สวน ื ่ ่ ี ่ ื ้ ่ ้ ปั จจัยทางเทคนิคผมไม่เคยดูเลย จะใชแค่ P/E กบวเคราะหธรกจเป็น ั ิ ์ ุ ิ หลัก ถ ้าธรกจดมากๆ ก็ควรทจะม ี P/E ทสงกวาตัวอนหรอไมก็เป็นธรกจ ุ ิ ี ี่ ี่ ู ่ ื่ ื ่ ุ ิ ทดมาก แตคนอนยังไมเห็นเราก็ต ้องหาให ้เจอกอน ี่ ี ่ ื่ ่ ่ ้ หน 5 เดง ุ้ ื้ ้ ตังแต่ ผมเลนหุ ้นมา PSL เป็นหุ ้นทให ้ผลตอบแทนสงสด โดยซอตังแต่ ้ ่ ี่ ู ุ ราคา 8 บาทถึง 11 บาท แล ้วก็เก็บประมาณ 1 ปีไปขายทราคา 40 บาท ี่ ึ่ ี่ ื ี่ ื ี ้ ซงนคอหุ ้นทถอตัวเดยวทังพอรต เพราะมองวาคาระวางเรอจะขนเยอะ ์ ่ ่ ื ึ้ แตพอขนไปเยอะแล ้วก็มองไมออกเหมอนกันวาจะขายตรงไหน ่ ึ้ ่ ื ่ ึ ่ ้ ้ ้ จนกระทั่งรู ้สกว่าถึงจุดหนึงไม่น่าจะขึนไปกว่านีแล ้วมังก็เลยขาย…ก็ มั่วๆ เหมอนกนนะ เพราะมันเคยขนไปถง 60 บาทด ้วยนะ แล ้วก็มแตกพาร์ ื ั ึ้ ึ ี ื้ อะไรด ้วย แต่ทผมซอมา 8 บาทก็ต ้องถอวามันขนมาเยอะแล ้วนะเพราะ ี่ ื ่ ึ้ ่ กอนหน ้านมันมาจาก 3 บาทด ้วยซํ้า ถ ้าถามก็คงต ้องบอกวามันก็ฟลุ๊ ่ ี้ ่ คสวนหนงด ้วยมัง ึ่ ้ แสบสะท้านทรวง ่ สวนตัวทเจ็บตัวมาก ทสดก็คอ SNC และเล่นหุ ้นตัวนีก็ถอเยอะด ้วยถือ ี่ ี่ ุ ื ้ ื ื้ ้ ื้ ่ เต็มพอรตเลย ผมซอตังแตราคา 3 บาท ไปถึง 7 บาท 15 บาทก็ยังซอ ์ ึ่ ่ ื้ เพิม จนขึนไป 17 บาท แล ้วก็ลงมา 12 บาทซงชวงนั นก็ยังมั่นใจนะซอ ่ ้ ้ หุ ้นเพมทนเข ้าไปอกด ้วย พอผานไปซักพักทนผลประกอบการมันผด ิ่ ุ ี ่ ี ี้ ิ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 11 ~

จากทีเราคาดไว ้แม ้ว่าผู ้บริหารจะเป็ น คนททํางานเกงแตสงทเกดขน ณ ่ ี่ ่ ่ ิ่ ี่ ิ ึ้ เวลานันมันก็เกนคาดการณ์ของผู ้บรหารเหมอนกัน ให ้โอกาสผู ้บรหารไป ้ ิ ิ ื ิ ิ 3 ไตรมาส แต่ก็ยังไม่ดเลยตัดสนใจขายทิงไปทีสบกว่าบาท แต่ผมก็ไม่ ี ้ ่ ิ รู ้เหมอนกันนะวาตัวนผมขาดทนหรอกําไรเพราะผมไมรู ้วาต ้นทน มันอยู่ ื ่ ี้ ุ ื ่ ่ ุ ทตรงไหน ี่ มองให้ขาด แนะนําให ้นักลงทนรนใหมถ ้าอยากจะ ประสบความสําเร็จในการเลนหุ ้น ุ ุ่ ่ ่ แบบนีจะต ้องวเคราะหธรกจให ้เป็นวาธรกจ นมันดหรอเปลา เพราะการ ้ ิ ์ ุ ิ ่ ุ ิ ี้ ี ื ่ เลนหุ ้นมันไมใชการวเคราะหหุ ้นวาจะขนหรอลง แตเป็นการดวาธรกจจะ ่ ่ ่ ิ ์ ่ ึ้ ื ่ ู ่ ุ ิ ดหรอไม่ อนาคตจะเป็นอยางไร แล ้วมูลค่าธุรกิจทีขายอยูทกวันนีถก ี ื ่ ่ ่ ุ ้ ู หรอแพง ถ ้าเราเข ้าใจมันดีพอก็จะรู ้แนวโน ้มมันได ้ และถ ้าเข ้าใจลึกก็จะรู ้ ื ว่าธุรกิจนีมมลค่าเท่าไหร่ จากนันก็เอามลคามาเทยบกบราคาในตลาด ้ ี ู ้ ู ่ ี ั ื้ ถ ้าถกเราก็ซอ ถ ้าแพงเราก็ขาย ู หนด ี P/E ตองสูง ุ้ ้ ึ่ ปกติแล ้วธุรกิจทีดก็จะมี P/E ทีแพง ธุรกิจแย่ P/E ก็ควรจะตํา ซงผมก็จะ ่ ี ่ ่ ุ ิ แบงหุ ้นออกเป็น 5 เกรด ตามคณภาพของบรษัท จากหุ ้นเกรด A ไป ่ ึ่ ื ุ ิ ี่ ี จนถงหุ ้นเกรด F ซงหุ ้นเกรด A หรอ หุ ้นสดยอด จะเป็นบรษัททมหนี้ ึ น ้อยหรือไม่ม ี รายได ้มั่นคงมากและโตขึนอย่างสมํ่าเสมอ กําไรโตขนใน ้ ึ้ ื่ ั ุ ิ ระดับ 20-30% ผู ้บรหารเกง ขยัน ซอสตย ์ แนวโน ้มธรกจด ี มอํานาจใน ิ ่ ี ึ่ การตอรองสง อยในอตสาหกรรมทไมแขงขันกนเรองราคา ซงม ี P/E 12 ่ ู ู่ ุ ี่ ่ ่ ั ื่ เท่าขึนไป ้ หุ ้นเกรด B หรอ หุ ้นคณภาพด ี จะเป็นบรษัททมหนน ้อยหรอไมมเลย ื ุ ิ ี่ ี ี้ ื ่ ี รายได ้โตอย่างต่อเนือง กําไรในอนาคตคาดว่าจะโตในระดับ 15% ขึน ่ ้ ่ ่ ี่ ื ไป โดยมี P/E ทีเหมาะสมประมาณ 9-12 เทา ขณะทหุ ้นเกรด C หรอ ิ ี่ ี ้ หุ ้นคณภาพดพอใช ้ จะเป็นบรษัททมหนีไม่มาก รายได ้ไม่ผันผวน ุ ี เตบโตอยางสมําเสมอ กําไรในอนาคตเตบโตระดับ 5-15% ตอปี โดยม ี ิ ่ ่ ิ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 12 ~

P/E ทีเหมาะสมประมาณ 6-9 เทา ่ ่ หุ ้นเกรด D หรือ หุ ้นทมคณภาพกลางๆ จะเป็นบรษัททมหนสนกลางๆ ี่ ี ุ ิ ี่ ี ี้ ิ ้ ่ ิ รายได ้และกําไรไมคอยเตบโต หรอเตบโตชาไมเกน 5% ตอปี โดยม ี ่ ่ ิ ื ิ ่ P/E ทีเหมาะสมประมาณ 5-6 เทา และหุ ้นเกรด F หรอหุ ้นทมคณภาพ ่ ่ ื ี่ ี ุ แย่ เป็นกจการทขาดทนหนสนมาก หรอกําไรไมแน่นอน หรอผู ้บรหาร ิ ี่ ุ ี้ ิ ื ่ ื ิ ไว ้ใจไม่ได ้ ่ สูตรคํานวณหุนแบบสวนต ัว ้ ่ ่ ี่ ่ วธคดงายๆ ก็อยางเชน PS ปีทแล ้วกําไรตอหุ ้น 1.10 บาท สวนผู ้บรหาร ิ ี ิ ่ ่ ิ บอกว่าปี นีจะโต 30% และอัตราการทํากําไรไมตํ่ากวาเดม ดังนันผมก็จง ้ ่ ่ ิ ้ ึ ึ่ เอา 1.1x 1.3 ก็ได ้ประมาณ 1.4 ซงก็อาจจะเยอะไปหน่อยก็ให ้ดิสเค ้าท์ ั ึ่ ี่ ื ่ คิดว่าซก 1.25 ก็แล ้วกัน ซงนคอกําไรตอหุ ้นสําหรับปีนี้ แล ้วก็นํา PS มา ึ่ ุ ุ เทยบความแข็งแกรงกบคแขงในวงการ ซงในด ้านคณภาพก็ชนะทกตัว ี ่ ั ู่ ่ ึ่ ่ ่ ซงคูแข่งก็ P/E ประมาณ 10 เท่า ผมก็มาคิดลด P/E ด ้วยวาน่าจะ 8 เท่า ิ่ ่ ละกัน แล ้วนํ า 1.25 x 8 ก็เทากบ 10 บาท ก็แค่นเองโดยสงแรกทีผม ่ ั ี้ ิ ื่ จะต ้องทําก็คอตัดสนใจว่าจะเชอผู ้บริหารได ้ หรือไม่กอนและค่อยคิดลด ื ่ ไปอกซกหน่อย ี ั กูมาเล่นหุน ้ ้ ทเลนมารจนด ้วย ก็เพราะเลนหุ ้นแล ้วได ้ผลตอบแทนดี เลยคิดว่าถ ้ากู ้มา ี่ ่ ์ ิ้ ่ เลนคงจะได ้เยอะกวานแน่เลย สําหรับครังแรกทกู ้มาเลนดอกเบยถกมาก ่ ่ ี้ ้ ี่ ่ ี้ ู ่ ้ แค่ 4.5% เทานันเอง สวนตอนนีก็ 5.5% แตก็ต ้องเอาหุ ้นมาวางเป็น ่ ้ ่ ึ่ ิ หลักประกัน ซงถ ้าหุ ้นลงก็จะทําให ้สนทรัพย์คํ้าประกันมูลค่าตําลงก็จะ ่ ี่ ทําให ้ความเสยง จากการถกฟอซเซลจะเยอะขน ดังนันสงทเราต ้องทําก็ ู ึ้ ้ ิ่ ี่ ่ คอต ้องขายหุ ้นบางสวนออกไปตอให ้เรารู ้วามันถก ก็ตามเถอะ ก็ต ้อง ื ่ ่ ู ยอมขายทงเพราะต ้องลดหนี้ ตรงข ้ามกับหลักการทีวาหุ ้นยิงถูกยิงต ้อง ิ้ ่ ่ ่ ่ ื้ ึ่ ซอแต่นยงถูกเรากลับยิง ขาย ซงเป็นเหตให ้ปีทแล ้วผมขาดทนเละก็ ี่ ิ่ ่ ุ ี่ ุ ้ เพราะมารจนนีแหละ ถ ้าหากไม่ใชมาร์จนเลยพอร์ตผมจะลบเพียงแค่ ์ ิ้ ่ ิ้ 33% เทานันเอง แต่เพราะมาร์จนเลยทําให ้ติดลบถึง 55 % การจะเลน ่ ้ ิ้ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 13 ~

ื่ ่ มาร์จนต่อให ้หุ ้นถูกก็ตาม ถงผมเชอวาหุ ้นจะเข ้าใกล ้มลคาเหมาะสมใน ิ้ ึ ู ่ ั้ ระยะยาว แตในระยะสนมันอาจจะลงก็ได ้ และมาลงมาเรือยๆจนกระทั่ง ่ ่ ถึงจุดทีเราเจ็บก็แยแล ้ว ่ ่ ั ื้ ี่ ซอกองทนอสงหาฯ ความเสยงตา ุ ํ่ ้ ์ ิ้ ี ตังแต่ ต ้นปีก็เลยทําให ้ผมเข็ดไมอยากใชมารจนอกแตมาเห็นหุ ้นมันถก ้ ่ ่ ู ้ ื้ ั มากเลยต ้อง ใช ้ แตผมก็เลยเลอกใชในการซอกองทนรวมอสงหาฯ ่ ื ุ ่ แทนโดยผมจะดูทเงินปั นผล อย่างเชน 15% ถ ้าผมกู ้มา5% ผมก็กําไร ี่ 10%แล ้ว แต่ก็ไม่ได ้คิดจะถือยาวถึง 30 ปี แคปีสองปีก็พอ หลักการดู ่ พนฐานก็เหมอนหุ ้นเลย อยางกองทนรวมอสังหารมทรัพยสนามบนสมย ื้ ื ่ ุ ิ ์ ิ ุ ึ่ เขาก็มการันตจ่าย 60 สตางค์/ปี ซงถ ้าเทยบกบราคา 4 บาททีเคยลงไป ี ี ี ั ่ ก็หมายความว่าปั นผล 15%แล ้ว ยังไม่รวมกับราคาหน่วยลงทุนที่ ี่ ึ สามารถสูงขึนได ้อีกดังนันมันจงมความ เสยงน ้อยมากผมจงกล ้ากู ้มา ้ ้ ึ ี ่ ื เลน แตก็ต ้องเลอกเหมอนกน เพราะบางกองอสังหาฯ ก็แยเหมอนกัน ่ ่ ื ื ั 6 ปี 27 เดง ้ ผลตอบแทนตังแตเรมเลนหุ ้นวนแรกจนถงปัจจบันพอรตของผมม ี ้ ่ ิ่ ่ ั ึ ุ ์ มูลค่าเพิมขึน 27 เท่าแล ้ว ผมลงทุนหุ ้น 100% ไมวาหุ ้นเล็กหุ ้นใหญหุ ้น ่ ้ ่ ่ ่ ่ ิ ตลาดเอ็มเอไอเลนหมด สวนสนทรัพยประเภทอนๆ ผมไมได ้ลงทนอะไร ่ ์ ื่ ่ ุ ่ เลย สวนหุ ้นไอพโอผมก็ไมเลนด ้วยเพราะ หุ ้นทีดราคาไม่แพงมันก็มักจะ ี ่ ่ ่ ี ่ ไมมาถงเรา สวนทมาถงเรามันก็เป็นหุ ้นอะไรก็ไมรู ้ เพราะปกตทปรกษา ่ ึ ี่ ึ ่ ิ ี่ ึ ทางการเงนเขาต ้องตงราคาให ้หุ ้นไอพโอแพงทสดแตต ้อง ขายได ้ ิ ั้ ี ี่ ุ ่ ั ่ เพราะฉะนันมลคาหุ ้นไอพโอจงไมคอยถกกวาทควรจะเป็นซกเทา ไหร่ ้ ู ่ ี ึ ่ ่ ู ่ ี่ พรอมโกอนเตอร ์ ้ ิ ื ้ การตดตามขาวก็เป็นการดทวขณะท ี่ หนังสอพิมพ์ก็จะใชเวลาอ่านตอน ิ ่ ู ี ี ึ่ ่ ่ ่ ์ ู ู ิ ์ ื เย็นซงสวนใหญก็จะเป็นโพสตทเดย ์ กับ ทันหุ ้น สวนบลมเบรกหรอซ ี เอ็นบซก็ไมเคยดเลย แต่ตอไปอาจจะต ้องดแล ้วเพราะเพอนๆ เขาชวน ี ี ่ ู ่ ู ื่ ไปเปิดพอรตซอขายตางประเทศไว ้ รวมถงต ้องดพวกอตราแลกเปลยน ์ ื้ ่ ึ ู ั ี่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 14 ~

ด ้วย แตตอนนก็แคเปิดไว ้เฉยๆ กอนยังไมได ้เลนหรอกเพราะกวาจะเปิด ่ ี้ ่ ่ ่ ่ ่ ้ พอรตได ้ก็ต ้องใชเวลาเป็นเดอนๆ ในบรรดากวนของผมทสนทมากๆ ม ี ์ ื ๊ ี่ ิ ั ี ่ ซกประมาณ 10 คน ก็เป็นรุ่นเด็กเสยสวนมาก มการบอกกันวาหุ ้นตัว ี ่ ึ ไหนด ี มการพดคยและแนะนํากนให ้ไปศกษาตอ ก็แล ้วแตตางคนตาง ี ุ ุ ั ่ ่ ่ ่ ่ ไปคด แตบางทคดเหมอนกนก็ม ี เป็นการแลกไอเดยหรออพเดทชวยกัน ิ ่ ี ิ ื ั ี ื ั มากกว่า ผลตอบแทน 40% จิบๆ ๊ ี ิ สําหรับ ชวตของนักลงทนมันก็สบายเหมอนกน ผมเลยตังใจว่าเวลาที่ ุ ื ั ้ ้ ื สวางก็จะใชเวลาทํากจกรรมทมสาระก็มอานหนังสอ เกยวกบการลงทน ่ ิ ี่ ี ี ่ ี่ ั ุ และธุรกิจระดับโลกอย่าง โตโยต ้า กูเกิล อีเบย์ ฯลฯ รวมถงมาตลาด ้ ึ ่ หลักทรัพยเพอฟัง Opportunity day สวนนิยายอย่างแฮรีพอร์ตเตอร์ ์ ื่ ่ ่ ่ ื ่ ผมก็จะอานชวงกลางคนแทน สวนเป้ าหมายในการลงทุนก็จะไปเรือยๆ ่ ่ ่ ื่ ุ ไม่มหยุดครับเพราะก็ยังสนุกไปเรอยๆ ไม่ใชวาถึง 100 ล ้านแล ้วก็หยด ี มันเหมอนแขงกนเลนเกมกบเพอน อยางปีนก็คยกันวาได ้มากเปอรเซน ื ่ ั ่ ั ื่ ่ ี้ ุ ่ ี่ ์ ็ แล ้ว…..40% เองหรอ จ๊ บๆ (หัวเราะ) ิ ั ิ ี ี่ ั ่ ี ิ “สนต ิ สงหวงชา” บอกวาการลงทนคออาชพทชอบ แตก็ต ้องมวนัยให ้ ่ ุ ื ่ ึ่ ิ่ ู่ มากกบตัวเอง และพยายามใฝ่ หาความรู ้ใสตัวเองอยเสมอ ซงสงสําคัญ ั ิ่ ิ ่ ุ ื ุ ิ ่ สงแรกกอนตัดสนใจลงทน คอการมองแนวโน ้มธรกจ ต ้องมองให ้ขาดวา จะเป็ นไปในลักษณะใด จากนั นก็ไปคัดเลือกหุ ้นทีดทสด โดยหลักทีให ้ ้ ่ ี ี่ ุ ่ ิ นํ้าหนักความสําคัญคอการวเคราะหจากงบการเงนเพอตัดสนใจลง ทุน ื ิ ์ ิ ื่ ในทสด และอยาลมเกาะตดการเคลอนไหวในทกระยะ และหากเป็นไป ี่ ุ ่ ื ิ ื่ ุ ์ ได ้ต ้องหาโอกาสพูดคยกบผู ้บรหารเพอพจารณาถงวสยทัศนใน การ ุ ั ิ ื่ ิ ึ ิ ั บริหารกิจการด ้วยเพือจะได ้ผิดพลาดน ้อยทีสด ่ ่ ุ เครดิต: Investor Station ฉบ ับท ี่ 137-145 ประจําว ันท ี่ 1-11 มถนายน 2552 ิ ุ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 15 ~

Sunday, June 04, 2006

เล่นหุน Style YoYo ้
สวัสดีครับ เพือนๆพีๆน ้องๆ Value Investor และคนทต ้องการจะเป็น ่ ่ ี่ Value Investor ทุกท่าน weblog นีเขียนขึนโดยมีจดประสงค์เพือทีจะแบ่งปั นความรู ้ในการเล่น ้ ้ ุ ่ ่ ้ หุ ้น (ขอใชคําว่าเล่นหุ ้นนะครับ ดูแล ้วสนุกกว่าคําว่าลงทุนเยอะเลย) บาง วนอาจจะเขยนแนะวธการเลนหุ ้น บางวนอาจจะหาบทความดๆมาลง ั ี ิ ี ่ ั ี บางวันก็นั่งวิเคราะห์หุ ้น บางทีอาจนั่งเขียนระบาย หรอบางทอาจจะเอา ื ี ่ อะไรทีไม่เกียวเลยมาใสก็ได ้ อย่าคิดมากกันนะครับ คดวาอานเอามันส ์ ่ ่ ิ ่ ่ ละกน ั ปล. เพงเรมเขยน Blog นะ ยังงๆปลาๆอยเลย ิ่ ิ่ ี ู ู่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 16 ~

Monday, June 05, 2006

ทําไมตอง Value Investing ้
หลายๆคนอาจจะถามนะวาการลงทนมหลายรปแบบ ทําไมต ้องเป็น ่ ุ ี ู Value Investing ? ื้ ลองมาดกันกอนวา VI คออะไร? VI ก็คอการเลอกซอหุ ้นทมราคาตํ่า ู ่ ่ ื ื ื ี่ ี กว่ามูลค่าทีแท ้จริง และมหลักการในการประเมนมลคาหุ ้นเหมอนกนการ ่ ี ิ ู ่ ื ั ประเมนมลคาธรกจ โดยไม่สนใจกราฟหุ ้น แนวรับแนวต ้าน อยางทการ ิ ู ่ ุ ิ ่ ี่ ลงทนแบบอนๆสนใจกน ุ ื่ ั แล ้วการลงทนแบบนมันมดยังไง ก็ต ้องขอเลาย ้อนหลังไปกอนวาตอนท ี่ ุ ี้ ี ี ่ ่ ่ เราเรมสนใจหุ ้นเป็นครังแรก เราก็พยายามมองหาวธการลงทนทน่าจะใช ้ ิ่ ้ ิ ี ุ ี่ ได ้ผล วธมองหาก็ดจากนักลงทนทประสบความสําเร็จทังระดับโลก ิ ี ู ุ ี่ ้ รวมถงคนรอบๆตัวเรา พอดตอนนันคนรอบๆตัวยังไมมใครรงในการเลน ึ ี ้ ่ ี ุ่ ่ ึ หุ ้นก็เลยศกษาเอาจากพวกท ี่ สําเร็จระดับโลก คนทรวยอนดับ 2 ของโลก Warren Buffet เค ้ารวยมาจากการเลนหุ ้น ี่ ั ่ แบบ VI คนทดังรองๆลงมา เป็นผู ้จัดการกองทน Fidelity ทีสามารถสร ้าง ี่ ุ ่ ื่ ผลตอบแทนสงอยางตอเนอง ชอตา Peter Lynch ตอมาก็ม ี JOHN ู ่ ่ ื่ ่ NEFF ผู ้จัดการกองทน, SIR JOHN TEMPLETON สร ้างผลตอบแทน ุ เฉลย 15% ตอปี เบนจามน เกรแฮม และ ฟิลลป ฟิชเชอร์ 2 คนหลังนี่ ี่ ่ ิ ิ เป็นเหมอนอาจารยของ Buffet ื ์ ้ ทกคนทร่ายมาทังหมดลงทนโดยใชหลักการเดยวกน คอการลงทนแบบ ุ ี่ ้ ุ ี ั ื ุ เน ้นคณคา หรอทเรยกกันวา VI นันเอง นอกจากนในเมองไทยเองก็ม ี ุ ่ ื ี่ ี ่ ้ ี้ ื ดร. นิเวศน์ อกทานทโดงดังเป็นพลแตกอยในตอนนก็เป็น VI พันธแท ้ ี ่ ี่ ่ ุ ู่ ี้ ์ คนนงเชนกน ึ ่ ั

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 17 ~

้ ในขณะทมองหานักลงทนทประสบความสําเร็จด ้วยการใชกราฟหรอท ี่ ี่ ุ ี่ ื เค ้าเรยกกัน วา Technical Investor ไมรู ้เพราะวาคนกลมนไม่คอย ี ่ ่ ่ ุ่ ี้ ่ ึ เปิดตัวหรอวาเราศกษาน ้อยไปเองก็ไมรู ้ จนแล ้วจนรอดก็ยังหานักลงทน ื ่ ่ ุ ื้ ั ทใชกราฟเพยวๆ ในการซอหุ ้น แล ้วรงๆไมเจอซกคน ี่ ้ ี ุ่ ่ นเลยเป็นสาเหตทเราเลอกเดนในทาง VI และคดวาเพอนเอง ถ ้าเลอก ี่ ุ ี่ ื ิ ิ ่ ื่ ื เดินทางนีก็น่าจะประสบความสําเร็จได ้ไม่ยาก ้

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 18 ~

ทําไมต้อง Value Investing ภาค 2
ในวันกอน ผมพดถงนักลงทนตางประเทศทประสบความสําเร็จหลายๆ ่ ู ึ ุ ่ ี่ คนใครสนใจอยากลองไปอาน ประวตของนักลงทนเหลานเพมเตมก็ตาม ่ ั ิ ุ ่ ี้ ิ่ ิ ไปที่ link ข ้างล่างนีเลยนะครับ ้ ปีเตอร ์ ลนซ ์ (PETER LYNCH) ิ (http://www.thaivi.com/content/view/228/49/) จอหน เนฟฟ์ (JOHN NEFF) ์ (http://www.thaivi.com/content/view/328/49/) เซอรจอหน เทมป์เพลตัน (SIR JOHN TEMPLETON) ์ ์ (http://www.thaivi.com/content/view/326/49/) ฟิลลป ฟิชเชอร์ (PHILIP A. FISHER) ิ (http://www.thaivi.com/content/view/186/49/) ทีนอาจจะย ังมีคาถามต่อเนืองอีกว่า ทียกต ัวอย่างมา คนทประสบ ี้ ํ ่ ่ ี่ ความสําเร็จมีแต่พวกฝรงทงนน แล้วไอ้การลงทุนแบบ VI ม ันเอา ่ ั ั้ ั้ ้ มาใชก ับตลาดไทยไดแนหรอ? ้ ่ ื ่ ผมพอจะมคําตอบให ้ครับ ...ชวงแรกๆทผมเลนหุ ้นใหมๆ ผมเองก็ไม่ ี ี่ ่ ่ คอยจะรู ้จักนักลงทนแนวนในเมองไทยเทาไหร่ จนได ้มาเจอกบเวป ่ ุ ี้ ื ่ ั www.thaivi.com ได ้พูดคุยกับพีๆเพือนๆน ้องๆ หลายคนในเวป ่ ่ ิ มสมาชกขาประจําหลายคนมาก ทปัจจบันมอสระภาพทางการเงนแล ้ว ี ี่ ุ ี ิ ิ ่ ตัวอยางเชน ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 19 ~

- คณปร ัญชา อดตเป็นนักเก็งกําไรตัวยง กอนหน ้าจะรู ้จักกบการเลน ุ ี ่ ั ่ หุ ้นแบบ vi คณปรัชญากําเงนเข ้าตลาดหุ ้น แล ้วก็หมดตัวไปถง 2 รอบ ุ ิ ึ ้ แล ้วหลังจากทหนมาใชการลงทนแนว vi คุณปรัชญาพลกจากทเคย ี่ ั ุ ิ ี่ พลาดทาให ้ตลาดหุ ้น กลายมาเป็นผู ้ชนะอยางหมดจด ทีผานมาคุณ ่ ่ ่ ่ ปรัชญาเป็นผู ้ถอหุ ้นรายใหญในหุ ้นอยาง FE มูลค่า Port นั นผมไม่ ื ่ ่ ้ สามารถประมาณได ้ แตเชอวาไมตํ่ากวา 8 เป็ นแน่ ่ ื่ ่ ่ ่ ั ุ ๋ ี ่ ี ่ ิ - คุณฉ ัตรชย นักลงทนรุ่นเกาอกทาน เป็นทโดงดังในด ้านการวเคราะห ์ งบการเงินแบบทะลุปรุโปร่ง สามารถตังตัวเรมจากเงนหลักแสน ปั จจุบัน ้ ิ่ ิ ั คณฉัตรชยกลายมาเป็นผู ้ถอหุ ้นรายใหญของ WG ถอหุ ้นเพยงตัวเดยว ุ ื ่ ื ี ี ใน port ด ้วยความมั่นใจมายาวนานหลายปี ผลกําไรและราคาหุ ้นก็ขน ึ้ ่ อย่างสมําเสมอทุกปี มูลค่า Port ก็เชนกัน น่าจะอยในขัน 8 หลัก ่ ู่ ้ - คุณ Mon Money นอก จากจะมตําแหน่งเป็นเจ ้าของเวป ี Thaivi.com แล ้วยังเป็ นนักลงทุน VI ทหาตัวจับยากอกทานหนง เลน ี่ ี ่ ึ่ ่ หุ ้นแตละตัวกําไรเป็นเทาๆทังนัน ผันตัวเองจากพนักงานประจํามาเป็น ่ ่ ้ ้ ุ ี ิ ื ิ ื นักลงทุนเต็มตัว ปัจจบันมเงนเหลอกนเหลอใช ้ จนไปเปิดร ้านขายต ้นไม ้ ด ้วยใจรัก - ดร. นิเวศน์ ผู ้เผยแพรการลงทน VI เป็นคนแรกๆในไทย ด ้วยการ ่ ุ ื ุ ื่ เขยนหนังสอการลงทนชอ ตแตก ก็เป็นอกคนทประสบความสําเร็จเอา ี ี ี ี่ มากๆจากหุ ้น ปั จจุบันดร. น่าจะม ี port มูลค่าไม่ 1000 ล ้าน ก็น่าจะ ิ ่ เฉยดๆ 1000 ล ้านแล ้ว แม ้ดร. จะไม่ได ้ post ความคดเห็นตางๆในเวป ี แต่ทานก็เข ้ามาอานเวป thaivi เพอหาข ้อมลในการเลอกหุ ้นอยเสมอๆ ่ ่ ื่ ู ื ู่ ี - ในเวป thaivi ยังมีมอเซยนอีกหลายท่านทียังไม่ได ้กล่าวถึงใน ื ่ ่ รายละเอียด ไม่วาจะเป็ น ลูกอีสาน, Mr. Big, Naris, CK, Jay Chou, ิ แมทัพสมาอ, ครรชต, ลุงขวด, woody และอีกหลายๆท่านทียังเอ่ยไม่ ่ ุ ี้ ่ ครบ ความสําเร็จของนักลงทนไทยเหลานเป็นคําตอบได ้ด ี วาการลงทน ุ ่ ี้ ่ ุ ้ รูปแบบนีเอามาใชกับตลาดหุ ้นไทยได ้ดีแค่ไหน ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 20 ~

ปล. ระหวางทศกษาแนวทางการลงทนแบบเน ้นคณคา (Value ่ ี่ ึ ุ ุ ่ ้ ้ Investing) อาจจะต ้องใชเวลา และใชความพยายามพัฒนาเรือยๆอย่าง ่ ตอเนอง หลายๆคนทียังไม่เห็นผล อาจจะมีเหนอยมท ้อแท ้บ ้าง ผม ่ ื่ ่ ื่ ี อยากจะให ้นกถงความสําเร็จของนักลงทนเหลานี้ แม ้จะเหนอยจะท ้อ ึ ึ ุ ่ ื่ เพียงไร แต่ผลตอบแทนนันคุ ้มเกินคุ ้มผมรับประกันครับ ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 21 ~

Wednesday, June 07, 2006

จะเปน VI เรมย ังไงด? ็ ิ่ ี
ในทีนรายละเอียดเรืองการเปิ ด Port หุ ้นจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ ่ ี้ ่ ื่ ่ เพราะเชอวาหลายๆคนทเข ้ามาอานในเวปนอยางน ้อยก็น่าจะ port เป็ น ี่ ่ ี้ ่ ของตัวเองอยแล ้ว ู่ แต่ถ ้าใครยังใหม่จริงๆ ลองเข ้าไปอ่านทีเวปของ ตลาดหลักทรัพย ์ ่ (http://www.set.or.th/th/education/broker/broker_p4.html) ดูนะ ครับ น่าจะพอให ้ idea ได ้บ ้าง จะม ี comment เล็กๆน ้อยๆสําหรับคนทม ี ี่ ื้ port เล็ก การซอขายใน 1 วันอาจจะอยูในหลักหมืนต ้น หรือไม่ถง ่ ่ ึ แนะนําให ้เปิด port กบ seamico ครับ เพราะเทาทรู ้มาเป็นโบรกเดยวท ี่ ั ่ ี่ ี ่ ไมมการเก็บคา commission ขันตําโบรกสวนใหญก็จะเก็บขันตําตังแต่ ่ ี ่ ้ ่ ่ ้ ่ ้ ื้ 50 บาทไปจนถง 200 บาทก็ม ี เพราะฉะนันถ ้าวันทมการซอขายแล ้วแต่ ึ ้ ี่ ี ี ่ ไม่ถง 20000-80000 บาท ก็อาจจะทําให ้เสยคาคอมมากกวาทควรจะ ึ ่ ี่ ี เสยได ้ ในภาวะหุ ้นขาลงแบบนี้ อยามั่วไปวตกกงวลกบราคาหุ ้นเลย หนมาหา ่ ิ ั ั ั ่ ื ความรู ้ใสตัวเพมกันดกว่า วันนมหนังสอมาแนะนํา 1 เล่มครับ ิ่ ี ี้ ี ี เลมแรกทผมแนะนําให ้อานกนสําหรับมอใหม่ ก็คอ ตแตก เขียนโดย ่ ี่ ่ ั ื ื ิ ื ดร. นเวศน์ เหมวชรวรากร หาได ้ตามร ้านหนังสอทั่วไปผมเองเรมต ้นมา ิ ิ่ ื ื ทางนได ้ก็เพราะหนังสอเลมนี้ ตแตกเป็นหนังสอสอนการลงทนแบบเน ้น ี้ ่ ี ุ ื ้ คณคาเลมแรกทเป็นภาษาไทยเลยก็วาได ้ หนังสอใชภาษาธรรมดา อาน ุ ่ ่ ี่ ่ ่ ื่ ่ เข ้าใจง่าย และอ่านได ้เพลินๆ ไมวชาการมากจนเกนไปผมเชอวานัก ่ ิ ิ ่ ื ลงทนแนว VI สวนใหญล ้วนอานหนังสอเลมนมาแล ้วทังนันเพราะฉะนัน ุ ่ ่ ่ ี้ ้ ้ ้ ื ถ ้ายังไม่ม ี วันนีไปตามร ้าน se-ed แล ้วถามหาหนั งสอตีแตก ปกตจะมอยู่ ้ ิ ี ื ทกร ้านเพราะเป็นหนังสอขายดพอควรอานจนจบแล ้วน่าจะได ้ไอเดย ุ ี ่ ี ของภาพรวมการลงทนแบบเน ้นคณคาพอสมควร ุ ุ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 22 ~

่ สวนใครทีอานจบไปแล ้ว จะหยิบมาอ่านใหม่ก็ไม่มใครว่านะครับ ่ ่ ี ผม เองนานๆทก็หยบมาอานใหมอกรอบ เมอเวลาผ่านไป บวกกบ ี ิ ่ ่ ี ื่ ั ประสบการณ์ใหมๆในการลงทน บางทก็ได ้มมมองทตางกันออกไปเกอบ ่ ุ ี ุ ี่ ่ ื ทกครังทอานครับ ุ ้ ี่ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 23 ~

Friday, June 09, 2006

ขุดหุนจากไหนดี? ้
่ วธการหาหุ ้นมอยหลายวธมาก และก็ไมมสตรตายตัว เชน อาจจะมาจาก ิ ี ี ู่ ิ ี ่ ี ู ื ิ ์ ่ การทมเพอนแนะนํา เข ้าไปเจอในเวปบอรด อานตามหน ้าหนังสอพมพ์ ี่ ี ื่ ิ่ หรอแม ้แตการหาเอาจากสงใกล ้ๆตัว ื ่ ิ่ วนนจะขอพดถงวธการหาหุ ้นจากสงใกล ้ๆตัวกันกอนนะครับ เพราะเป็น ั ี้ ู ึ ิ ี ่ ้ วิธทคอนข ้างง่ายและใชสามัญสํานึกเป็ นหลัก ลองนกดนะครับวาอะไรท ี่ ี ี่ ่ ึ ู ่ ื้ ้ ู่ ิ อยใกล ้ๆตัวแล ้วเราซอใชอยเป็นประจํา บางทีอาจจะเจอสนค ้าทีมอยูใน ู่ ่ ี ่ ตลาดหุ ้นก็ได ้ และหลายๆครังหุ ้นเหลานก็สามารถทํากําไรให ้เราได ้มาก ้ ่ ี้ พอสมควร ขอยกตัวอยางงายๆนะครับ ่ ่ เมือวานผมไปเดินเทียวห้างมาบุญครองมา ไม่ได ้ไปเทียวมานานมา ่ ่ ่ บญครองเปลยนไปเยอะ คนเดนกันแน่ขวกไขว่ ขนาดเป็ นวันธรรมดา ุ ี่ ิ ั เพราะพวกชาวตางชาตมาเทยวเมองไทยก็เต็มไปหมด เดนอยพักนงก็ ่ ิ ี่ ื ิ ู่ ึ เหนอยเลยไปนั่งพักแก ้เมอยทร ้าน In&Out มพวกเบเกอรี่ แล ้วก็ชา ื่ ื่ ี่ ี ี ั ู ่ เชยวโออิช ิ สงเกตุดแต่กอนชาเขียวขวดละ 20 บาท มาพักหลังๆนี้ ี่ ่ เหลอพวกละ 15 บาท แถมเบเกอรชวงเย็นๆก็ลดราคาลง 20% ด ี ื ื้ เหมอนกนประหยัดตังคไปตังเยอะ นั่งพักหายเมือยแล ้ว เดินไปแวะซอ ื ั ์ ้ ่ ื ี่ ื้ ื ่ ่ ิ ิ ื ิ หนังสอทร ้าน se-ed ซอหนังสออานเลนตดไม ้ตดมอมานดหน่อย ได ้มา ่ ี้ ิ ์ ิ เลมนงเห็นชวงนกําลังดัง Davinci Code ของสํานักพมพอมรนทร์ ร ้าน ่ ึ ิ se-ed นผมมาประจําเป็นสมาชกเค ้าด ้วย ... ไมทันไรก็เย็นซะแล ้ว .. ี้ ่ หิวๆ หาไรกนซะหน่อย ผานไป fuji คนก็เยอะเหลอเกน ผานไป mk ก็ ิ ่ ื ิ ่ เหมือนกันขีเกียจรอ ว่าแล ้วก็ไปลงเอยที่ The Pizza Company พซ ้ ิ ่ ซาเค ้าอรอยด ี และก็สรรหาของใหมๆมาเพมในเมนูอยเรอย นก็เพง ่ ่ ิ่ ู่ ื่ ี่ ิ่ ้ ี กนพซซาขอบไสกรอกชสเข ้าไป กนกับ Pepsi แก ้เลียน อมอรอย แต่ ิ ิ ่ ิ ่ ิ่ ่ ั ทาทางวันนกลับมาบ ้านจะต ้องออกกะลังกายหนักๆหน่อยแล ้ว ซดเข ้า ่ ี้ ไปซะเยอะ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 24 ~

ใครรู ้บ ้างครับว่าเมือวานผมไปเทียวมา เป็ นบริษัทอยูในตลาดหุ ้นกีตัว ่ ่ ี่ ่ ่ อะไรบ ้าง เก็บไปให ้คิดกันเล่นๆก่อนครับ รางวัลไม่มให ้ แล ้วคราวหน ้าจะมาเฉลย ี

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 25 ~

เล่นหุนเหมือนทําธุรกิจ ้
ื้ แนวคดอยางหนงทผมยดตดเสมอเวลาเลอกซอหุ ้นก็คอ .. ิ ่ ึ่ ี่ ึ ิ ื ื ื้ ้ ื้ "ให้เลือกซอหุน เหมือนก ับเลือกซอธุรกิจ" สมมตวามเพอนคนหนงมาชวนเราร่วมหุ ้นกันเปิดร ้านอาหาร เราเองก็คง ิ ่ ี ื่ ึ่ ต ้องดอยางละเอยดวาเพอนคนนเป็นยังไง เกงม๊ ัยไวใจได ้ม๊ ัย ตัว ู ่ ี ่ ื่ ี้ ่ ร ้านอาหารก็คงต ้องดวาตังอยทไหน คนจะเข ้ามากนเยอะม๊ ัย อาหาร ู ่ ้ ู่ ี่ ิ รสชาติเป็ นยังไง ทีสําคัญ กําไรทีคาดว่าจะได ้คือเท่าไหร่ แล ้วเทยบกบ ่ ่ ี ั เงินทีลงทุนไปคุ ้มมั๊ย ฯลฯ คําถามพวกนเป็นคําถามทคล ้ายๆกันในการ ่ ี้ ี่ ื้ เลอกซอหุ ้นของผม ื สมมตวามคนแนะนําหุ ้นมาตัวนง ผมก็จะลองพยายามหาคําตอบของ ิ ่ ี ึ ิ คําถามเหล่านีให ้ได ้ก่อนทีจะตัดสนใจ ้ ่


ธรกจทําอะไร แนวโน ้มเป็นอยางไร บรษัทมจดแข็งอะไรบ ้าง ม ี ุ ิ ่ ิ ี ุ จดออนอะไรบ ้าง ุ ่ ตัวบรษัทมฐานะทางการเงนเป็นอยางไร หนเยอะไปม๊ ัย ถ ้า ิ ี ิ ่ ี้ ยอดขายตกบรษัทจะอยรอดได ้ม๊ ัย ิ ู่ ผู ้บรหารเป็นใคร เกงรเปลา ผลงานย ้อนหลัง และทีสําคัญทีสด ิ ่ ึ ่ ่ ่ ุ ื่ ั ์ ึ ซอสตยรเปลา ่ สุดท ้าย ธุรกิจกําไรเท่าไหร่ และกําไรจะโตต่อรึเปล่า ด ้วยอัตรา การเตบโตประมาณเทาไหร่ ิ ่ ราคาจะต ้องถก เมอเทยบกบคณภาพ ู ื่ ี ั ุ

ื้ ถ ้าสามารถตอบคําถามเหลานได ้ครบถ ้วน การซอหุ ้นก็จะเป็นการลงทน ่ ี้ ุ อย่างถูกวิธ ี โอกาสขาดทนจะตํากวาการลงทนโดยหวงเพยงแควาราคา ุ ่ ่ ุ ั ี ่ ่ จะขึน ้ ทนข ้อมลตางๆทจะเอามาตอบคําถามข ้างต ้นจะหามาจากไหนละครับ ี่ ี้ ู ่ ี่ อน นไมยากเลย ตอนนข ้อมลเกอบทกอยางสามารถหาได ้บน internet ั ี้ ่ ี้ ู ื ุ ่ แล ้ว และค่อนข ้างจะครบถ ้วนซะด ้วย เพียงแต่ต ้องรู ้ว่าจะหามาจากไหน
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 26 ~

ตัวแรกทควรอานเป็นอยางยงเลยก็คอ 56-1 เป็นข ้อมลเกยวกบบรษัทท ี่ ี่ ่ ่ ิ่ ื ู ี่ ั ิ ่ คอนข ้างครบถ ้วนทสด ใน 56-1 จะพูดถึง ตัวบริษัท ธุรกิจทีดําเนิน ่ ี่ ุ ี่ การตลาด ความเสยงของธรกจ งบการเงน ฯลฯ โดยเข ้าไปดูได ้ทีเว ุ ิ ิ ่ ื่ ่ ื ิ ี่ ื ปของ กลต. เลอกชอยอของบรษัททออกหลักทรัพย ์ แล ้วเลอกหุ ้นท ี่ สนใจแล ้วจัดการ Load มาอานกันตามสบายเลยครับ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 27 ~

Sunday, June 11, 2006

ขุดหุนจากไหนดี? 2 ้
ต่อจากวันก่อนกันเลยนะครับ สําหรับคําฝากเอาไว ้ว่าวันทีผมไปเดิน ่ เทียวนัน ผมเอ่ยถึงหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ทังหมดกีตัว ่ ้ ้ ่ ื ี ี ถ ้าใครตอบวา 8 ตัวก็โดนผมหลอกด ้วยตัวหนังสอสเขยว แตถ ้าใครตอบ ่ ่ วา 6 ก็ยนดีด ้วยครับ ถ ้าเราดจากเรองทผมเขยนขนมาจะเห็นตัวอักษรส ี ่ ิ ู ื่ ี่ ี ึ้ เขยวอยู่ 8 ตัว คอมาบญครอง ชาเขยวโออช ิ Se-ed อมรนทรพรนตง ี ื ุ ี ิ ิ ์ ิ้ ิ้ Fuji MK The Pizza Company Pepsi มาดูกนเป็ นรายตัวเลยดีกว่า เรา ั ้ สามารถใชสามัญสํานกพอจะตอบคร่าวๆได ้วาหุ ้นไหนดน่าสนใจ หรือว่า ึ ่ ู ไม่น่าสนใจอย่างไร


้ ห ้างมาบุญครอง ใชตัวย่อว่า MBK เราจะเห็นวาห ้างนคนเดนกัน ่ ี้ ิ ่ เยอะมาก ร ้านค ้าก็เยอะมากเชนกัน ทางห ้างมการปรับปรงเพอทจะ ี ุ ื่ ี่ ้ ้ ่ ใชพืนทีภายในห ้างให ้คุ ้มค่า เพราะวาสร ้างออกมายังไง คนก็จอง ่ กนเต็มหมด ดแบบนแล ้วเราจะเห็นวาธรกจห ้างของ MBK น่าจะม ี ั ู ี้ ่ ุ ิ ความมั่นคงสงมาก ทีนเราลองไปดูลกลงไปอกวา MBK มันทํา ู ่ ี้ ึ ี ่ อะไรบ ้าง มธรกจอนด ้วยรเปลาจาก 56-1 จะพบต่อว่า MBK ี ุ ิ ื่ ึ ่ นอกจากทําห ้างมาบญครองแล ้ว ยังมีธรกิจข ้าว โรงแรม และ ุ ุ ื้ สนามกอลฟทภเก็ต ถ ้าคิดจะซอหุ ้นต ้องดูตอลงไปว่าแต่ละธุรกิจ ์ ี่ ู ่ ของเค ้ามันน่าสนใจเหมอนห ้าง มั๊ย ในความเห็นผม ผมชอบห ้าง ื และโรงแรมของ MBK เพราะห ้างก็ขายด ี โรงแรมเองก็อยในทําเล ู่ ทีดบวกกับการสนับสนุนเรืองการท่องเทียวของรัฐบาล เพราะวา ่ ี ่ ่ ่ ่ เป็นอตสาหรกรรมหลักของประเทศ สวนข ้าวกบสนามกอลฟนันผม ุ ั ์ ้ ไมเข ้าใจเทาไหร่ เพราะฉะนันถ ้า MBK มแคห ้างกบโรงแรมผมวา ่ ่ ้ ี ่ ั ่ หุ ้นตัวนน่าสนใจมากทเดยว ี้ ี ี ชาเขยวโออช ิ Oishi หุ ้นตัวนทํากจการหลักอยู่ 2 อยางคอ ชา ี ิ ี้ ิ ่ ื เขยวและร ้านอาหารญป่ นเครอโออช ิ แต่ดจากรายได ้จะเห็นว่า ี ี่ ุ ื ิ ู ่ รายได ้สวนใหญนันมาจากชาเขยว ชาเขยวเมอ 1-2 ปีกอนนับวา ่ ่ ่ ้ ี ี ื่ เป็นธรกจทร ้อนแรงมาก และโออชเองก็เป็นเบอร์ 1 ของตลาดมา ุ ิ ี่ ิ ิ ตลอดหลังจากแซงยนฟได ้ แตชวงหลังๆมานี้ คูแข่งเข ้ามาใน ู ิ ่ ่ ่ ตลาดหลายรายมาก จนกลายมาเป็นสงครามราคา ทําให ้ราคาชา

• •

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 28 ~

เขยวจากขวดละ 20 บาท ปัจจบันขายเหลอ 15-18 บาท ถ ้า ี ุ ื ปริมาณการขายยังเท่าเดิม รายได ้ก็น่าจะลดลงถึง 10-25% หุ ้นท ี่ การแข่งขันสูงและรายได ้ลดแบบนีผมไม่ชอบเท่าไหร่ครับ ้
• •

ื Se-ed ธรกจร ้านหนังสอเบอร์ 1 มร ้านสาขากระจายไปทั่วประเทศ ุ ิ ี ื ึ อตราการอานหนังสอปกตก็เพมตามระดับการศกษาของคนใน ั ่ ิ ิ่ ึ่ ประเทศ ซงอดตเราจะเห็นวาจบประถมก็มงานทํากันแล ้ว แต่ตอมา ี ่ ี ่ ึ การศกษาขนตํ่าก็เรมปรับระดับขนเป็นมัธยม ป.ตรี จนตอนนีผมว่า ั้ ิ่ ึ้ ้ แค่ป.ตรก็เรมจะปรับเป็นป.โทอกแล ้ว เพราะฉะนั นผมว่าระยะยาว ี ิ่ ี ้ ื แล ้วธรกจหนังสอน่าจะเป็นธรกจทเตบโตได ้ใน ระยะยาว แม ้ว่าใน ุ ิ ุ ิ ี่ ิ ั้ ื้ ระยะสนอาจจะมีเรืองเศรษฐกิจทีชะลอตัว ทําให ้คนลดการซอ ่ ่ ื ั่ หนั งสอชวคราว ื ื่ อมรนทร ์ พรนตง Aprint เป็นสํานักพมพหนังสอและนตรสารชอ ิ ิ้ ิ้ ิ ์ ิ ่ ื่ ดังหลายเลม เชน แพรว บ ้านและสวน WE หรอนยายชอดังอยาง ่ ื ิ ่ ื Davinci Code ตัวธุรกิจหนังสอก็อย่างทีบอกว่าน่าจะเติบโตไปได ้ ่ เรอยๆคล ้ายๆกบ se-ed แต่ Aprint นีมจดต่างจาก se-ed หน่อย ื่ ั ้ ี ุ ่ ตรงทมรายได ้สวนหนงขนอยกบการขายหน ้าโฆษณาในนตรสาร ี่ ี ึ่ ึ้ ู่ ั ิ ผมเองก็เดาไมออกเหมอนกนวาธรกจโฆษณาในนตรสารจะเป็น ่ ื ั ่ ุ ิ ิ ้ ี ยังไง แต่ผมมีวธงายๆอย่างนึงทีพอจะรู ้ได ้คือ ใชวิธนับหน ้านิตร ิ ี ่ ่ ่ สารหลักๆของ Aprint เชน แพรว บ ้านและสวน ดถ ้ามหน ้าเยอะ ู ี ้ ่ คาโฆษณาก็น่าจะเยอะด ้วย เห็นม๊ ัยครับวาใชแคสามัญสํานกก็ ่ ่ ึ พอจะบอกได ้วาธรกจเป็นอยางไร ่ ุ ิ ่

• •

ตอนนีตดไว ้ก่อนอีก 4 ตัวนะครับ (Fuji MK The Pizza Company ้ ิ Pepsi) คราวหน ้าจะมาเลาตอให ้ฟัง ่ ่ ปล. ขอยําอีกครงจะคร ับว่าข้อมูลทีกล่าวมาทงหมดได้มาจาก ้ ั้ ่ ั้ ้ ี ึ่ ึ 56-1 ซงหาได้จากเวปของ กลต. และใชเพยงสาม ัญสํานกในการ วิเคราะห์ คุณก็ทําได้!

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 29 ~

Tuesday, June 13, 2006 ขุดหุนจากไหนดี? 3 ้ ต่อกันเป็ นวันที่ 3 แล ้วนะครับ ยังเหลออก 4 ตัว (Fuji MK The Pizza ื ี ั Company Pepsi) ตามสญญา


Fuji ร ้านอาหารญป่ นร ้านนไมมอยในตลาดหลักทรัพย ์ เอามาอํา ี่ ุ ี้ ่ ี ู่ กนเลนๆ แตจรงๆถ ้าเค ้าเข ้าตลาดจรงๆ ผมวาก็เป็นหุ ้นตัวหนงท ี่ ั ่ ่ ิ ิ ่ ึ่ น่าสนใจมากๆ ร ้านเค ้าเปิดมาตงนาน ไปกครังๆ ก็ต ้องตอควเข ้า ั้ ี่ ้ ่ ิ ร ้านทกท ี แล ้วกินแต่ละทีก็จ่ายหลายตังค์ตลอด ถ ้าคณเจอหุ ้นตัว ุ ุ ไหนทีมลักษณะคล ้ายๆแบบนี้ เล็งไว ้ดีๆนะครับ ผมว่าน่าจะรุง แล ้ว ่ ี ่ อยาลม Mail มาบอกผมด ้วยล่ะ ฮุๆ ่ ื ื ิ ์ ู MK สก ี้ ใครไปเปิดหนังสอพมพดก็จะเห็นตัวยอ MK สกร ้านนเค ้า ุ ่ ุ ี้ ี้ คนเยอะตลอดเวลาไม่แพ ้ Fuji เลยครับ แตใครเห็นอยางนอยาเพง ่ ่ ี้ ่ ิ่ ั่ ื้ รีบโทรหา Marketing แล ้วสงซอนะครับ ไอ ้เจ ้า MK สุกกับ MK ที่ ี้ ั เห็นในตลาดนมันคนละตัวกนนะครับ ในตลาดนเป็นบรษัทอสงหา ี่ ั ี่ ิ ื่ ชอมั่นคงเคหะการ บางคนอาจจะคิดว่าใครจะไปเข ้าใจผิดขนาด นัน อยาพูดเป็นเลนไปนะครับ ผมเองยังเคยได ้ยินเลยว่าบางคน ้ ่ ่ คิดอย่างนันจริงๆ ้ ั The Pizza Company ตัวนีอาจจะหายากซกหน่อยว่าเป็ นหุ ้นตัว ้ ่ ไหน จรงๆแล ้ว The Pizza นเป็นสวนหนงของบรษัท Minor ิ ี่ ึ่ ิ International หรอชอยอในตลาดหุ ้นคอ MINT เราอาจจะเห็นวา ื ื่ ่ ื ่ ร ้าน Pizza ร ้านนก็ขายดทกสาขาเหมือนกัน เวลาผมจะกิน Pizza ี้ ี ุ ผมก็จะนกถงร ้านนเป็นยห ้อแรกๆ เพราะมให ้เลอกหลากหลายกวา ึ ึ ี้ ี่ ี ื ่ ื้ อรอยกวา ทนเราเห็นแบบนเราควรซอหุ ้น MINT เลยมั๊ย ผมว่ายัง ่ ่ ี่ ี้ ี้ ไมพอครับ เพราะถ ้าดจรงๆจะเจอวาเจ ้า MINT นีมธรกิจอยูหลาย ่ ู ิ ่ ่ ี ุ ่ อย่างมาก ไม่วาจะเป็ น Swensens Sizzler Dairy Queen Burger ่ King และพวกโรงแรมอกหลายโรง ถ ้าจะดอนาคตของบรษัทนควร ี ู ิ ี้ จะดภาพรวมให ้ครบวาเป็นอยางไร เพราะแม ้พซซาอาจจะขายด ี ู ่ ่ ิ ่ ั แตถ ้าธรกจอนๆไมได ้ดด ้วย รายได ้ก็คงไม่ได ้ดีซกเท่าไหร่ ่ ุ ิ ื่ ่ ี ื่ ี่ ี่ Pepsi ตัวนีอยูในตลาดชอ SSC เป๊ปซนก็อยกบบ ้านเมองไทยเรา ้ ่ ู่ ั ื ่ มานาน ครองสวนแบงการตลาดเป็นอันดับ 1 แซงโค ้กไปพอควร ่

• •

• •รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 30 ~

ี่ ทงๆทเกอบทกประเทศทั่วโลกนี่ โค ้กเค ้าชนะเป๊ปซกันทังนัน ั้ ี่ ื ุ ้ ้ ้ ่ รายได ้ของ ssc นีก็เติบโตอย่างชาๆมั่นคงไปเรือยๆ ชวงเศรษฐกิจ ่ ่ ่ ้ ดี คนก็ดมเป๊ ปซ ี่ ชวงเศรษฐกิจไม่ดนี่ คนต ้องตัดค่าใชจ่าย แต่ก็ไม่ ื่ ี ี่ คอยเห็นใครจะเลิกดืมเป๊ ปซ ี่ เพราะเทยบราคาเป๊ปซแล ้วก็ไมได ้ ่ ่ ี ่ ้่ ่ ่ แพงมากเมอเทยบกบคาใชจายสวนอนๆ ชวงหลังๆอาจจะเห็นวา ื่ ี ั ่ ื่ ่ ราคานํ้าตาลเพงสงขนทําให ้ pepsi นันมต ้นทนทสงขน แตเมอไม่ ิ่ ู ึ้ ้ ี ุ ี่ ู ึ้ ่ ื่ ี่ นานมานีเป๊ ปซเองก็ขนราคา 1 บาททกขนาด ผมเองก็ยังเดาไม่ ้ ึ้ ุ ออกนะครับวาต ้นทนนํ้าตาลทีเพิมขึน เทยบกบการขนราคา 1 ่ ุ ่ ่ ้ ี ั ึ้ บาท อันไหนจะมีผลมากกว่ากัน ี ิ เห็นม๊ ยครับวา หุ ้น มันอยรอบๆตัวเรา อยในชวตประจําวนของเรานเอง ั ่ ู่ ู่ ั ี่ ถ ้าเราสังเกตเห็นธรกจอะไรรอบๆตัวทเราคดวาน่าจะกําไรด ี น่าเป็น ุ ุ ิ ี่ ิ ่ เจ ้าของ ลองไปค ้นๆดนะครับวามหุ ้นอยในตลาดรเปลา ถ ้ามคณอาจจะ ู ่ ี ู่ ึ ่ ี ุ เจอหุ ้นทีจะทํากําไรให ้คุยได ้แล ้วครับ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 31 ~

Wednesday, June 14, 2006

ี ี ั รูบ ัญชมชยไปกว่าครึง ้ ่
การ เลนหุ ้นให ้รวยนันมทักษะหลายๆอยางทจําเป็นต ้องฝึกฝนให ้ ่ ้ ี ่ ี่ ี่ ิ่ ึ ี่ เชยวชาญ สงนงทผมคดวาสําคัญมากในการเลอกหุ ้นก็คอความสามารถ ิ ่ ื ื ่ ในการอานงบการ เงน ขอเน ้นนะครับว่าอ่าน ไม่ใชทํา .. เพราะฉะนันเรา ่ ิ ้ ไม่จําเป็ นถึงกับต ้องรู ้ลึกเท่ากับนักบัญช ี แตเราต ้องสามารถถอด ่ ข ้อความทสอออกมาจากตัวงบให ้ออก สาเหตททําให ้การอานงบเป็น ี่ ื่ ุ ี่ ่ เรองจําเป็นก็เพราะวาหลายๆครังการทเรามั่น ใจในธุรกิจหุ ้นตัวใดตัว ื่ ่ ้ ี่ หนง เราอาจจะเข ้าใจผดได ้ แต่การอ่านงบการเงินจะเป็ นตัวทีชวยยืนยัน ึ่ ิ ่ ่ ความคดของเราได ้ดในระดับหนง ิ ี ึ่ ่ หุ ้นบางตัวเราอาจจะคดวาเป็นธรกจทดมาก เชนเราไปเจอร ้านอาหารทม ี ิ ่ ุ ิ ี่ ี ี่ คนเข ้าเยอะ เราก็คดวาหุ ้นตัวนน่าจะเป็นหุ ้นทด ี แตพบดงบการเงนแล ้ว ิ ่ ี้ ี่ ่ ู ิ พบวารายได ้ของบรษัทนันเตบโตจรงๆ แตกําไรกลับลดลงเป็นอยางมาก ่ ิ ้ ิ ิ ่ ่ ิ ่ ่ ู อาจจะเป็ นเพราะว่าต ้นทุนสนค ้าเพิมสูงมาก จนกําไรลด ถ ้าเราไมดงบ การเงนคงเป็นการยากทเราจะเข ้าใจธรกจวาจะกําไรดหรอไมด ี อย่างไร ิ ี่ ุ ิ ่ ี ื ่ ี่ ี ื้ ิ ู่ ่ ี สําหรับคนทมพนมาทางสายบรหารอยแล ้วคงไมมปัญหาอะไร แต่ ื สําหรับคนทีไม่ได ้เรียนจบมาทางด ้านนี้ ผมแนะนําให ้หาหนังสอมาอาน ่ ่ ี ื่ ็ ู้ เพิมครับ เล่มทีผมว่าดีก็ชอ อ่านงบการเงินให้เปน และ รบ ัญชม ี ่ ่ ประโยชน ์ ทัง 2 เลมเขยนโดย ดร. ภาพร เอกอรรถพร อย่าเพิงคิด ้ ่ ี ่ ี ี ื่ ิ ่ วาบัญชเป็นเรองยากครับ ผมเองก็จบวศวะมา บัญชไม่เคยรู ้เรืองมาก่อน ่ อานเพยง 2 เลมนก็สามารถอานงบการเงินได ้สบายๆ ่ ี ่ ี้ ่ ื ตังแต่เริมมาผมแนะนํ าหนั งสอไปแล ้ว 3 เล่มจะสรุปไว ้ให ้ดูอกทีนะครับ ้ ่ ี ิ 1. ตีแตก โดย ดร. นเวศน์ เหมวชรวรากร ิ 2. อานงบการเงนให ้เป็น โดย ดร. ภาพร เอกอรรถพร ่ ิ ี ี 3. รู ้บัญชมประโยชน์ โดย ดร. ภาพร เอกอรรถพร ื้ มเวลาซอมาอานกันนะครับ ี ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 32 ~

Thursday, June 15, 2006

โรคหมกมุน ่
่ ทุกท่านเคยมีอาการแบบนีม๊ ัยครับ? ชวงเวลาตลาดหุ ้นเปิด ไมวาจะทํา ้ ่ ่ อะไรอยู่ ถ ้าม ี com อยูใกล ้ ก็อดใจทีจะหันมาดูราคาหุ ้นไม่ได ้ นั่งคุยกับ ่ ่ เพือน คุยไปคุยมาก็เข ้าเรืองหุ ้น ยิงชวงหุ ้นลงๆนีบางทียงหยุดคิดไม่ได ้ ่ ่ ่ ่ ่ ิ่ จะทําอะไรก็นกถงเป็นหุ ้นไปหมด บางวนถงกบขันนอนไมหลับ หรือ ึ ึ ั ึ ั ้ ่ แม ้แต่หุ ้นขึนก็ยกขึนมาคุยกันไม่หยุด ในกลุมเพือนๆผม พวกเราเรยก ้ ้ ่ ่ ี อาการนวา "โรคหมกมุน" ี้ ่ ่ ่ ไอ ้โรคหมกมนผมเองก็มอาการอยเรอยๆ โดยเฉพาะชวงเลนหุ ้นใหมๆ ุ่ ี ู่ ื่ ่ ่ จิตใจยังไม่แข็งแรงพอ เวลาหุ ้นขึนก็คดมากจะขายดีม๊ ัย ขายแล ้วจะเอา ้ ิ ื้ ไปซออะไร แล ้วถ ้าขายไปแล ้วขึนต่อจะทํายังไง เวลาหุ ้นลงก็คดจนหัว ้ ิ แตก คดไปเรอย เอ..เราขาดทนเทาไหรแล ้ว แล ้วหุ ้นมันจะลงตอม๊ ัย ม ี ิ ื่ ุ ่ ่ ่ ขาวอะไรทเราไมรู ้รเปลา ... สารพัดทีจะคิดครับ แล ้วยิงคิดมากขึนๆ ก็ ่ ี่ ่ ึ ่ ่ ่ ้ ิ ยงทําให ้เราเครยด ไมมความสข การตัดสนใจก็มักจะแย่ลง และถ ้า ิ่ ี ่ ี ุ ี ิ ี ิ ู่ อาการหนักอาจถงขนนอนไมหลับ หรอทําให ้กระทบชวตงานชวตคได ้ ึ ั้ ่ ื เลย .. โชคดทผมไมเคยอาการหนักขนาดนัน ี ี่ ่ ้

อาการเหลานเป็นตัวอยางอาการหมกมนทเกดขนจรงรอบๆตัวผม ่ ี้ ่ ุ่ ี่ ิ ึ้ ิ
- ขณะทีอยูในรถตู ้กําลังเดินทางไปเทียวหัวหิน ผมนั่งอยูข ้างหลังเพือน ่ ่ ่ ่ ่ ทีซอหุ ้นตัวเดียวกับผม แต่ราคาทีซอติดดอยกันถ ้วนหน ้า ่ ื้ ่ ื้ "แกๆ 4.02 แล ้ว" ผมสะกดเพอนข ้างหน ้า ิ ื่ ิ ่ ี่ "จรงเหรอแกๆ .... เย ้ๆๆๆ" ดีใจจนออกนอกหน ้า เมือไม่กวันก่อนยัง 3.4 อยเลย ู่ "4.02 บ ้าอะไร เพง 9 โมงตลาดยังไม่เปิ ดเลยเฟ้ ย" >>>> หมกมนๆ ิ่ ุ่ ื้ - ผมและเพือนซอหุ ้นเหมือนกันอยูหนึงตัว ทผานมาบรษัทได ้รับงาน ่ ่ ่ ี่ ่ ิ โครงการขนาดใหญมาจากรัฐบาลอนโดเป็นเป็นงาน Container House ่ ิ จํานวน 17,000 ตู ้ และตอนนีกําลังรอผลลุ ้นประมูลงานอีก 20,000 ตู ้ ้ ่ พอดเป็นชวงใกล ้ๆวนเฉลมฉลองครองราชสมบัตครบ 60 ปีของในหลวง ี ั ิ ิ ื้ ื ี เสอยดสเหลองขาดตลาดไปพักนงจนมการโกงราคากน ื ึ ี ่ ั ้ ิ่ "นๆๆ เมอเชาเพงฟังขาว เห็นวาเสอผลตออกมาไมพอ เพงสั่งให ้ผลต ี่ ื่ ่ ่ ื้ ิ ่ ิ่ ิ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 33 ~

เพมอก 500,000 ตัว" ิ่ ี "หา ... สั่งเพมอก 500,000 ตู ้เลยเหรอ งีหุ ้นมันจะวิงไปกีบาทเนีย" ิ่ ี ้ ่ ่ ่ >>> หมกมนๆ ุ่ นี่ เป็นเพยงตัวอยางเล็กๆน ้อยๆของอาการหมกมน ทกวันนี้ "หมกมน" ี ่ ุ่ ุ ุ่ กลายคําแซวกนทกวนในกลมเพอนผมไปแล ้ว เวลาใครเปิดคอมดราคา ั ุ ั ุ่ ื่ ู หุ ้น ใครพดเรองหุ ้น ก็จะโดนวาวาหมกมน เวลาๆแซวๆกนผมไมคดมาก ู ื่ ่ ่ ุ่ ั ่ ิ แซวขําๆ แตไมรู ้วาเวลาๆแซวกันเรองขาดทนนี่ เพอนๆเค ้าขําทังนํ้าตาร ึ ่ ่ ่ ื่ ุ ื่ ้ ่ เปล่า ชวงนียงแดงๆกันอยูด ้วย (เก๊ ยก จอย ต ิ หมวย ถ ้าเข ้ามาอ่านอย่า ้ ิ่ ่ ี ิ คิดมากนะ .. เอามาเผากันเลนๆชวๆ ล ้อเลนๆ) ่ ่ การแก ้โรคหมกมนนผมวาต ้องคอยๆฝึกไปครับ ยงเราเข ้าถงในแนว ุ่ ี่ ่ ่ ิ่ ึ ทางการลงทนแบบ Value Investor เทาไหร่ อาการเหลานก็จะบรรเทา ุ ่ ่ ี้ ลงไปได ้ และยิงเรามีประสบการณ์นานเท่าไหร่ มันก็จะเกิดภูมคุ ้มกันที่ ่ ิ ่ ุ ิ ื่ ชวยให ้หยดคดเรองเหลานได ้ ทางทดเวลาหุ ้นลงหนักๆแบบนพยายาม ่ ี้ ี่ ี ี้ อยให ้หางจากหน ้าจอคอมเป็นดทสด ครับ ู่ ่ ี ี่ ุ ่ ุ่ ื ึ มอกวธหนงทพอจะชวบรรเทาอาการของโรคหมกมนได ้คอเข ้าใจถง ี ี ิ ี ึ่ ี่ ื ี ู่ ่ ึ่ ื่ กลไกความคดของตัว มหนังสอดอยเลมหนงชอ "จตวทยาการลงทน" ิ ี ิ ิ ุ ั ์ ั ุ โดย John R. Nofsinger แปลโดยคณพรชย รัตนนนทชยสข ุ ื้ ื ิ สํานักพมพ์ Wisdom Works หาซอได ้ตามร ้าน se-ed ครับ หนังสอจะ ื สอนจตวทยาในการลงทนหลายๆรปแบบ ตลอดเวลาทผมอานหนังสอ ิ ิ ุ ู ี่ ่ ื ั ี่ เล่มนี้ ผมพูดกับตัวเองในใจตลอดว่า "เออ เหมอนกบทเราเป็นเลย" แล ้วยิงอ่านไปเรือยๆ ผมก็เรมเข ้าใจกลไกทางความคดของตัวเอง ใครม ี ่ ่ ิ่ ิ ึ ื ทอาการทหมกมนตามทผมบอกมา การแก ้ระยะยาวคอการศกษาการ ี่ ี่ ุ่ ี่ ลงทุนแบบเน ้นคุณค่าไปเรือยๆครับ คล ้ายๆกบการออกกําลังกาย จตใจ ่ ั ิ ของเราจะแข็งแรงขนเรอยๆ แตถ ้าใครทคดวาอาการหนักเป็นพเศษ ึ้ ื่ ่ ี่ ิ ่ ิ ื ต ้องการยาแก ้อยางรวดเร็ว ลองหาหนังสอ "จตวทยาการลงทน" มาอาน ่ ิ ิ ุ ่ ่ ื ี้ ่ ่ ี้ ดู ผมว่าน่าจะชวยได ้ นอกจากนการอานหนังสอเลมนหลายๆรอบจะทํา ิ ื้ ให ้การตัดสนใจซอขายหุ ้นของ เรามเหตผลมากขนครับ ี ุ ึ้

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 34 ~

Friday, June 16, 2006

ื้ ุ ้ ั จะซอหนซกต ัวผมดอะไรบาง? ilink case ู ้
ื้ ั จะซอหุ ้นซกตัวหนึงจะต ้องดูอะไรบ ้าง? ทีผมเขียนผ่านๆมาอาจจะยังไม่ ่ ่ ้ สามารถเอาไปใชได ้ทันท ี หรือหลายๆคนอ่านแล ้วอาจจะยังไม่เห็นภาพ วันนีเลยจะยกตัวอย่างหุ ้นทีผมว่าวิเคราะห์ได ้ไมยากมากนัก ลองติดตาม ้ ่ ่ กันเลยดีกว่า หุ ้น ILINK เป็นหุ ้นททําธรกจมงเน ้นทางธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ ี่ ุ ิ ุ่ ุ ิ ี่ ื่ ั และการสอสาร โดยมุงเน ้นในธุรกิจข่ายสายสญญาณคอมพิวเตอร์และ ่ ื่ สอสารโทรคมนาคม รวมถึงรับติดตังระบบเคเบิล หุ ้นตัวนีผมรู ้จักมา ้ ้ ้ ประมาณปีกวาๆแล ้ว แต่วาตอนนันไมได ้สนใจเพราะเห็นวาเป็นธรกจ ่ ่ ้ ่ ่ ุ ิ ื่ สอสารทีผมไม่คอยเข ้าใจ เทาไหร่ แตเวลาผานไปนานมคนสะกดให ้ดู ่ ่ ่ ่ ่ ี ิ วาหุ ้นตัวนกําไรเตบโตดมาก ผู ้บรหารเกง ราคาหุ ้นถก งบการเงนสวย ่ ี้ ิ ี ิ ่ ู ิ และทีสําคัญตัวธุรกิจไม่ได ้เข ้าใจยากอย่างทีคด ่ ่ ิ ได ้ยินแบบนั น ผมเลยรีบไป load 56-1 และงบการเงนมาอาน ตอนนัน ้ ิ ่ ้ งบปี 48 ออกมาเรยบร ้อยแล ้ว ี ั ผมนั่งอ่านดูตัวธุรกิจก็เห็นว่าธุรกิจนีขายสายสญญาณ computer และ ้ ื่ สอสาร เพราะฉะนันการเตบโตของบรษัทก็มแนวโน ้มโตไปพร ้อมๆกบ ้ ิ ิ ี ั ื่ ึ่ ้ ่ ั ื ธุรกิจ IT และ สอสาร ซงผมมองวาอตราการใชคอมของคนไทยยังถอ ่ ั วาตํ่ามาก และมอตราการเตบโตทสงมากเชนกน และในอตสาหกรรม ่ ี ั ิ ี่ ู ุ ื่ ้ ิ สอสารเราก็จะเห็นวาทัง DTAC และ AIS เองมผู ้ใชบรการมากขนเรอยๆ ่ ้ ี ึ้ ื่ ื่ ่ ิ่ ึ้ ก็ต ้องมการวางระบบสอสารเพมขนมากเชนกัน ตรงจดนผมดเอาจาก ี ุ ี้ ู ่ ธุรกิจทีบ ้านด ้วย เพราะบ ้านผมขายสกรูน๊อต และในชวงหลังๆมานี้ พวก ่ เสามอถอม ี order เพิมขึนสูงเรือยๆ และไม่มททาว่าจะลดลง ผมก็มอง ื ื ่ ้ ่ ี ี ่ แล ้ววาโอกาสเตบโตของ ILINK เองก็น่าจะมโอกาสมาก ยงดตอไปจะ ่ ิ ี ิ่ ู ่ ั เห็นวา ILINK เป็ นผู ้นํ าอันดับ 1 ทงตลาดขายสายสญญาณและด ้านการ ่ ั้ ื่ วางระบบ ทําให ้มีข ้อได ้เปรียบคูแข่งในเรืองของความน่าเชอถือและ ่ ่ ่ economy of scale www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 35 ~

ผมไปดงบการเงนของ ilink บรษัทไมมหนสนระยะยาวเลย เงินสดและ ู ิ ิ ่ ี ี้ ิ ั่ เงินลงทุนชวคราวมีถง 0.78 บาทตอหุ ้น ขณะนันหุ ้นราคาประมาณ 4.5 ึ ่ ้ บาท จะเห็นได ้วาบรษัทนมฐานะทางการเงนทแขงแกรงมาก ต่อมาลอง ่ ิ ี้ ี ิ ี่ ่ ่ ผมก็หนมามองรายได ้และกําไรของบริษัท ปี 47 รายได ้ 488 ล ้าน ปี 48 ั รายได ้ 670 ล ้าน เพมขน 37% ทนลองมาดกําไรสทธจาก 40 ล ้านเพม ิ่ ึ้ ี่ ี้ ู ุ ิ ิ่ เป็ น 60 ล ้าน หรอเพมขนสงถง 50% การทีกําไรเพิมขึนมากกว่ารายได ้ ื ิ่ ึ้ ู ึ ่ ่ ้ ี นัน เป็นสาเหตมาจากการทบรษัทเข ้าตลาด MAI ทําให ้เสยภาษีจาก ้ ุ ี่ ิ 30% ของกําไรเหลอเพยง 20% ของกําไร ื ี ึ่ ื ่ ดู eps ของปี 48 แล ้วก็ได ้ 0.76 บาท/หุ ้น หรอคดเป็น PE 5.9 ซงถอวา ื ิ ตํามากเมือเทียบกับฐานะทางการเงิน ความแข่งแกร่งของบริษัท และ ่ ่ แนวโน ้มการเตบโตของธรกจและบรษัท ด ้วยคุณภาพหุ ้นแบบนีผม ิ ุ ิ ิ ้ ประมาณคราวๆวา pe ไม่น่าจะตํากว่า 8 จับคณกบ eps ปี 48 จะได ้ราคา ่ ่ ่ ู ั ู ึ ณ ทเหมาะสม ณ วันนันถง 6.08 บาท ผมมองว่า upside สงถง 35% ี่ ้ ึ นับวาเป็นหุ ้นทน่าสนใจมากๆในแงของราคาหุ ้น ่ ี่ ่ ิ ื้ ั ี ิ ่ ผมยังไม่ได ้ตัดสนใจซอในทันที เพราะยังคงมข ้อสงสยในตัวผู ้บรหารวา ื่ ั ์ ่ ่ ซอสตย์ม๊ ัย เก่งมั๊ย วสยทัศนเป็นอยางไร แตผมเองยังอยากจะเข ้าใจตัว ิ ั ึ่ ธรกจให ้มากขน และยังอยากฟั งแนวโน ้มธุรกิจจากผู ้บริหารซงน่าจะเป็ น ุ ิ ึ้ ื่ ึ ึ ุ ื คนทีรู ้ดีกว่าใคร เพอน .. ผมจงรอครับ ...รอจนถงเวลาประชมผู ้ถอหุ ้น ่ ึ่ วันนันหุ ้น ilink ราคา 4.7 บาท ซงยังอยูในเกณทีผมยอมรับได ้ (ปกติผม ้ ่ ่ ื้ ื้ ่ ่ ่ จะซอหุ ้นทีสามารถให ้ผลตอบแทนไม่ตํากว่า 20% แสดงวาผมต ้องซอ ุ ื หุ ้นไมเกนราคา 6/1.2 = 5 บาท) หลังจากได ้เข ้าประชมผู ้ถอหุ ้น ่ ิ บรรยายกาศเป็นกนเอง ผู ้บริหารมาอธิบายถึงตัวธุรกิจให ้ฟั ง รวมถึง ั ั ั ึ ิ แผนการในอนาคต ผมเองก็ซกถามข ้อสงสย หลายข ้อ รวมถงวเคราะห ์ ถงลักษณะการตอบคําถามของผู ้บรหาร เพอทจะดวาผู ้บรหารเกงหรอไม่ ึ ิ ื่ ี่ ู ่ ิ ่ ื ื่ ั ์ ึ ึ่ เกง ซอสตยรเปลา ซงผมเองได ้ค่อนข ้างได ้คําตอบทีน่าพอใจมากๆ ่ ่ ่ ข ้อมูลทีผมได ้เพิมมา คอ ธรกจสามารถเตบโตได ้ 30% ได ้ไม่ยากในปี ่ ่ ื ุ ิ ิ 49 ระยะยาวธุรกิจโตได ้อีกนาน พวกระบบ wireless ทีหลายๆคนกลัวว่า ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 36 ~

จะมาแทนสายแลน กลับกลายเป็นจดดของบรษัทเพราะการวางระบบ ุ ี ิ ้ ั ่ wireless จําเป็ นต ้องใชระบบสญญาณเชนกัน บริษัทสามารถควบคุม Margin ได ้คอนข ้างด ี แม ้ต ้นทนเพมก็สามารถผลักภาระไปให ้ลกค ้าได ้ ่ ุ ิ่ ู ี โดยไม่เสย vol และทีสําคัญแกบอกว่าปี นแกหวังว่าจะทําให ้ได ้กําไรต่อ ่ ี้ หุ ้นเกนราคาพารซะท ี (ตอนนีพาร์ 1 บาทตอหุ ้น) ผมเองก็เลยใช ้ 1 บาท ิ ์ ้ ่ ่ ่ เป็นฐานในการคํานวณ eps ของปี 49 (จุดนีต ้องระวังนะครับ ไม่ใชวา ้ ื่ ผู ้บรหารพดอะไรก็เชอหมด กรณีนจากการพูดคุยกันนาน ผมว่าผู ้บริหาร ิ ู ี้ ื่ ื เป็นคนทน่าเชอถอ และดเป็นกลมผู ้บรหารทชอบพดและสามารถทําได ้ ี่ ู ุ่ ิ ี่ ู ี ตามทพด และฟังจากนํ้าเสยงแกแล ้ว แกพดเหมอนกบวาทําได ้ไมยาก ี่ ู ู ื ั ่ ่ เลย) ผมประเมนราคาหุ ้น ilink ใหมทันท ี จาก 6 บาทเป็น 8 บาท ิ ่ (pe 8 * eps 1) เพราะฉะนัน ถ ้าผมต ้องการผลตอบแทน 20% ใน 1 ปี ้ ื้ ึ่ ู ผมควรซอ ilink ไม่เกินราคา 6.67 ซงสงกวาราคาในตอนนันมากๆ ่ ้ ิ ่ ี้ ี ู ออกจากห ้องประชมมา ผมตัดสนใจแล ้ววาหุ ้นตัวนดมากๆ และราคาถก ุ เอามากๆด ้วย ื้ ่ ุ ผมโทรไปหาโบรกเกอรของผมวาจะสั่งซอ ราคาหุ ้นกอนเข ้าห ้องประชม ์ ่ อยูท ี่ 4.7 แตตอนทโทรไปราคาเพมเป็น 4.9 แล ้ว ตอนนันหุ ้น offer มี ่ ่ ี่ ิ่ ้ ื้ ื้ ไม่มากผมเลยไม่ได ้ซอ เพราะเห็นด ้วยว่าหุ ้นใกล ้ปิ ดตลาดแล ้ว ถ ้าจะซอ ื้ คงได ้หุ ้นไมเทาไหร่ อกอยางนงคอผมไมมเงนสดเหลอแล ้ว ถ ้าจะซอ ่ ่ ี ่ ึ ื ่ ี ิ ื ต ้องขายหุ ้นตัวอืนก่อน ่ ื้ ้ ิ่ ึ้ วันต่อมาผมขายหุ ้นทีตัวอืนเพือ ไปซอหุ ้น ilink ตอนนันราคาเพมขนไป ่ ่ ่ ถึง 5.2 บาทแล ้ว แม ้หุ ้นจะขนมาสงพอควรจาก 4.7 มาเป็ น 5.2 แต่ผม ึ้ ู ยังมองวาเป้าหมายผม 8 บาทยังมีโอกาสให ้ทํากําไรได ้อีกมาก ผมเลย ่ ั่ ิ้ ื้ สงซอหุ ้น ilink ทุกราคาทีไม่เกิน 5.6 ทยอยเคาะซอไปเรือย (หุ ้น ilink ่ ่ ื้ สภาพคลองไมสงเทาไหร่ การซอเลยต ้องใจเย็นๆ ไมสามารถกวาด ่ ่ ู ่ ่ ื้ ั ้ รวดเร็วครบได ้) วนนันราคาปิดน่าจะประมาณ 5.5 วันต่อมาผมก็ยังซอ ่ เพิมเรือยๆ แม ้จะราคาจะสูงขึนเรือยๆ จนได ้ครบตามทีต ้องการ .... แล ้ว ่ ่ ้ ่ ผมก็ถอหุ ้น เพอรอเวลา เวลาทผลประกอบการจะออกมายืนยันว่าผมคิด ื ื่ ี่ ่ ถูกว่า ilink เป็ นธุรกิจทีด ี www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 37 ~

Sunday, June 18, 2006

ILINK case ตอ ่
ไมนานเกนรอจากวันทซอหุ ้น ผลประกอบการ Q1/49 ของ ilink หุ ้นใน ่ ิ ี่ ื้ ดวงใจตัวใหมของผมก็ประกาศออกมา แต่เดิมทีผมประมาณเอาไว ้คือ ่ ่ กําไรตอหุ ้น 1 บาท Q นงก็ตกประมาณ 0.25 บาท ลองมาดูกันครับว่า ่ ึ ของจริงทีออกมาเป็ นยังไง ่ รายได ้ของโตจาก 152 เป็ น 187 หรอคดเป็น 23% ในขณะทกําไรสทธ ิ ื ิ ี่ ุ โตขน 90% หรอคดเป็นกําไรตอหุ ้น 0.29 บาทสูงกว่าทีผมประมาณ ึ้ ื ิ ่ ่ เอาไว ้พอสมควร อะไรเป็นสาเหตของการโตมากขนาดนี้ ทําให ้ผมต ้อง ุ ่ เจาะลงลกตอไป ในสวนของต ้นทน ึ ่ ุ รายได ้ของ ilink อย่างทีบอกไปว่ามีหลายธุรกิจ 1. รายได ้จากการขาย ่ 2. รายได ้จากธรกจวศวกรรม และ 3. รายได ้จากธรกจ solution ุ ิ ิ ุ ิ ้ provider ลองคํานวณ gross margin ของรายได ้ทัง 3 แบบจะเห็นถึง ั ิ่ ่ ้ ความเปลียนแปลงชดเจนขึน สงทีแตกต่างขัดเจนมากของปี 48 และ ่ 49 คอ gross margin เพมขนจาก 25.6% เป็ น 33.3% เป็ นตัว drive ื ิ่ ึ้ ทําให ้กําไรเพิมขึนเยอะ ่ ้ ่ ี ่ ้ จากขาวเกยวกบ ilink ทีมประกาศออกมาเรือยๆจะรู ้ได ้ว่าตอนนีงาน ่ ี่ ั ่ วศวกรรมทงาน Backlog ทรอสงมอบในปีนอก 306 ล ้านบาท (Q1 แค่ ิ ี่ ี่ ี้ ี ี้ ่ ่ 62 ล ้านบาทยังทําให ้กําไรเยอะขนาดน) บวกกับการทีผู ้บริหารบอกวา gross margin ของงานวศวะสามารถรักษาระดับให ้สงได ้เทาๆกบ Q1 ิ ู ่ ั น่าจะทําให ้ ilink นั นมีโอกาสทีจะทํากําไรได ้มากกว่าทีประมาณเอาไว ้ที่ ้ ่ ่ ี ึ 1 บาทตอหุ ้น จากการประมาณการของคณ Naris เซยนหุ ้นคนนงจาก ่ ุ thaivi ได ้คํานวนเอาไว ้คราวๆวา ilink มโอกาสสร ้างกําไรได ้มากถง ่ ่ ี ึ 1.35 บาท/หุ ้น O-O คดเลนๆถ ้า ilink สามารถทําได ้ตามทคดกนไว ้ ท ี่ pe 8 หุ ้น ilink ก็ม ี ิ ่ ี่ ิ ั
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 38 ~

ิ สทธิขนไปถึง 10.8 บาทได ้ไมยาก จากราคานี้ upside 68.8% ... หุ ้น ึ้ ่ แบบนีผมขอถือไปอีกนานครับ ถือรอกันต่อไปว่าในอีก 3Q ทเหลอผมจะ ้ ี่ ื คดถกรเปลา ิ ู ึ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 39 ~

Tuesday, June 20, 2006

วิศวกรเล่นหุน ้
ี ผมเรียนป.ตรีมาทางวิศวโยธา แรกๆก็เคยคิดว่าเราจะเสยเปรียบคนทีจบ ่ ี ื ่ สายบรหาร บัญชหรอวาการเงนในการลงทนรเปลา เพราะเข ้าใจวาการ ิ ิ ุ ึ ่ ่ ี ่ เลนหุ ้นนันควรมความรู ้ด ้านบัญชมาก ชวงนันผมก็พยายามอยนาน ่ ้ ี ้ ู่ เหมอนกนกวาทจะอานงบการเงนได ้คลอง แตพอมาวนนสงเกตคน ื ั ่ ี่ ่ ิ ่ ่ ั ี้ ั ุ รอบๆตัวทเลนหุ ้นแบบ VI กลับกลายเป็ นพวกทีจบวิศวะมีเยอะกว่าสาย ี่ ่ ่ การเงนมาก อนนพอลองมานกดก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุ ิ ั ี้ ึ ู


่ พวก วิศวะนันทํางานหนั ก แล ้วสวนใหญ่ก็มักจะไปทํางานอยูตาม ้ ่ ้ ิ ี โรงงานต่างจังหวัด เวลาใชเงนก็ไมคอยจะม ี คาครองชพก็ตํากวา ่ ่ ่ ่ ่ อยในเมอง รายได ้ก็ด ี ทําให ้มเงนเหลอเก็บ ก็เลยมเงนมาลงทน ู่ ื ี ิ ื ี ิ ุ เยอะ ่ เพือนๆ ผมทีทํางานวิศวะสวนใหญ่ (รวมถงผมด ้วย) มักจะมองวา ่ ่ ึ ่ งานวศวะนันเหนอยไมคุ ้มคาแรงเทาไหร่ บางทอาจจะดเหมอนวา ิ ้ ื่ ่ ่ ่ ี ู ื ่ ่ ได ้เงนเยอะ แต่เวลาทีเสยสุขภาพจิตทีเสยไปก็เยอะเชนกัน เลยดู ิ ่ ี ่ ี จะขนขวายหาทางออกอนๆททําเงนได ้และสบายกวา ื่ ี่ ิ ่ เนือง จากการเรยนแบบวศวะนันสอนให ้คดเป็นเหตเป็นผล เป็น ่ ี ิ ้ ิ ุ ึ่ ตรรกะ ซงผมวาคอนข ้างสอดคล ้องกบการลงทนแบบเน ้นคณคา ่ ่ ั ุ ุ ่ ั อยูมาก ทําให ้นักลงทนทเป็นวศวะนันไมถกอารมณ์ของตลาดชก ่ ุ ี่ ิ ้ ่ ู พาไป คน ทเรยนสายการเงน ปกตจะต ้องมีการเรียน พวกทฤษฎี ี่ ี ิ ิ ิ ิ ึ่ portfolio management ตลาดทมประสทธภาพ ซงสําหรับนัก ี่ ี ลงทุนแบบเน ้นคุณค่าแล ้วทฤษฎีนเหล่านีไม่มประโยชน์เลยแม ้ แต่ ี้ ้ ี น ้อย แถมยิงเชอทฤษฎีพวกนีมากเท่าไหร่ก็ยงจะทําให ้นักลงทุน ่ ื่ ้ ิ่ ห่างจากความเป็ น นักลงทนแบบเน ้นคณคามากขนเทานัน ุ ุ ่ ึ้ ่ ้ (Efficient Market Theory บอกวาราคาทเหมาะสมของหุ ้น ก็คอ ่ ี่ ื ราคาของหุ ้น ณ เวลานันนันเอง ...... ในความคิดผม ถ ้าทฤษฎีนี้ ้ ้ เป็ นจริง เราจะวิเคราะห์หุ ้นกันไปทําไม นักวเคราะหคงตกงานกัน ิ ์

• •

• •

• •

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 40 ~หมด และจากคํากลาวของ warren buffet มอหนงของ VI เค ้า ่ ื ึ่ บอกวา "ถ ้าทฤษฎีนเป็ นจริง ทุกวันนีผมคงจะนั่งเป็ นขอทานอยู่ ่ ี้ ้ แน่ๆ") ฯลฯ

ทเขยนมานเป็นมมมองจากการสังเกตของผมเทานันนะครับ ไม่ได ้ ี่ ี ี้ ุ ่ ้ หมายความวาคนจบวศวะมาจะเลนหุ ้นได ้ดกวาสายอนๆเสมอไป ใครม ี ่ ิ ่ ี ่ ื่ มมมองทแตกตางกันอยางไร comment กนดได ้นะครับ เพราะผมเอง ุ ี่ ่ ่ ั ู จบวิศวะมาก็เลยอาจจะทําให ้มองเห็นเพียงด ้านเดยวเทานัน ... ^_^ ี ่ ้ ทีเขียนขึนมาเพืออยากให ้คนทีอาจจะไม่ได ้จบมาทางสายการเงินมี ่ ้ ่ ่ กําลังใจขึน ในการลงทนมากขน ให ้เข ้าใจวาการลงทนนัน แม ้จะเรยน ้ ุ ึ้ ่ ุ ้ ี ตามกันก็ยังไม่สาย ไม่ได ้มีเจตนาในการยกว่าสายวิศวะนันเก่งว่าสายอืน ้ ่ แต่อย่างใดนะครับ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 41 ~

Wednesday, June 21, 2006

ิ จดหมายระหวางลงขวดและพครรชต ่ ุ ี่
่ ชวงอาทิตย์นยังไม่มโอกาสได ้มาเขียนเพิมเท่าไหร่ งานเยอะไปนิด ี้ ี ่ ่ ยัง ไงวันนมบทความดๆมาฝากกน ชวงทีผมเข ้ามาในตลาดหุ ้นใหมๆก็ ี้ ี ี ั ่ ่ ่ ได ้บทความนแหละชวยทําให ้เดนได ้ถกทาง เป็นจดหมายระหวาง VI ี้ ิ ู ่ ิ มอเกาทอยในตลาดมานาน ลงขวดและพครรชต ื ๋ ี่ ู่ ุ ี่ ่ (ชวงหลังๆจะมีจดหมายของ vi ทานอนๆมาแจมบ ้าง อานเพลนๆแตได ้ ่ ื่ ่ ิ ่ ความรู ้ครับ) จดหมายยาวพอสมควร ลองอานดนะครับ ่ ู

ิ จดหมายฉบ ับที่ 1 จาก ครรชต ไพศาล 4/12/45
ลุงขวด ครับ ผมเข ้ามาอ่าน จดหมายจาก ลุงขวด บ่อยๆแต่ไม่ได ้เขียน มาคยด ้วย เห็น แนวทางการลงทนของลง แล ้วชอบ เพราะเป็นแนว ุ ุ ุ เดยวกน ผมเป็น คนสงขลา ี ั เรียน วิศวะ จุฬา รุ่นเดียวกับ ดร. นิเวศน์ ผม ก็เก็บหุ ้น TR ไว ้เหมอนกบ ลงขวด ตังแตต ้นปี จะเก็บแทนเงนฝาก ื ั ุ ้ ่ ิ ประจํา ราคาเฉลีย อยูท ี่ 128 บาท ปีทแล ้ว เขาจ่ายปันผล 7 บาท ่ ่ ี่ ประมาณ 23% ของ EPS เก็บเป็นกําไรสะสม 77% ปี นี้ ก็น่าจะจ่าย ไม่ น ้อย กวา 23% ก็ตก 40.92*.23 = 9.41 บาท ทลงกะ 10 บาท น่าจะ ่ ี่ ุ ได ้นะ กําไรสะสมยังไมจัดสรรของบรษัทเขาเยาะมาก 2,842,240,834 ่ ิ บาท ขณะทีทนจดทะเบียน เพียง 201,600,000 บาท ผมกะวาจะคอยๆ ่ ุ ่ ่ สะสมเพมเรอยๆ แต่ต ้อง ให ้ เงินปั นผลออกก่อน ค่อยเอามาสะสมต่อ ิ่ ื่ ื ี ผมได ้อาน หนังสอ ตแตก , เซยนหุ ้นพันธแท ้ และเป็น แฟน บทความ ่ ี ุ์ ิ ุ Value Investor ของ ดร. นเวศน์ เป็นประจําทกวัน อังคาร
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 42 ~

ื ี และ หนังสออกเลม ทอยากให ้ เพอนๆ Value Investor อาน คอ "วา ่ ี่ ื่ ่ ื ทะคนแถวหน ้า วาทะของ วอรเรน บัฟเฟทท" เจเน็ต โลว์ เขียน ศ.ดร. ์ ์ ์ เกรยงศักด ิ์ เจริญวงศศักดิ์ แปล อ่านง่าย เข ้าใจง่าย วอร์เรน บัฟเฟทท์ ี เขาสรปเรองวธการลงทน ไว ้วา ุ ื่ ิ ี ุ ่ ื้ " ซอหุ ้นของกจการทด ี มีกําไรต่อเนือง ผู ้บรหารมคณธรรมและ ิ ี่ ่ ิ ี ุ ความสามารถ ในเวลาทีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแท ้จริงของกิจการ และ ถอ ่ ่ ื มันไว ้ตราบทีมันยังเป็ นธุรกิจทีด" ่ ่ ี ื ื ผมได ้อ่าน หนังสอ เล่ม นี้ ก่อนอ่าน หนังสอ ตีแตก ของ ดร. นิเวศน์ ่ ั ี้ ิ พอ ได ้อาน วรรคทอง ตรงนี้ ประกอบกบ ดอกเบยเงนฝากประจํา ิ ิ ื่ ื ธนาคาร มันลงเหลอเกน เลย ตัดสนใจย ้ายเงน มา ตลาดหุ ้น เมอ เดอน ื ิ ื้ ก.พ.ต ้นปี 45 นี้ ซอ AYUD ท ี่ 105 บาท PPPC ท ี่ 52 บาท TR เฉลย ี 128 บาท GRAMMY ที่ 118 บาท ก่อนแตก พาร์ และจะไม่ขาย เก็บไว ้ กินปั นผลแทนดอกเบียฝากประจํา จากธนาคาร ้ ่ ์ ู วนกอน ผม E-mail ไปถาม ดร. นิเวศน์ วา พอรตของ ดร. มีมลค่า ั ่ เทาใด แล ้ว อาจารย ์ บอก วา ตอนนี้ ตัวเลข 9 หลักแล ้ว 3-4 ปี มานี้ ่ ่ เติบโตขึนปี ละ 30%-40% และบอกว่า ก่อนตาย จะต ้องสะสมทําให ้ได ้ ้ เป็ น 10 หลัก วันนี้ คุยเท่านีกอน นะครับ วันหลังจะเขียนมาคุย กับลุงขวดอีก ้ ่ จ4 ธ.ค. 2545 16:32:31 น.

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 43 ~

จดหมาย จากลุงขวด 4/12/45
่ ยนด ี ท ี่ ได ้รู ้จัก ครับ อตสาหบอกหลายเรองรวมทัง เรองสวนตัวด ้วย ถ ้า ิ ุ ่ ์ ื่ ้ ื่ คยมากไปเดยวเขาบอกทําไมไมไปคยกนสวนตัว...(ขอโทษด ้วย ุ ๋ี ่ ุ ั ่ สําหรับคนทไมอยากรู ้จัก) บังเอิญผมไม่ชอบแจก อีเมล์ และเบอร์ ี่ ่ โทรศัพท ์ เลยไมคอยได ้รู ้จักใครเทาไร.....ยอมรับ มีเพือน ในห ้อง ่ ่ ่ ่ สนทนา pantip รู ้จักกน เพยง 5 คนเท่านั น(ยังคิดถึงเขาทังหลายอยูนะ ั ี ้ ้ ่ ครับ)....ตอนนีเก็บตัว ไม่ได ้พบใครเท่าไร....กําลังหาความรู ้ทางด ้าน ้ เทคนคอยู่ แตยังไมสําเร็จสักท ี พยายามอยู่ ิ ่ ่ ่ ั ั ความรู ้สวนตัวก็ เด็กวดสทธ ิ ระดับมัธยม และไปเรียน อัสสมชญพาณชย ์ ั ุ ิ และ ไปสูงสุดที่ มหาวทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐฯ สาขา การเงนการ ิ ิ ธนาคาร (ภาคคํ่า)เข ้าไปปี 2511 จบปี 2516 ตามหลักสตร 6 ปี สําหรับ ู ภาคคํา.......คนจนนะครับ...จงต ้องเรยนพาณชยให ้จบไว ๆ แล ้ว ก็ทํา ่ ึ ี ิ ์ งาน ไป เรียนไป....ได ้แค่นเอง....ยอมรับวา ทาง อสสมชญพาณิชย์นี่ ี้ ่ ั ั ั ให ้ความรู ้มากจริง ๆ รุนเดียวกับผมที่ เก่งและ ได ้เป็นเจ ้าของกจการท ี่ ่ ิ ั อยในตลาดหลักทรัพยถง 3 คนด ้วย กัน (เด็ก ACC อสสัมชญ ู่ ์ ึ ั ี ี ั ่ พาณิชย์).....อกคนเป็นเซยนหุ ้น เอยชอก็รู ้จักกนหมด(เสยดายทีไม่ ี ่ ื่ สนทกบผมเทาไร) ิ ั ่ ่ หุ ้นทบอก มาก 4 ตัว ผมมี สองตัว ก็ ayud กบ tr สวน PPPC และ ี่ ั ่ ี ่ grammy ไมมครับ เคยมีแต่ขายไปแล ้ว ไม่ได ้ถือยาว ในกลุมบันเทิง ้ ู ่ ผมวา p/e และ p/bv นันสง ๆ กัน ทุกตัว ผมวิเคราะห์กลุมบันเทิงไม่ ่ เป็ น เลยไม่ได ้ถือยาว ครับ ผม เลนหุ ้นมา 13 ปี ขาดทนสวนใหญ่ มากําไรก็ 4 ปี หลังนีเองทีกําไร ่ ุ ่ ้ ่ มาก ๆ ในสองปี หลัง ผมว่าตลาดเมืองไทย แบบ ปลอดภัยก็หุ ้นปั นผล ถ ้าสามารถ ทํากําไรแถวประมาณ 15% ขนไป ทกปี ก็พอใจ นับวา สอบ ึ้ ุ ่ ึ ่ ผานแล ้ว ถ ้าจะเอา grade A ก็ต ้องทําให ้ได ้ถง 30% ตอปี....ผมคิดว่า มี ่ คนทําได ้ แต่ผมยังทําไม่ได ้นะครับ แค่สอบผ่านเท่านันเอง แมงเม่า ที่ ้ เอาตัวรอดในแต่ละปี ั ้ หุ ้นในดวงใจทชอบ คอ FANCY MBK LTX (ตอนนี้ ltx ชกจะตือ ๆ แล ้ว ี่ ื อยางเกงก็ไมน่าเกน 46 บาท ถ ้าถงระดับราคานันก็คงต ้องลดลง แตถ ้า ่ ่ ่ ิ ึ ้ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 44 ~

ยังปั นผลปี ละ 3 บาทก็คงถอตอและดผลประกอบการแตละไตรมาสใน ื ่ ู ่ ิ กานตัดสนใจต่อไป.....สูงสุดตัว นจําได ้วา แถว 44 ตอนนี้ เห็นมคนรับ ี้ ่ ี ตลอดแถว 40 บาท). ื้ หุ ้นทีผม ติดอยูยอดดอย ก็กลุมธนาคาร จะหาทาง ซอ ถัวก็ทําไม่ได ้ ่ ่ ่ ้ ิ เพราะต ้องใชเงนมาก มันเกดอาการวา กําไร ไมกพัน (ทําtrading ) แต่ ิ ่ ่ ี่ ี เวลา cut loss ทีหนึง เสยเป็ นแสน เลยไม่ได ้ทําอะไรกับมัน.......อกตัว ่ ี ก็ sta โดนเรองทวา ราคายางสงตังนานเมอชวงต ้นปี ผมมันเรยนพ่อค ้า ื่ ี่ ่ ู ้ ื่ ่ ี ิ ิ ื้ มา เขาวา ราคาสนค ้าสงขายสนค ้า งาย และ ทํากําไรได ้งาย เลยซอ ่ ู ่ ่ ไว ้ตรึมเลยทีแถว 33-34 บาท ตอนนเหลอแค่ 26-27 บาท......โดน จับ ่ ี้ ื นั่งยาง ไปเลย ไหม ้เกรียมอยูนแหละ ยังค ้างอยูเลยครับ แต่อย่างไรคงมี ่ ี่ ่ ปั นผล น่าจะ 1.50 บาท มันดีตอนนี้ หละครับ......1.50 จากทน เฉลีย ุ ่ ี 33.50 ก็ได ้ Divident Yield 4.48 % เอย...ยังดีกว่า เงินฝากเสยอีก ่ ั ้ ่ เลยไมทกขร ้อนเทาไร...........มันชกยาวไปแล ้วเลยขอหยุดเท่านีกอน ่ ุ ์ ่ นะ ครับ

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 4/12/45
ึ ฟังจากประวต ิ การศกษาของ ลุงขวดแล ้ว น่าจะอายุใกล ้ๆ กับผมนะ ผม ั อายุ 49 ปีแล ้วปีนี้ เกด 2496 เทากนหรอเปลาครับ ลงขวด ? ิ ่ ั ื ่ ุ หุ ้น GRAMMY ผมเห็นเขาเรมมกําไรสะสมดแล ้ว และ น ้องๆ ดารา ิ่ ี ี นักร ้องเขาก็ร ้องเพลง ทํางานหาเงนให ้บรษัทกนเกง ๆทังนัน โดยเฉพาะ ิ ิ ั ่ ้ ้ ี ่ ื้ หนุ่ม เบรด ออกเพลงทกชด ก็กําไรทกชด เลยนกเสยวา ออกเงน ซอ ์ ุ ุ ุ ุ ึ ิ ตั๋ว ดคอนเสรท ขอ เป็น Chairsholder (ยมมาจากคํา Sharesholder) ู ิ ื นั่งดคอนเสรต แล ้วไม่ยอมลุก ตราบใดที่ ลูกสาวผม ยังชอบฟั งเพลง ู ิ ื้ และซอ CD เพลงของ GRAMMY อยู่ ได ้ปั นผลมา 5% ก็ดกวาฝาก ี ่ ธนาคาร ่ ํ ้ สวน PPPC ผมคิดว่า คนเราใช ้ กระดาษชาระ และกระดาษ อืนๆ ใชแล ้ว ่ ้ ทิง ใชแล ้วทิง อยูทกวัน เมอเข ้าไปดู กําไรสะสม ก็มอยสงพอสมควร ดู ้ ้ ่ ุ ื่ ี ู่ ู ่ ี ปันผล กลางปี 2 บาท ปลายปีอก 4 บาท ได ้รับการสงเสริม ปั นผล ไม่ ี ต ้องเสยภาษี อก หนี้ ตางประเทศก็ไมมแล ้ว แถมผู ้ถอหุ ้น ใหญ่ เป็น ี ่ ่ ี ื www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 45 ~

เยอกระดาษสยาม และ กระทรวงการคลัง อก ราคา ตอนนัน 52 บาท ื่ ี ้ ผมเลยขอเป็น Chairsholder ้ อีกบริษัท และ จะนั่งไม่ลก ตราบใดที่ กระดาษ ยังถูกใชแล ้วทิง อยูทก ุ ้ ่ ุ วัน และ ได ้รับปั นผล สูงกว่าเงินฝากประจํา หุ ้น เกษตร ผม ม ี CM อยู่ วันกอน ลงไปนอนพักผอน อยท ี่ 35 บาท ่ ่ ู่ ื้ อยากจะซอเพม ก็ไมมเงนแล ้ว ต ้องรอให ้เงนปันผลออก กอน บรษัทนี้ ิ่ ่ ี ิ ิ ่ ิ เขา ก็ม ี กําไรสะสมมาก หนี้ น ้อย ผลประกอบการ สมําเสมอ ปันผล ่ ื้ 8%-9% ทกปี ผมเลยขอเป็น Chairsholder อกบรษัทหนง คอยซอ ุ ี ิ ึ่ ั ื้ เก็บ หลังปั นผลแล ้วสกพัก ก็ลงไปนอนพักผอน ก็คอยๆซอเก็บเพม พอ ่ ่ ิ่ ใกล ้หน ้าจะถงหน ้าปันผล ก็ขนกลับไปใหม่ หุ ้น หมวด เกษตร นสยเป็น ึ ึ้ ิ ั อย่างนีทกตัว ้ ุ ผม ตงใจวา ลงทนแนวนี้ ได ้แคนี้ ดกวา ดอกเบยเงนฝาก ธนาคาร ก็ ั้ ่ ุ ่ ี ่ ี้ ิ ื้ ื้ พอใจแล ้ว ไม่เอาแนวทาง ซอ แล ้วขาย ซอแล ้วขาย บ่อยๆ ไม่ไหว แก่ ๋ ่ แล ้ว เวียนหัว เดียว หัวใจวาย ค่าคอม กินเข ้าไปเรือยๆ หุ ้น ทผมตังใจ ว่าจะไม่เข ้าไปเป็ น Chairsholder เด็ดขาด คอ ธนาคาร ี่ ้ ื ื่ ิ ไฟแนนซ ์ อสังหารมทรัพย ์ และ สอสาร สุดท ้ายนี้ ผมขอให ้ ลุงขวด ประสบความสําเร็จ ตามแนวทาง Value Investor เพอ ได ้เป็นตัวอยางของรุ่นน ้องๆ รุ่นหลังๆ ตอไป นะครับ ื่ ่ ่

จดหมาย จากลุงขวด 5/12/45
ิ ผมเกดปี 2491 เดอน สงหาคม เดอนเดยวกบ ทาน ดร. นิเวศน์เลย..... ิ ื ื ี ั ่ ไม่ได ้มั่วนิมนะครับ.....ราศ ี เดยวกนเลยลงทนแบบเดยวกันมังครับ cm มี ่ ี ั ุ ี ิ เหมอนกน การเล่นแบบเดียวกับทีบอก แสดงว่า คุณ ครรชต....สอบเข ้า ื ั ่ ั เป็ น นักเรยนในโรงเรยน value investor ได ้แล ้ว ก็คงได ้ปั นผล สก 4 ี ี บาทเป็นแน่.........ตัวนีมั่นคงดีในรอบนีไม่ลงมากเท่าไร ผมมั่นใจว่า ้ ้ ้ ื เดอนหน ้าหรออยางชาเดอนกมภาพันธ ์ คงได ้เห็นสงขนกวา 10-15% ื ื ่ ุ ู ึ้ ่ ั ่ เป็ นแน่แท ้ และ น่าจะมีปันผลสก 4 บาท เชนเดยวกบปีกอน ี ั ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 46 ~

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 5/12/45
แสดงวาลง เป็นพของผม เพราะ ฉะนัน ผมเรยก ลุงขวด ได ้ สนิท ปาก ่ ุ ี่ ้ ี นะครับ ทีผมยก มาเป็ น EPISODE 2 เพราะ ผม มเรองอยากเลาให ้ลง มัน ยาว ่ ี ื่ ่ ุ ั ไปสกนิด หวังว่าลุงคงไม่เบือ น ้องคนนีเสยก่อน นะครับ ่ ้ ี ลุงขวด ครับ ผมก็เคยมี อดีต เรืองหุ ้นอันขมขืน มาเหมือน กับ ลุงขวด ่ ่ นันแหละ อยากเลาให ้คนหัวอกเดยวกันฟั ง ้ ่ ี คอ ผม เริม รู ้จัก หุ ้น เมือ มีเพือนคนหนึง เขามา ขายหุ ้น BBL ให ้ตังแต่ ื ่ ่ ่ ่ ้ ราคา พาร์ 100 บาท เขาขายให ้ ในราคา 200 บาท ผมยังไม่รู ้จักเลยว่า ื้ เขาซอขาย กันในตลาดหลักทรัพย ์ อยางไร ไมรู ้ ว่าจะหาข ้อมูล ของ ่ ่ ่ ื้ บริษัท ได ้ทีไหน ธนาคารก็สงปั นผลมาให ้ทุกปี พอเขามีเพิมทุน ก็ซอ ่ ่ ิ เพิม ขึนเรือยๆ ตามสทธิ ถือยาวอยูประมาณ 4 ปี จนเขาแตกพาร์ เป็น ่ ้ ่ ่ 10 บาท ราคา BBL ขน มาเป็น 150 บาท ตอ หุ ้น เห็นไหมครับผมถือ ึ้ ่ ยาว เงน 20 บาท มันกลาย เป็น 150 บาท ภายใน 4 ปี นียังไม่รวมปั น ิ ้ ผล และ หุ ้นเพิมทุน ทีได ้รับอีกต่างหาก ่ ่ ่ ้ ี ื่ ิ ึ่ ชวงนัน มเพอน วศวกร ของผม คนหนง เขาลาออกมาจาก การไฟฟ้า ื้ ่ ู่ ี่ ภมภาคกรงเทพฯ ลาออกมาเลนหุ ้นอยท ี่ Broker ทหาดใหญ่ เขา ซอๆ ู ิ ุ ขายๆ เร็วๆ อยางทนักเก็งกําไรชอบทํากันอยู่ นแหละ ผมถงได ้รู ้จัก การ ่ ี่ ี้ ึ ื้ ซอขาย หุ ้น ในตลาด หลักทรัพย ์ ก็เลยนกมันขนมาบ ้าง เลยเอาหุ ้น BBL ึ ึ้ ทงหมดทผมมอยู่ ขายออกไป ด ้วยราคา 150 ตอหุ ้น เพอ นําเงน มา ั้ ี่ ี ่ ื่ ิ เลนหุ ้น เก็งกําไร ทังๆ ทีไม่มข ้อมูล เกียวกับ บริษัท ต่างๆ อยูในสมอง ่ ้ ่ ี ่ ่ ่ ้ ่ ื่ ่ ้ ื ิ เลย ไมรู ้ แม ้กระทัง วาชอยอ นัน คอบรษัทอะไร ,ค ้าขายอะไร , มี ่ ื้ ่ หนีสน ,ทรัพยสน , สวนผู ้หุ ้น และ กําไรสะสม เทาไร ซอขายเก็งกําไร ้ ิ ์ ิ ้ ด ้วยตอมใต ้สมอง อยางเดยว(ไม่ได ้ใชสมอง) เลอดมันสบฉดแรงด ี ด ้วย ่ ่ ี ื ู ี ความตืนเต ้น เห็นตัวไหน ราคาเริมขยับวิง ปริมาณหุ ้นเริมเพิมขึน ่ ่ ่ ่ ่ ้ หลังจากทีอยูนงมานาน ก็รบซอ พอได ้ กําไรนิดหน่อย ก็ รีบขายแล ้ว ่ ่ ิ่ ี ื้ ี เพราะไม่ รู ้ วามันจะลงเมอไหร่ กลัวจะเสยโอกาสทํากําไร พวก Broker ่ ื่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 47 ~

ื่ บอกวา แนวรับ แนวต ้าน อยตรงไหน ก็เชอเขาไปหมด โดยไมรู ้ เหตผล ่ ู่ ่ ุ เลย ว่าทําไม มันขึน และทําไม มันลง ขาดทุนบ ้าง กําไรบ ้าง ทําอยู่ ้ ื้ อยางนเป็นปี พอถงวนขนปีใหม่ ผู ้จัดการ บรษัท Broker ทีผมไปซอ ่ ี้ ึ ั ึ้ ิ ่ ้ ขายอยู่ เขามาเยยมทบ ้าน นํา ของขวัญ ,กระเชาผลไม ้ ,ขนม, เหล ้า ี่ ี่ นอก มาให ้ เป็นของขวญปี ใหม่ แต่ ผมมาตรวจดู เงนใน พอรต ของผม ั ิ ์ มันแทบจะเทาเดม ไม่ได ้เพิมขึนมาเลย แถม หุ ้น BBL ทีขายไป มันดัน ่ ิ ่ ้ ่ ื้ วิงขึน ไปชนเพดาน ที่ 250 บาท ผมไม่มปัญญาซอคืน ขณะนั น ฟองสบู่ ่ ้ ี ้ ใกล ้จะแตกแล ้ว แต่ผมก็ยังหลง เป็น แมงเมา หลงแสงไฟ จากกองไฟ ่ ทีกําลังจะเผาเราให ้เป็ นจุล อยูเหมือนเดิม ปีตอมา ฟองสบแตก ผม ตด ่ ่ ่ ู่ ิ หุ ้น SITCA , NAVA , NFS , TMB ผมก็ยังไม่รู ้ จัก ข ้อมลพนฐาน ของ ู ื้ บริษัท ทีตดนี้ อยูด ี SITCA ล ้ม NANA ล ้ม NFS และ TMB โคม่า มูลค่า ่ ิ ่ พอรตลงทนของผม จาก 1,200,000 บาท มัน เหลอ อยู่ แค่ 100,000 ์ ุ ื ่ บาท โชคยังด ี ผมกนเงนบ ้างสวนออกมาบ ้างแล ้ว ั ิ ี ่ ่ ี ผมหันหลังให ้ ตลาดหุ ้น พยายามทําใจ นกเสยวาเป็นคา ลงทะเบยน ึ ึ่ ุ ี่ ิ ่ ี ่ ิ ี ี่ ิ เรียน วิชา การลงทนในทางทผด ซงผมได ้รู ้อยางเดยววาเป็นวธทผด ่ แต่ ก็ยังไม่รู ้อยูด ี ว่าทําไม ถึงผิด ื ์ จนมาปี นี้ ผมได ้อ่าน หนั งสอ วาทะคนแถวหน ้า วาทะของ วอรเรน ์ ื ี บัฟเฟทท ์ ท ี่ ศ.ดร. เกรยงศักด ิ์ เจริญวงศศักดิ์ แปล และ หนั งสอ ตีแตก ื ่ ่ ุ ท ี่ ดร. นิเวศน์ เขียน และ หนังสอ เลนหุ ้นผานเนต ของคณโชค ไพศาล (นามสกุลมาตรงกันได ้อย่างไร ก็ไม่รู ้ เขาไม่ได ้เป็ นญาติกบผม นะ ลุง ั ี ื ขวด เดยวหาวาผมเชยร ์ หนังสอ ของญาตผมอก ) ผมจึงได ้รู ้ ว่าผมผิด ๋ี ่ ิ ี ื ้ ตรงไหน ขอขอบคณ ทานผู ้เขยนหนังสอทัง 3 ท่าน และ ขอขอบคุณ ุ ่ ี ี่ ู ้ องคการโทรศัพท ์ ทม ี FREEINET ให ้ได ้ค ้นหาข ้อมล พร ้อมทัง ์ ี ั ิ ขอขอบคณ ตลาดหลักทรัพย ์ ทได ้ทํา Web ทะเบยนประวต ิ บรษัท ุ ี่ ย ้อนหลังและปั จจุบันไว ้ให ้นั กลงทุนได ้เข ้าไปค ้นดูได ้ตลอดเวลา ื ่ ่ ุ วรรคทอง ในหนังสอ ทีจับใจ ผมมากทีสด ื้ " ซอหุ ้นของกจการทด ี มกําไรตอเนอง ผู ้บรหารมคณธรรมและ ิ ี่ ี ่ ื่ ิ ี ุ ่ ่ ื ความสามารถ ในเวลาทีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแท ้จริงของกิจการ และ ถอ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 48 ~

มันไว ้ตราบทีมันยังเป็ นธุรกิจทีด" ่ ่ ี ประกอบกบความกดดัน ของอตราดอกเบยเงนฝากประจํา ทเคยได ้รับ ั ั ี้ ิ ี่ ่ ตังแต่ 13% คอยๆ ตําลง เหลอ 2% มันชางสร ้างความน ้อยเนือตํ่าใจ ้ ่ ่ ื ้ ให ้กบคนท ี่ ถกสอนมาให ้อดออม มาตังแต่เด็กๆ ในวันทีพ่อพาไป ฝาก ั ู ้ ่ ิ ื ิ เงน ท ี่ ธนาคารออมสน ถอกระปกออมสนไปให ้พนังงานทบกระปเอา ิ ุ ุ ุ ิ ิ ิ เหรยญออกมานับ แล ้วพ่อก็บอกวา ออมสน ออมสน ออมสน อดออมไว ้ ี ่ กนวนหน ้า อดออมตลอดมาจนอายใกล ้จะ 50 ดอกเบย 2% กินพอที่ ิ ั ุ ี้ ิ ไหน แถมหกภาษี ดอกเบยอก เลยตัดสนใจ มาลงทน เป็น ั ี้ ี ุ ้ Chairsholder (ต่อไปนีเวลาผมคุยกับลุงขวด ผมขออนุญาต ใชคํานี้ ้ แทน ผู ้ถือหุ ้นที่ ชอบนั่งแล ้วไม่ยอมลุก ตลอดไปนะครับ) เริมต ้นใหม่ ่ เมอ ก.พ. ปีนี้ ื่ ผดหรอถก ต ้องพสจน์ กนด ้วยเวลา เหมอน ท ี่ ดร. นเวศน์ เขยนหวข ้อ ิ ื ู ิ ู ั ื ิ ี ั บทความ ว่า ระยะทางพสจนม ้า กาลเวลาพสจนหุ ้น ิ ู ์ ิ ู ์ ่ ใชไหมครับ ลุงขวด ่ ึ่ ี่ ื่ ุ ่ ุ ี ุ่ ิ อก อยางหนง ทเมอวาน ลงขวด บอกวา ลง ตราคา ในกลมบันเทงไม่ ี ่ ถูก เพราะ คา p/e และ p/bv สูง ๆ กัน ทุกตัว ผมก็เห็นด ้วย กับ ลุง ผม ื้ ึ ื ิ ี ื ก็เลย กลัวๆ กล ้าๆ ท ี่ จงเข ้าถอ GRAMMY ไว ้ น ้อย นดเดยวเอง คอ ซอ ไว ้ เพียง 500 หุ ้น ตอนพาร ์ 10 บาท ทราคา 118 บาท ตอนกอนปันผล ี่ ่ ได ้รับปั นผล มาแล ้ว 10 บาท/หุ ้น กบกลางปี หลังแตกพาร ์ 1 บาท รับ ั ี อก 0.5 บาท/หุ ้น ยังเสยดาย ทีตาผมไม่ถงเหมือนไก่เห็นพลอย ดันคิด ี ่ ึ ี ี ื วาเป็นก ้อนกรวด ไปขายออกเสยอก 2000 หุ ้น เหลอ 3000 หุ ้นเอง ่ ้ ่ ตอไปใครเห็นเป็นก ้อนกรวดอก แล ้วคว ้างทิงลงมาตําๆ ก็จะทยอยๆ ไป ่ ี พอมเงนเหลอเก็บ เพราะผมมานั่งนก พิจารณา ดูอกที่ ก็เห็นว่าผมต ี ี ิ ื ึ ี ราคา ของ GRAMMY ผิด ี GRAMMY ไม่ได ้มีแค่ อาคาร, ห ้องอัดเสยง หรอ เครองไม ้เครองมอ ท ี่ ื ื่ ื่ ื ี ิ ี ี สามารถ ตเป็นตัวเงน แล ้วนํามาเปรยบเทยบ กัน ตามหลักของนัก บัญช ี www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 49 ~

เขาทํากันได ้ ิ มูลค่าของ GRAMMY ยังมี ทรัพย์สนที่ ผมเองก็ประมาณค่าไม่ถก ู เหมอนกน คอ ื ั ื 1.น ้องๆ ดารา ทังหมดใน GRAMMY (ถ ้าเป็นนักฟตบอลในอังกฤษ เขา ้ ุ คงประเมนคาตัว นั กฟุตบอลกันได ้) ไม่ ว่า หนุ่ม เบริด หนุ่ม มอร์ต สาว ิ ่ แค็ท ลูก พลับ และคน อนๆ อกมาก มาย พวกเขา ร ้องรําทําเพลง อาบ ื่ ี เหงอตางนํ้า เป็นเหมอน เครองจักร ทมชวต ป๊ ั มเงน ให ้แกผู ้ถอหุ ้น น ้อง ื่ ่ ื ื่ ี่ ี ี ิ ิ ่ ื ึ่ ี เขาเหนอย เขาควรจะได ้มาก กวาเราผู ้ถอหุ ้นซงลงทน แล ้วคอยนั่งเชยร์ ื่ ่ ื ุ ผมจึงบอกว่า ผมพอใจแล ้ว สําหรับ เงินปั นผล 5% ทน ้องๆ ลกๆ ี่ ู หลานๆ เขาหามาแบงให ้ พวกเขาเหลานี้ บางคนก็โรยรา คนรนใหม่ ก็ ่ ่ ุ่ ิ ์ ขึนมาแทน ไม่ได ้ขาดสาย โดยเฉพาะ หนุ่ม เบรด ผมอยากปิดทองให ้ ้ ่ ี้ ่ ู ื ุ ทั่วตัว ผมบอกได ้ว่าผมก็ตราคา ทรัพยสนมชวต เหลานไมถก เหมอนลง ี ์ ิ ี ี ิ ่ ั ขวด เชนกน ์ ิ ิ ิ ิ 2.ทรัพยสน ทางปัญญา ลขสทธเพลงจํานวนมหาศาล ของ GRAMMY ท ี่ จะเป็นทรัพยสน เครองจักร ทมองไมเห็นตัว เป็นเครองจักร ทไมมคา ์ ิ ื่ ี่ ่ ื่ ี่ ่ ี ่ ื่ ู ่ ่ ิ ่ ื เสอมราคา ไม่สญสลาย เป็ นเครืองจักร ทีจะป๊ ั มเงน ให ้แกผู ้ถอหุ ้น อยู่ ั่ ู ิ ่ ื ู ุ ชวลก หลาน หลน เหลน ไมรู ้จักหมด เหมอนลกๆของอาจารย ์ สรพล ที่ ์ ิ ี่ ่ ได ้รับอยูจนทุกวันนี้ ผมบอกได ้ว่าผมก็ตราคา ทรัพยสนทมองไมเห็นตัว ่ ี ่ เหล่านีไม่ถก เหมือนลุงขวด เชนกัน ้ ู 3.สาย ตาทีกว ้างไกล และสมองอันทรงพลัง ตัวผู ้บริหารใหญ่ คุณ นาย ่ ั ี ุ ่ ี ไพบูลย์ ดํารงชยธรรม และทมงาน ทกคน ผมบอกได ้วาผมก็ตราคา ่ ่ ี้ ่ ู ื ุ ทรัพยสนบคลากร เหลานไมถก เหมอนลงขวด เชนกัน ์ ิ ุ สรุปแล ้วผมไม่รู ้ ว่า มูลค่าทีแท ้จริง ของ GRAMMY ควรจะอยตรงไหน ่ ู่ ี ่ ี ่ ่ แตในความเห็นของผม ผมบอกได ้เพยงอยางเดยว วา มากกวา ตัว ่ เลขทเห็นทางบัญช ี ี่ ลงขวดเห็น ตางจากผมหรอเปลา ครับ ุ ่ ื ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 50 ~

จดหมาย จากลุงขวด 5/12/45
เป็นข ้อเขยนทดมากครับ เห็นด ้วยทกอยางเลย วา ทําไมหุ ้นในกลม ี ี่ ี ุ ่ ่ ุ่ บันเทง จึงว่า แพง อย่างนี้ P/E เฉลียของกลุมอยูในระดับ 27 เทา P/B ิ ่ ่ ่ ่ ึ่ ก็แถว 4.4 เทา ซงผมเคยบอกวา ผมยอมรับได ้สงสดเพยง 3 เทา ถ ้า 2 ่ ่ ู ุ ี ่ เทาก็เรมขายแล ้ว.......นีกลุมบันเทิง เฉลีย 4.4 เทา เลย ถอเป็นกลมท ี่ ่ ิ่ ่ ่ ่ ่ ื ุ่ ไมอยากถอเป็น ปี เคยเลน grammy แถว 76 ได ้มังครับ (สองปี ่ ื ่ กอนมัง) และ bec ก็ แถว สองร ้อยต ้น ๆ วนกอนมกระทู ้ ถามวา 190 ่ ั ่ ี ่ ื้ ื้ เศษ ๆ น่า ซอไหม ผมก็บอกว่า น่าซอลงทุนได ้ เพราะผมเคยลงทนแถว ุ ตํากวา 210 เล็กน ้อย ไปขายแถว ประมาณ 250 บาท...ไม่ถอยาว ่ ่ ื ิ เพราะ บอกวา ดคาซอนเล ้นทไมเห็นด ้วยตาเปลา แบบทคณครรชต ่ ู ่ ่ ี่ ่ ่ ี่ ุ ิ บอกมา นั่น ถกต ้องหมด ค่าต่าง ๆ ในนันคิดลําบาก ถ ้าเป็ นค่าลิขสทธิ์ ู ้ ั นั่นยังพอคิดได ้ ว่าแบ่งกันอย่างไร แต่คาตัวของแต่ละคนในสงกัดนีซ ิ ่ ่ คดไมเป็นเลยครับ......แต่ในหมวดนีถ ้าผลตอบแทน ดี และ สมําเสมอ ก็ ิ ่ ้ ่ เหมาะแกการลงทน ต ้องคด ย ้อน กลับ วา ปันผลเทาใด ราคาทุน(ราคา ่ ุ ิ ่ ่ ื้ ทเราซอมา) เทาใด น่าลงทนไหม..........แต่กลุมนี้ เวลาเศรษฐกิจขาลง ี่ ่ ุ ่ ิ ู่ ่ ผมเกรงวา มันจะลงไปมากซครับ เพราะอยกลุมของ บรการทไมคอย ่ ิ ี่ ่ ่ ้ ่ ่ จําเป็ น ไม่ใช ่ ปั จจัยส ี่ ทีเราต ้องใชอยูเป็ นประจํา ื ี่ วรรค ทองในหนังสอทบอก เป็น แท ้ อยตามนัน โดยเฉพาะเรอง ู่ ้ ื่ ผู ้บริหารทีโปร่งใส แบบ สมัยใหม่เรียกว่า good governance ธรรมาภ ิ ่ ึ่ ้ ่ บาล เป็นหลักสําคัญ......ซงตัวนีจะแสดงมาเมือระยะเวลาผ่านไปแล ้ว นั่นคือ ต ้องดประวตย ้อนหลังไปหลาย ๆ ปี การดําเนนการทผานมาและ ู ั ิ ิ ี่ ่ ึ่ ื่ การให ้ผลตอบแทนแกผู ้ถอหุ ้น.........ซงในเรอง นีต ้องพึง กลต ต ้อง ่ ื ้ ่ เป็นคนดแลผู ้ลงทน ต ้องตามบรษัทฯ ตาง ๆ ให ้ทัน วา จะมาไม ้ไหน ู ุ ิ ่ ่ .........มีอยูครังหนึง หุ ้นทีผมถืออยูมหมายเหตุใน งบการเงน วา "ไม่ ่ ้ ่ ่ ่ ี ิ ่ สามารถจะตรวจสอบรายละเอียดของบริษัทย่อยทีอยูในต่างประเทศได ้" ่ ่ แค่นเอง ผม ก็ ผวา แล ้วครับ.....แตก็โชคด ี ในปีตอมา เขา ก็ยกเลก ี้ ่ ่ ิ บรษัทฯ ยอย อันนันไป อาจเนองจากการตดตามจาก กลต หรอ ด ้านใด ิ ่ ้ ื่ ิ ื ก็ไมทราบ ่ ่ ิ สวนเรองเลนหุ ้นตอนแรก ๆ ก็แบบเดียวกับคุณครรชตแหละครับ จําได ้ ื่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 51 ~

็ ว่า เคยเห็น ว่า โวลุมโตราคาจะขยับ มาเชคประวัตยอ ้นหลังวันสองวัน ่ ิ ึ ่ วนหนง จําได ้วา มหุ ้น BKP กรงเทพฯ อะไรไมรู ้ รู ้สกวา ในกลมของ cp ั ึ่ ่ ี ุ ่ ุ่ ตอนนเขายบหรอรวมกบบรษัทฯ อน หรอไง ไม่ทราบ.......เห็นตัวนีโว ี้ ุ ื ั ิ ื่ ื ้ ลุมโต ตอนนี้ บอก มารเก็ตตง วา พรุงนีเอาเลยนะ รายแรก ๆ ด ้วย สั่ง ่ ์ ิ้ ่ ่ ้ mp เลย บอกจํานวนหุ ้นเขาไป ไมเกยงราคา ตอนนัน เขา เคาะกระดาน ่ ี่ ้ กน จงได ้ในอันดับแรก ๆ นั่นแหละ ได ้แล ้ว หลังจากนั นก็ลงเลย ติดอยู่ ั ึ ้ ยอดก็เรานเอง..........จําได ้ จน บัดนี้ อีกตัวก็ kmc กฤษฏานคร นแหละ ี่ ี่ ื้ เขาเลนกันครับ พี่ ตอนนี้ ราคา 220 โวลุมมากด ้วยซ ิ มีคนซอตลอด จะ ่ ่ ื้ ื้ ื้ ซอตามไหม ซอก็ซอ เรยบร ้อย ครับ......ติดไปเลย 220 มาขายอกท ี ี ี แถว 80 บาทมังครับ ถ ้าถอถงตอนนคง คงหน ้ามืด อีกตัวหนึง.........หุ ้น ื ึ ี้ ่ ทถกปิด หุ ้นทคา 1 บาท ก็มเหมอนกนทกคนแหละครับ ใครเล่นหุ ้นไม่ม ี ี่ ู ี่ ่ ี ื ั ุ บรษัทฯ ทถกปิด หรอ ถกลดคา เทากับ 1 บาท ผมว่า แทบไม่มนะครับ ิ ี่ ู ื ู ่ ่ ี ่ ่ ้ ิ โดนกันทุกคน ไมมากก็น ้อยเทานันเอง NAVA ผมก็ตดนะครับ ผมขอ เป็ นใบหุ ้นมา ไม่รู ้ว่าอยูทไหนแล ้วซ ิ ่ ี่ เลาประสบการณ์เพอแลกเปลยนความคดเห็นเทานันเองครับ ไมได ้หวัง ่ ื่ ี่ ิ ่ ้ ่ เป็ นอืนใด ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 52 ~

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 5/12/45
ขอขอบคณ ทลงขวด อวยพร ให ้เป็น Chairman เร็วๆ แต่ ผมคนตัวเล็ก ุ ี่ ุ มีเบียน ้อย แต่มหอยเยอะทีชายทะเลสงขลา ขอเป็ นแค่ Chairsholder ้ ี ่ ื่ ั เกาะขาเก ้าอ ี้ ของ Chairman ที่ ซอสตย์ และ มมันสมองททรงพลังใน ี ี่ การทําเงน นํามาแบงปันให ้กบผู ้ถอหุ ้น คนแกๆอยางเรา ทเตรยมตัว ิ ่ ั ื ่ ่ ี่ ี เลยงลกหุ ้น ให ้เตบโต ก็หวงวา ี้ ู ิ ั ่ ่ "ยามแกเฒา หวังแตเจ ้าชวยเลยงด" ่ ่ ่ ี้ ู ดังบทความ "เลยงลก-เลียงหุ ้น" ของ ดร. นเวศน์ เขยนไว ้ให ้อาน ี้ ู ้ ิ ี ่ ื้ การซอหุ ้น ปันผล กบ หนเก็งกําไร นผมเห็นแล ้ววามันผดกน เพราะ ั ุ่ ี้ ่ ิ ั ิ ื้ วันทีผมตัดสนใจซอหุ ้น ่ ื้ TR ท ี่ 128 บาท ถึงจํานวนจะไม่มากนัก เมือต ้นปี ผมได ้ให ้ราคาซอ ที่ ่ สงทสด ในประวต ิ 5 ปี ของบริษัท แต่ผมก็นอนหลับสบายใจไม่มความ ู ี่ ุ ั ี ั ู ี้ ื่ ึ ั ึ้ ื กงวล สงสยใดๆ ในลกหุ ้นตัวนของผมเลย เมอมาถงวนนี้ ราคาขนมายน ั ู 204 บาท โอ ้ลกรัก ขยันทํามาหากิน อย่าเกเรนะลูก ื้ ู ่ ุ ซอ AYUD ก่อนปั นผลก็สงทีสดในประวัต ิ 5 ปี ท ี่ 115 บาท หลังปั นผล ่ ผมเก็บเพม จนได ้ราคาเฉลีย 105 บาท รับปั นผลมาแล ้วรวม 14.5 บาท ิ่ ราคาปิดสดท ้าย 141 บาท โอ ้ลกรัก ขยันทํามาหากน อยาเกเรนะลก ุ ู ิ ่ ู ผมขอยืนยันอีกครัง ผม ขอเป็นแค่ Chairsholder เกาะขาเก ้าอ ี้ ของ ้ ื่ ั Chairman ที่ ซอสตย์ และ มมันสมองททรงพลังในการทําเงน นํามา ี ี่ ิ ่ ่ ่ ้ แบ่งปั นให ้กับผู ้ถือหุ ้น คนแกๆอยางเรา เทานันพอแล ้ว สวสด ี ครับ น ้องๆ ทเข ้ามาคยด ้วย ยินดี ทีได ้คุยด ้วย ตัวของผมชอบใช ้ ั ี่ ุ ่ ื่ ึ ชอ และ นามสกุล จริง เพราะ รู ้สกจริงใจดี ไม่เป็ นพษเป็นภัยกบใคร ิ ั ื่ ุ อยากรู ้จัก ชอ และ นามสกล ของเพอนๆ ทกคน อยากรู ้จัก ด ้วยความ ื่ ุ จรงใจ เป็นเพอน เป็นพี่ เป็นน ้า เป็ นอา กันตลอดไป แต่ถ ้าไม่สะดวดก็ ิ ื่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 53 ~

ไม่เป็ นไร ยังยินดีคยด ้วย ด ้วยความจริงใจ เสมอ ครับ ุ

จดหมายจาก ธตพล ศร ัทธาพร (น ักดูดาว) 5/12/45 ิ ิ
ขอแนะนําตัวครับ ผมเกิดปี ทลงขวดจบปริญญาจาก มธ. ครับ ดังนั น เรยกลงคดวาเป็นท ี่ ี่ ุ ้ ี ุ ิ ่ ึ ้ ถกต ้องแน่นอน การศกษาจบโทวศวะ จฬา ปี2543 ใชนามปากกานี้ ู ิ ุ ั เพราะตอนทไปอเมรกา เมอปีทแล ้ว เพือนๆฝรั่งชกชวนคุยเรืองดาว ี่ ิ ื่ ี่ ่ ่ (DOW) ก็เลยหันมาสนใจหุ ้นไทยครับ วรรคทองของผม "กฏข ้อท ี่ 1. อยาขาดทน กฏข ้อท ี่ 2.อยาลมกฏข ้อท ี่ ่ ุ ่ ื 1" ... ผมปฏิบัตตามอย่างเคร่งครัดครับ ิ อาจารย ์ ลงขวดครับ ผมทําการบ ้าน TTL ไม่คอยได ้ครับ จับประเด็น ุ ่ เรองความแข็งแรงของการเงนได ้ หนสนน ้อย ทรัพยสนหมนเวยนมาก ท ึ่ ื่ ิ ี้ ิ ์ ิ ุ ี เตะตาเหลอเกนก็คอมเงนสดเหลอเยอะครับ น่าจะปั นผลได ้ตาม ื ิ ื ี ิ ื ี ี้ นโยบาย แต่ยังไม่เห็นจุดไหนทีต ้อง "ตแตก" ในหุ ้นตัวนเลย ่ อาจารยชวยเฉลยด ้วยครับ ์ ่

จดหมายจาก tod 5/12/45
ขอบคุณครับ กบประสบการณ์และข ้อเขยนดๆ ั ี ี ผมกําลังทําตัวเป็น Value investor อยเหมอนกันครับ ู่ ื แตบางครังความโลภก็บังตาบ ้าง ่ ้ ยังมีกเลสอยูนะ ิ ่

จดหมายจาก RR 5/12/45
ของผมเริมต ้นหลังจากแชร์แม่ชม ้อยล ้ม ก็เลยมาป้ วนเปี้ ยนกับหุ ้น โดย ่ เรมกบcpf และtmb พยายามลดต ้นทนของcpf ลงมาให ้เหลอราคา par ิ่ ั ุ ื แล ้วถือไว ้รับปั นผล ่ สวน tmbขายหมดไปตังแต่ set index พันกวาๆเพราะตอนนันจะไปกู ้ ้ ่ ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 54 ~

เงินจากbankมาสร ้างบ ้าน แตพททํางาน ่ ี่ ี่ bankแนะ นําให ้ขายหุ ้นแทน ผมก็เลยโชคด ี รอดตัวจากการตดหุ ้นใน ิ ่ รอบนันไป สวนcpfทถอราคา parก็เก็บไว ้รับปั นผล ตอนนีกําลังปลุกปั ้น ้ ี่ ื ้ grammy อยเชนเดยวกัน ู่ ่ ี ถ ้าสามารถลดลงมาเหลอราคาparได ้ก็คงจะดี แต่วาตอนนียังห่างไกล ื ่ ้ เป้าหมาย เพราะยังเฉลยอยสบกวาบาทครับ แอบดูfancy ของลงขวด ี่ ู่ ิ ่ ุ กับคุณปรัชญาอยูหลายรอบแล ้วแต่ยังหาจังหวะเข ้าไม่ได ้ deltaก็สนใจ ่ แต่วาผมไปถือccetไว ้กอนแล ้วเลยไมอยากเปลยนตัว ่ ่ ่ ี่ กลมอาหารผมกําลังหาอยใครมข ้อมลดๆชวยแนะนําด ้วยจักเป็นพระคณ ุ่ ู่ ี ู ี ่ ุ ยง เพราะผมเป็นพวกรักจรงหวงแตงนะครับ รับรองวาไม่ทงๆขว ้างๆ ิ่ ิ ั ่ ่ ิ้ สําหรับพวกหุ ้นหวอหวาก็พอมไว ้แก ้เหงาบ ้างแตไมมากนัก ื ี ่ ่

จดหมายจาก ลุงขวด 5/12/45
คณดดาวครับ อยาเรยกอาจารยเลย มันเขนครับ คณดดาวยัง มความรู ้ ุ ู ่ ี ์ ิ ุ ู ี ิ่ ่ ุ ดกวาผมอก......ได ้แลกเปลียนความคิดก็ดอยูแล ้ว.....ลองอ่าน สงทีคณ ี ่ ี ่ ี ่ พบอกท ี ตรง หนสนน ้อย ทรัพยสนหมนเวยนมาก มเงนสดเหลออก ี ี้ ิ ์ ิ ุ ี ี ิ ื ี ต่างหาก.....มันบอกถงคณคาของมันแล ้ว .....และลองไป อานวาทะ ึ ุ ่ ่ ิ ื้ สรปของ WARREN BUFFETT ทคณครรชต ยกมาสรปวา ซอหุ ้นของ ุ ี่ ุ ุ ่ กจการทดมกําไรตอเนอง ผู ้บริหารมีคณธรรมและความสามารถในเวลา ิ ี่ ี ี ่ ื ุ ทราคาตํ่ากวา มูลค่าทีแท ้จริงและถอตราบทมันเป็นธรกจทด.........แต่ ี่ ่ ่ ื ี่ ุ ิ ี่ ี ทกคนก็มาตด เรองสภาพคลอง เพราะปีหนงเทรดกนไมก ี่ หมนหุ ้นเอง ุ ิ ื่ ่ ึ่ ั ่ ื่ ครับ

จดหมายจาก GSM จากโต๊ะมาบุญครอง 5/12/45
ตอนลงขวดเรยนจบ ป.ตรี ผมยังไม่เกิดเลยครับ ผม ุ ี อายน ้อยกวาคณนักดดาว 3 ปี ครับ ก็จบปริญญาตรีทาง ุ ่ ุ ู ่ ด ้านบรหารธรกจ และก็เศรษฐศาสตร์ สวนปรญญาโท ิ ุ ิ ิ จบบรหารธรกจ (MBA) เมอปี 2543 ครับ ิ ุ ิ ื่ เริมเข ้ามาลงทุนก็เริมจากสไตล์ Value Investor เลย ่ ่ ครับ ก็แนวคดในการลงทนก็ได ้รับอทธพลมาจากดร.นิเวศน์ และ ิ ุ ิ ิ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 55 ~

บัฟเฟทท์ครับ ปั จจุบัน Portfolio ของผม ก็มมลค่าไม่มากครับ (เมอเทยบกบคณลงขวด) ก็อยูท ี่ ี ู ื่ ี ั ุ ุ ่ ประมาณ 5 ล ้านบาท สําหรับหุ ้นสภาพคลองตํ่านัน ผมคดวาเป็นหุ ้นทดกวาหุ ้น ่ ้ ิ ่ ี่ ี ่ ทมสภาพคลองสงครับ เนองจากเป็นหุ ้นของกจการทด ี ี่ ี ่ ู ื่ ิ ี่ ื้ ก็เลยมแตคนซอแล ้วเก็บเอาไว ้ ก็เลยทําให ้ไมเข ้ามา ี ่ ่ หมนเวยนอยในตลาด ุ ี ู่

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 6/12/45
ลุงขวดครับ สําหรับหุ ้นดมคณคา ในความคด ของผม ไมจําเป็นต ้องม ี ี ี ุ ่ ิ ่ ื้ ี้ สภาพ คลองก็ได ้ครับ เพราะผมจะซอเก็บ ไมได ้ซอมาเพอขาย เพราะม ี ่ ่ ื่ Value Investor อีกหลายคนทียังไม่แสดงตัวให ้พวกเราเห็น ได ้เข ้ามา ่ ถอเก็บไว ้ทังนันครับ ขอความกรณา พวกน ้องๆ ทชอบเลนปั่นหุ ้นเก็ง ื ้ ้ ุ ี่ ่ กําไร อยาเข ้ามาปั่นให ้มัน สงเกนไปจาก มลคาทแท ้จรงของมันก็ ่ ู ิ ู ่ ี่ ิ พอแล ้ว ถ ้าจะราคาราคาเพม เพราะมันมกําไรสะสม ทรัพยสน พอพูนขน ิ่ ี ์ ิ ึ้ มาก แล ้วราคาคอยๆ ขยับขน ก็สมเหตสมผล ่ ึ้ สภาพ คล่อง มี 500 หุ ้น ก็สะสม 500 หุ ้น ก็ได ้ หุ ้นพวกนี้ สะสม หลายๆ ตัว ผมก็ยังนอนหลับ สบายไม่กังวล เพราะราคา มันนอน ดกด๊ ก ๆ เป็น ุ๊ ิ ดักแด ้สะสมพลังงาน เมอพลังงานสะสมพร ้อมแล ้ว มันก็พองตัวเพิมขึน ื่ ่ ้ ู่ โผบนเป็นผเสอ ไปสท ี่ ทผเสอควรจะอยู่ แล ้วออกไข กลายเป็น หนอน ิ ี ื ี่ ี ื และกลายเป็น ดักแด ้ นอน ดกด๊ ก ๆ สะสมพลังงานอก เมือพลังงาน ุ๊ ิ ี ่ ี ิ ิ ่ ี สะสมพร ้อมแล ้ว วัฏจักรของชวต ก็ดําเนนตอไปอก ตามรูปแบบพิมพ์ เขยวทางพันธกรรม ของมัน ี ุ เมอเราเลยงมันไว ้จนโต ผล ิ ดอก ออกลก มาเป็นปันผล ให ้ คนแกๆ ื่ ี้ ู ่ อยางผม อยาง ลงขวด ได ้เก็บกน ทกปี ่ ่ ุ ิ ุ ู ถ ้าเพอนๆ ไมเชอ ลองไปตรวจดประวัต ิ ตลอด 5 ปี ราคาของ หุ ้นพวกดู ื่ ่ ี่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 56 ~

ื้ ตัวอยาง ดู หุ ้น TR ทีผมซอ เก็บ ตามสภาพ ตามทีม ี และ ตามทีเป็ น ่ ่ ่ ่ สภาพ ของเขา ในเวลา 5 ปี ราคาเขา จาก 19.5 บาท มาเป็น 204 บาท (ต ้องเรยก วา เขา ไมเรยกวา มัน เพราะ เขาเป็นลกหุ ้น ของผมแล ้ว ี ่ ่ ี ่ ู เหมอน คณทองแดง ถ ้าอยูข ้างถนน เรียกว่า มัน แต่พอเข ้าไปถวายตัว ื ุ ่ ่ ในวังแล ้ว ต ้องวาเรยกวา คุณ ใชไหมครับ) ่ ี ่ ่ ผมชอบเก็บหุ ้น ลักษณะนี้ เก็บไว ้ หลายตัว เชน FE , P-FCB , WACOAL , TF ,TR ,AYUD, TWFP คดวา เป็นการ ปลกผักสวนครัว รัว ิ ่ ู ้ กนได ้ ไว ้เก็บกน เมอ เขาออก ลกปันผล ิ ิ ื่ ู

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 57 ~

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 6/12/45
ถง ลงขวด และ เพือนๆ ทีแวะ เข ้ามา คุยด ้วย ทุกคน ครับ วันนี้ ผมมี ึ ุ ่ ่ ่ เรือง เจ็บชํา นํ้ าใจ ของผม คนยุคฟองสบูแตก เหมอนกบลงขวด มาเลา ่ ่ ื ั ุ ่ ให ้ลงฟังอกเรอง ุ ี ื่ คอ เรอง หนี้ ครับ เรองมันเป็นอยางนี้ ครับ ื ื่ ื่ ่ ิ เมอ ผม เรียนจบ มาเป็ น วิศวกรไฟฟ้ า หนุ่มซงๆ จากจุฬา ก็ลงมา ื่ ทํางาน คมงานตดตัง ระบบไฟฟ้าอยทโรงพยาบาล ุ ิ ้ ู่ ี่ มหาวทยาลัยสงขลานครนทร ์ ก็เลย ได ้รู ้จัก เพอน วศวกรโยธา จบจาก ิ ิ ื่ ิ มหาวทยาลัยสงขลานครนทร ์ คบหา กนเทยว กันมา จนสนทสนม จน ิ ิ ิ ี่ ิ ี่ ั ี เป็นเพอนซกน ตางคนตาง เจรญเตบโต ในหน ้าท ี่ การงานอาชพ ของ ื่ ่ ่ ิ ิ ตัวเอง จนประมาณ 4-5 ปี กอนฟองสบแตก เขามาบอกวาเขา จะตัง ่ ู่ ่ ้ บรษัท กอสร ้างเป็นของตัวเอง อยากให ้ผม ลงหุ ้นด ้วย ิ ่ ่ ผม เห็นว่าเพือนจะก่อร่างสร ้างตัว ก็เอา ด ้วย ลงหุ ้นสวนกับเขา ก็ลงไป ่ ิ้ ี ่ ึ้ ื่ 10% ของบรษัท รับงานชนแรกก็มกําไร ทํางานตอใหญ่ขนไปเรอยๆ จน ิ ิ ิ ื่ ิ ื รับงานราชการ ระดับ 100 ล ้าน เงน ตดขัด เมอไร ก็มาหยบ ยม ต่างหาก เข ้าไปเกอบ ล ้าน จ่ายดอกเบย กนเป็นประจํา จนมาถงวนฟอง ื ี้ ั ึ ั ิ ี้ ่ ี ่ ิ สบูแตก ผลประกอบการ ออกมา บรษัท พัง ดอกเบยไมมจาย เงนต ้นก็ ่ ิ ไม่ได ้คืน เงนลงหุ ้นก็หายหมด รวมแล ้ว ก็ประมาณ 1 ล ้าน แถมดันให ้ ั โฉนดทดน อก 1 แปลง ให ้เขาเอาไปคํ้าประกันสญญา งานก่อสร ้างที่ ี่ ิ ี สร ้างเสร็จแล ้วอยูในระยะคํ้าประกัน ยังติดอยูจนบัดนี้ ในขณะท ี่ หุ ้นใน ่ ่ ตลาดหลักทรัพย ์ ทถออยู่ ก็หายไปล ้าน กวาบาท อย่างทีเล่าไปใน ี่ ื ่ ่ จดหมายฉบับ ทีแล ้ว ่ ่ ี ้ ชวงนัน ก็นอนไมหลับเหมอนกัน การสญเสยในหุ ้นในตลาดหลักทรัพย ์ ่ ื ู นันผมยอมรับได ้ว่ามเป็นการลงทนในวธทผด ของผมเอง ผมไมโทษ ้ ี ุ ิ ี ี่ ิ ่ ใคร แต่ทเพือนมัน ยืมไป เอาไปทําพังยับเยิน ผมยังนึกว่ามันเป็ น หนี้ ี่ ่ ผม มันต ้องหามาคนให ้ผม นกอยอยางนี้ ก็ตามทวง กนอยู่ ทวงแล ้ว ื ึ ู่ ่ ั ทวงอก เพอนมันก็ไมมให ้ มันบอกทังปนทังเหล็ก ขนราคา ทําให ้ ี ื่ ่ ี ้ ู ้ ึ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 58 ~

ขาดทุนจนหมดตัว ตัวเขาเองก็เหลอแตตัว ื ่ ผมก็ไม่รู ้จะทําอย่างไร นึกอยูแต่วา เขาเป็นหนเรา อยากจะได ้คน เงน ่ ่ ี้ ื ิ ของเรา ท ี่ อตสาห ์ อดออม ทนนั่งหลังขดหลังแข็ง นั่งเขยนแบบ ุ ี ออกแบบ ระบบไฟฟ้า กวาจะได ้เงนมา สู ้ อดออม มาตังหลายปี ่ ิ ้ อยากจะได ้คืน ๆ นกอยอยากนนอนก็ไมหลับ ทํางานไมได ้ เป็นทกขมาก มากจรงๆ พอ ึ ู่ ี้ ่ ่ ุ ์ ิ ึ ่ มากเข ้า ๆ ก็รู ้สกวาไมไหวแล ้ว สขภาพแย่ เลยมานั่ง พจารณา ตัวเอง ่ ุ ิ วาทเราทกข ์ อยทกวนนี้ เพราะ เราอยากให ้หนเสย มันกลาย กลับ มา ่ ี่ ุ ู่ ุ ั ี้ ี เป็น หนด ี จะได ้เงนกลับมา ทังๆ ทไมมทาง ี้ ิ ้ ี่ ่ ี ี ี ี ่ ื้ เลยกลับความคิดเสยใหม่ คิดเสยว่า ยกเงินนีให ้เพอน ถอเสยวา ซอ ้ ื่ ื ื้ เพอน ซอประสบการณ์ ื่ ี ่ ความ ผดไมได ้เป็น ทเขา ททําให ้เงนเราสญเสยไป แตเป็นเพราะ เงิน ิ ่ ี่ ี่ ิ ู ี ิ ื ่ มันอยในบัญชธนาคารของเรา เราดันให ้เงนเขายมไปเอง ถ ้าเราไมให ้ ู่ ี้ เขายม ก็ได ้ แตเราก็เลอกทจะให ้เขายม เพราะอยากได ้ดอกเบยจากเขา ื ่ ื ี่ ื เมอผมทําใจยอมรับ และ ยกหนีให ้เพือน ใจมันก็ โลง เบา สบาย หาย ื่ ้ ่ ่ ื่ ื่ ั ทุกข์ นอนหลับได ้ ทํางานได ้ ไม่คดมาก เพอนก็ยังคบหาเป็นเพอนกน ิ อยเหมอนเดม ู่ ื ิ ื่ ิ่ ่ มันไม่น่าเชอ ระหว่างความคิด ทีวา จะเอาคืน ถึงแม ้จะเป็ น สงทีเราคิด ่ ่ วามันเป็นของเรา กับ การให ้ มันคอ ความทกข ์ กบ ความสข ่ ื ุ ั ุ ิ่ คิดทีจะเอา นีมันทุกข์นะ แต่ คิดทีจะให ้ โดยไม่ต ้องการสงตอบแทน นี้ ่ ้ ่ มันสข สขจรงๆ นะจะบอกให ้ ! ุ ุ ิ ุ ่ ่ ่ ่ พระ พทธเจ ้า ทาน บอกวา หนี้ เป็ นทุกข์ ในโลก เมือก่อนนี้ ผมคิดแต่วา การเป็นลกหนี้ เป็นทกข ์ ในโลก ฝ่ายเดยว เจ ้าหนี้ ไมเป็นทกข ์ ในโลกนี้ ู ุ ี ่ ุ ั ผมเพงมาเห็นสจธรรม ของพระพุทธองค ์ เอาคราวนเอง วาเจ ้าหนี้ ก็ต ้อง ิ่ ี้ ่ ่ รับทกข ์ แหงหนี้ ทกอขน จากผลแหงกรรม ทตัวเอง ได ้กอขน เชนกัน ุ ่ ี่ ่ ึ้ ่ ี่ ่ ึ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 59 ~

และ ก็ได ้รับ แสนสาหส กวา ลกหนเสยอก เมอมาเจอ ลกหนี้ ยค IMF ั ่ ู ี้ ี ี ื่ ู ุ ทพดวา ไม่ม ี ไม่หนี ไม่จาย เพราะเขาได ้เงนจากเราไปแล ้ว เจ ้าหนเป็น ี่ ู ่ ่ ิ ี้ ี ฝ่ายเสยมากกวา ่ ผมเลย ขอตังจิต อธิษฐาน ไว ้ว่า นับตอแต่ นไป จะไม่ กอ กองเวร กอง ้ ่ ี้ ่ กรรม แหงหนี้ ขนอก ไม่ ว่าจะในฐานะ ของ ลูกหนี้ หรือ เจ ้าหนี้ จะต ้อง ่ ึ้ ี หาวิธปฏิเสธ ให ้ นิมนวล เวลาเพอนๆ ญาตๆ มาออกปากขอยมเงน ี ่ ื่ ิ ื ิ ผมวางแผนไว ้แล ้วว่า จะบอกว่า ื้ เอาเงนไปซอหุ ้นไว ้ รอ รับปันผล หมดแล ้ว ไมมเงนสดเหลอ ในธนาคาร ิ ่ ี ิ ื เลย พอเงนปันผล ออก เขามายม ผมก็จะบอกเขาไปวา ิ ื ่ ื้ ิ่ ึ้ ่ ี ิ ื เอาเงนปันผล ไปซอหุ ้นรอรับปันผลเพมขน หมดแล ้ว ไมมเงนสดเหลอ ิ ่ ิ ในธนาคารเลย เชนเดม ้ ิ ี่ ิ ี ( ปกต ิ ผมม ี เงนสํารองใชจ่าย ทเก็บไว ้เป็นเงนสด ในธนาคารเพยง 3 ื ่ ่ เดอน และ รายรับประจําเดอน จากคาเชาบ ้านเล็กน ้อย พอเป็น ื ้ ้ คาใชจ่าย รายเดอนอยแล ้ว พอใชจ่ายพอใช ้ ครับ เพราะเป็นคน ่ ื ู่ ี ่ ุ้ ่ ประหยัด อดออม อยูเรียบง่าย ไม่ฟงเฟ้ อ ทีสงขลา ค่าครองชพก็ตํ่า ) ี สรุป ว่า ไม่ให ้ยืม และ ผมก็จะไม่ปฏิบัตผด ศล ข ้อ มุสา จาวา โกหก ิ ิ เขา เพราะ ผมตังใจไว ้ว่าจะทําอย่างนั นจริงๆ ้ ้ ผม ตังใจจะสะสมหุ ้น ปั นผล และ หุ ้นทีมผลประกอบการทีด ี แทนเงน ้ ่ ี ่ ิ ี ฝากประจําธนาคาร จะขอเป็น คนบ ้าหุ ้น เหมอนท ี่ ดร. นิเวศน์ เขยน ื บทความ คนบ ้าหุ ้น ไว ้ (ถ ้าใครยังไม่ได ้อ่าน ก็หาอ่านได ้ใน SETTRADE.COM นะครับ) สุดท ้ายนี้ ผม หวังว่า ลุงขวด และ เพือนๆ คงจะเป็ น คนบ ้าหุ ้น ตาม ่ ่ ความหมาย ของ ดร. นิเวศน์ เชนเดียวกับผม เหมือนกันนะ ครับ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 60 ~

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 6/12/45
ลงขวดครับ สําหรับหุ ้นดมคณคา ในความคด ของผม ไมจําเป็นต ้องม ี ุ ี ี ุ ่ ิ ่ ื้ ี้ สภาพ คลองก็ได ้ครับ เพราะผมจะซอเก็บ ไม่ได ้ซอมาเพือขาย เพราะมี ่ ่ Value Investor อีกหลายคนทียังไม่แสดงตัวให ้พวกเราเห็น ได ้เข ้ามา ่ ถอเก็บไว ้ทังนันครับ ขอความกรณา พวกน ้องๆ ทชอบเลนปั่นหุ ้นเก็ง ื ้ ้ ุ ี่ ่ กําไร อยาเข ้ามาปั่นให ้มัน สงเกนไปจาก มูลค่าทีแท ้จริงของมันก็ ่ ู ิ ่ พอแล ้ว ถ ้าจะราคาราคาเพม เพราะมันมกําไรสะสม ทรัพยสน พอพูนขน ิ่ ี ์ ิ ึ้ มาก แล ้วราคาคอยๆ ขยับขน ก็สมเหตสมผล ่ ึ้ สภาพ คลอง ม ี 500 หุ ้น ก็สะสม 500 หุ ้น ก็ได ้ หุ ้นพวกนี้ สะสม หลายๆ ่ ตัว ผมก็ยังนอนหลับ สบายไม่กังวล เพราะราคา มันนอน ดุกดิ๊ ก ๆ เป็ น ๊ ดักแด ้สะสมพลังงาน เมอพลังงานสะสมพร ้อมแล ้ว มันก็พองตัวเพิมขึน ื่ ่ ้ ู่ โผบนเป็นผเสอ ไปสท ี่ ทผเสอควรจะอยู่ แล ้วออกไข กลายเป็น หนอน ิ ี ื ี่ ี ื และกลายเป็น ดักแด ้ นอน ดกด๊ ก ๆ สะสมพลังงานอก เมือพลังงาน ุ๊ ิ ี ่ ี ิ สะสมพร ้อมแล ้ว วัฎจักรของชวต ก็ดําเนนตอไปอก ตามรูปแบบพิมพ์ ิ ่ ี เขยวทางพันธกรรม ของมัน ี ุ ู ่ เมอเราเลยงมันไว ้จนโต ผล ิ ดอก ออกลก มาเป็นปันผล ให ้ คนแกๆ ื่ ี้ อยางผม อยาง ลงขวด ได ้เก็บกน ทกปี ่ ่ ุ ิ ุ ี่ ถ ้า เพือนๆ ไม่เชอ ลองไปตรวจดูประวัต ิ ตลอด 5 ปี ราคาของ หุ ้นพวกดู ่ ื้ ่ ่ ตัวอยาง ดู หุ ้น TR ทีผมซอ เก็บ ตามสภาพ ตามทีม ี และ ตามทีเป็ น ่ ่ สภาพ ของเขา ในเวลา 5 ปี ราคาเขา จาก 19.5 บาท มาเป็น 204 บาท (ต ้องเรยก วา เขา ไมเรยกวา มัน เพราะ เขาเป็นลกหุ ้น ของผมแล ้ว ี ่ ่ ี ่ ู ่ เหมอน คณทองแดง ถ ้าอยูข ้างถนน เรียกว่า มัน แต่พอเข ้าไปถวายตัว ื ุ ่ ในวังแล ้ว ต ้องวาเรยกวา คุณ ใชไหมครับ) ่ ี ่ ่ ผมชอบเก็บหุ ้น ลักษณะนี้ เก็บไว ้ หลายตัว เชน FE , P-FCB , WACOAL , TF ,TR ,AYUD, TWFP คดวา เป็นการ ปลกผักสวนครัว รัว ิ ่ ู ้ กนได ้ ไว ้เก็บกน เมอ เขาออก ลกปันผล ตามหลักเศรษฐกจพอเพยง ิ ิ ื่ ู ิ ี www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 61 ~

ไม่ อยากเลียงกุ ้งเก็งกําไร ต ้องนั่ง ถือปื น เฝ้ านากุ ้ง ไม่ได ้หลับไม่ได ้ ้ นอน กลัวกุ ้ง ลอยหวตาย เป็นโรค หัวเหลองเรองแสง กลัวชาวบ ้านจะ ั ื ื ี ิ ี มาขโมยกุ ้ง ไปเสยกนเสย

จดหมายจาก ธิตพล 6/12/45 ิ
ิ ประสบการณ์พครรชตเยอะจรงๆครับ ผมคดเหมอนกบพเรองหนี้ เคยให ้ ี่ ิ ิ ื ั ี่ ื่ คนกู ้นะครับ ดอกด ี แตสดท ้ายเค ้าก็หนี จํานวนเงนคงเทยบกบพไมได ้ ่ ุ ิ ี ั ี่ ่ ื้ แตจายคาเลาเรยนครังนไมแพงเลย สําหรับซอความรอบคอบในการเงน ่ ่ ่ ่ ี ้ ี้ ่ ิ ื ี เข ้า เรองหุ ้นดกวาครับ ผมตังใจอานหนังสอ ตแตก เซยนหุ ้นพันธแท ้ ื่ ี ่ ้ ่ ี ุ์ ั กบวาทะของวอรเรน บัฟเฟต แล ้วครับ มข ้อสงเกตอยางหนง ก็คอ ราคา ั ์ ี ่ ึ่ ื ั ่ ของหุ ้นคณคาจะไมคอยสมพันธกบ SET index. การบ ้านสง อ.ลงขวด ุ ่ ่ ่ ์ ั ุ ิ ของผมคอ TTL ขนเอาๆ เหมอนกบ TR ของพครรชต วันนีเขาตังขาย ื ึ้ ื ั ี่ ้ ้ TTL ท ี่ 50 บาทขาดตัว ทึงจริงๆครับ นึกไม่ถงว่าหุ ้นพวกนีม ี new high ่ ึ ้ แล ้วยังจะมี newer high รออยอก พอจะเข ้าใจแล ้วครับ วาทําไม ู่ ี ่ เจ ้าของยังนอนหลับทงๆทเหตการณ์บ ้านเมองผันผวน ั้ ี่ ุ ื ขอถาม เฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับ หุ ้นเกษตรฯอยาง CHOTI ใน ่ ปั จจุบัน ทีราคาลงมามาก เพราะมปัญหา EU และขาดทนอยู่ ควรจะเข ้า ่ ี ุ เก็บหรอเปลาครับ ื ่

จดหมายจาก ปร ัชญา 6/12/45
ิ พีครรชต ..ประสพการณ์สง ดีครับทีนํามาถ่ายทอดให ้กับผมและคนอืนๆ ่ ู ่ ่ ได ้รับรู ้ ได ้เพมประสพการณ์ทไมมโรงเรยนไหนสอนในโลก นอกจาก ิ่ ี่ ่ ี ี ประสพการณ์ทได ้พบครับ ี่ ้ ผมเคยขายนํ้ ายาหล่องาชางเทียมให ้กับ เพือนทีอยูแม่สาย ยุคนั นเขา ่ ่ ่ ้ ่ ื้ หล่อทีแม่สายแล ้วข ้ามไปสงฝั่ งพม่า นักทองเทยวไปเห็นก็ซอกลับมา ่ ่ ี่ นกวาของจรงถกด ี แตไมรู ้หรอกวาของเทยมทําเรยนแบบสวยมากนะ ึ ่ ิ ู ่ ่ ่ ี ี ครับ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 62 ~

่ พอดานปิด หนีผมก็สญไปด ้วย ผมก็ตามไปขอทุนคืนสวนกําไรไม่เอา ่ ้ ู ี ิ เพือนมันบอกว่าเหลือแต่ชวต(มงจะเอาอะไรกบก)ขออภัยสําหรับภาษา ่ ึ ั ู ื ้ พ่อขุนราม ครับ จากพอค ้าทหลอเขยวเสอ เขยวหมป่า หลองาชาง หลอ ่ ี่ ่ ี้ ี้ ู ่ ่ ื ่ เขากระทง หลอเขาละมั่ง หลอหัวเสออ ้าปากแล ้วเอาหนังมาคม แล ้วสง ิ ่ ่ ุ แล ้วข ้ามไปขายฝั่งพมา พอปิดดานก็เก็บเงนไมได ้พอดานเปิดผมก็ดใจ ่ ่ ิ ่ ่ ี คดวาพอจะได ้เงนคน บึงรถขึนเหนือครับไปตามหนี้ แต่ทไหนได ้เจอแต่ ิ ่ ิ ื ่ ้ ี่ เมียเพือนเลียงลูก2คน จากกอนนเป็นเจ ้าของโรงงาน กลายมาหมดเนือ ่ ้ ่ ี้ ้ หมดตัวบ ้านทดนโรงงานถกแบ็งคยดหมด แทนจะได ้หนีกลับกลายกับ ี่ ิ ู ์ ึ ้ สงสารเขา ไอ ้เพอนเราตายแล ้วเพราะเป็นเอดส ์ ด ้วยความสงสารเขา ื่ ิ เลยฟักกระเป๋าหยบเงนให ้เมยเพอนอก2พันไว ้เลยงลก โหสให ้ทังหมด ิ ิ ี ื่ ี ี้ ู ้ ึ่ ั หมดเวรหมดกรรมซงกนและกนครับ ั ่ ้ ่ ี ่ ึ้ ้ เรืองหุ ้นนีเมือ กอนผมก็เลนตังแตดัชน400กวาจนขนไป1700 สมัยนัไม่ ่ ่ ่ ่ ื้ ่ เคยคิดเป็ นนักลงทุนหรอกครับ ซอขายไปวันๆได ้ลุ ้น ตืนเต ้น สนุกดีครับ ั จากเดนขบวนจนซดดํา จนปิดไฟแนน หมดมากทสดก็ ยครัฐบาลเชาว ิ ี่ ุ ุ ั ี ุ ้ ื ่ ลิตล่ะครับ nava ธนสยาม ตะวนออก วอลสตรท ยคนันใครๆก็ถอแตไฟ ุ ิ ไฟมันเลยไหม ้มอ แทบหมดเนอหมดตัว หุ ้นลงยังพอขายขาดทนได ้เงน ื ื้ ี คน แตพวกแก ้ปัญหางายๆปิดเลยเจ๊งคอนประเทศละครับ ผมเสยสูญ ื ่ ่ ่ ่ ี ื ุ ี่ มากเลยครับหยดเลนหุ ้นชวงดัชนเหลอราวๆ700จดขาลง โมโหเปลยน ุ ่ ื่ ี่ ุ ่ ี ึ ่ ่ ่ ชอเปลยนนามสกลใหมเลย พอดัชนมาถง200กวาๆราว270นีละผมก็ ื้ ิ ่ หลงไปซอหุ ้น UGP ตอนประกาศจ่ายเงนปันผล5บาทแตราคาใน ื้ กระดานอยท34.75ผมซอไว ้ได ้75500 หุ ้น เพราะคดวามันตกตํ่าเกน ู่ ี่ ิ ่ ิ ิ ความเป็นจรง ปั นผลสบกว่า%ทําไมไม่มคนสนใจรับปั นผลมาปี ท1 5 ิ ี ี่ บาท ปีตอมา7บาท ปีตอมา11บาท และปีสดท ้าย14บาท จนถกทไอจี ่ ่ ุ ู ี ื้ ซอไป ่ ื ี สวนหนึงทีผม เปลยนมาเลนหุ ้นถอยาวเพราะอานหนังสอตแตกของทาน ่ ่ ี่ ่ ื ่ ่ ื ิ ์ ื ่ ี่ ่ ่ ดร.นเวศนด ้วยครับ เลยกล ้าถอ เคล็ดลับเทาทจับได ้จากหนังสอ ทานวา ึ่ ิ ิ ี ผลประกอบการ บรษัทเล็กๆ ผู ้บรหารมจรรยาบรรณ ซงเราสามารถ ตรวจสอบได ้วาเอาหุ ้นมาเลนรอบในตลาดเหลอเปลา ่ ่ ื ่ ุ ี่ ี ิ ู่ ่ ี่ วันนีคย ยาว ขอบคณทให ้เกยรตได ้เป็นน ้องนะครับผมอยขอนแกน พอยู่ ้ ุ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 63 ~

สงขลา อสานกบใต ้เลย หากโอกาสหน ้ามจะมาเลาอะไรตอมอะไรแลก ี ั ี ่ ่ ิ เปลนกันนะครับ ี่

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 6/12/45
น ้องธิตพล ยินดีทได ้รู ้ จักชาว ปราสาทแดง รุ่นน ้อง ผมเกิดก่อน หลาย ิ ี่ ปี แผลเป็นก็ยอมมมากกวาเป็นธรรมดา ่ ี ่ ่ ื โดย สวนตัวผม หลังจากผมได ้อานหนังสอของ ปรมาจารย ์ Value ่ ื้ Investor แล ้ว ผมซอหุ ้น โดยดูแต่วา ราคาหุ ้น ที่ Mr. Market มาบอก ่ ขาย นัน วามคา ตํากว่ามูลค่าทีแท ้จริง ของหุ ้นตัวนันหรือไม่ ผมจะไม่ ้ ่ ี ่ ่ ่ ้ สนใจ SET index เลย ถ ้าผมพจารณา วามันตํากวามลคาทแท ้จรง และ ิ ่ ่ ่ ู ่ ี่ ิ ให ้ปันผลเป็นทพอใจของผมหรอไม่ ในขณะทผมมเงนออมเหลออยใน ี่ ื ี่ ี ิ ื ู่ ธนาคาร ได ้ ดอกเบีย 2% หกภาษีเงนฝาก 15% ของดอกเบย หักด ้วย ้ ั ิ ี้ ึ่ อตราเงนเฟ้อ ซงปี นีเท่าไรก็ไม่รู ้ ผมวา รายได ้จากดอกเบยของเราคง ั ิ ้ ่ ี้ ติดลบแล ้วนะ นันหมายความ วา เราจนลงทกวนทเราฝากเงนไว ้ใน ้ ่ ุ ั ี่ ิ ื้ ธนาคาร เพราะฉะนันผม จะรับซอ หุ ้นที่ Mr. Market มาเสนอขายให ้นัน ้ ้ เก็บไว ้กินปั นผล แล ้วผมก็ เข ้านอนในตอนคํ่า โดย ไมมความกงวลใดๆ ่ ี ั ทังสน ้ ิ้ เพราะผมคดวา เมอ ผม เอา Hydrometer (เครองวดความถวงจําเพาะ) ิ ่ ื่ ื่ ั ่ ่ ไปใสในของเหลวชนิดใด ก็แล ้วแต่ ถ ้าเรากดมันลงไปตํ่ากวา คาความ ่ ่ ถวงจําเพาะทแท ้จรงของมัน แล ้วปล่อย ในทีสดมันก็จะลอยกลับ ขึนมา ่ ี่ ิ ่ ุ ้ ื่ อยทคาความถวงจําเพาะทแท ้จรงของมัน ในทางตรงกนข ้าม เมอเรายก ู่ ี่ ่ ่ ี่ ิ ั ี่ ิ ่ มันขนไปสงกวา ความถวงจําเพาะทแท ้จรงของมัน แล ้วปลอย มันก็จะ ึ้ ู ่ ่ ตกกลับลงไปอยูทคาความถ่วงจําเพาะทีแท ้จริงของมัน ทกสงเป็นไป ่ ี่ ่ ่ ุ ิ่ ตาม กฎแหงความถวงจําเพาะ นทังสน ่ ่ ี้ ้ ิ้ ึ สําหรับ CHOTI นัน ดร. นเวศน์ ได ้ยก งบดล ขนมาเป็นกรณี ศกษา ใน ้ ิ ุ ึ้ ื ี หนังสอ ตแตก น ้อง ธิตพล ก็ลอง กลับไปดู งบดุล ปั จจุบัน ของเขาดู ว่า น ้อง จะให ้ ิ มูลค่าทีแท ้จริง ของมันเท่าใด ดูตามวิธ ี ที่ ดร. นิเวศน์ สอน ดแล ้วก็ ่ ู
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 64 ~

ิ ตัดสนใจด ้วยตัวเอง ด ้วยความมั่นใจ จะถูกหรือผิด ก็ต ้องยอมรับ ในการ ิ ตัดสนใจนั น ้ สําหรับพี่ อยางทบอก ไมอยากเลยงกุ ้งเก็งกําไร ต ้องนั่ง ถอปืน เฝ้านา ่ ี่ ่ ี้ ื กุ ้ง ไม่ได ้หลับไม่ได ้นอน กลัวกุ ้ง ลอยหวตาย เป็นโรค หัวเหลองเรอง ั ื ื ี แสง กลัวชาวบ ้านจะมาขโมยกุ ้ง ไปกินเสย เลยไม่มความรู ้เรืองกุ ้ง แต่ ี ่ ถ ้าไมมปัญหา เรองโรคกุ ้งและสารตกค ้าง แล ้ว กุ ้งก็กนอร่อยดผมก็ชอบ ่ ี ื่ ิ ี กิน

จดหมายของ ลุงขวด 6/12/45
อานประสบการณ์แตละคน ก็โดน พิษ เศรษฐกิจ กนทังนัน.......โชคด ี ่ ่ ั ้ ้ ึ่ ผมเอาแตเงนออมมาเลน(เคยทดลองเลนmargin เพราะความรู ้ซงจะ ่ ิ ่ ่ เลาตอนท ้าย)......ติดสูงก็ไม่เป็ นไร.......ตังแต่เล่น มา ก็ แบบที่ ดร. ่ ้ ี นเวศนวา แหละครับ หาเงนมาก็มาลงกบหุ ้น สนุกกบมัน ปีแรก เสย ครับ ิ ์ ่ ิ ั ั ตอมา อก 3 ปี ได ้เล็ก ๆ น ้อย ๆ จากนั นอีก 5 ปี เป็นปีแหงฟองสบแตก ่ ี ้ ่ ู่ เศรษฐกจขาลง หุ ้นก็ลงตลอดขาดทนทัง 5 ปี เลย และ ขาดทนมาก ๆ ิ ุ ้ ุ ี ี่ เสยด ้วย........หลังจากนัน ก็ เป็ น สปีย ้อนหลังจากปั จจุบัน ได ้ตลอดเลย ้ ี ทีเสยไปหลายๆ นั น ก็เอาคืนหมดแถมได ้กําไรแบบไม่คาดคิดเสยด ้วยซ ิ ่ ี ้ .............นีได ้กําไร 4 ปี หลัง นี้ ก็เล่น แบบเลือกหุ ้นพืนฐานและถือยาว ่ ้ ื้ แบบเดียวกับ ดร นเวศนเขยนแหละครับ...........ผมซอ wacoal แถว 76 ิ ์ ี ื้ บาท ซอ ไทยรุงตอนนันไม่มคนเล่น จําได ้ว่า แถว 30 บาท หรอไงไม่ ่ ้ ี ื ี ทราบ..........ตอนนันเล่นห ้องสนทนา พันทพย......ยังเชยร์ให ้เพือน ๆ ้ ิ ์ ่ ดูกน......คุณกล่องดํา(คนนมอหนงระดับ ปรมาจารย) เรยกหุ ้น wacoal ั ี้ ื ึ่ ์ ี วา สํารวจตลาด......คอไปสํารวจวา สตรใช ้ ยห ้อ วาโก ้ กันมากไหม ่ ื ่ ี ี่ .......ผมเรียก ไทยรุง ว่า ไทยรุงเรืองตลอดกาล.....และอีกตัว ที่ ผม ่ ่ เก็บถอจนปัจจบันนี้ ก็หุ ้น นําโชคหรอแสวงหาโชค lucky textile.... ื ุ ื ตอนนีถอไทยรุ่งกับ ltx ตัวแรกปล่อยไปแล ้ว ้ ื ึ ่ ่ ั ่ ั้ ตอนปีแรก ๆ อยากศกษาวา margin เขาเลนกนอยางไร........ทง ๆ ท ี่ มเงนออม......ก็เปิดบัญช ี margin ทดลองดู เพราะ มคนบอกวา หุ ้นขา ี ิ ี ่ ขึนต ้องทุม ถึงแม ้ เล่น แบบ margin นีก็ยังได ้กําไร........อยาไปเลน ้ ่ ่ ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 65 ~

เลยนะครับ มันอันตรายมาก เพราะต ้องเลนเร็วมาก มันคล ้าย ๆ กบเลน ่ ั ่ ี ี ื้ การพนันไปเสยแล ้ว มาร์เก็ตติงก็เชยรให ้ซอให ้ขายตลาด ถ ้าติดไม่ ยอม ้ ขาย ก็จะโดนดอกเบียไปทบแถมให ้ด ้วย คือ margin เป็น การกู ้เงนเขา ้ ิ มาเลน โดยเขาให ้เงนอกเทาตัว.......บอกมอใหม่ ๆ ได ้เลยวา อยาไป ่ ิ ี ่ ื ่ ่ ี ยุงเกียวดีกว่า......เขาสําหรับมออาชพเทานัน และต ้องระดับ ปรมาจารย ์ ่ ่ ื ่ ้ ด ้วย ผมยังไม่กล ้าไปยุงเกียวด ้วยเลย.......ไม่ใช ่ แบบทีผมชอบ ่ ่ ่ เรือง เพอนไมยอมจาย ก็โดนกนทกคนแหละครับ บางคนก็ไมยอมจาย ่ ื่ ่ ่ ั ุ ่ ่ เพราะไมสามารถหามาคนได ้ บางคนไมยอมจายเพราะตังใจก็ม......ถ ้า ่ ื ่ ่ ้ ี ี โดนแล ้ว ก็ อโหส ิ ให ้กนไป......ทําตัวให ้สบาย รักษาศล 5 เท่าทีจะทํา ั ่ ี ิ ได ้ เดินสายกลาง ผมก็วา ประสบความสําเร็จในชวตแล ้วครับ ่

จดหมายจาก ปี เตอร์ ชาง 6/12/45
ผมหาตัวเจอแล ้ว คนทซอ TR ตอน 19 บาท หหุ ตอนนัน ผมยังทํางาน ี่ ื้ ุ ้ ตัวเป็นเกลยวอยนอกตลาดเลยครับ ไม่ได ้สนใจ ผมยังนึกเลยว่า จะมี ี ู่ ื้ ื่ ใครซอแล ้วถือยาวขนาดนันไหมเนีย ไม่น่าเชอว่ามีครับ ้ ่ ที่ จรงแล ้ว เรองเงนเรองทองนัน ผมเคยได ้ยนลงคนนงพูดไว ้ ฟังแล ้ว ิ ื่ ิ ื่ ้ ิ ุ ึ สบายใจด ี เขาบอกวา "เงนถ ้ามันจะเป็นของเรา ยังไงมันก็เป็นของเรา ่ ิ ่ ่ ถ ้ามันไม่ใชของเรา ยังไงมันก็ไม่ใชของเรา" ื่ ื่ ี ิ ผมเองเชอเรองหนี้ กรรมนะครับ บางทการทคณๆเสยเงนให ้คนอนนัน ก็ ี ี่ ุ ื่ ้ อาจจะเป็นเรองด ี เพราะชาตกอนเราไปตดหนเขาไว ้ ชาตนเขามาเอาคน ื่ ิ ่ ิ ี้ ิ ี้ ื ้ ้ ไป ใชหนีเสร็จแล ้ว เราก็ตัวเบา สบายๆแล ้ว

จดหมายจาก fat boy 6/12/45
ผมเป็นนักเก็งกําไรใหมๆ ในขอนแกน แคเลนไมถง 2 ปี ก็เลอดสาดจน ่ ่ ่ ่ ่ ึ ื เกินแก ้ แปลกใจจริงทีตัวเองมีความรู ้เกียวกับหุ ้นลักษณะนีทกอย่าง หุ ้น ่ ่ ้ ุ ด ี P/E ตํา P/BV ตํา แต่ตัวเองไม่เคยทําได ้เก็งกําไรไปวันๆ ครังนึงผม ้ ึ เคยบังเอิญ เห็นหุ ้นทคณ ปรัชญาถอใน PORT ผมรู ้สกดีมาก ทีได ้เห็น ี่ ุ ื ่ คนทถอหุ ้นในลักษณะดเยอะๆ มากกวาหุ ้นทเคลอนไหวด ี สภาพคล่อง ี่ ื ี ่ ี่ ื่ สงพร ้อมทัง พอ ี สง หวังว่าจะได ้มีโอกาสได ้รู ้จักตัวจริงพีๆบ ้างนะครับ ู ้ ี ู ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 66 ~

และอยากกลับตังเป็ น VALUE INVESTOR ได ้จัง

ิ จดหมายจาก ศรชน 6/12/45
ดจรงครับทมาเลาประสพการณ์ ผมชอบอาน อานแล ้วก็มกําลังใจวา ม ี ี ิ ี่ ่ ่ ่ ี ่ ้ คนทเคยผานเหตการณ์มาคล ้าย ๆ กันและต่อสูไม่ท ้อแท ้ครับ ไม่คดจอง ี่ ่ ุ ิ เวร

จดหมายจาก อ-ริน 6/12/45
มาอานประสบการณ์ เก็บไว ้เป็นต ้นทนคะ ่ ุ ่ ไม่ทราบว่าพีๆสนใจหุ ้นนิง(เกอบสนท)โรงพยาบาลบ ้างหรอเปลาคะ ่ ่ ื ิ ื ่ ได ้เก็บไว ้ตัวหนงคอรพ.กรุงธน เนองจากนโยบายปันผล70 เปอรเซ็นต ์ ึ่ ื ื่ ์ กําไรตอหุ ้นสามไตรมาสเทากบ 2.60 บาทค่ะ ่ ่ ั ่ ได ้จากการเปิดลองสเตยให ้คนแกตางชาตพักซะเยอะ สวนรพ.ไม่ดังนัก ์ ่ ่ ิ ตอนแรกไมรู ้จักเลย แตเห็นผู ้อาวโสทห ้องค ้าทานเก็บจัง ่ ่ ุ ี่ ่ ก็เลยไปไต่ถาม ได ้ความอย่างทีวานีแหละค่ะ ่ ่ ่ ่ ถ ้ามใครรู ้จักตัวนก็อยากให ้ชวยวจารณ์....ขอบคุณค่ะ ี ี้ ิ

จดหมายจาก ปร ัชญา 6/12/45
ถ ้าคณtat boy อยากรู ้จัก ุ ถามคณรัศมทเคเคได ้(รองผู ้อํานวยการ) ุ ี ี่ ขอบคณทให ้เกยรตชม ุ ี่ ี ิ ตอนนผมถอไว ้แค4บริษัท ี้ ื ่ ลงทนอันดับ1 FE AHC M-CHAI FANCY ุ ่ ไม่ได ้ขายถือรอปั นผล สวนทีเล่นประจําก็ CSC VNG SVOA KGI ตาม ่ ข่าวไม่คอยได ้ถือข ้ามวัน ่ ี บางวันก็เสยบางวันก็พอได ้ บางวันไมได ้เทรดเลยครับ ่ ทชอบหุ ้นโรงพยาบาล เพราะเราเข ้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนไมเคย ี่ ่ เห็นใครตอรองราคา หมอคดเทาไหรก็จายกันเทานันจรงไหมครับคณ ่ ิ ่ ่ ่ ่ ้ ิ ุ LOSO www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 67 ~

อกอยางพอคนเราอาย40ขึน โรคภัยไข ้เจ็บก็เริมมาเยียมเยียน ไม่อยาก ี ่ ุ ้ ่ ่ เป็ นก็ยังยัดเยยดจนเป็นนะครับ ี เมอ อาทตยกอนผมไปโรงพยาบาลหตาคอจมกทแถวปิ่นเกล ้า เพราะม ี ื่ ิ ์ ่ ู ู ี่ ี ั่ ็ เสยดังในหัวทังวันทังคืน คนไข ้งีแน่นเอียดเลย คณหมอก็สงเชคการรับ ้ ้ ้ ุ ฟังด ้วยเครองคอมพวเตอร ์ พดตามคณหมอบอกโดยให ้ฟังซาเบาร์ ื่ ิ ู ู ไมถงครงชวโมงคาตรวจ350บาท เราอยไกลจากกรุงเทพเรามันเด็กภธร ่ ึ ึ่ ั่ ่ ู่ ู ขอยามากิน1เดอน ื ึ ่ ี รู ้สก วามยาแก ้ภมแพ ้ยารักษาปลายประสาทหู ยากันบ ้านหมน ยากลอม ู ิ ุ ่ ั ประสาท รวมเข ้าไปเฉยดพัน ไมได ้ตอเลยซกบาท จ่ายบัตรเครดตคด ี ่ ่ ิ ิ ราคาเต็ม จายเงนสดลด3%เดอนหน ้าก็คงต ้องเอาเงนไปให ้เขาอก ่ ิ ื ิ ี ญาตทบ ้าน ขอนแกนป่วยเข ้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามค่าห ้องวันละ ิ ี่ ่ ่ ี ึ ์ ้ ่ 1200บาท มันโหดกวาโรงเเรมอก ปรกษาแพทยครังละ2-3ร ้อย กวาจะ วนจฉัยโรคอกจ่ายอยางตํ่าก็2-3หมนแคนอน4-5วน รับเละครับ ิ ิ ี ่ ื่ ่ ั โรงพยาบาล ่ ุ ิ ุ ื่ ่ ิ้ อกอยางประกันก็เข ้าโรงพยาบาล อบัตเหตเมอกอนชนแล ้วทง พาสง ี ่ โรงพยาบาลเอกชนก็ไมรับสมัยกอน เดียวตังแต่มประกันบุคคลที3รับ ่ ่ ๋ ้ ี ่ ทันทเพราะเบกได ้ ี ิ ี ่ นักวิเคราะห์ ว่าโรงพยาบาลไม่ดหุ ้นกลุมนี้ แต่ผมมองกับกันว่าดี เพราะ ั้ 30บาทพอไปก็ให ้ยาแก ้ปวดแล ้วไล่กลับ ชนชนระดับกลางทีมประกัน ่ ี สขภาพ ประกนสังคม ุ ั อยางทานทเบอการเข ้าควรับรองมาเอกชนรวมถงผมด ้วยและหลายๆคน ่ ่ ี่ ื่ ิ ึ ่ ้ ก็เป็นเชนนัน อย่าง นายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี แพทยประจําพระองคทานทขับรถชน ์ ์ ่ ี่ ุ ี ท ้ายรถเหล็กตายทเพชรบรก็ถอหุ ้นโรง พยาบาลเอกชน ชลบรAHC 6 ี่ ุ ี ื ุ หมนกวาหุ ้นถ ้าจําไมผดผมถงซอหุ ้นโรงพยาบาลไว ้ลงทน ื่ ่ ่ ิ ึ ื้ องค ์ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยหวก็ถอหุ ้นโรงพยาบาลกรุงเทพฯเลย ู่ ั ื
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 68 ~

ครับ ลองไปค ้นรายนามผู ้ถอหุ ้นย ้อนหลังดได ้ หากลวงเกนเบองสงก็ขอ ื ู ่ ิ ื้ ู อภัยโทษทีกล่าวพาดพิงแต่นคอความจริงครับ ่ ี่ ื

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 8/12/45
ลงขวด และ เพอนๆ ท ี่ แวะมาร่วมวง สนทนาด ้วยทกคน ครับ ุ ื่ ุ ื หลังจากผม ได ้อานหนังสอ เศรษฐตัวจรง โดย ดร. โทมัส เจ สแตนลีย ์ ่ ี ิ ิ แปลโดย คณ ศระ โอภาสพงษ์ จบ แล ้วตามด ้วย วาทะของ วอรเรน ุ ์ บัฟเฟทท ์ โดย คุณ เจเน็ต โลว์ แปลโดย ศ.ดร. เกรยงศักด ิ์ เจรญวงศ ์ ี ิ ื ี ศักดิ์ แล ้วก็ หนังสอ ตีแตก ที่ ดร. นเวศน์ เขยน ตบท ้ายด ้วย เซยนหุ ้น ิ ี พันธแท ้ ของ ดร. นิเวศน์ จบ ทัง 4 เล่ม แล ้ว ุ์ ้ เมอมเวลาวางๆ ผมมานั่งคด พจารณาตัวเองดู วาตัวผมเอง มีคณสมบัต ิ ื่ ี ่ ิ ิ ่ ุ มสายเลอดทางพันธกรรม ทเป็น Value Investor ตามความหมาย ของ ี ื ุ ี่ ดร. นเวศน์ หรอเปลา ก็เลยจะขออนุญาต เลาให ้ เพอนๆ ฟังเรองของ ิ ื ่ ่ ื่ ื่ ตัวผมเอง ทผมคดวา ตัวผมเอง ก็มสายเลอดทางพันธกรรม เป็น Value ี่ ิ ่ ี ื ุ ่ ั Investor เชนกน เรือง ที่ 1 ทีผมลองพิจารณา ดู เรองเงนฝากประจําในธนาคาร เรองการ ่ ่ ื่ ิ ื่ ื่ ่ อด ออม ผมก็เชอวา ผมเป็นหนงไมแพ ้ใคร เหมอนกัน ตังแตผมเด็กๆ ึ่ ่ ื ้ ่ ิ ื ิ ุ ในวันทีพอพาไป ฝากเงิน ท ี่ ธนาคารออมสน ถอกระปกออมสนไปให ้ ่ ่ ิ พนังงานทบกระปเอาเหรยญออกมานับ แล ้วพอก็บอก ผมวา ออมสน ุ ุ ี ่ ่ ิ ิ ออมสน ออมสน อดออมไว ้กนวันหน ้า นับจากวันนัน จากวนทเป็นเด็ก ิ ้ ั ี่ เดนเตาะแตะ จนเรยนจบ มงานทํา ผมก็ อด ออม แบงเงนเดอน สะสม ิ ี ี ่ ิ ื ตลอดมา ทํางานรับเหมา ได ้กําไรมาเทาไร ก็เก็บเข ้าฝากประจํา ได ้คา ่ ่ ้ ออกแบบมาเทาไร ก็ฝากประจํา ผม กนน ้อย ใชน ้อย คอยบรรจง จน ่ ิ ่ คอนข ้างไปทางขเหนยว ผมไมเคยพาลกผมเข ้าไปกนห ้องอาหาร แพงๆ ่ ี้ ี ่ ู ิ ผมบอกลกวา อยาเข ้าไปนั่งชคอ ให ้เขา ขด เอากําไรมากๆเลย กน ู ่ ่ ู ู ิ อาหารธรรมดา ตามประสาชาวบ ้านก็พอแล ้ว คณคาทางอาหารก็ ุ ่ ื้ ่ ื้ เหมอนกน บอกลกวา เสอผ ้า ยห ้อ แผงๆ อยาไปใสมันนะลก เสอผ ้า ื ั ู ่ ี่ ่ ู ่ ธรรมดาราคาชาวบ ้านๆ ก็พอแล ้ว คุณค่าทีแท ้จริง ในฐานะ ปั จจัย 4 แค่ ปกปิ ดร่างกาย ก็เท่ากัน เพอสอนให ้ลก อด ออม ประหยัดตังเล็กๆ จน ื่ ู ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 69 ~

บัดนี้ เวลาพาลกสาวไปเดนซอของ พอผมหยบสนค ้า ตัวไหนขนมาดู ู ิ ื้ ิ ิ ึ้ ถ ้าลูกสาวของผม เขาเห็นป้ายราคากอนผม เขาจะบอกผมวา มันแพงนะ ่ ่ พอ ! อ ้า แสดงว่า สายเลอดทางพันธกรรม พันธุ์ ขเหนยว ได ้รับการ ่ ื ุ ี้ ี ั้ ถายทอด ไปอก 1 ชนอายุ แล ้ว ผมฝากเงนประจํากบธนาคาร ไว ้หลาย ่ ี ิ ั บัญช ี จาก ตังแตดอกเบย 12% - 13% บ ้างบัญช ี มันเพมจาก เงนต ้น ้ ่ ี้ ิ่ ิ 600,000 บาท ดอกทบต ้นขนมาเป็น ล ้านส ี่ ล ้านห ้า ข ้อนี้ ก็น่าจะเป็น ึ้ คณสมบัตของ Value Investor Chairsholder ได ้ ผมคดวาตัวผมเป็น ุ ิ ิ ่ คนอนจะวาเป็นหรอเปลาก็ไมรู ้ ื่ ่ ื ่ ่ เพอนๆ ครับ แต่มาเดียว ดอกเบียมันค่อยๆ ตําลงๆ จนเดียวนี้ 2% มัน ื่ ๋ ้ ่ ๋ ่ ชางสร ้างความน ้อยเนือตํ่าใจ ให ้กับคนที่ ถูกสอนมาให ้อดออม และ ้ ื่ เชอมั่น กบระบบการออมเงน ฝากประจํากบธนาคาร หัวอก คนออม ั ิ ั เหมอน ถกทรยศ จากระบบธนาคาร หัวอก ผู ้อดออม ทซอสตย ์ ตอ ื ู ี่ ื่ ั ่ ่ ี ่ ี ี ่ ระบบธนาคาร เหมอนนํ้าทวมปาก ไมมปากไมมเสยง เขาจะให ้เทาไรก็ ื ่ ต ้องเอา ไม่เคยคิดทีจะลุกขึนมาเรียกร ้อง ดอกเบียขึนกันเลย ไม่เหมือน ่ ้ ้ ้ สหภาพแรงงาน ทีเรียกร ้องแต่จะขึนค่าแรงลูกเดียว ไม่เห็นจะลดคาแรง ่ ้ ่ ี ิ ี บ ้าง คนมเงนออมน่าจะมการรวมตัว เป็นสหภาพคนอดออมบ ้าง นะ จะ ี้ ึ้ ิ ิ ได ้รวมกันเรยกร ้อง ดอกเบยขน เพราะเราคนแก่ ออมเงนไว ้กนยามแก่ ี มันไมพอกนแล ้ว เราอตสาห ์ เอาเงนของเราไปฝาก ให ้ ธนาคารบรหาร ่ ิ ุ ิ ิ ื ่ ี้ ิ เพอมสวนเหลอ มาจายเป็นดอกเบย ให ้เราพอกนยามแก่ แต่เขากลับไป ื่ ี ่ ู่ ี ิ ทําให ้เกดหนเสย เลยผลกรรมก็ตก มาอยท ี่ ผู ้มเงนออม ท ี่ อด ออม ิ ี้ ี ตลอดมาจนอายใกล ้จะ 50 ุ ดอกเบย 2% แถมหกภาษี ดอกเบยอก 15% ของดอกเบยรับ เหลอ ี้ ั ี้ ี ี้ ื ดอกเบยรับจรงๆ 2 * .85 = 1.7% ปีนี้ ถ ้าอตราเงนเฟ้อ 3% นําอัตรา ี้ ิ ั ิ เงนเฟ้อ ไปลบออกจาก ดอกเบยรับ เหลอดอกเบยรับ จรงๆ 1.7 3 = ิ ี้ ื ี้ ิ ้ 1.3% ตายละหว่า นีเราจนลงนะนี้ พูดให ้ฟั งง่ายขึน ถ ้าผมมีเงินอยู่ 1 ล ้านบาท ถ ้า นํ าไป เทียบกับ ลด (ผม ้ สะกด ว่า ล โอะ ด) ป้ายแดง โคโตเต๋ รน สําร ี 1 คัน ในวันนี้ สมมุตว่า ๋ ุ่ ่ ั ่ ่ ื้ มันอยูท ี่ 1 ล ้านเชนกน แตเราไมซอ เพราะเราเป็นคน อด ออม เรานําไป ่ ิ้ ิ ิ ฝากประจํากนดอกเบย 2% รับจรง 1.7% พอสนปี เงนต ้นพร ้อม ิ ี้ ดอกเบยรับ รวมกัน เป็น 1,017,000 บาท แตราคาเจ ้า ลด โคโต๋เต๋ ป้ าย ี้ ่ ี ่ แดง รุน สํารี ทีเราเคยไปดูราคาไว ้ มันไปที่ 1,030,000 บาทเสยแล ้ว นี้ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 70 ~

่ เรายงจนลงทกวันใชไหมนี้ แล ้วถ ้าเป็นเวลา 5ปี ผมคํานวณ ในลักษณะ ิ่ ุ อตราดอกเบยเงนฝาก คงท ี่ 2%รับจริงหลังหักภาษี 1.7% และ อตรา ั ี้ ิ ั เงนเฟ้อ คงท ี่ 3% ิ เงนฝากใน บ.ช.ฝากประจําของผมจะกลายเป็ น 1,087,939.50 บาท ิ ราคาเจ ้า ลด โคโต๋เต๋ ป้ ายแดง รุ่น สํารี มันไปอยูท ี่ 1,159,274.00 บาท ่ ราคา เจ ้า ลด โคโต๋เต๋ ป้ ายแดง รุ่น สํารี นีมันแปลก ตราบใดทีมัน อยูใน ้ ่ ่ บริษัท ราคามันขยับขน ไปเรอย ตามอตราเงนเฟ้อ แตพอเราไปถอย มัน ึ้ ื่ ั ิ ่ ื่ ออกมาขับ ราคามันกลับ ลด ลง ลด ลง สมชอ ทีผมตังให ้มันเลย แถม ่ ้ ่ ้ ื้ คานํ้ามัน ค่าซอมบํารุง ทียงใชมันก็ยงเสอมลงไปทุกวัน ยิงถ ้าซอ เจ ้า ่ ่ ิ่ ิ่ ื่ ่ ลด ราคาแพงๆ มาขับโชว ์ เฉยๆ แคเพยงจะให ้คนอนเห็นวา ฉันก็มขับ ่ ี ื่ ่ ี ้ นะ มันก็ยงไม่น่าทําเลย ในทางกลับกัน ถ ้า เราสามารถใชมันเป็ น ิ่ ิ ื่ เครองจักร ในการ ทํา มาหากน มันก็คุ ้มนะ เพอนๆ ภรรยาผมเขา ถอย ื่ ิ ิ ึ ่ ิ่ ฮอนด ้า ซวค ออกมา ตอนนันรู ้สก จะ ห ้าแสนกวาๆ มาใช ้ ในการวงขาย ้ ี ิ ี ประกันชวต รายได ้ จากการขายกรมธรรมประกนชวตของเมยผม ทังที่ ์ ั ี ิ ้ เขาขายเองและคาบรหารตัวแทนของเขา รวมกัน ผมดจากใบหกภาษี ่ ิ ู ั ่ ิ ี่ ื่ ั ณ ทีจ่าย ปี 2544 ท ี่ บรษัทออกให ้ ทเขานํามาให ้ผม เพอนํามารวมกบ ี รายได ้ของผม คิดภาษี รวมกัน เพือเสยภาษีปลายปี เขามีรายรับ จากคา ่ ่ ้ ิ้ ่ ่ คอมมชชน รวมทังสน 1,402,216.26 บาท ภาษี หัก ณ ทีจาย ิ ั่ ่ ่ ่ ่ 228,515 บาท มันมากกวา คาเชาบ ้าน บวก คาออกแบบระบบฟ้าไฟ ท ี่ ่ ่ ่ ิ ู่ ี่ ึ ื วิศวกร แกๆ อยางผมนั่งทํางานเลนๆ เป็นงานอดเรก อยทบ ้าน ถงเกอบ ิ ิ 3 เทาตัว นันหมายความวา ใน 5 ปี ทเขา ถอย ฮอนด ้า ซวค ออกมาใช ้ ่ ้ ่ ี่ ่ เป็นเครองจักร ชวยในการปั๊ มเงิน มันก็ให ้กลับมาเกินคุ ้มแล ้ว ื่ ื่ ี้ ี้ ื ู ่ กลับมา เรองดอกเบย ถ ้าดอกเบยมัน อยู่ ระดับ 2% หรอ ถกกดตําลง ื ี่ ุ เหลอใกล ้ 0% ยาวนาน เป็นเวลา 10 ปี เหมอนในญป่ นเป็นอยู่ จะเป็น ื ิ ิ อยางไร สําหรับ คนทถกสอนมาตังแต่ เด็ก ๆ วา ออมสน ออมสน ออม ่ ี่ ู ้ ่ ิ ิ ่ สน อดออมไว ้กนวันหน ้า อย่าง ผม และ เพือนๆ ทุกท่าน จาก วาทะ ของ วอรเรน บัฟเฟทท ์ ทผมชอบทสด ์ ี่ ี่ ุ ื้ " ซอหุ ้นของกจการทด ี มกําไรตอเนอง ผู ้บรหารมคณธรรมและ ิ ี่ ี ่ ื่ ิ ี ุ ่ ่ ื ความสามารถ ในเวลาทีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแท ้จริงของกิจการ และ ถอ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 71 ~

มันไว ้ตราบทีมันยังเป็ นธุรกิจทีด" ่ ่ ี บัดนี้ ธุรกิจเงินฝากประจํา ของผม ไม่ได ้เป็ นธุรกิจทีดเสยแล ้ว ่ ี ี ิ ้ ผม เลยตัดสนใจ มาลงทุน เป็ น Chairsholder ( ผมขออนุญาต ใชคํานี้ ื้ แทน ผู ้ถือหุ ้นที่ ซอหุ ้นเก็บไว ้รับปั นผล แล ้วถือมันไว ้ตราบทีมันยังเป็ น ่ ธุรกิจทีด ี นั่งแล ้วไม่ยอมลุก ตลอดไปนะครับ) ผมเรมต ้นใหม่ เมอ ก.พ. ่ ิ่ ื่ ี 45 ปีนี้ ผมได ้ถอนเงินปิ ดบัญชเงินฝากประจํา ทังหมดของผม แล ้วนํ า ้ เงิน มาสร ้างพอรตลงทน ตามแนวทางท ี่ ปรมาจารย ์ Value Investor ์ ุ วอรเรน บัฟเฟทท ์ สอนไว ้ ์ ผมลงทน 3,000,000 บาท กระจายการลงทน ในหุ ้น ทมประวตด ี ตลอด ุ ุ ี่ ี ั ิ ี่ ่ ี 5 ปี ทผานมา มผลประกอบการ เสมอต ้นเสมอปลาย จํานวน 20 ตัว เพอความ เสถยรภาพ ของ พอรต โดยทําประกนภัยไว ้กับ ประกันภัยศรี ื่ ี ์ ั ึ่ ่ ้ ์ อยุธยา AYUD ซงผมแตงตังให ้เป็น กัปตันพอรต ราคาหุ ้นในพอรต ์ ั ลงทุนของผมตอนนี้ มัน กลายมาเป็ น 3,735,325.00 ในวนนี้ วันที่ 6 ื ธันวาคม 2545 และ ผมจะได ้รับเงินปั นผล ในปี หน ้า ประมาณ 10% คอ 373,532 บาท ผมก็จะนํ าเงินปั นผลนั นมา ้ ื้ ิ ี่ ี ่ ื่ ิ ี ุ " ซอหุ ้นของกจการทด ี มกําไรตอเนอง ผู ้บรหารมคณธรรมและ ่ ่ ื ความสามารถ ในเวลาทีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแท ้จริงของกิจการ และ ถอ มันไว ้ตราบทีมันยังเป็ นธุรกิจทีด" ่ ่ ี ถึงมันจะดูไม่มากสําหรับ นักเก็งกําไร ทประสบความสําเร็จ จรงๆ บ ้าง ี่ ิ ิ้ ุ คนทําได ้ แต่ผมไม่เคย ต ้องขายหุ ้นทง เพราะต ้อง ทําใจ ตัดขาดทน เลย มอยบ ้าง บางตัวทีผมขาย ออกไป ทังๆทีอยากเก็บไว ้ แต่ผมไปเห็น อีก ี ู่ ่ ้ ่ ่ ื้ ตัว ทีผมชอบกว่า ผมไม่บอกว่าดีกว่า แต่ ผมชอบกว่า เชน ผม ซอ ่ ื้ ื่ BAT-3K ไว ้ที่ 24 บาท และ ซอ METCO ท ี่ 87.5 บาท เมอ 11 ก.พ. 45 แตพอผม ไปเปิด งบดล ของ FE ดูงบดล ดูปันผล ดูวาใครเป็ นผู ้ถือ ่ ุ ่ หุ ้นใหญ่ สวยมาก ผมเลยชอบ อยาก เป็น Chairsholder แต่ เงินสด
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 72 ~

ออมในธนาคาร ของผม เปลยนมาอยในหุ ้นพนฐานด ี หมดแล ้ว ผมจึง ี่ ู่ ื้ ต ้อง ตัดใจ ขาย BAT-3K ราคา 29 บาท และ METCO ราคา 94 บาท ี เมอ 1 เม.ย. 45 ทังๆทีไม่อยากขาย ยังเสยดายอยูจนบัดนี้ (ถ ้าผมถืออยู่ ื่ ้ ่ ่ ื้ จนถง 6 ธ.ค. 45 BAT-3K ราคา 39.25 เพม 59.55% จากราคาชอ 24 ึ ิ่ ื้ ,METCO ราคา 143 เพม 63.42% จากราคาซอ 87.5) ิ่ ื้ เพือ เอาเงนไป ซอ FE ทราคา 150 บาท กอนประกาศปันผล เมอ FE ่ ิ ี่ ่ ื่ ขึน XD 15 บาทตอหุ ้น ราคาท ี่ Mr. MARKET เสนอขาย หลังวน XD อยู่ ้ ่ ั ื้ ท ี่ 130 บาท ผมก็เลยซอเพิม เมือ 6 เม.ย. 45 ทําให ้ ราคาเฉลย อยท ี่ ่ ่ ี่ ู่ 146 บาท มาถง 6 ธ.ค. 45 ราคาอยท ี่ 169 บาท เพม 15.04% ในกรณี ึ ู่ ิ่ ่ นีผมคิดว่า ผมสอบผ่าน แตเกรด ตําไปนดหนง เพราะถ ้าชวงทผมอยาก ้ ่ ่ ิ ึ่ ี่ ได ้ FE เป็นจังหวะทผมม ี เงน ออมเหลออก ผมก็คง ยังม ี BAT-3K และ ี่ ิ ื ี ู่ ์ METCO อยใน พอรต ผมได ้เห็น พลัง อมตะวาจา ของ วอรเรน บัฟเฟทท ์ แล ้ว ทวา ์ ี่ ่ ื้ ิ ี่ ี ่ ื่ ิ ี ุ " ซอหุ ้นของกจการทด ี มกําไรตอเนอง ผู ้บรหารมคณธรรมและ ี่ ่ ู ่ ี่ ิ ิ ื ความสามารถ ในเวลาทราคาตํ่ากวามลคาทแท ้จรงของกจการ และ ถอ มันไว ้ตราบทีมันยังเป็ นธุรกิจทีด" ่ ่ ี ื่ หุ ้นทุกตัวทีผม เป็ น Chairsholder อยู่ เมอ ประกาศ XD แล ้ว ราคาลง ่ ่ ั ี ิ ื ไปนอนพักผอน อยนงๆ ข ้างลางแล ้ว ประกอบกบ ถ ้าผมมเงนสดเหลอ ่ ู่ ิ่ ื้ ่ อยในธนาคาร ผมก็จะ ซอเพิมทันที โดยไม่เคยสนใจ SET index ผม ู่ ิ ื้ สนใจแต่ มูลค่าของสนทรัพย์ ของบรษัท ทผมจะ ซอเพอ เป็น ิ ี่ ื่ ื่ Chairsholder เทานันวา ตํ่ากวา มูลค่าทีแท ้จริงหรือไม่ (เพราะผมเชอ ่ ้ ่ ่ ่ ่ ่ ่ โดยสนทใจวา ทกสงทกอยาง จะต ้องไปสูคาทีแท ้จริงของมัน เหมือน ิ ่ ุ ิ่ ุ ่ ่ ่ ื่ ์ HYDROMETER ทีลอยอยูในของเหลวแต่ละชนิด) เพอให ้พอรต ของ ผมโตขึนเรือยๆ ้ ่ ลุง ขวด และ เพือนๆ ผมได ้เคยเล่าให ้ฟั งแล ้วว่า ผมเคยผิด ผมเคยโง่ ่ ผมเคยไมมความรู ้ จงเข ้าไปเลนหุ ้นแบบเก็งกําไร ทังๆ ทไมรู ้จัก วิธ ี ่ ี ึ ่ ้ ี่ ่ ึ ื้ ิ ิ ศกษา พนฐาน ฐานะการเงน ของบรษัท ในตลาดหลักทรัพย ์ แต่ตอนนี้ ผมรู ้แล ้ว ว่าจะหาข ้อมูลเหล่านั น ได ้ จากทีไหน แถมผม ยังโชคด ี ม ี ดร. ้ ่ นิเวศน์ เป็ นเพือนรวมรุน ทีประสบความสําเร็จ ใน ฐานะ Value Investor ่ ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 73 ~

่ มาแล ้ว โดยบรหาร พอรตลงทน สวนตัว ทมมลคา เป็นตัวเลข 9 หลัก ิ ์ ุ ี่ ี ู ่ ึ่ ซงผมสามารถขอคําปรกษาได ้ ตลอดเวลา ึ ผมจงกล ้า ทจะเดนตามแนวทางของ ดร. นิเวศน์ เพือนผู ้รู ้ของผม ึ ี่ ิ ่ และ จะ ดําเนนการลงทน ในแนว ทาง Value Investor ตลอดไป เวลา ิ ุ คงเป็นตัวพสจน์ วา ผด หรอ ถก ิ ู ่ ิ ื ู ื ิ เขยน ถง ตอนนี้ ก็ให ้ นกถง บทเพลง ของ หนุ่ม เสอ ธนพล ศลปิน ี ึ ึ ึ GRAMMY ทแตงไว ้ใน ภาพยนตร ์ เรอง 15 คํา เดอน 11 ทเขยนไว ้ตอน ี่ ่ ื่ ่ ื ี่ ี หนง วา ึ่ ่ อยาฟังคําคน อยาสนใจใคร อยาเปลยนแนว ผู ้แน่แน่ว คอ.. ผู ้ชนะ ่ ่ ่ ี่ ื ิ ่ ่ ี ่ ิ แถม ท ้ายอีกนิด สําหรับเพือนๆ ทียังไม่มความรู ้ เรืองสทธิพเศษ ทาง ่ ภาษี สําหรับ บุคคลธรรมดา ทีได ้รับเงินปั นผล จาก บรษัทมหาชนทอยู่ ิ ี่ ในตลาดหลักทรัพย ์ เราสามารถ นํามาขอ เครดตภาษี คน จาก รัฐบาล ิ ื ได ้อก ี มันเป็นอยางนี้ ครับ จะเลาให ้ฟัง เมอ บรษัท ม ี กําไร จากการทําการค ้า ่ ่ ื่ ิ ้ ื ก็จะถกหกภาษีนตบคคล 30% ฉะนัน เหลอ กําไรหลังหักภาษี 70% ที่ ู ั ิ ิ ุ ้ ี่ บริษัท จะนํ ามาจ่ายเป็ นปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ดังนั น เครดิตภาษีทรัฐจะ ิ ี่ ื คนให ้ คอ 3/7 ของเงนปันผลทเราได ้รับ (หรอประมาณ 42.9%) และ ื ื ภาษี ทีถกหก ณ ทจาย 10% (รวมเป็ น 52.9% ของเงนปันผล) นํามา ่ ู ั ี่ ่ ิ รวมเป็นรายได ้ของบคคลธรรมดา จากนันจงคดคํานวณภาษีรายได ้ ุ ้ ึ ิ บุคคลธรรมดา จากยอดเงินปั นผล รวมกับ เครดตภาษีทได ้รับคนมา ิ ี่ ื ่ ี ุ ดังนันนักลงทนทเป็นบคคลธรรมดา ทีเสยภาษี บคคลธรรมดา ด ้วยอัตรา ้ ุ ี่ ุ สงสดในระดับ 10% หรอ 20% ก็จะได ้ประโยชน์มากในกรณีนี้ ผมคิดว่า ู ุ ื ื มนุษยเงนเดอนธรรมดาๆ คงจะได ้รับประโยชน์จากเครดิตภาษี คน ใน ์ ิ ื ่ ่ กรณี รับปั นผล นี้ ทําให ้อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลทีแท ้จริง ทีเรา ได ้รับนัน สงไปกวา ทีบริษัท ประกาศจ่ายปั นผลจริง ้ ู ่ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 74 ~

( ขอขอบคณ คณ เฟยหง ทีเขียนอธิบาย ให ้ความรู ้แก่ ผม ไว ้ใน ุ ุ ่ ื หนังสอ ลงทนใน หุ ้นเงา ถ ้าเป็นไปได ้ ถ ้าคณ เฟยหง ได ้ผานเข ้ามาเห็น ุ ุ ่ ื่ ข ้อเขยนนี้ ผมอยากทราบ ชอ และ นามสกุล จริงๆ ของคุณ เฟยหง เพือ ี ่ ผม จะได ้ คบเป็ น เพือนด ้วยความจริงใจ อีกคน และลุงขวด ด ้วยนะครับ ่ ยังไม่ได ้บอกผมเลย ) ก็เลยอยากเลาสกันฟัง เผอจะมประโยชน์ ตอเพอนๆ คนใดคนหนงบ ้าง ่ ู่ ื่ ี ่ ื่ ึ่ นะครับ รัก เพอนๆ ทกคน ื่ ุ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 75 ~

จดหมายจาก ลุงขวด 8/12/45
บังเอิญ เปิ ดเจอกระทู ้ ภาค 4 เสนอข ้อเขยนอนมประโยชนมาก..... ี ั ี ์ ื ้ หนังสอทัง 4 เล่ม ผมมีไว ้ 3 เล่ม ขาด เศรษฐีตัวจริง ยังไม่มครับ...... ี ่ สวน วาทะของ Warren Buffett ยังอ่านไม่จบ เลอกอานบางตอนไป ื ่ บ ้างแล ้ว.........ผมเข ้าใจเลอกหุ ้นก็ จาก ตแตกของ ดร นิเวศน์ ื ี เหมอนกน......และเคยฟั ง ทานพดหลายงาน ตรงใจกบผมมาก ทีไม่ ื ั ่ ู ั ่ ื้ ถกใจก็คอ.....ซอไว ้แล ้วไม่ยอมขาย รอและยินดีกบตัวเลขทีเพิมขึน ทุก ู ื ั ่ ่ ้ ปี.......ระดับเลขลงทุน 9 หลัก และ บอกวา จะทําให ้ถง 10 หลัก เอา ่ ึ พันล ้านให ้ได ้.......ผมวา ทานคง ทําได ้ ระดับ ได ้เรียน ดร. ปริญญาเอก ่ ่ เมองนอก แสดงวา มฐานะด ี เป็นฐานอยแล ้ว ื ่ ี ู่ ิ คุณ ครรชต กับผม คง คล ้าย ๆ กัน ดินรน ด ้วยตัวเอง....ผมเลอกเรยน ้ ื ี พาณชยเพราะต ้องการรบทํางานหาเงน....จงรู ้คณ ค่าของเงิน ว่า เป็ น ิ ์ ี ิ ึ ุ ิ่ สงสําคัญ.... ้ ี ิ ผมก็ใชชวตแบบ คุณ นั่ นแหละ คอนข ้างตระหนี่ ไมมเครองประดับสวย ่ ่ ี ื่ ิ ๆ แพง ทแพงสดในตัว ก็ นาฬกา rolex แบบสายเงนและทองตรงกลาง ี่ ุ ิ ้ ื้ ื้ ่ ่ ทสวนใหญเขาใชกัน ราคาซอมา แปดหมืนบาทเองครับ รถก็ซอแบบ ี่ ่ ่ ่ ชวยญาตซอ เพราะเขาม ี showroom ขายรถอย.....ไม่ใชรถ benz นะ ิ ื้ ู่ ่ ์ ่ ื้ ครับ.......รถคันกอน ใช ้ 14 ปีได ้ เป็น เปอรโย 505 ทีซอรถตัวถังใหญ่ ี่ ิ ่ ่ ิ ่ หน่อย เพราะ ต ้องรับรองฝรั่งทมาตดตอเรา......แตจรง ๆ แล ้ว ไม่คอย ้ ได ้ใชรถเทาไหร่ โดยเฉพาะตอนนี้ เพราะชอบนั่งรถไฟฟ้า bts มากทสด ่ ี่ ุ .........คนบ ้าหุ ้น ไมคอยมเงนสดเหลอ และ มักตระหนี่ แบบ เขาพดและ ่ ่ ี ิ ื ู เขยนกันจรง ๆ ี ิ ิ ่ ู ่ คุณครรชต เริมต ้นแบบ นักลงทุนจริง ๆ นั่นแหละ ถกต ้องแล ้ว แตถ ้าใคร เรยนรู ้และเกงในทางเทคนค ผมวา ก็น่าจะเลนลงทนสก 70% และ อีก ี ่ ิ ่ ่ ุ ั 30% ก็เลนเก็งกําไร เพอความสนุก ก็น่าจะมีเหตุผลดีนะครับ....... ่ ื่ ตอนนหุ ้นลงทนบางตัวของผมมสภาพคลองด ี ขน เราก็เอามาขายตอน ี้ ุ ี ่ ึ้ ื้ ่ เขาลากขึนมา และ ถ ้าลงก็ซอกลับ.......อย่างเชนตอนนี้ ผม มี มาบุญ ้ ครอง 128000 หุ ้น วนกอนเขาลากขนไป แถว 35.50-36 บาท ผมขาย ั ่ ึ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 76 ~

ื้ ไป 28000 หุ ้น ตังใจเก็บตัวนีไว ้แสนหุ ้นก็พอ ไม่ขายอีกและไม่ซออีกถ ้า ้ ้ ื้ ื จะขึนไป......ตอนนลงมา 35 ผมก็ทะยอยซอคน ท ี่ 35 และ 34.75 ได ้ ้ ี้ คนมา 4000 หุ ้นแล ้ว......แต่ถ ้าตัวนีจะขึนไป ผมก็ไม่ตาม เพราะตังใจ ื ้ ้ ้ ื้ ื ถือจํานวนเท่านัน....แตถ ้าลงก็ซอคนเพอความสนุกเทานันเอง ...... ้ ่ ื่ ่ ้ ตอนนยอดลงทนผมอยู่ 8 หลัก อก 4 ปีคงได ้ถง 9 หลัก........เห็นว่า ี้ ุ ี ึ หุ ้น น่าจะไปได ้ถึง ปี 2004 หลังจากนัน ถ ้าดอกเบียขึนก็คงต ้องถ่ายไป ้ ้ ้ ิ่ เป็นฝากบ ้าง........แนวทางเศรษฐกจทกด ดอกเบียให ้ตํ่า ผมว่าเป็ นสง ิ ี่ ้ ทถกแล ้ว เพราะ มันจะเกดการหมนเวยน เอาเงนมาลงทนหรอซอ ี่ ู ิ ุ ี ิ ุ ื ื้ ทรัพยสน ทดนบ ้าน หุ ้น......สร ้างการบรโภคในประเทศ......เราจะได ้มี ์ ิ ี่ ิ ิ งานทํา เศรษฐกิจเดินได ้.......ผมว่า ดอกเบียคงตํ่าอีกหลายปี .......... ้ ตอนดอกเบย 15-16% ผมยังนึกเลยว่าคนเราไม่ต ้องทํางานกันแล ้ว ี้ ฝากเงนเอาดอกเบยกนหมด ิ ี้ ั ึ ิ ิ ี่ เรือง เคลมภาษีเงนปันผล ผมวาต ้องศกษา เพราะเป็นสทธของเราทจะ ่ ิ ่ เอาคน ผมพึงเข ้าใจและเคลมภาษีคนเมือ 4 ปี หลังนีเอง มีปีหนึงผม ื ่ ื ่ ้ ่ ิ่ ี คํานวณผิดไป (น ้อยไป) ทางสรรพากรก็แก ้ไขให ้ ให ้เพมมาอก และม ี ่ ่ ั อกปี ผมเอาปันผลของ ifct ไปลง ปรากฎวาเคลมไมได ้ เขาหกออก ี ุ ่ ต ้องสังเกตด ี ๆ ด ้วย วา ภาษี นันจะเคลมได ้ไหม.......ปี นีแปลก egcomp ้ ้ ี่ ว่า ภาษี ทหักปี 45 นี้ เคลมภาษีไม่ได ้.....แต่ปีก่อน ๆ ผมดูแล ้ว ก็เคลม ้ ได ้....ยัง งง อยู่ ว่าทําไมปี นีเขาไม่ให ้ไปเคลมภาษี ื่ ใจจริง อยากให ้ความรู ้และประสบการณ์ตาง ๆ แต่ยังไม่อยากจะบอกชอ ่ จรง นะครับ ต ้องขอโทษ ด ้วย ผมพบกับอาจารย์ในงานสัมมนา ปลาย ิ ี เดอนทแล ้ว ผมยังเสยมารยาทเลยครับ ไม่ได ้ให ้นามบัตรอาจารย์ณัฐวุฒ ิ ื ี่ ์ ุ ิ ื่ ี้ .....ต ้องขอโทษ อาจารยณัฐวฒเรองนด ้วย ิ่ ่ ี ี่ ุ เงนกําไรจากหุ ้น แล ้วเอามาลงทุนในหุ ้นต่อ นั่นแหละเป็ นสงทีดทสด ิ ื้ ื้ ้่ ิ ่ ุ่ บางคนเลนหุ ้น ได ้เงนจากหุ ้น ก็ไป ซอ รถ ซอบ ้าน ใชจายอยางพม ่ ่ ้ ่ เฟือย.....เพราะมันได ้มา งาย ตอนตลาดขาขึนนะครับ ......โบรคตาง ๆ ก็ให ้ของขวญกันเรอย ให ้ สร ้อยทอง เลยงโตะจน ไม่รู ้จักประหยัดกัน ั ื่ ี้ ๊ ี ิ ี้ ิ ี่ มันก็เลยเป็ นแบบนีแหละครับ.....บางคนเป็ นหนเป็นสน สมบัตทหามา ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 77 ~

ิ่ ี่ ได ้ก็หมดตัวไปเลย.....ถ ้ารู ้จักลงทนในสงทจําเป็นก็ไม่ เป็นไร นี่ มรถ ุ ี คันหนงไมพอ ต ้องเอาอกคัน มบ ้านหลังหนงไมพอ ต ้องเอาบ ้านตาก ึ่ ่ ี ี ึ่ ่ อากาศด ้วย......ผมวาคดผดนะ โดยเฉพาะบ ้านตากอากาศ หรอ ห ้องชด ่ ิ ิ ื ุ ี ิ ี ่ ชายทะเล มันเสยเงนโดยเปลาประโยชน์ สไปเสยคาห ้องโรงแรมยังคุ ้ม ่ ู้ กว่า เป็ น ไหน ๆ....... ื ั ผมยังไม่ได ้อ่านหนั งสอของคุณเฟยหงเลยครับ เห็นเขาเคยจัดสมมนา คนเลนหุ ้น......ลองถามในพันทิพย์ดู ก็คงทราบมังครับ ่ ่ ั เชนกน รัก และหวังด ี กบนักลงทนทกทาน ั ุ ุ ่

จดหมายจาก ธิตพล 8/12/45 ิ
ิ ั ี้ ั สวสดครับพครรชต วนนพักผอนขอปิดสมองเรองหุ ้นซกวันครับ ั ี ี่ ่ ื่ ผม แอบไปเห็นโฉมหน ้าพีมาแล ้วล่ะ ทีเวบของรุ่นวศ.56 เพิงจะรู ้วา ่ ่ ่ ่ นอกจาก ดร.นิเวศน์ ยังมี ดร.ยรรยง เต็งอํานวย คนเกงตัวจรงในวงการ ่ ิ อนเตอรเน็ตอกทาน (ผู ้อ่านท่านอืน..ไมใชหมอฟันยรรยงนะครับ) ผมไม่ ิ ์ ี ่ ่ ่ ่ ่ ี รู ้จักทานเป็นการสวนตัวนะครับ แตสมยเรยนก็ได ้ยนชอเสยงเป็นระยะๆ ่ ่ ั ี ิ ื่ ..ลืมบอกไปอย่าง ผมจบตรีทเกษตรฯนะครับ แล ้วมาต่อทีจฬา ยังพอ ี่ ่ ุ เรยกวาเป็นชาวปราสาทแดงได ้หรอเปลาครับ ี ่ ื ่ ี วนนี้ ไปเดนทถนนสลมมาครับ เห็นเด็กนักเรยน ACC แตงชดนักเรยนมา ั ิ ี่ ี ่ ุ ี ขายขนมเค ้ก หน ้าตก CPF เห็นแล ้วดใจ โรงเรยนนสอนให ้เด็กรู ้จักทํามา ึ ี ี ี้ ื ่ หากนจรงๆ เคยอานหนังสอพอรวยสอนลก เค ้าวาโรงเรยนสอนให ้ ิ ิ ่ ู ่ ี ้ นักเรยนเป็นลกจ ้าง คงจะใชไม่ได ้กับ ACC ซะแล ้ว เห็นน ้องๆเค ้าขาย ี ู ื ของขยันขันแข็งดน่ารักกวาน ้องๆทเดนชอปปิ้งเป็นกอง คอน่ารักใน ู ่ ี่ ิ ้ กรยานะครับไมใชหน ้าตา ^_^ ิ ่ ่ ุ ี้ ่ ่ ่ ิ ์ ั เดนไปเห็น คกกเตยหอมก็อรอยครับ แตผมชอบเม็ดมะมวงหมพานตกบ ิ ชาเขยว อร่อยกวา UFM กบ S&P อกครับ ถ ้าเข ้าตลาด MAI ผมจะจอง ี ่ ั ี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 78 ~

ิ คนแรก แตตอนนเห็นเพรซเดนทเบเกอรจะเข ้าตลาด เก็บเงนรอจองอยู่ ่ ี้ ์ ี่ ิ ครับ...อ ้าวจบเรืองหุ ้นจนได ้ ่

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 8/12/45
คุณพี่ ลุงขวดครับ ผมชนะ ความขีเหนียว พีแล ้ว หนึง อย่าง คือ ผมไม่ ้ ่ ่ ิ ่ ่ ใสเครือง ประดับ ใดๆ ทังสน ไม่ ว่า สร ้อย แหวน นาฬกา ไมชอบ มัน ้ ิ้ ่ เกะกะ รําคาญตัว ยกเว ้น แวนตา ถ ้าไมใส่ ทํางานไมได ้ เรองเวลา ก็ไม่ ่ ่ ื่ ค่อยได ้ดู บ่อยนัก ด ้วยความขีเหนียว ผมเลยขอดู จากคนอืน อย่างตอน ้ ่ สมัย หนุ่ม ๆ ยังไม่มเมีย อยากดูเวลา ก็ ดูวามีสาวๆ สวยๆ อยูใกล ้ๆ แล ้ว ี ่ ่ ก็ เรยบๆ เคยงๆ เข ้าไปถ ้า "น ้องๆ เวลาอะไร แล ้วครับ" สาวหนมามอง ี ี ั ิ ั หน ้า สงสยคงนกในใจวา "คนอะไร จน จนนาฬกาก็ไม่มใส" แล ้วก็บอก ึ ่ ี ่ ้ ี ี้ เวลาให ้ผม ผมยังใชวิธนอยู่ แต่ตอนนีแก่แล ้ว ถามใครก็ได ้ ไม่ต ้องเลือก ้ ้ แล ้ว ว่าจะต ้องเป็ น สาวๆ เพือนๆ จะเอาวิธผมไปใชบ ้างก็ได ้ ไม่สงวน ่ ี ิ ้ ้ สทธิ์ ครับ ยิงแก่เข ้า ไปไหน มาไหน คอกลมแขนสัน กางเกงขาสัน ่ ลองเท ้าแตะ ก็ไป ได ้แล ้ว ทั่วเมอง สบายตัวด ี ื ่ เรือง ขาย บ ้าง เมือ หุ ้น ถูกปั่ นราคา ขึนไปสูงกว่าที่ มัน ควรจะเป็ น เชน ่ ่ ้ PPPC มันปั นผล กลางปี 2 บาท ปลายปี 4 บาท รวมเป็น 6 บาท ราคาท ี่ 60 บาท พอมเหตผล ดันปั่ นขึนไปถึง 75 บาท ผมก็ มขายบ ้าง ี ุ ้ ี เหมอนกน แตตอนนซอคนกลับมา เทาจํานวนเดมแล ้ว ครับ ยังเป็น ื ั ่ ี้ ื้ ื ่ ิ Chairsholer อยู่ ่ ิ ่ เรองเคลม ภาษี ไมได ้ เพราะม ี BOI ได ้รับการสงเสรม รัฐไมได ้เก็บภาษี ื่ ่ มาตังแต่ต ้นแล ้วหรือเปล่า ครับ ้ ิ ิ ึ ี ื ี น ้อง ธตพล ถงเข ้า ตอนเรยน ตรี หรอ เรยนโท ก็เราชาวปราสาทแดง เหมอนกน ผมไม่ยอมนะ มาแอบดูผมตอนผมไม่ได ้ระวังตัว ต ้องแจ ้ง ื ั ความ ให ้ตํารวจจับ แล ้ว น ้อง ธิตพล ไปได ้ ทีอยู่ Web-site มาจากไหน ครับ ิ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 79 ~

ึ ACC นี้ ผมรู ้สกว่า เขาสอนเด็กวิธ ี นีมานานแล ้วนะ ต ้องถาม ลุงขวด วัน ้ ั ั ่ ก่อน ลุงขวด บอกว่า จบ อัสสมชญพาณิชย์ ใชไหมครับ ลุง ผม ลืม บอก น ้อง ธิตพล ไป ยังมีคนดังในวงการเงิน รุ่นผมอีกคนหนึง ิ ่ รศ.ดร. ไพบลย ์ เสรววฒนา เจ ้าของรายการ MONEY TALK รายนี้ ก็เป็น ู ี ิ ั Value Investor พันธแท ้เหมอน ดร. นิเวศน์ ขนาด พอร์ตลงทุน และตัว ุ์ ื ทถอ ใกล ้เคยง กัน ี่ ื ี

จดหมายจาก ลูก หลานผูดอยปัญญา 8/12/45 ้ ้
ิ เรยน คณ ครรชต และลงขวด ครับ ผมเป็นรุ่นลกครับ พง 30 ปี จบ ี ุ ุ ู ึ่ วศบ. จาก มข. ทํางานมาแล ้ว 6 ปีครับ อยบ เอกชน ตอนนพอมเงนเก็บ ู่ ี้ ี ิ ิ บ ้างก็เปิดพอรต ลงทุนครับ มาได ้อ่านบทความ คุณพ่อครรชต กับ คุณ ์ ลงขวด เสวนากันก็ทําให ้ ลกตงคําถามกบตัวเองวา ุ ู ั้ ั ่ ้ 1. ถ ้าลกทน หุ ้นพนฐานด ี รอปันผล เราต ้องใชเวลานานเทาไหร่ ตอนนี้ ู ุ ื้ ่ เราก็มแคนเอง(นดเดยว เงนสะสมของมนุษย ์ เงนเดอน) ี ่ ี้ ิ ี ิ ิ ื 2. เก็งกําไร โดยดทางเทคนค หากขาดทนก็ถอวาซอเวลา แตถ ้ามกําไร ู ิ ุ ื ่ ื้ ่ ี ่ ื (เชนถอ VNG ตอน 7 บาทกว่า ตอนนี้ 12 บาทกว่า) ก็ถอวาได ้คนใน ื ่ ื ่ ี สวนทีเคยเสยไปแถมมีกําไร ่ ื 3. ในหนังสอ พ่อรวยสอนลูกลงทุนได ้บอกไว ้ว่า การอดออมเป็นการ ้ ื้ ุ่ ลงทนทต ้องใชเวลาเหมอนซอหนรอปันผล (ผมคิดเอง) แต่บางทีเรา ุ ี่ ื ื้ ต ้องซอเวลา(เก็งกําไรขาดทน)เพือการลงทุนทีได ้ผลตอบแทนเร็ว ขึน ุ ่ ่ ้ ้ โดยใชเวลาน ้อยลง ลูกยัง มาคิดอยูวาเรามันไม่มเป็นหลักล ้าน เราเล็กอยจะไปลงทนรอปัน ่ ่ ี ู่ ุ ้ ผลคงใชเวลามาก ่ คณพ่อกบคณลงชวย Comment ผมทครับ ุ ั ุ ี ลูก หลาน ผู ้ด ้อยปั ญญา

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 80 ~

จดหมายจาก ธิตพล 8/12/45 ิ
ิ สวัสดีครับลุงขวดและพีครรชต ่ เห็นพอรตของพๆ แล ้วบอกตรงๆวาทะเยอทะยานครับ ผมยังทํางานกน ์ ี่ ่ ิ เงนเดอนน ้อย ก็คอยๆ เก็บหุ ้นแทนฝากธนาคารเทานัน หว ้งวาทังการ ิ ื ่ ่ ้ ่ ้ สะสมการลงทนในหุ ้น วันหนึงจะไล่พอร์ตของพีๆทันสักวันหนึง ุ ่ ่ ่ ผมขอเก็บตํารา "ขอคยกบลงขวด" ทกเลมไว ้นําทางเป็นเครองนําทาง ุ ั ุ ุ ่ ื่ ิ่ ่ ้ นะครับ ผมคิดว่าผมเป็ นคนเก็บออมนะครับ มีสองสงทีกล ้าใชคิดว่าคุ ้ม ึ เสมอ คอเรองสขภาพกบการศกษา(ในและนอกระบบ)ครับ เพราะคดวา ื ื่ ุ ั ิ ่ ิ่ ี่ ี ุ ่ ทงสองเป็นสงทมคณคาสําหรับตัวเรามากทสด ั้ ี่ ุ ตังแต่ ได ้ทังสองทานเป็นครูทมจตวญญาณของนักลงทน เข ้าใจดกวา ้ ้ ่ ี่ ี ิ ิ ุ ี ่ อานเองอกมากครับ หวงวาจะได ้พบกบพๆสกครังครับ ขอขอบคณจาก ่ ี ั ่ ั ี่ ั ้ ุ ใจจริงครับ ิ พีครรชตครับ ผมค ้น website จาก www.google.com ครับ กรอก ่ ื่ keywords ลงไปนดหน่อยถ ้ามก็ได ้เจอครับ แตผมไมเห็นชอ รศ.ดร. ิ ี ่ ่ ไพบูลย์นะครับ แล ้วมใครพอทราบมยครับวา หุ ้นเบเกอรให ้จองเมอไหร่ อยากได ้หุ ้นท ี่ ี ั้ ่ ี่ ื่ ผมอดหนุนเค ้าเป็นประจําน่ะครับ ุ

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 8/12/45
ในความคดวา ของผม การลงทน คอ การประกอบการของบรษัท ิ ่ ุ ื ิ ิ สนทรัพย ์ ของ บรษัท ทเพมขน ก็มาจาก กําไรในการประกอบการ เมอ ิ ี่ ิ่ ึ้ ื่ เราลงทนในบรษัท รายได ้ก็ควรจะมาจาก ปั นผล ครับ ุ ิ ทกอยางต ้องอาศัยเวลา ุ ่ แต่ ถ ้า เราอยากจะได ้มากและได ้เร็วนั น เงินทีได ้มา มันเป็นเงน ทเราไป ้ ่ ิ ี่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 81 ~

ื้ หกหลังผู ้ถอหุ ้นรายอนทหลงเข ้ามาซอหลังเรา ทีหวังจะรวยเร็ว ั ื ื่ ี่ ่ เหมอนกบเรา ด ้วยความโลภ และในไมชา คนทีถกหลักหลังอาจกลาย ื ั ่ ้ ่ ู ึ ่ มาเป็นเรา ถงเวลานันเราถงจะรู ้สก วามันเจ็บ ในความคดของผม ถ ้า ึ ้ ึ ิ น ้อง ต ้อง การเร็ว มันก็กลายเป็นเก็งกําไร ในตลาดหุ ้น มันไมใช ่ ลงทน ่ ุ ึ่ ในตลาดหุ ้น มันเข ้าใกล ้ การพนัน ซงพี่ ก็เคย ผานมาแล ้ว เจ็บมาแล ้ว ่ เข็ดแล ้ว น ้องลอง ลงไปอานเรอง ทพเขยนมาคย กบ ลงขวด มาตังแต่ ต ้น ท ี่ ่ ื่ ี่ ี่ ี ุ ั ุ ้ เขียนคุยกันมา 4 ตอนแล ้ว แล ้วจะรู ้ว่าทําไมความคิด ของ พี่ จึงเป็ นอย่างทีพบอกน ้อง ่ ี่ ื ี่ ่ ้ ี่ ่ ี่ ี่ ี และ พขอแนะนําน ้อง ให ้ไปอาน หนังสอ ทังสเลม ทพแนะนํา เศรษฐตัว ิ จรง โดย ดร. โทมัส เจ สแตนลีย ์ แปลโดย คุณ ศระ โอภาสพงษ์ จบ ิ แล ้วตามด ้วย วาทะของ วอรเรน บัฟเฟทท ์ โดย คุณ เจเน็ ต โลว์ แปล ์ ์ ื ี ิ ี โดย ศ.ดร. เกรยงศักด ิ์ เจรญวงศศักด ิ์ แล ้วก็ หนังสอ ตแตก ท ี่ ดร. ี ุ์ นเวศน์ เขยน ตบท ้ายด ้วย เซยนหุ ้นพันธแท ้ ของ ดร. นิเวศน์ ให ้จบแล ้ว ิ ี พจารณาด ้วยปัญญา ไมใชด ้วยความโลภ แล ้วน ้อง น่าจะเข ้าใจ และ ใจ ิ ่ ่ เย็นๆ รัก และ หวังดี

จดหมายจาก LOSO 8/12/45
ได ้ตดตามอานมาหลายกระทู ้แล ้ว ิ ่ ตังแต่EPISODE1-4 ้ ประสบการณ์ทนํามาถายทอดนีสดยอดเลยครับ ี่ ่ ่ ุ ผมคิดว่าสไตล์การลงทุนแบบนีน่าจะลงหลักปั กฐานได ้มากขึนเรือยๆ ้ ้ ่ ครับ ผมว่าต่อๆไปหุ ้นพืนฐานดี มีปันผล ทีตอนนีสภาพคล่องอาจจะน ้อยสัก ้ ่ ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 82 ~

หน่อย ในภายหน ้าสภาพคลองน่าจะดขนเรอยๆ ถ ้าคนเปลียนสไตล์การ ่ ี ึ้ ื่ ่ ลงทุนมาลงทุนกันแบบนีมากขึน ้ ้ และต่อไปหุ ้นแบบนีทราคายังundervalueอยมากๆ ้ ี่ ู่ ผมวาราคาน่าจะปรับตัวขนจนใกล ้ราคาพนฐานของมันจรงๆ จากการท ี่ ่ ึ้ ื้ ิ คนลงทุนแบบนีกันมากขึนหรือเปลียนสไตล์การลงทุนมาเป็ นแบบนีกน ้ ้ ่ ้ ั

่ แตผมวาโบรกเกอรก็เป็นสาเหตหนงของการทคนสวนใหญเลนหุ ้นแบบ ่ ่ ์ ุ ึ่ ี่ ่ ่ ื้ ื้ ซอซอขายขายและเน ้นลงทุนในหุ ้นทมสภาพคลองสงๆ ี่ ี ่ ู ผมยังไมเห็นโบรกไหนออกบทวเคราะหของหุ ้นFE ่ ิ ์ P-FCB OCC MATI TRหรออนๆอกมากมาย ื ื่ ี ถ ้าโบรกออกบทวเคราะหหุ ้นพวกนเยอะๆหน่อย ิ ์ ี้ สภาพคลองจะมา ราคาจะใกล ้ความจรงมากขน ่ ิ ึ้ ื้ เวลาลูกค ้าจะสั่งซอหุ ้นพวกนี้ มาร์ยังถามอีกนะว่า ื้ ื " เอาแน่หรอพี่ ซอยากนา แต่ขายโครตยากเลยพี่ " ผมวาหลายคนอาจเคยเจอแบบวาสงซอแล ้ว ่ ่ ั่ ื้ ้ มาร์ไม่รู ้จักแถมบอกว่าว่า " มีหุ ้นตัวนีด ้วยหรือพี่ " กอนจบขอแซวลงขวดหน่อยแล ้วกัน ่ ุ ด ้วยความอจฉาน่ะครับ ิ เห็นวาพอรตเลข8หลักแล ้วหรอครับ ่ ์ ื ั ่ ี้ ื ่ สงสยวาจะเป็นแบบนหรอปลาว 99,xxx,xxx บาท ขอให ้ไป9หลักไวไวนะครับ

จดหมายจาก ปร ัชญา 8/12/45
ิ พีครรชต-ลุงขวด ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 83 ~

อ่านกระทู ้นีแล ้วประทับใจมากครับ ้ ิ ื ดใจทพครรชต ถอFE ตังแต่150รับปั นผล15บาท ี ี่ ี่ ้ ่ ื้ ต ้น ทนเหลอ135บาทเลขสวยจริง สวนผมซอเติมเข ้าไปเรือยๆต ้นทุนผม ุ ื ่ สงกวา6บาท แตถอหุ ้นไว ้6หมนกวาหุ ้น เพราะบังเอญกองทนทสโก ้โยน ู ่ ่ ื ื่ ่ ิ ุ ิ ่ ใสเลยรับมาเต็มๆ ี พัก บัญชรับเงนปันผลปีกอน กองทนทสโก ้ถอ1แสน6หมนกวาหุ ้น พัก ิ ่ ุ ิ ื ื่ ่ ี บัญชปีหน ้าเดอนเมษารับรองเหลอไมถงแสนแหงๆหากไมมาลากเอา ื ื ่ ึ ่ ั ของกบ รับรองผมไมขายสกหุ ้นเดยว แตลงก็จะรับอก 15บาทเห็นๆไม่ ั ่ ี ่ ี ไกลยิงเฟลไลน์ถายโฆษณามสทน ่ ่ ิ ี ฟารอสโฆษณาคาราบาวแดง ผมเหลปันผล6หลักแล ้วครับ ์ ี ่ อย่าว่าผมเว่อร์นะครับไว ้คอยดูพักสมุดโอนหุ ้นปั นผลแล ้วถ ้าไม่มอย่างว่า ี นีดาผมได ้เต็มทีเลยครับ) ้ ่ ่ ิ อ่านแล ้วได ้ความรู ้จากพีครรชต-ลุงขวด-คุณธิตพล ่ ิ เปิดตาให ้ได ้เห็นภาพกว ้าง แลรอบรู ้เพมขนฉลาดขนเยอะครับ ิ่ ึ้ ึ้ ิ แต่ยังทําแบบพีครรชตได ้ไม่หมด ่ ่ ้ ความโลภ ยังมบางวนยังเลนเน็ต บางตัวยังเลนสนเลนยาว บางครังก็ ี ั ่ ่ ั้ เป็นนักลงทน1นาที ยังทําใจไม่ได ้ครับ ุ พอตร์ผมก็คล ้ายลุงขวดครับ หุ ้นปั นผล70% หุ ้นเน็ต15-20% อก10%ไว ้รับหุ ้นทตกแรงไว ้เผอเด ้ง ี ี่ ื่ ่ หรอเผอทตังยันไว ้เขาแกล ้งโยนใสตอนปลายตลาด ื ื่ ี่ ้ ิ อย่างไรพีครรชต อย่าลืมต่อ EPISODE5นะครับจะได ้ตามไปอ่านอีก ่ โชคด ี มความสข สําหรับคนลาฝันทกคนครับ ี ุ ่ ุ

จดหมายจาก aric 9/12/45
สาระเยยมครับ... ี่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 84 ~

ื ี แตกระผมจะขอฝากหนังสออกหัวหนงครับ ่ ึ่ พ่อรวยสอนลูก เล่ม 1 2 และข ้ามไปอ่านเล่ม4 เลยครับ มข ้อคดทดมากสําหรับ นักลงทนครับ ี ิ ี่ ี ุ ขอบคุณครับ [/b]

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล
คุณ Interruption ผมขอยนยัน วาผม ต ้องการ เขยนวา Chairsholder ื ่ ี ่ ึ่ ครับ เพราะ ผมบัญญัต ิ ศัพท ์ ใหม่ ซงในวง สนทนา ของเรา คํานี้ หมาย ื้ ถอ ผู ้ท ี่ เข ้าซอ หุ ้นแล ้วเก็บ รอ รับปั นผล นั่งรอรับปั นผล แล ้วไม่ยอมลุก ื ขึน ไม่ยอมสละเก ้าอีให ้คนอืนเข ้ามานั่ง หวังว่า คุณ Interruption คง ้ ้ ่ เข ้าใจความหมาย ของคํา Chairsholder นะ ครับ.. รัก ื้ น ้อง LOSO ครับ หุ ้นด ี ก็คอ หุ ้นด ี สภาพการซอ-ขาย จะน ้อยอยด ี เพราะ ื ู่ ื้ จะมี นักลงทนประเภท Chairsholder เท่านั นที่ เข ้าซอ และ พี่ ก็อยาก ุ ้ ให ้มัน อยางนันตลอดไป ไมต ้องการ พวก Sharesholder ที่ คอยหลัก ่ ้ ่ ่ หลัง เพือนผู ้ร่วมเป็ นหุ ้นสวนด ้วยกัน เข ้าไปยุงเกียวใน หุ ้นพวกนี้ และ นี้ ่ ่ ่ ื่ คอเหตผล ท ี่ พี่ อยากรู ้จักชอ จรง นาม สกล จรง ของน ้องๆ เพอนๆ ทุก ื ุ ิ ุ ิ ื่ คน ทีคยด ้วย พเป็นคนจรงใจ ชอบยนอยในทสวาง ให ้คนเห็นหน ้า รู ้จัก ่ ุ ี่ ิ ื ู่ ี่ ่ ตัว ถ ้าน ้อง อยากเห็นหน ้าตาของพี่ ก็เข ้าไปเยียมชม ได ้ที่ ่ http://eng56.hypermart.net/cgi-bin/chat.cgi น ้อง ธตพล เขาแอบ ิ ิ ไปดูมาแล ้ว จะแจ ้งให ้ตํารวจไปตามจับตัวอยู่ ข ้อหา ถํ้ามอง พวก โบรเกอรเขาไมชอบ พวกเราชาว Chairsholder เพราะเขาได ้ คา ์ ่ ่ คอมมชชน น ้อย เอาแตซอเก็บไมเอาหุ ้นมา หมน ให ้เขากนคา ิ ั่ ่ ื้ ่ ุ ิ ่ ี ์ ่ คอมมชชน เขาจะไมเชยร ์ หุ ้นด ี เขาจะเชยรแตหุ ้นพนฐานแย่ ให ้เก็ง ิ ั่ ่ ี ื้ ั่ กําไรกัน เขาก็ได ้ คอมมิชชน มาก เวลาเราไปถามหา หุ ้นด ี เขาก็วา ม ี ่ ด ้วยหรอ หุ ้นนี้ เขาไมรู ้จัก เพราะฉะนันพวกเราชาว Chairsholder ต ้อง ื ่ ้ ื เป็นคน ใฝ่รู ้ หาอานหนังสอให ้มากๆ เข ้าไป ดาวนโหลด งบดลของ ่ ์ ุ บรษัทมาพจารณาเอง อยาไปฟัง คําวเคราะห ์ ของนักวเคราะหของ ิ ิ ่ ิ ิ ์ บริษัท ทีไม่ม ี พอร์ตลงทุนทีประสบความสําเร็จ ระดับ 9 หลักขึนไป เป็ น ่ ่ ้ ของตัวเอง แตมาบอกให ้ ระดับ 6 หลัก 7 หลัก 8 หลัก อยางพวกเรา ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 85 ~

เดนตามเลย ิ ื ิ เขยนถง ตอนนี้ ก็ขอร ้องเพลง ของ หนุ่ม เสอ ธนพล ศลปิน GRAMMY ี ึ ทแตงไว ้ใน ภาพยนตร์ เรอง 15 คํา เดอน 11 ให ้ฟังอกสักครัง ี่ ่ ื่ ่ ื ี ้ อยาฟังคําคน อยาสนใจใคร อยาเปลยนแนว ผู ้แน่แน่ว คอ.. ผู ้ชนะ ่ ่ ่ ี่ ื รัก น ้อง LOSO น ้อง ปรัชญา .. มหุ ้นดอยู่ ตัง 60,000 หุ ้น ปีหน ้า เงนปันผลออกแล ้ว พี่ ี ี ้ ิ มเงนสดเหลอ พจะเขยนจดหมาย มาขอ ลกหุ ้น จากน ้อง ในราคากันเอง ี ิ ื ี่ ี ู ประสา พี่ น ้อง หวงวาน ้องจะเบงให ้พมาเลยง เพมบ ้างนะครับ พี่ จะ ั ่ ่ ี่ ี้ ิ่ เลียง ลกหุ ้นพันธด ี ให ้เจรญเตบโต ไมทงขว ้าง ให ้ กลายเป็น ลกหุ ้น ้ ู ุ์ ิ ิ ่ ิ้ ู MID ROAD ทบอกวา หุ ้น FE ของพี่ มันลกหุ ้น เพราะตอนนพมอยู่ เพียง 1100 หุ ้น ี่ ่ ู ี้ ี่ ี ่ ้ ุ ิ เทานัน เพราะมเงนซอ เทานัน อตสาห ์ ยอมตัดใจ ขายสมบัตแสนรัก ่ ้ ี ิ ื้ ื้ ั ื่ ิ BAT-3K กบ METCO เพอรวบรวมเงน มาซอ FE . น ้อง ปรัชญา .. อย่า ลมนะ เงนปันผลออกปีหน ้าออก พี่ ขอ ลกหุ ้นพันธด ี จากน ้อง รัก ื ิ ู ุ์ ่ ู น ้อง ธิตพล .. ดร. ยรรยง เขาไมได ้ ทํา รปของ ดร. ไพบูลย์ ไว ้ สงสัย ิ จะไม่ม ี รูปถ่าย ..รัก

จดหมายจาก พีเอง 9/12/45 ่
ื่ ผมถามคุณๆหน่อย เคยได ้ยินชอหมอฟั นยงค์ไม๊ ึ่ ี ิ ซงมportใหญกวาดร.นิเวศน์เป็ นสบๆเท่า ่ ่ ผลกําไรต่อปี มากกว่าหลายเท่า คณรู ้จักจอรจ โซรอสไหม ุ ์ และคุณรู ้จักตลาดหุ ้นแบบไทยๆดีแค่ไหน ทีเอ่ยมาเพียงแต่บอกว่ายังมีอกมุมหนึงทีพวกคุณพยายามลืมมันไป ่ ี ่ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 86 ~

สําหรับน ้องหน ้าใหม่ มสไตลการลงทนอยหลากหลาย ี ์ ุ ู่ ไมมอะไรดกวากน สําคัญต ้องเลอกให ้เหมาะกบลักษณะของตัวเรา ่ ี ี ่ ั ื ั

จดหมายจาก fat boy 10/12/45
....ขอคยกบคณลง.. คุณอาทังหลายครับ ุ ั ุ ุ ้ ได ้พังเรองราวขอคณลงคณอา ทังหลายแล ้ว ก็อยากขอถายทอดขอ ื่ ุ ุ ุ ้ ่ ความเรองราวของตัวเองให ้ฟังบ ้าง ปั จจุบันผมอายุ 28 ปี ทํางานกิน ื่ เงนเดอนอยู่ ขอนแกน บอกแล ้ววาอยใกล ้คณ ปรัชญา นดเดยว ทํางาน ิ ื ่ ่ ู่ ุ ิ ี กนเงนเดอนประจํา รายได ้แค่ 10,000 บาท/เดอนเทานัน ิ ิ ื ื ่ ้ ผมได ้เข ้ามาลงทน ครังแรกด ้วยเงน 50,000 บาท อกหนงอาทตย ์ ผม ุ ้ ิ ี ึ่ ิ ึ ่ ขายได ้กําไร 3,000 บาท ผมรู ้สกวาด ี แตทางไมได ้โรยด ้วยกลบกหลาบ ่ ่ ี ุ ผมเห็นหุ ้นบ ้างตัววิงขึนเป็น 10% หรอ 50% ในวันเดียว ( Warrant) ่ ้ ื ผมเริมหันมาเก็งกําไร จากเงินลงทุนเริมต ้น 100,000 บาท วงเงน ่ ่ ิ 100,000 บางวนผมเทรดได ้ 1,500,000 หมนถงขนเก็งกําไรรายวนาท ี ั ุ ึ ั้ ิ ไม่ถง 18 เดอน เงนหมด ไมเหลอแม ้แตเศษหุ ้นสักตัวตดพอรต ึ ื ิ ่ ื ่ ิ ์ คงเหลอไว ้แตหนสนรวมประมาณ 800,000 บาท ดอกเบย/เดอน 8,000 ื ่ ี้ ิ ี้ ื บาท มันเกนกําลังของผมมาก คณลง..คณอา คงนกภาพ ผพนันตัวใหญ่ ิ ุ ุ ุ ึ ี ทีไม่ยอมแพ ้ โดนเท่าไรก็ยังลองเล่น แต่ยังดีผู ้มีพระคุณของผมยืนมือ ่ ่ ่ ่ ิ ่ มาชวยไว ้บ ้าง สงเงนชวยเหลอให ้ เดอนละ 7000 ผมนั่งมองตัวเลข ื ื ้ ี้ ึ ทังหลาย แล ้วคาดได ้เลยวาถ ้ารายได ้ผมไม่เพิมขึน ผมต ้องใชหนถง 12 ้ ่ ่ ้ ้ ี - 15 ปีทเดยว แตผมคงต ้องชดใชตราบเทาทยังมชวต เสยดายที่ ี ี ่ ่ ี่ ี ิ ิ ่ บทเรยนนควรจะเข ้าใจตงแต่ 100,000 บาทของตัวเอง ไม่ใชหมดจนกู ้ ี ี้ ั้ ั มาอก 800,000 ยังไงก็ตามผมยังไม่เลิกยังไม่ยอมแพ ้ ผมสญญา ว่าใน ี ี ิ ้ ื ิ ชวตนีผมต ้องกลับมากําไร ได ้เงิน 100,000 บาทคนจ่ายเงนต ้นและ ั ดอกเบยตนได ้ทงหมด ถ ้าผมมเงนเก็บสกหน่อย ผมจะทยอยเก็บหุ ้นที่ ี้ ื ั้ ี ิ ึ่ ่ ่ อยู่ UNDER VALUE ไว ้แม ้จะทีละ 3 - 5000 ซงไมคุ ้มคาคอม เพราะ ั้ ี ื ื ดอกเบียทีผมจ่ายอยูระดับ 1%/เดอน ประมาณ 13/ปี ถอหุ ้นชนดบางตัว ้ ่ ่ เงนปันผลก็เกนแล ้ว ิ ิ ่ ่ เอาละอยากฟั งสวนทีประสบความ สําเร็จไหมครับ.....ผมหวังว่าจะใช ้ ิ เวลาไมเกน 10 ปี จะมโอกาสมาเลาให ้ฟัง ยังไงก็ขอฝากตัวเป็ นลูกศษย์ ่ ิ ี ่ ไว ้ด ้วย www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 87 ~

....จากนักเก็งกําไร 1คนจาก 999,999 คนทีล ้มเหลว ...ทีไม่ใช ่ 1 ใน ่ ่ ล ้านอยาง โซลอส หรอคณหมอฟัน ยรรยง ่ ื ุ

จดหมายจาก Golded Stock 10/12/45
ื้ ในวันทคณ fat boy ซอขายสงสด 1,500,000 บาทต่อวันจากเงินทีมอยู่ ี่ ุ ู ุ ่ ี ี จรง 100,000 บาท เท่ากับว่าคุณต ้องเสยค่าคอมฯ 4,012.50 บาท คิด ิ เป็ น 4.01 % ต่อวัน เทากบวาคณต ้องทํากําไรในวันนันให ้ได ้มากกวา ่ ั ่ ุ ้ ่ ึ่ 4.01 % ไมอยางนันก็ขาดทน ซงผมวาคอนข ้างยากนะครับ ่ ่ ้ ุ ่ ่

จดหมายจาก ลุงขวด 10/12/45
คุณ fat boy ครับ มีเงิน แสนบาท เทรดได ้ถึง ล ้านห ้าแสน นี่ มัน เก็ง ี กําไรเห็น ๆ เลยครับ.....นั่ นต ้องระดับเซยนเหนอเมฆทสามารถดกราฟ ื ี่ ู เป็ นรายนาที แบบนี้ โบรคเกอรชอบมาก.......ผมว่าเล่นแบบนันมัน ์ ้ ี อันตราย พอได ้ ได ้หลักพันบาท ..เวลาตด cut loss ไมทัน ก็เสยระดับ ิ ่ แสนบาท หรอ หลายหมืนบาท........คนเกงแบบเลนเป็นรายนาท ี ผมวา ื ่ ่ ่ ่ ํ เขาต ้องมกลมเลนกน หรอ ชานาญมากถงจะทําได ้..........ผมเล่นมา 13 ี ุ่ ่ ั ื ึ ปี ยังไม่สามารถทําได ้เลย.....ถ ้าเงนออมและเงนทออมต ้องคดวาไม่ ิ ิ ี่ ิ ่ ้ ต ้องการ ใชเป็นสมบัตอยางหนง.....ก็ ให ้ เปลยนเป็นถอหุ ้นแทน........ ิ ่ ึ่ ี่ ื ื้ ซอสมบัตทเป็นหุ ้น อนาคตในปีสองปีหน ้านี่ มันจะมคามากกวาฝาก ิ ี่ ี ่ ่ ธนาคารผมแน่ใจมาก เลอกหุ ้นให ้ด ี ก็ แล ้วกน ื ั

จดหมายจาก ออม 9/12/45
หลังจากฟั งท่านเหล่านีคยกัน เลยอยากสมัครเป็ น value invester ด ้วย ้ ุ คนคะ เพราะทํางานประจําอยไมมเวลาตดตามหุ ้นทกฝีก ้าว พอรตก็ ่ ู่ ่ ี ิ ุ ์ ขนาดกะจ ้อยเหลอเกน แตพยายามสะสมเงนเดอนไว ้ลงทนคะ เล่า ื ิ ่ ิ ื ุ ่ ่ ประวัตแรกๆ นะคะ เข ้าตลาดมาชวง ต.ค.44 เพราะมเพอนแนะนํา และก็ ิ ี ื่ เห็นวาเป็นโอกาสทหุ ้นตกตํ่า ประกอบกบเรยน MBA อยูด ้วยเลยคิดว่า ่ ี่ ั ี ่ ไหนๆ ก็ลงทนเรยนแล ้ว เราต ้องได ้อะไรกลับไปบ ้างซ ิ ปริญญาตรีก็บัญช ี ุ ี ่ อีกด ้วยยังไงก็ไม่กลัวอยูแล ้ว ชวงแรกๆ ตลาดก็ดๆ ทกอยางเป็นใจ ่ ี ุ ่ ่ ลงทุนหุ ้นตัวไหนก็กําไรไป(เกอบ)หมด ชวงแรกก็ลงทนแบบกล ้าๆ ื ุ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 88 ~

้ ิ้ ่ กลัวๆ เลอกแตตัวชาๆ อด ๆ ประเภทกลมพลังงาน อาหาร ชนสวน ื ่ ึ ุ่ ื่ สอสาร ทเค ้าเรยก Defensive Stock อะไรทํานองเนียค่ะ (ตอนนั น ี่ ี ่ ้ ื่ ั สอสารยังไม่เน่าขนาดนีนะคะ) แต่หลังๆ ชกไม่ทันใจบวกความมั่นใจว่า ้ หนไปเลนกลมอสังหา ไฟแนนซ ์ วอรแรนต ์ บ ้างดกวา แตโชคร ้ายทคด ั ่ ุ่ ์ ี ่ ่ ี่ ิ ่ ได ้ตอนชวงปลายขาขนแถว 400 กวาจดจนลงมาแถว 330 จด ก็ ึ้ ่ ุ ุ ประเภทรับไปรับมา รอเด ้ง ตด ขาย คัดลอท สารพัด สดท ้ายประเมนผล ิ ุ ิ ้ ทังปีจากกําไรประมาณ 200,000 เหลอซก 70,000 ประมาณเนยคะ เฮอ ้ ื ั ี่ ่ ยังโชคดไมเหลอศนยหรอขาดทน เอาเป็นวาปีนเลยตังใจจะเรมใหม่ ี ่ ื ู ์ ื ุ ่ ี้ ้ ิ่ ี ิ ี ั ั วางแผนเสยดบดเลยก็วาจะลงทนหุ ้นปันผลซก 60 เก็งกําไรซก 30 และ ่ ุ เก็บเงนสดไว ้ 10 อานดคล ้ายๆ แนวคณปรัญชาเลยเนย แตปรากฎวา ิ ่ ู ุ ี่ ่ ่ ่ ่ ผ่านไป 2 เดอน(ขึนปี ท ี่ 2ทลงทน) ไอ ้สวนทีทํากําไรคือหุ ้นปั นผล สวน ื ้ ี่ ุ ่ ั เก็งกําไรเนยประเภทได ้ทละพันขาดทนทเป็นหมน ชกแยแล ้ว ลืมบอก ี่ ี ุ ี ื่ ่ ่ ่ ิ ี้ ไปว่าดูเทคนิคไม่เป็ นค่ะ เก็งกําไรสวนใหญ่จะมั่ว เห็นชวงนเค ้าฮตก็ตาม ติดไปด ้วย สรุปแล ้วเลยขาดทุน unrealize loss อยนดหน่อยคะ ก็เลย ู่ ิ ่ จะมาขอรวมกวน แวลู อนเวสเตอรอยางจรงจังคะ ่ ๊ ิ ์ ่ ิ ่ ่ ิ ื ี่ ิ ่ เลยอยาก ถามวา ปกตถ ้าถอหุ ้นทเราคดวาด ี จ่ายปันผลเสมอมา งบ ่ ิ ิ การเงนสวยปิ๊ง แม ้ชวภาวะสงคราม เศรษฐกจทั่วโลกตกตํ่า เกดภาวะ ิ ี ั ี่ ื ื เงนฝืดหรออะไรทํานองนี้ จะมผลกระทบกบราคาหุ ้นทเราถอหรอเปล่า ิ ื ่ ้ ่ คะ เพราะยังไมเคยเจอภาวะแยๆ แบบนัน ถ ้าชวง Set ขาลงเนีย หุ ้น ่ ่ ื่ เหล่านีแข็งกว่าตลาดมาก แถมยังทํากําไรให ้คนถือชนใจอีกต่างหาก ้ ่ ี้ ชวยชแนะด ้วยค่ะจะได ้ลง ทนอยางสบายใจ และก็ขอรบกวนอกอยางนะ ุ ่ ี ่ คะ ถ ้าพีมข ้อมูลปั นผลย ้อนหลังว่าหุ ้นแต่ละตัวจ่ายปั นผลเท่าไร (บาทตอ ่ ี ่ หุ ้น) เอาปีลาสดก็ได ้คะ เพราะพยายามหาอยโดยเข ้าไป Download งบ ่ ุ ่ ู่ ึ่ ้ การเงินมาดูหมายเหตุวาจ่ายปั นผลไปเท่าไร ซงชามากว่าจะได ้ครบ ่ ั ี ่ ่ ่ ่ 400 กวาตัวสงสยหมดความพยายามเสยกอนคะ จะได ้เอาไปเทียบดูวา ราคายังน่าสนใจหรอเปลา ถ ้าเราหวัง Div. ◌yield ไม่ตํากว่า 8% ค่ะ ื ่ ั ่ ขอบคุณทุกท่านค่ะ pmonthanun@hotmail.com

ิ จดหมายจาก ครรชต ไพศาล 9/12/45 www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 89 ~

ื้ ื ไปหาซอหนั งสอ ที่ ผมแนะนํ าให ้อ่าน มาอ่านให ้ จบ หลายๆ เทียว เอา ่ ให ้ถง ขนาด นอนยังฝันเห็น โดยเฉพาะของ ปรมจารย ์ วอรเรน ึ ์ บัฟเฟทท ์ และท่อง วาทะ ของ วอรเรน บัฟเฟทท ์ ทผมชอบทสด ์ ี่ ี่ ุ ื้ "ซอหุ ้นของกจการทด ี มกําไรตอเนอง ผู ้บรหารมคณธรรมและ ิ ี่ ี ่ ื่ ิ ี ุ ความสามารถ ในเวลาทีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทีแท ้จริงของกิจการ และ ถอ ่ ่ ื มันไว ้ตราบทีมันยังเป็ นธุรกิจทีด" ่ ่ ี ื้ เป็ นคาถา ยามจะซอหุ ้น แล ้วคุณจะ ตกนํ้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้ ่ แผนดนจะไหว สหรัฐจะรบกบอรัก ก็ชางเขา ่ ิ ั ี ขออยางเดยว อยามารบทบ ้านเราก็แล ้วกัน หุ ้นด ี ก็ยังเป็น หุ ้นด ี อยด ี ่ ี ่ ี่ ู่ ั ี่ ้ ี่ ิ ิ ู่ ้ ดสวกฤต กนกครังแล ้ว หุ ้นทด ี จรงๆ มันก็ยัง เป็นหุ ้น ด ี จรงๆ อยนัน เอง ู ิ ิ ่ เชน TF TR ิ่ ่ ่ สงทีน่ากลัวที่ สุด ในความเห็นผม คือ การกระทํา ด ้วยความไมรู ้ กระทํา ้ ื ี ิ โดยขาดปั ญญากํากับ ใชความโลภเป็ นหางเสอแห่งชวต น่ากลัวกว่า วิกฤต ภายนอกตัวเรา : จดหมายจาก ปกรณ์ ื ิ ดข ้อมล ได ้จากหนังสอทศหุ ้นของ บล.กรุงศรี ays ู ู ่ โดยสมัครเป็นลกค ้า จะได ้เอกสารนี้ จะเทรดหรอไมก็ได ้ ไมมปัญหา สง ู ื ่ ่ ี ให ้ทกเดอน ดพอสมควร ุ ื ี

จดหมายจาก ลุงขวด 10/12/45
่ อ่านทีบอกมา ใน นั นมีคําตอบอยูแล ้ว "สวนทีกําไรคือหุ ้นปั นผล ฯลฯ ใน ่ ้ ่ ่ ภาวะสงครามหรอถกกระทบจากวกฤต ตาง ๆ คดวา หุ ้นทกตัวก็คงต ้อง ื ู ิ ่ ิ ่ ุ ลงเหมอนกนหมด แตการลงของหุ ้นปันผล จะลงไมมาก เพราะ ขาด ื ั ่ ่ สภาพคลอง ผู ้ถอหุ ้นทเป็น real value investors จะไม่ทงหุ ้นออกมาก ่ ื ี่ ิ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 90 ~

ื้ ี เท่าไร.......ถ ้าเป็นผม ก็จะซอสะสมเพิมเสยอีก.........พนฐานอกอยาง ่ ื้ ี ่ ถ ้าดงบการเงนเป็น ก็ไป พจารณาดู วาเป็นอยางไร ยังดเหมอนเดมไหม ู ิ ิ ่ ่ ี ื ิ อตสาหกรรมของกลมนันจะโดนกระทบหรอเปลา มูลค่าควรจะเป็ นในตัว ุ ุ่ ้ ื ่ หุ ้นนันเทาไร ...ยิงพวกราคาตํ่ากวา Book Value แล ้ว ให ้รบซอเก็บไว ้ ้ ่ ่ ่ ี ื้ ่ ี เลย (จะได ้สบายใจในสวนหนึงว่าได ้ถูกกว่าเจ ้าของเดิมเสยอีก).....มหุ ้น ่ ี หลาย ตัวในตลาดเป็ นแบบนี.......หา หา ดู เอา ใน เวปตลาด ้ ึ่ ี www.set.or.th ใน listed company ซงมประโยชนมาก สําหรับ นัก ์ ลงทนทังหลาย......ขอให ้โชคดในการลงทนครับ ุ ้ ี ุ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 91 ~

Friday, June 23, 2006

ี เรียนรูจากเซยน ้
ื ่ มหนังสอหลายเลมทผมอานในชวงทอยากหาความรู ้เรองการลงทนแบบ ี ่ ี่ ่ ี่ ื่ ุ ื ื เน ้นคณ คาเพมเตม หนังสอเกยวกบหุ ้นทเป็นภาษาไทยในร ้านหนังสอ ุ ่ ิ่ ิ ี่ ั ี่ ื ผมอ่านครบทุกเลม แถมยังไปหาหนั งสอเก่าๆทีเลิกพิมพ์ไปแล ้วทีสวน ่ ่ ่ จตุจักร มหลายเลมทดมากๆ มหลายเลมทดน ้อยหน่อย หรอบางเลม ี ่ ี่ ี ี ่ ี่ ี ื ่ ึ ี ี อาจจะรู ้สกเลยว่า เสยดายเงิน เสยดายเวลา ในวนนันผมเคยคดวาถ ้าม ี ั ้ ิ ่ ื คนคอยแนะนําหนังหุ ้นดๆก็คงจะแจว ผมเลยไปนั่งค ้นๆตู ้หนังสอมาดูวามี ี ๋ ่ เลมไหนทีควรจะอ่านบ ้าง ผมจะขอแนะนําแบงเป็นชดๆไปละกนนะครับ ่ ่ ่ ุ ั ื ชดแรกทอยากจะแนะนําก็คอหนังสอกลมทเกยวกบ warren buffett ุ ี่ ื ุ่ ี่ ี่ ั ื่ ้ ชอนีก็เป็ นทีรู ้จักกันดีในหมูนักลงทุน buffett จัดวาเป็นนักลงทนแบบ ่ ่ ่ ุ ึ เน ้นคณคาระดับตํานานเลยก็วาได ้ การศกษาแนวทางการลงทนของ ุ ่ ่ ุ buffett รวมถึงแนวคิดของ buffet น่าจะเป็ นทางลัดให ้กับคนทีอยาก ่ ้ ่ ุ เป็ น VI ได ้ด ี รูปแบบการลงทุนทีผมยังใชอยูทกวันนี้ ก็ได ้รับอิทธิพลมา ่ ่ ิ จาก buffet มากพอสมควร ผมจะเรียงลําดับจากเล่มทีคดว่าควรอ่าน ้ ทีสดไปถึงน ้อยทีสดนะครับ จะได ้เลือกอ่านกันได ้ง่ายขึน ่ ุ ่ ุ


วาทะของวอรเรน บัฟเฟทท ์ โดยเจเน็ต โลว ์ เรยบเรยงโดยเกรยง ์ ี ี ี ์ ศักด ิ์ เจริญวงศศักดิ์ เล่มนีอานแล ้วจะได ้ทราบแนวคิดของ buffett ้ ่ เป็นเลมทผมอานบอยทสดเพราะทกครังทอานมันเหมอนกบได ้ ่ ี่ ่ ่ ี่ ุ ุ ้ ี่ ่ ื ั มุมมอง ใหมๆทกครัง และยังเป็นการตอกยํ้าแนวทางของ vi ให ้ ่ ุ ้ แน่นลงไปในใจ The Warren Buffett Way 1st edition โดย Robert G. Hagstrom ถ ้าต ้องการทราบถงเหตผลท ี่ buffett เลอกหุ ้นแตละ ึ ุ ื ่ ึ่ ตัว ซงเราสามารถนํามาประยกตใชในการเลอกหุ ้นของเราเองด ้วย ุ ์ ้ ื เลมนนับวาเป็นเลมทต ้องอานมากทสดเลมหนงเลย เล่มทีผมอ่าน ่ ี้ ่ ่ ี่ ่ ี่ ุ ่ ึ่ ่ เป็นถายเอกสารภาษาไทย แต่ไม่ทราบว่ายังหาได ้อยรเปลาเพราะ ่ ู่ ึ ่ พมพมานานมากแล ้ว ิ ์

• •รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 92 ~


The Warren Buffett Way 2st edition โดย Robert G. Hagstrom ตอน แรกผมนกวาเนอหาคงเหมอนๆกบ edition แรก ึ ่ ื้ ื ั แตพอได ้เปิดอานแล ้ว เค ้าม ี update เพมขนเยอะพอสมควร มการ ่ ่ ิ่ ึ้ ี ื้ เพมเหตผลแนวคดการเลอกหุ ้นตัวใหมๆ ท ี่ buffett ได ้ซอมา ิ่ ุ ิ ื ่ ื หลังจากทหนังสอเลมแรกออกไปแล ้ว และก็มการจัดเรยงรปแบบ ี่ ่ ี ี ู การนําเสนอเหตผมใหม่ คณภาพดไมแพ ้ edition 1 แต่ตอนนียัง ุ ุ ี ่ ้ ไมมแปลออกมาถ ้าจะจอานต ้องฟิตๆภาษาหน่อย ่ ี ่ แกน แท ้ของบัฟเฟตต ์ The Essential Buffett โดย Robert G. ่ Hagstrom แปลโดย ดร.นิเวศน์ เจ ้าเก่าของเรา เอาไว ้อานเสรม ่ ิ เรองของ Buffet ทีตกหล่นไปจาก 2 เลมข ้างต ้น ื่ ่ ่ ตามรอย วอเร็น บัฟเฟตต์ How Buffett dose it โดย James ิ ื Pardoe แปล เอกสทธ ิ์ หสสรังส ี เลมนจะบางทสดในกลมหนังสอ ั ่ ี้ ี่ ุ ุ่ Buffet สรปมาเฉพาะแนวคดสําคัญๆของ Buffett ข ้อดของเลมนี้ ุ ิ ี ่ ี ื คอสน แตข ้อเสยคอเนอหาน ้อยไปหน่อยไมคอยครบถ ้วน เรยกวา ื ั้ ่ ื้ ่ ่ ี ่ ี ถ ้าอ่านเล่มก่อนๆมาแล ้วจะไม่อานเล่มนีก็ไม่ถงกับเสยหายอะไร ่ ้ ึ ึ แต่ถ ้าใครเป็ นแฟน Buffett หรออยากศกษา Buffett ให ้ครบทุก ื มุมมอง เล่มนีก็ไม่เลวครับ ้ ั The New Buffettology โดย Mary Buffett แปล พรชย รัตนน ั ุ นทชยสข เลมนีคอนข ้างหนา ถ ้าผมจําไม่ผด เขียนโดยอดีต ่ ้ ่ ิ ึ่ ลกสะใภ ้ของ Buffett เอง รายละเอียดของเล่มนีคอนข ้างเยอะ ซง ู ้ ่ ่ ั ก็น่าอานอกเชนกน แต่เหตุผลทีผมจัดลําดับความน่าอ่านมาไว ้ ่ ี ่ ท ้ายสดก็เพราะวธการคํานวณราคาหุ ้น ของเล่มนีผมว่าไม่คอยจะ ุ ิ ี ้ ่ make sense เทาไหร่ กลัวมาอ่านกันจบแล ้วทําตามจะทําให ้หลง ่ ประเด็นการลงทนไปได ้ ุ

• •

• •ปล. ใน the warren buffet way และ the new buffettology 2 เล่มนี้ จะมการคดนวณราคาหุ ้นไว ้ให ้ ต ้องขอบอกไว ้ตอนนวาวธการคดราคาหุ ้น ี ิ ี้ ่ ิ ี ิ ของทัง 2 เลมนัน เป็นวจารณาณของผู ้เขยนเอง ไมใชวธท ี่ buffett คิด ้ ่ ้ ิ ี ่ ่ ิ ี ้ ี ั ้ ราคาด ้วยตัวเอง เทาทผมทราบ buffett ไม่ได ้ใชวิธซบซอนอะไรในการ ่ ี่ คํานวณราคาหุ ้นเลย เพยงแคขดๆเขยนในเศษกระดาษ บวกกบการคด ี ่ ี ี ั ิ เลขในใจนดหน่อย buffett ก็สามารถประเมนราคาหุ ้นได ้แล ้ว (แรกๆผม ิ ิ ื ้ ก็เอาวธตามในหนังสอมาใชคํานวณ แต่หลังจากทําไปได ้พักนึงก็รู ้ว่ามัน ิ ี ้ ไม่เหมาะสมและใชไม่คอยได ้ผลเทาไหร่ และมักจะทําให ้เราคํานวณ ่ ่ ื ่ ่ ราคาหุ ้นทีได ้เกินจริงไปอยูเป็ นประจํา) เพราะฉะนั นหนังสอทีอาน ่ ่ ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 93 ~

เกยวกบ buffett อยากให ้เก็บแนวคดและวธการเลอกหุ ้นทมคณภาพจะ ี่ ั ิ ิ ี ื ี่ ี ุ ื ดทสด อยาเพงเอาวธประเมนมลคาจากหนังสอมาใช ้ ในเรองราคาหุ ้นนี้ ี ี่ ุ ่ ิ่ ิ ี ิ ู ่ ื่ ว่างๆผมจะมาเขยนให ้อานกันอกครังวาวธทในการหา ราคาหุ ้นท ี่ ี ่ ี ้ ่ ิ ี ี่ ้ เหมาะสมนั นมีอะไรบ ้าง และวิธไหนใชได ้ผลดีทสด ้ ี ี่ ุ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 94 ~

Tuesday, June 27, 2006

เริมก่อนได้เปรียบ ่
ื่ มี คนอยู่ 2 คน ชอ พล กบ บอย ทังคเลนหุ ้นมามาเป็นเวลา 2 ปี ั ้ ู่ ่ เท่าๆกัน ทผานมาก็มทังกําไรและขาดทุนสลับกันไป แต่จะหนักไปทาง ี่ ่ ี ้ ึ ขาดทุนซะมากกว่า มีคนแนะนํ าให ้ทังคูหนมาศกษาการลงทุนแบบ VI ้ ่ ั เพราะทําผลตอบแทนได ้ด ี ทังครู ้มาวาการจะเป็น VI ทีเก่งได ้ จําเป็ นที่ ้ ู่ ่ ่ ้ จะต ้องใชเวลาเรยนรู ้มากพอสมควร ี นาย พลมเงนอยประมาณ 1 แสนบาท และคดวาตัวเองมเงนไมมาก จง ี ิ ู่ ิ ่ ี ิ ่ ึ ี คิดวาการเรยนรู ้การเป็น VI นั นไม่คุ ้มค่ากับเวลาทีเค ้าจะต ้องเสยไป ่ ี ้ ่ ั เพราะตอให ้เป็น VI ทเกงมากอยางไร ได ้ผลตอบแทนซก 30% เค ้าก็ ่ ี่ ่ ่ ิ จะกําไรเพียง 3 หมนบาทเทานัน พลตัดสนใจวาถ ้าเค ้ามเงนถง 5 แสน ื่ ่ ้ ่ ี ิ ึ ึ เมอไหร่ เค ้าจงจะหันมาศกษาการลงทนแบบเน ้นคณคาอยางจรงจัง ื่ ึ ุ ุ ่ ่ ิ ี ิ ่ ั ิ ่ ี ิ ่ นาย บอยมเงนเทากบพล 1 แสนบาท และคดวาตัวเองมเงนไมมาก ่ ั เชนกน แตบอยมองระยะยาวกวา เค ้ามองวาถ ้าเค ้าไมเรมต ้นเรยนรู ้ตังแต่ ่ ่ ่ ่ ิ่ ี ้ ึ วนนี้ โอกาสทเค ้าจะมเงนมากพอทจะคุ ้มคากบการศกษา VI คงเป็นไป ั ี่ ี ิ ี่ ่ ั ั ได ้ยาก และถ ้าเค ้าทําผลตอบแทนได ้ซก 30% ตอปี เค ้าจะมเงน 5 แสน ่ ี ิ ภายใน 6 ปี เวลา ผ่านไป 6 ปี นายพลยังคงเป็นนักเก็งกําไรรายวน เลนหุ ้นไปตาม ั ่ ู ื ิ ขาว ตามโวลม port ของพลมีมลค่าประมาณ 1 แสนบาทเหมอนเดม ใข ่ ุ่ ้ ึ ขณะทีนายบอยใชเวลาศกษา VI มานานถง 6 ปี เค ้ากลายเป็นนักลงทน ่ ึ ุ เน ้นคณคาฝีมอดคนหนง และมพอรทประมาณ 5 แสนบาท และถ ้าเค ้า ุ ่ ื ี ึ่ ี ์ ยังรักษาระดับผลตอบแทนใกล ้เคียงกับ 6 ปีทผานมาของเค ้าได ้ อก 6 ี่ ่ ี ปีข ้างหน ้าเค ้าจะมพอรทใหญถง 2.3 ล ้าน ี ์ ่ ึ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 95 ~

ในมมมองของผม ความสําเร็จของ VI วดกนท ี่ 2 ปั จจัยหลักๆคือ ุ ั ั
1. ฝี มอ (ผลตอบแทนทีทําได ้) ื ่ 2. ระยะเวลาในการลงทน ุ นัก ลงทุนมือใหม่ทอาจจะมีผลตอบแทนต่อปีไมมาก ก็สามารถแซงนัก ี่ ่ ลงทนททําผลตอบแทนดได ้ ถ ้ามระยะเวลาลงทนทนานกวา ุ ี่ ี ี ุ ี่ ่ เพราะฉะนันถ ้ารู ้แล ้ววาตัวเองยังฝีมอไมด ี อยางน ้อยเรมกอนก็ได ้เปรยบ ้ ่ ื ่ ่ ิ่ ่ ี นะครับ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 96 ~

Saturday, July 01, 2006

เริมก่อนได้เปรียบ 2 ่
ิ่ ี่ อยาก จะขยายความเรืองนีตออีกทีเพราะผมมองวาเป็นสงทสําคัญมากๆ ่ ้ ่ ่ ในการลงทน หลายคนคงเคยได ้ยนเรองของผลตอบแทนแบบทบต ้นมา ุ ิ ื่ บ ้างแล ้ว ลองมาทบทวนกันอกทนะวามันมหศจรรยขนาดไหน (มนัก ี ี ่ ั ์ ี ั ิ่ ลงทนชอดังมกซกคน บอกวาดอกเบนทบต ้นนเป็นสงมหศจรรยสงท ี่ 8 ุ ื่ ่ ี้ ี่ ั ์ ิ่ ของโลกได ้เลย) สตรในการคํานวณดอกเบยทบต ้นก็มงายๆดังนี้ (เป็ นสูตรทีผมจําขึนใจ ู ี้ ี ่ ่ ้ มาก) FV = PV (1+r)^t FV - เงนในอนาคตทเราคาดวาจะม ี (บาท) ิ ี่ ่ PV - เงินลงทุนวันนี้ (บาท) r ผลตอบแทนตอปี (%) ่ t ระยะเวลาการลงทน (ปี ) ุ ี ิ ่ เคย ลองตังเป้ าหมายในชวตกันบ ้างมั๊ยครับ ผมเองตอนทีเข ้าตลาด ้ ใหม่ๆ (อายประมาณ 22) ผมคิดไว ้ว่าอยากจะมเงนล ้านในได ้กอนอายุ ุ ี ิ ่ 30 ปี เพราะฉะนันผมมเวลาเหลออยู่ 8 ปี และมเงนลงทนเรมต ้น 2แสน ้ ี ื ี ิ ุ ิ่ ้ิ ี บาท คํานวณจากสตรข ้างต ้นโดยใชวธลองผดลองถก กําหนด pv = 2 ิ ู ู ่ ื่ แสน t=8 แล ้วเปลียน r ไปเรอยๆจนได ้ fv = 1ล ้าน แสดงว่าผมจะต ้อง ทําผลตอบแทนให ้ได ้ประมาณ 23% ตอปีตดต่อกัน 8 ปี อาจจะฟั งดู ่ ิ ยาก แตถ ้าเพมผมแบงรายได ้จากเงนเดอนลงทนเพมเดอนละ 3,000 ่ ิ่ ่ ิ ื ุ ิ่ ื ึ่ บาท หรอปีละ 36,000 บาท ผมจะต ้องลงทุนให ้ได ้ปี ละ 13.5% ซงผม ื ว่าการลงทุนแบบเน ้นคุณค่านั นน่าจะทําได ้ไม่ยาก ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 97 ~

ตัวอยางการคํานวณกรณีทมการลงทนเพม ่ ี่ ี ุ ิ่

ลองตังเป้าหมายให ้กบตัวเองดนะครับ ในตัวอยางผมกําหนดเวลาไว ้ 8 ้ ั ู ่ ิ ่ ่ ุ ปี จะมีเงินให ้ได ้ 1 ล ้านบาท ลองคดตอเลนๆถ ้าผมลงทนด ้วย rate นี้ ต่อไปเรือยๆจนอยาก 40 ปี ผมจะมีเงิน 4.2 ล ้าน อายุ 50 ปี 15.9 ล ้าน ่ อายุ 60 ปีผมจะมเงนถง 57 ล ้านบาท... ี ิ ึ ถ ้าลองเปลยนผลตอบแทนเป็ น 15% จะเกดอะไรขน อายุ 60 ผมจะมี ี่ ิ ึ้ เงิน 89 ล ้าน แล ้วถ ้าผมแบ่งเงินเดือนทีจะลงทุนเพิม จาก 3000 เป็ น 5000 ตอเดอน ่ ่ ่ ื ่ ทีผลตอบแทน 15% อายุ 60 ปี port ผมจะพุงไปถึง 121 ล ้านเลย ่ ่ ่ ทเดยว สูงไม่ใชยอยเลยนะครับ ี ี เห็นมั๊ยครับว่าการลงทุนนี่ ปั จจัยแห่งความสําเร็จนั นม ี 2 ประการ (การ ้ เปลียนค่า 2 ตัวนีทําให ้ผลลัพธ์ตางกันจนน่าตกใจ) ่ ้ ่ 1. ระยะเวลาการลงทน (เรมกอนได ้เปรยบ) ุ ิ่ ่ ี 2. ผลตอบแทน (เกงกวาได ้เปรยบ) ่ ่ ี ิ ี่ ุ ิ่ ่ ้ ่ 3. เงนออมทลงทนเพมในแตละปี (ออมเยอะก็ได ้เยอะ) ข ้อนีผมเพิมมา จากบทความกอน ่ - ใครยังไมเรมมาลงทน รบๆซะนะ อยาลม เรมกอนได ้เปรยบ ่ ิ่ ุ ี ่ ื ิ่ ่ ี ่ ้ - สวนใครเรมต ้นชา อยาเพงเสยใจ รีบๆหาความรู ้ด ้านการลงทุนแบบ ิ่ ่ ิ่ ี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 98 ~

เน ้นคณคาให ้เยอะซะ แล ้วเอาเวลาทนั่งจ ้องราคาหุ ้นบนคอมพวเตอรมา ุ ่ ี่ ิ ์ ึ นั่งศกษาธุรกิจต่างๆให ้มาก ผลตอบแทนจะพุ่งขึนตามความขยันของเรา ้ เอง - อกปัจจัยหนงทชวยให ้เราบรรลเป้าหมายได ้เร็วขน คอการออมเงนมา ี ึ่ ี่ ่ ุ ึ้ ื ิ ลงทนเพมให ้สงขน ุ ิ่ ู ึ้ - ลองตังเป้าหมายให ้กบตัวเองดู แล ้วลองคํานวณตามผมเลนๆดวา ต ้อง ้ ั ่ ู ่ ้ ใชเวลาลงทนนานเทาไหร่ หรอต ้องมผลตอบแทนก ี่ % เพอทจะบรรลุ ุ ่ ื ี ื่ ี่ เป้าหมายของตัวเองได ้ ใคร สามารถทําได ้ครบทัง เริมลงทุนเร็ว ทําผลตอบแทนได ้ดี และแบ่ง ้ ่ รายได ้มาลงทนเพม อยางสมํ่าเสมอ เมอเวลาผานไป คุณจะรู ้ได ้เลยว่า ุ ิ่ ่ ื่ ่ เป้ าหมายทีตังไว ้มันไม่ไกลเกินเอือมเลยจริงๆ .. ่ ้ ้ ตอน เข ้าตลาดหุ ้นใหมๆผมตังเป้าไว ้วาจะมเงน 1 ล ้านบาทกอนอายุ 30 ่ ้ ่ ี ิ ่ ทผานมาการลงทนแบบเน ้นคณคา บวกกับการออมเงินทําให ้ผมบรรลุ ี่ ่ ุ ุ ่ เป้าหมายมาได ้พักใหญ่แล ้ว เป้าหมายใหมของผมสงกวาเดมมาก แล ้ว ่ ู ่ ิ ถ ้าผมบรรลเป้าหมายใหมของผมได ้แล ้วผมจะมาเลาให ้ฟังอกครังครับ ุ ่ ่ ี ้ ื ่ ื่ ่ ื่ ปล. ใครอานเรองการคํานวณผลตอบแทนไมรู ้เรอง ลองไปหาหนังสอ พวก Foundation Finance มาอ่านดูนะครับ ไม่ได ้ยากอย่างทีคด แบบ ่ ิ ว่าขีเกียจอธิบายยาว ^__^ ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 99 ~

Monday, July 03, 2006

ี ิ หุนต ัวแรกในชวต ้
ี ิ ี่ ื้ ื หุ ้นตัวแรกในชวตทผมซอคอเป็นหุ ้น GFPT ทําธรกจชําแหละไกขาย ุ ิ ่ ื้ คล ้ายๆ CP แตวาขนาดเล็กวากนเยอะ หุ ้นตัวแรกผมซอหลังจากทีรู ้จัก ่ ่ ่ ั ่ เรองการลงทนมาได ้ประมาณครงปี ก่อนทีจะมาเป็ นหุ ้นตัวนีได ้ ผมเรม ื่ ุ ึ่ ่ ้ ิ่ ื ี ื ี จากการทอานหนังสอตแตก ในหนังสอมบอกถงวธการเลอกหุ ้นหลาย ี่ ่ ึ ิ ี ื ่ แบบ แต่ในชวงแรกผมยังไม่เข ้าใจมาก เลยได ้แตหยบยกเฉพาะเรอง ่ ิ ื่ ื ื้ งายๆในหนังสอมาใช ้ ก็คอการเลอกซอหุ ้นราคาถก โดยวัดเอาจาก P/E ่ ื ื ู ื ิ ์ P/BV และ Dividend Yield เป็นหลัก ผมเปิดหนังสอพมพกรุงเทพธรกจ ุ ิ เลมทเป็นการเงนการลงทน เปิดหน ้ากลางออกมาไลหาหุ ้นทม ี PE ตํา ่ ี่ ิ ุ ่ ี่ ่ กว่า 6 ม ี PBV ไม่เกิน 1 และ Yield เกิน 5% ตัวเลขเหล่าผมลองสมมติ ขึนมาเองโดยประมาณเพือทําให ้หุ ้นทีผมจะเลือกนัน น ้อยลง เหมอน ้ ่ ่ ้ ื ้ เป็นการใชตะแกรงรอนหุ ้นให ้น ้อยลงจะได ้เลอกได ้งายขน ่ ื ่ ึ้ ี ู่ ื ่ หุ ้นทผานตะแกรงร่อนหุ ้นมามอยประมาณ 10 ตัวได ้ ผมก็เลอกตอโดยดู ี่ ่ ื ิ ่ ี่ ู ี ู ี่ ุ PE PBV และ Yield เหมอนเดม ก็เห็นวาหุ ้นทดแล ้วน่าจะมราคาถกทสด ก็คอ GFPT หุ ้นไกนันเอง .. ก็ตาม step ครับกอนจะลงทนต ้องเข ้าใจ ื ่ ้ ่ ุ ธุรกิจนันๆให ้ได ้ก่อน ผมไป Download file 56-1 จากเวป กลต. มานั่ ง ้ ิ ้ อานจนเข ้าใจธรกจของหุ ้นได ้ระดับนง สวนงบการเงน ในตอนนันผมอ่าน ่ ุ ิ ึ ่ ื ไมคอยเป็นครับ ก็เอามานั่งๆดู ลองคดพวก ratio หลายๆตัวตามหนังสอ ่ ่ ิ ตีแตก แต่ก็ยังไม่คอยเข ้าใจในความหมายเท่าไหร่ ... แตก็หลอกตัวเอง ่ ่ ว่าหุ ้นตัวนีน่าจะเป็ นหุ ้นทีด ี ธุรกิจขายไก่เป็ นธุรกิจอาหาร เลยคดเข ้าข ้าง ้ ่ ิ ตัวเองตอวาอาหารเป็นปัจจัย 4 ยังไงคนก็ต ้องกินอยูเรือยๆ เพราะฉะนัน ่ ่ ่ ่ ้ ิ ื้ ั ่ ่ ธุรกิจน่าจะดี วาแล ้วก็ตัดสนใจซอหุ ้นเป็นสดสวนประมาณ 50% ของเงิน สดทีผมมีอยู่ ่ ื้ ่ ี ซอหุ ้นมาหุ ้นละ 40 บาท ในชวงแรกๆผมก็ดใจใหญ่เลยครับ หุ ้นคอยๆ ่ ้ ขยับขึนไปอย่างชาๆจาก 40 ไปสงสดถง 48 บาท ผมเองก็ไม่ขายเพราะ ้ ู ุ ึ คดวาเราเป็นนักลงทนระยะยาว ต ้องถอไว ้นานๆ .... ผมถือจนถึงเวลาที่ ิ ่ ุ ื
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 100 ~

ึ่ งบการเงนประกาศออกมา (ซงตอนนันผมยังไมรู ้เลยวางบการเงนเค ้า ิ ้ ่ ่ ิ ประกาศกันตอนไหน) หุ ้น GFPT ราคาไหนลงจาก 48 มาอยทประมาณ ู่ ี่ 40 บาท ผมเองก็ยังไมรู ้สาเหตวาทําไมหุ ้นลงแรงจัง แตยังคดตอวาไมม ี ่ ุ ่ ่ ิ ่ ่ ่ อะไรหรอก จะเป็ น VI ต ้องจิตใจมั่นคง ผมยังคงหลอกตัวเองต่อไป .. เวลาผ่านไปไม่นานหุ ้นก็ไหลลงมาเรือยๆ จาก 40 39 38 36 ผมเข ้าไป ่ อ่านเวปบอร์ด Taladhoon (ตอนนกลายเป็นเวปล ้างไปแล ้ว) เรมมคน ี้ ิ่ ี พูดถึง GFPT กันมากขึน เค ้าบอกวากจการกําไรหดลงอยางมากจากการ ้ ่ ิ ่ กดกนการค ้า และแนวโน ้มธุรกิจกําลังแย่จากรายได ้ทีลดลงอย่าง ี ั ่ ตอเนองตดกนถง 4 ไตรมาส รู ้ถึงขนาดนีแล ้ว ผมก็ยังไม่ได ้ขายหุ ้น ่ ื่ ิ ั ึ ้ ึ่ เพราะยังหวังว่ายังก็น่าจะได ้ปั นผล ซงปกติจ่ายกันประมาณ 50% ของ ึ่ ้ กําไร ซงก็คดเป็น % ทสงพอใชได ้ ราคาหุ ้นยังคงลงตอไป 36 35 34 ิ ี่ ู ่ 33 32 ... ในเวปบอร์ดยังคงพูดกันต่อว่า GFPT ไม่น่าจะมีเงินพอทีจะ ่ ่ ่ ี ิ ื ู่ ิ ้ ิ จายเงนปันผล เพราะวาแทบจะไมมเงนสดเหลออยในบรษัท หนีสน ่ ิ ระยะก็ยังมีทจะต ้องจ่าย .. ถึงตอนนั นผมเห็นท่าจะไม่ได ้แล ้ว ธุรกิจทีคด ี่ ้ ่ ิ ว่าจะดีก็ไม่ด ี เงินปั นผลทีน่าจะได ้ ก็มแนวโน ้มทีจะไม่ได ้ ผมขายหุ ้นไป ่ ี ่ ทราคาประมาณ 28 บาท จนหมด ขาดทุนไปประมาณ 30% ได ้ ... เป็ น ี่ บทเรยนการลงทนทเจ็บปวดพอสมควร ี ุ ี่ หลังจากทีผมขายหุ ้นไป บริษัทก็ประกาศเพิมทุนอีก 1 เท่าตัว เพราะไม่ ่ ่ มเงนสดเพยงพอในการทําธรกจ ทําให ้หุ ้นมตัวหารเพมขนมาก ราคาก็ ี ิ ี ุ ิ ี ิ่ ึ้ ดิงลงอย่างหนั ก ยังดีทผมตัดใจขายไปได ้ ไม่งันคงเจ็บหนักกว่านี้ จน ่ ี่ ้ ปัจจบันหุ ้น GPFT ก็ยังไม่ฟืนขึนมาจากหลุมเลยครับ ุ ้ ข ้อคิดทีผมได ้จากเจ ้าหุ ้นไก่มหลายอย่างเลยครับ ทังดีและไม่ด ี ่ ี ้ ื้ ั ่ ู ี ่ ่ ่ - การจะซอหุ ้นซกตัวอยาดเพยงแคตัวเลข เห็นวาหุ ้น PE PBV ตํา Yield ื้ ื้ ิ ่ ี้ ี สงก็รบเข ้าไปซอ จรงๆแล ้วตัวเลขเหลานเป็นตัวเลขในอดต การซอหุ ้น ู ี ตามตัวเลขเหลานไมใชการลงทนทฉลาดเลย จะให ้ดีผมควรทีจะ ่ ี้ ่ ่ ุ ี่ ่ ี่ คาดการณ์ตัวเลขเหลานในอนาคตมากกวาคาในอดต เลขทเห็นตาม ่ ี้ ่ ่ ี ื ิ ์ ี ่ ่ ่ ้ หน ้าหนังสอพมพนั่นเพยงแตชวยให ้เราเห็นภาพคร่าวของหุ ้น เทานัน ่ ิ่ ่ ้ ิ ื้ ั ไม่ใชสงทีจะใชตัดสนใจในการซอหุ ้นซกตัว ุ ิ ี ี่ ่ ุ ิ ี ่ - ต ้องเข ้าใจธรกจเพยงพอทจะคาดการณ์ได ้วาธรกจมแนวโน ้มอยางไร www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 101 ~

อยาหลอกตัวเอง อยางคดเอาเองคนเดยวอยางทผมทํา โดยคิดเพียง ่ ่ ิ ี ่ ี่ แค่วาธุรกิจอาหารยังไงคนก็ต ้องกิน รู ้แค่นยังไม่พอ ่ ี้ - เวลาดผลการดําเนนงานควรจะดย ้อนหลังไป ในกรณีนถ ้าผมเข ้าไปดู ู ิ ู ี้ ผลประมาณการณ์ Q1 Q2 Q3 ผมจะเห็นเลยว่ารายได ้และกําไรมี ั แนวโน ้มลดลงอยางชดเจน ่ - ถ ้าคดจะลงทนจรงๆควรอานงบการเงนให ้เป็นด ้วย ถ ้าตอนนันผมอาน ิ ุ ิ ่ ิ ้ ่ งบการเงนเป็น ผมคงรู ้ลวงหน ้าแล ้ววาบรษัทจะไมมเงนพอมาจ่ายเงนปัน ิ ่ ่ ิ ่ ี ิ ิ ผล รวมทังยังมีเงินไมพอในการดําเนนธรกจจนต ้องเพมทนด ้วย ้ ่ ิ ุ ิ ิ่ ุ ี ิ ึ่ ี่ - หุ ้นตัวแรกในชวตผมก็ลงทนมากถง 50% ของ port ซงนับว่าเสยง ุ ึ ั ่ มาก การทีเราจะลงทุนหุ ้นในสดสวนทีมากขนาดนีได ้ เราควรมความ ่ ี ่ ้ ่ มั่นใจสงมากๆในหุ ้นตัวนันๆวามคณภาพด ี มราคาถก ไม่ใชรู ้แบบ ู ้ ่ ี ุ ี ู ั คลุมเครือแบบผม แต่เล่นซดซะเต็มเหนยว ผลลัพธ์ก็คอขาดทุนหนัก ี่ ื ์ ี ื ่ ่ ่ - ในเวปบอรดมคนเตอนผมหลายหน แตผมกลับไมสนใจเพราะเห็นวา ตอนนันหุ ้นกําลังขน คนท ี่ post คงไมรู ้จรง .... ้ ึ้ ่ ิ ุ บทเรยนวันนันมคามากๆสําหรับผม หลังจากขาดทนจากหุ ้นตัวแรก ก็ทํา ี ้ ี ่ ั ให ้วธการลงทนของผมเปลยนไปในทางทดขนอยางชดเจน ... ิ ี ุ ี่ ี่ ี ึ้ ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 102 ~

Sunday, July 09, 2006

ราคาทุน ก ับ ผลกระทบทางจิตวิทยา
ื่ ิ่ ่ ในการลงทนแบบเน ้นคณคานัน ผมเชอว่าสงทีสําคัญมากทีสดอย่างหนึง ุ ุ ่ ้ ่ ุ ่ คอเรองของจตใจ (Mental Skill) บางคนเลนหุ ้นแล ้วใจไมนง หุ ้นขนนด ื ื่ ิ ่ ่ ิ่ ึ้ ิ หน่อยก็ทกข ์ ทุกว่าจะขายเมือไหร่ หุ ้นลงก็ทกข์ ทุกว่าตัวเองขาดทุน ุ ่ ุ ิ่ ี่ ่ เรองของจตใจนเป็นสงทสามารถพัฒนากนได ้ ชวงแรกๆเองผมก็ม ี ื่ ิ ี่ ั ปัญหาเรองนอยมาก (ตอนนก็ยังไมได ้หายขาดหรอกครับ แต่วาดีขน ื่ ี้ ู่ ี้ ่ ่ ึ้ ื ิ่ ี่ ่ ื เยอะแล ้ว) การอานหนังสอก็เป็นสงทชวยได ้ อยางทเคยแนะนําหนังสอ ่ ่ ี่ ่ เรองจตวทยาการลงทนไป ก็ชวยได ้เยอะ ื่ ิ ิ ุ ื่ ่ จั่วหัวเป็ นชอเรืองไว ้เกียวกับ"ราคาทน" เป็ นคําทีมเรืองให ้คุยกันได ้เยอะ ่ ุ ่ ี ่ ื้ ื้ มาก ราคาทนก็คอราคาหุ ้นทเราซอมาในตอนแรก ถ ้ามการซอหุ ้นเพม ุ ื ี่ ี ิ่ ระหวางทางก็คดเฉลยออกมา ถ ้าราคาในวันนเกนราคาทนก็แสดงวา ่ ิ ี่ ี้ ิ ุ ่ กําไร ถ ้าราคาหุ ้นตํ่ากวาราคาทนก็แสดงวาขาดทน ผลกระทบของราคา ่ ุ ่ ุ ิ ื่ ่ ี ู่ ู ุ ิ ทนทมตอการตัดสนใจของนักลงทน ผมเชอวามอยสงมาก จากงานวจัย ุ ี่ ี ่ ิ้ ่ ี ี่ ี่ ี ู ่ หลายชนพบวาคนเรามแนวโน ้มทจะขายหุ ้นทมราคาสงกวาราคา ทุนได ้ ่ ่ ง่ายกว่าการทีจะขายหุ ้นทีตํากว่าราคาทุน เพราะคนสวนใหญกลัวความ ่ ่ ่ เจ็บปวด ฝรั่งเค ้าเรยกวา Snake bite effect คอการขายหุ ้นทราคาตํ่า ี ่ ื ี่ ื ่ กวาทนจะเหมอนเป็นการยอมรับวาเราขาดทน หรอเป็นการยอมรับวาเรา ่ ุ ื ่ ุ ิ ตัดสนใจผิด และจะทําให ้เกิดการเจ็บปวด แตการขายหุ ้นทราคาสงกวา ่ ี่ ู ่ ึ ่ ี ุ ทน จะทําให ้เรารู ้สกวามความสข ผลทีตามมาก็คอ นักลงทุนจะขายหุ ้น ุ ่ ื ทีมกําไรเร็วจนเกินไปทําให ้ได ้กําไรน ้อย หรอถอหุ ้นทราคาลงนาน ่ ี ื ื ี่ จนเกินไปทําให ้ยิงขาดทุนเพิมขึนๆ ่ ่ ้ ิ่ ื้ ี่ ื ื การจะลดปัญหานได ้ สงแรกทควรทําก็คอหลังจากซอหุ ้นแล ้วควรจะลม ี้ ิ ราคาทนให ้เร็วทสด เพราะจรงๆแล ้วราคาทนไมควรมผลตอการตัดสนใจ ุ ี่ ุ ิ ุ ่ ี ่ ื้ ่ ของเราวาจะถอหุ ้น จะขายหุ ้นทิงหรือว่าจะซอหุ ้นเพิม ตัวเลขทีสําคัญ ่ ื ้ ่ ิ ื ั ี่ ทสดในการตัดสนใจคอราคาวนนี้ และราคาทเราเหมาะสม ี่ ุ ื้ - ถ ้าราคาวันนตํ่ากวาราคาทเหมาะสมมากๆ ก็ซอหุ ้นซะ ี้ ่ ี่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 103 ~

- ถ ้าราคาวันนสงกวาราคาทเหมาะสมก็ขายซะ ี้ ู ่ ี่ - เรามีหุ ้นอยูแล ้ว หุ ้นราคาลดลงมา ในขณะทีราคาทีเหมาะสมยัง ่ ่ ่ ื้ เหมอนเดม ถ ้ามเงนก็ซอเพม ถ ้าหมดเงนแล ้วก็ถอไว ้เฉยๆ ื ิ ี ิ ิ่ ิ ื ิ เห็น มั๊ยครับว่าการตัดสนใจทัง 3 แบบ ไมมราคาทนเข ้ามาเกยวข ้องเลย ้ ่ ี ุ ี่ ้ ิ แม ้แต่น ้อย แตนักลงทนก็มักจะเอาราคาทนมาใชในการตัดสนใจเป็น ่ ุ ุ ึ่ ประจําซงจะทําให ้เราลง ทนโดยหลงกบดักทางจตวทยาได ้ ุ ั ิ ิ ปกติผมจะไม่เข ้าไปดูหุ ้นใน port ตัวเองผานทางเวปไซดของ Broker ่ ์ เทาไหร่ เพราะในนันจะมบอกครบหมดวาเรามหุ ้นอยจํานวนเทาไหร่ ่ ้ ี ่ ี ู่ ่ ึ่ ราคาทนเทาไหร่ ราคาวันนเทาไหร่ คดเป็นกําไรหรอขาดทนเทาไหร่ ซง ุ ่ ี้ ่ ิ ื ุ ่ ทําให ้เราไขว ้เขวได ้ง่าย ผมเลยสร ้าง file excel แสดง port ตัวเอง เอาไว ้แยกตางหากวาผมมหุ ้นใน port อะไรบ ้างเป็นจํานวนเท่าไหร่ แล ้ว ่ ่ ี วนไหนอยากรู ้วาตัวเองมเงนลงทนรวมอยเทาไหร่ ก็คอย key ราคาหุ ้น ั ่ ี ิ ุ ู่ ่ ่ ่ ิ ี ี้ ึ้ ใสลงไป วิธนจะทําให ้ผมไม่รู ้ราคาทุน และตัดสนใจลงทุนได ้ดีขนมาก ครับ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 104 ~

Wednesday, July 12, 2006

ขาววงในๆ ่
เห็นจั่วหัวเรืองไว ้แบบนี้ อย่าเพิงดีใจไปนะครับ ไม่ได ้มีขาววงในอะไรมา ่ ่ ่ ื่ ่ บอก แตวันนจะพดถงเรองขาววงใน ผมเชอวาหลายๆคนทเลนหุ ้นก็ชอบ ่ ี้ ู ึ ื่ ่ ี่ ่ กันนักละข่าววงใน แตคนทเจ๊งเพราะขาววงในนก็เยอะเหมอนกัน ข่าววง ่ ี่ ่ ี่ ื ้ ในแบงได ้ออกเป็นหลายประเภทตามแตจะใชอะไรเป็นตัวแบง ่ ่ ่ แบงด ้วยคณภาพของข ้อมล ่ ุ ู ั้ ิ - คณภาพชน 1 มาจากเจ ้าของหรอญาตใกล ้ชด ุ ื ิ ั้ - คณภาพชน 2 มาจากพนักงานภายในบรษัท หรอญาตหางๆ ุ ิ ื ิ ่ ั้ - คณภาพชน 3 เค ้าบอกตอๆกนมา ุ ่ ั แบงด ้วยประเภทของข ้อมล ่ ู ่ - ประเภทขาวสาร (Information) เชน บริษัทขยายกําลังการผลิต ่ ิ ่ ิ ู ิ้ บรษัทออกสนค ้าตัวใหมยอดขายทะลุ บรษัทได ้รับงานประมลชนใหญ่ ิ ่ - ประเภทข ้อคดเห็น (Opinion) เชน หุ ้น a เจ ้าจะปั่ นไป 10 บาท หุ ้น b ิ น่าจะโดน take over ทราคา 20 หรอหุ ้น d จะโดนทบเจ ้ามอเก็บของ ี่ ื ุ ื สําหรับ ผมถ ้าคดจะเลนหุ ้นทมขาววงในจรงๆ ต ้องเป็นประเภทขาวสาร ิ ่ ี่ ี ่ ิ ่ ิ ่ ้ ่ เท่านัน แบบข ้อคดเห็นไมเอา เพราะบางครังเราอาจจะได ้ขาวจาก ้ เจ ้าของโดยตรงว่าจะปั่ นไปเท่านู ้นเท่านี้ . แต่เอาเข ้าจริงๆก็ปั่นไม่ได ้ ี ่ ื ุ ู หรอราคาไมไปตามทเค ้าคาด ข ้อสําคัญอกอยางคอคณภาพของข ้อมล ื ่ ี่ ขนตําควรจะเป็นระดับ 2 คออยางน ้อยต ้องหาทมาได ้วามาจากใคร ั้ ่ ื ่ ี่ ่ ่ ไม่ใชแบบขัน 3 ทบอกๆตอๆกนมา กอนจะมาถงเราไมรู ้ผานมากรายแล ้ว ้ ี่ ่ ั ่ ึ ่ ่ ี่ ั แบบนีโอกาสทีจะกําไรคงยาก แต่จะให ้ชวร์จริงๆ ต ้องเป็นข ้อมลแบบ ้ ่ ู ขาวสารทมจากระดับผู ้บรหารหรอเจ ้าของ แล ้วเรามาวเคราะหเอาตออก ่ ี่ ี ิ ื ิ ์ ่ ี รอบวาขาวทออกมากระทบไปในทางบวกหรอลบมาก น ้อยแคไหน อยา ่ ่ ี่ ื ่ ่ ื่ ้ ไปเชอว่าหุ ้นจะไปเท่านู ้นเท่านีบาท เทาทเห็นมาก็เจ๊งเพราะวงในมา ่ ี่ หลายรายแล ้วครับ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 105 ~

Sunday, July 16, 2006

OEM
ในตลาดหุ ้นไทยมหุ ้นอยจําพวกหนงทนับวามจํานวนมากในตลาด หุ ้น ี ู่ ึ่ ี่ ่ ี กลุมนีผมเรียกว่ากลุม OEM (original equipment manufacturer) หุ ้น ่ ้ ่ OEM นเป็นธรกจทมโรงงานผลตเป็นของตัวเอง รับจ ้างผลตสนค ้าให ้คน ี้ ุ ิ ี่ ี ิ ิ ิ ่ อน สวนใหญก็จะเป็นการรับจางผลตสนค ้าให ้กบสนค ้าทม ี Brand ของ ื่ ่ ิ ิ ั ิ ี่ ่ พวกบรษัทข ้าม หุ ้น OEM นกระจายอยในหลายกลมธรกจ เชน กลุมยาน ิ ี้ ู่ ุ่ ุ ิ ่ ิ้ ่ ยนต ์ กลมชนอเล็กทรอนก ชนสวนอตสาหกรรมและเครองจักร ฯลฯ หุ ้น ุ่ ิ้ ิ ิ ุ ื่ กลุมนีแม ้ว่าจะอยูกระจายกันออกไปในหลายธุรกิจ แต่มักจะมีลักษณะ ่ ้ ่ ความคล ้ายคลงกนหลายประการ ลองมาดูลักษณะทั่วไปของหุ ้นกลุมนี้ ึ ั ่ กนดู ั ั ิ - ไมมแบรนดเป็นของตัวเอง อาศยผลตให ้สนค ้าแบรนดดังตางๆ ่ ี ์ ิ ์ ่ เพราะฉะนันการวเคราะหตัวธรกจเราจะต ้องเข ้าใจลกลงไปถงแบรนดท ี่ ้ ิ ์ ุ ิ ึ ึ ์ เป็ น ลกค ้าของบรษัทด ้วย สมมตบรษัท A มลกค ้ารายใหญเป็นรถยนต ์ ู ิ ิ ิ ี ู ่ ยห ้อ B ยอดขายของ B ลดลงเรอยๆ แนวโน ้มรายได ้ของหุ ้น A ก็น่าจะ ี่ ื่ ลดลงตาม - คแขงในอตสาหกรรมเดยวกนมักจะมขนาดเล็ก หลายราย และบรษัท ู่ ่ ุ ี ั ี ิ ี่ ี ื่ ี ั ู ้ ่ OEM มักจะมขนาดเล็กเมอเทยบกบลกค ้า จุดนีเป็ นความเสยงทีสําคัญ ี่ ู ี ่ ่ มากๆอยางหนงของหุ ้น OEM เพราะการทลกค ้ามขนาดใหญกวาตัวเอง ่ ึ่ มาก ทําให ้อํานาจการตอรองของลกค ้ามสงกวาเรา และบริษัทมักจะโดน ่ ู ี ู ่ ่ บีบให ้ลดราคาให ้ลูกค ้า แล ้วสวนใหญ่ก็ต ้องลดราคาให ้เพราะกลัววาจะ ่ ้ ลูกค ้าจะหันไปใชของคูแข่งราย อน เพราะฉะนันจงไมใชเรองแปลกทจะ ่ ื่ ้ ึ ่ ่ ื่ ี่ เห็นราคาทเตบโตขนแตกําไรของบรษัท อาจจะลดลงได ้ ี่ ิ ึ้ ่ ิ ้ ่ ี่ ุ ้ ี ั เพราะฉะนันกอนทจะลงทนในหุ ้น OEM นันต ้องมความระวงมากเป็น พเศษ และจะให ้ดต ้องเข ้าใจอตสาหกรรมหลักของลกค ้าเยอะๆ แต่ ที่ ิ ี ุ ู
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 106 ~

พูดมานีก็ไม่ได ้หมายความว่าหุ ้น OEM จะแย่ไปซะหมดนะครับ ในตลาด ่ หุ ้นก็ยังพอมหุ ้น OEM บางตัวทีมลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหุ ้นตัว ี ่ ี ่ อนๆ เชน ื่


ิ หุ ้น STANLY (หุ ้นยอดฮตของ VI ในอดต) ถงแม ้จะเป็น OEM แต่ ี ึ มข ้อแตกตางคอบรษัทนมสวนแบงการตลาดของโคมและไฟรถ ี ่ ื ิ ี้ ี ่ ่ เกอบ 100% ทําให ้อํานาจการต่อรองนันไม่ได ้ตกไปอยูกับลูกค ้า ื ้ ่ มากเท่ากับหุ ้น OEM ทมสวนแบงการตลาดน ้อยๆ ทผานมาเป็น ี่ ี ่ ่ ี่ ่ ่ เวลาหลายปี STANLY ก็มการเตบโตอยางต่อเนือง แม ้ว่าในชวง ี ิ ่ ่ หลังๆมานีจะโตด ้วยอัตราทีลดลงกว่าในอดีตมาก ้ ่ หุ ้น SNC เรมจากเป็นผู ้ผลตทอทองแดงในแอรบ ้าน แล ้วหลังจาก ิ่ ิ ่ ์ ิ้ ่ ิ้ ่ นันก็ขยายธุรกิจเพิมไปผลิตชนสวนแอร์รถ ชนสวนตู ้เย็น แม่พมพ์ ้ ่ ิ ไมโครเวฟ หม ้อหงบข ้าว บรษัทนก็มลักษณะทแตกตางจาก OEM ุ ิ ี้ ี ี่ ่ ทั่วไปคอสวนแบงการตลาดของบรษัทก็สงมากเมอเทยบกบคแขง ื ่ ่ ิ ู ื่ ี ั ู่ ่ ิ ่ ่ ิ้ ่ ในสนค ้าบางประเภทเชน compressor สวนแบง 100% ชนสวน ่ แอรบ ้าน แอรรถก็มสวนแบงเกอบ 100% เพราะแตเดมไมมธรกจ ์ ์ ี ่ ่ ื ่ ิ ่ ี ุ ิ ิ้ ่ ิ้ ่ ชนสวนทอแอรอยู่ แต่ SNC เป็ นผู ้เริมทีจะรับงานชนสวนมาจาก ่ ์ ่ ่ ลูกค ้าทําให ้คูแขงหลักของ SNC ก็คอลกค ้า ถ ้า SNC สามารถ ่ ่ ื ู ั ชกชวนลูกค ้าให ้ยกสายการผลิตมาให ้บริษัทได ้เพิมขึน โอกาสท ี่ ่ ้ คแขงใหมเข ้ามาก็แทบจะไมมเลย อํานาจการตอรองของลกค ้าจง ู่ ่ ่ ่ ี ่ ู ึ ่ มไมมาก นอกจากนSNC ยังมีจดเด่นคือบริษัทยังอยูในชวงเติบโต ี ่ ี้ ุ ่ สงอยู่ ยังมโอกาสทสามารถโตในระดับ 30% ตดตอกันได ้อกนาน ู ี ี่ ิ ่ ี พอสมควร

• •

หุ ้น OEM เป็นหุ ้นทต ้องระวงในการลงทน แตถ ้าใครอยในธรกจเดยวกบ ี่ ั ุ ่ ู่ ุ ิ ี ั หุ ้นตัวนันๆ แล ้วเข ้าใจอตสาหกรรมนันๆด ี โอกาสในการลงทนหุ ้น OEM ้ ุ ้ ุ ก็ยังมีอยูครับ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 107 ~

Friday, July 21, 2006

การประเมินราคาหุน ้
วธการประเมนราคาหุ ้นนันมอยมากมายหลายวธ ี โดยแบงได ้ออกเป็น 2 ิ ี ิ ้ ี ู่ ิ ่ รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1. Discounting Model วิธการประเมินราคาหุ ้นแบบนีมวธคดโดยอยู่ ี ้ ี ิ ี ิ บนพนฐานทวา มลคาของหุ ้นจะเกดจากการคดกระแสเงนสดท ี่ ื้ ี่ ่ ู ่ ิ ิ ิ คาดวาจะได ้รับในอนาคตแล ้วปรับ ลดมาอยูในมูลค่าปั จจุบัน วิธท ี่ ่ ่ ี คิดจะได ้เห็นกันบ่อยๆก็คอ Dividend discounted model โดย ื ประเมนจากปันผลทคาดทวาจะได ้รับในอนาคต หรอวธ ี Discount ิ ี่ ี่ ่ ื ิ cash flow โดยหลักมีคดคล ้ายๆกัน คอเอากระแสเงนสดสทธท ี่ ิ ื ิ ุ ิ ้ ิ เป็นอสระ คอไมต ้องใชลงทนเพมในสนทรัพยเพอรักษาสภาพของ ิ ื ่ ุ ิ่ ์ ื่ ธรกจเอาไว ้ แล ้วคํานวณมาเป็นมลคาปัจจบัน ุ ิ ู ่ ุ ้ 2. Relative Model วธนจะใชการประเมนมลโดยการเปรยบเทยบ ิ ี ี้ ิ ู ี ี ิ่ ่ ี ุ พนฐานมาจากความคดทวา ของ 2 สงทีมคณสมบัตคล ้ายกัน ควร ื้ ิ ี่ ่ ิ มีมลค่าใกล ้เคียงกัน ของทมคณภาพทสงกวาก็ควรมมลคาสงกวา ู ี่ ี ุ ี่ ู ่ ี ู ่ ู ่ ิ่ ี่ โดยสงทเอามาวดเป็นคณภาพของหุ ้นนันก็มใชกันอยหลายอยาง ั ุ ้ ี ้ ู่ ่ ่ เชน p/e, p/bv, p/fcf, p/sales ฯลฯ จากพนฐานของการประเมนมลคาหุ ้นทัง 2 รปแบบ ก็มข ้อดข ้อด ้อย ื้ ิ ู ่ ้ ู ี ี แตกตางกันพอสมควร ่ พวกกลม Discount มข ้อดคอสามารถพสจนออกมาเป็นสตรทาง ุ่ ี ี ื ิ ู ์ ู ั ื่ ื ู คณิตศาสตร์ได ้ชดเจนทําให ้ดูวามี ความน่าเชอถอสง แตกลับมข ้อจํากด ่ ่ ี ั สําคัญอยางหนง จําเป็นทจะต ้องประมาณอนาคตของบรษัทออกมาเป็น ่ ึ่ ี่ ิ ึ่ ตัวเลขเป็นไปเป็นระยะเวลาหลาย ปี ซงการประมาณตัวเลขเหลานให ้ได ้ ่ ี้ ใกล ้เคยงความจรงเพยงแคปีสองปีก็นับ วายากมากแล ้ว ยงเราต ้อง ี ิ ี ่ ่ ิ่ ประมาณออกไปนานเทาไหร่ โอกาสทีจะคาดการณ์ผดก็ยงสูงมากขึน ่ ่ ิ ิ่ ้ ้ ื ั ่ เรอยๆ และวิธนยังมีเลขอีกตัวทต ้องใชคออตราสวนคดลด หรอ โดยการ ื่ ี ี้ ี่ ิ ื ้ ่ คิดก็มหลายแบบอีก บางคนอาจจะใชต ้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย หรือ อตรา ี ั ึ่ ผลตอบแทนทีต ้องการในการลงทุน ซงแต่ละคนก็คดได ้ต่างกันไป จาก ่ ิ ่ การทต ้องมการประมาณตัวเลขผลประกอบการในอนาคต และอตราสวน ี่ ี ั คิดลด ทําให ้ราคาทีคํานวณได ้จากวิธ ี Discount นันแตกตางกนมาก คน ่ ้ ่ ั
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 108 ~

2 คนทีมข ้อมูลหุ ้นตัวหนึงเท่าๆกันอาจจะประเมินราคาออกมาห่างกัน ่ ี ่ ้ เป็ นเท่าตัว ก็ไมใชเรองแปลก เพราะฉะนันการใชงานจรงก็อาจจะยาก ่ ่ ื่ ้ ิ ี ่ ื่ เอามากๆ และเสยเวลาคิดนานมากเชนกันกว่าจะได ้คําตอบทีน่าเชอถือ ่ ั่ ออกมา บางครังวิธผมมองว่าเป็ นวธแบบสงได ้ อยากได ้ราคาเป้าหมาย ้ ี ิ ี เทาไหรบอกมา แก ้ตัวเลขนิดๆหน่อยราคาเป้ าหมายก็เปลียนไปคนละ ่ ่ ่ ึ ้ ่ เรองแล ้ว โดยสรุปวิธนเป็ นวิธทผมลองพยายามศกษาและใชในชวงที่ ื่ ี ี้ ี ี่ ้ เลนหุ ้นเป็นปี ท ี่ 2 แต่ผลลัพธคอ ปวดหวเวลาคด แถมยังเอามาใชงาน ่ ์ ื ั ิ จริงไม่คอยได ้ ่ วธการหาราคาหุ ้นกลุม Relative นมข ้อดอยางหนงเลยคอ ง่าย ... ไม่ ิ ี ่ ี้ ี ี ่ ึ่ ื ้ ู ต ้องใชสตรคณตศาสตรซบซอนอะไรเลยครับ เพงแค่ บวก บล คณ หาร ิ ์ ั ้ ิ่ ู ่ ั ื่ ื เป็นก็หาได ้ไมยาก แตก็มข ้อจํากัดอยมากเชนกน คอดไมน่าเชอถอ ่ ่ ี ู่ ื ู ่ เท่าไหร่ พิสจน์ไม่คอยได ้ นอกจากนการประเมนก็ยังมข ้อจํากดสําหรับ ู ่ ี้ ิ ี ั หุ ้นบางประเภทอยพอสมควร การประเมนราคาแบบ Relative นีเป็ นวิธท ี่ ู่ ิ ้ ี ้ ่ ผมใชในชวงปี แรกของการลงทุน แล ้วลดลงมาหน่อยหลังจากหันไป ้ ่ ลองใชวิธ ี Discount อยพักนง แตในชวงประมาณ 2 ปี หลังมานีผม ู่ ึ ่ ้ ้ ้ ่ ี ้ ี ึ้ ่ ิ ี ี่ กลับมาใชใหม่อกครัง และใชอยางเต็มทมากขน แล ้วก็พบวาเป็นวธทใช ้ งานได ้ดมากๆ แม ้วาวธจะดเหมอนงาย แตสามารถพลกแพลงวธคดได ้ ี ่ ิ ี ู ื ่ ่ ิ ิ ี ิ ่ ่ ่ ี ี้ หลากหลายรปแบบ และทีสําคัญจากการทีสังเกตุมาสวนใหญ่ วิธนทํา ู เงนให ้ผมได ้มากกวาพวกกลม Discount เยอะมาก ิ ่ ุ่ ้ ิ ิ ี ิ ู ่ ในครังตอๆไปผมจะลองอธบายการใชงานจรงของวธการประเมนมลคา ้ ่ ิ หุ ้นแบบ Relative ให ้ติดตามกันครับ ..

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 109 ~

Saturday, July 29, 2006

การว ัดราคาหนดวย P/E ratio ุ้ ้
การประเมนราคาทอยางทได ้บอกไว ้ในคราวทแล ้วแบงได ้เป็น 2 วิธ ี ิ ี่ ่ ี่ ี่ ่ ้ หลักๆ วธ ี discount นันผมไม่คอยได ้ใชงานเท่าไหร่ แต่ผมก็ไม่ได ้บอก ิ ้ ่ วาเป็นวธทไมด ี เพราะถ ้านักลงทนสามารถทจะประมาณและคาดการณ์ ่ ิ ี ี่ ่ ุ ี่ อนาคตได ้ค่อยข ้างแม่นยํา วิธ ี discount เป็นวธทให ้คําตอบได ้ดมาก ิ ี ี่ ี ื ใครสนใจการประเมินแบบ discount แนะนํ าให ้อ่านหนั งสอ วัดมูลค่าหุ ้น ด ้วยตัวคณเอง เขยนโดย คณสมาอ ี้ (นามแฝง) ผมเองเพิงอ่านจบไป ุ ี ุ ุ ่ เมอกนเอง อ่านเข ้าใจง่ายและมีตัวอย่างการวิเคราะห์หุ ้นของจรงๆให ้ ื่ ี้ ี้ ิ ื้ ื ั้ เห็นหลายรปแบบ รอซอได ้ตามร ้านหนังสอชนนํ าทั่วไป (ตอนนียังไม่ม ี ู ้ วางจําหน่าย ถ ้าอยากอานเร็วๆจรงๆแนะนําให ้ไปท ี่ ่ ิ http://thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=18989) คราวนเรากลับมาพูดถึงวิธ ี Relative กนบ ้างดกวา ตดค ้างกนไว ้นานแล ้ว ี้ ั ี ่ ิ ั ่ ้ (ชวงนสอบอยู่ รายงานก็เยอะครับ อาจจะ update ชาลงบ ้าง ไมวากน ี้ ่ ่ ั นะ) ้ ่ วิธ ี Relative ทผมใชบอยทสดคอ P/E ratio โดยที่ P คอ ราคาหุ ้น ี่ ี่ ุ ื ื ในขณะท ี่ E คอกําไรตอหุ ้น ความหมายของ ความหมายของ p/e มอง ื ่ ่ ได ้งายๆ คอ จํานวนปีทจะคนทนโดนสมมตวากําไรคงทตลอด เชน เรา ่ ื ี่ ื ุ ุ ิ ่ ี่ ื้ ซอหุ ้นราคา 10 บาท กําไรตอหุ ้น 2 บาท เพราะฉะนันถ ้ากําไรของ ่ ้ บริษัทยังคงทีไปตลอด การลงทุนครังนีก็จะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ ่ ้ ้ ื้ 5 ปี ดังนันถ ้าสมมติวาหุ ้นทุกตัวในตลาดมีกําไรคงทีตลอด หุ ้นทีน่าซอ ้ ่ ่ ่ ทีสดคอหุ ้นท ี่ pe ตําทสด หรอมระยะเวลาคนทนตํ่าทสดนันเอง ่ ุ ื ่ ี่ ุ ื ี ื ุ ี่ ุ ้ ิ ่ ่ ่ ี่ ิ ้ แตชวตจรงมันไมงายอยางทเราสมมตนะซ ิ กําไรของหุ ้นในตลาดนันม ี ่ ี ิ ่ ่ ทังเพมขน ลดลง หรอคงท ี่ ด ้วยอัตราทีแตกต่างกันไป เลยเป็ นทีมาว่า ้ ิ่ ึ้ ื หุ ้นแต่ละตัวจะมี pe ทเหมาะสมไมเทากน ลองมาดตัวอยางงายๆ ี่ ่ ่ ั ู ่ ่ ข ้างลางนี้ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 110 ~
• • • •

หุ ้น หุ ้น หุ ้น หุ ้น

a มกําไรคงทตลอดม ี ี ี่ b มแนวโน ้มกําไรเตบโต ี ิ c มีแนวโน ้มกําไรลดลง d มีกําไรผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได ้

สมมติ หุ ้นทัง 4 ตัวม ี pe เท่ากับ 6 เหมอนกันหมด ถ ้าให ้เลอกหุ ้นได ้ตัว ้ ื ื ื้ เดยวเราควรจะซอหุ ้นตัวไหน จริงๆแล ้วคงตอบได ้ไม่ยากว่าหุ ้น b น่าจะ ี ้ เป็นการลงทนทดทสด เพราะถ ้ากําไรไมโตก็ใชเวลา 6 ปีในการคนทน ุ ี่ ี ี่ ุ ่ ื ุ ้ ถ ้ากําไรโตขนด ้วยเวลาคนทนก็น่าจะสันกวา 6 ปี แต่ถ ้าถามกลับกันว่า ึ้ ื ุ ่ ื้ หุ ้นตัวไหนทไมควรซออยางมาก ก็น่าจะเป็นหุ ้น c เพราะระยะเวลาคน ี่ ่ ่ ื ทนน่าจะยาวกวา 6 ปี เป็ นแน่ หรอดไมดอาจจะไมมโอกาสคนทนเลยก็ ุ ่ ื ี ่ ี ่ ี ื ุ ่ ได ้ถ ้าบรษัทกําไรลดลงจนกลายเป็นขาด ทุนไปเลย สวนหุ ้น a นันแม ้วา ิ ้ ่ ่ ้ จะไม่ใชการลงทุนทีดทสด แต่อย่างไรก็ใชเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี ก็ ่ ี ี่ ุ ไมถอวาเป็นการลงทนทแยเทาไหร่ ถ ้าเปลยนโจทยให ้สามารถลงทนได ้ ่ ื ่ ุ ี่ ่ ่ ี่ ์ ุ 2 ตัว หุ ้น a ก็น่าจะอยในตัวเลอกด ้วยได ้ ู่ ื ื้ ื้ แตปัญหาอยทหุ ้น d นีแหละครับ จะวาน่าซอหรอวาไมน่าซอตอบยาก ่ ู่ ี่ ่ ่ ื ่ ่ เหลอเกน เพราะกําไรมันเอาแน่เอานอนไมได ้ เดยวขนเดยวลง บางปี ื ิ ่ ๋ี ึ้ ๋ี ิ ิ อาจจะขาดทนมาก บางปีอาจจะพลกมาเป็นกําไรมาก ในความเป็นจรง ุ แล ้วหุ ้นทีอยูในตลาดมีหุ ้นกลุมนีอยูไม่น ้อยเหมือนกัน เพราะฉะนัน ่ ่ ่ ้ ่ ้ ้ิ ี ิ ่ ื ี ข ้อแนะนําข ้อแรกสําหรับการใชวธวเคราะหู ้นด ้วย pe อยางแรกคอ หลก เลยงการใช ้ pe กับหุ ้นทีม ี ธุรกิจ รายได ้ หรือกําไรทีผันผวน (จริงๆวิธ ี ี ่ ่ ้ ้ ๋ี ดัดแปลงนํ าไปใชก็พอมีอยู่ แต่ในเบืองต ้นยังไม่เอามาพูดดีกว่า เดยวจะ พากันงงไปซะกอน) ่ ตอนนเราพอจะเข ้าใจแนวคดคราวๆของการวดมลคาหุ ้นด ้วย pe กนบ ้าง ี้ ิ ่ ั ู ่ ั แล ้ว ถ ้าลองย ้อนกลับไปอ่านทีผมวิเคราะห์หุ ้น ilink เอาไว ้จะเห็นวาผม ่ ่ กําหนด pe ทเหมาะสมของหุ ้น ilink เอาไว ้ท ี่ 8 สมมติวากําไรทีจะเกิด ี่ ่ ่ ในปี 49 นีคดเป็ น e เท่ากับ 1.2 ตอหุ ้น ราคาเหมาะสมก็เอา 8 คูณกับ ้ ิ ่ 1.2 ก็ได ้ 9.6 บาท ดแล ้วงายเหลอเกน แตจรงๆแล ้วกวาทจะกลายมา ู ่ ื ิ ่ ิ ่ ี่ ิ้ เป็ น pe ท ี่ 8 กบ e (กําไรในอนาคต ณ สนปี 49) ท ี่ 1.2 ก็มทมาทีจะ ั ี ี่ ่ เอามาคยกันได ้พอสมควร ติดตามตอนต่อไปครับ ุ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 111 ~

Wednesday, August 02, 2006

การว ัดราคาหนดวย P/E ratio 2 ุ้ ้
การใช ้ pe ในการหาราคาเหมาะสมของหุ ้นจะเห็นได ้วาตัวแปรทม ี ่ ี่ ความสําคัญมากๆคอ pe ทีเหมาะสม กับ e ทีจะเกิดขึนในอนาคต คราว ื ่ ่ ้ นีจะขอพูดเฉพาะ e ทจะเกดขนในอนาคตกนกอนนะครับ ้ ี่ ิ ึ้ ั ่ ่ e ในทีนคอกําไรต่อหุ ้นทีจะเกิดขึน โดยปกตผมถ ้าอยในชวงต ้นๆหรอ ่ ี้ ื ่ ้ ิ ู่ ื กลางๆปี ผมก็จะคาดการณ์กําไรในอนาคตออกไปจนจบปี อย่างตอนนี้ เดอน 8 เหลอเวลาอก 4 เดือนทีบริษัทจะดําเนินงานจนครบปี ผมก็จะ ื ื ี ่ ึ่ ประมาณกําไรออกไปอก 2 ไตรมาสก็จะได ้เป็นกําไรของทังปี 49 ซงจะ ี ้ ่ ประกาศผลออกมาในชวงประมาณปลายเดอน กมภาพันธปี 50 ื ุ ์ เพราะฉะนัน ราคาเป้าหมายของหุ ้นทคดจาก e ตัวนีจะเป็ นเป้ าหมาย ้ ี่ ิ ้ ่ ่ ราคาในชวงปลายเดอน 2 ปีหน ้าด ้วยเชนเดยวกน ื ี ั ่ เวลา สวนใหญในการวเคราะหหุ ้นของผมคอการทําความเข ้าใจกบธรกจ ่ ิ ์ ื ั ุ ิ ให ้เพยงพอท ี่ จะสามารถประมาณกําไรให ้ได ้แม่นยํา ยงแมนเทาไหร่ ี ิ่ ่ ่ ่ โอกาสทผมจะถกก็มมากขนเทานัน ทีนคนสวนใหญ่ก็คงจะงงว่ากําไรจะ ี่ ู ี ึ้ ่ ้ ่ ี้ ประมาณอยางไร อันนีก็ขนอยูกบความเข ้าใจในตัวธรกจของหุ ้นนันๆด ้วย ่ ้ ึ้ ่ ั ุ ิ ้ เราสามารถของย ้อนไปดอดตของบรษัทวารายได ้มแนวโน ้มเป็นอยางไร ู ี ิ ่ ี ่ ต ้นทนผันผวนรเปลา .. โดยปกติผมมักจะชอบลงทุนในหุ ้นทีผลงานไม่ ุ ึ ่ ่ ค่อยผันผวนอยูแล ้ว เพราะฉะนันการคาดการณ์อนาคตก็จะไมซบซอน ่ ้ ่ ั ้ มาก ิ่ ่ ี่ ู ื ่ ิ ี ้ ิ สงตอมาทต ้องดคอ พยายามหาให ้ได ้วาบรษัทมการตังเป้าการเตบโต ึ่ ั อย่างไร ซงหุ ้นหลายตัวมักจะมีการให ้สมภาษณ์เกียวกับแนวโน ้มของ ่ ธรกจอยเรอยๆ เราก็สามารถนําตัวเลขเหลานมาประมาณรายได ้คร่าวๆ ุ ิ ู่ ื่ ่ ี้ ได ้ แต่จะให ้ดีควรจะดู Track ย ้อนหลังไปด ้วยวาในอดตทผู ้บรหารมการ ่ ี ี่ ิ ี คาดการณ์อนาคต ผลลัพธ์ทออกมาใกล ้เคยงความจรงเทาไหร่ เพราะ ี่ ี ิ ่ ผู ้บรหารมหลายประเภท พวกหนงก็มักจะมองโลกในแงด ี คอประมาณ ิ ี ึ่ ่ ื ื เกนความจรง อกพวกก็อาจจะ conservative หน่อย คอประมาณไว ้ตํ่า ิ ิ ี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 112 ~

กวาความเป็นจรง อกพวกก็อาจจะประมาณได ้ใกล ้เคยงความจรง หรือ ่ ิ ี ี ิ ื่ กลมสดท ้ายคอไมคอยซอเทาไหร่ ออกมาให ้ขาวเพอสร ้างราคา โดย ุ่ ุ ื ่ ่ ่ ่ ื่ ั ไม่ได ้มีความสมพันธ์กบความจริงเลย เราจําเป็นต ้องนําปัจจัยเหลานมา ั ่ ี้ คํานงในการประมาณรายได ้ด ้วย แตถ ้าเป็นผู ้บรหารกลมสดท ้ายท ี่ ึ ่ ิ ุ่ ุ ื่ ื ี เชอถอไมคอยได ้ หลีกให ้ห่างเลยดีกว่า ไม่ต ้องไปเสยเวลาประมาณ ่ ่ เพราะยังไงก็คงเดาไมถก (ถ ้าความมั่นใจในการประมาณน ้อย ควรจะ ่ ู ประมาณรายได ้ให ้ตําไว ้กอน เพอความปลอดภัย) ่ ่ ื่ ้ ู หลัง จากประมาณรายได ้แล ้วตอมาก็ประมาณกําไร โดยใชดเอาจาก ่ ้ อดตวามอตราการทํากําไรเทาไหร่ กําไรขนต ้นเป็นอยางไร คาใชจ่าย ี ่ ี ั ่ ั้ ่ ่ ขายและบริหารเป็ นกี่ % ของรายได ้ แล ้วประมาณออกมาเป็นกําไร (ถ ้า ผู ้บรหารมการคาดการณ์อตรากําไรขนต ้นมาให ้ด ้วย ก็สามารถเอามา ิ ี ั ั้ ้ ่ ่ ึ ่ ิ ื่ ี่ ึ ึ ใชได ้ แตอยาลมนะวาเป็นผู ้บรหารประเภทไหน) เรองทควรคํานงถงใน ิ ์ ี่ ขนตอนนคอ ต ้นทน (วัตถุดบ ค่าแรง การลงทนในสนทรพยถาวร ทจะ ึ้ ี้ ื ุ ิ ุ เกดมาเป็นคาเสอมราคา ฯลฯ) มีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญรึ ิ ่ ื่ ่ ุ ิ่ ู ั ้ เปล่า ถ ้าต ้นทนเพมสงมาก ก็ควรประมาณอตรากําไรขันต ้นให ้ลดลงมาก ้่ ่ ิ ิ ่ ่ ี่ หน่อย คาใชจายขายและบรหารปกตจะไมคอยเปลยนแปลงเร็วมาก ่ ่ โดยสวนใหญแล ้ว ถ ้ารายได ้เพิมขึน 10% ค่าขายและบริหารมักจะเพิม ่ ้ ่ ้ ั ไม่ถง 10% ถ ้าไม่แน่ใจก็ประมาณให ้ค่าใชจ่ายสูงๆไว ้ก่อนเป็ นดี (อนนี้ ึ ้ ู ี่ ี ิ ี ่ ่ ขึนอยูกบธุรกิจ ควรดเปลยนเทยบจากงบการเงนในอตวาคาใชจ่ายขาย ้ ่ ั ่ ี ั และบรหารมการเปลยน แปลงอยางไรเทยบกบรายได ้) ิ ี ี่ หลังจากประมาณกําไรได ้แล ้วก็หารด ้วยจํานวนหุ ้น กลายเป็น eps จน จบปี แล ้วก็เอามาคณ pe ทเหมาะสมของหุ ้นนันๆ ก็จะได ้ราคาเป้าหมาย ู ี่ ้ ่ ื ี่ ้ ี ุ ี่ ออกมาได ้ไมยาก .... อยาลมทในขันตอนการประมาณถ ้ามจดไหนทไม่ ่ ่ ี่ มั่นใจให ้ประมาณโดยกดให ้กําไร ตําไว ้เสมอ และทสําคัญห ้ามหลอก ตัวเอง อยามองโลกในแงดจนเกนเหตเพราะจะทําให ้เราคํานวณราคา ่ ่ ี ิ ุ ุ ี่ ่ ิ เป้าหมายได ้สง โอกาสขาดทนจะเยอะ ในขณะทมองโลกในแงร ้ายเกน ู ี เหตอยางน ้อยก็ไมทําให ้เราขาดทน แค่อาจจะทําให ้เสยโอกาสในการ ุ ่ ่ ุ ื้ ี ี ซอหุ ้นราคาถกเทานันเอง (ยังไงเสยดายนํ้ าลายหก ก็ยังดีกว่าเสยใจ ู ่ ้ นํ้าตาตกอยด) ู่ ี www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 113 ~

่ สําหรับ ผมถ ้าจะประมาณกําไรได ้แม่นๆนั น สวนใหญจะต ้องมโอกาสได ้ ้ ่ ี คยกบผู ้บรหารด ้วย เพราะทําให ้เราเข ้าใจธรกจเค ้ามากขน โดยปกตผม ุ ั ิ ุ ิ ึ้ ิ ่ ชอบยงคําถามเหลานี้ เชน ตังเป้ารายได ้โตก ี่ % อตรากําไรขนต ้นจะ ิ ่ ้ ั ั้ รักษาระดับเดมไว ้ได ้ม๊ ัย มีปัจจัยอะไรทีน่าเป็ นห่วงสําหรับธุรกิจมั๊ย ฯลฯ ิ ่ ก็จะทําให ้เราได ้ข ้อมลในการประมาณกําไรได ้พอสมควร นอกจากนการ ู ี้ พดคยยังทําให ้เราพอจะมองออกได ้วานสัยของผู ้บรหารเป็นอยาง ไร ขี้ ู ุ ่ ิ ิ ่ ื่ ั ์ ึ โม ้หรอเปลา ซอสตยรเปลา หรอวามฝีมอรเปลา โอกาสทีจะได ้คุยกับ ื ่ ่ ื ่ ี ื ึ ่ ่ ่ ่ ผู ้บริหารก็อาจจะน ้อย แต่ก็ไม่ใชวาจะไม่มโอกาสเลย ไว ้จะมาเล่าอีกที่ ี ครับ วนนเทานกอนละกน ั ี้ ่ ี้ ่ ั

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 114 ~

Tuesday, August 08, 2006

คุยก ับผูบริหาร ้
ต่อจากคราวทีแล ้วทีทงท ้ายไว ้ว่าการทีผมจะประเมินกําไรของหุ ้น ่ ่ ิ้ ่ ่ ลวงหน ้าให ้ แมนได ้นันการคยกบผู ้บรหารคอนข ้างจะชวยได ้พอสมควร ่ ่ ้ ุ ั ิ ่ ทีนหลายคนอาจจะคิดว่าจะเอาโอกาสทีไหนทีจะได ้คุยกับผู ้บริหาร ี้ ่ ่ เพราะปกตเราเลนหุ ้นนโอกาสได ้เจอผู ้บรหารคงน ้อยอยแล ้ว วิธคยกับ ิ ่ ี่ ิ ู่ ี ุ ้ ี ู่ ่ ผู ้บรหารทผมใชก็มอยหลายวธ ี เชน ิ ี่ ิ


ประชม ผู ้ถอหุ ้น: ปกติจะจัดปี ละครัง (นอกจากจะมนัดประชมเพอ ุ ื ้ ี ุ ื่ vote เรืองพิเศษบางรายการ) คนทจะมสทธเข ้าประชมก็ ่ ี่ ี ิ ิ ุ ื้ จําเป็นต ้องมหุ ้นอยู่ จะมากจะน ้อยแค่ไหนก็ได ้ ผมชอบทีจะซอหุ ้น ี ่ ทีตัวเองคิดว่าน่าจะดีเก็บไว ้อย่างละ 100 หุ ้น เพอเอารายงาน ่ ื่ ประจําปีไว ้อาน และก็เพอให ้มสทธเข ้าประชม (บางครังผมไม่มหุ ้น ่ ื่ ี ิ ิ ้ ี ุ ก็ยังขอเค ้าเข ้าไปประชมเหมอนกัน ตอนแรกก็เกอบไมได ้ อ ้อนไป ุ ื ื ่ ิ ื้ อ ้อนมาจนเค ้ายอม) อยางหุ ้น ilink นผมก็ตัดสนใจซอครังแรกตอน ่ ี้ ้ ทเข ้าประชมผู ้ถอหุ ้นนแหละครับ ก่อนหน ้านั นดูธรกิจแล ้วยังไม่ ี่ ุ ื ี่ ้ ุ เข ้าใจ หลังจากคยแล ้วก็ชอบผู ้บรหาร แล ้วจากการพดคยก็ ุ ิ ู ุ ั่ ื้ ประมาณกําไรของ ilink ได ้ ออกจากห ้องประชมก็เลย โทรสงซอ ุ ทันทเลย ี Opportunity Day: เป็นงานทตลาดหลักทรัพยจัดขนปีละ 4 ครัง ี่ ์ ึ้ ้ เพอให ้นักลงทน นักวเคราะห ์ หรอคนทสนใจมโอกาสได ้คยกบ ื่ ุ ิ ื ี่ ี ุ ั ผู ้บรหาร ผมเจอหุ ้นดีๆหลายตัวก็จากงานนีครับ ลองติดตาม ิ ้ ื ่ รายละเอียดได ้จาก www.thaiinvestors.com หรอไมก็ไป www.thaivi.com/webboard แล ้ว search หากระทู ้ทมคําวา ี่ ี ่ opportunity day หรอ opp day จะมีรายละเอียดบอกว่าวันไหนม ี ื บรษัทไหนมาพดบ ้าง ิ ู โทร ไปหาเลย: วิธนแล ้วแต่ดวงครับ โทรไปก็ขอคุยกับ ฝ่ ายนัก ี ี้ ึ่ ลงทนสมพันธ ์ ซงบางแล ้วแตวาบางบรษัทก็มบางบรษัทก็ไมม ี ุ ั ่ ่ ิ ี ิ ่ บางทโทรไปก็ให ้ข ้อมลดมาก บางทก็ไมคอยได ้เรองเทาไหร่ ี่ ู ี ี่ ่ ่ ื่ ่

• •

• •www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 115 ~


่ ี ื่ ่ อนๆ: เชนมเพอนๆพๆนักลงทนผู ้จักกับผู ้บรหารกขอเข ้าพบสวนตัว ื่ ี่ ุ ิ ็ แต่ไม่คอยเกิดขึนบ่อยเท่าไหร่ครับวิธนี้ ่ ้ ี

แรกๆ เราไปก็อาจจะยังนกไมออกนะครับวาจะถามอะไรผู ้บรหาร แตถ ้า ึ ่ ่ ิ ่ ไปบ่อยขึนเรือยๆ ลองฟังเอาจากแนวทางการถามของคนอนก็จะพอจับ ้ ่ ื่ ทางได ้วาเราควรถามอยางไรเพอ ให ้ได ้คําตอบทีด ี ่ ่ ื่ ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 116 ~

Monday, August 14, 2006

การว ัดราคาหนดวย P/E ratio 3 ุ้ ้
ื้ ในการเลอกซอหุ ้นเราต ้องเทยบระหวางราคาทเราจะจ่ายกบคณภาพ ื ี ่ ี่ ั ุ ของหุ ้น ยงหุ ้นมคณภาพสง pe ทเหมาะสมของหุ ้นนันๆก็ควรจะสงไป ิ่ ี ุ ู ี่ ้ ู ิ ด ้วยการประเมนคณภาพของหุ ้น ผมมองว่าเป็ นศลปะ ไม่มสตรตายตัวใน ิ ุ ี ู การคดออกมาเป็นตัวเลข เพราะคณภาพนันมันวดออกมาเป็นตัวเลขได ้ ิ ุ ้ ั ้ ยาก ก็อาศัยใชประสบการณ์ฝึกดไปเรอยๆก็พอจะได ้ไอเดยวาหุ ้น ู ื่ ี ่ ประเภทไหนควรม ี pe เท่าไหร่ โดยผมจะมี check list คราวๆในใจ เอาไว ้ประเมนคณภาพของหุ ้นดังนี้ ่ ิ ุ
การเติบโตของรายได้: แนวโน ้มอตสาหกรรม, ความสามารถ ุ ของคูแข่ง, ความสามารถในการเพมยอดขายของบรษัท ่ ิ่ ิ ความสามารถในการควบคุมต้นทุน: อํานาจต่อรองเทียบกับ supplier, ความสามารถในการผลักภาระไปให ้ลกค ้า ู ความผ ันผวนของรายได้และกําไร: ยงผันผวนมาก ผมมองวา ิ่ ่ คณภาพจะคอนข ้างตํา ุ ่ ่ ื่ ั ์ ผูบริหาร: ความซอสตย, ความขยัน, ความเกง (ต ้องระวัง ้ ่ ผู ้บรหารทขโม ้เกงนดนง เพราะเราอาจจะคดวาฝีมอดทังทจรงๆ ิ ี่ ี้ ่ ิ ึ ิ ่ ื ี ้ ี่ ิ แล ้วอาจจะไม่ได ้เรืองเลยก็ได ้) ่ โครงสรางการเงนของบรษ ัท: หนสนเทยบกบสวนทน, หนีสน ้ ิ ิ ี้ ิ ี ั ่ ุ ้ ิ เทียบกับกําไร, เงนสดทเหลออยหกด ้วยหนสน ิ ี่ ื ู่ ั ี้ ิ ฯลฯ

จาก ปัจจัยตางๆข ้างต ้นทเป็นตัววดคณภาพ ลองพยายามประเมน ่ ี่ ั ุ ิ ออกมาให ้ได ้วาหุ ้นทเราวเคราะหนันอยในกลมไหน แล ้วลองเอามา ่ ี่ ิ ์ ้ ู่ ุ่ เทยบกบหุ ้น 5 กลมข ้างลางทผมเขยนเอาไว ้ ี ั ุ่ ่ ี่ ี


หนทมคณภาพแย ่ (หนเกรด F) กจการทขาดทน หนสนเยอะๆ ุ ้ ี่ ี ุ ุ้ ิ ี่ ุ ี้ ิ หรอกําไรเอาแน่เอานอไมได ้ปีนงกําไรปีนงขาดทน หรอพวกท ี่ ื ่ ึ ึ ุ ื ื้ ผู ้บริหารไว ้ใจไม่ได ้ พวกนีไม่ต ้องประเมิน pe หรอกครับอยาไปซอ ้ ่ มันเลยดีกว่า

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 117 ~
หุนทีมคณภาพกลางๆ (หนเกรด C) หนีสนกลางๆ รายได ้และ ้ ่ ี ุ ุ้ ้ ิ ้ ่ ิ กําไรไมคอยเตบโต หรอเตบโตชาไมเกน 5% ตอปี pe ควรจะอยู่ ่ ่ ิ ื ิ ่ แถวๆ 5-6 หุนคุณภาพดีพอใช ้ (หนเกรด B) หนีไม่มาก รายได ้ไม่ผันผวน ้ ุ้ ้ โตอยางสมําเสมอ กําไรในอนาคตเติบโตระดับ 5-15% ตอปี pe ่ ่ ่ น่าจะประมาณ 6-9 หุนคุณภาพดี (เกรด A) หนีน ้อย หรือไม่มเลย รายได ้โตอย่าง ้ ้ ี ตอเนอง กําไรในอนาคตคาดวาจะโตในระดับ 15% ขึนไป pe ่ ื่ ่ ้ เหมาะสมประมาณ 9-12 หนสุดยอด (Super stock) หนีน ้อยหรือไม่ม ี รายได ้มั่นคงมาก ุ้ ้ และโตขนอยางสมํ่าเสมอ กําไรโตขึนในระดับ 20-30% ผู ้บรหาร ึ้ ่ ้ ิ ื่ ั เกง ขยัน ซอสตย ์ แนวโน ้มธรกจด ี มอํานาจในการตอรองตอ ่ ุ ิ ี ่ ่ supplier สง อยในอตสาหกรรมทไมแขงขันกันเรองราคาเป็นหลัก ู ู่ ุ ี่ ่ ่ ื่ ั้ สามารถผลักภาระให ้ลกค ้าได ้ ฯลฯ พวกหุ ้นชนยอดพวกนี้ pe ู ตังแต่ 12 ขึนไปจนถึง 20 ้ ้

ตัวเลขทีแสดงเป็นเพยงแค่ Guideline คร่าวๆเท่านันนะครับ อย่าไปคิด ่ ี ้ ว่าเป็ นสูตรตายตัวอะไร ทีแบ่งออกมาเป็ นกลุมแบบนีผมว่าเข ้าใจง่ายดี ่ ่ ้ อาน Blog วนนแล ้วจําเกรดของหุ ้นไว ้ด ้วยก็ดนะครับ เผอในอนาคตผม ่ ั ี้ ี ื่ ้ ื่ อาจจะยกเกรดเหลานมาใชในสอสารให ้เข ้าใจได ้ตรงกน ่ ี้ ั ปล. ตามการประเมนมลค่าหุ ้นด ้วย pe ก็ยังมข ้อจํากด และข ้อควรระวัง ิ ู ี ั ึ่ หลายประการ ซงจะเอามาพดกันตอในคราวหน ้านะครับ ู ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 118 ~

Saturday, August 19, 2006

ขอจาก ัดของการใช ้ pe ้ ํ
ทบอกไปวันกอนนะครับวาการใช ้ pe ประเมนราคาหุ ้นยังมข ้อจํากดอยู่ ี่ ่ ่ ิ ี ั บางกรณี ผมจะขอยกตัวอย่างให ้ดูกนนะครับ ั มอยูชวงนึงทีหุ ้นกลุมเดือนเรือวิงขึนกันกระจาย ตอนนันเองผมก็เลนไป ี ่ ่ ่ ่ ่ ้ ้ ่ กบเค ้าด ้วย แตตอนนันยอมรับครับวาไมคอยรู ้เรองอะไรเทาไหร่ อาศัย ั ่ ้ ่ ่ ่ ื่ ่ ่ เลนตามๆ เค ้าไป เห็นเค ้าบอกวาคาระวางเรออยในชวงขาขน psl หุ ้น ่ ่ ่ ื ู่ ึ้ เรอเทกอง วงจากประมาณ 6 (ปรับการแตกหุ ้นแล ้ว) ไปถึง 50 กวาบาท ื ิ่ ่ หุ ้น tta วึงจาก 10 บาทไป 40 บาท ตอนนันผลประกอบการของกลม ่ ้ ุ่ เรอออกมาดจนน่าใจหาย กําไรพงพรวดเป็นประวตกาล แตแล ้วเมอเวลา ื ี ุ่ ั ิ ่ ื่ ผานไปพักนง คาระวางเรอเรมไหลจากจดสงสดลงมาเรอยๆ ราคาของ ่ ึ ่ ื ิ่ ุ ู ุ ื่ ่ หุ ้นเดนเรอก็ไหลลงตามเชนเดยวกัน psl ไหลจาก 50 ลงมา เหลอ 30 ิ ื ี ื กว่าๆ (ผมขายไปแถว 35-38 บาท) tta ก็ไหลลงมาเหลือ 20 กว่าๆ ่ ่ ่ ุ่ ิ ื ่ ู ื เพราะคนสวนใหญมองวาอนาคตของกลมเดนเรอจะไมหรหราเหมอนงบ ทประกาศ ออกมาอกแล ้ว ี่ ี เรองทเกดขนกบกลมเดนเรอข ้างต ้น ก็เป็ นเรืองปกติทเกิดในตลาดหุ ้นที่ ื่ ี่ ิ ึ้ ั ุ่ ิ ื ่ ี่ ธุรกิจก็มขนมีลง ราคาหุ ้นกมขนมลง เป็นเรองปกตธรรมดาทคนเลนหุ ้น ี ึ้ ็ ี ึ้ ี ื่ ิ ี่ ่ ั ู่ ่ ึ่ ื อยางเราต ้องยอมรับกนแตมเรองทน่า สงเกตอยอยางหนงก็คอ เรา ่ ั ่ ี ื่ ี่ สามารถใช ้ pe ในการวเคราะหหุ ้นเรอได ้รเปลา? เนองจากคาระวางเรอ ิ ์ ื ึ ่ ื่ ่ ื ่ ้ ่ ่ ุ่ ื ทีเพิมสูงขึนมากในชวงนั นทําให ้ผลประกอบการทีผาน มาของกลมเรอ ่ ่ ้ สงมาก การใช ้ pe ทคํานวณจากผลประกอบการในอดต (ทเห็นตาม ู ี่ ี ี่ ื ิ ์ หน ้าหนังสอพมพ) จะทําให ้หุ ้นกลุมนีม ี pe ตํามากๆ บางตัวอาจจะม ี pe ่ ้ ่ เพียงแค่ 3-4 เท่านั น แต่หุ ้นเรือนีราคาถูกจริงรึเปล่า? ผมว่าเนืองจาก ้ ้ ่ ความเป็นวฏจักรของธรกจเดนเรอทจะมชวงท ี่ คาระวางเพมขนสงจน ั ุ ิ ิ ื ี่ ี ่ ่ ิ่ ึ้ ู ่ กําไรดมาก และชวงทคาระวางลดลงจนถงกบทําให ้บรษัทเหลานี้ ี ี่ ่ ึ ั ิ ่ ขาดทนได ้งายๆ ถ ้าค่าระวางเรือเป็ นขาลง ผลกําไรของกลุมจะลดลง จน ุ ่ ่ ทําให ้ e ทใชคํานวณนันลดลง ถ ้าหุ ้นราคาไมลง pe ก็จะทําให ้ pe นัน ี่ ้ ้ ่ ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 119 ~

ื้ เพมขนอยางมากหุ ้นก็จะมถกอกตอไป ใครซอเข ้าไปตอน pe ตําๆก็ ิ่ ึ้ ่ ี ู ี ่ ่ อาจจะขาดทุนได ้ง่ายๆเหมือนกัน ่ โดยสรุปแล ้วจะเห็นว่าหุ ้นที่ เป็ นวัฏจักรรายได ้มีชวงขาขึนและขาลง การ ้ ใช ้ pe ประเมนราคาไมใชวธทเหมาะสมนัก เพราะหุ ้นทดเหมอนราคาถก ิ ่ ่ ิ ี ี่ ี่ ู ื ู อาจจะกลายทีราคาแพงขึนมาได ้ทันทีทผลกําไรของ บริษัทลดลง ่ ้ ี่ ตามวฏจักร ั ปล. ผมไม่ได ้บอกว่าหุ ้นเรือไม่ดนะครับ เพราะทผานมาหุ ้นก็วงขนลง ี ี่ ่ ิ่ ึ้ ตามดัชนคาระวางเรอทผันผวนมาตลอด การจะทํากําไรจากหุ ้นเรอได ้คง ี ่ ื ี่ ื ต ้องเข ้าใจธรกจนเป็นอยางมากพอทบอกได ้วา คาระวางเรอจะเป็นอยาง ุ ิ ี้ ่ ี่ ่ ่ ื ่ ึ ไหรในอนาคต (ซงยากเอามากๆ) อยาลมนะครับ สําหรับหุ ้นทีเป็ นวัฏ ่ ื ่ จักร (พวกเรอ เคม ี ปิโตรเลยม ฯลฯ) อยาเผลอไปใช ้ pe ในการประเมน ื ี ่ ิ ราคา ไมงันเดยวจะหาวาผมไมเตอน ่ ้ ๋ี ่ ่ ื

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 120 ~

Monday, August 28, 2006

pe (อกรอบ) ี
วนนไมได ้เขยนเองครับ ... ขอยมทคณ Invisible Hand เขยนไว ้ในเว ั ี้ ่ ี ื ี่ ุ ี ปบอร์ด Greenbull มาให ้อานกัน เพราะผมเองก็พยายามจะเขยนถง pe ่ ี ึ ื่ ื ให ้เข ้าใจแตมันก็ยากเหลอเกนทจะสอสารออกมาเป็นตัวหนังสอ (ถ ้าให ้ ่ ื ิ ี่ พดให ้ฟังน่าจะงายกวา) พอดไปอานของ Invisible Hand เขียนไว ้ดี ู ่ ่ ี ่ มากเลยเอามาให ้อานกนด ้วย (อู ้ไปในตัว) ่ ั _______________________________ โดย Invisible Hand เนืองจากได ้มีเพือนถามเรืองนีมาในกระทู ้ข ้างล่าง ผมจึง copy คําตอบ ่ ่ ่ ้ ออกมาตงกระทู ้ใหมเพอความสะดวกในการค ้นหาในอนาคตครับ ั้ ่ ื่ ิ่ ี่ เรือง การประเมนราคาทเหมาะสมของหุ ้นนันผมคดวาเป็นสงทยาก และ ่ ิ ี่ ้ ิ ่ ราคาทเหมาะสมของหุ ้นนันสามารถเปลยนแปลงได ้เรอยๆ เมอเวลาผาน ี่ ้ ี่ ื่ ื่ ่ ่ ่ ่ ่ ไป และสถานการณ์ตางๆ เปลียนไป ยกตัวอย่างเชน หุ ้นตัวหนึงมี eps 1 บาท และม ี p/e ทเหมาะสมคอ 15 เทา ในปีนราคาทเหมาะสมคอ 15 ี่ ื ่ ี้ ี่ ื บาท แต่หุ ้นตัวนีมการเติบโตเฉลียปีละ 20% ราคาทเหมาะสมในปีหน ้าก็ ้ ี ่ ี่ ื จะเพมเป็น 1.2*15 คอ 18 บาท ิ่ ิ่ ี่ ี่ ื นอกจากนี้ สงททําให ้ราคาเหมาะสมอาจจะเปลยนแปลงคอ สภาพแวดล ้อมตางๆ รวมไปถึงการเปลียนแปลงในตัวบริษัทเองทีอาจจะ ่ ่ ่ ึ่ ทําให ้การเพมขนของกําไร เพิมขึนหรือน ้อยลง กว่าทีคาดไว ้ ซงการ ิ่ ึ้ ่ ้ ่ เพมขนหรอลดลงของกําไรทคาดหวง จะมสวนทําให ้ p/e ของหุ ้นตํ่าลง ิ่ ึ้ ื ี่ ั ี ่ หรอสงขนด ้วย ดังนันหาก eps growth ลด ก็ทําให ้ eps ในปี ตอไปลด ื ู ึ้ ้ ่ จากทีคาดไว ้ และ p/e ทเหมาะสมหรอ p/e ทีตลาดจะให ้กับหุ ้นตัวนันๆ ่ ี่ ื ่ ้ ่ ลดลงด ้วย เป็ น 2 เด ้ง ในทางกลับกันก็เชนกัน ดังนันเราอาจจะเห็นวา ้ ่ ้ ตลาด เปลียนแปลงราคาทีเหมาะสมสําหรับหุ ้นตัวนั นได ้เร็วและรุนแรง ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 121 ~

่ พอสมควรครับ เชน หุ ้น MINT เคยได ้ p/e 10-15 เท่า เพราะตลาดคาด ว่าหุ ้นตัวนีจะโตได ้ปี ละ 10-15% แตเมอ mint สามารถเติบโตในปี ก่อน ้ ่ ื่ ได ้เ 40% ก็กลายเป็นวาตลาดก็ให ้ p/e ของmint สูงถึง 20-25 เทา ่ ่ ดังนัน หากเรายดตดกบวา mint ไมควรม ี p/e เกิน 15 เทาก็กลายเป็น ้ ึ ิ ั ่ ่ ่ วาอาจจะขายหุ ้น mint กอนเวลาอนควรก็เป็นได ้ ่ ่ ั หรอหุ ้น amata ในปี 44-45 เคยม ี p/e เพียง 4-6 เท่า แต่ปัจจุบัน มี ื p/e 15-20 เท่า ดังนัน ความคาดหวังของนั กลงทุน ณ เวลาทีตางกัน ้ ่ ่ สถานการณ์ตางกัน ก็มความแตกต่างกันมากครับ ่ ี ั แม ้กระทั่งหุ ้นกลมอสงหาฯ หรอวัสดกอสร ้าง เคยได ้ p/e 10-20 เทาใน ุ่ ื ุ ่ ่ ื้ ปี 46 แต่ปัจจุบัน p/e 6-8 เท่า หลายคนยังไม่อยากซอเลยครับ ดังนัน ผมคดวาการคํานวณราคาทเหมาะสมของหุ ้นแตละตัวนันคอนข ้าง ้ ิ ่ ี่ ่ ้ ่ ่ ึ่ ลําบาก สําหรับผมเองคงจะบอกได ้วา หุ ้นตัวหนงๆ นันยังถกพอสมควร ้ ู ี่ ื ่ และม ี upside มาก ในขณะท ี่ downside หรอความเสยงไมมากนัก ทํา ื ่ ึ่ ่ ี่ ให ้น่าสนใจในการลงทน หรอบอกวาหุ ้นตัวหนงแพงกวาทควรจะเป็น ุ หรอม ี downside พอสมควร หรอมอนาคตทไมน่าสนใจหรอมความ ื ื ี ี่ ่ ื ี ื ่ ่ กงวลอะไรบางอยาง ทําให ้ไมน่าสนใจนัก หรออยางมากก็บอกได ้วาหุ ้น ั ่ ่ ื้ ่ ่ ี่ ่ ่ ตัวนันๆ ตามพนฐานแล ้วราคาหุ ้นไมควรตํ่ากวากบาทตอหุ ้น แตผมเอง ้ ไมสามารถทํานายราคาทเหมาะสมของหุ ้นตัวนันได ้อยางถกต ้องครับ ่ ี่ ้ ่ ู และไม่สามารถบอกได ้ว่าหุ ้นตัวนั นจะขึนไปถึงเท่าไหร่ถงจะน่าขายทีสด ้ ้ ึ ่ ุ หากเปรยบเทยบก็เหมอนกบวา หากมคน 10 คนวงแขงกัน ผมสามารถ ี ี ื ั ่ ี ิ่ ่ บอกได ้วา 3 คนไหนน่าจะมอันดับแรกๆ หรอ พอจะบอกได ้วานักวง 3 ่ ี ื ่ ิ่ คนทีผมเลือกมานันควรจะทําเวลาได ้ไม่เกินกีวนาที แต่ผมไม่สามารถ ่ ้ ่ ิ ้ ่ ่ ิ บอกได ้วาทง 3 คนหรือแต่ละคนจะใชเวลาวิงกีวนาทีครับ ่ ั้ ิ่ ี่ ึ ดังนัน การทการประเมนราคาทเหมาะสมเป็นสงทยาก ระยะหลังๆ ผมจง ้ ี่ ิ ี่ เน ้นการทเลอกหุ ้นทด ี คอ อยในธรกจทมการเตบโต บริษัทมีความ ี่ ื ี่ ื ู่ ุ ิ ี่ ี ิ ได ้เปรียบในการแข่งขัน และมีผู ้บริหารทีด ี แล ้วถอลงทนไปเรอยๆ ครับ ่ ื ุ ื่ ึ ิ ่ ุ่ ุ กลาวคอ ผมคดวาเราควรจะทมเทเวลาในการศกษาปัจจัยด ้านคณภาพ ่ ื
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 122 ~

่ หรอ qualitative เชน การวเคราะหทําความเข ้าใจในธุรกิจ มากกว่า ื ิ ์ ปั จจัยด ้านตัวเลขหรือปริมาณครับ ิ่ ึ่ การวเคราะหความถกแพงของหุ ้นก็เป็นสงสําคัญครับ ซงหลักๆ คอการดู ิ ์ ู ื ้ ั p/e การใช ้ p/e นันต ้องใชกบหุ ้นทไมใชหุ ้นวฎจักรเทานันนะครับ ถ ้า ้ ี่ ่ ่ ั ่ ้ ้ ิ ี ื่ ึ่ เป็นหุ ้นวฎจักรก็ต ้องใชวธอนๆ ดู ซงผมคิดว่านักลงทุนทั่วไปทียังไม่ได ้ ั ่ ึ ึ้ ศกษาลึกซงยังไม่ควรเริมศกษาจาก หุ ้นวฎจักรครับ ่ ึ ั (ยังไม่จบนะครับ ยังมีตอเดียวจะทยอยมาใส่ มันยาวมากๆ) ่ ๋

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 123 ~

Thursday, August 31, 2006

pe หนว ัฏจ ักร ุ้
วนนผมอู ้ตออกรอบ เพราะทคณ Invisible Hand เขียนต่อไว ้จากวัน ั ี้ ่ ี ี่ ุ ก่อนยังมีตอ ่ _______________________________ Invisible Hand ผมเคยเขียนถึงหุ ้นวัฎจักรไปบ ้างแล ้ว เผือหลายท่านยังไม่ได ้อ่าน ผม ่ ขอฉายหนังซํ้านะครับ หุ ้นวฎจักรแบงเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ครับ ั ่ 1. หุ ้น commodity cyclical หุ ้นประเภทนสวนใหญเป็นหุ ้นทผลต ี้ ่ ่ ี่ ิ ิ ึ่ ิ สนค ้าโภคภัณฑหรอ commodity ซงสนค ้าจะหน ้าตาเหมอนกัน ์ ื ื ิ ื ิ ี่ ทําให ้ผู ้ผลตเกอบทกรายจะต ้องขายสนค ้าหรอบรการทราคา ิ ื ุ เดียวกัน ได ้แก่ เหล็ก ปิ โตรฯ นํ้ ามัน ถ่านหิน เรือ แร่ธาตุ ฯลฯ หุ ้น ึ้ ประเภทนจะม ี cycle ขนลงตาม demand supply ของ ี้ ึ่ อตสาหกรรม ซงมีปัจจัยด ้านการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเข ้ามา ุ ่ เกยวข ้องในด ้าน demand และมีปัจจัยด ้านการเพิมหรือลดการ ี่ ึ่ ผลิตของผู ้ผลิตรายใหญ่ๆ ของโลกซงเป็นตัวกําหนด supply ึ ุ ิ ิ ์ ู ้ ดังนันผู ้ศกษา cycle ของธรกจจะต ้องวเคราะหให ้ถกทังด ้าน ้ demand และ supply ถกด ้านเดยวไมพอครับ ู ี ่ ิ 2. หุ ้น economic cyclical หุ ้นประเภทนีแม ้จะไม่ได ้ผลิตสนค ้าโภค ้ ภัณฑ ์ แตสนค ้าหรอบรการนันมความผันผวนตามภาวะเศรษฐกจ ่ ิ ื ิ ้ ี ิ ิ สง เพราะอาจจะเป็นสนค ้าทไมได ้จําเป็นตอการดําเนนชวตนักหรอ ู ี่ ่ ่ ิ ี ิ ื ื้ ิ ื ้ พอจะชะลอการ ซอได ้ หรอ/และ สนค ้าของผู ้ผลิตเหล่านีแม ้ไม่ได ้ เป็ น commodity ไมได ้มความแตกตางกันมากนักและลกค ้าพร ้อม ่ ี ่ ู จะ switching จากยีห ้อหนึงไปอีกยีห ้อ ทําให ้เมือภาวะเศรษฐกิจ ่ ่ ่ ่ ตกตําจึงมีการตัดราคากัน หรอเป็นธรกจทมต ้นทนคงทสงมากทํา ่ ื ุ ิ ี่ ี ุ ี่ ู ให ้การลดลงของรายได ้ใกล ้เคยงกบ กําไรทีจะลดลง หุ ้นกลุมนี้ ี ั ่ ่ ่ ุ ่ ิ ิ ึ เชน รถยนต ์ อสังหาฯ วัสดกอสร ้าง อเลคทรอนกส ์ รวมไปถงหุ ้น กลมสถาบันการเงน คอ ธนาคาร เงนทนและหลักทรัพย ์ ุ่ ิ ื ิ ุ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 124 ~

การ วเคราะหหุ ้น economic cyclical นัน ต ้องอาศัยความสามารถใน ิ ์ ้ การวเคราะหเศรษฐกจมหภาคสงครับ เพราะยอดขายของหุ ้นกลม ิ ์ ิ ู ุ่ ื่ ดังกลาวมความเกยวข ้องกบภาวะเศรษฐกจและความ เชอมั่นของ ่ ี ี่ ั ิ ึ่ ิ่ ่ ผู ้บรโภคคอนข ้างสง ซงเป็ นสงทีผมคิดว่าเป็ นเรืองทีคอนข ้างยาก ิ ่ ู ่ ่ ่ สําหรับนักลงทนอยางเราท ี่ จะไปทํานายแนวโน ้มเศรษฐกิจในอนาคต ุ ่ ของประเทศ ทีปัจจุบันมีตัวแปรในอนาคตทีคาดการณ์ยากจํานวนมาก ่ ่ ่ ่ เชน การเมอง ราคานํ้ามัน เศรษฐกจประเทศสําคัญๆ เชน สหรัฐ จน ื ิ ี หุ ้น cyclical ทังสองประเภทนัน ดู p/e เป็ นหลักไม่ได ้ครับ โดยเฉพาะ ้ ้ ่ ่ ู หุ ้น commodity cyclical หุ ้นเหลานี้ แม ้ p/e ตํามาก ก็จะใชวาถกเสมอ ่ ่ ่ ไป หรอชวงท ี่ p/e สงก็ไมจําเป็นต ้องแพงเสมอไป เชน หากธรกจกําลัง ื ่ ู ่ ุ ิ อยูชวง peak หุ ้นประเภท cyclical มักจะมีกําไรทีสงมากทําให ้ p/e ตํา ่ ่ ่ ู ่ แตเมอธรกจเข ้าสขาลงกําไรจะลดลงแรงมากหรอถงขันขาดทน ่ ื่ ุ ิ ู่ ื ึ ้ ุ ดัง นัน สําหรับนักลงทนทเป็นมอใหม่ หรอเป็นนักลงทนทมงานประจํา ้ ุ ี่ ื ื ุ ี่ ี ึ คอนข ้างยงและไมมเวลาศกษามากนัก ผมจงแนะนําให ้ดหุ ้นกลมทเป็น ่ ุ่ ่ ี ึ ู ุ่ ี่ ึ่ ่ non-cyclical เป็ นหลัก ซงจะปลอดภัยกว่าและวิเคราะห์งายกว่าครับ สําหรับ หุ ้น non-cyclical ผมให ้ดู p/e ครับ แตต ้องเป็น eps ท ี่ adjust ่ ิ กําไรทไมใชการดําเนนงานออกนะครับ และเป็น fully diluted eps คอ ี่ ่ ่ ื ึ ึ ื่ ั รวมผลของ warrant esop เข ้ามาแล ้ว และคํานงถงเรองอตราภาษีใน ี่ ี ิ ิ ิ อนาคตด ้วยสําหรับหุ ้นทยังมสทธพเศษ ทางภาษีอยู่ ุ ื ี่ ่ ่ ิ หุ ้นทน่าสนใจ ในการลงทนคอ หุ ้นทม ี p/e ตํากวาการเตบโตของกําไร ี่ เฉลยตอปี ในอก 5-10 ข ้างหน ้าครับ คอ ควรจะวเคราะหให ้แตกฉานจน ี่ ่ ี ื ิ ์ เห็นภาพของธรกจอยางน ้อยในอก 5 ปีข ้างหน ้า ถ ้าให ้ด ี 10-20 ปี ก็จะดี ุ ิ ่ ี มากครับ ดังนันหุ ้นทอาจจะเตบโตปีละ 30% แต่ทําได ้แค่ปีเดียว ก็ไม่ ้ ี่ ิ ี น่าสนใจในความคิดผมครับ เว ้นเสยว่าจะโต 100% ในปีเดยวก็อาจจะ ี น่าสนใจในการลงทุนอีกลักษณะคือ แบบ hit and run ครับ นอก จากนี้ ต ้องอยางลมพจารณาเรอง คณภาพของกําไร ด ้วยนะครับ ่ ื ิ ื่ ุ ตามทผมเคยเขยนกระทู ้เรองนไว ้แล ้ว คอ เราจะต ้องให ้ p/e สงกวาใน ี่ ี ื่ ี้ ื ู ่ หุ ้นทมคณภาพของกําไรสง และให ้ p/e ตํากวาในหุ ้นคณภาพกําไรตํ่า ี่ ี ุ ู ่ ่ ุ ุ ุ หรอไมลงทนเลยในกรณีคณภาพของกําไรตํ่ามาก ื ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 125 ~

Tuesday, September 05, 2006

pe หนว ัฏจ ักร (สดทาย) ุ้ ุ ้
บทความของคณ Invisible Hand เรือง pe วนนเป็นตอนสดท ้ายแล ้วนะ ุ ่ ั ี้ ุ ครับ (ต ้องขอขอบคณ คณ Invisible Hand มากๆครับ ทมบทความดๆ ุ ุ ี่ ี ี มาให ้อานกนเรอยๆ) ่ ั ื่ ______________________________ By Invisible Hand ดังนันคําถาม ก็คอ จะทราบได ้อย่างไรว่าหุ ้นแต่ละตัวจะมีการเติบโตกี่ ้ ื % ตอปีในอก 5-10 ปีข ้างหน ้า คงจะต ้องดู 3 ประการครับ ่ ี 1. market growth 2. market share growth 3. net profit margin ึ 1. Market growth คือจะต ้องศกษาว่าธุรกิจ อตสาหกรรมดังกล่าวมี ุ ึ่ ิ ิ ์ ี้ ่ การเตบโตแคไหน ซงการวเคราะหตรงนก็คอนข ้างยากและเป็นศลปะ ิ ่ ี ุ ่ พอสมควร และเราจะต ้องมความรู ้ความเข ้าใจในตัวอตสาหกรรมอยาง มากครับ วิธทงายทีจะเริมต ้น ก็คอ การคิดว่า อนาคต หากผู ้บริโภคมี ี ี่ ่ ่ ่ ื ื้ ิ รายได ้ 100 บาทตอปี ถ ้าปัจจบัน ผู ้บรโภคจายเงนในการซอสนค ้าและ ่ ุ ิ ่ ิ ั ่ บริการในธุรกิจนี้ 5 บาทตอปี อนาคตเราคดวาคนจะจายเงนในสดสวน ่ ิ ่ ่ ิ ของรายได ้เพิมขึนหรือลดลง หรอคงทครับ หากสรปได ้วาคงท ี่ ก็เทากบ ่ ้ ื ี่ ุ ่ ่ ั วา market จะโตได ้พอๆ กบการเตบโตของรายได ้ของผู ้บรโภค คอ ่ ั ิ ิ ื ้ เท่าๆ กับ GDP ครับ ถ ้าคดวาสดสวนการใชจ่ายเงนของผู ้บรโภคจะ ิ ่ ั ่ ิ ิ สูงขึน แสดงวาธรกจดังกลาวจะโตสงกวา gdp ครับ ้ ่ ุ ิ ่ ู ่ 2. Market share growth ให ้ประเมนสถานภาพ market share ิ ของบรษัท วาม ี market share ประมาณกี่ % ถ ้าหุ ้นตัวนันๆ ม ี market ิ ่ ้ ่ share สงมากอยแล ้ว เชน 70% หุ ้นตัวนันคงจะลําบากในการเพม ู ู่ ้ ิ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 126 ~

ิ่ ่ ี ี่ ุ ี่ share สงทีดทสดททําได ้คอการรักษา market share และโตตาม ื ิ่ ่ ตลาด ดังนัน สงทีเราจะต ้องดูเพิมเติมก็คอ เราจะคดวาหุ ้นตัวดังกลาวจะ ้ ่ ื ิ ่ ่ ึ รักษา market share ได ้หรอไมครับ คงจะต ้องไปศกษา barrier to ื ่ ึ entry ของธุรกิจ ศกษาคูแข่งด ้วยครับ สําหรับหุ ้นท ี่ market share ตํา ่ ่ ี ื ก็มข ้อดคอ มโอกาสเพม market share ได ้อก แตข ้อเสยคอ มโอกาส ี ี ื ี ิ่ ี ่ ี ี ล ้มหายตายจาก เพราะการม ี market share ตําแสดงถงการเสยเปรยบ ่ ึ ี หลายๆ อยางกบผู ้ม ี market share สง และอาจจะแสดงถึง ่ ั ู ความสามารถในการบรหารทคอนข ้างตํา ดังนันการเลอกหุ ้น market ิ ี่ ่ ่ ้ ื share ตํา แม ้วาจะม ี upside สง แตก็ม ี downside สงเชนกัน ดังนันเรา ่ ่ ู ่ ู ่ ้ จะต ้องวเคราะหให ้ได ้ถงสาเหตของการม ี market share ตําวาอะไร ิ ์ ึ ุ ่ ่ ่ เพราะอาจจะมเหตผลทดก็ได ้เชน เป็นบรษัทใหม่ แตถ ้าเป็นบรษัททตัง ี ุ ี่ ี ิ ่ ิ ี่ ้ ิ มาหลายสบปีแล ้วแตยังม ี market share ตําอยผมคดวาอาจจะยากเกน ่ ่ ู่ ิ ่ ิ ี ่ ี ี่ ิ ่ เยยวยาครับเว ้นเสยวาจะมการเปลยนแปลงในการ บรหารอยางม ี ี นัยสําคัญ ิ่ ี่ ู ้ 3. Net margin ก็เป็นสงจําเป็นทต ้องดครับ เพราะบางครัง net ึ่ ่ margin ในบางปี ของแต่ละบริษัทอาจจะตํากว่าปกติ ซงอาจจะมีเหตุผล บางอยาง หรออาจจะสงกวาปกตในบางปี สําหรับหุ ้นท ี่ net margin ตํา ่ ื ู ่ ิ ่ ั ่ ่ ่ ี้ ี ่ ั ่ ุ ก็คงต ้องระวงวาหากตํากวานอกหน่อย ก็เทากบวาขาดทนทันท ี แม ้จะม ี ่ ่ ้ ยอดขายเพมก็ตาม แตก็มข ้อดคอม ี room ท ี่ margin ทีเพิมขึนหากมี ิ่ ่ ี ี ื การปรับปรงหรอมยอดขายทเพมขนซงน่าจะนําพาให ้ economy of ุ ื ี ี่ ิ่ ึ้ ึ่ ี scale มากขน สําหรับหุ ้นท ี่ net margin สง ก็มข ้อดข ้อเสย ข ้อดคอ ึ้ ู ี ี ี ื บริษัทนันๆ จะมีแนวโน ้ม roa roe ทสง และบรษัทนันๆ จะทนกบการ ้ ี่ ู ิ ้ ั แขงขันด ้านราคาอยางรนแรง หรอปัจจัยด ้านต ้นทนได ้ด ี ก็คอยังสามารถ ่ ่ ุ ื ุ ื ี ื ู สร ้างกําไรอยได ้ แตข ้อเสยคอ การม ี margin สงมากๆ ประเภท too ู่ ่ ึ่ ่ ี่ good to be true จะนํามาซงการแขงขันทรุนแรงในอนาคตหาก barrier ี ั to entry ไมสงพอ และข ้อเสยกบนักลงทนคอหากเราให ้ net margin ่ ู ุ ื ดังกล่าวในการทํานายในอนาคต อาจจะได ้ผลทีคาดเคลือนได ้ครับ ่ ่ ดังนัน เราจะต ้องพจารณา 3 ปัจจัยดังกลาว ในการประเมนคร่าวๆ วาหุ ้น ้ ิ ่ ิ ่ ี ่ ตัวนันๆ จะม ี growth มากน ้อยเพยงใดในอนาคตครับ เราอาจจะแบงหุ ้น ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 127 ~

ได ้เป็นประเภทตางๆ ดังนีครับ ่ ้ 1. Market growth สง และ Market share สง หากธรกจดังกลาว ู ู ุ ิ ่ ม ี barrier to entry สงด ้วย หุ ้นนันๆ จะเป็น super stocks ครับ เพราะ ู ้ การทหุ ้นนันๆ ม ี market share สูงจะทําให ้มีความได ้เปรียบคูแข่งมาก ี่ ้ ่ ้ ในด ้านทรัพยาการตางๆ ทีจะมาใชในการสร ้างยอดขายเพอรองรับการ ่ ่ ื่ ่ เตบโตตางๆ เชน ทรัพยากรเงนทน บคลากร แตหาก barrier to entry ิ ่ ิ ุ ุ ่ ตํา ก็อาจจะทําให ้ความน่าสนใจลดลง แตด ้วยความทเค ้กก ้อนใหญขน ่ ่ ี่ ่ ึ้ เรือยๆ ก็อาจจะทําให ้หุ ้นตัวนันๆ พอจะมความน่าสนใจอยบ ้างครับ ่ ้ ี ู่ 2. Market growth สง Market share ตํา หุ ้นประเภทนให ้ดปัจจัย ู ่ ี้ ู เดยวเป็นหลักครับ คอ ความสามารถของผู ้บรหาร ถ ้าเราคดวาผู ้บรหารม ี ี ื ิ ิ ่ ิ ความสามารถสงและจะสามารถเพม market share ได ้ หุ ้นประเภท 2 นี้ ู ิ่ ่ ี ้ จะม ี upside มากกวาประเภท 1 อกครับเพราะจะโตจากทังตลาดรวมท ี่ ่ โตและ market share ทีเพิม ยกตัวอย่าง เชน หุ ้น LH ตอนปี 43 ม ี ่ ่ market share เพียง 7% ของตลาด แตหลังจากได ้สร ้างบ ้านกอนขาย ่ ่ ิ่ และม ี concept บ ้านสบาย ทําให ้ market share เพมเป็นประมาณ 25ี่ ิ ู ื ี 30% ในปี 46 ในขณะทตลาดรวมก็เตบโตสง ผลก็คอ Lh มราคาหุ ้น เพิมขึน 10 เท่าครับ ่ ้ ่ ู ้ 3. Market growth ตํา Market share สง หุ ้นประเภทนีน่ากลัว ่ ่ ครับ เพราะการเตบโตของตลาดรวมทตํา ทําให ้ผู ้เลนรายใหมจะต ้องมา ิ ี่ ่ แยงเค ้กจากรายเดม และบรษัททม ี market share สงจะต ้องอยใน ่ ิ ิ ี่ ู ู่ สภาวะทตังรับ คอ ต ้องรักษา market share อยางเดยว และโอกาส ี่ ้ ื ่ ี เตบโตก็มคอนข ้างน ้อย ยกตัวอยางคอ หุ ้น BEC ในปี 43-44 ม ี market ิ ี ่ ่ ื ้ ุ ิ่ share ในตลาดโฆษณา TV 40% แต่ธรกิจโฆษณา TV เรมโตชาลง ี ่ ่ ในขณะท ี่ bec ได ้เสย market share ให ้กับชอง 7 ITV และ ชอง 9 ทํา ให ้ราคาหุ ้นของ BEC ลดลงจาก 25 บาทมาเหลอ 15 บาทในปั จจุบัน ื ่ ่ ี้ 4. Market growth ตํา Market share ตํา หุ ้นประเภทนมองยาก ครับ ถ ้าเป็นบรษัททผู ้บรหารมความสามารถและสามารถเพม market ิ ี่ ิ ี ิ่ ิ ่ ู ่ ิ่ share ได ้ก็จะทําให ้กําไรเตบโตได ้มาก แตต ้องดวาเป็นการเพม market
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 128 ~

share ทียั่งยืนหรือไม่ด ้วยเพราะการทีบริษัทขนาดเล็กได ้ market ่ ่ share เพมก็มักจะถกรกกลับจากผู ้เลนรายใหญ่ทมความได ้เปรียบใน ิ่ ู ุ ่ ี่ ี ด ้านทรัพยากร โดยเฉพาะการเพม market share ด ้วยการตัดราคาใน ิ่ ่ ิ ี ี่ ี ขณะทีต ้นทุนยังลดไม่ได ้คงไม่ใชวธทดแน่นอนครับ นอกจากนียงหาก ่ ้ ิ่ เป็นบรษัททผู ้บรหารไมเกงแล ้ว บรษัทเหลานก็มโอกาสล ้มหายตายจาก ิ ี่ ิ ่ ่ ิ ่ ี้ ี ครับ เพราะการท ี่ market growth ตําทําให ้ผู ้เลนรายใหญจะต ้องมา ่ ่ ่ แยงสวนแบงการตลาดกันเอง คนทกระทบหนักสดคอรายเล็กครับ เข ้า ่ ่ ่ ี่ ุ ื ้ ขาย ชางชนกน หญ ้าแพรกก็แหลกลาญครับ ่ ั ิ่ ่ ่ สงทีผมอธิบายคงจะเป็ นแค่สวนหนึงนะครับ ก็มรายละเอยดอกมากมาย ี ี ี ่ ึ่ ซงผมจะพยายามเขยนและถายทอดออกมาในอนาคตนะครับ คงจะไม่ ี ่ ว่านะครับทีผมคงจะไมมสตรลับหรอหลักการอะไรตายตัวให ้ เพราะผมก็ ่ ่ ี ู ื ิ ่ ่ ี ู ื ี่ ู ไม่มจริงๆ ครับ และคดวาไมน่าจะมสตรหรอหลักการอะไรทเป็นสตร ี สําเร็จนะครับ เพราะมฉะนันเราคงจะเห็นคนจํานวนมากมายรํ่ารวยจาก ิ ้ การลงทนในตลาดหุ ้นไปแล ้ว อาจารยมหาวทยาลัยทจบปรญญาเอก ุ ์ ิ ี่ ิ ุ และสอนด ้านการลงทนคงจะรํ่ารวยจากตลาดหุ ้น และออกมาลงทนเอง ุ กันหมดแล ้ว และก็คงเป็ นคําตอบทีวาทําไมระยะหลังๆ ผมพยายามจะ ่ ่ ิ ไม่ให ้ราคาทีเหมาะสมของหุ ้นแต่ละตัว ผมคิดว่าหุ ้นเป็ นศลปะ 90% ่ ึ ้ เป็ นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อก 10% ครับ ดังนันการศกษาให ้มาก ี ี ี่ ุ ิ ี ี่ ี ี่ ุ ุ ทสด เรยนรู ้ให ้มากทสด คงจะเป็นวธทดทสดสําหรับการลงทนในหุ ้น ี่ ุ ี ้ ่ ี่ ี ื่ ี ่ ุ ์ ครับ แมทัพทมชอเสยงของโลกในอดต ก็ตางใชกลยทธและการจัดทัพ ในแต่ละสนามรบต่างๆ กนในการรบแตละครังขนกบภมประเทศ อากาศ ั ่ ้ ึ้ ั ู ิ ึ จํานวนทหารและยทโธปกรณ์ของของตนและข ้าศก ฯลฯ ดังนันคงจะไม่ ุ ้ ม ี short cut หรือหลักการตายตัวอะไรทีได ้ผล 100% ครับ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 129 ~

Saturday, September 09, 2006

Peter Lynch
Peter Lynch นับวาเป็นนักลงทนชนยอดอกคนหนงของโลกตอจาก ่ ุ ั้ ี ึ่ ่ Warren Buffett ลงปีเตอรนมอดตเป็นผู ้บรหารกองทนทมผลตอบแทนสงมากตดตอกน ุ ์ ี่ ี ี ิ ุ ี่ ี ู ิ ่ ั เป็ นเวลา หลายปี รูปแบบการลงทุนของลุงแกจะมีหลายรูปแบบมากๆ ึ่ (ซงจะแตกตางจาก Buffett ทจะเน ้นลงทนเฉพาะในหุ ้นทมความ ่ ี่ ุ ี่ ี แข็งแกรงระยะยาว) โดย Lynch จะแบงหนออกเปน 5 ประเภท ่ ่ ุ้ ็ ้ ่ 1. หน โตชา - สวนใหญเป็นหุ ้นขนาดใหญทโตปีละ 2-4% การจะ ุ้ ่ ่ ี่ ื้ ี่ ู ทํากําไรในหุ ้นกลมนจําเป็นจะต ้องซอหุ ้นให ้ได ้ในราคาทถกมากๆ ุ่ ี้ ี่ ื้ หรอไมก็ซอเหมาะสําหรับคนทีไม่ชอบเสยงซอรับปั นผลไปเรือยๆ ื ่ ื้ ่ ่ ึ่ ่ ่ ซงกลุมนีไม่ใชกลุมขวัญใจของ Lynch เทาไหร่ ่ ่ ้ ่ 2. หน แข็งแกรง - เชน coca-cola, P&G, Colgate-Palmolive หุ ้น ุ้ ่ ื้ ื ื่ ี พวกนีโตได ้ปี ละ 10-12% การทํากําไรได ้คอจะต ้องซอเมอมราคา ้ ถูกและจะลงทุนเพือหวังผลตอบแทน 30-50% Lynch มักจะเก็บ ่ ่ ี่ ิ หุ ้นแข็งแกรงไว ้ใน port เสมอเพอป้องกนในชวงทเศรษฐกจ ่ ื่ ั ถดถอย 3. หน โตเร็ว - เป็นหุ ้นท ี่ Lynch ชอบทสด มักจะเป็นบรษัทเล็กมา ุ้ ี่ ุ ิ ึ่ แรงโตปีละ 20-25% ซงสามารถทํากําไรให ้ Lynch ได ้ถง 10-40 ึ เท่า ุ้ ่ ี ้ 4. หน ว ัฏจ ักร - เป็ นหุ ้นทีมรายได ้และกําไรขึนลงเป็ นรอบๆ ่ สมําเสมอ บางครังก็แทบจะคาดการณ์เวลาได ้แน่นอน เชน บรษัท ่ ้ ิ รถยนต ์ เหล็ก เคม ี เดนเรอ การทํากําไรในหุ ้นกลมนจะต ้องเข ้าใจ ิ ื ุ่ ี้ ่ ในธรกจเพยงพอทจะบอกได ้วาธรกจ อยูในชวงใดของวัฏจักร แล ้ว ุ ิ ี ี่ ่ ุ ิ ่ ื้ ่ ซอในชวงตําสุดของธุรกิจเพือรอการกลับตัวของรายได ้และผล ่ ่ กําไร 5. หน ฟื้ นต ัว - เป็ นหุ ้นทีกําลังยํ่าแย่อย่างหนักและสามารถฟื้ นตัว ุ้ ่ ึ่ ่ ขึนมาได ้ ซงสามารถสร ้างกําไรให ้กับคนทีค ้นเจอได ้สูงมาก แต่ใน ้ ขณะเดียวกัน ถ ้าคาดการณ์วาหุ ้นจะฟื้ นตัวแต่ของจริงกลับไม่ฟื้น ่ ่ ั คนถอหุ ้นก็เจ็บตัวได ้ เชนกน การเลนหุ ้นประเภทนไมควรทจะทม ื ่ ี้ ่ ี่ ุ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 130 ~

ื้ ลงไปสุดตัว แต่ควรทีจะกระจายซอหุ ้นฟื้ นตัวไปหลายตัว โดย ่ ั อาจจะหวังว่าจะทายถูกซก 1 ใน 5 ก็น่าจะทํากําไรได ้พอสมควร แล ้ว ิ ่ ่ ิ ่ 6. หน สนทร ัพยมาก - เป็นหุ ้นทมสนทรัพยซอนอยู่ เชนทีดนทีบัญ ุ้ ์ ี่ ี ิ ์ ่ ี ทกบัญชในราคาทนในขณะทราคาตลาดนันสงกวามาก หรอหุ ้นท ี่ ึ ุ ี่ ้ ู ่ ื มเงนสดหรอเงนลงทนมากกวาหนสนเป็นจํานวนมาก หุ ้นเหล่านีจะ ี ิ ื ิ ุ ่ ี้ ิ ้ ิ มีมลค่าสนทรัพย์หลังหักหนีสนแล ้วสูงกว่าราคาหุ ้นที่ ขายอยมาก ู ้ ิ ู่ ื้ ั หุ ้นพวกนีได ้แต่ซอแล ้วรอว่าซกวันหนึงจะมีคนเห็นคุณค่าแล ้วมา ้ ่ ิ ปลดลอก สนทรัพยทซอนอยในบรษัทออกมา ๊ ์ ี่ ่ ู่ ิ เรองราวทน่าสนใจของ Lynch ยังมีอกมาก ผมแนะนํ าให ้ไปอ่านต่อไป ื่ ี่ ี ื หนังสอ One up on WallStreet ภาษาทใชอานงายและสนุกน่าตดตาม ี่ ้ ่ ่ ิ ผมเองยังชอบหยบมาอานอยหลายๆรอบ ิ ่ ู่ สไตลการลงทนของผมเองก็คอนข ้าง จะคล ้ายๆกบ Lynch มาก ์ ุ ่ ั ั้ ี่ ี พอสมควรคอผมอาจจะไมได ้เน ้นลงทนในหุ ้นชนยอดทมความสามารถ ื ่ ุ ่ ่ ้ ในการแข่ง ขันในระยะยาว (แต่ก็ไม่ใชวาไม่เล่นหุ ้นพวกนีเลย) แต่จะ เน ้นลงทนในหุ ้นทมอตราการเตบโตสงทขายในราคาไมแพง หุ ้นพวกนี้ ุ ี่ ี ั ิ ู ี่ ่ ี่ ่ ู โดยรวมสําหรับผมให ้ผลตอบแทนทคอนข ้างสงในระยะกลาง (ประมาณ 0.5-1ปี ) ในปีๆนงได ้เจอหุ ้นโตเร็วราคาถกแบบนซก 1-2 ตัว ก็สามารถ ึ ู ี้ ั ทําให ้ผลตอบแทนรวมของ Port นันสงผลตอบแทนของตลาดมาก แต่ก็ ้ ู ้ ี ่ ต ้องแลกมาด ้วยเวลาทต ้องใชในการค ้นหาหุ ้นพวกนี้ เพราะนานๆทกวา ี่ ั จะหาเจอซกตัว

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 131 ~

Wednesday, September 13, 2006

ผมเอง
่ ในชวงแรกๆทีผมเริมเขียนเวปขึนมา ก็เคยคิดนะครับว่าผมน่าจะเขียน ่ ่ ้ ั ื่ ่ Blog ซกตอนหนงเพอแนะนําตัวเอง เพราะเชอวาคนทเข ้ามาอานเวปนี้ ึ่ ื่ ี่ ่ ่ หลายๆคนก็ไม่ได ้รู ้จักผมเป็ นการสวนตัว นอกจากนีจดประสงค์ทผม ้ ุ ี่ เขยน Blog นีขนมาก็เพือแบ่งความรู ้ทีผมได ้เจอมาในการลงทนให ้กบ ี ้ ึ้ ่ ่ ุ ั ิ่ ี่ คนอนๆให ้มาก ขน สงทผมคดในวนนันแตกออกเป็น 2 ทางคอ ื่ ึ้ ิ ั ้ ื


ผมจะเขยนประวตตัวเองคร่าวๆ และผลงานการลงทนทผานมา ี ั ิ ุ ี่ ่ เพราะผมคดวาถ ้าคนทไมรู ้จักผมมากอนเข ้ามาอาน Blog นี้ เค ้าคง ิ ่ ี่ ่ ่ ่ ไม่สนใจทีจะอ่านต่อไปเท่าไหร่ ถ ้าเค ้าไม่รู ้ว่าผมเป็ นใคร และ ่ ้ ื่ แนวคิดทีผมใชในการลงทุนจะเชอได ้หรือไม่ ถ ้ามันเป็นอยางทผม ่ ่ ี่ คิดจริงๆ Blog ของผมคงให ้ประโยชน์กบคนในจํานวนทีน ้อยลง ั ่ กวาทควรจะเป็น ่ ี่ผมจะไม่เขียนประวัตของตัวเอง เพราะคดวาถ ้าจะให ้เขยนเรอง ิ ิ ่ ี ื่ ตัวเองมันคงดแปลกๆ เหมอนกันมานั่งยอยกตัวเองวาเกงอยางนู ้น ู ื ่ ่ ่ ื่ เกงอยางนี้ แล ้วถ ้าคนอ่านไม่เชอผมละ เค ้าอาจจะคิดว่าไอ ้ yoyo ่ ่ นมันต ้องขโม ้แน่ สดท ้าย Blog ของผมก็คงจะมีคนอ่านน ้อยลงไป ี่ ี้ ุ เรอยๆอยด ี ื่ ู่

วนนี้ ผมพอจะมทางออกทดกวา 2 ทางข ้างบน คอทําให ้คนอานๆได ้รู ้จัก ั ี ี่ ี ่ ื ่ ผมเพิมขึน และผมเองก็ไม่ได ้เป็ นคนเขียนมันเองด ้วย พอดวาเมอ ่ ้ ี ่ ื่ ั ประมาณ 2-3 เดอนกอนนตยสารสกลไทยตดตอขอสมภาษณ์ (ตอนเค ้า ื ่ ิ ุ ิ ่ ้ ตดตอมาก็งงๆเหมอนกันวามายังไง ผมไม่น่าจะใชเป้ าหมายของคนอ่าน ิ ่ ื ่ ั สกุลไทยเท่าไหร่เลย แต่สดท ้ายก็ให ้สมภาษณ์ไป) วันนีก็เลยเอา link ุ ้ สกุลไทยมาลงไว ้ เผือจะได ้รู ้จักผมกันได ้มากขึนครับ ่ ้ ปล. ผมเพงทราบวาในเวปของสกลไทยนันมข ้อผดพลาดเล็กน ้อย (แต่ ิ่ ่ ุ ้ ี ิ ื ทําให ้เข ้าใจผิดกันไปใหญ่) คอกอนหน ้าทจะออกหนังสอ สกุลไทยเค ้า ื ่ ี่ ่ สงบทความมาให ้ผมตรวจกอนก็ปรากฎวาเค ้าพมพตกจดสําคัญทวา ่ ่ ิ ์ ุ ี่ ่ ่ "จากลงทุน 2 แสนบาท รวมกับเงินลงทุนจากคุณแม่ให ้เพิมมาอีก 1.5
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 132 ~

ล ้านบาท ผลกําไรก็เรมมากขนเรอยๆ ......" ิ่ ึ้ ื่ เพราะฉะนันทานทเข ้าใจวาผมลง ทุน 2 แสนกลายเป็น 13 ล ้าน ต ้องขอ ้ ่ ี่ ่ โทษด ้วยครับ (มันเวอรไป เยอะเลย) ขอปรับใหมเป็นลงทน 1.7 ล ้าน ่ ์ ่ ุ เป็ น 13 ล ้านจะถกต ้องกวาครับ ู ่ แต่ เดมผมเอา link มาลงไว ้ให ้ แตมเพอนๆหลายคนบอกวาเวปสกล ิ ่ ี ื่ ่ ุ ไทยนีมปัญหาบอยเหลอเกน เดยวเข ้าได ้บ ้างไมได ้บ ้าง เลยขอ ่ ี ่ ื ิ ๋ี ่ เปลยนเป็นเอาเนอหาของมาแปะไว ้ในเวปนเลยดกวา ชวรกวาเยอะครับ ี่ ื้ ี้ ี ่ ั ์ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 133 ~

"คนเล่นหุน" ้
ี่ เรือง "หุ ้น" สําหรับบางคน อาจจะดูเป็ นเรืองทีไกลตัว ยงถ ้าต ้อง เสยง ่ ่ ่ ิ่ กบการเลนหุ ้นด ้วยแล ้ว หลายคนคงวาดภาพไม่ออกเลยว่าตนเองจะผ่าน ั ่ ดานการทําความเข ้าใจกบกระดานหุ ้นได ้ หรอไม่ และหุ ้นแต่ละวันแต่ละ ่ ั ื ตัวมความน่าลุ ้นน่าตดตามน่าตนเต ้นแคไหนอยางไร นกไมออกจรงๆ ี ิ ื่ ่ ่ ึ ่ ิ สําคัญกวานัน เลนหุ ้นด ้วยความสข เลนหุ ้นแล ้วไมเครยด เลนเพราะ ่ ้ ่ ุ ่ ่ ี ่ ึ สนใจ เลนเพราะรู ้สกชอบ เทานเองหรอทสามารถนําพาวศวกรหนุ่มคน ่ ่ ี้ ื ี่ ิ หนงให ้กลายมาเป็น คนเลนหุ ้น ทีน่าค ้นหาได ้ ึ่ ่ ่ ี่ ผมว่าการลงทุนทุกอย่าง มันก็มความเสยง ขึนอยูกบว่าเราตังใจแค่ไหน ี ้ ่ ั ้ ึ ถ ้าเราตังใจจรง และศกษาหาความรู ้อยางสมําเสมอจรงจัง ผมคิดว่า ้ ิ ่ ่ ิ ี่ ความเสยงก็จะค่อยๆลดลง ั ิ ั สนต ิ สงหวังชา ชายหนุ่มร่างสนทัดกําลังบอกอะไรบางอยางเกยวกบ ่ ี่ ั การเลนหุ ้นทน่าสนใจมาก แท ้จรงแล ้วเขาเองก็ไมได ้มองวาการเลนหุ ้น ่ ี่ ิ ่ ่ ่ ี ่ ่ ่ คอการกอบโกยทางธรกจหรอเป็น เรืองทีต ้องเกียวพันกับผลเสยผลได ้ ื ุ ิ ื ิ่ เท่านัน หากแตพนฐานการเลนหุ ้นของเขามาจากการค ้นพบบางสงใน ้ ่ ื้ ่ ตัวเอง

บ ันไดสตลาดหน ู่ ุ้
ผมเรยนจบมาทางด ้านวศวะทจฬาฯ สาขาวศวะโยธา จบมาประมาณ ๓ ี ิ ี่ ุ ิ ปีกวา กอนหน ้านเคยไปทํางานในบรษัทเอกชนแหงหนงตามสาขาทรํ่า ่ ่ ี้ ิ ่ ึ่ ี่ ่ เรียนมา ทนตอนจบออกมาใหมๆ มโปรแกรมของชมรมสงเสรมนักลงทน ี ี้ ่ ี ิ ุ ึ เพอสอนนักศกษาให ้รู ้จักการลงทน ผมได ้เข ้าไปร่วมฟั งด ้วย เลยเป็ นจุด ื่ ุ เริมให ้สนใจด ้านนเป็นพเศษ ่ ี้ ิ ั คุณสนติยังออกตัวว่าทีจริงจบวิศวะมา ก็ไมคอยรู ้เรองการลงทนเทาไหร่ ่ ่ ่ ื่ ุ ่ ยิงตอนเรียนนีไม่รู ้เรืองเลยครับ เพิงมาสนใจจริงจังก็ตอนทีเรียนจบออก ่ ่ ่ ่ ่ มาแล ้ว ทบ ้านผมประกอบธรกจค ้าขายอปกรณ์กอสร ้างทั่วไปธรรมดา ไม่ ี่ ุ ิ ุ ่ เกยวข ้องอะไรกบการลงทนเลย ี่ ั ุ ึ ่ ิ ผมทํางานไปสักพักหนง ถงรู ้สกวาวศวะไมใชทางของเราเทาไหร่ เรา ึ่ ึ ่ ่ ่ ื ี่ ถนัดทางด ้านการเงนการลงทนมากกวา เวลาอานหนังสอทให ้ความรู ้ ิ ุ ่ ่ ึ ี เกยวกบด ้านการเงน รู ้สกมความสข สนุกกบมัน พอดผมเป็นคนชอบอาน ี่ ั ิ ุ ั ี ่ ื หนังสอด ้วย และอยางทบอกวาได ้มโอกาสไปฟังการจัดอบรมของชมรม ่ ี่ ่ ี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 134 ~

่ สงเสรมนักลงทน เขาสอนเรองการออม สอนเรองหุ ้น สอนเรองการเงน ิ ุ ื่ ื่ ื่ ิ ทั่วๆไป และสอนทกอยางทเกยวกบการลงทน ุ ่ ี่ ี่ ั ุ ตอนแรกทฟัง ยอมรับวาไมคอยเข ้าใจเทาไหร่ แตรู ้สกสนใจมาก ี่ ่ ่ ่ ่ ่ ึ ื ื พยายามหาหนังสอมาอานมากขน อานหลายเลมครับ ทังบัญช ี หนังสอ ่ ึ้ ่ ่ ้ ื เกยวกบด ้านการลงทนทดังๆหลายเลม อานหนังสอภาษาไทยจน ี่ ั ุ ี่ ่ ่ ึ ื หมดแล ้ว ยังรู ้สกไมหนําใจ เลยไปหาหนังสอภาษาอังกฤษมาอ่านอีกที่ ่ ึ ่ เกยวกบเรองหุ ้นทงหมด ระหวางทอานก็รู ้สกวาน่าสนใจ ตอนนันยัง ี่ ั ื่ ั้ ่ ี่ ่ ้ ทํางานทบรษัทเอกชน ทํางานเก็บเงนไปเรอยๆ พอได ้เงนทนก ้อนหนง ี่ ิ ิ ื่ ิ ุ ึ่ จงเอามาลงทนเรองหุ ้น ึ ุ ื่ ื คอจากการทผมอานหนังสอมามาก ทําให ้รู ้ว่าการเล่นหุ ้นมีหลายรูปแบบ ื ี่ ่ ึ มีแบบเก็งกําไร แบบลงทุนระยะยาว ผมศกษาทังสองแบบ และคิดว่า ้ การลงทนระยะยาว ดจะเป็นเหตเป็นผลมากกวา ขณะเดยวกันเข ้าไปหา ุ ู ุ ่ ี ึ่ ข ้อมลในอนเทอรเนตบ ้าง ซงมีเว็บบอร์ดทีรวมนักลงทุนแต่ละสไตล์ ู ิ ์ ่ ึ ั้ ู ่ ุ ุ เอาไว ้ ผมศกษาทงข ้อมลและพบเห็นตัวอยางของนักลงทนแบบลงทน ่ ึ ่ ระยะยาว สวนใหญ่ประสบความสําเร็จหมด ก็เลยรู ้สกวาการลงทนแบบ ุ นักลงทนระยะยาว น่าจะเป็นทางทด ี ทางทถกต ้อง ุ ี่ ี่ ู

เงินก ้อนแรก
ผมมเงนเก็บก ้อนแรกอยประมาณสองแสนกวาบาท และมั่นใจว่าเราได ้ ี ิ ู่ ่ ึ ศกษาเรองหุ ้นมากพอสมควรละ ผมก็ไปเปิดพอรท คล ้ายๆเปิ ดบัญช ี ื่ ์ ื้ ึ ธนาคาร เพอให ้รู ้วาเราจะมการซอขายหุ ้นทนี่ แล ้วมานั่งศกษาตอวา ื่ ่ ี ี่ ่ ่ ื้ น่าจะซอหุ ้นตัวไหนด ี ก็ทําตามตํารา เลนหุ ้นครังแรกเหมอนเด็กใหมน่ะ ่ ้ ื ่ ั ครับ ทําตามตําราเป๊ะทกอยาง สกพักก็ขาดทุน ขาดทุนนิดหน่อยครับ ุ ่ พอขาดทน แทนทจะท ้อ ผมกลับไมรู ้สกอยางนัน กลับคิดว่าเรายังไม่ ุ ี่ ่ ึ ่ ้ เกงพอ ก็มานั่งหาคําตอบวาทําไมเราถงขาดทน อาจจะเป็นเพราะเรายัง ่ ่ ึ ุ ึ ศกษาหุ ้นตัวนั นไม่ละเอียดพอ อาจจะคิดอะไรง่ายๆจนเกินไป ไม่ดู ้ ี่ รายละเอียดให ้ดี ไมดวาธรกจตัวนันมความเสยงอยางไรบ ้าง ่ ู ่ ุ ิ ้ ี ่ ตอมาก็เรมลงทนหุ ้นกบตัวธรกจทเราเข ้าใจมากขน อยางหุ ้นตัวแรกทผม ่ ิ่ ุ ั ุ ิ ี่ ึ้ ่ ี่ ึ่ เลนเป็นหุ ้นธรกจชําแหละไก่ ซงถ ้าพดตรงๆก็ไมคอยเข ้าใจหรอกครับวา ่ ุ ิ ู ่ ่ ่ ธรกจชําแหละไกเป็นอยางไร อารมณ์ตอนนันก็คอ ตําราหลายๆเลมบอก ุ ิ ่ ่ ้ ื ่ วาหุ ้นทดจะต ้องมแบบนๆ ด ้วยการเอาราคาหุ ้นมาเทยบกับกําไรของ ่ ี่ ี ี ี้ ี บรษัท ยงคาตํ่าๆ ยิงแสดงวาหุ ้นราคาถก โดยจะมเรโชแสดงการคํานวณ ิ ิ่ ่ ่ ่ ู ี www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 135 ~

อยูวาดูอย่างไรถึงจะรู ้ว่าหุ ้นราคาถูก ผมก็ทําตามตําราทกอยาง แตทนี้ ่ ่ ุ ่ ่ ี เราดแคตัวเลข ไมได ้สนใจธรกจของหุ ้นเลย หลังจากนันจงมานั่งคดวา ู ่ ่ ุ ิ ้ ึ ิ ่ การลงทนในหุ ้นทถกต ้อง เราต ้องเข ้าใจในตัวธรกจด ้วยเพอพอจะ ุ ี่ ู ุ ิ ื่ คาดการณ์ได ้วาอนาคตกําไรของเขาจะเป็น อยางไร ่ ่

ี เล่นหุ ้นอย่างมืออาชพ
ตัวหุ ้นตอๆมาทผมเลน คดวาเลอกตัวทเราเข ้าใจงายๆ อย่างหุ ้นมาบุญ ่ ี่ ่ ิ ่ ื ี่ ่ ครอง เราคาดการณ์วากําไรของเขาไมน่าจะตกแน่ และราคาหุ ้นก็ราคา ่ ่ ไมแพง เรมจับทางได ้วาการลงทนหุ ้น ต ้องเลอกธรกจหุ ้นทเราเข ้าใจ ่ ิ่ ่ ุ ื ุ ิ ี่ และคาดการณ์อนาคตได ้ หลักการงายๆ อยางแรกเลยก็คอ ต ้องมองธรกจทมคณภาพดกอน หา ่ ่ ื ุ ิ ี่ ี ุ ี ่ ธรกจทเราเข ้าใจและสามารถคาดการณ์อนาคตได ้ เป็นต ้นวา มามา เราก็ ุ ิ ี่ ่ ่ รู ้ว่าคนกินกันทุกวัน หรือห ้างมาบุญครอง จะเห็นวาร ้านค ้าในห ้างมาบญ ่ ุ ครองขยายขนเรอยๆ คนเดนเทยวเยอะมาก คาดการณ์วาธรกจของเขา ึ้ ื่ ิ ี่ ่ ุ ิ ึ่ น่าจะกําไรขนเรอยๆ หรออยางพักหลังนี้ ผมมาดธรกจด ้านโรงงาน ซง ึ้ ื่ ื ่ ู ุ ิ ผมจบด ้านวิศวะโยธามา พอจะเข ้าใจวาธรกจโรงงานเป็นอยางไรบ ้าง ่ ุ ิ ่ ลกค ้าของเขามาจากไหน การกอสร ้างเป็นอยางไร พอหาธรกจทเรา ู ่ ่ ุ ิ ี่ เข ้าใจได ้แล ้ว ถงมาดราคาหุ ้น คอสมมตวาถ ้าเราลงทนทําร ้านอาหาร ึ ู ื ิ ่ ุ เราต ้องคดแล ้ววากปีจะคนทน การลงทุนเรืองหุ ้นก็จะคล ้ายๆกัน มี ิ ่ ี่ ื ุ ่ ลักษณะเดียวกัน ถ ้าอยากรู ้วาลงทนไปแล ้วกปีจะคนทน เราก็เอาราคา ่ ุ ี่ ื ุ หุ ้นเทียบกับกําไร สมมติวากําไร ๒ บาท แตราคา ๑๐ บาท ก็หารงายๆ ่ ่ ่ ื ุ ี่ ่ ื หมายความวา ๕ ปีคนทน นเป็นหลักการงายๆในการเลอกหุ ้น ่ ื้ อยางครังแรกๆผมซอหุ ้นตัวแรกประมาณหนงแสนบาท แล ้วขาดทนไป ่ ้ ึ่ ุ ึ ึ้ ่ ่ ประมาณสามหมนบาท ผมก็ศกษามากขน และลองหาหุ ้นตัวใหมตอ ื่ จากลงทุนหนึงแสนบาท ผลกําไรก็เริมมากขึนเรือยๆ จนปั จจุบันมีอยู่ ่ ่ ้ ่ ประมาณ ๑๓ ล ้านบาทได ้แล ้วมังครับ แต่บางปี ก็มกําไรน ้อย บางปี ก็ ้ ี กําไรเยอะ คอแล ้วแตวาเราขยันแคไหน และเราเจอหุ ้นทดหรอเปลา ื ่ ่ ่ ี่ ี ื ่ โชคดด ้วยวาพอลงทนแบบแนวระยะยาว ผมหาเพอนร่วมอดมการณ์วาม ี ี ่ ุ ื่ ุ ่ ใครลงทนในแนวคล ้ายๆเราบ ้าง แล ้วมาแลกเปลียนความรู ้กัน เริมไปรู ้จัก ุ ่ ่ คนมากขน บางครังนั่งคยกน รวมกลมกนกนข ้าว แตละคนก็เสนอขนมา ึ้ ้ ุ ั ุ่ ั ิ ่ ึ้ ้ ี้ ื ื ั ิ วาหุ ้นตัวนันตัวนน่าสนใจนะ เหมอนร่วมมอกนคด เพราะหุ ้นในตลาดม ี ่ มากถง 400-500 ตัว ถ ้าเราหาคนเดยว มันไม่ไหว อย่างนีก็เหมือนกับมี ึ ี ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 136 ~

่ ่ คนชวยเราคด ชวยเรากรอง ทําให ้กระบวนการเลอกหุ ้นของเราดขน ิ ื ี ึ้ เรอยๆ ื่

ลงทุนอย่างมีสติ
ผมว่าจริงๆแล ้วก็ไม่ได ้ปูด ้วยกลีบกุหลาบหรอกครับ อยางคนรอบๆตัวท ี่ ่ ่ ผมเจอ บางคนก็เจ็บตัวเหมอนกัน สวนใหญทเจ็บตัวมักจะเป็นคนทเลน ื ่ ี่ ี่ ่ ้ หุ ้นระยะสัน คอเลนวนนี้ พรุ่งนีขาย แต่หุ ้นทีผมถืออยูตอนนี้ ก็ถอมาปี ื ่ ั ้ ่ ่ ื ึ ่ ่ กวาๆแล ้วครับ ยังไมได ้ขาย ผมรู ้สกวาเลนหุ ้น เหมอนลงทนธรกจ เรา ่ ่ ื ุ ุ ิ ลองนกภาพวาถ ้าเราเปิดร ้านอาหาร ไมใชวาเราเปิดวันนแล ้วจะขาย ึ ่ ่ ่ ่ ี้ กิจการพรุ่งนี้ แตเราเปิดและหวังวาร ้านอาหารของเราจะกําไรดขนเรอยๆ ่ ่ ี ึ้ ื่ มลคาร ้านอาหารของเราจะเพมขนในระยะยาว ู ่ ิ่ ึ้ ่ แตคนสวนใหญ่ทขาดทนในหุ ้น เขาไมได ้มองหุ ้นเป็นธรกจ เขามองวา ่ ี่ ุ ่ ุ ิ ่ วันนีหุ ้นลงมาเยอะ พรุงนีก็คงจะขึนละ การคาดการณ์แบบนี้ ไม่มเหตุผล ้ ่ ้ ้ ี ึ่ อะไรมารองรับ มันจงไมตางอะไรกบการเลนพนัน ซงโอกาสทจะชนะก็ ึ ่ ่ ั ่ ี่ ยาก ื้ บางคนเขาซอหุ ้นมา ๑๐ บาท พอหุ ้นขนมาเป็น ๑๒ บาท เขาดีใจแล ้วว่า ึ้ มกําไร ๒ บาท แต่สําหรับผม ไม่ได ้ดูวาผมจะกําไรเท่าไหร่ แต่จะดูวา ี ่ ่ ธุรกิจนันจะดีขนอีกหรือไม่ หุ ้นบางตัวผมถอมาตังแตราคา ๙ บาท ้ ึ้ ื ้ ่ ื่ ่ ุ ิ ตอนนขนเป็น ๑๘ บาท ผมยังไม่ขาย เนองจากคาดการณ์วาธรกจของ ี้ ึ้ หุ ้นนันจะดีขนเรือยๆต่อไปอีก ้ ึ้ ่ วธการเลนของผม กวาจะถงข ้อพสจนวามันด ี ต ้องกนเวลาเป็นปีๆ แต่ ิ ี ่ ่ ึ ิ ู ์ ่ ิ ั้ นักเลนหุ ้นบางคน เขาอาจจะไมรอเหมอนผม เพยงระยะสนๆ พอเห็นวา ่ ่ ื ี ่ ื ไม่กําไร เขาก็เลิก ขณะทีผมกลับไปนั่งหาข ้อมูล อานหนังสออะไรตางๆ ่ ่ ่ เพมเตม เพราะผมคดวาการลงทนระยะยาวแบบนี้ สบายกวาเยอะ ถ ้าผม ิ่ ิ ิ ่ ุ ่ ื้ ๊ มั่นใจว่าหุ ้นตัวนั นดีจริงๆ ผมซอปุบ ผมก็ปล่อยเลย เคยมีอยูชวงหนึง ผม ้ ่ ่ ่ ื้ ั ่ ่ ื ไปเรียนต่อทีอเมริกา ผมซอหุ ้นตัวหนึงไว ้ ผมก็ปลอย ซก ๓ เดอนมาดู ่ ็ ่ ุ ิ ้ ่ กันทีหนึง คอแคคอยเชควาผลประกอบการของธรกจนันเป็นอยางไร ถ ้า ่ ื ่ ไม่เป็ นไปตามทีคด ผมจะขายหุ ้นตัวนั นทิงเลย ถึงขาดทุนผมก็ไม่สนใจ ่ ิ ้ ้ ิ ิ ผมม ี 3 เหตผลหลักๆในการขายหุ ้น ประการแรกก็คอ เราตัดสนใจผด ุ ื คดวาธรกจนันดแตกลับไมดอยางทคดจรงๆ ประการทสอง ราคาหุ ้นแพง ิ ่ ุ ิ ้ ี ่ ่ ี ่ ี่ ิ ิ ี่ ่ ู จนเกนไป การดูหุ ้นไม่ใชดแค่วาหุ ้นตัวนันมีคณภาพดีอย่างเดียว คล ้าย ิ ่ ้ ุ ื้ กบซอของคณภาพด ี แตราคาแพง เราก็ไมอยากซอ ถ ้าของคณภาพด ี ั ื้ ุ ่ ่ ุ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 137 ~

ราคาถก เราก็แฮปปี้ กบหุ ้นก็เหมอนกัน ถ ้าแพงเกนไปอยางชนดทไม่ ู ั ื ิ ่ ิ ี่ ิ สมเหตุสมผลแล ้ว ผมตัดสนใจขายทิงเลย ประการสดท ้าย ก็คอวา ไป ้ ุ ื ่ เจอหุ ้นตัวอืนทีน่าสนใจกว่า ่ ่

บทสรปของ คนเลนหน ุ ่ ุ้
ื่ ่ ผมเชอวาถ ้าเราเลอกสไตลการเลนของเราถก โอกาสสําเร็จก็ไมยาก ื ์ ่ ู ่ หรอกครับ แตก็ไมงายอยางทพดให ้ฟัง เพราะฉะนัน ควรต ้องหาข ้อมล ่ ่ ่ ่ ี่ ู ้ ู ้ ื้ ั ให ้มากทสด และต ้องใชประสบการณ์เฉพาะตัวด ้วย เมือผมจะซอหุ ้นสก ี่ ุ ่ ้ ึ ื่ ตัวหนึง ผมจะใชเวลาศกษาข ้อมูลหุ ้นตัวนั นจากสอหลายๆด ้าน อาจจะ ่ ้ ้ ั ิ ใชเวลาประมาณ 1 สปดาหถงจะตัดสนใจ หากเราตังใจกบการลงทน ์ ึ ้ ั ุ ึ ี่ มาก และศกษาข ้อมลเต็มท ี่ บางทีความเสยงก็อาจจะตํ่าลง ู ึ ่ ่ เหมอนตอนนผมรู ้สกวา บางทมันไมใชเรองจํานวนเงน สวนใหญคนท ี่ ื ี้ ี ่ ่ ื่ ิ ่ ลงทนสไตลระยะยาว มักจะเป็นคนอดออมอยแล ้ว ผมเองก็เป็นคนทไม่ ุ ์ ู่ ี่ ้ ิ คอยได ้ใชเงนเทาไหร่ ทานข ้าวก็ไมจําเป็นต ้องเข ้าร ้านหรูหรา เดอนๆ ่ ่ ่ ื ้ หนึงผมไม่ได ้ใชเงินมาก มชวตเหมอนคนปกตทั่วไป การทผมได ้มาถง ่ ี ี ิ ื ิ ี่ ึ 10 กวาล ้านบาท ผมคิดว่ามากเกินพอสําหรับผมแล ้ว แต่ทผมยังมี ่ ี่ ึ ่ ความสขทีจะเล่นหุ ้นต่อไป เพราะรู ้สกวาเหมอนกบการเลนเกมท ้าทาย ุ ่ ื ั ่ ความสามารถของตัวเอง และทสําคัญ เราต ้องลงทนอยางมสต ิ แตถ ้า ี่ ุ ่ ี ่ เมือไหร่ทเราลงทุนด ้วยความโลภ มันจะเรมมดและมองอะไรไมออก ่ ี่ ิ่ ื ่ ถามว่าทีผมได ้มา ผมพอมัย ผมคิดว่าผมพอนะ แต่ทยังเล่นอยู่ เพราะยัง ่ ้ ี่ สนุกกบมันอยู่ แต่ถ ้าเมือไหร่ทไม่สนุกแล ้ว ผมอาจจะเลิกก็ได ้ ั ่ ี่ http://www.sakulthai.com/dsakulcolumnDetailsql.asp?stcolumni d=4985&stissueid=2707&stcolcatid=2&stauthorid=159

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 138 ~

Wednesday, September 20, 2006

ปฏิรปการเมือง ู
เมอคนวานมการปฏรปการเมอง (ปฏวัต ิ หรอ รัฐประหาร ผมก็เรยกไมถก ื่ ื ี ิู ื ิ ื ี ่ ู เหมอนกน เรองประวตศาสตรกบการเมองเป็นเรองทผมไมเอาอาวทสด ื ั ื่ ั ิ ์ ั ื ื่ ี่ ่ ่ ี่ ุ ่ :b) วนนี้ 20 กนยายน 2549 ตลาดหลักทรัพยปิดทําการ สวนวันพรุ่งนี้ ั ั ์ ตลาดน่าจะเปิดทําการเป็นปกต ิ อยากบันทกเหตการณ์นไว ้เป็น ึ ุ ี้ ประวตศาสตรการลงทนครังหนง (เป็ นการลงทนผานวกฤตครังแรกของ ั ิ ์ ุ ้ ึ่ ุ ่ ิ ้ ผม) 19 กนยายน 2549 : Set Index 702.56 ั 19 กนยายน 2549 : My Port Index 17.1 ั 20 กนยายน 2549 ตลาดปิ ดทําการ ั รอดูกันว่าวันพรุงนีและวันต่อๆไปจะเป็ นอย่างไร กลยทธของผมตอนนี้ ่ ้ ุ ์ ่ ี ิ ื้ คอถอหุ ้นไว ้เหมอนเดม ไมขายไมซอ (เพราะไมมเงนซอแล ้ว แหะๆๆ) ื ื ื ิ ่ ่ ื้ ื่ ่ ่ ุ ี่ ิ ึ้ ่ ่ เพราะเชอวาเหตการณ์ทเกดขนไมได ้สงผลตอความสามารถในการ ดําเนิน ธุรกิจระยะยาวของหุ ้นทีผมถืออย่างมีนัยสําคัญ ไม่รู ้ว่าจะคิดถูก ่ หรอผด ให ้เวลาเป็นเครองพสจน์ ื ิ ื่ ิ ู ้ สม ัย รสช เกิดอะไรขึน ก ับ Set Index 19/5/1992 set เปิดท ี่ 732.89 ปิด 667.84 ลดลง 8.88% 20/5/1992 set ปิด 677.37 เพิมขึน 1.43% ่ ้ 21/5/1992 set ปิด 738.67 เพิมขึน 9.05% ่ ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 139 ~

Wednesday, September 27, 2006

เคาะ
้ั ุ คําวา "เคาะ" แปลตรงๆก็ได ้ความหมายวา การใชวตถมากระทบให ้เกด ่ ่ ิ ี เป็นเสยง แตถ ้าพดในความหมายทเกยวกบหุ ้นแล ้ว ต ้องย ้อนไปในสมัย ่ ู ี่ ี่ ั ื้ แรกของตลาดหุ ้นไทย ทีการซอขายหุ ้นยังต ้องไปนั่งในห ้องค ้า แล ้วเมอ ่ ื่ ่ ื้ ่ ั่ สงคําสั่งซอขายก็จะมคนไปเคาะทกระดานเป็นการสงคําสง (ไม่รู ้วาผด ี ี่ ่ ิ ถูกยังไงนะครับ ผมก็ฟัง-อานเค ้ามาอกทเหมอนกัน ไมมโอกาสได ้เห็น ่ ี ี ื ่ ี ื้ ของจรง) ในปั จจุบันทีไม่มการซอขายแบบนันอีกแล ้ว คําวา "เคาะ" ได ้ ิ ่ ี ้ ่ ้ ิ ื้ นํามาใชในอกความหมายหนง คอ "ตัดสนใจซอ (ขาย) ทราคา offer ี ึ่ ื ี่ ี (bid) ทมอยู่ โดยไมมการมาตังซอ (ขาย) รอให ้เสยเวลา" แล ้วทําไมผม ี่ ี ่ ี ้ ื้ ต ้องเอาคําวา "เคาะ" มาพดถง แล ้วมันสําคัญยังไง ่ ู ึ ื้ สมมติมหุ ้นอยูตัวนึงราคา bid-offer อยูท ี่ 5.00-5.05 ถ ้าคณคดจะซอหุ ้น ี ่ ่ ุ ิ ตัวนจะมทางเลอกกทาง? ี้ ี ื ี่
ตังซอทราคา 5.00 หรอตํากวา : อนนก็เป็นทางเลอกหนงของคน ้ ื้ ี่ ื ่ ่ ั ี้ ื ึ่ ื้ ้ ี ั ทชอบตอราคา ประมาณวาจะซอทังทขอให ้ได ้ราคาถกลงมาซก 5 ี่ ่ ่ ู สตางก็ยังดี ื้ เคาะซอทันททราคา 5.05 : ทางเลอกนก็เป็นของคนทใจร ้อน ี ี่ ื ี้ ี่ ิ ื้ ขึนมาหน่อย เวลาอยากได ้อะไรก็ตัดสนใจซอทันทีไม่มการต่อ ้ ี ราคา

ถ ้าจะขายก็คล ้ายๆกัน
• •

ตังขายทราคา 5.05 ้ ี่ เคาะขายทันททราคา 5.00 ี ี่

้ ี ื้ โดยปกติผมจะใชวิธเคาะเสมอไมวาจะซอหรอขาย เหตผลลกๆของการ ่ ่ ื ุ ึ "เคาะ" ของผมคืออะไรลองมาดูตัวอย่างต่อกันให ้จบนะครับ ื้ หุ ้นตัวในตัวอยางข ้างบนทผมอยากจะซอ ผมได ้ลองคํานวณดูแล ้วได ้ว่า ่ ี่ ผมมราคาเป้าหมายอยในใจประมาณ 9 บาท ผมมองว่าถ ้าผมมั่วแต่ตัง ี ู่ ้ ื้ ซอหุ ้นตัวนโดยขอตอราคา 0.05 บาทแล ้วถ ้าไม่มใครขายให ้ผมเลย ผม ี้ ่ ี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 140 ~

ี อาจจะเสยโอกาสในการทํากําไรอก 4 บาท ทีนลองคิดดูงายๆว่าการ ี ี้ ่ ี ประหยัดเงินไปได ้ 0.05 ตอหุ ้นกบการเสยโอกาสทํากําไรอก 4 บาทผม ่ ั ี ื้ จะเลอกแบบไหน นเป็นเหตผลทผมจะยอมเคาะซอหุ ้นในราคาทแพง ื ี่ ุ ี่ ี่ ี ขนมานดหน่อย เพราะการเสยโอกาสทํากําไรทมากถง 4 บาทนันสงกวา ึ้ ิ ี่ ึ ้ ู ่ ี เงิน 0.05 บาททีผมจะเสยไปมาก ่ ั ึ้ ี ื้ ลองคํานวณให ้เป็นตัวเลขเพอให ้เห็นภาพชดขนอกหน่อย ถ ้าผมซอหุ ้น ื่ ื้ ตัวนทราคา 5 บาท ผมจะได ้ผลตอบแทน 80% แต่ถ ้าผมซอหุ ้นได ้ที่ ี้ ี่ ราคา 5.05 บาท ผลตอบแทนจะเหลอ 78% ถ ้าดจรงๆแล ้วจะเห็นวา ื ู ิ ่ แทบจะไม่ตางกันเท่าไหร่ เพราะงันถ ้ามหุ ้นอยในใจแล ้ว คํานวณราคา ่ ้ ี ู่ ื้ เป้าหมายได ้สงกวาราคาทเป็นอยพอสมควร ก็ซอๆไปเถอะครับ อย่ามัว ู ่ ี่ ู่ ั ตอราคานดๆหน่อยๆเลย กวาเราจะหาหุ ้นดๆราคาถกๆได ้ซกตัวไมใชหา ่ ิ ่ ี ู ่ ่ ี มางายๆ จะให ้เสยโอกาสไปกันการขเหนยวนดๆหน่อยๆเลย ่ ี้ ี ิ ี ในอดตทผานมาผมเคยเสยโอกาสทํากําไรกบหุ ้นหลายเพยงเพราะมัว ี ี่ ่ ั ี ตังซอนีแหละ ครับ ตอนนันหุ ้น Ticon ราคาประมาณ 6.2 บาทผม ้ ื้ ่ ้ ื้ ่ คํานวณราคาเป้าหมายแล ้วหุ ้นน่าจะอยท ี่ 12 บาท ตอนซอผมก็มัวแต่ตอ ู่ ราคาไปตังซอที่ 6.15 บาท แล ้วเย็นวันนันหุ ้นก็ไปปิดแถวๆ 6.50 ผมก็ ้ ื้ ้ ี ื้ ิ คิดเสยดายในใจ วันต่อมาก็ผมก็คดว่าถ ้าลงมา 6.3 จะซอแน่ๆ แล ้วหุ ้น ื้ ่ มันก็วงขึนเกิดไป 7 บาทกวา ตอนนันก็ทําใจจะซอยากครับเพราะเห็นวา ิ่ ้ ่ ้ ื้ ุ ้ ่ ่ มันขึนมากแล ้ว แต่สดท ้ายผมต ้องไปซอหุ ้นตัวนั นทีราคา 9 บาทกวาๆ ้ ี ิ ื้ ื้ และก็ไม่เสยดายทีตัดสนใจซอไปแม ้จะเกิดกว่าราคาทีจะซอตอนแรก ่ ่ ู่ ู ้ ึ้ (6.2) อยสงมาก เพราะหุ ้นตัวนันนับวันก็ทํารายได ้ และกําไรได ้ดีขน ื้ เรอยๆ ปั จจุบันหุ ้นซอขายกันแถวๆ 17 บาท และก็น่าจะมีแนวโน ้มดี ื่ อยางนตอไปเรอยๆ (แต่ผมขายไปหมดแล ้วนะครับ เพราะไปเจอหุ ้นอน ่ ี้ ่ ื่ ื่ ทดกวา) เพราะมัวตอราคา 5 สตางค์ทําให ้กําไรผมลดลงไปตัง 3 บาท ี่ ี ่ ่ ้ ตอหุ ้นแน่ะ ่ การเคาะขายก็มเหตคล ้ายๆกัน จะมานั่งต่อราคานิดหน่อยไปทําไม ถ ้า ี ุ เราคดวาราคาเหมาะสมของหุ ้นมันอยตํ่ากวาราคาทซอขายกนอยู่ ไม่ม ี ิ ่ ู่ ่ ี่ ื้ ั ใครรู ้หรอกครับวาราคามันจะวงไปสเป้าหมายเวลาไหน ถ ้าเราคดวาหุ ้น ่ ิ่ ู่ ิ ่ จะลงยังไงก็ต ้องขายครับ อย่าขีเหนียวเลย ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 141 ~

Saturday, September 30, 2006

หุนสนหุนยาว ้ ั้ ้
การเลนหุ ้นถ ้าจะให ้แบงตามระยะเวลาก็อาจจะแบงเป็นพวกทเลนหุ ้น ่ ่ ่ ี่ ่ ั้ ั ระยะสน รายวันรายสปดาห ์ หรอแม ้แตรายเดอน ในขณะทอกกลมนงจะ ื ่ ื ี่ ี ุ่ ึ เลนหุ ้นระยะยาว คอมการลงทนในระดับตังแต่ รายไตรมาสไปจนถงราย ่ ื ี ุ ้ ึ ปี ผมเองชอบลงทนในแบบหลังมากกวาเพราะคดวาการคาดการณ์ราคา ุ ่ ิ ่ ั้ หุ ้นระยะยาวจะ งายกวาการทํานายราคาหุ ้นระยะสนมาก ่ ่ คุณลูกอีสานได ้พูดไว ้ว่า ื่ "ดิน ฟ้าอากาศนันแปรปรวนทกเมอเชอวัน การเดาวาอกหนงสปดาห ์ ฝน ้ ุ ื่ ่ ี ึ่ ั จะตกหรอแดดจะออก ก็อาจจะมโอกาสถกบ ้างผดบ ้าง แตจะเอาให ้ ื ี ู ิ ่ แม่นยําถึงระดับ95% นันเป็ นเรืองเป็ นไปไม่ได ้ในปั จจุบัน " ้ ่ ในจดนผมวาการพยากรณ์อากาศนันคล ้ายๆกบทํานายราคาหุ ้น ุ ี้ ่ ้ ั ์ ื เหมอนกน การเดาวาอกหนงสปดาหฝนตกจะหรอไม่ หรออากาศจะ ื ั ่ ี ึ่ ั ื ั้ หนาวระดับไหนก็เหมอนกนการทํานายราคาหุ ้นระยะสน โอกาสทจะถกก็ ื ั ี่ ู มไมมาก แตถ ้าเรามองให ้ยาวขนมาหน่อย เราจะสามารถคาดการณ์ได ้ ี ่ ่ ึ้ ่ วาในชวงธันวาคม-กมภา อากาศจะหนาวกวาชวงอน หรอชวงมนา่ ุ ่ ่ ื่ ื ่ ี ื่ ้ พฤษภา อากาศจะร ้อนกวาชวงอนๆของปี และมันก็เป็ นแบบนีมาตลอด ่ ่ เปรียบเทียบได ้กับการคาดการณ์หุ ้นระยะยาวขึนมาในระดับไตรมาสจน ้ ไปถึงระดับปี แทนทเราจะคาดการณ์ราคาหุ ้นโดยตรง เราสามารถ ี่ ึ่ ่ ่ ทํานายผานผลประกอบการของบรษัท ซงทํานายได ้งายกวามาก ถ ้าเรา ่ ิ ้ ู ี่ ี ิ ์ ่ ่ ิ ์ ่ ใชข ้อมลทเพยงพอ ฝึกการวเคราะหอยางสมําเสมอและวเคราะหอยาง ไมม ี Bias ่ ั้ ี ประสบการณ์ การเลนหุ ้นระยะสนของผมมน ้อยมาก เพราะเคยลองดแล ้ว ่ ู ี ผลลัพธ์ไม่คอยจะดูดซกเท่าไหร่ แถมเสยเวลาเยอะ เพราะการทเรา ่ ี ั ี่ ั้ ู ่ วเคราะหราคาหุ ้นระยะสนออกมาได ้ (ผ่านการดูรปแบบการเคลือนไหน ิ ์
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 142 ~

่ ของราคาและ volume) เชน ลวงหน ้าไปอก 5 วน เมอเวลาผานไป 5 ่ ี ั ื่ ่ ิ่ ี่ วน สงทผมวเคราะหออกมาก็เหมอนนมทหมดอายไปแล ้วไมสามารถ ั ิ ์ ื ี่ ุ ่ ้ นํามาใชงานได ้ อก เราจงต ้องมาวเคราะหกันใหมอยเรอยๆ พอลองมา ี ึ ิ ์ ่ ู่ ื่ เปรยบเทยบให ้ดเป็นวชาการขนมาหน่อย จะเห็นได ้ว่าวิธนม ี ี ี ู ิ ึ้ ี ี้ ิ ิ ประสทธภาพทตํ่า เพราะว่าได ้ผลลัพธ์ทไม่ดเท่าไหร่ และยังกิน ี่ ี่ ี ทรัพยากร (เวลา) ของเราไปมาก ่ ่ ่ แตการวเคราะหหุ ้นระยะยาวเชนลวงหน ้าไป 1 ปี ชวงแรกๆเราอาจจะใช ้ ่ ิ ์ เวลานานหน่อย เพราะเรายังไมเข ้าใจในธรกจของหุ ้น แตเมอเวลาผาน ่ ุ ิ ่ ื่ ่ ้ ไปเราจะใชเวลาน ้อยลงเรอยๆในการตดตาม เพราะเราเข ้าใจตัวธรกจ ุ ิ ื่ ิ แล ้วเวลาทีใชเพิมขึนก็เพียงแค่ตดตามข่าวที่ เกยวข ้องและผล ่ ้ ่ ้ ิ ี่ ประกอบการรายไตรมาส และยงเวลาผานไปนานเทาไหร่ การคาดการณ์ ิ่ ่ ่ ี ู ี่ ิ่ ึ้ ของเราก็จะแมนยํามากขนเรอยๆ เพราะเราจะมข ้อมลทเพมมากขนใน ่ ึ้ ื่ ิ ึ การตัดสนใจรวมถง Learning Curve ทสงขนจากการเรยนรู ้ธรกจนันๆ ี่ ู ึ้ ี ุ ิ ้ ึ่ ิ ์ นอกจากนแม ้วาระยะเวลาจะลวงเลย 1 ปีซงการวเคราะหของเราจะ ี้ ่ ่ ื่ ่ ่ ี่ ิ ิ ์ หมดอายุไปแล ้ว แตผมเชอวาถ ้าใครก็ตามทตดตามวเคราะหหุ ้นตัวใดตัว ึ่ ิ ์ ้ ี หนงมาเป็นเวลา หนงปี การวเคราะหอนาคตของหุ ้นตัวนันในอก 1 ปี ึ่ ้ ่ ้ ข ้างหน ้านั นแทบจะไม่ต ้องใชเวลาเพิมขึนมากมายเลย ้ ้ การลงทุนระยะยาวนอกจากจะให ้ผลลัพธ์ทดกบผมแล ้ว ยังใชทรัพยากร ี่ ี ั ่ ื่ เวลาของผมน ้อยมาก ผมสามารถเอาเวลาไปเรยน ไปทํางานอยางอนได ้ ี อย่างสบาย ... นอกจากนยังเป็นการลงทนทกนอมนอนหลับดด ้วย ไม่ ี้ ุ ี่ ิ ิ่ ี ต ้องมากังวลวาพรุ่งนราคาหุ ้นจะขึนหรือลง เพราะถ ้าเรามั่นใจแล ้ววาใน ่ ี้ ้ ่ ระยะยาวราคาหุ ้นจะวงเข ้าหาราคาทเหมาะสมเสมอ ิ่ ี่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 143 ~

Tuesday, October 10, 2006

ใครจะรดเหมอนเจาของ ู้ ี ื ้
ิ่ การเลนหุ ้นให ้กําไรสมําเสมอนัน สงจําเป็นอยางหนงคอต ้องมข ้อมลท ี่ ่ ่ ้ ่ ึ่ ื ี ู เพยงพอในการวเคราะห ์ ไม่วาจะเป็ นรายได ้ของบรษัท ลกค ้า ต ้นทน ี ิ ่ ิ ู ุ วตถดบ แผนการในอนาคต กลยทธการดําเนนงานตางๆ ถ ้าเรามข ้อมล ั ุ ิ ุ ์ ิ ่ ี ู เพยงพอเราก็จะสามารถคาดการณ์อนาคตของบรษัทได ้แมนยํา คนทีจะ ี ิ ่ ่ รู ้เรองพวกนดกวาใครก็น่าจะเป็นผู ้บรหารและคนในบรษัท .... แม ้เราจะ ื่ ี้ ี ่ ิ ิ ไมรู ้ข ้อมลเหลานเหมอนกนผู ้บรหาร แตเราพอจะรู ้ได ้วาผู ้บรหารเค ้าคด ่ ู ่ ี้ ื ั ิ ่ ่ ิ ิ อยางไรกบหุ ้นของตัวเองได ้จาก 59-2 ่ ั ตามกฎของ กลต. ผู ้บรหารและผู ้เกยวข ้องกบผู ้บรหาร (เมยหรอสาม ี ิ ี่ ั ิ ี ื ื้ ของผู ้บรหารนั่นเอง) สามารถซอขายหุ ้นของบรษัทได ้แตจะต ้องแจ ้ง ิ ิ ่ ื้ รายละเอียดการซอขาย ทังจํานวนหุ ้นและราคาหุ ้น รวมถงวันททําการ ้ ึ ี่ ื้ ึ่ ซอขายมาที่ กลต. ซงนักลงทุนทั่วไปก็สามารถเข ้าไปดูได ้ที่ ilink นี้ http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily59.php ึ่ ซงจะมการ Update ทุกวันประมาณหลัง 2 ทมของแตละวนเราก็จะเห็น ี ุ่ ่ ั ื้ วามผู ้บรหารของบรษัทใดบ ้างทมการซอขาย หุ ้นของตัวเอง หรือ ่ ี ิ ิ ี่ ี ื้ สามารถดข ้อมลการซอขายย ้อนหลังของแตละบรษัทได ้อยางสะดวก ู ู ่ ิ ่ ทกวันผมชอบเปิดดู 59-2 ตอนคํ่าๆกอนทจะเข ้าไปอานเวปบอรด ุ ่ ี่ ่ ์ ั thaivi.com ผมจะคอยสงเกตหุ ้นทีผมถืออยูหรือหุ ้นทีกําลังสนใจอยูวามี ่ ่ ่ ่ ่ ื้ ผู ้บรหารคนใด ซอขายรเปลา ถ ้าผู ้บรหารขายหุ ้นออกมาเยอะๆ ผมอาจจ ิ ึ ่ ิ ั จะตงข ้อสงเกตวามอะไรผดปกตกบบรษัทรเปลา แต่กลับกันถ ้าผู ้บริหาร ั้ ่ ี ิ ิ ั ิ ึ ่ ื้ ซอหุ ้นเป็นจํานวนมากก็อาจจะหมายความวาผู ้บรหารน่า จะรู ้อะไรดีๆที่ ่ ิ เค ้าคดวาราคาหุ ้นถกจนเกนไป หรืออาจจะมีปัจจัยอะไรทีจะทําให ้ราคา ิ ่ ู ิ ่ หุ ้นเพิมขึนได ้ ่ ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 144 ~

ื้ ่ ั การซอหรอขายของผู ้บรหารสามารถสงสญญาณบางอยางกบเราได ้ไม่ ื ิ ่ ั ื้ ว่าจะดีหรือ ร ้าย ลองมาดเหตผลลกๆนะครับวาอะไรอยเบองหลังการซอ ู ุ ึ ่ ู่ ื้ ขายนี้
ื้ ื้ ซอ - ปกตถ ้าผู ้บรหารซอหุ ้น ก็มักจะมเหตผลเดยวคอเพราะเค ้า ิ ิ ี ุ ี ื ื้ คิดว่าหุ ้นจะต ้องขึนเค ้าถึงจะซอ เพราะฉะนันผมจะมองวาเป็น ้ ้ ่ ั ื้ ้ สญญาณบวกเสมอ แตต ้องดด ้วยวาจํานวนทเค ้าซอนันมากน ้อย ่ ู ่ ี่ ื้ ั ั ื้ ิ แค่ไหน ถ ้าเค ้าซอเยอะสญญาณบวกก็จะชด ถ ้าซอนดหน่อยๆ ั สญญาณก็จะออนหน่อย บางทผมก็เจอหุ ้นดๆจากการดู 59-2 ่ ี ี ื้ เหมอนกน โดยเฉพาะหุ ้นทีผู ้บริหารซออย่างบ ้าคลั่ง แบบว่าเก็บ ื ั ่ ึ เพมทุกวันๆ เป็นจํานวนมากๆ พอผมเห็นแบบนก็จะไปศกษาตอวา ิ่ ี้ ่ ่ ึ่ บรษัททําอะไรมอะไรด ี ราคาถกรเปลา ซงหลายๆครังก็มหุ ้นดๆ ิ ี ู ึ ่ ้ ี ี หลดออกมาบ ้าง ุ ขาย - สาเหตของการขายอาจจะมได ้ 2 สาเหตุ อยางแรกคอ ุ ี ่ ื ผู ้บรหารคดวาหุ ้นจะลงเลยขายออกมา อยางท ี่ 2 คออาจจะขาย ิ ิ ่ ่ ื ้ เอาเงนมาใชธรรมดา เป็นปกตทคนทํางานมาก็อาจจะหาความสข ิ ิ ี่ ุ ่ ื้ ื้ ใสตัวบ ้าง การขายหุ ้นเอาเงนไปซอบ ้าน ซอรถ ไปเทยวก็เป็นเรอง ิ ี่ ื่ ปกต ิ เพราะฉะนันการขายนันอาจจะไมใชสญญาณลบเสมอไป เรา ้ ้ ่ ่ ั ต ้องมาดูกันทีจํานวนหุ ้นทีขายเพือความมั่นใจกันอีกที ถ ้าจํานวน ่ ่ ่ ไม่มาก (ลองคํานวณเป็นจํานวนเงนด) ซก 1-5 ล ้านบาท (บางท ี ิ ู ั อาจจะไปได ้ถึง 10 ล ้าน) ก็อาจจะไมน่าเป็นหวงอะไร เพราะคง ่ ่ ้ ขายเอาเงนไปใชซะมากกวา แตถ ้าขายอยางตอเนองเป็น ิ ่ ่ ่ ่ ื่ เวลานานๆ คดเป็นเงนแล ้วหลาย 10 ล ้าน หรอเป็นร ้อยเป็นพันล ้าน ิ ิ ื ผมวาให ้ระวังตัวไว ้บ ้างก็ด ี พยายามอย่าไปข ้องเกียวกับหุ ้นเหล่านี้ ่ ่ มากนัก อาจจะมอะไรไมชอบมาพากลได ้ ี ่

้ ื่ ่ ิ ื้ ปล. 59-2 ใชเพอชวยในการประกอบการตัดสนใจเลอกซอหุ ้นขายหุ ้น ื เท่านัน อยาเชอเป็นจรงๆเป็นจังถงกบทําตามไปซะทกอยาง เพราะท ี่ ้ ่ ื่ ิ ึ ั ุ ่ ื้ ิ ผ่านมาก็มหุ ้นหลายตัวทีสวนทางกับข ้อมูลเหล่านี้ ผู ้บรหารซอมากๆก็ ี ่ เป็ นไปได ้ว่าเค ้าคิดว่าหุ ้นจะด ี แตเค ้าก็อาจจะคดผดได ้ การทผู ้บรหาร ่ ิ ิ ี่ ิ ขายหุ ้นออกมามากๆ หุ ้นสวนทางขนไปก็มให ้เห็นอยเรอยๆ ปกตผมจะ ึ้ ี ู่ ื่ ิ ิ ่ ้ ให ้นํ้าหนักกบ 59-2 ไม่เกิน 10% ของการตัดสนใจเทานัน ั

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 145 ~

Thursday, October 12, 2006 ้ ั set ใชเวลา 3 สปดาห ์ 19 กนยายน 2549 : Set Index 702.56 ั 19 กันยายน 2549 : My Port Index 17.1 20 กนยายน 2549 ตลาดปิดทําการ ั 12 ตุลาคม 2549: Set Index 709.67 12 ตุลาคม 2549: My Port Index 19.1 :) ้ ั set ใชวลาประมาณ 3 สปดาห์ในการกลับมายืนเหนือว่าจุดเดิมก่อนวันที่ มการปฎรปการเมอง ี ิู ื ่ โชคดทหุ ้นใน Port ผมสวนใหญ่ไม่ลดลงเท่าไหร่ ี ี่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 146 ~

Tuesday, October 17, 2006

ประชุมผูถอหุนทีใหญ่ทสดในโลก ้ ื ้ ่ ี่ ุ
ปกตบรษัททอยในตลาดหุ ้นจะมการจัดประชมผู ้ถอหุ ้นอยางน ้อยปีละ 1 ิ ิ ี่ ู่ ี ุ ื ่ ่ ครัง เพอแจ ้งผลการดําเนนการในชวง 1 ปีทผานมา หรอเพอให ้ผู ้ถอหุ ้น ้ ื่ ิ ี่ ่ ื ื่ ื มา vote โครงการพเศษตางๆรวมถงเรองของการอนุมัตการจ่ายเงนปัน ิ ่ ึ ื่ ิ ิ ผล อย่าง ทีผมเคยบอกไปว่าการจะเล่นหุ ้นให ้กําไรแบบปลอดภัยได ้เรา ่ ควรมโอกาสได ้คยกบ ผู ้บรหารอยางน ้อย 1 ครัง (ยิงบ่อยก็ยงดี) การ ี ุ ั ิ ่ ้ ่ ิ่ ประชมผู ้ถอหุ ้นก็เป็นโอกาสหนงทเรามโอกาสจะได ้เจอกับผู ้บรหาร ุ ื ึ่ ี่ ี ิ แตมการประชมผู ้ถอหุ ้นของบรษัทแห่งหนึง ทนับวนก็จะมปรมาณผู ้ถอ ่ ี ุ ื ิ ่ ี่ ั ี ิ ื หุ ้นเพมขนทกๆปี อยางในปี 2005 มผู ้เข ้ารวมประชมไมตํากวา 25,000 ิ่ ึ้ ุ ่ ี ่ ุ ่ ่ ่ คน บริษัททีวาก็คอบริษัท Berkshire Hathaway บริษัทของ Warren ่ ่ ื ่ Buffett นักลงทนอันดับหนงของโลกนเอง คนทีไปประชุมสวนใหญ่ก็ไป ุ ึ่ ี่ ่ เพอจะได ้มโอกาสไปพบกบตัวเป็นๆของลง Buffett นอกจากนียังเป็ นที่ ื่ ี ั ุ ้ ้ ิ รู ้กนวาบรรยากาศงานประชมผู ้ถอหุ ้นของบรษัทนม ี ทังสาระและบันเทง ั ่ ุ ื ิ ี้ ้ อดแน่น ผมเองฝั นว่าจะมีโอกาสได ้ไปประชุมผู ้ถือหุ ้นทีนซกครัง แต่ไม่รู ้ ั ่ ี่ ั จะมโอกาสรเปลา เพราะต ้องถอหุ ้นบรษัทอยางน ้อย 1 หุ ้น แล ้วหุ ้น ี ึ ่ ื ิ ่ บริษัทนีแค่ 1 หุ ้นก็ราคา 1 แสนกวาดอลลารเข ้าไปแล ้ว (เกอบ 4 ล ้าน ้ ่ ่ ์ ื บาท) แตยังโชคดทมแฟนพันธแท ้ Warren Buffett คนนึงทีได ้ไปประชุมแล ้ว ่ ี ี่ ี ์ ่ ่ มาเลาบรรยากาศให ้เราฟังท ี่ link ข ้างลางนี้ ลองตามไปอ่านกันได ้เลย ่ ครับ อานเพลนๆด ี ่ ิ http://warrenbuffettfan.blogspot.com/

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 147 ~

Thursday, October 19, 2006

ใครจะรดเหมอนเจาของ (ตอ) ู้ ี ื ้ ่
้ เมอครังกอนได ้พดถงการใชประโยชนจาก 59-2 ไปแล ้ว .. แต่อาจจะยัง ื่ ้ ่ ู ึ ์ ไมเห็นภาพกันเทาไหร.. ่ ่ ่ ่ ผมจะลองยกตัวอยางทเกดขนบางสวนให ้ดนะครับ ่ ี่ ิ ึ้ ู TICON ่ ื้ ชวงทีผมเข ้าซอหุ ้น ticon แรกๆ ราคาหุ ้นอยทแถว 9 บาท (น่าจะ ่ ู่ ี่ ประมาณเดอน 7-8 ปี 48) หลังจากถอรอดผลประกอบการไตรมาส 2 ื ื ู ออกมากลางเดอน 8 บรษัทมการขายโรงงานเข ้ากองทน TFUND ทําให ้ ื ิ ี ุ มกําไรดขนมากราคาหุ ้นก็เรมตอบรับ ... แตตอนนันผมยังมเงนเหลออยู่ ี ี ึ้ ิ่ ่ ้ ี ิ ื มาก แถมยังเพงย ้ายโบรกเกอรมาอยท ี่ CNS ทําให ้สามารถกู ้เงินมาเล่น ิ่ ์ ู่ ได ้ .. ด ้วยความร ้อน (ผมเป็ นพวกถอเงนสดนานๆไมคอยได ้ ต ้องหาหุ ้น ื ิ ่ ่ ื้ ู่ ื่ ซออยเรอย) ทําให ้ต ้องหาหุ ้น .. ผมก็ดู ticon อกครังก็คดวาเป็นหุ ้นทด ี ี ้ ิ ่ ี่ ื้ ่ ้ ึ้ มากตัวหนง แตตอนนันราคาก็ขนมาพอสมควรแล ้ว เลยทําใจซอยาก ึ่ ่ นิดนึง .... 59-2 มาชวยผมไว ้ทันพอดีครับ ผมเปิ ดไปดู 59-2 ของ ticon ื้ ก็ปรากฏวาผู ้บรหารของบรษัทหลายคน (ประมาณ 5-6 คนได ้) ซอหุ ้น ่ ิ ิ ู ่ ticon กนใหญเลยครับ ราคาของผู ้บรหารทซอบางคนก็สงกวาราคา ั ่ ิ ี่ ื้ ิ ู่ ่ ่ ิ่ ตลาดด ้วยซํ้า .. ผมเองคดอยแล ้ววาหุ ้น ticon ราคายังไมแพง ยงเห็น ื้ ิ ผู ้บริหารซอกันถ ้วนหน ้าแบบนีทําให ้ผมตัดสนใจได ้ง่ายขึนเยอะเลย ครับ ้ ้ ...... แล ้วสุดท ้ายผลลัพธ์ก็ไม่ผดหวังหุ ้นขึนมาถึง 18-19 บาท ... (ผม ิ ้ ขายไปหมด เพราะไปเจอหุ ้นอนทน่าสนใจกวาพอด) ื่ ี่ ่ ี ื้ ี ิ ู่ ื่ ตอนนี้ ticon ก็มการซอขายของผู ้บรหารอยเรอยๆ แต่อาจจะให ้ ั ั ี่ ่ ั ่ ี ิ สญญาณทไมชดเจนซกเทาไหร่ เพราะมผู ้บรหาร 2 ทานคอคณวรพันธ ์ ่ ื ุ ี ่ กบ สมศักด ิ์ คนแรกนก็ซอเอาๆแทบจะไมเกยงราคา สวนคนหลังก็ขาย ั ี่ ื้ ่ ี่ ื่ เอาๆเหมอนกน เลยไมรู ้จะเชอคนไหนด ี ื ั ่ มอยชวงนงทคณไวเชงควน ผู ้บรหารใหญและผู ้ถอหุ ้นใหญของ ticon ี ู่ ่ ึ ี่ ุ ิ ่ ื ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 148 ~

ขายหุ ้นออกมาจํานวนมาก ผมเองก็ตกใจเล็กน ้อย เพราะเป็นปรมาณท ี่ ิ ้ เยอะมาก (จําไม่ได ้ว่าเท่าไหร่) ไม่น่าจะขายหุ ้นไปใชธรรมดาทั่วๆไป สุดท ้ายในวันที่ ticon มาแถลงผลประกอบการทตลาดหลักทรัพยมนัก ี่ ์ ี ลงทนทานนงถามคณวรพันธขนมา วาทําไมคณ ไวเชง แกถงขายหุ ้น ุ ่ ึ ุ ี ์ ึ้ ่ ุ ึ (คนถามคงไมรู ้วาคณไวแกนั่งอยในห ้องด ้วย ไม่งันคงไม่ถามออกมา ่ ่ ุ ู่ ้ โต ้งๆ) คุณไวแกรีบลุกขึนมา แล ้วบอกว่าผมเอง ผมขายเอง ... สดท ้าย ้ ุ ื่ แกก็บอกวาแกขายหุ ้นไปสร ้างวดทตางประเทศ คนจะเชอรึเปล่าผมไม่รู ้ ่ ั ี่ ่ แต่ผมคนนึงทีเชอ เพราะรู ้มานานแล ้ววาคณไวเองแกเป็นคนทเครง ่ ื่ ่ ุ ี่ ่ ศาสนาเอามากๆ และชอบทําบุญ แกยังเคยนั่งพดเรองธรรมะให ้ฟัง ู ื่ ื (ตอนไป company visit) เป็นชม.ๆ แถมยังแจกหนั งสอธรรมะให ้ผม ด ้วย ... กรณีขายหุ ้นแบบนีจะว่าเป็ นข่าวร ้ายก็คงไม่ได ้ แกไม่ได ้ขายหุ ้น ้ หนี แกขายไปทําบญ ุ TTA เป็ น หุ ้นอกตัวททํากําไรให ้มากมายกับคนทซอถกจังหวะ ใน ี ี่ ี่ ื้ ู ุ ื ี่ ขณะเดยวกนก็มคนขาดทนมหาศาลกับมันเหมอนกัน .... ในทปีแรกๆท ี่ ี ั ี ่ ผมเลนหุ ้น กลมเดนเรอเป็นกลมทให ้ผลตอบแทนได ้สงมากๆ ไม่วาจะ ่ ุ่ ิ ื ุ่ ี่ ู เป็ น TTA PSL RCL (ตอนนั นผมเลน PSL ตัวเดียว) ตอนนัน demand ้ ่ ้ ่ ื ิ่ ู ึ้ ิ ี การขนสงทางเรอเพมสงขนมาจากการเตบโตของจน ในขณะท ี่ supply ่ ื ้ ู ึ้ ั ิ ่ เรือนันมีไม่พอทําให ้คาระวางเรอนันพุ่งสงขนเป็นประวตกาล หุ ้น psl วิง ่ ้ ื้ ่ ้ จาก 6 บาทไป 50 tta วิงจาก 10 ไป 50 ใครซอไว ้ตอนนั นก็รวยกันเละ ล่ะครับ ..... ผมถอหุ ้น psl อยนานเกอบๆปีเห็นจะได ้ คาระวางเรอเรม ื ู่ ื ่ ื ิ่ ลดลง หลายๆคนคดวาจะเป็นเป็นการปรับฐานธรรมดา (รวมทังผมด ้วย) ิ ่ ้ ก็ไม่ยอมขายหุ ้น .. ผมถอหุ ้น psl ไปถง 50 บาท แล ้วก็นั่งดมันตกลงมา ื ึ ู ิ ึ่ ิ่ เหลอ 38 บาท T_T ... แล ้วก็ตัดสนใจขายไป ซงหุ ้น TTA ก็วงใน ื ่ ่ ่ ึ ั ื ลักษณะคล ้ายๆกัน แตข ้อแตกตางอยางนงของ psl กบ tta คอหุ ้น tta มี ้ ผู ้บรหารขายหุ ้นออกมาอยางบ ้าคลั่ง .. ทีต ้องใชคํานีเพราะขายออกมา ิ ่ ่ ้ หนักจรงๆ แบบวาจากผู ้ถอหุ ้นรายใหญ่หลาย 10% ขายจนแทบไม่ ิ ่ ื ่ ี ั ิ เหลอซกกะหุ ้น ประมาณวาขายหนตายกนเลย ... และแล ้วผู ้บรหารก็ ื ั เป็นฝ่ายถกจรงๆ เค ้าขายหุ ้นออกไปเกอบหมดบรษัท (หรอหมดเลยก็ไม่ ู ิ ื ิ ื ี่ ี่ ้ แน่ใจครับ จําไม่ได ้) ทราคาเฉลยแถวๆ 35 บาท หลังจากนั นหุ ้น tta ก็ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 149 ~

กลายเป็นหุ ้นหมดสภาพตัวหนง ราคาไหลลงไปเหลอตํากวา 20 บาท ึ่ ื ่ ่ ื้ ใครเข ้าไปซอ 40-50 บาทกว่าๆนีเจ๊งกันเป็ นแถบ ตอนนียังดีทคาระวาง ้ ้ ี่ ่ ปรับตัวขึนมาบ ้างราคาหุ ้นเลยกลับมาอยูแถว 27 บาทได ้ ... แต่จะให ้ ้ ่ กลับไปถึงราคาเดิมทีผู ้บริหารขายกัน ผมว่าคงอีกนานมากๆ ่ จริงๆตัวอย่างแปลกๆก็ยังมีให ้เห็นอีกหลายแบบ ... ื้ ่ - ประเภทหุ ้นทผู ้บรหารซอเอาๆ แตราคาก็ลงเอาๆเหมอนกน เชนหุ ้น ี่ ิ ่ ื ั MIDA - หุ ้นทผู ้บรหารขายเอาๆ แตราคาก็กลับสวนทางขนไป tvo (เมอ ี่ ิ ่ ึ้ ื่ ประมาณ 2 ปีกวาๆ ตอนนราคาเป็นยังไงแล ้วผมไมรู ้เหมอนกัน) ่ ี้ ่ ื ื้ - หุ ้นทผู ้บรหารซอเก็บเรอยๆก็มให ้เห็นบ ้าง แต่ผมไม่ได ้ตามว่าผลลัพธ์ ี่ ิ ื่ ี เป็ นยังไงเพราะเป็ นธุรกิจทีผมไม่ถนัด .... ลองไป check ดกนก็ได ้นะ ่ ู ั ่ ครับ เผอจะเจอหุ ้นเด็ดๆ (เจอแล ้วบอกผมด ้วยละ) เชน spali ttl และ ื่ utp

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 150 ~

Wednesday, October 25, 2006

The Intelligent Investor
ื ี่ The Intelligent Investor เป็นหนังสอท:


• •วอรเรน บัฟเฟตต ์ แหง Berkshire Hathaway ยกย่องว่าเป็ น ์ ่ ื หนังสอการลงทนทดทสด ุ ี่ ี ี่ ุ บิล มิลเลอร์ CEO ของ Legg Mason Capital Management ื บอกวาเป็นหนงในหนังสอการลงทนเพยงไมกเลมททรงคณคา ่ ึ่ ุ ี ่ ี่ ่ ี่ ุ ่ ตลอดกาลและให ้ มุมมองสดใหม่ทกครังทอานซํ้า ุ ้ ี่ ่ ั ่ เมสน ฮอวกนส ์ แหง Longleaf Partners ให ้หุ ้นสวนทกคนใน ์ ิ ่ ุ บริษัทอ่าน ื่ อา รโนลด ์ แวน เดน เบรก แหง Century Management ชนชมวา ์ ิ ์ ่ ่ ื เป็นหนังสอการลงทนทดทสด และแนะนําวาหากนักลงทนจะ ุ ี่ ี ี่ ุ ่ ุ ื เลอกอานหนังสอการลงทนเพยงเลมเดยว พวกเขาต ้องอาน The ื ่ ุ ี ่ ี ่ Intelligent Investor ์ นักลงทนชนนําอกมากมายอยาง วอลเตอร์ สลอส, ไมเคล ไพรซ, ุ ั้ ี ่ ิ มารโอ กาเบลล, เซธ คลาร์แมน, ชารลส ์ แบรนเดส และ เออรวง ิ ิ ์ ์ ิ คาหน แนะนํ าให ้นั กลงทุนทุกคนอ่าน ์ ิ ู ่ ี่ ุ ื นิตยสาร Fortune เชดชวาเป็นหนงในสสดยอดหนังสอการลงทน ึ่ ุ ั้ ่ ้ มหาวทยาลัยชนนําของโลกเชนโคลัมเบียและสแตนฟอร์ดใชเป็ น ิ ตําราเรยนในวชาการลงทน ี ิ ุ ื ื หนังสอเลมนเป็นหนังสอแนว Value Investing ทีขายดีทสดใน ่ ี้ ่ ี่ ุ Amazon.com

ื และ สดท ้าย เป็นหนังสอท ี่ yoyo เคยอานภาคภาษาองกฤษแตอานไม่ ุ ่ ั ่ ่ คอยรู ้เรอง ตอนนันภาษาอังกฤษยังไม่คอยแข็งแรง ก็เลยตังหน ้าตังตา ่ ื่ ้ ่ ้ ้ รอวาจะมคนแปลเป็นภาษาไทย ในวันนีก็มคนแปลออกมาให ้อ่านกันจน ่ ี ้ ี ื ได ้ หนังสอยังไม่วางแผง แต่สามารถไปจองได ้ที่ ilink นี้ http://thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=20643&start=0 ่ ่ จองวันนีได ้สวนลดนิดหน่อย แถมรายได ้สวนหนึงยังบริจาคให ้กับเวป ้ ่ ้ ้่ ่ www.thaivi.com เพอใชในเป็นคาใชจาย สงฟรถงบ ้านครับ ลองเข ้าไป ื่ ่ ี ึ ึ ่ ดูกนนะครับ ของผมจองไปเรยบร ้อยแล ้ว รบหน่อยนะรู ้สกวาจะหมดเขต ั ี ี ิ้ จองสนเดือนนีแล ้ว ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 151 ~

Tuesday, October 31, 2006

เจอะโดยบ ังเอญ ๊ ิ
หลายครังทีมคนชอบถามผมว่าหาหุ ้นมาจากไหน ไปเจอมาได ้ยังไง ้ ่ ี เพราะหุ ้นแตละตัวทผมเลนนบอกไปก็ไมคอยจะมใครเค ้ารู ้จักกัน เวลาจะ ่ ี่ ่ ี่ ่ ่ ี ื้ ซอจะขายทีต ้องบอกมาร์ดๆ ไม่งันสะกดผิดขึนมาเดียวมีซวย ี ้ ้ ๋ ่ หุ ้นทีผมเล่นมีทมาหลายอย่างครับ สวนใหญเลยก็จะมาจากการทีมคน ่ ี่ ่ ่ ี ิ ึ กระซบบอกมาวาตัวนู ้นด ี ตัวนน่าสนใจ ให ้ลองไปศกษาดูหลายครังก็ไป ่ ี้ ้ ดแล ้วก็ได ้เจอหุ ้นดๆราคาถก หลายๆครังก็มแอบขีเกียจ เค ้าบอกมาตัง ู ี ู ้ ี ้ ้ ึ นานกวาจะมาศกษาดเอาจรงๆ หุ ้นมันก็วงไปไหนตอไหนแล ้ว พลาด ่ ู ิ ิ่ ่ ่ โอกาสงามๆไปก็บอย ชองทางอนๆ ทีผมได ้เจอหุ ้นใหมๆเรอยๆก็คออาน ่ ื่ ่ ่ ื่ ื ่ ื ิ ์ เอาจากขาวในหนังสอพมพบ ้าง ขาวหุ ้นจาก Internet บ ้าง บทวเคราะห ์ ่ ่ ิ ่ บ ้าง หรอไมก็อานเอาจาก Webboard ตางๆก็ชวยได ้เยอะ ื ่ ่ ่ แต่ลาหุ ้นล่าสุดทีผมเจอ กลับมาในรูปแบบใหม่ทผมไม่เคยได ้ลองมา ่ ่ ี่ กอน เรองมันก็มอยวา ่ ื่ ี ู่ ่ ่ ี่ ่ หลายๆ คนอาจจะรู ้อยแล ้ววาหุ ้นทผมชอบเป็นอันดับต ้นๆในชวงทผาน ู่ ่ ี่ ึ่ ่ มาก็คอหุ ้น ilink ซงเป็นหุ ้นเกรด Aราคาไม่แพงทีผมถือเป็ นอันดับ 1 ื ของ port มาโดยตลอด (ได ้กําไรมากับตัวนีก็ไม่น ้อย) ทีผานบริษัท ้ ่ ่ ่ ื่ ิ ilink ได ้เข ้าประมูลงานของการไฟฟ้ าสวนภูมภาคชองาน AMR มูลค่า ึ่ ประมาณ 900 ล ้านบาท ซงถ ้า ilink ได ้งานนีขนมาก็จะทํารายได ้งาน ้ ึ้ ประมลของ ilink นันอยในระดับสงไปอก 2 ปี และทําให ้มลคาหุ ้น ilink ู ้ ู่ ู ี ู ่ น่าจะพุงไปสูงกว่าทีผมเคยให ้ไว ้มาก (แม ้ผมจะไม่หวังว่า ilink จะได ้ ่ ่ ่ งานนีเท่าไหร่เพราะดูจะไม่ใชงานหลักที่ ilink ถนัด แตแอบหวังวาถ ้าได ้ ้ ่ ่ ก็คงด) ี ั ์ ่ ี ื่ เมอประมาณ 2 สปดาหกอนมเพอนผมโทรมาหา บอกวามบรษัทใน ื่ ่ ี ิ ตลาดหุ ้นมาประมลงาน AMR แข่งกับ ilink แถมยังบอกด ้วยว่ามั่นใจว่า ู
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 152 ~

้ ี ื จะได ้งาน พอได ้ยนป๊ บผมก็ไมรอชารบไปสบประวตบรษัทดังกลาว พอ ิ ุ ่ ั ิ ิ ่ ไปอ่านรายละเอียดข่าวก็เห็นว่างานทีเข ้าประมูลเป็ นงานเดียวกับ ilink ่ ่ ึ แน่ๆ หุ ้นทวาก็คอ AIT ผมเลยไปศกษาต่อว่าบริษัทนีเป็ นอย่างไร เป็ น ี่ ่ ื ้ คูแข่งทีน่ากลัวหรือไม่ แล ้วอะไรทําให ้เค ้ามั่นใจว่าจะได ้งานดังกล่าว ่ ่ (ข ้อมลก็ไมได ้หาอะไรยากเพราะก็เป็นบรษัทในตลาดหุ ้นเหมอนกน) แต่ ู ่ ิ ื ั ึ ึ ศกษาไปศกษามา ผมกลับพบวาบรษัท AIT เป็ นหุ ้นทีโดยรวมถอวา ่ ิ ่ ื ่ ้ พอใชได ้เลย (อาจจะไมถงเป็นหุ ้นเกรด A แต่อยูประมาณ C+ ถึง B) ยิง ่ ึ ่ ่ ดราคาเทยบกบกําไรแล ้วยงตกใจ เพราะนับเฉพาะกําไรแคครงปีก็ทําได ้ ู ี ั ิ่ ่ ึ่ eps 3.26 แล ้ว ทราคา 18 (วันทีผมเจอ) pe ยังอยูท ี่ 5.5 เทานัน เมอ ี่ ่ ่ ่ ้ ื่ เทียบกับ pe ของคูแข่งทีใกล ้เคียงกันอยูท ี่ 10-11 ่ ่ ่ ่ ผมไปนั่งหาบทวเคราะห ์ AIT เท่าทีหาได ้มาอ่านดู ก็เห็นวาโบรกสวน ิ ่ ่ ่ ่ ่ ึ่ ใหญให ้ราคา AIT ไว ้ตํ่ามากประมาณ 14-17 เพราะสวนใหญมองวาครง ่ ปีหลังรายได ้จะไมคอยดเพราะหวงปัญหาเรองการ เมอง แตในขณะ ่ ่ ี ่ ื่ ื ่ เดยวกบผมก็ได ้อานเจอขาวทผู ้บรหารมการปรับประมาณการกําไรจาก ี ั ่ ่ ี่ ิ ี ่ ่ ิ ้ 1600 เป็ น 2000 ล ้านบาท (โบรกสวนใหญประมาณรายได ้บรษัททังปี ้ ่ ่ ไว ้แค่ 1600 ล ้าน ทังทีครึงปี แล ้วบริษัทก็ทําได ้ 1160 ล ้านแล ้ว) ข่าวที่ ผู ้บรหารปรับประมาณการเป็น 2000 ล ้านบาทนันผมมองวาคอนข ้าง ิ ้ ่ ่ ื่ ื ่ ู ิ ่ ื เชอถอได ้สง เพราะผู ้บรหารเลนประกาศออกมาในชวงกลางเดอน 10 ึ่ ื ี ี ื ี่ ซงเหลอเวลาอกเพยง 1.5 เดอนก็จะครบปีแล ้ว รายได ้ทประมาณไว ้คงม ี ้ ุ ่ ์ ่ โอกาสผดน ้อยมาก เพราะฉะนันผมเลยมองมมตางจากโบรกเกอรสวน ิ ใหญ่ทให ้เป้ ารายได ้ไว ้ที่ 1600 ล ้าน ี่ ่ ลองนั่งคิดผลกําไรของบริษัทในชวงครึงปี หลัง (โดยคิดประเมินให ้ตํ่า ่ ึ่ กวาความเป็นจรงพอสมควรเพอความปลอดภัย) ได ้ออกมาว่า eps ครง ่ ิ ื่ ่ ั ึ่ ปี หลังน่าจะอยูประมาณ 1.24 บาทเป็นอยางตํ่า รวมกบครงปีแรก 3.26 ่ ก็จะได ้ eps ทังปีประมาณ 4.5 บาท เมอพจารณาถงคณภาพหุ ้นโดยรวม ้ ื่ ิ ึ ุ ิ ่ ฐานะทางการเงน แนวโน ้มรายได ้ (การเตบโตประมาณ 20%) ผมวาหุ ้น ิ ่ ู่ AIT จัดได ้วาเป็นหุ ้นเกรด C+ ถึง B น่าจะม ี pe อยในระดับ 7-9

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 153 ~

ิ้ ราคาเป้าหมายสนปีนก็น่าจะเป็นดังนี้ ี้


• • •

pe 7 - 31.50 บาท ** คดออกมาได ้หลายคาเอาคานเป็นหลัก ิ ่ ่ ี้ กอนดกวาครับ เพอความปลอดภัย ่ ี ่ ื่ pe 8 - 36.00 บาท pe 9 - 40.60 บาท ถ ้าให ้ pe เทียบเท่ากับกลุมและคูแข่ง (IRCP, MFEC) ทประมาณ ่ ่ ี่ ิ 11 ราคาอาจจะมีสทธิพงไปสูงถึง 49.50 เลยทเดยว ุ่ ี ี

ื่ ่ ี่ ผมเชอวาทโบรกเกอรหลายสํานักให ้เป้าหมายหุ ้น AIT ไว ้ตํามากๆน่าจะ ์ ่ มสวนมาจากหุ ้นตัวนเคยทําให ้นักลงทนเจ็บตัวกันมามาก เพราะเคยวง ี ่ ี้ ุ ิ่ ไปสงถงกวา 70 บาท (ผมไม่ได ้เปิ ดกราฟดูนะครับ ฟังจากมารมาอกท) ู ึ ่ ์ ี ี ี ื้ ลงมาเหลอเพยง 13 บาท จะให ้เชยร์ให ้ซอ แล ้วเกดขาดทนอกรอบ ื ี ิ ุ ี ่ ื้ ลูกค ้าคงโวยวายตาย สวนใครทีมาอ่าน Blog ผมแล ้วคิดจะไปซอตาม ่ ี่ ต ้องยอมรับความเสยงข ้อนงด ้วยนะครับ วาบรษัทนมรายได ้หลักจากการ ึ ่ ิ ี้ ี ประมูล เพราะฉะนันความผันผวนของรายได ้คอนข ้างสง โอกาสกําไรก็ ้ ่ ู เยอะ (เพราะหุ ้นราคาถกมาก) โอกาสขาดทนก็ไมน ้อย (เพราะรายได ้ไม่ ู ุ ่ ิ ี่ แน่นอน) ก่อนตัดสนใจ มองดูด ้วยนะครับว่ารับความเสยงได ้แค่ไหน ่ สวนผมเป็นพวกถงไหนถงกัน เลยจับ AIT เป็นหุ ้นอันดับ 2 ของ port ึ ึ ไปเรียบร ้อยแล ้ว ึ โดยสรุป เลยกลายเป็ นว่า ผมไปเจ๊อะหุ ้นใหม่จากการศกษาคูแข่งซะงัน ่ ้

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 154 ~

Thursday, November 02, 2006

อาทิตย์ท ี่ 5 พฤศจกายน 49 updated ิ
ิ ุ ่ ิ ขอเชญทกทานนะครับ ผมได ้รับเชญไปรวมพดในงานตลาดนัดผู ้ลงทน ่ ู ุ ไทย (Thai Investors’ Day) วันอาทตยท ี่ 5 พฤศจกายน 2549 เวลา ิ ์ ิ ั้ 10.30 – 12.30 น. หอประชมศาสตราจารยสังเวยน ชน 3 อาคารตลาด ุ ์ ี หลักทรัพยแหงประเทศไทย ์ ่ ผู ้รวมเสวนา: ่ ิ ่ 1. ดร.นเวศน์ เหมวชรวรากร อปนายกสมาคมสงเสรมผู ้ลงทนไทย ิ ุ ิ ุ 2 .คณณสุ จันทรสม "Fund Manager รนใหม" บลจ.อยธยาเจเอฟ ุ ์ ุ่ ่ ุ จํากัด ั ่ 3. คุณธีรภัทร์ สจจกุล ดารารุ่นใหม่ ใสใจการลงทุน ิ 4. คณสนต ิ สงหวงชา "นักลงทุนรุ่นใหม่" ุ ั ั ่ งานผานไปเรยบร ้อยแล ้วครับ ก็เป็ นไปได ้ด ้วยดี ชวงแรกๆผมยังเกร็งๆ ่ ี ั ุ ึ ่ ่ ่ ี่ ิ ่ ื่ อยนดหน่อย ไมรู ้ใครจะสงเกตเห็นรเปลาวาระหวางทวทยากรทานอนๆ ู่ ิ ่ ั่ ิ ่ พด ผมมีแอบสนๆเล็กน ้อย ยังไม่คอยชนกับเวทีใหญ่ๆครับ เลยพูด ู ตดๆขัดๆบ ้าง ผิดกับ ดร. กบคณ ณสุ ทพดกันคลองบรอ (คณธรภัทร ์ ิ ั ุ ี่ ู ่ ๋ื ุ ี ึ ไม่ได ้มากครับ รู ้สกว่าจะมีปัญหาเรืองคลืนวิทยุแกโดยปิ ดพอดีเลยต ้อง ่ ่ ไปเคลียร์) 3 คนมรปแบบการลงทนทังทเหมอนกนและตางกัน ีู ุ ้ ี่ ื ั ่ ่ ้ ื้ ื้ สวนทเหมอนกนคอ - ลงทนหุ ้นโดยใชพนฐานเหมอนกัน ซอหุ ้นทม ี ี่ ื ั ื ุ ื ี่ ื ื่ ิ ู่ ู ราคาตํากวาทควรจะเป็น แล ้วถอยาวๆ เพอรอให ้หุ ้นมันเดนหน ้าเข ้าสมล ่ ่ ี่ ค่าทีเหมาะสมของมัน ่ ่ สวนทตางกันคอ - คณณสุ เน ้นหุ ้นขนาดใหญ่ เพราะแกเป็นผู ้บรหาร ี่ ่ ื ุ ิ ่ กองทน ต ้องบรหารเงนเป็นหมนๆล ้าน (ผมชอบทีแกบอกว่าสวนตัวแก ุ ิ ิ ื่ ่ ึ ่ ี่ ื ุ ั ลงทนในกองทนทตัวเองบรหาร ทําให ้รู ้สกวาคนทถอหน่วยลงทนกบ ุ ุ ี่ ิ ผู ้บรหารกองทนถอหมวกใบเดยวกน ทําให ้แกบรหารงานได ้อยางเต็มท) ิ ุ ื ี ั ิ ่ ี่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 155 ~

่ สวน ดร.นิเวศน์ จะเน ้นเล่นหุ ้นขนาดกลาง-ใหญ่ และถอยาวมากๆๆๆ ื ่ บางตัวแกถอมาตังแตเลนหุ ้นชวงแรกๆ จนปัจจบันก็ยังไมขาย ผมเดาๆ ื ้ ่ ่ ุ ่ ่ วาระยะเวลาการถอหุ ้นของ ดร. น่าจะอยูทเฉลียไม่ตํ่ากว่า 2 ปี สวนผม ่ ื ่ ี่ ่ ึ่ จะเน ้นลงทนในหุ ้นขนาดเล็ก-กลางทีโตเร็ว ซงรายใหญ่ๆไม่คอยสนใจ ุ ่ ่ ั้ ทําให ้มักจะได ้หุ ้นทราคาถก ระยะเวลาการถอของผมจะสนลงมาหน่อย ี่ ู ื ่ คออยในชวง 0.5-1.5 ปี ื ู่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 156 ~

Tuesday, November 07, 2006

บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์
วนนจะมาเลากนเรองของบทวเคราะหทมาจากโบรกเกอรตางๆนะครับ ั ี้ ่ ั ื่ ิ ์ ี่ ์ ่ ึ่ ้ ่ ิ ซง เป็ นแหล่งข ้อมูลทีดอย่างหนึงทีผมมักจะใชชวยในการตัดสนใจอยู่ ่ ี ่ ่ เป็ น ประจํา สําหรับคนทีไม่รู ้ว่าจะหาบทวิเคราะห์ได ้ทีไหนก็ลองเข ้าไป ่ ่ ื่ ่ ทเวป www.settrade.com > พิมพ์ชอทีสนใจลงไป > แล ้ว click ท ี่ ี่ Analyst Concensus ดูก็จะมีรวมบทวเคราะหจากโบรกตางๆให ้ ิ ์ ่ ี พอสมควร แล ้วแต่วาหุ ้นตัวไหนเป็ นทีนยมมากเท่าไหร่ (น่าเสยดายที่ ่ ่ ิ หุ ้นทผมชอบเลนสวนใหญมักจะมบทวเคราะหให ้เลอกน ้อย หรอบางตัว ี่ ่ ่ ่ ี ิ ์ ื ื ก็ไม่มเลย) ี ่ บทวเคราะหแบงได ้ออกเป็นหลายประเภท เชน บทวเคราะหรายวัน บท ิ ์ ่ ิ ์ วเคราะหเทคนค บทวเคราะหรายอตสาหกรรม และบทวเคราะหรายตัว ิ ์ ิ ิ ์ ุ ิ ์ ึ่ ่ ซงสวนใหญแล ้วทผมชอบอานจรงๆก็จะมบทวเคราะหอตสาหกรรมกบ ่ ี่ ่ ิ ี ิ ์ ุ ั ่ บท วเคราะหหุ ้นรายตัวเทานัน ...(รายวนก็มอานบ ้าง สวนบทวเคราะห ์ ิ ์ ่ ้ ั ี ่ ิ ทางเทคนคนไมคดจะเปิดเลย) ิ ี่ ่ ิ ์ เวลาทมคนแนะนําหุ ้นตัวใหมๆให ้ผมรู ้จัก หรอไปอานเจอจากเวปบอรด ี่ ี ่ ื ่ ึ ผมก็จะทําการศกษาหุ ้นให ้ละเอียดขึนจาก 56-1 และงบการเงนจนพอ ้ ิ ื้ เข ้าใจธรกจแล ้ว หลังจากนันสงสําคัญทีผมจะทําก่อนซอหุ ้นคือต ้อง ุ ิ ้ ิ่ ่ ึ่ ประมาณการรายได ้และกําไรใน อนาคตออกมาให ้ได ้ ซงก็มักจะได ้จาก ้ ขาวทผู ้บรหารให ้สัมภาษณ์ คาดการณ์เอาเอง และหลายๆครังก็จะได ้ ่ ี่ ิ จากบทวเคราะห ์ ิ ึ่ ื่ ี่ ซงบทวิเคราะห์นเวลาอ่าน อ่านไปเชอเค ้า 100% นะครับ เพราะเทาท ี่ ่ ผมอานมาก็มการคาดการณ์ผดอยบอยพอดเหมอนกน ทีนเราจะรู ้ได ้ ่ ี ิ ู่ ่ ู ื ั ี้ ื่ ิ ์ ่ อยางไรวาเราจะเชอบทวเคราะหได ้มากน ้อยแคไหน? ผมมวธงายๆครับ ่ ่ ี ิ ี ่ ่ คอลองหาบทวเคราะหหลายๆโบรกมาดู ถ ้าตัวเลขรายได ้สวนใหญ่ท ี่ ื ิ ์ วเคราะหออกมาคอนข ้างใกล ้เคยงกนหลายๆโบรก แบบนีเป็ นไปได ้สูง ิ ์ ่ ี ั ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 157 ~

ั วานักวเคราะหเหลานได ้สมภาษณ์ผู ้บรหารเหมอนๆกน ทําให ้ประมาณ ่ ิ ์ ่ ี้ ิ ื ั ื่ ออกมาได ้ใกล ้เคยงกน กรณีแบบนีผมจะเชอตัวเลขรายได ้จากบท ี ั ้ วิเคราะห์ดังกล่าวพอสมควร ้ ผมจะขอสรปหลักการในการใชประโยชนจากบทวเคราะหหุ ้นรายตัวเป็น ุ ์ ิ ์ ข ้อๆนะครับ


ถ ้าการคาดการณ์รายได ้ของหลายสํานักคอนข ้างใกล ้เคยงกัน ่ ี โอกาสถูกก็สง ู ื่ อย่า เชอการคาดการณ์รายได ้ในอนาคตเกนกวา 1 ปี ขนไป เท่าที่ ิ ่ ึ้ ดสวนใหญโบรกจะคาดการณ์ไว ้ตางกันมาก และโอกาสผิดมักจะ ู ่ ่ ่ สงกวาโอกาสถก ู ่ ู ้ ื่ ตัว เลขค่าใชจ่ายหรือผลกําไร จะให ้ดีก็ไม่ควรเชอมากเท่าไหร่ ให ้ พยายามคิดด ้วยตัวเองจะดีกว่าโดยคิดแบบ Conservative ไว ้กอน ่ ้ เพอความปลอดภัย (คิดค่าใชจ่ายให ้เยอะไว ้ก่อน คิดกําไรให ้ตํา) ื่ ่ ราคาเป้าหมายของหุ ้นในบทวเคราะหเป็นข ้อมลท ี่ "ไม่ควรให้ ิ ์ ู ื่ ื ความสนใจ" มาก เป็นทสด ความน่าเชอถอตํ่าเอามากๆ เพราะ ี่ ุ วธการประเมนมลคาหุ ้นนัน อยางทเคยบอกไปวามอยหลายวธ ี แต่ ิ ี ิ ู ่ ้ ่ ี่ ่ ี ู่ ิ ี ้ ิ ี ี่ ่ ละวธก็มข ้อดข ้อเสยของตัวมันเอง การใชวธทตางกนอาจจะให ้ ิ ี ี ี ั ค่าทีตางกันเป็ นจํ านวนมากได ้ ปกติผมมักจะใช ้ pe ในการประเมน ่ ่ ิ ่ ่ มลคาหุ ้น แล ้วคดออกมาเป็นชวงราคาทเหมาะสมเชน หุ ้น a ควรม ี ู ่ ิ ี่ pe 8-10 ประมาณกําไรตอหุ ้นได ้ 5 บาท เป้ าหมายก็จะอยูท ี่ 40่ ่ ื้ ้ 50 บาท เวลาเข ้าซอผมจะใชราคา 40 เป็นฐาน คอราคาหุ ้นต ้อง ิ ึ่ ตํากวา 40 พอสมควร (โดยทั่วไปก็จะเอา 1.3 หาร ซงได ้ประมาณ ่ ่ ื้ ื้ 30.7 บาท ถ ้าราคาแพงกว่านีผมก็ไม่ซอ) แตถ ้าซอหุ ้นมาแล ้วหุ ้น ้ ่ มันขนไปเกน 40 ผมจะยังไม่ขายหุ ้นออกไป โดยจะเปลียน ึ้ ิ ่ เป้าหมายเป็น 50 บาท ถ ้าเกน 50 ก็จะขาย ิ ั ข ้อสงเกตอกอยางของราคาเป้าหมายในบทวเคราะหนันมักจะม ี ุ ี ่ ิ ์ ้ Bias (ลําเอยง) จากนักวเคราะหคอนข ้างสง ถ ้าหุ ้นตัวไหนไมเป็น ี ิ ์ ่ ู ่ ทสนใจเป้าหมายก็มักจะตํา แตถ ้าหุ ้นตัวไหนราคาเริมวิง คนเริมมา ี่ ่ ่ ่ ่ ่ สนใจกันมากขึน นักวเคราะหมักจะถกกระแสความนยมในหุ ้นตัว ้ ิ ์ ู ิ ึ่ ิ นัน ทําให ้ต ้องปรับเป้าหมายเพมขนเสมอ ซงจรงๆแล ้วนักวเคราะห ์ ้ ิ่ ึ้ ิ ้ ่ ่ ทีดจะต ้องไม่ใชอารมณ์ของตลาดมามีสวนในการวิ เคราะห์ ชวงที่ ่ ี ่ หุ ้น KH อยูแถวๆ 4 บาท ตอนนันเป้าหมายสวนใหญของบท ่ ้ ่ วิเคราะห์ก็จะอยูท ี่ 4.5 พอหุ ้นวงเกน 4.5 เค ้าก็ปรับเป้าเป็น 5 บาท ่ ิ่ ิ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 158 ~พอหุ ้นเกน 5 บาทก็ปรับเป็ น 5.6 พอหุ ้นทะลุ 6 บาท ก็ปรับเป็น 7 ิ ่ ่ เป็ น 8 วนแบบนีไปเรือยๆ ผมก็ไม่เข ้าใจว่าใชชวงเวลาไม่ถงครึงปี ้ ่ ึ ่ ทําไมมูลค่าบริษัทมันเปลียนแปลงได ้เร็วขนาดนัน ปกติมลค่าของ ่ ้ ู บริษัทนั นมักจะเป็ นตัวเลขทีไม่ควรจะผันผวนอย่างรวดเร็ว แต่ควร ้ ่ จะแปลเปลียนไปตามแนวโน ้มธุรกิจ และความสามารถของบริษัท ่ เพราะฉะนันตัวเลขทเชอถอได ้น ้อยทสดในบทวเคราะหก็คอราคา ้ ี่ ื่ ื ี่ ุ ิ ์ ื เป้าหมาย นีเอง ่ ื่ ื บทวเคราะหของบางโบรกก็น่าเชอถอได ้ บางโบรกก็จะออกแนว ิ ์ ื่ มั่วๆซะเยอะ หรอหลายๆครังความน่าเชอของบทวเคราะหก็จะ ื ้ ิ ์ ขนอยกบตัวนักวเคราะห ์ ด ้วย บางคนก็เก่ง บางคนก็หวย แต่จะให ้ ึ้ ู่ ั ิ ่ บอกวาทไหนด ี ทไหนหวย ผมคงไม่ขอพูดดีกว่า เพราะเดียวเกิด ่ ี่ ี่ ่ ๋ เค ้ามาอานเวปผมขนมา ผมจะโดนด่าแม่เอาได ้ ่ ึ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 159 ~

Sunday, November 12, 2006 ั ว ันอาทตย ์ ... Relax ก ันซกว ัน ิ

ั ั วนไมมเรองหุ ้นนะครับ ขอ Relax ซกวน ไหนๆก็วนอาทตยทังท ี เลยเอา ั ่ ี ื่ ั ิ ์ ้ รูปมาให ้ดูเล่นๆครับ ภาพ แรกเป็นแผนทแสดงวาคนทเข ้าชม Blog นีมาจากทีไหนกันบ ้าง ี่ ่ ี่ ้ ่ ่ (เฉพาะวันเสารท ี่ 11 พ.ย. 49) คนสวนใหญทเข ้าเวปก็อยในประเทศ ์ ่ ี่ ู่ ึ่ ไทยซงก็ไม่น่าแปลกใจอะไร รองลงมาก็น่าจะเป็นอเมรกา ยโรป ิ ุ ่ บางสวนก็จะมีมาจากญีปนและเกาหลีนดหน่อย แต่บางทีผมก็แปลกใจ ่ ุ่ ิ ื่ วาคนเข ้ามา Blog นีมักจะมีมาจากประเทศแปลกๆทีผมเองก็ไม่รู ้จักชอ ่ ้ ่ ่ ี เหมอนกน มใครนั่งอานอยในประเทศทไมคอยคุ ้นเคยกน สงเสยงมา ื ั ี ่ ู่ ี่ ่ ่ ั ิ ทักทายกนบ ้างสครับ อยากรู ้ ั

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 160 ~

่ รปตอมาก็บอกให ้รู ้วาคนทเข ้า Blog เข ้ามาจากชองทางไหนบ ้าง อันดับ ู ่ ่ ี่ ั ่ ่ หนึงก็มาจาก www.thaivi.com ผมลองสงเกตดูชวงไหนทีผม post ่ ข ้อความลงในบอรด thaivi บ่อยขึน สดสวนตรงนีก็จะเพิมขึนด ้วย ์ ้ ั ่ ้ ่ ้ รองลงมาก็จะเข ้าจาก http://thai-value-investor.blogspot.com/ โดยตรง และ 3 อันดับสุดท ้ายก็มาจาก www.yoyoway.com, google ้ (อยากรู ้เหมอนกนวา ใชKeyword คําวาอะไร search มาเจอเวปผมได ้ ื ั ่ ่ ้ ่ ใครเข ้ามาทางนบอกผมบ ้างนะครับ วาใชคําวาอะไร search เผอวา ี้ ่ ื่ ่ ้ อนาคตจะได ้ลองเอา Keyword พวกนมาใชโปรโทมเวปตอไป) , และก็ ี้ ่ สดท ้ายก็ pantip.com (คงจะมาจากเวปบอรดหุ ้นในพันทพ) ... ุ ์ ิ จริงๆแล ้วบางวันก็จะมีจาก www.settrade.com เข ้ามาเหมอนกัน ื อยากรู ้เหมอนกนวา link ผมไปอยูสวนไหนในเวป settrade ื ั ่ ่ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 161 ~

Friday, November 17, 2006

นอนไม่หล ับ
"อยูๆ ก็มเรืองราวให ้นอนไม่หลับ ให ้กลับมาคิดวกวนทังคืนวุนวาย" แต่ ่ ี ่ ้ ่ กอนเป็นเพลงวง zaza ทีผมชอบมากเพลงหนึง ฟั งเพลงไป ดูมวสคไป ่ ่ ่ ิ ิ ก็นั่งยิมไป (นั กร ้องน่ารัก 555) แตตอนนพอมาเจอกบตัวเองแล ้วก็ยมไม่ ้ ่ ี้ ั ิ้ ื่ ่ ออกเหมอนกนครับ ผมเชอวาหลายๆคนทเลนหุ ้น อยางน ้อยก็ต ้องม ี ื ั ี่ ่ ่ ั ่ อาการนอนไมหลับ กระสบกระสาย เฝ้าคดถงแตหุ ้นอยบ ้างเป็นบาง ่ ิ ึ ่ ู่ โอกาส ่ ผมเองก็มเป็นอยบ ้าง (ชวงปีแรกๆทเลนหุ ้นจะเป็นบอยกวา) สาเหตท ี่ ี ู่ ี่ ่ ่ ่ ุ เกดอาการนอนไมหลับอยางแรกก็คอ เวลาทเจอหุ ้นเจ๋งๆ ราคาไมแพง ิ ่ ่ ื ี่ ่ ึ ่ ่ ั ผมจะมีเวลาว่างมาศกษาหุ ้นสวนใหญ่ก็จะเป็ นชวงเวลากลางคืน ซก ประมาณ 3-4 ทุมเป็ นต ้นไป กว่าจะอ่านจบบางทีก็เทียงคืนตี 1 หรือ ่ ่ ่ อาจจะดึกกว่านันได ้นิดหน่อย สวนใหญ่ก็จะนั่งอ่าน 56-1 งบการเงน ้ ิ และก็ขาวทีเกียวข ้อง บางทีก็จะเจอหุ ้นทีดธรกิจเค ้าแล ้วดีมากๆ กําไรมี ่ ่ ่ ่ ู ุ ่ ่ ู่ แนวโน ้มโตอยางด ี และทสําคัญราคายังตํากวาเป้าหมายอยมากๆ ผมก็ ่ ี่ ิ ื้ ิ ่ ้ ้ จะตัดสนใจว่าพรุงนีจะซอหุ ้นตัวนีแน่ๆ ตัดสนใจได ้แล ้วก็ปิดไฟนอนครับ แต่ปัญหามันยังไม่จบ เพราะไอ ้เวลานอนนสครับ หัวมันชอบคิด ี่ ิ ย ้อนกลับไปแต่เรืองหุ ้นตัวเอง ่ ื้ ิ ่ ิ - บ ้างก็คดวาถ ้าเราซอ 10 บาท แล ้วราคามันไป 15 บาทจรงๆ เราจะม ี เงนเทาไหรน ้า ิ ่ ่ ี ิ ึ ุ ิ ู่ ้ ่ ี ิ ึ ่ ่ - บางทก็นั่งคดถงธรกจเค ้าอยนันแหละ วาดจรงๆรเปลาหวา - นอนๆอยก็ลกขนมากดเครองคดเลขนั่งคํานวณกําไรใหม่ คํานวณราคา ู่ ุ ึ้ ื่ ิ เป้าหมายใหม่ ื้ - แล ้วก็ชอบคิดครับว่า เอ... วันพรุ่งนีเราจะซอหุ ้นได ้รึเปล่าหว่า หุ ้นก็ไม่ ้ ค่อยมีสภาพคล่อง กลัวเก็บหุ ้นได ้ไม่ครบทีตังใจไว ้ ่ ้ สารพัด จะคิด ... กว่าจะได ้หลับลงจริงๆ บางทีก็ยาวไปถึงตี 3-5 ตนมา ื่ ก็จะตาโหลๆ สะลมสะลอไปทังวัน แตอาการพวกนจะหายไปหลังจาก ึ ื ้ ่ ี้ ื้ ซอหุ ้นครบเรยบร ้อยแล ้ว เพราะงันปีๆนงอาการนอนไมหลับแบบนจะ ี ้ ึ ่ ี้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 162 ~

เกิดขึนไม่บอยเท่าไหร่ เพราะปีนงจะเจอหุ ้นเด็ดๆจรงๆก็คงไมกตัว เลย ้ ่ ึ ิ ่ ี่ ่ ไม่ใชปัญหาใหญ่อะไร ึ่ ่ แต่ อกอาการจะเกดขนบอยกวาหน่อย ซงจะเกิดในชวงทีหุ ้นถืออยูราคา ี ิ ึ้ ่ ่ ่ ่ อาจจะลดลง และเรายังไมเข ้าใจในตัวธรกจเค ้าจรงๆ ทําให ้เวลา ่ ุ ิ ิ ี วเคราะหข ้อดข ้อเสยของหุ ้นก็ทําให ้ผมเห็นภาพได ้ไมครบ ได ้แตเดาเอา ิ ์ ี ่ ่ ื้ ื้ เอง ตอนซอก็คํานวณไว ้อยางดแล ้ววาเป้าหมายสงมาก แตพอซอไป ่ ี ่ ู ่ จรงๆ ก็นงๆ หรอไมก็ลง เลยชอบแอบคดวา เออ .. หรือหุ ้นตัวนีมันมี ิ ิ่ ื ่ ิ ่ ้ อะไรทเราไมรู ้ซอนอยรเปลา หรอเราอาจจะคดเข ้าข ้างตัวเองมากไปวา ี่ ่ ่ ู่ ึ ่ ื ิ ่ หุ ้นมันดี ทังๆทีมันอาจจะไม่ด ี วิธแก ้อาการนอนไม่หลับแบบนีผมมีอยู่ 2 ้ ่ ี ้ วิธครับ ี ี ่ ้ 1. ในเมือถือหุ ้นแล ้วไม่สบายใจ ก็ขายมันทิงซะ ถึงอาจจะมีเสยดาย อยบ ้าง เพราะราคาเป้าหมายทเราคดไว ้มันสงกวาราคาปัจจบันเอา ู่ ี่ ิ ู ่ ุ มากๆ เพราะถ ้าหุ ้นทีธรกิจมันดีมากๆจริงๆ อาการแบบนีจะไม่คอย ่ ุ ้ ่ ี่ ่ ่ ี ี เกิด การทเรานอนไมหลับ แสดงวาในใจเรายังมคําถามอกหลาย อย่างทียังไม่สามารถหาคําตอบได ้ เพราะงันการขายหุ ้นทงไปเลย ่ ้ ิ้ จะทําให ้เราไมต ้องมาคดมากตอไป ... ่ ิ ่ 2. ในเมือนอนไม่หลับเพราะยังมีคําถามมากมายของหุ ้นทียังหา ่ ่ ุ ู ิ่ ิ ื่ คําตอบไมได ้ การแก ้ก็ตรงจดครับ ก็พยายามหาข ้อมลเพมเตมเพอ ่ ตอบคําถามทียังไม่เคลียร์ ไมวาจะเป็นการหาข ้อมลทาง internet ่ ่ ่ ู ื ิ ่ ื ถามเพอนทอยในอตสาหกรรมดังกลาว หรอบรษัทดังกลาว หรอ ื่ ี่ ู่ ุ ่ สุดท ้ายก็อาจจะโทรไปถามบริษัทเค ้าเลย วิธนบางครังก็จะทําให ้ ี ี้ ้ ึ้ ื ่ ื ี ิ่ ุ ึ ผมมั่นใจในหุ ้นตัวนั นๆมากขนและถอตอไป หรอบางทยงขดลกลง ้ ี่ ู ิ ่ ไปก็ยงรู ้วาบรษัทนันมความเสยงสงเกดกวาท ี่ จะยอมรับได ้จนต ้อง ิ่ ่ ิ ้ ี ขายทิงออกไป ้ อยาลมนะครับวาถ ้าลงทนแล ้วต ้องมานั่งเครยด หรอนอนไมหลับ สขาย ่ ื ่ ุ ี ื ่ ู้ ทิงไปเลยจะดีกว่า ไม่คุ ้มหรอกครับ กับสุขภาพตัวเอง แล ้วมันจะพาลทํา ้ ิ ิ ให ้ประสทธภาพในการทํางานอนๆ น ้อยลงไปอก ื่ ี

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 163 ~

Saturday, November 25, 2006

ื้ ้ ่ ซอหุนกีต ัวดี
ิ ในการลงทุนนั นมีหลายอย่างทีเราต ้องตัดสนใจไม่วาจะเป็ นหุ ้นตัวไหนที่ ้ ่ ่ จะลง ทน จํานวนเงนทจะนํามาลงทน การตัดสนใจเรืองจํานวนหุ ้นทีจะ ุ ิ ี่ ุ ่ ่ ิ ถอรวมถงสดสวนของหุ ้นแตละตัวก็เป็นการ ตัดสนใจทีสําคัญมากๆอย่าง ื ึ ั ่ ่ ่ หนงในการลงทน ึ่ ุ ่ ในมุมมองของผม จํานวนหุ ้นทีเหมาะสมสําหรับ VI ควรจะอยูในชวง 3่ ่ ่ 6 ตัว ไมควรเกนนี้ เพราะการถอหุ ้นมากไปเชน 10 หรอ 20 ตัว แม ้วาจะ ่ ิ ื ื ่ มหุ ้นบางตัวกําไรเยอะๆ ก็แทบจะไมทําให ้ port เราดขนเทาไหร่ .. ี ่ ี ึ้ ่ ี ึ นอกจากนการมหุ ้นมากเกนไปจะทําให ้เราเสยเวลาในการศกษาตดตาม ี้ ี ิ ิ ผลการดําเนน งาน แนวโน ้มธรกจ หรอการหาขาวมากจนเกนไป .... ิ ุ ิ ื ่ ิ ปั จจัยอีกประการทีสงผลต่อจํานวนหุ ้นทีควรจะถือ คือ ความมั่นใจของ ่ ่ ่ หุ ้นแต่ละตัว และความสามารถในการวิเคราะห์หุ ้นของแต่ละคน ถ ้า ่ ู ่ ี่ ิ มั่นใจๆมากๆว่าหุ ้นทีซอดีมากๆ ราคาทซอมาตํ่ากวามลคาทแท ้จรงมากๆ ่ ื้ ี่ ื้ ั ่ ่ ู ้ ก็ make sense ทีจะลงทุนในสดสวนทีสง ถ ้าเรามีความมั่นใจในหุ ้นนัน ่ ื้ ่ ื่ ิ ์ ิ น ้อย ก็ซอน ้อยๆ สวนเรองของความสามารถในการวเคราะหและตดตาม หุ ้น ถ ้ายงมมาก การเลนหุ ้นน ้อยตัวจะทําให ้สามารถทํากําไรได ้เป็นกอบ ิ่ ี ่ ี่ ี่ ื ่ ุ เป็นกํามากขน ในขณะทคนทยังเป็นมอใหมในตลาดหุ ้นเวลาลงทน ึ้ อาจจะเริมด ้วยลงทุนประมาณ 5-6 ตัว เพราะการลงทนน ้อยๆตัว ่ ุ นอกจากจะทําให ้เรามกําไรได ้มากในขณะเดยวกันก็อาจจะทําให ้เรา ี ี ขาดทุนได ้มากๆ เหมอนกัน ื ่ ี ี ู่ ิ ี ปั จจุบัน ผมถือหุ ้นอยู่ 4 ตัว เป็นตัวหลักๆ 3 ตัว สวนอกตัวมอยนดเดยว ื้ ิ่ ้ ไม่ถง 3% ของ port (ยังซอได ้ไม่ทันครบหุ ้นมันก็วงๆพรวดๆขึนไปเกิน ึ ื้ ราคาทีตังใจซอไว ้) อย่างทีบอกไป หุ ้นตัวสุดท ้ายราคาเพิมขึนเกือบ ่ ้ ่ ่ ้ ่ เทาตัวในเวลาไมเกน 1 อาทิตย์ แต่วาไม่ได ้ชวยให ้ port ผมดีขน ่ ่ ิ ่ ึ้ ั ่ เทาไหรเลย สรปแล ้วการถอหุ ้นในสดสวนน ้อยเกนไปจะทําให ้เราไม่ ่ ่ ุ ื ิ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 164 ~

ึ คุ ้มค่าในการลงทุนลง เวลาในการศกษาหุ ้นตัวนันๆ และการถอหุ ้นใน ้ ื ั ่ สดสวนทมากเกนไป จะทําให ้เราขาดทนหนักได ้ ถ ้าเราคาดการณ์ผด ี่ ิ ุ ิ สดท ้ายกฏ 2 ข ้อ ของนักลงทนชอดังคนหนงไว ้วา ุ ุ ื่ ึ่ ่ 1. จงอยาขาดทน ่ ุ 2. ใหกล ับไปดกฏขอท ี่ 1 ้ ู ้ ... อาจจะฟังดกวนๆ นะครับ แตจรงๆแล ้วแฝงหลักการลงทนทดมากๆไว ้ ู ่ ิ ุ ี่ ี ื้ อย่างหนึง คอถ ้าเราไมสามารถมั่นใจได ้วาโอกาสขาดทนในการซอหุ ้น ่ ื ่ ่ ุ ื้ แต่ละตัวนั นตํา ทางทดให ้หลกเลยงการซอหุ ้นตัวนันๆ แล ้วไปหาหุ ้นตัว ้ ่ ี่ ี ี ี่ ้ ื้ ใหม่ทเรามีความมั่นใจดีกว่า ... การอยูๆเฉยโดยไม่ซอหุ ้นก็เป็ นหลักการ ี่ ่ ื้ ทดมากๆอยางหนง ถ ้ามันไม่มหุ ้นน่าสนใจให ้ซอจริงๆ ี่ ี ่ ึ่ ี

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 165 ~

Wednesday, December 06, 2006

อยหางๆ อยางหวงๆ ู่ ่ ่ ่
กา ลงทนเลนหุ ้น หลายๆครังเราจะมความจําเป็นทจะต ้องอยหางจาก ุ ่ ้ ี ี่ ู่ ่ ตลาดหุ ้นไปบ ้างเป็นบาง โอกาส บางคนก็อาจจะไม่สบายใจถ ้าจะต ้อง ถอหุ ้นคา port เอาไว ้โดยทีไม่มเวลาติดตาม อาจจะกลัววาระหวางท ี่ ื ่ ี ่ ่ ตัวเองอยหางจากตลาดหุ ้น หุ ้นอาจจะลงทําให ้ตัวเองขายทนหนัก หรอ ู่ ่ ุ ื ึ หุ ้นอาจจะขึนจนขายไม่ทัน บางคนอาจจะรู ้สกเฉยๆ ไม่รู ้ร ้อนหนาวอะไร ้ ึ .. ความรู ้สกในจดนเป็นตัวแบง vi ออกจากนักลงทนทั่วไปได ้ในระดับ ุ ี้ ่ ุ หนง ... เพราะการลงทุนแบบ vi นันคอการลงทนทมองถงตัวธรกจใน ึ่ ้ ื ุ ี่ ึ ุ ิ ั้ ้ ิ ระยะยาว ราคาทผันผวนรายวนในระยะสนนันไมควรมผลตอการตัดสนใจ ี่ ั ่ ี ่ ั อย่างมีนัยสําคัญ พอดวาชวง 1 สปดาห์ทผานมาผมไปอยูทภเก็ตมา ี ่ ่ ี่ ่ ่ ี่ ู (เลยไม่ได ้มา update blog ไปพักนง .. แต่ยังไม่ได ้หายไปไหนนะครับ) ึ ึ ี่ ิ ึ้ ื ึ ทําให ้ผมอยูหางจากตลาดหุ ้นมาพักนง ความรู ้สกทเกดขนคอรู ้สกโลง ่ ่ ึ ่ และปลอดโปร่ง ไม่ต ้องมากังวลว่าหุ ้นจะขึนหรือลง การทเราไมรู ้ราคา ้ ี่ ่ หุ ้นทําให ้ผมเอาเวลาไปทําเรืองอืนๆได ้อย่างสบายใจขึน แทนทจะต ้อง ่ ่ ้ ี่ มานั่งเครยดรายวันวาในวันๆนงเราจะรวยขนหรอจนลงเป็นเงน เทาไหร่ ี ่ ึ ึ้ ื ิ ่ .... ี ่ ี่ ู่ ่ กอนหน ้านผมก็มชวงเวลาทอยหางจากตลาดหุ ้นเป็นเวลานานพอควร ่ ี้ ื้ คอเมอประมาณ 2-3 ปี ทแล ้ว ผมซอหุ ้นไว ้เต็ม port แล ้วก็บนไปเรียน ื ื่ ี่ ิ ้ ภาษาทอเมรกาอยู่ 8 เดอน ... ตอนทอยอเมรกานันผมใชเวลาดหุ ้นน ้อย ี่ ิ ื ี่ ู่ ิ ้ ู ่ มากๆ คอสปดาหนงไมเกน 1 ชม. และจะคอยติดตามบ่อยจริงๆ ก็ชวงที่ ื ั ์ ึ ่ ิ ้ ใกล ้กบทบรษัทออกผลประกอบการ ผลก็คอยิงผมใชเวลาอยูกบตลาด ั ี่ ิ ื ่ ่ ั ื้ ิ ่ ้ ่ ิ หุ ้นน ้อยลงเทาไหร่ ปรมาณการซอขายหุ ้นก็น ้อยลงเทานัน ถ ้าจําไมผด ่ ่ ในชวง 8 เดอนทอยอเมรกานันผมเทรดหุ ้นไมเกน 1-2 ครังเทานันเอง .. ื ี่ ู่ ิ ้ ่ ิ ้ ่ ้ ทางด ้านผลตอบแทนก็ทําได ้ดมาก อาจจะเพราะวาหุ ้นทผมเลอกก่อน ี ่ ี่ ื ื้ ไปเรียนนัน ผมก็คดมาอย่างดีวาจะซอเฉพาะหุ ้นทีผมคิดว่าธุรกิจน่าจะมี ้ ิ ่ ่ ่ แนวโน ้มทดใน ระยะยาว และในชวง 8 เดอนทเรยนถ ้าเป็นไปได ้ก็ไม่ ี่ ี ื ี่ ี ื้ ื้ อยากทีจะซอขายหุ ้น การคดแบบนทํายงทําให ้เรามองการซอหุ ้นเป็น ่ ิ ี้ ิ่ ิ ี ่ ุ ี่ การลงทนในธรกจมากยงขน ความคดก็จะหนหางจากการลงทนทเป็น ุ ุ ิ ิ่ ึ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 166 ~

ั้ ระยะสน หุ ้นทีเลือกมาเลยผ่านการกรองทีละเอียดขึน และสุดท ้ายบริษัท ่ ่ ้ ทเราเลอกมาก็มเวลามากเพยงพอในการแสดงผลการดําเนนงาน และ ี่ ื ี ี ิ ผลักดันราคาหุ ้นให ้วิงตามทันกับผลประกอบการทีเพิมสูงขึน ่ ่ ่ ้ ่ อีกครังทีผมห่างจากตลาดหุ ้นคือชวงเวลาทีผมไปบวชเป็ นเวลาประมาณ ้ ่ ่ 1 เดอน แม ้จะไม่นานเท่ากับตอนทีไปเรียนภาษา แต่สถานการณ์ท ี่ ื ่ แตกตางกันคอ ตอนไปเรียนนันผมยังมีคอมพิวเตอร์ให ้ติดตามข่าวสาร ่ ื ้ ได ้บ ้าง ในขณะทตอนทผมบวชนันผมปิดตัวจากโลกภายนอก คอไม่ ี่ ี่ ้ ื ้ ได ้มาสนใจตลาดหุ ้นเลย และก่อนทีผมจะบวช ผมก็ใชแนวคิดคล ้ายๆกัน ่ ั้ ว่าผมจะเลอกหุ ้นทธรกจด ี ออกให ้หางจากการเกร็งกําไรระยะสน และ ื ี่ ุ ิ ่ เลอกหุ ้นทจะถอโดยคดวาต ้องเป็นหุ ้นท ี่ ตอให ้ตลาดหุ ้นปิดทําการไป 1 ื ี่ ื ิ ่ ่ เดอน ผมก็ไมเดอดร ้อน (บางท่านอาจจะมองต่างกันไปว่าจะบวชทังที ื ่ ื ้ ทําไมไม่ขายหุ ้นออกมาให ้หมด จะได ้ตัดขายจริงๆ ผมไม่ขอเถียงใน ื่ เรืองนีละกันนะครับ เพราะมมมองแตละคนอาจจะไมเหมอนกัน ผมเชอ ่ ้ ุ ่ ่ ื ึ ว่าผมสามารถตัดขาดได ้แม ้จะต ้องถือหุ ้นอยูก็ตาม) หลังจากผมสก ่ ื้ ่ ่ ออกมา หุ ้นหลายๆตัวทีผมซอไว ้เต็ม port กอนจะบวชก็ยังคงไม่ ุ ิ ี ิ ่ ื่ เปลียนแปลงไปอีกเป็ นเวลานาน เพราะธรกจก็ยังดเตบโตตอเนองราคา ่ ี่ ่ ื ี่ ก็ไม่ได ้แพงอะไร และทีสําคัญเป็นหุ ้นทผานกระบวนการการเลอกทตรง ่ ่ ิ ตามหลัก vi อยางแท ้จรง ่ สําหรับ คนทีอาจจะยังไม่เคยได ้ห่างจากตลาดหุ ้นเป็ นเวลานานจริงๆ ื้ ลองฝึกดก็ได ้นะครับ กอนจะซอหุ ้นลองพยายามคดไว ้ในใจเสมอวา หุ ้น ู ่ ิ ่ ทเราจะถอนันให ้เลอกเฉพาะหุ ้นทเราจะถอไปอยางไมเดอดร ้อน ถึงแม ้ ี่ ื ้ ื ี่ ื ่ ่ ื ั ตลาดหุ ้นจะปิดทําการไปซก 1/2 หรอ 1 ปี การเลอกหุ ้นด ้วยความคด ื ื ิ แบบนีจะทําให ้เรามีมมมองทีดขนในการเลือกหุ ้น และเข ้าใกล ้ความเป็น ้ ุ ่ ี ึ้ ้ ิ ิ ี้ ิ ื ุ ุ vi ได ้มากขึน (จรงๆแล ้วถ ้าเอาต ้นตํารับแนวคดนจรงๆ ก็คอ คณลง ึ่ ุ Buffett ซงลงแกจะเลอกหุ ้นทแกคดวาแกจะถอไปจนตัวเองตาย หรือ ื ี่ ิ ่ ื ึ ต ้องเป็ นหุ ้นทีจะไม่รู ้สกเดือดร ้อนอะไร ถ ้าตลาดหุ ้นจะต ้องปิ ดไป 10 ปี ่ ่ ่ ผมเองยังทําไม่ได ้ในระดับนี้ แต่ในระดับทีนักลงทุนสวนใหญ่ในประเทศ เป็นนักเก็งกําไรกนเป็นจํานวนมาก ถ ้า vi มอใหมแบบพวกเรา ลองฝึก ั ื ่ ้ ื ื คิดให ้ได ้ในระดับ 1/2 หรอ 1 ปี ผมก็ถอว่าใชได ้แล ้วครับ) www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 167 ~

Thursday, December 14, 2006

ประสบการณตแตก ์ ี
ื่ ตแตกเป็นชอเกมไพเกมหนงทเป็นการพนันทเลนสนุกมากเกมหนง (ไป ี ่ ึ่ ี่ ี่ ่ ึ่ ตางจังหวด เลนกบเพอนพร ้อมๆกันหลายคน มันอยาบอกใคร) ่ ั ่ ั ื่ ่ ื่ ื ต ี แตกเป็นชอหนังสอเลมหนงท ี่ VI หรอคนทอยากจะเป็น VI ทุกคน ่ ึ่ ื ี่ ื่ ื ควรจะได ้อาน โดยชอหนังสอเองก็ตังชอมาจากเกมไพข ้างบน โดย ดร. ่ ้ ื่ ่ ื ี นเวศน์ ผู ้เขยนหนังสอตแตก ได ้เปรยบเทยบการลงทนกบการเลนไพต ี ิ ี ี ี ุ ั ่ ่ ั แตกไว ้ได ้เห็นภาพได ้ชดเจนมาก .. ผมสรปไว ้ตรงนคราวๆละกนนะครับ ุ ี้ ่ ั ื ่ สําหรับคนทีอาจจะยังไม่เคยอ่านหนังสอ วา "ตแตก" นันหมายถงการ ่ ี ้ ึ ลงทุนทีเรามั่นใจมากๆวาเราจะกําไร ในขณะทโอกาสขาดทนนันตํ่าเอง ่ ่ ี่ ุ ้ ่ มากๆเชนกัน เพราะฉะนันถ ้าเราเจอหุ ้นหรอการลงทนทเรามั่นใจสดๆ เรา ้ ื ุ ี่ ุ ต ้องลงทนเป็นจํานวนมากๆ เพอให ้ได ้กําไรเป็นกอบเป็นกํา หรอเรยกวา ุ ื่ ื ี ่ "ตแตก" นันเอง ี ้ ื ี ิ ในหนังสอ ดร. ได ้เขียนประสบการณ์ตแตกไว ้หลายอย่าง ผมเองในชวต ี หนงก็อยากมประสบการณ์แบบนบ ้างเหมอนกน แตการลงทนทผานมา ึ่ ี ี้ ื ั ่ ุ ี่ ่ ั ่ ู ถงหุ ้นบางตัวผมอาจจจะลงทนซอเป็นสดสวนสงมากใน port (เกอบ ึ ุ ื้ ื 100% ก็เคยมาแล ้ว) แตถ ้าให ้พดตรงๆ ยังไม่มการลงทุนครังไหนทีผม ่ ู ี ้ ่ ั เรยกได ้วา ตแตกได ้ซกท ี ี ่ ี ั แต่เมือไม่นานมานี้ ผมได ้สมผัสกับมันแล ้ว แม ้จะไม่ได ้กําไรเป็ นกอบ ่ เป็ นกํา แตก็นับวาเป็นการลงทนตแตกครังแรกของผม วนนเลยอยากมา ่ ่ ุ ี ้ ั ี้ แชรกันให ้ฟังวาเรองราวเป็นอยางไร ์ ่ ื่ ่ ั เมอประมาณ 2 สปดาหกอนมพทรู ้จักกนโทรมาหา บอกวาเค ้ากําลังร ้อน ื่ ์ ่ ี ี่ ี่ ั ่ เงนอยู่ 7 แสน (ตอนฟั งครังแรกยังนกวาพเค ้าอํา เพราะเคยมีเพือนอํา ิ ้ ึ ่ ี่ ่ ผมแบบนีมาแล ้วทีนง ใจหายวาบ) คุยๆไปปรากฏว่าไม่ได ้อําครับ เค ้า ้ ึ ้ ิ ้ ต ้องการใชเงนจรงๆ แถวต ้องใชเงินภายในวันนั นด ้วย โดยพีเค ้าไม่ได ้จะ ิ ้ ่ มาขอยมเงนเฉยๆ แตมข ้อเสนอให ้ คอ เค ้าจะขายกองทนให ้ผมในราคา ื ิ ่ ี ื ุ ่ ึ ั ่ ่ 7 แสนบาท ตอนแรกผมเองก็ไมถงกบสนใจเทาไหร่ เพราะผมไม่คอย
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 168 ~

ลงทนในกองทนเทาไหร่อยแล ้ว แตเค ้าก็เลารายละเอยดกองทนวาเป็น ุ ุ ่ ู่ ่ ่ ี ุ ่ กองทนค ้มครองเงนต ้นมลคากองทนทัง หมดทคุ ้มครองคอ 7.4 แสน ุ ิ ู ่ ุ ้ ี่ ื ึ่ บาท ซงจะครบกําหมดในวันที่ 13 ก.พ. 50 ตอนนันผมลองคํานวนดวา ้ ู ่ เป็นผลตอบแทนเทาไหร่ .. ่ นับ จากวันทีผมจะต ้องจ่ายเงินค่ากองทุน จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 50 ทีผม ่ ่ จะได ้รับเงิน คิดเป็ นระยะเวลาทังสน 74 วน ผมจ่ายเงน 7แสน ลงทน ้ ิ้ ั ิ ุ 74 วน ได ้เงน 7.4 แสนบาท ผมจะได ้ผลตอบแทน x % ตอปี ั ิ ่ 7.4 = 7.0 (1+x/100)^(74/365) ึ่ แทนค่าไปมาหาค่า x ได ้ประมาณ 32% ซงการลงทุนแบบแทบจะไม่ม ี ี่ ความเสยง (เพราะคุ ้มครองเงนต ้น) ได ้ผลตอบแทนระดับนี้ ผมว่าคุ ้ม ิ แบบสุดยอด .... แล ้วถ ้าคดให ้ละเอยดขนไปอกจะเห็นวากองทนนันเป็น ิ ี ึ้ ี ่ ุ ้ ุ ี ั ้ กองทนทลงทนใน พันธบัตรรัฐบาลอายใกล ้เคยงกบอายุ ดังนั น ุ ี่ ุ ผลตอบแทนค่อนข ้างจะคาดการได ้ไม่ยากผมลองคํานวณดูเมือครบ ่ กําหนดผมจะได ้ เงนประมาณ 7.58 แสนบาท พอคดผลตอบแทน ิ ิ คล ้ายๆกับข ้างบนจะได ้ผลตอบแทนประมาณ 48% ึ่ ื ่ ี่ ุ การลงทนทได ้ผลตอบแทน 48% หรออยางเลวร ้ายทสด (ซงไม่น่าจะ ุ ี่ เกิดขึน) ก็จะได ้ 32% ว่าแล ้วผมก็เลย ตีแตกซะ วันนั นผมไปถอนเงิน ้ ้ ื่ ุ ื่ ิ ั ี ้ สดเดนทางไป UOB เพอทําเอกสารโอนกองทน แล ้วยนเงนกนเดยวนัน ิ เลย ... อกไม่นาน (13 ก.พ.) ผมก็จะได ้เงนกองทนคนจาก UOB แต่ ี ิ ุ ื ่ ื้ ้ ุ ้ ในชวงนีผมต ้องประหยัดเงินแบบสุดๆ เพราะเงนทเอาไปซอกองทนนัน ิ ี่ ทําเอาผมแทบหมดตัวไมเหลอเงนสดตดตัวเลย ่ ื ิ ิ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 169 ~

Wednesday, December 20, 2006

Ouy (อย) I did it again. ุ๋
เมือวานนีเป็ นวันหนึงทีคุ ้มค่าน่าจะบันทกไว ้ในประวตศาสตรหุ ้นไทย ่ ้ ่ ่ ึ ั ิ ์ และคุ ้มค่าน่าจะเอามาบันทึกเก็บไว ้ใน Blog ผมด ้วย ไว ้เวลาผ่านไป นานๆ กลับมาอานอกรอบน่าจะได ้มมมองอะไรใหมๆ ่ ี ุ ่ เมอวานนี้ 19 ธันวาคม 2549 ตลาดหุ ้นไทยลดลงไปกว่า 100 กว่าจุด ื่ ้ ่ และ Breaker ทีกําหนดไว ้ว่าจะใชเมือ set ลดลงถง 10% set จะหยุด ่ ึ ้ ทําการเป็นเวลาครงชม. เพือให ้นักลงทุนได ้ใชเวลากลับไปคิดไตร่ตรอง ึ่ ่ ้ ึ้ ่ ้ ถกใชขนเป็นครังแรกในประวตศาสตร ์ ชวงเชาตลาดลบไป 10% break ู ้ ั ิ ไปครังนง ชวงบายลดลงไปอกเยอะ เกอบจะต ้องใช ้ break ครังที่ 2 ้ ึ ่ ่ ี ื ้ มลคาตลาดหุ ้นหายไปเกอบแสนล ้านบาท ู ่ ื สาเหตททําให ้หุ ้นลดลงเยอะขนาด นเป็นพอจากมาตรการของ ธปท. ุ ี่ ี้ ึ ่ ่ ิ เพอสกัดเงนทเข ้ามาเกร็งกําไรคาเงนบาท จงออกกฏวา ถ ้าตางชาตเอา ื่ ิ ี่ ่ ิ ั ่ เงนเข ้ามาลงทน 100 บาท ธปท. จะชกเอาไว ้ 30 บาท และถ ้าเงินอยูใน ิ ุ ไทยเกน 1 ปีก็จะคนเงน 30 ให ้ แต่ถ ้าอยูไม่ครบ 1 ปี เงนทหกไว ้ 30 จะ ิ ื ิ ่ ิ ี่ ั คืนให ้แค่ 20 บาท เจอแบบนผมเป็นตางชาตผมก็ไมอยหรอกครับ แต่ ี้ ่ ิ ่ ู่ ิ ั ้ เดิมผมลงทุน 100 ผมต ้องเอาเงนมา 100 แต่วนนีจะลงทุน 100 ผมต ้อง เอาเงนมา 143 บาท ไมใชเงนน ้อยๆเลยนะครับ ต ้นทนคาเสยโอกาส ิ ่ ่ ิ ุ ่ ี มหาศาล แถมถ ้าอยูไม่ครบปี ยังโดนยึดอีก 43 บาท บ ้าไปแล ้วแบบนี้ ่ ฝรั่งหนีอย่างเดียว ตอนรู ้ข่าวผมกําลังนั่งทํารายงานกับเพือนๆอยูทมหาลัย เพือนในกลุม 8 ่ ่ ี่ ่ ่ คนเลนหุ ้นกันซะ 6 คน แทบจะไมเป็นอนทํางานกันเลย เปิดดหน ้าจอ ่ ่ ั ู ราคาหุ ้นตืนเต ้นกันใหญ่ แต่ละคนก็มปฏิกริยาแตกต่างกันไป ่ ี


ื้ ื่ ่ คนทหนงรบเอาเงนทเหลออยไปซอ warrant เพราะเชอวาการลง ี่ ึ่ ี ิ ี่ ื ู่ แบบนีไม่มได ้ทําให ้พืนฐานเปลียน หุ ้นจะต ้องเด ้ง ดังนันตัวทีจะ ้ ี ้ ่ ้ ่ เด ้งแรงทสดก็น่าจะเป็นพวก warrant เพราะลงมาแรง ี่ ุ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 170 ~


ื้ ่ คนท ี่ 2 ก็เอาเงนไปซอ tfund กองทนอสังหาให ้เชาโรงงานทม ี ิ ุ ี่ ี่ ความเสยงคอนข ้างตํามาก และให ้ผลตอบแทนประมาณ 0.80 ่ ่ บาทกวาๆตอปี ในราคา 9 บาท เพราะอาจจะชอบความปลอดภัย ่ ่ มากกวาคนแรก ่ ื้ คนท ี่ 3 ก็ตนเต ้น อยากซอหุ ้นเพม แตไมมเงนสดเหลออยแล ้ว ื่ ิ่ ่ ่ ี ิ ื ู่ ่ ้ ชวงเชาพยายามโทรไปหาแมเพอขอทนเพมแตพอดแมไมรับสาย ่ ื่ ุ ิ่ ่ ี ่ ่ ั ื้ เพราะเข ้า สมมนาอยู่ เลยไม่มเงินมาซอเพิม ี ่ คนท ี่ 4 ระหวางทเพอนๆกําลังนั่งดจอหุ ้นอยางออกอรรถรส แอบ ่ ี่ ื่ ู ่ ื้ โทรสั่งซอหุ ้นเพมไปตังแตตอนไหนผมก็ไมรู ้ ิ่ ้ ่ ่ คนท ี่ 5 คนนมหุ ้นอยเยอะ แตไมได ้เลนหุ ้นเอง ผมเป็นคนเลนให ้ ี้ ี ู่ ่ ่ ่ ่ ่ ื้ เงนไมเหลอแล ้ว เพงขายไปบางสวนวาจะเอาเงนสดไปซอรถ ิ ่ ื ิ่ ่ ิ คน ท ี่ 6 ผมเอง ... เงนสดก็ไมเหลอ แถมทผานมาก็เลนหุ ้นโดย ิ ่ ื ี่ ่ ่ ื้ ใช ้ margin (เงนกู ้) อยเต็ม port นอกจากจะไม่มเงินซอเพิมแล ้ว ิ ู่ ี ่ ยังมผลกระทบจากการทหุ ้นลงมากกวาเพอน (คํานวณคร่าวๆ ี ี่ ่ ื่ camry หายไป 2 คัน) แต่ก็ยังแปลกใจตัวเองว่า ทําไมเมือวาน ่ ี ิ ตอนเห็นหุ ้นราคาลงหนักๆ (หนักสดในชวตเทาทเคยเห็นมา) กลับ ุ ่ ี่ ึ ไมรู ้สกร ้อนใจอะไรเทาไหรเลย รู ้สกสนุกซะด ้วยซํ้า ทําไมหุ ้นมัน ่ ึ ่ ่ ลดลงได ้แรงขนาดนี้ ยิงดูยงมัน แตก็ไมได ้ทําอะไรกบ port ตัวเอง ่ ิ่ ่ ่ ั หลังจากโทรคยกบโบรกวาเงนกู ้ทผมเลนนันการทจะต ้องโดน ุ ั ่ ิ ี่ ่ ้ ี่ Force sell หรอเรยกเงนคํ้าประกนเพม หุ ้นทีผมมีอยูจะต ้องลดลง ื ี ิ ั ิ่ ่ ่ ึ่ ไปเหลือครึงเดียวของปั จจุบัน ซงโอกาสเกดคงจะยากเอามากๆ ่ ่ ิ

ั่ เมอวานนโทรศัพทผมสนแทบทังวน ทังพี่ แม่ เพอนๆ โทรมาถาม ื่ ี้ ์ ้ ั ้ ื่ ความเห็นกนใหญวาทํายังไงด ี ผมบอกทกคนไปเหมอนกนหมด วามหุ ้น ั ่ ่ ุ ื ั ่ ี ั ตัวไหนเล็งๆไว ้ ราคาตํากวาเป้าหมาย ซดไปเลย เมอวานเป็น Grand ่ ่ ื่ ื้ ื้ sale ครังยิงใหญ่ครังหนึง ไม่ซอไม่ได ้แล ้ว บางคนก็ถามวาถ ้าซอแล ้วมัน ้ ่ ้ ่ ่ ื้ ่ ลงไปอีกจะทํายังไง? ผมก็บอกว่าเราเล่นหุ ้นเราไม่ได ้ซอเพือหวังจะขาย ั้ ่ ในวันพรุ่งนี้ ตอให ้ในระยะสนราคาลดลงแล ้วจะเป็นอะไร มาตราการท ี่ ธปท. ออกมาไม่ได ้ทําให ้พืนฐานของบริษัทเปลียนแปลง มูลค่าหุ ้นมัน ้ ่ ยังเหมอนเดม ในเมือวันนีมันกําลัง Sale อยูก็ซอๆซะ เพราะพรุ่งนเราไม่ ื ิ ่ ้ ่ ื้ ี้ รู ้ว่ามันจะ Sale อกรเปลา หรอวามันอาจจะเลอก Sale แล ้วกลับไปขาย ี ึ ่ ื ่ ื ทราคาเดมแน่ๆ ราคาวันพรุงนีเราไม่รู ้ เราคาดการณ์ไม่ได ้ เรารู ้แควาวันนี้ ี่ ิ ่ ้ ่ ่ ื้ ราคาถกก็ซอไปเถอะ ู ตกกลางคนหมอม Ouy ออกมาแถลงขาววาจะผอนปรนมาตราการ ื ่ ่ ่ ่ ดังกล่าวว่าจะไม่หักเงิน 30% ทีเข ้ามาและมีจดประสงค์ทจะลงทุนใน ่ ุ ี่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 171 ~

ตลาดหุ ้น .... ก็ต ้องรอดูผลกันครับ ว่าตลาดจะฟื้ นได ้รึเปล่า จะกลับมาที่ เดมได ้เร็วแคไหน ผมเองก็เกนจะคาดเดา รู ้แต่วาหุ ้นทีผมถืออยูมลค่ามัน ิ ่ ิ ่ ่ ่ ู ก็ไม่ได ้เปลียนแปลง หุ ้นทีผมเล่นอยูฝรั่งก็ไม่ได ้เล่น การทีมันลงเมือวาน ่ ่ ่ ่ ่ คงเพราะวาเห็นคนอนเค ้าลงกันเลยขอลงกะเค ้าบ ้าง เพราะฉะนัน ่ ื่ ้ ื่ ่ ู สุดท ้ายแล ้วผมเชอว่าราคาหุ ้นมันก็จะเดินหน ้าเข ้าสูมลค่าที่ เหมาะสม ของมันเอง ผมไมได ้เดอดร ้อนอะไร แต่เหตุการณ์แบบนีอย่าเกิดบ่อยๆก็ ่ ื ้ ื่ ื ้ ู ด ี ไมงนความน่าเชอถอของไทยคงแยเอามากๆ เชาพดอยาง เย็นพดอก ่ ั้ ่ ่ ู ี อย่าง กลับคําเหมอนเด็กเลนขายของแบบนี้ ไมดแน่ ื ่ ่ ี Ouy, please, don't do it again.

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 172 ~

Monday, December 25, 2006

สร้างสรรค์ และ มนใจ ่ั
ิ่ ี่ ความคดสร ้างสรรค ์ หรอการคดทจะทําสงทแตกตางจากคนอนนัน ิ ื ิ ี่ ่ ื่ ้ ิ่ บางครังก็เป็ นสงสําคัญอย่างหนึงทีจะทําให ้เกดการพัฒนาทดได ้ .... ้ ่ ่ ิ ี่ ี ิ่ สงประดษฐหลายอยางในโลกทสร ้างประโยชนให ้กบคนเป็นจํานวนมาก ิ ์ ่ ี่ ์ ั ล ้วนแล ้วแตสร ้างมาจากความคดสร ้างสรรคทังนัน ไมวาจะเป็นเครองบน ่ ิ ์ ้ ้ ่ ่ ื่ ิ หลอดไฟ และอกหลายๆอยางทมากเกนจะบรรยาย แตความคด ี ่ ี่ ิ ่ ิ สร ้างสรรคนันมักจะอยได ้ไมนานเมอขาดความมั่นใจ ์ ้ ู่ ่ ื่ ลองสมมตเหตการณ์เลนๆดนะครับ วาในครังท ี่ 2 พีน ้องตระกูลไรท์ ิ ุ ่ ู ่ ้ ่ คิดค ้นวิธทจะทําให ้คนบินได ้ แล ้วถูกเพือนๆ หรอญาตสนทรอบๆตัว ี ี่ ่ ื ิ ิ บอกวาเป็นไปไมได ้หรอก คนจะบนเหมอนนกได ้ยังไง ด ้วยความทม ี ่ ่ ิ ื ี่ ความมั่นใจตําทําให ้ทัง 2 พน ้องยตความฝันดังกลาว ทุกวันนีการพัฒนา ่ ้ ี่ ุ ิ ่ ้ ด ้านการบินอาจจะยังมาไม่ถงขันนีก็ได ้ ึ ้ ้ แล ้วเรืองความคิดสร ้างสรรค์ กับความมั่นใจมันมีผลอะไรกับการลงทุน ่ ของเราบ ้าง .... ในฐานะของนักลงทนแบบเน ้นคณคาคนหนง ตลอด ุ ุ ่ ึ่ ี ิ ่ ่ ชวตการลงทุนของผมเวลาคุยเรืองหุ ้นกับคนอืน (ทีไม่ใช ่ VI) ผมมักจะ ่ คุยกับเค ้าไม่คอยรู ้เรอง หุ ้นทเราเลน บอกไปก็ไมมใครรู ้จัก หรอใครม ี ่ ื่ ี่ ่ ่ ี ื ่ ่ ขาวอะไรเอามาบอกวาหุ ้นตัวนดหุ ้นตัวนจะวง เราเองก็ได ้แตทําไมสนใจ ่ ่ ี้ ี ี้ ิ่ กบขาวดังกลาว เพราะหุ ้นท ี่ VI ชอบเลนสวนใหญ่นันมักจะไมใชหุ ้นยอด ั ่ ่ ่ ่ ้ ่ ่ ้ นยมทมคนเลนกันเหมอนหุ ้นพวก ptt pttep scc top อะไรพวกนัน ... ิ ี่ ี ่ ื บางคนตอนพยายามเรมต ้นจะลงทนแบบ เน ้นคณคาใหมๆ อาจจะถก ิ่ ุ ุ ่ ่ ู ี้ ี ่ ี ่ ั คอนขอดจากมารเก็ตตงได ้วา "พซอหุ ้นนจะดเหรอ ไมมใครเค ้าเลนกน ่ ์ ิ้ ่ ี่ ื้ ื้ หรอก" หรอ "โวลุมตําแบบนี้ ซอไปแล ้วตอนขายอาจจะขายไม่ได ้เอา ื ่ ่ นา" และคําพูดอีกมากมายรอบข ้างทีจะทําให ้ผู ้เริมต ้นการลงทุนแบบ ่ ่ เน ้นคณคานัน ไขว ้เขวในแนวทางได ้ง่าย หลายๆคนอาจจะเริมต ้นใหม่ๆ ุ ่ ้ ่ ื้ ั ลองซอหุ ้น vi ซวตัว แต่ด ้วยความเป็ นมือใหม่ก็ทําให ้ขาดทุนได ้ และ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 173 ~

แล ้ว เพอนๆ หรอมารเก็ตตงก็เรมคอนขอดเราอก "บอกแล ้วไมเชอ หุ ้น ื่ ื ์ ิ้ ิ่ ่ ี ่ ื่ แบบนไมมใครเค ้าเลนกัน เป็นไงละขาดทนเลย" พอเจอแบบนเยอะ ี้ ่ ี ่ ุ ี้ เข ้าๆ จากทเคยคดวาการลงทนแบบ vi นันด ี ก็กลายเป็นเกดความสงสัย ี่ ิ ่ ุ ้ ิ ขึนมาในใจว่า "เอ.. มันดจรงรเปลา" "ถ ้าการลงทนแนวนมันดจรง ทําไม ้ ี ิ ึ ่ ุ ี้ ี ิ คนเลนแนวนมันน ้อยเหลอเกน" จนความสงสัยเคลอบแคลงมากขนๆ ่ ี้ ื ิ ื ึ้ สดท ้ายก็เลยกลับไปเลนหุ ้นยอดนยม หรอเลนหุ ้นตามขาว อยางทคน ุ ่ ิ ื ่ ่ ่ ี่ อนเค ้าเลนๆกน .... โอกาสทจะเข ้ามาเจอโลกทแท ้จรง การลงทนแบบ ื่ ่ ั ี่ ี่ ิ ุ เน ้นคุณค่าทีแท ้จริงก็น ้อยลง ่ ึ การเริมต ้นทีจะหันมาศกษาและลงทุนในแนว vi นันนับได ้วาเป็นการเรม ่ ่ ้ ่ ิ่ ิ่ ี่ ่ ต ้นแบบมีความคิดสร ้างสรรค์อย่างหนึง เพราะเป็นสงทคนสวนใหญเค ้า ่ ่ ไม่ทํากัน แต่ถ ้าขาดความมั่นใจ เหตการณ์ทคล ้ายๆเรองสมมตในยอ ุ ี่ ื่ ิ ่ ุ หน ้าทผานมาก็อาจจะเกดขนได ้ และทําให ้ไม่สามารถบรรลุจดประสงค์ ี่ ่ ิ ึ้ ทีตังไว ้แต่แรกได ้ ่ ้ ื ื่ ึ่ ี่ ่ มเรองเลน เรองหนงทผมได ้อานในหนังสอ The Intelligence Investor ี ื่ ่ ื ี ื่ (ตอนนหนังสอขาดตลาดไปแล ้ว ขายดมาก) เป็นเรองของ อาจารย ์ 2 ี้ ทานกําลังเดนคยไปคยไป คนหนงมองเห็นแบงค ์ 20 ดอลลารตกอยู่ ่ ิ ุ ุ ึ่ ่ เลยก ้มลงไปเพอทจะเก็บ แตอาจารยอกทานจับแขนและห ้ามเอาไว ้ ื่ ี่ ่ ์ ี ่ ็ แล ้วบอกว่า "ถ้าม ันเปนแบงค์ 20 ดอลล่าร์จริงๆ ก็คงมีคนเก็บไป ้ แล้ว" ... ประโยคแบบนีไม่ทราบคุ ้นๆกันบ ้างรึเปล่าครับ เรามักจะได ้ยิน หรือ บางทก็เป็นคนพดซะเอง เมอมใครคดอะไรใหม่ หรอมความคด ี ู ื่ ี ิ ื ี ิ สร ้างสรรค์เกิดขึน ลองดตัวอยางเหตการณ์ทจะทําให ้เกดคําพดแบบนี้ ้ ู ่ ุ ี่ ิ ู กนนะครับ ั ่ ิ ี ิ ่ ู - 2 พีน ้องตระกูลไรท์คดจะหาวิธบน เพือนๆและญาติพดว่า "ถ ้าคนเรา บนได ้จรงๆ คงมคนบนไปแล ้ว" ิ ิ ี ิ - เพอนมาปรกษาเราวาจะเปิดธรกจทัวรกนอาหารแบบหรูหราใน ื่ ึ ่ ุ ิ ์ ิ ่ ี ื่ ่ ุ ิ ี้ ี ิ ตางประเทศทยัง ไมมใครทํา เราก็บอกเพอนไปวา "ถ ้าธรกจนมันดจรงๆ ่ ี่ คงมีคนทําไปแล ้ว" - การลงทนแบบเน ้นคณคา ถ ้ามันดจรง ทําไมไมคอยมคนเลนกันละ ุ ุ ่ ี ิ ่ ่ ี ่ ื่ ุ ิ ุ ี่ ู ั - และสดท ้ายเป็นแนวคดด ้านการลงทนทถกสอนกนทั่วโลก ในชอว่า
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 174 ~

ิ ิ ทฤษฎีตลาดมประสทธภาพ ทเชอวาราคาเหมาะสมของหุ ้นนันคอราคา ี ี่ ื่ ่ ้ ื ื้ ทเห็นอยบนกระดานซอขายหุ ้น นันเอง เพราะถ ้าหุ ้นมราคาถก คนก็จะ ี่ ู่ ้ ี ู ื้ เข ้ามาซอจนทําให ้ราคาหุ ้นนันขนมาอยในระดับทควรจะเป็น ถ ้าหุ ้นแพง ้ ึ้ ู่ ี่ คนก็จะขายออกมาทําให ้ราคามันลง ดังนั นจริงไม่มประโยชน์ทจะหา ้ ี ี่ ราคาหุ ้นเพราะมันเหมาะสมอยในตัวเองแล ้ว แนวคดนเหมอนเป็นการ ู่ ิ ี้ ื ื้ บอกวา "ถ ้าหุ ้นมันดี ก็มคนซอไปแล ้วแหละ" ่ ี คน เราถ ้าจะต ้องการมอะไรทเหนอกวาคนอน ต ้องทําอะไรทแตกตาง ี ี่ ื ่ ื่ ี่ ่ ่ ่ ั ไม่ใชมัวแต่คดว่า "ถ ้ามันดีคงมีคนทําไปแล ้ว" การลงทนก็เชนกน ถ ้ามัว ิ ุ ื้ แต่คดว่า "ถ ้าหุ ้นด ี คงมคนซอไปแล ้วแหละ" คิดแบบนียากครับทีจะ ิ ี ้ ่ ประสบความสําเร็จ คนทีคดแบบนีทําได ้เต็มทีก็แค่เท่าๆกับค่าเฉลีย ่ ิ ้ ่ ่ เท่านัน ..... ้ ิ่ ปล. นอกจากทีผมอยากให ้ลืมความคิดแบบนีไป และมั่นใจในสงที่ ่ ้ ตัวเองทําแล ้ว .. อยากจะฝากอกเรองนงคอ ถ ้ามใครคดทําอะไรทมัน ี ื่ ึ ื ี ิ ี่ ื ี ิ ่ ่ ู ี้ สร ้างสรรค ์ หรอมคนคดจะทําอะไรใหมๆ ขอร ้องนะครับ อยาพดคํานให ้ ื เค ้าได ้ยนเลย เหมอนเป็นการทําลายฝันของคน ิ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 175 ~

yoyo's investing way Year 2007

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 176 ~

Wednesday, January 03, 2007

วิกฤตหนอ ... มาเยียมก ันบ่อยจ ัง ่
ฝุ่ นตลบรอบก่อนยังไม่ทันจางดี ก็มเหตุการณ์ใหมๆ มาให ้ตกใจกันอก ี ่ ี ึ ่ แล ้ว คนทเพงเข ้ามาเลนหุ ้นใหมๆ ชวงครงปีหลังมานอาจจะรู ้สกวา ี่ ิ่ ่ ่ ่ ึ่ ี่ "ตลาดหุ ้นนีมันเอาแน่เอานอนไม่ได ้จริงๆ" เพราะไมทันไรก็เจอเรองเข ้า ่ ่ ื่ ไปถึง 3 เรองด ้วยกัน ... เรมตังแตวนท ี่ 19/9/49 วนปฏรปการปกครอง ื่ ิ่ ้ ่ ั ั ิู แล ้วตามมาด ้วยการออกมาตราการยืดเงิน 30% ของเงนทนจาก ิ ุ ึ่ ตางชาตเพอสกดการแข็งตัวของคาเงนบาท ซงออกโดยธนาคารแหง ่ ิ ื่ ั ่ ิ ่ ประเทศไทย เรมต ้นปีใหม่ หวังวาจะมเรองดๆ เกิดขึนบ ้าง ทีไหนได ้โดน ิ่ ่ ี ื่ ี ้ ่ ตังแต่ยังไม่พ ้นวันสุดท ้ายของปี ก็มเหตการกอการร ้ายวางระเบดทั่ว ้ ี ุ ่ ิ ื่ กทม. ถงแม ้จะมผู ้บาดเจ็บไมมากนัก แต่ก็ทําให ้ความเชอมั่นของคนนั น ึ ี ่ ้ ลดตําลงมาก ่ 2 เหตการณ์แรกนันผมไมได ้ทําอะไรทังซอและขาย เพยงแตจะบอกคน ุ ้ ่ ้ ื้ ี ่ ่ ื้ ื้ ่ ่ ี ิ ื ี่ ทโทรมาถามสวนใหญวาถ ้ามเงนก็ให ้เลอกซอหุ ้นทเล็ง ไว ้ว่าจะซอก่อน ี่ ่ ื่ ี่ ี ู่ ื ื เกดเหตการณ์ สวนใครทมหุ ้นอยเต็มมอก็บอกให ้ถอเอาไว ้ เพราะผมเชอ ิ ุ วาเหตการณ์ทัง 2 ไม่ได ้มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับหุ ้นหลายๆตัว ่ ุ ้ ื้ (บางตัวมผลนะ) มาเหตการณ์ท ี่ 3 ผมก็ยังทําเหมือนเดิมคือไม่ได ้ซอ ี ุ ื ั ี้ ไมได ้ขายหุ ้นแม ้แตหุ ้นเดยว ... ก่อนวันที่ 19/9 ผมถอหุ ้นอะไร วนนผมก็ ่ ่ ี ยังถอหุ ้นอยเหมอนเดมเป๊ะ สาเหตทผมไมขาย เพราะผมคดไตร่ตรอง ื ู่ ื ิ ุ ี่ ่ ิ อย่างละเอียดแล ้วว่าหุ ้นทีผมถืออยูไม่น่าจะโดนผลกระทบ เทาไหรจาก ่ ่ ่ ่ เหตการณ์ทัง 3 วันนีเลยอยากจะลองวิเคราะห์แบบงูๆปลาๆให ้ฟั งดูวา ุ ้ ้ ่ เหตการณ์ทัง 3 มผลกระทบตอธรกจกลมใดบ ้างอยางไร แล ้วเราจะได ้ ุ ้ ี ่ ุ ิ ุ่ ่ ิ้ ่ ุ เลอกลงทนให ้เหมาะกบสถานการณ์ไมใชขายหุ ้นทงโดนไมรู ้ เหตผล ื ุ ั ่ ่

19/9 ปฏรปการเมอง ิ ู ื
กอน หน ้าทจะมการปฏวตประเทศไทยดเหมอนจะถกแบงออกเป็นพวกๆ ่ ี่ ี ิ ั ิ ู ื ู ่ ั การเมองก็ไมนง คาดการณ์อะไรไมได ้ชดเจน แตหลังจากเกดปฏวต ิ ื ่ ิ่ ่ ่ ิ ิ ั ั เกิดขึน ผมมองว่าปั ญหาหลายๆอย่างทีคาราคาซงอยูก็ดจะคลีคลายลง ้ ่ ่ ู ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 177 ~

แม ้วามันอาจจะมปัญหาใหมๆตามมาจากการเปลียนแปลง แต่ ณ วันนั น ่ ี ่ ่ ้ ยังไม่มใครบอกได ้ว่ารัฐบาลใหม่ทเข ้ามาจะทําให ้พืนฐานของประเทศ ี ี่ ้ เปลียนแปลงไปอย่างไรบ ้าง ่ กลมทโดนผลกระทบจากเหตการณนดจะไม่ กว ้างเทาไหร่ เพราะแม ้จะ ุ่ ี่ ุ ี้ ู ่ เป็ นการปฏิรปการเมืองทีหลายๆชาติอาจจะกลัว แตการปฏวตครังนก็ ู ่ ่ ิ ั ิ ้ ี้ ต ้องถกจดบันทกในประวตศาสตรวาเป็นการปฏวต ิ ท ี่ Classic ทีสด ไม่ม ี ู ุ ึ ั ิ ์ ่ ิ ั ่ ุ เหตการณ์รนแรงเกดขน หุ ้นทีน่าจะกระทบน่าจะเป็ นหุ ้นทีพงกลุม ุ ุ ิ ึ้ ่ ่ ึ่ ่ การเมองในการดําเนนธรกจเป็น หลัก เพราะการเปลยนรัฐบาลจะทําให ้ ื ิ ุ ิ ี่ ความได ้เปรยบเดมของบรษัทนันลดลงไป หุ ้นพวกนผมวามจํานวนไม่ ี ิ ิ ้ ี้ ่ ี มากนัก เพราะงันจงไมน่าจะเป็นหวงเทาใด ้ ึ ่ ่ ่

ํ มาตราการสารอง 30%
นี่ เป็ นวันทีตลาดหุ ้นลดลงภายในวันเดียวมากทีสดในประวัตศาสตร์ไทย ่ ่ ุ ิ ้ คอลงไปถง 108 จด Breaker ของตลาดหลักทรัพยถกนํามาใชเป็นครัง ื ึ ุ ์ ู ้ แรก เพือให ้นักลงทุนได ้มีเวลาหยุดคิดเมือตลาดลดลงไปถึง 10% ่ ่ ื่ ื มาตราการนมผลกระทบกบความน่าเชอถอของนักลงทนตางชาต ิ ี้ ี ั ุ ่ ั ื พอสมควรดังนันผลกระทบทเห็นได ้ชดคอ ้ ี่ - หุ ้นทตางชาตชอบเลน อาจจะโดนผลระยะยาว เพราะไมรู ้วาตางชาต ิ ี่ ่ ิ ่ ่ ่ ่ จะหันกลับมาหาไทยเมือไหร่ ่ - หุ ้นทกู ้เงนจากตางชาต ิ โดยเฉพาะบรษัทใหญ่ๆ ทมักจะออกหุ ้นกู ้ขาย ี่ ิ ่ ิ ี่ ให ้ตางชาตในการระดมทน กลมนจะมต ้นทนในการกู ้ยมในอนาคตท ี่ ่ ิ ุ ุ่ ี้ ี ุ ื สงขนเพราะตางชาตจะโดนยดเงน ลงทนไว ้ 30% ทําให ้ถ ้าจะได ้รับ ู ึ้ ่ ิ ึ ิ ุ ี ผลตอบแทนเทาเดมจะต ้องเสยดอกเบยเพมขนพอสมควร ่ ิ ี้ ิ่ ึ้ ั ่ - หุ ้นทออกกองทนอสงหาหรอมแผนทจะออก เชน ticon cpn จะทําให ้ ี่ ุ ื ี ี่ ุ ี่ เพมทนลําบากขน ต ้องขายอสังหาเข ้ากองทนในราคาทลดลง (อย่างไร ิ่ ุ ึ้ ื่ ก็ตามจากการทีพดคุยกับผู ้จัดการกองทุนเชอว่าอีกไม่นาน มาตรา 30% ่ ู จะยกเว ้นให ้กองทนอสังหา เพราะฉะนันผลกระทบอาจจะไมโดนมากนัก ุ ้ ่ ี่ แต่ก็ยังไม่มใครรู ้ว่าจะยกเลิกเมือไร่ เพราะงันให ้ถือว่าเสยงไว ้ก่อน) ี ่ ้ ่ - หุ ้นทมสนทรัพยเป็นหลักทรัพยจํานวนมาก เชน บรษัทประกน บริษัท ี่ ี ิ ์ ์ ิ ั
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 178 ~

ึ่ พวกนจะลงทนในหุ ้น หุ ้นกู ้ พันธบัตร ซงหลักทรัพยเหลานสวนใหญม ี ี้ ุ ์ ่ ี้ ่ ่ มลคาลดลงจากมาตราการดังกลาว ถงแม ้บรษัทประกนจะไมได ้ขาย ู ่ ่ ึ ิ ั ่ หลักทรัพยออกไป และถอลงทนระยะยาว บางคนอาจจะบอกวาไม่ ์ ื ุ ่ ี กระทบ แตอยางไรก็ตาม ด ้วยกฏการบันทึกบัญชแบบ Mark to Market ่ ่ จะทําให ้บรษัทประกน และบรษัททมเงนลงทนเป็นหลักทรัพยจํานวน ิ ั ิ ี่ ี ิ ุ ์ ี มาก นันอาจจะต ้องบันทึกผลขาดทุนทางบัญชเป็ นจํานวนมากน ้อย ้ ตามแต่ปริมาณและตัว หลักทรัพย์ทมอยู่ ี่ ี เหตุการณ์นทําให ้ผลได ้ solution วาให ้พยายามลงทนในหุ ้นตัวเล็กที่ ี้ ่ ุ ตางชาตไมเลน ไมพงเงนกู ้ตางชาต ิ ไมมสนทรัพยทเป็นหลักทรัพยเป็น ่ ิ ่ ่ ่ ึ่ ิ ่ ่ ี ิ ์ ี่ ์ จํานวนมาก บริษัทมีอนาคต และราคาลดลงตามตลาด หรือลดลง มากกวาตลาด พจารณาดดๆ หุ ้นทีผมถืออยูทกตัวบังเอิญเข ้าเงือนไขที่ ่ ิ ู ี ่ ่ ุ ่ ื ิ ผมตังขนมาทกอยาง ว่าแล ้วผมก็ถอหุ ้นต่ออย่างสบายใจ (ใจจรง ้ ึ้ ุ ่ ื้ ิ่ ่ ์ อยากจะซอเพม แตหมดตังคแล ้ว :p)

ระเบดว ันปีใหม่ ิ
ิ่ เหตการณ์ นีถงไม่ได ้มีผู ้บาดเจ็บมาก แต่สงนึงทีตามมาคือ ภาพลักษณ์ ุ ้ ึ ่ ื่ ของประเทศดูแย่ลง ความเชอมั่นของคนลดลง แม ้หุ ้นจะลดลงไม่เยอะ มาก (ประมาณ 20 จด) แต่วาผมผลกระทบจริงๆอาจจะมากกว่า ุ ่ มาตราการ 30% ซะอก มาดูกันครับว่ากลุมไหนต ้องระวังตัวบ ้าง ี ่ - กลุมท่องเทียว คนจะมาเทยวเมองไทยก็ต ้องมหยดคดกนบ ้างละครับ ่ ่ ี่ ื ี ุ ิ ั ยิงถ ้ายังจับตัวคนร ้ายไม่ได ้ ก็ยังไม่รู ้ว่าเหตุการณ์แบบนีจะเกิดขึนอีกรึ ่ ้ ้ ึ เปล่า การทองเทยวคงลดลงไปบ ้าง แตคงไมมากเหมอนตอนซนาม ิ ่ ี่ ่ ่ ื ่ ่ - ห ้าง ชวงปีใหมและต ้นปี ปกติจะเป็ นชวงทีทํายอดขายได ้ดี นับเป็ น ่ ่ ่ ่ ชวงเวลากอบโกยของห ้างเหมอนกัน ... ในชวงนคนเดนห ้างก็ลด ื ี้ ิ ั น ้อยลงอยางเห็นได ้ชด แม ้ว่าอาจจะไม่ได ้กินเวลานานมาก แต่ทําให ้ ่ ่ ี ชวงไฮของการ shopping เสยโอกาสไปพอสมควร ื่ ่ ั - กลมทเชอมโยงกับความเชอมั่นของประชาชน เชน อสงหา รถ เวลา ุ่ ี่ ื่ ื่ ื้ เกดเหตการณ์อะไรททําให ้ความเชอมั่นของผู ้บรโภค การซอรถหรอบ ้าน ิ ุ ี่ ิ ื มักจะถูกชะลดเป็ นอันดับต ้นๆ ิ ื่ - สนค ้าทขายให ้กับประชาชนโดยตรง (พวก B2C) เพราะความเชอมั่นท ี่ ี่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 179 ~

้ ตําลง การจับจ่ายใชสอยก็น่าจะลดลงด ้วยแม ้จะไม่มากเท่ากลุมอสังหา ่ ่ และยานยนต์ นี่ เป็ นผลกระทบเทาทนกออก แตออกตัวไว ้กอนวาครังนผมมองโลกใน ่ ี่ ึ ่ ่ ่ ้ ี้ แงร ้ายกวาทควรจะเป็นไว ้เล็กน ้อย เพราะผมยังไม่รู ้ว่าเหตุการณ์ท ี่ ่ ่ ี่ เกิดขึนจะบานปลายไปมากกว่านีหรือไม่ ถ ้าเรืองมันหยุดแค่นี้ ทีผมเขียน ้ ้ ่ ่ ไว ้คงจะเกิดจริงไปบ ้าง แตถ ้าเหตกาณ์มันลามมากขนไอ ้ทเขยนไว ้ก็ ่ ุ ึ้ ี่ ี อาจจะน ้อยไปด ้วยซํ้า เพราะฉะนันในการลงทนให ้ปลอดภัย ก็หลกเลยง ้ ุ ี ี่ ั หุ ้นกลมข ้างต ้นไว ้บ ้างก็ดครับ สรปอกท ี ทองเทยว ห ้าง อสงหา ยาน ุ่ ี ุ ี ่ ี่ ิ ยนต์ และสนค ้าทีขายให ้กับประชาชนโดยตรง ่ กลุมทีไม่น่า จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญก็น่าจะเป็ นธุรกิจทีขาย ่ ่ ่ ิ ิ ั ์ ิ ่ สนค ้าให ้กบองคกร (แต่ไม่นับวัตถุดบทีจะนํ าไปผลิตเป็ นสนค ้า ื่ ่ ่ ์ ่ ิ ่ Consumer) เพราะผมยังเชอวาองคกรสวนใหญก็ยังต ้องเดนหน ้าตอไป สมมตวาบรษัทวางแผนจะวางระบบคอมพวเตอรเมอเกดเหตการณ์ขน ิ ่ ิ ิ ์ ื่ ิ ุ ึ้ ื่ ่ ้ ผมก็เชอว่าเค ้าก็คงไม่เปลียนแผนง่ายๆขนาดนั น เหตุการณ์แบบนี้ อย่ามัวตืนตกใจ ให ้ตงมั่นสตให ้ด ี คดอยางรอบคอบวา ่ ั้ ิ ิ ่ ่ ่ ิ่ ิ ่ หุ ้นทเราถออยนันโดนผลกระทบหรอไม่ อยาเพงคดวาจะขาดหุ ้นเพราะ ี่ ื ู่ ้ ื ื้ ่ ่ ื่ ุ ี่ หวังจะไปซอหุ ้นทีราคาตํ่าว่า เพราะเมอคณขายหุ ้นในขณะทคนสวน ึ่ ่ ่ ้ ้ ใหญ่ก็คดทีจะขาย ราคาทีขายได ้ก็จะตํามาก ซงบางครังราคานันอาจจะ ิ ่ เป็นราคาทสะท ้อนขาวร ้ายไปหมดแล ้วก็ได ้ วิธทดในเหตุการณ์แบบนีผม ี่ ่ ี ี่ ี ้ วา ให ้คดวาธรกจของหุ ้นทถอกระทบมากน ้อยแคไหน ถ ้ากระทบมากก็ ่ ิ ่ ุ ิ ี่ ื ่ ื้ ขายไปก็ได ้ แตถ ้ากระทบน ้อยแตราคาลงไปหนัก ก็เป็นโอกาสทจะซอ ่ ่ ี่ ิ่ ุ ิ ่ หุ ้นราคาถก ยงถ ้าธรกจของหุ ้นเราไมกระทบเลยแล ้วราคาไหลลงหนักๆ ู ื้ ิ ่ ่ ่ ิ ี ่ ก็ยงต ้องซอ แต่กอนจะตัดสนใจอะไรคดให ้ดกอนนะครับ ไม่ใชวาคิดไม่ ิ่ ื้ รอบคอบแล ้วไปซอเอาๆ แล ้วมารู ้ทีหลังว่าคิดผิดแบบนีอาจจะกลายเป็ น ้ ขาดทนหนักกวาเกาได ้ ุ ่ ่ ุ สวัสดีปีใหม่ครับ .. ขอให ้ทุกท่านมีสขภาพกายสุขภาพใจ และสุขภาพ port ทแข็งแรง กันตลอดทังปี ี่ ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 180 ~

Saturday, January 13, 2007

่ั เครดตภาษ ี + ขอพ ักชวคราว ิ
วันนีเพิงมาเปิ ดดู Blog ตัวเอง .... ก็เพิงสงเกตุเห็นว่าผมไม่ได ้ update ้ ่ ่ ั blog มารวมๆ 10 วนแล ้ว ่ ั พอดีวาชวงนีนั่งปั ้น IS ของทีมหาลัย แล ้ว case ทเรยนก็มเยอะ ่ ่ ้ ่ ี่ ี ี เหลอเกน บวกกบสขภาพตาทไมคอยจะสดเทาไหร่ นั่งหน ้าคอมนานๆ ื ิ ั ุ ี่ ่ ่ ู้ ี ่ ั ทไรตาต ้องเจ็บทกท ี ..... ผมหลบไปพักซกครู่ คาดวาซักเดอนมนาคม ี ุ ่ ื ี น่าจะกลับมามีเวลากลับมาเขียนต่อครับ ่ ่ ปล. ชวงนีเป็ นชวงเวลาดีของคนมีรายได ้จากเงินปั นผลมากๆ อย่าลืมขอ ้ เครดิตภาษี เงินปั นผลคืนด ้วยละครับ คนทีเคยทํามาแล ้วก็คงไม่มปัญหา ่ ี ่ อะไร สวนคนทียังไม่เคยทําหรือไม่เข ้าใจว่าจะขอคืนภาษี คนอย่างไร ่ ื ้ ลองไปดูกนที่ link นีนะครับ ั เครดิตภาษีเงินปันผล ผลประโยชน์ทถกมองข้าม ี่ ู พีธันวาเขียนไว ้ดีมากครับ ่ เครดตภาษีเงนปันผล ผลประโยชน์ทถกมองข ้าม ิ ิ ี่ ู ิ ิ โดย ธันวา เลาหศรวงศ ์ thanwa@hotmail.com ี ่ ผม เป็ นคนหนึงทีสนใจกับเรืองการเสยภาษีรายได ้สวนบุคคลไม่มากนัก ่ ่ ่ ทังนีเนืองจาก บรษัทททํางานประจําได ้คํานวณภาษีจากฐานเงนได ้สทธ ิ ้ ้ ่ ิ ี่ ิ ุ ่ ิ่ ่ และนํ าภาษี ทหก ณ. ทจาย สงกรมสรรพกรเป็นประจําทกเดอน สงทีทํา ี่ ั ี่ ่ ุ ื ี ่ ก็คอการกรอกรายละเอยดให ้ถกต ้องและยนแบบการเสยภาษีให ้ทันชวง ื ี ู ื่ ปลายเดอนมนาคมของทกๆ ปี ื ี ุ การลงทุนแบบเน ้นคุณค่า หรือ value investor นัน นอกจากการลงทุน ้ ในกจการทเห็นวาตํ่ากวามลคาพนฐานเพอหวงสวนตางของ ราคาหุ ้นใน ิ ี่ ่ ่ ู ่ ื้ ื่ ั ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 181 ~

ระยะยาวแล ้ว เงนปันผลก็เป็นผลตอบแทนทนักลงทนแบบเน ้นคณคาให ้ ิ ี่ ุ ุ ่ ่ ความสําคัญอยางมาก ชวงเดอนเดอนเมษายนและเดอนพฤษภาคมของ ่ ื ื ื ่ ทกปีจะเป็นชวงทนักลงทนมความ สขกนทั่วหน ้า เนองจากบรษัทจด ุ ี่ ุ ี ุ ั ื่ ิ ่ ่ ็ ิ ทะเบยนสวนใหญได ้ทยอยสงเชคเงนปันผลมาให ้ผู ้ถอหุ ้น ทกคนถงบ ้าน ี ่ ื ุ ึ ทังนีจะมากหรือน ้อยก็ขนอยูกบผลประกอบการและนโยบายการจ่ายเงิน ้ ้ ึ้ ่ ั ปั นผลของ บริษัทนัน ๆ ทังนมบรษัทจดทะเบยนจํานวนหนงทมนโยบาย ้ ้ ี้ ี ิ ี ึ่ ี่ ี จ่ายเงินปั นผลรายไตรมาส หรอราย 6 เดอน ื ื นักลงทนจําเป็นจะต ้องรู ้และเข ้าใจเรองภาษี เพราะการจายภาษีอากรให ้ ุ ื่ ่ ิ่ ี่ ถกต ้องและครบถ ้วนตามกฎหมายกําหนดเป็นสงทผู ้ลง ทนจะต ้องถอ ู ุ ื ่ ปฏิบัตตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนความเข ้าใจเรองภาษียังอาจชวย ิ ี้ ื่ ประหยัดรายจ่ายภาษี ได ้ด ้วย สําหรับนักลงทนประเภทบคคลธรรมดาจะ ุ ุ ่ ื ได ้รับยกเว ้นภาษีสําหรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย ์ หรอ กําไรสวน ื้ ตางราคาจากการซอขายหลักทรัพย ์ (capital gain) ขณะท ี่ เงนปันผล ่ ิ นันบริษัทจะหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร ้อยละ 10 นักลงทนมสทธเลอกท ี่ ้ ่ ุ ี ิ ิ ื ี ึ่ ื ่ จะนําเงนปันผลนันมารวมคํานวณเพอเสยภาษีปลายปี หรอไมก็ได ้ ซง ิ ้ ื่ ี ิ หากเลอกทจะนําเงนปันผลนันมารวมคํานวณเพอเสยภาษีเงนได ้ปลายปี ื ี่ ิ ้ ื่ กรณีนจะได ้รับเครดตภาษีเงนปันผล ี้ ิ ิ ่ เพือจะให ้เข ้าใจได ้ง่ายขึนผม จะยกตัวอยางการคํานวณภาษี และ การ ่ ้ ่ ี่ ขอเครดตภาษีเงนปันผล การคํานวณดังกลาวเป็นการคํานวณในกรณีทผู ้ ิ ิ ลงทุนไม่มรายได ้อืน ดังนันฐานภาษีจะอยูในระดับตํ่าสุด หากผู ้ลงทุนมี ี ่ ้ ่ รายได ้ประจําหรือรายได ้อืน ต ้องนํารายได ้ทังหมดมารวมกันแล ้วจึง ่ ้ ี คํานวณการเสยภาษีในอตราทกําหนด ขอยกตัวอย่างดังนี้ ั ี่ เงินปั นผลทีได ้รับ 70,000 บาท (1) ่ ่ ่ หักภาษี ณ.ทีจาย 10% 70,000 x 10% = 7,000 บาท (2) เงนปันผลรับจรง (1) (2) 70,000 7,000 = 63,000 บาท (3) ิ ิ ขอเครดตภาษีเงนปันผลได ้ 70,000 x 3 / 7 = 30,000 บาท (4) *, ** ิ ิ ภาษีทถกหกไว ้ทังสน (2) + (4) 7,000 + 30,000 = 37,000 บาท (5) ี่ ู ั ้ ิ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 182 ~

หากไม่มรายได ้อืน จะมีรายได ้ (1)+(4) 70,000 + 30,000 = 100,000 ี ่ บาท (6) ่ หกคาลดหยอนสวนตัว = 30,000 บาท ั ่ ่ รายได ้เหลอหลังคาลดหยอน = 70,000 บาท ื ่ ่ เงนได ้พงประเมนตํ่ากวา 80,000 บาท ได ้รับการยกเว ้นภาษีเงนได ้ ิ ึ ิ ่ ิ ***, **** ่ แต่เนืองจากเงินได ้จากเงินปั นผลนีไม่ใชเงินได ้พึงประเมินตามมาตรา ่ ้ 40 (1) และมียอดตังแต่ 60,000 บาทขึนไป ้ ้ ้ จงต ้องนํามาคํานวณภาษีเงนได ้ร ้อยละ 0.5 ของเงนได ้กอนหักคาใชจ่าย ึ ิ ิ ่ ่ ในกรณีนคอ 100,000 x 0.5% = 500 บาท (7) ี้ ื ํ ขอเงนภาษีคนสวนชาระเกน (5) (7) 37,000 500 = 36,500 บาท (8) ิ ื ่ ิ เงินปั นผลได ้รับจริง (3)+(8) 63,000 + 36,500 = 99,500 บาท (9) หมายเหตุ ี ิ ุ * บริษัทจดทะเบียนเสยภาษี เงินได ้นิตบคคลในอัตราร ้อยละ 30 จง ึ ี สามารถขอเครดตภาษีคนได ้ในอตรา 3/7 ดังนันผู ้ทมรายได ้ทต ้องเสย ิ ื ั ้ ี่ ี ี่ ่ ี ์ ภาษีในอตราร ้อยละ 37 จะไมมโอกาสได ้รับประโยชนจากการของ ั เครดตภาษีปันผล ิ ื ิ ึ ิ ื ิ ู ั ี่ ่ ** ถอเป็นเงนได ้พงประเมนและให ้ถอเป็นภาษีเงนได ้ถกหก ณ. ทจาย ด ้วย *** เงนได ้สทธ ิ 80,000 บาทแรก ได ้รับการยกเว ้นภาษีเงนได ้ตังแตปี ิ ุ ิ ้ ่ ภาษี 2546 เป็นต ้นไป ่ ่ ใน ตัวอยางดังข ้างต ้น เงินปั นผลจริงทีได ้รับคือ 99,500 บาท ไม่ใช ่ ่ ี่ ื ิ ื 63,000 บาทอยางทเข ้าใจ หรอสามารถขอเครดตภาษีปันผลคนได ้ 36,500 บาท นับว่าไม่น ้อยเลย ตัวอยางดังกลาวเป็นการคํานวณสําหรับ ่ ่ ิ ุ ั ึ บริษัททีเสยภาษี เงินได ้นิตบคคลใน อตราร ้อยละ 30 จงสามารถขอ ่ ี ี ั ิ ิ ั เครดิตภาษี คนได ้ในอตรา 3/7 หากบรษัทเสยภาษีเงนได ้ในอตราร ้อยละ ื 25 ก็จะสามารถขอเครดตภาษีคนในอัตราลดลงมาคอ 1/5 หรอมาจาก ิ ื ื ื ิ ิ ี ึ่ ิ ี่ 25 / ( 100-25) นั่นเอง อนงสําหรับบรษัททได ้สทธยกเว ้นในการเสย www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 183 ~

ภาษี เราไมสามารถนํามาขอเครดตภาษีเงนปันผลได ้ สําหรับผู ้ถอหุ ้น ่ ิ ิ ื PTTEP จะได ้ประโยชนจากการขอเครดตภาษีเงนปันผลอยางมากเพราะ ์ ิ ิ ่ PTTEP เป็นธรกจทได ้รับจากกจการตามพระราชบัญญัตปิโตเลยม พ.ศ. ุ ิ ี่ ิ ิ ี ึ่ ี 2541 ซงเสยภาษี เงินได ้นิตลบุคคลในอัตราร ้อย 50 นั่นหมายความวา ผู ้ ิ ่ ถอหุ ้นของ PTTEP สามารถขอเครดตเงนภาษีเงนปันผลได ้ทงจํานวน ื ิ ิ ิ ั้ นั่นเอง ี ้ หาก จะอธิบายงาย ๆ เกยวกบเรองนี้ ก็คอ มการเสยภาษีซํ้าซอน ่ ี่ ั ื่ ื ี ํ เนืองจาก บรษัทจดทะเบยนทมกําไรได ้ชาระภาษีนตบคคลแล ้ว ขณะท ี่ ่ ิ ี ี่ ี ิ ิ ุ ี ผู ้ลงทนนันนําเงนปันผลมาคํานวณเสยภาษีเงนได ้บคคลธรรมดาอกครัง ุ ้ ิ ิ ุ ี ้ หนง ทางการจงอนุญาตให ้นักลงทนประเภทบคคลธรรมดามสทธเลอก ึ่ ึ ุ ุ ี ิ ิ ื ี ทีจะนํ าเงินปั นผล นันมารวมคํานวณเพอเสยภาษีปลายปีเพอขอเครดต ่ ้ ื่ ื่ ิ ้ ้ ่ ี ่ ี่ ่ ภาษี ปันผล ทังนีนักลงทุนทีมฐานภาษีอยูในเกณฑ์ทตํ่าจะยิงได ้ ประโยชนมากขน การขอเครดตภาษีเงนปันผลนจะเป็นประโยชนมาก ์ ึ้ ิ ิ ี้ ์ ู ุ ี่ ่ ี สําหรับผู ้สงอายทไมมราย ได ้ประจําหรอวยหลังเกษียณเนองจากไมม ี ื ั ื่ ่ ฐานภาษีดังตัวอยางข ้างต ้น ่ สําหรับ ผมนัน มองข ้ามการขอเครดตภาษีเงนปันผลมาหลายนาน นับ ้ ิ ิ ่ ิ ่ จากนีอตราภาษี ทจ่ายของแต่ละบริษัทถือเป็ นสวนหนึงในการตัดสนใจ ้ ั ี่ ุ ื่ ์ ิ่ ิ ิ ิ ลง ทนเนองจากผลประโยชนเพมเตมจากการขอเครดตภาษีเงนปันผล ่ ี่ ่ ่ ดังกลาว คําถามก็คงอยูทวา ท่านพร ้อมทีจะให ้ความสนใจกับ ่ ่ ผลประโยชน์ทควรจะได ้รับนี้ หรือยังคงละเลยผลประโยชน์สวนนีตอไป ี่ ้ ่ อก ี July 31, 2003 ---------------------ข ้อมลจาก ThaiVI ู

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 184 ~

Sunday, January 21, 2007

หางาน vs หาหุน ้
ั่ เมือครังก่อนเพิงเขียนไปว่าจะขอลาชวคราว ... แต่สดท ้ายมาคิดๆดูอกที ่ ้ ่ ุ ี อตสาหเขยนมาก็เกอบๆครึงปี แล ้ว ไม่น่าจะมาหยุดเอาดือๆตอนนี้ เดยว ุ ่ ์ ี ื ่ ้ ๋ี คนอานจะพาลหนหมด วนกอนบอกวาจะไป แตวันนกลับมาใหม่ ไม่รู ้จะ ่ ี ั ่ ่ ่ ี้ ้ มีใครแซวผมว่าใชมาตรา flip-flop เหมอนมาตราการ 30% ของรัฐบาล ื ชดนรเปลาไมรู ้แฮะ :) ุ ี้ ึ ่ ่ ู่ ่ อกไมกเดอนผมก็จะเรยน mba จบแล ้ว ... ก็เรมเข ้าสชวงเวลาทจะต ้อง ี ่ ี่ ื ี ิ่ ี่ หางานเอาไว ้บ ้าง เพือทีจะวางแผนว่าจบแล ้วจะทําอะไรต่อไป .. ยอมรับ ่ ่ ครับวาเลอกแล ้วเลอกอก ปวดหัวพอสมควร อยากได ้งานททังถนัด และ ่ ื ื ี ี่ ้ ถกใจ ทังในแงของลักษณะ และบรรยากาศการทํางาน ระหวางทกําลัง ู ้ ่ ่ ี่ ปวดหัวกับการหางานอยูก็เลยสังเกตุอะไรขึนมาได ้อย่างนึงว่า บางครัง ่ ้ ้ การหางานนีมันก็ดคล ้ายๆหาหุ ้นไม่น ้อยเหมือนกัน ่ ู หลายๆคนก็ คงผานประสบการณ์การหางานมาแล ้ว การหางานนถ ้าเรา ่ ี่ จะมานั่ งไล่หางานโดยไม่มหลักการเลย ก็เหนือยอยูไม่น ้อย จะให ้นั่งไล่ ี ่ ่ ไปทละบรษัทวาเค ้ารับพนักงานประเภทพไหนบ ้าง โดยทีไม่ได ้ตัง ี ิ ่ ่ ้ ้ ่ ขอบเขตเอาไว ้เลยวาเราต ้องการงานแบบไหน คงใชเวลานานโขน่าดู ิ่ ่ ดังนันเวลาผมหางานผมก็จะกําหนดลักษณะงานเอาไว ้ก่อนว่าสงทีผม ้ ึ่ ถนัดคออะไร .. ซงเท่าทีดตัวเองเท่าทีผานมา ผมจะถนัดงานเกียวข ้อง ื ่ ู ่ ่ ่ กบการวเคราะหธรกจ รวมถงการวเคราะหงบการเงนของบรษัท .... ดู ั ิ ์ ุ ิ ึ ิ ์ ิ ิ คราวๆแล ้วก็เลยกําหนดงานทสนใจอยในประเภทงานทางด ้านการเงน .. ่ ี่ ู่ ิ ึ่ ี ้ ึ้ ่ ่ ู ิ ซงทําให ้การหางานนันเร็วขน เพราะผมคงไมต ้องไปเสยเวลาไลดบรษัท ประเภทอนๆ ื่ การหาหุ ้นผมก็ใช ้ ลักษณะคล ้ายๆกัน คอผมจะกําหนดกรอบความเข ้าใจ ื ึ่ ของผมขนมากอนวา ผมถนัดหรือไม่ถนัดในธุรกิจประเภทไหน ซงผม ึ้ ่ ่ เองไมคอยถนัดในธรกจ ่ ่ ุ ิ ุ่ ี่ ี ี่ ื ิ ่ - การเกษตร เพราะเป็นกลมทมปัจจัยทคาดการณ์ยากเหลอเกน ไม่วา www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 185 ~

จะเป็นดนฟ้าอากาศ หรอแม ้แตกฏเกณฑตางๆทมักจะถกตังขนมาเพอ ิ ื ่ ์ ่ ี่ ู ้ ึ้ ื่ กดกนสนค ้าบางประเทภ ี ั ิ - ธรกจธนาคารและการเงน ... อันนีอาจจะฟั งดูเหมือนว่าขัดกับความ ุ ิ ิ ้ ถนัดในงานการเงินทีผมถนัด แตจรงๆแล ้วผมวาความยากของธรกจ ่ ่ ิ ่ ุ ิ ี ธนาคารหรอการเงนนันมักจะอยทมาตรา ฐานทางการบัญชและ ื ิ ้ ู่ ี่ ึ่ กฏเกณธฑตางๆทเปลยนแปลง ซงการปรับเปลยนกฏเล็กน ้อยก็มักจะ ์ ่ ี่ ี่ ี่ ่ ทําให ้เกดผลกระทบทยากเกนกวาทผมจะ คาดเดา เชนการตังสํารองหนี้ ิ ี่ ิ ่ ี่ ้ Basel2 ดอกเบยทขนหรอลงมผลอยางไร ฯลฯ ทยากเกนกวา ี้ ี่ ึ้ ื ี ่ ี่ ิ ่ ความสามารถของผม - ธรกจอสังรมทรัพย ์ ทงๆทผมเองก็เรยนจบมาทางวศวโยธา เกรดก็ ุ ิ ั้ ี่ ี ิ ิ ไมใชน ้อย แตพอผมลองทจะวเคราะหหุ ้นอสังหานันกลับยากเหลอเกน ่ ่ ่ ี่ ิ ์ ้ ื ิ ่ .. เชน Key success factor อยางหนงของอสังหาก็คอทําเลทตัง คนท ี่ ่ ึ่ ื ี่ ้ ้ ิ ี่ จะเข ้าใจจุดนีได ้ดีจะต ้องรู ้เสนทางการเดนรถ รู ้สถานทสําคัญ รู ้ทําเลข ้ ึ่ ่ ่ องคแขงวาใกล ้เคยงเพยงใด ผมซงไม่คอยจะเอาอ่าวเลยในเรืองแผนที่ ู่ ่ ่ ี ี หรอสถานทตางๆ คงยากมากทจะเดาได ้วาบรษัทใดมการสร ้างอสังหา ื ี่ ่ ี่ ่ ิ ี ้ ่ ่ ในทําเลทดเพยงใด ... นอกจากนียังมีเรืองต ้นทุนวัสดุกอสร ้าง ต ้นทุน ี่ ี ี ื่ ึ้ ี้ ิ ื นํ้ามัน การขนลงของดอกเบย ความเชอมั่นของผู ้บรโภค การเมอง และ อกหลายๆเรองทยากเกนจะเข ้าใจได ้งายๆ ี ื่ ี่ ิ ่ ั ื ดังนันในการหาหุ ้นผม ก็จะทําคล ้ายๆกบการหางานคอจะต ้องกําหนด ้ ี ่ ขอบเขตความถนัดของตัวเองกอน ภาษาอังกฤษเค ้าเรยกวา Circle of ่ ี ิ่ ่ Competence เพือทีเราจะได ้ไม่ต ้องเสยเวลาไปกับสงทีเราไม่ถนัด ่ ่ นอกจากนี้ เวลาหางานผมก็ต ้องเลือกงานทีตัวเองสบายใจทีจะทํางาน ่ ่ ี่ ั ิ ่ ่ ่ ด ้วย ต ้องไปทําการบ ้านเกยวกบบรษัทดังกลาว กอนวาวัฒนธรรมการ ึ องคกรนันๆเป็นอยางไร เลอกรวมงานเป็นยังไง รวมถงเวลาเข ้างานเวลา ์ ้ ่ ื ่ เลกงาน ความก ้าวหน ้าในการงาน ความมั่นคงของบรษัทนันมากหรอ ิ ิ ้ ื ื ื น ้อย และทําเลทีตังว่าใกล ้บ ้านผมแค่ไหน เวลาเลอกหุ ้นก็ต ้องเลอกหุ ้น ่ ้ ื้ ่ ทีผมสบายๆใจทีจะถือด ้วย โดยก่อนทีจะซอหุ ้นตัวนึง ผมก็จะต ้องทํา ่ ่ ึ การบ ้านในการ ศกษาธรกจ แนวโน ้มอตสาหกรรม ฐานะทางการเงน ุ ิ ุ ิ ่ ่ ิ ึ้ ่ ความสามารถในการทํากําไร ฯลฯ ยิงผมรู ้เกียวกับบรษัทมากขนเทาไหร่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 186 ~

ผมก็จะเข ้าใจวาจะมปัจจัยอะไรมากระทบทําให ้อนาคตของบรษัท ่ ี ิ ึ่ เบียงเบนไปจากที่ ผมคิดเอาไว ้ ซงจะทําให ้ผมนั นมีความสบายใจในการ ่ ้ ถอหุ ้นมากขนเทานัน ื ึ้ ่ ้ ิ ระดับ เงนเดอน ก็เปรยบได ้เสมอนกบราคาหุ ้น ก่อนจะตัดสนใจทํางาน ิ ื ี ื ั ่ ั ่ ผมก็ต ้องเลอกด ้วยเชนกนวาบรษัททเราจะเข ้าไปทํานัน fit กบเรามาก ื ิ ี่ ้ ั แค่ไหน งานทีจะต ้องทํานันมากหรือน ้อย เครียดหรือไม่เครียด และก็ ่ ้ ิ่ ต ้องมาถวงนํ้าหนักดวาเงนทเค ้าให ้เรานันคุ ้มคาแคไหนกับสงท ี่ เรา ่ ู ่ ิ ี่ ้ ่ ่ ื้ จะต ้องทํา การเลอกหุ ้นก็ต ้องดคณภาพบรษัททเราจะเข ้าซอด ้วย ถ ้า ื ู ุ ิ ี่ คณภาพดมากๆ อนาคตสวยงาน ผมก็ยอมทีจะจ่ายแพงขึนหน่อย ุ ี ่ ้ ึ่ และสด ท ้ายซงเป็นแนวคดของระยะเวลาในการลงทน ... การเลอกงาน ุ ิ ุ ื ื ้ ื ผมคงไมเลอกงานทคดวาอก 1 เดอนผมจะลาออก ดังนันการเลอกงาน ่ ื ี่ ิ ่ ี จรงๆแล ้วจะต ้องคดวางานทเราจะทํานันจะต ้องทําให ้เราม ี ความสขทจะ ิ ิ ่ ี่ ้ ุ ี่ อยไปเป็นเวลาพอสมควร เพราะการเปลยนงานบอยๆนันคงไมดตอทัง ู่ ี่ ่ ้ ่ ี ่ ้ ่ ั ่ ื สุขภาพจิตและสุขภาพของ resume เทาซกเทาไหร่ การเลอกหุ ้นผมก็ ่ เลอกหุ ้นทผมคดวาบรษัทจะดไปอกนาน อยางตํ่าก็ 1-2 ปี เพราะ ื ี่ ิ ่ ิ ี ี ู่ ี่ บางครังกวาทหุ ้นราคาถกจะเดนหน ้าเข ้าสราคาทเหมาะสมของมันก็ ้ ่ ี่ ู ิ ้ ้ ื ้ ่ ้ ื ต ้องใชเวลา สันหรอยาวนันก็ยากทีจะรู ้ เพราะฉะนันเราควรจะเลอกหุ ้นท ี่ ่ ่ ู ่ เรามั่นใจในธุรกิจเพียงพอทีจะถือไปตราบที่ ราคามันยังตํากวามลคา ่ ั ์ ื ื การเลอกหุ ้นโดยหวงวาพรุ่งนี้ สปดาหหน ้าหรอเดอนหน ้าจะขาย ก็ไม่ ื ั ่ คอยตางอะไรกบการพนันมากนัก .... ่ ่ ั โดย สรปแล ้วทังการหางานและการหาหุ ้น .. ควรทีจะต ้องคดอยางด ี ทํา ุ ้ ่ ิ ่ ิ่ ี่ ู่ ั ี การบ ้านเยอะๆ เพราะเป็นสงทจะเราจะต ้องอยกบมันเป็นเวลาอกนาน .... ้ ้ ่ ้ ่ ปล. ทังนีเรืองหางานนีผมก็กําลังหาอยูจริงๆจังนะครับ ไม่ได ้สมมติ ่ ้ ี ี่ ื่ ขนมาเพอเอามาผกเข ้ากบการหาหุ ้น ดังนันถ ้ามพๆเพอนๆคนไหนชวย ึ้ ื่ ู ั ่ แนะนํ าผมได ้ว่างานทีไหนตรงกับความถนัดของ ผมก็ชวยแนะนํ าผมบ ้าง ่ ี่ ิ ์ นะครับ ... เอามาพูดกันอีกที ผมถนัดงานประเภททต ้องวเคราะหงบ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 187 ~

การเงน การวเคราะหแนวโน ้มบรษัท ชอบทํางานเป็ นทีม บรรยากาศการ ิ ิ ์ ิ ทํางานไมเครยดและเพอนรวมงานไมบ ้างานมากเกนไป เงนเดอนไมใช ่ ่ ี ื่ ่ ่ ิ ิ ื ่ ประเด็นหลัก ไมรู ้ผมเลอกมากไปรเปลา .... เทาทดๆมา งานประเภท ่ ื ึ ่ ่ ี่ ู Credit ลกค ้ารายใหญดจะใกล ้เคยงกับความต ้องการของผมพอควร .. ู ่ ู ี ไมทราบวามงานประเภทอนๆอกรเปลา ่ ่ ี ื่ ี ึ ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 188 ~

Sunday, January 28, 2007

ขอไดเปรยบของรายยอย ้ ้ ี ่
ื ื ิ ์ ื ื่ ่ ถ ้าได ้อานหนังสอการลงทนทั่วไปๆ หนังสอพมพหรอฟังสอตางๆ เรา ่ ุ มักจะได ้ยนคําพดหรอข ้อเขยนจํานวนมากพดถงความได ้เปรยบของนัก ิ ู ื ี ู ึ ี ลงทนราย ใหญ่ โดยเฉพาะบรษัทกองทนทังหลายก็เน ้นในเรองความ ุ ิ ุ ้ ื่ ่ ได ้เปรียบของการลงทุนแบบกอง ทุน เชน
ี กองทนนันบรหารแบบมอาชพ คอมผู ้บรหารกองทนเป็นผู ้ท ี่ ุ ้ ิ ี ื ี ิ ุ ี่ เชยวชาญในการลงทน ุ กองทนนันมข ้อมลทมากกวา เพราะมการตดตามข ้อมลขาวสาร ุ ้ ี ู ี่ ่ ี ิ ู ่ ของหุ ้นเป็นจํานวนมาก และมนักวเคราะหหลายสํานักทําบท ี ิ ์ วเคราะหออกมาให ้ ิ ์ การเป็นรายใหญ่นันทําให ้การเข ้าถงผู ้บรหารนันทําได ้งายกวาราย ้ ึ ิ ้ ่ ่ ย่อยมาก ี่ หรอจะเป็นเรองของการกระจายความเสยงททําได ้มากกวาเพราะม ี ื ื่ ี่ ่ เงนมากกวา ฯลฯ ิ ่

นักลงทนรายใหญ่ในทีนผมจะประมาณคร่าวๆว่าเป็ นนักลงทุนทีมเงิน ุ ่ ี้ ่ ี ึ่ ่ ลงทนตังแต่ 100 ล ้านบาทขนไป ซงสวนใหญ่ก็จะเป็นกองทนตางๆ ุ ้ ึ้ ุ ่ หรออาจจะมนักลงทนบางคนทสามารถทําได ้ถงขนาดนัน ... ข ้อดของ ื ี ุ ี่ ึ ้ ี การเป็นนักลงทนรายใหญทได ้บอกไปข ้างบนนัน ผมก็ยอมรับว่ามันเป็ น ุ ่ ี่ ้ ข ้อได ้เปรยบของเค ้าจรงๆ ี ิ ั ั แต่ก็ยังสงสยว่าไม่คอยจะมีใครพูดถึงข ้อได ้เปรียบของรายย่อยซก ่ เทาไหร่ เพราะจรงๆแล ้วผมกลับมองในทางตรงข ้ามกนวา การเป็นราย ่ ิ ั ่ ี ย่อยเองถึงจะเสยเปรียบรายใหญ่อยูหลายอย่าง แตถ ้ามาคํานงถงข ้อด ี ่ ่ ึ ึ ของรายย่อยแล ้ว ผมว่ารายย่อยนีกลับได ้เปรียบรายใหญ่อยูมากพอดู ่ ่ เหมอนกน .. เพราะฉะนันคนทชอบคดวาเรามเงนน ้อยๆ จะไปลงทุนให ้ ื ั ้ ี่ ิ ่ ี ิ ี ได ้ดีนันเป็ นไปได ้ยาก อยากขอให ้ปรับความคดเสยใหญหลังจากได ้อาน ้ ิ ่ ่ บทความนี้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 189 ~

ข้อได้เปรียบของรายย่อย
ข ้อดทเดนทสดของรายยอยคอโอกาสในการลงทนนันมมากกวา ี ี่ ่ ี่ ุ ่ ื ุ ้ ี ่ รายใหญมาก ฟังแล ้วอาจจะดแปลกๆ รายยอย (ทเล็กหน่อย) นัน ่ ู ่ ี่ ้ บางทีอาจจะลงทุนให ้หุ ้นทีมราคาแพงมากๆไม่คอยได ้เท่าไหร่ ่ ี ่ ่ ื้ ื้ เชนหุ ้น ptt pttep scc เพราะจะซอหุ ้นทนงก็ต ้องซอไมตํ่ากวา ี ึ ่ ่ ้ ิ 100 หุ ้น ถ ้าหุ ้นราคา 100 บาท ก็ต ้องใชเงนไมตํ่ากวาหมนในการ ่ ่ ื่ ื้ ่ จะซอหุ ้นพวกนีได ้ แต่ข ้อจํากัดสวนนีก็ไม่ได ้มากมายอะไร เพราะ ้ ้ คนทเอาเงนมาลงทนในตลาดหุ ้นผมวา 10000 บาทไมน่าจะใช ่ ี่ ิ ุ ่ ่ ปัญหาอะไรเทาไหร่ แตสําหรับนักลงทนรายใหญ่นันมข ้อจํากดคอ ่ ่ ุ ้ ี ั ื ไม่สามารถลงทุนในหุ ้นตัวเล็กและ หุ ้นทีมสภาพคล่องตํ่าได ้ ่ ี ื้ ั เพราะเงนขนาด 100 ล ้านขึนไปนันจะซอหุ ้นทีมมลค่าตลาดซก ิ ้ ้ ่ ี ู ื้ ้ ิ 200 ล ้านนันก็ต ้องซอหุ ้นไปถึง 50% ของบรษัทแล ้ว การใชเงน ้ ิ ื้ จํานวนมากๆ มาซอหุ ้นตัวเล็กๆหรอหุ ้นทมสภาพคลองตําๆนัน ื ี่ ี ่ ่ ้ ื้ คอนข ้างยากมากทจะทําให ้ ได ้จํานวนทต ้องการ เพราะมหุ ้นให ้ซอ ่ ี่ ี่ ี ื้ ไมเยอะ ดังนันกองทนก็มักจะซอแตเฉพาะหุ ้นขนาดตังแตกลางถง ่ ้ ุ ่ ้ ่ ึ ใหญ่ บางกองทนทมเงนลงทนสงมากๆ ก็ลงทนได ้เพยงแคหุ ้นท ี่ ุ ี่ ี ิ ุ ู ุ ี ่ ึ่ ี ื ี อยูใน Set50 ซงมหุ ้นให ้เลอกเพยง 50 ตัวเทานัน ในขณะทีราย ่ ่ ้ ่ ยอยนันมหุ ้นให ้เลอกลงทนได ้ทังตลาด 400 กว่าตัวโดยไม่ม ี ่ ้ ี ื ุ ้ ข ้อจํากด ั รายใหญบอกอกวาการลงทนในหุ ้นตัวใหญของเค ้านันมข ้อดคอหา ่ ี ่ ุ ่ ้ ี ี ื ข ้อมลได ้งาย มนักวเคราะหเขยนถึงหุ ้นตัวนีเยอะแยะ ทําให ้การ ู ่ ี ิ ์ ี ้ เข ้าถงข ้อมลของเค ้านันได ้เปรยบ แต่ผมกลับมองว่าการทีมคน ึ ู ้ ี ่ ี ี ติดตามหุ ้นตัวนีมากๆ กลับเป็ นข ้อเสยซะอีก เพราะหุ ้นทมคน ้ ี่ ี ื้ ตดตามเป็นจํานวนมาก โอกาสทเราจะซอหุ ้นในราคาถกนันหายาก ิ ี่ ู ้ ่ เอามากๆ โอกาสทํากําไรก็ลดลงไปมากเชนกัน เทยบกบหุ ้นตัว ี ั ั เล็กๆไมได ้ แม ้ข ้อมลจะหายากแตพอไมมคนมาสนใจซกเทาไหร่ ่ ู ่ ่ ี ่ ื้ ่ ั โอกาสในการซอหุ ้นราคาถกก็มมาก กําไรก็เยอะมากเชนกน ู ี ี่ แม ้กองทนจะบอกวาการบรหารของเค ้ามมอชพทมความเชยวชาญ ุ ่ ิ ี ื ี ี่ ี ื่ ่ กว่า แตผมไมเห็นด ้วยอยางนัน เพราะผมเชอวาการลงทนนัน ่ ่ ่ ้ ุ ้ ไม่ได ้จําเป็ นทีจะต ้องมี IQ ทีสงมากอะไรนัก สําหรับรายยอยท ี่ ่ ่ ู ่ ี ึ ยอมเสยเวลาในการศกษาหาความรู ้ด ้านการลงทน และความรู ้ด ้าน ุ ี ธรกจหลากหลายอตสาหกรรมไมได ้ลงทนด ้อยกวามออาชพใน ุ ิ ุ ่ ุ ่ ื ั กอง ทุนสกเท่าไหร่นัก ี่ ึ่ เรองของการกระจายความเสยงซงเป็นข ้อดของการมเงนเยอะๆ ื่ ี ี ิ ่ ื่ ผมก็มองสวนทางอกเชนกัน เพราะผมเชอว่าการทีจะลงทุนให ้ ี ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 190 ~

เหนอกวาคาเฉลยของคนทั่วไปได ้ จําเป็นจะต ้องลงทนแบบ ื ่ ่ ี่ ุ ั Focus คอไมถอหุ ้นมากตัวจนเกนไป การมหุ ้นซก 10 ตัวผมวาก็ ื ่ ื ิ ี ่ ี่ นับได ้วากระจายความเสยงได ้ดพอสมควรแล ้ว กองทนทมการ ่ ี ุ ี่ ี ี่ ื้ กระจายความเสยงมากๆ ก็จะซอหุ ้นตัวใหญๆเกอบทกตัวใหญ่ ่ ื ุ ื้ ตลาด ยงรายใหญ่ซอหุ ้นจํานวนตัวมากเทาไหร่ สดท ้ายแล ้ว ิ่ ่ ุ ึ่ ผลตอบแทนก็แทบจะไม่แตกต่างจากค่าเฉลียของตลาด ซงผลก็ ่ เห็นได ้วาโดยทั่วไปแล ้วผลงานของกองทนในระยะยาวแล ้วก็ ่ ุ ั ไม่ได ้แตก ต่างจากผลตอบแทนของตลาดหุ ้นซกเท่าไหร่ (แต่ กองทนจโดนหักคาบรหารทําให ้ โดยเฉลียผลตอบแทนมักจะตํา ุ ่ ิ ่ ่ กว่าค่าเฉลีย) ่ จรงๆ แล ้วข ้อได ้เปรยบของรายยอยทชดเจนมากทสดคอโอกาสในการ ิ ี ่ ี่ ั ี่ ุ ื ื้ ซอหุ ้นตัวเล็ก เพราะการลงทนทผานมาของผมนันเกอบ 100% เป็ นหุ ้น ุ ี่ ่ ้ ื ั ขนาดเล็กแทบทงนัน การทจะเห็นข ้อได ้เปรยบของรายยอยให ้ชดเจน ั้ ้ ี่ ี ่ ขนเราต ้องเข ้าใจตออกวา หุ ้นขนาดเล็กนันดยังไง ครังต่อไปจะพูดถึง ึ้ ่ ี ่ ้ ี ้ หุ ้นตัวเล็กให ้ฟังกนอกรอบ (ผมเรมเห็นความสําคัญของหุ ้นตัวเล็กมาก ั ี ิ่ ิ่ ่ ึ้ ี ี่ ขนตงแต่ port ของผมเรมใหญขน มหุ ้นบางตัวทผมชอบเอามากๆ ราคา ึ้ ั ้ ื้ ื้ ้ ถูกคุณภาพ อยากซอสุดๆ แต่ซอได ้เพียงนิดเดียวเท่านั น เพราะไมคอย ่ ่ ื้ ื้ ่ ่ มหุ ้นให ้ซอเทาไหร่ ถ ้าจะซอให ้ได ้ตามทีต ้องการคงต ้องเคาะหุ ้นไล่ไป ี ไม่ตําว่า 10-20 step แน่ๆ) ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 191 ~

Sunday, February 04, 2007

VI ก ับ หนปนผล ุ้ ั
ึ หลายคนทเพงเข ้ามาศกษาการลงทนแบบ VI ได ้ไม่นานอาจจะคิดว่า ี่ ิ่ ุ ื้ การลงทุนแบบเน ้นคุณค่า หรอนักลงทนระยะยาวจรงๆแล ้วคอการซอหุ ้น ื ุ ิ ื ทมปันผลด ี ... ความคิดนีผมว่าก็มสวนถูกอยูไม่น ้อย เพราะหุ ้นที่ VI ี่ ี ้ ี ่ ่ ่ สวนใหญเลนก็มักจะเป็นหุ ้นทมปันผลจรงๆ มากบ ้างน ้อยบ ้างคละกนไป ่ ่ ี่ ี ิ ั ื้ แตถ ้าถามวาการซอหุ ้นปันผลดคอการลงทนแบบเน ้นคณคารเปลาผมก็ ่ ่ ี ื ุ ุ ่ ึ ่ คงต ้อง ตอบว่าไม่ใช ่ ื้ การลงทนแบบเน ้นคณคาใจความสําคัญคอ "การซอหุ ้นทีมมลค่าตํากว่า ุ ุ ่ ื ่ ี ู ่ ่ ความเป็นจรง" สวนวธในการหามลคานันก็มมากมายหลายวธ ี และก็ไมม ี ิ ิ ี ู ่ ้ ี ิ ่ วธไหนทถกต ้อง 100% ด ้วย ถ ้าให ้ยกตัวอยางการวธวเคราะหความถก ิ ี ี่ ู ่ ิ ี ิ ์ ู แพงของหุ ้นแบบง่ายๆก็มหลักอยู่ 3 ตัว คอ P/E, P/BV และ Dividend ี ื Yield ถ ้าวเคราะหแบบยากหน่อยก็คอวธ ี DCF (Discountก Cashflow) ิ ์ ื ิ ึ่ ิ ี ี่ ่ ี ิ ู ่ ี่ ิ ซงจะเห็นได ้ว่าจาก 4 วธทกลาวมามการประเมนมลคาทเอาเงนปันผล เข ้าไปเกียวด ้วยอยู่ 2 วธคอ P/BV และ DCF ทใช ้ Dividend discout ่ ิ ี ื ี่ ดังนันก็ไม่แปลกทีหลายๆครังหุ ้นทีมปันผลดีมักจะเป็ นหุ ้นทีราคาถูกไป ้ ่ ้ ่ ี ่ ด ้วย ี่ ี ี ่ ่ ี่ ี ู บางครังหุ ้นทมปันผลดอาจจะไมใชหุ ้นทมราคาถก ้ ในขณะเดียวกัน หุ ้นทีมราคาถูกก็อาจจะมีปันผลตํ่าหรือไม่มปันผลเลย ่ ี ี ด ้วยซํ้าไป ่ หุ ้นทีปันผลดีแต่ไม่ได ้เป็ นหุ ้นราคาถูกก็อาจจะยกตัวอย่างเชนหุ ้นทีม ี ่ ่ ั่ ้ ั่ ่ ้ กําไร พิเศษ เพียงชวครังชวคราวทีไม่ได ้เกิดขึนบ่อยๆ หุ ้นพวกนบางครัง ี้ ้ ่ ่ จะจายเงนปันผลออกมาก ้อนใหญทําให ้อตราสวนปันผลตอราคา นันสง ่ ิ ่ ั ้ ู จนดึงดูดนักลงทุนได ้ แต่จริงๆแล ้วตัวธุรกิจอาจจะไม่ได ้ดีอะไรมาก ราคา หุ ้นก็ไม่ได ้ถูก
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 192 ~

ตัวอยางทเห็นได ้ก็คอหุ ้น CHUO บรษัทมการขายบรษัทร่วมออกไป ่ ี่ ื ิ ี ิ ่ บางสวนทําให ้ได ้เงนก ้อนใหญมา บรษัทจงจ่ายเงนปันผลออกมาเป็น ิ ่ ิ ึ ิ จํานวนมากทําให ้ Yield ของหุ ้นนันสงจนดเหมอนวาเป็นหุ ้นราคาถก ้ ู ู ื ่ ู หรอบรษัทอกประเภทก็ อาจจะได ้แกบรษัททมบรษัทแมทถอหุ ้นอยู่ ื ิ ี ่ ิ ี่ ี ิ ่ ี่ ื กําลังลําบาก ทําให ้บรษัทนันๆ ต ้องจ่ายเงนปันผลออกมาเป็นจํานวน ิ ้ ิ มากกวาปกต ิ บางครังมการจ่ายปันผลเกนกวากําไรททําได ้ซะอก การ ่ ้ ี ิ ่ ี่ ี ่ ้ ่ ั ทําเชนนีก็จะทําให ้ Yield นันเพมสงขนเชนกน แตถามวาหุ ้นนันมราคา ้ ิ่ ู ึ้ ่ ่ ้ ี ถกรเปลา ผมว่าคนจะเรืองกัน การทจะดวาหุ ้นนันมราคาถกหรอแพงก็ ู ึ ่ ่ ี่ ู ่ ้ ี ู ื ควรจะดูวาเงินปั นผลทีจายนั นสูง แค่ไหน (Yiled สงแคไหน) และ ่ ่ ่ ้ ู ่ พจารณาเพมไปอกข ้อวา แล ้วบรษัทจะสามารถจ่ายปันผลสงในระดับ ิ ิ่ ี ่ ิ ู ดังกล่าวได ้นานแค่ไหน เป็นการจ่ายปันผลเยอะๆเพยงครังเดยวหรอวา ี ้ ี ื ่ เป็นการจ่ายปันผลทเกดจากการ ดําเนินงานหลักของบริษัทแบบระยะ ี่ ิ ยาวจริงๆ ่ ี่ ี ู ่ ่ ่ ี สวนหุ ้นทมราคาถกจะแตม ี ปั นผลอยูในระดับทีตํ่าหรือไม่มปันผลเลย ที่ ั ึ ี่ ี ิ ิ ี เห็นได ้ชดเจนก็อาจจะหมายถงหุ ้นทมการเจรญเตบโตดทําให ้ต ้องการ เก็บ เงนสดไว ้ในการขายธรกจของบรษัท อัตราการจ่ายปั นผลของ ิ ุ ิ ิ บริษัทพวกนีเท่าทีเห็นมักจะอยูในระดับ 30% ของกําไร หุ ้น Stanly ใน ้ ่ ่ ี่ ื ่ ่ ื ิ ี ิ อดตประมาณ 3-5 ปี ทแล ้ว ก็ถอว่าจัดอยูในกลุมนี้ คอบรษัทมการเตบโต ี ึ ่ ี่ ิ ิ อย่างต่อเนืองทีคอนข ้างสูง บริษัทจงมองวาการทบรษัทเก็บเงนสดไว ้ ่ ่ ่ มากขนจะทําให ้มลคาของบรษัท นันเพมขนได ้ดกวาการจายเงนปันผล ึ้ ู ่ ิ ้ ิ่ ึ้ ี ่ ่ ิ ออกมา การพจารณาหุ ้นประเภทนจะเห็นวาเป็นหุ ้นทมคณภาพด ี การ ิ ี้ ่ ี่ ี ุ เติบโตสูง ถงแม ้วา Yield อาจจะไม่สง แตอาจจะเป็นหุ ้นทมราคาถก ึ ่ ู ่ ี่ ี ู ้ ั มากๆก็ได ้เมอนักลงทนยอมแลกเงินปั นผลทีจะ ได ้ในวันนีกบการเติบโต ื่ ุ ่ ของกําไรในอนาคต ิ ื้ ั ึ ้ ่ ปกติเวลาผมตัดสนใจซอหุ ้น ซกตัวนง ปั นผลนันแทบจะไม่เกียวข ้องกับ ิ ู ่ ่ ุ ิ การตัดสนใจความถกความแพงของหุ ้นเลย ผมแคต ้องการรู ้วาธรกจของ ื้ ้ บรษัทนันจะเตบโตสงในระดับไหน ราคาทีผมซอนั นเทียบกับผลกําไรที่ ิ ้ ิ ู ่ ิ ึ้ ้ ่ ี่ ้ ื ่ จะเกดขนในอนาคตนันเป็นอยางไร ปันผลทได ้มานันถอวาเป็นของแถม www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 193 ~

ครับ ... ปล. การลงทุนในหุ ้นทีมเงินปั นผลมีข ้อดีอยูประการหนึงก็คอ หุ ้น ่ ี ่ ่ ื ประเภทนีเวลาหุ ้นลงจะลงไม่มากนัก เพราะมักจะมนักลงทนสวนหนง ้ ี ุ ่ ึ่ ื้ เมอเห็นวา Yield นันเพมสงขนก็จะเข ้ามาซอพวกนเก็บเอาไว ้รับปั นผล ื่ ่ ้ ิ่ ู ึ้ ี้ สําหรับคนทลงทนใหมๆยังไมสามารถวเคราะหได ้ดการเลอกหุ ้นทมปัน ี่ ุ ่ ่ ิ ์ ี ื ี่ ี ี่ ผลจะ ทําให ้ความเสยงขาลงลดลงได ้บ ้าง แต่ถ ้าธุรกิจของหุ ้นทีซอมา ่ ื้ ้ ุ กําลังแย่ หุ ้นเรมลง อยาใชเหตผลในการไมยอมขายหุ ้นทงโดยบอกวา ิ่ ่ ่ ิ้ ่ "ขายไปตอนนีก็ขาดทุน คิดซะว่าถือไว ้รับปั นผล" เพราะหุ ้นทีธรกิจขาลง ้ ่ ุ นัน ต่อให ้มีปันผลยังไง ราคาหุ ้นมันมักจะลงแรงกว่าปั นผลทีจะได ้มา ้ ่ เสมอ เพราะฉะนันตอให ้เป็นหุ ้นปันผลเอง ถ ้าเห็นวาธรกจไมด ี ยังไงก็ ้ ่ ่ ุ ิ ่ ต ้องขาด เป็นคําตอบสดท ้าย ุ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 194 ~

Monday, February 12, 2007

สวนสยาม (Siam)
เรมต ้นมาแบบนไมได ้กะจะพดถง สวนสยามทะเลกรุงเทพแตอยางใด ิ่ ี้ ่ ู ึ ่ ่ แตจะพดถงหุ ้น siam ทีผมเคยถืออยูเมือประมาณกลางปี ทีแล ้ว หุ ้นตัวนี้ ่ ู ึ ่ ่ ่ ่ ต ้องออกตัวไว ้กอนวาไมใชวากจการดมากมายอะไร จัดเป็นหุ ้นเกรด C+ ่ ่ ่ ่ ่ ิ ี ื้ ื่ ่ เท่านัน แต่ ณ วนนันทผมซอเพราะเชอวาราคาหุ ้นทเห็นอยในกระดาน ้ ั ้ ี่ ี่ ู่ นันมราคาถก เกินไป .. ถ ้าเรยกตามอ. มนตรแหง tvi และ bizweek ก็ ้ ี ู ี ี ่ ต ้องเรียกว่าเป็ นหุ ้นก ้นบุหรีตัวหนึง .. คอไมได ้เป็นของมคณภาพอะไร ่ ่ ื ่ ี ุ มาก แตเนองจากมันเป็นก ้นบหรทมคนทิงเอาไว ้ อย่างน ้อยมันก็เป็ นของ ่ ื่ ุ ี่ ี่ ี ้ ี ฟรี จะหยบมาสบนดหน่อยแล ้วโยนทงก็ไมได ้เสยหายอะไร (แตถ ้าเป็น ิ ู ิ ิ้ ่ ่ ของจรง ใครจะกล ้าหยบมาสบนะ) หุ ้นก ้นบุหรีนมลักษณะอย่างหนึงคือ ิ ิ ู ่ ี่ ี ่ ถอนานมากไมได ้ เพราะธรกจเค ้าไมได ้แข็งแรงอะไร เหมอนกบบหรท ี่ ื ่ ุ ิ ่ ื ั ุ ี่ ใกล ้หมดมวน .. สบเสร็จก็ต ้องรีบทิงเดียวมันจะลวกมือเอา ู ้ ๋ ื่ ื้ ่ ื ่ ่ ทมาของชอหัวข ้อสวน สยามก็คอ siam เป็ นหุ ้นทีผมเข ้าซอในชวงทีบท ี่ ื้ วเคราะหเกอบทกโบรกพดเหมอนกนหมดคอ ให ้ขาย .. ผมเข ้าซอราคา ิ ์ ื ุ ู ื ั ื ื้ ประมาณ 3.96-4 บาท หลังจากซอไปไม่นานราคาก็ไหลลงเป็ นนํ้ าตก .. ื ยิงลงผมก็ยงซอ.. สวนทางชาวบ ้านเค ้าหมด จนหุ ้นไหลลงมาเหลอ 3.3 ่ ิ่ ื้ ื้ ในเวลาประมาณอาทตยเดยว แตทมาของการซอหุ ้นสวนทางคนอนนันก็ ิ ์ ี ่ ี่ ื่ ้ ่ ่ ี ไม่ใชวาไม่มเหตุผลซะทีเดียว .. เดยวผมจะเลาให ้ฟัง ๋ี ่ หุ ้น siam ธรกจหลักของบรษัททําพวก furniture เหล็กยห ้อ Lucky ุ ิ ิ ี่ ่ ้ ่ ู่ หลายๆทานน่าจะเคยเห็นผานตามาบ ้าง เพราะยีห ้อนีอยูคไทยมานาน ่ ่ พอดเหมอนกน แตในหลังจากออกงบ Q3 (ของบรษัทนตรงกบ Q1 ู ื ั ่ ิ ี้ ั ของคนอนเค ้า คอ มค-มนา) ผมประกอบการออกมา surprise มากๆ ื่ ื ี กําไรโดดขนสงสด .. ฐานะทางการเงนก็แข็งแกร่ง คอมเงนสดเหลอ ึ้ ู ุ ิ ื ี ิ ื 800 ล ้าน มหนระยะยาว 300 ล ้าน เอาเงินสดไปจ่ายหนแล ้วก็ยังเหลอ ี ี้ ี้ ื คดเป็นประมาณ 0.85 ตอหุ ้น ... ิ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 195 ~

สาเหตการเตบโตของกําไรอยางก ้าวกระโดดนันมาจากการทบรษัทได ้ ุ ิ ่ ้ ี่ ิ ไปได ้ทําบ ้าน Knockdown จากประเทศอนโดเพอเอาไปเป็นทอยู่ ิ ื่ ี่ ั่ ชวคราวของคนทประสบกบปัญหา Tsunami จํานวน 17000 หลัง โดยมี ี่ ั ่ การสงมอบไปแล ้วประมาณ 10000 หลังใน Q3 .... ผมก็เลยมาคิด คํานวณเอาเลนๆวาถ ้า Q4 รับรู ้รายได ้ทังหมด 10000 หลัง กําไรของ ่ ่ ้ ่ ่ ิ Q4 ก็สงไม่ใชเล่น ... ด ้วยความบังเอญทธรกจของทบ ้านผมสงสนค ้า ู ิ ี่ ุ ิ ี่ ให ้กบบรษัทสยามพอด ี แมผมเองเลนหุ ้นตัวนมาพักใหญ่แล ้วกําไรไปก็ ั ิ ่ ่ ี้ ั่ ื้ ไมน ้อย เพราะทผานมา siam สงซอของจากบ ้านผมเยอะมากๆ ่ ี่ ่ พนักงานทีร ้านทํางานกันไม่ทันต ้องทํา OT กันตลอด .. ผมเองก็โง่ไปที่ ่ ไมทันได ้สังเกตวาเป็นหุ ้นในตลาดเลยไมได ้สนใจ (ไม่งันคงกําไรกว่านี้ ่ ้ ่ ่ เยอะ) .. ็ ่ ผมลองเชคข ้อมูลดูก็ได ้ความว่าบ ้าน 10000 หลังสงไปเสร็จเรียบร ้อย แล ้ว เพราะฉะนันรายได ้คงรับรู ้ในไตรมาส 4 ได ้หมด ... eps 9 เดอน ้ ื ประมาณ 1 บาท และไตรมาส 4 น่าจะได ้อีก 0.50 บาท รวมแล ้ว ื้ ่ ิ ้ ประมาณ 1.50 ราคาหุ ้นทีผมซอ 4 บาท คดเป็น pe เพียง 2.67 เท่านั น ี ่ ู ่ ้ ่ ่ ้ ... เรยกวาราคาถกเอามากๆ .. แตชากอนทานทังหลาย .. ถ ้าใครได ้ ื ี่ ื่ ู อานหนังสอของ อ.มนและเสยวิบลย์ชอ Valueway จะพบวา pe ทจัด ่ ่ ี่ ่ ่ ื่ ิ ได ้วาเป็นกบดัก vi ตัวใหญตัวหนึงเลยก็วาได ้ .. เรองของกําไรพเศษนี้ ่ ั ื ่ ู ในหนังสอของดร.นิเวศน์ก็เคยพูดถึง .. ผมเองก็เคยเขียนไปตอนทีพด ่ ่ ี ถึง pe วาควรจะระวังการ pe กับหุ ้นทีมกําไรพิเศษ ตอนแรกผมเองก็เกอบตดกบดักอนนเข ้าเหมอน กน .. (ปกตไมเคยเลน ื ิ ั ั ี้ ื ั ิ ่ ่ หุ ้นทมกําไรพเศษมากอน) เห็น pe ตําแทบจะอยากกระโดดเข ้าใส่ .. ี่ ี ิ ่ ่ แต่พอลองมาคิดดูดถ ้าบริษัทนีไม่ได ้งานบ ้านแบบนีมาอย่างต่อเนือง .. ี ้ ้ ่ ่ ี่ ่ ื้ อนาคตหลัง Q4 รายได ้และกําไรก็จะลดลงสูทเดิม .. หุ ้นทีซอไว ้ตอน คิดว่าราคาถูกก็อาจจะกลับมาแพงได ้เหมือนกน .. ั ิ ่ ึ้ เลย ย ้อนกลับมาคดใหมให ้รอบคอบมากขน ... ผมเลยประเมินมูลค่าหุ ้น ึ่ ออกมาใหมเพอไมให ้หลงกลไปกบ pe ทีตําติดดินซงคอยหลอกนัก ่ ื่ ่ ั ่ ่ ลงทนให ้มาตดกบอยู่ ... ุ ิ ั
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 196 ~

ผมเริมจากการ แยกกําไรจากงานปกติของบริษัทและกําไรจากงานบ ้าน ่ Knockdown ออกจากกัน .. ได ้ประมาณวา eps งานปกตนันประมาณ ่ ิ ้ ่ 0.50 สวน eps ของงานพเศษนันประมาณ 1 บาท .. ิ ้ ผมคิด pe คร่าวให ้กับบริษัทนีประมาณ 7-8 เทาเพราะทผานมาก็พอจะม ี ้ ่ ี่ ่ ้ อตราการเตบโตทด ี ฐานะทางการเงนก็แข็งแกรงใชได ้ แตแทนทจะเอา ั ิ ี่ ิ ่ ่ ี่ pe 7-8 เทาไปคณกบ eps ทงปีท ี่ 1.5 ผมแยกออกมาวา 1 บาทนันไม่ ่ ู ั ั้ ่ ้ ้ ใชรายได ้ทีมั่นคง ่ เลยเอา pe ไปคณเฉพาะงานปกตของบรษัท ี่ 0.50 บาทตอหุ ้น จะได ้ ู ิ ิ ่ ่ ราคาเป้าหมายประมาณ 3.5-4 บาท สวนกําไรพเศษ 1 บาทนันถอวา ิ ้ ื ่ เป็นโบนัสพเศษททําให ้บรษัทมเงนสดเพมขนดังนันมลคา ของ siam ิ ี่ ิ ี ิ ิ่ ึ้ ้ ู ่ แทนทจะเป็น 3.5-4 บาท ผมก็เพมเงนสดจากกําไรพเศษให ้อก 1 บาท ี่ ิ่ ิ ิ ี ื้ จะได ้เป็นเป้าหมายประมาณ 4.5-5 บาท .. ว่าแล ้วผมก็ซอหุ ้นตัวนีเพิม ้ ่ เรือยๆเมือมันยิงไหลลงมาๆ ... ่ ่ ่ ื้ ่ ู ื่ ี ั จรงๆ แล ้วราคาทผมซอก็ไมได ้ถกอะไรมากเมอเทยบกบราคาเป้าหมาย ิ ี่ ิ่ ่ ่ ่ ื ้ และคุณภาพ บริษัท .. แต่สงหนึงทีผมยังหวังอยูก็คอบริษัทนั นได ้มการ ิ่ ึ้ ี ประมลงานบ ้าน Knockdown เพมขนอก .. เพราะ Demand ของบ ้าน ู ประเภทนมเพมขนเรอยๆจากเหตการณ์ทางธรรมชาตทเกดขนทั่ว โลก ี้ ี ิ่ ึ้ ื่ ุ ิ ี่ ิ ึ้ ื ู่ ไม่วาจะเป็ นนํ้ าท่วม แผนดินไหว พายุ ฯลฯ ... ผมถอหุ ้นอยพักใหญ่ ... ่ ั ี ์ ื้ ี ิ่ ิ่ ิ จนซกพักก็มคนเรมมาสนใจหุ ้น siam โบรกเรมออกบทวเคราะเชยรซอ บางคนก็ออกบอกวเคราะหประเมนวางานทประมลเพมมโอกาสได ้ ิ ์ ิ ่ ี่ ู ิ่ ี เทาไหรจะ สร ้างรายได ้ให ้บรษัทแคไหน .. รายได ้พิเศษนีอาจจะ ่ ่ ิ ่ ้ กลายเป็ นรายได ้ประจําของบริษัทก็ได ้ และจะทําให ้ eps สงๆ ทีเกิดขึน ู ่ ้ นันเป็นของจรง pe ของบริษัทก็จะลดลงอย่างฮวบฮาบ ... ้ ิ ิ้ ี ี ์ ิ ์ ิ่ สนเสยงเชยรของบทวเคราะหจากหลายสํานัก .. ราคาหุ ้นก็วงจาก 3 บาทกวาๆ ไปถึง 3.5 3.6 3.7 4 เพยงไมนาน .. ยิงขึนก็ยงเชยร์ ยิงเชยร์ ่ ี ่ ่ ้ ิ่ ี ่ ี ิ่ ี่ ก็ยงขึน .. จาก 4 บาทก็วงไป 5 บาท.. จากทผมทําประมาณการณ์ ิ่ ้ ้ ี ่ ่ เป้าหมายไว ้ 4.5-5 บาท .. พอผมเห็นหุ ้นมันวิงไป 5 บาทผมไมรอชารบ ขายออกไปหมด port เพราะมันเกนเป้าหมายทคดเอาไว ้ .. หุ ้นยังคงวิง ิ ี่ ิ ่ ื้ ่ เกินราคาทีผมซอ แต่ผมพอใจแล ้วเพราะมันเกินจุดทีผมยอมรับได ้ ขาย ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 197 ~

ี หมูไปบ ้างก็ไม่เสยดายอะไร จนเวลาลวงเลยมาถงเดอน 2 ปี 50 .. ่ ึ ื ึ siam ยังไม่ได ้งานพิเศษเหล่านั นเพิม ผมไม่ได ้กลับไปศกษาหุ ้น siam ้ ่ เพมเตมอะไร คงจะรอจนกวาได ้ขาววาบรษัทมงานพเศษอะไรเข ้ามาอก ิ่ ิ ่ ่ ่ ิ ี ิ ี ถึงตอนนันจะกลับไปดูอกทีก็คงไม่สาย ... ้ ี ดังนันฝากระวงไว ้ด ้วยนะ ครับ สําหรับหุ ้นทมกําไรจากรายการพเศษ ้ ั ี่ ี ิ การเอากําไรพเศษนันมาคดเป็น pe จะทําให ้เป็นการมองโลกในแงด ี ิ ้ ิ ่ ้ ี เกินไป .. ผมใชวิธเอา pe ทเหมาะสมคณกําไรปกต ิ .. แล ้วค่อนเอาเงิน ี่ ู ่ สดสวนเพมจากกําไรพเศษไปบวกกบราคาทคดจากกําไรปกตเป็น ราคา ิ่ ิ ั ี่ ิ ิ เป้าหมาย .. หรอได ้สตรงายๆดังนี้ ื ู ่

่ ราคาเป าหมาย = (eps ปกต ิ x pe ทเหมาะสม) + เง น สดส ว นที่ ้ ี่ ิ เพ ม ข น จากก า ไรพ เศษ ิ่ �ึ ํ ิ
แต่ ยอมรับตรงๆครับ .. การเลนหุ ้นประเภทนความมั่นใจไม่สงมาก ่ ี้ ู เพราะธรกจเค ้าไมได ้เดนอะไร ยอมรับตรงๆครับวาตอนทถอหุ ้น siam นี่ ุ ิ ่ ่ ่ ี่ ื นอนหลับไม่คอยสนิทเท่าไหร่ ใครจะเลนหุ ้นพวกนก็ต ้องระวงตัวและใจ ่ ่ ี้ ั ไว ้บ ้างนะครับ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 198 ~

Sunday, February 18, 2007

ปัญหาของค่าเงิน
ื้ อตราแลกเปลยนเงนตราเป็นอกปัจจัยสําคัญอยางหนงในการเลอกซอ ั ี่ ิ ี ่ ึ่ ื หุ ้น ... เพราะในบ ้านเรามธรกจมากมายทพงพาการนําเข ้าหรอสงออก ี ุ ิ ี่ ึ่ ื ่ โดยเฉพาะหุ ้นในตลาดหลักทรัพย ์ ผมวาเกอบครงได ้รับผลกระทบจาก ่ ื ึ่ ค่าเงินทีเปลียนแปลงไปบ ้างไม่มากก็น ้อย ... ลองยกตัวอยางให ้เห็นกน ่ ่ ่ ั ั ชดๆนะครับว่าธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์นันกระทบอยาง ไรบ ้าง ้ ่ ่ ในอดีตชวงทีมการลอยตัวค่าเงินบาท คาเงนบาทนันออนคาลงจาก 25 ่ ี ่ ิ ้ ่ ่ บาท/us มาเป็ น 40-50 บาท/us หุ ้นทได ้ประโยชนจากการออนตัวของ ี่ ์ ่ ค่าเงินก็คอหุ ้นทีมรายได ้เป็ นเงิน us เพราะสมมตวาขายของเป็น us แต่ ื ่ ี ิ ่ เดิมขายได ้ 1 us เอามาแลกเป็นบาทได ้ 25 พอคาเงนบาทลอยตัว ขาย ่ ิ ของได ้ 1 us เอาไปแลกได ้ 50 บาท .. กําไรเพมขนแบบทันตาเห็น ... ิ่ ึ้ ิ ในขณะเดียวกันธุรกิจทีซวยก็คอธุรกิจนํ า เข ้าสนค ้าโดยจ่ายเงนเป็น us ่ ื ิ ่ ิ ื้ ื ี้ และบริษัททีมหนีเป็ น us เพราะแตเดมซอของหรอเป็นหนเค ้า 1 us ก็ ่ ี ้ เอาเงนบาท 25 บาท ไปแลกแล ้วจ่าย แต่พอค่าเงนเปลยน ต ้องเอา 50 ิ ิ ี่ บาทไปแลกเป็น us .. แบบนีก็เจ๊งเห็นๆเหมือนกัน มีหลายบริษัททีปิด ้ ่ ตัวไปเพราะไปกู ้หนีเป็ น us มาแล ้วสดท ้ายหนมันก็เหมอนเพมมาอก 1 ้ ุ ี้ ื ิ่ ี เทาตัว ไมมปัญญาจาย ่ ่ ี ่ การเปลยนแปลงคาเงนนันมผลกระทบทังทางบวกกบหุ ้นกลมนง และก็ ี่ ่ ิ ้ ี ้ ั ุ่ ึ ่ ั ู่ ี่ ื ู ุ ิ มีผลทางลบได ้เชนกน .. อยทเราจะต ้องเลอกหุ ้นให ้ถก ในทกวกฤตก็ม ี โอกาสเสมอ ... ่ ี้ ิ ่ ึ้ ในชวงนเงนบาทแข็งคาขนมาแม ้จะไม่ มากเหมอนตอนลอยตัวคาเงน ื ่ ิ บาท แตก็นับได ้วามผลกระทบไมน ้อยเหมอนกน คอจาก 40 บาท/us ่ ่ ี ่ ื ั ื มาเป็นประมาณ 36บาท/us คดเป็นเงน us แข็งคาขนประมาณ 10% ิ ิ ่ ึ้ ่ ี่ ์ ดังนันกลมทซวยหน่อยก็คอพวกทสงออก สวนพวกทได ้ประโยชนก็พวก ้ ุ่ ี่ ื ี่ ่ ทนําเข ้ากบพวกทมหนสนเป็น us (หุ ้นทมหนสนเป็น us นีผมจะข ้ามไป ี่ ั ี่ ี ี้ ิ ี่ ี ี้ ิ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 199 ~

เพราะคงได ้ประโยชนไมเต็มทเทาไหร่ เพราะถ ้ามหนสนเป็น us แต่ไม่ ์ ่ ี่ ่ ี ี้ ิ มาก ก็จะไม่ได ้ประโยชน์เท่าไหร่จากค่าเงิน แต่ถ ้ามีหนีมากๆ ถึงจะได ้ ้ ประโยชนจากคาเงน ผมเองก็ไมชอบอยด ี เพราะบรษัทหนเยอะๆนี่ ์ ่ ิ ่ ู่ ิ ี้ ี่ เสยง) ทเอามาเขยนในทนอยากจะเตอน ให ้ระวงหุ ้นทสงออกให ้มากหน่อย ี่ ี ี่ ี้ ื ั ี่ ่ ครับ .. เพราะผมเคยเห็นบางคนเข ้าใจผดเมอคดถงผลกระทบจาก ิ ื่ ิ ึ คาเงนบาททแข็งขน .. โดยผมจะยกตัวอย่างทีมการเข ้าใจผดให ้ดนะ ่ ิ ี่ ึ้ ่ ี ิ ู ครับ ่ หุ ้น a มรายได ้จากการสงออกไป us 100% ในปีลาสดมรายได ้ประมาณ ี ่ ุ ี 100 ล ้าน ต ้นทนทางตรงประมาณ 70 ล ้าน (หรอม ี gross margin ุ ื ้ ิ ่ ่ ี ิ ประมาณ 30%) ค่าใชจ่ายขายและบริหาร 10 ล ้าน สมมตวาไมมเงนกู ้ ี ่ เลยไม่มดอกเบีย .. บรษัทจะเสยภาษีจากกําไรกอนภาษีท ี่ 20 ล ้านบาท ี ้ ิ เป็นจํานวนเงน 6 ล ้าน เหลอเป็นกําไรสทธ ิ 14 ล ้าน ิ ื ุ ่ ื สมมติ us ออนลง (บาทแข็ง) จาก 40 มาเป็ น 36 หรอประมาณ 10% ที่ ผมเคยเห็นคนคด เค ้าบอกวาเงนบาทแข็ง 10% กําไรก็น่าจะลดลง ิ ่ ิ ื ้ ื ประมาณ 10% เหมอนกัน ดังนันกําไรจาก 14 ล ้านจะเหลอ 12.6 ล ้าน ึ่ ่ ่ ่ ซงก็ไม่ได ้ลดลงมาก หุ ้นทีราคาถูกอยูก็ยังคงถูกอยูด ี ทําให ้บางคนยัง ่ ้ ละเลยผลกระทบสวนนีไปบ ้าง (บางคนก็อาจจะไม่ได ้คํานวณออกมา เป็ นตัวเลขเลยด ้วยซํ้า แคคดเอาในใจวารายได ้ลดลง 10% ก็คงไม่ ่ ิ ่ เดอดร ้อนอะไรเทาไหร) ื ่ ่ ถ ้าคิดให ้ละเอียดจริงๆต ้องคิดแบบนี้ .. บริษัทมีรายได ้ 100 ล ้าน ถ ้าบาท ื ่ ุ แข็งขน 10% รายได ้จะหายไปประมาณ 10% เหลอ 90 ล ้าน แตต ้นทน ึ้ ยังเทาเดม เพราะต ้นทนเป็นเงนบาท ดังนันต ้นทนทางตรงยังคงเป็น 70 ่ ิ ุ ิ ้ ุ ั ่ ิ ล ้านอยด ี จะเหลอกําไรขนต ้น 20 ล ้าน หกคาขายและบรหาร 10 ล ้าน ู่ ื ั้ ั ี ื ุ เหลอกําไร 10 ล ้าน หกภาษีอก 3 ล ้านเหลอกําไรสทธ ิ 7 ล ้าน --- จะ ื เห็นวาจากกําไร 14 ล ้าน เงนบาทแข็งขน 10% นีทําให ้กําไรหายไป ่ ิ ึ้ ่ ี ี ้ ่ ี ู่ 50% เลยทเดยว .... ดังนันถ ้าใครถือหุ ้นทีมรายได ้หลักเป็ น us อยก็
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 200 ~

ี ต ้องระวงตัวไว ้บ ้างเหมอนกนนะครับ ผมเองเสยดายหุ ้นหลายตัว ั ื ั เหมอนกน .. เห็นว่าเป็ นหุ ้นทีดแล ้วธุรกิจน่าจะดีมาก แต่มาคิดตรงที่ ื ั ่ ู ี รายได ้เป็น us นีแหละ .. เสยดายจริงๆ ่ บริษัทบางแห่งมีรายได ้หลักเป็ น us ก็จรง แตก็มต ้นทนหลักเป็น us ิ ่ ี ุ ่ ด ้วยเชนกัน .. แบบนีจะทําให ้ผลกระทบจากค่าเงินนั นหักล ้างไปได ้บ ้าง ้ ้ ั ่ แต่ก็ยังไม่สามารถลดได ้เต็มทีอยูด ี ต ้องดูด ้วยว่าสดสวนต ้นทุนทีเป็ น us ่ ่ ่ ประมาณเทาไหรของต ้นทนทางตรง แล ้วก็คดปรับรายได ้กบต ้นทนไป ่ ่ ุ ิ ั ุ ตาม step จะได ้กําไรสทธออกมา ... อยามองข ้ามผลกระทบตรงนไปนะ ุ ิ ่ ี้ ครับ .. ผมวาเรองใหญไมใชเลน ่ ื่ ่ ่ ่ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 201 ~

Tuesday, February 27, 2007

2 ขวของการลงทนแบบเนนคณคา ั้ ุ ้ ุ ่
ั ในระยะหลังๆมานี้ ผมมาสงเกตหุ ้นทีอยูใน port ของตัวเองแล ้วก็เห็นวา ่ ่ ่ ่ หา หุ ้นทเป็นหุ ้นคณภาพดๆ เกรด A แทบจะไม่เจอเลย ... สวนใหญ่ท ี่ ี่ ุ ี ถออยก็จะเป็นหุ ้นเกรด B ทีคณภาพตํ่าลงมาหน่อย แตซอเพราะวาหุ ้นม ี ื ู่ ่ ุ ่ ื้ ่ ึ่ ่ ราคาถก pe ของหุ ้นก็จะอยประมาณ 4-7 (ซงถือว่าถูกมาก) .... หุ ้นสวน ู ู่ ่ ใหญ่ทผมถืออยูจะมโครงสร ้างรายได ้มาจากงานประมลซะเป็นสวนใหญ่ ี่ ่ ี ู ึ่ ่ ซงกิจการทีมรายได ้จากงานประมูลสวนใหญ่มักจะมีรายได ้ทีคาดเดาได ้ ่ ี ่ ยากใน ระยะยาว เพราะบางครังการประมลงานแขงกนนันอาจจะเฉอน ้ ู ่ ั ้ ื ชนะกันเพียงไม่เท่าไหร่ก็ทํา ให ้รายได ้นันเพิมขึนอย่างมากหรือลดลง ้ ่ ้ อยางมากได ้ ... จากความไมแน่นอนของรายได ้นัน ผมวา pe ทีควรจะ ่ ่ ้ ่ ่ เป็นอยางมากก็ไมควรเกน 8-9 เท่านั น ่ ่ ิ ้ ลองมาย ้อนกลับไปดู port ของนักลงทนอกกลมทลงทนแบบเน ้นคณคา ุ ี ุ่ ี่ ุ ุ ่ ้ ี ่ ุ ิ ั ิ เหมอนกนแตหุ ้นทถอใน port นันเรยกได ้วาคณภาพผดกบของผมลบ ื ั ่ ี่ ื ่ ิ ่ ี ่ ่ ื ลับเลย ... หุ ้นสวนใหญ่จะเป็ นหุ ้นทีมรายได ้ทีคอนข ้างมั่นคง สนค ้าหรอ ิ บรการมตราสนค ้าเป็นของตัวเอง เรยกได ้วาบรษัทเหลานมความ ิ ี ี ่ ิ ่ ี้ ี ได ้เปรียบในเรืองของความมั่นคงของรายได ้ เพราะลกค ้าทซอนันมความ ่ ู ี่ ื้ ้ ี ึ่ ่ ่ ี ่ ื ั จงรักพักดใน Brand ระดับหนง ไมได ้แขงขันเพยงแคราคาเหมอนกบ ี ิ ่ พวกสนค ้าทไมมตรา หรอกจการทมรายได ้จากการประมล เชน ี่ ่ ี ื ิ ี่ ี ู โรงพยาบาล (บํารุงราษฎ ์ เกษมราษฏ ์ กรงเทพ) ขนมปังฟารเฮา (กินกัน ุ ์ ้ มาตังแต่เด็ก) หรอกลม Discount store ต่างๆ .... แต่หุ ้นเหล่านีจัดได ้ ้ ื ุ่ ้ ่ วาเป็นหุ ้นทมราคาถกก็พดไมได ้เต็มปากเหมอนกน .. เพราะสวนใหญ่ ่ ี่ ี ู ู ่ ื ั ้ ้ ้ ่ แล ้วจะม ี pe เกิน 10 ขึนไปทังนัน .. บางตัวม ี pe เพิมไปถึง 20 - 30 ื้ ่ เลยทีเดียว ถึงคุณภาพดีขนาดไหนผมก็ซอไม่คอยลงเท่าไหร่ ...

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 202 ~

จากการสังเกตดู style การลงทน 2 แบบข ้างต ้น ผมสรุปการลงทุนแบบ ุ ุ เน ้นคณคาออกเป็น 2 ประเภท คอ ุ ่ ื 1. เน ้นทีหุ ้นทีมราคาถูก แม ้คุณภาพอาจจะไม่ได ้ดีมาก ่ ่ ี 2. เน ้นทคณภาพของหุ ้นกอน เรองราคาถกหรอแพงนันมาทหลัง ี่ ุ ่ ื่ ู ื ้ ี ผม เองก็ตอบไมได ้เหมอนกนวาการลงทนแบบเน ้นคณคารปแบบไหน ่ ื ั ่ ุ ุ ่ ู จะให ้ผลตอบแทนได ้ ดกวากน .. จริงๆแล ้วถ ้าผมเลือกได ้ ผมก็อาจจะ ี ่ ั ื้ ซอหุ ้นทมคณภาพเกรด A ในราคาทีถก แต่ยอมรับจริงๆครับว่าปั จจุบัน ี่ ี ุ ่ ู หุ ้นเกรด A ในตลาดเท่าผมพอจะหาได ้ราคามันก็ไมคอยถกซะแล ้ว ่ ่ ู ื้ เพราะผมมักจะมกรอบในใจไว ้อยางหนงเวลาซอหุ ้นคอ หุ ้นทมราคาไม่ ี ่ ึ่ ื ี่ ี แพงไมควรม ี pe เกนอตราการเตบโตในอนาคตของบรษัท ดังนันหุ ้นทม ี ่ ิ ั ิ ิ ้ ี่ ื้ pe 20 หรอ 30 ก็ทําให ้ผมทําใจซอยากพอสมควรเพราะผมไมคดวา ื ่ ิ ่ บรษัทเหลานจะสามารถเตบโต ได ้ในระดับเกน 20-30% ได ้หลายปี ิ ่ ี้ ิ ิ ติดต่อกันนัก จนทําให ้ผมต ้องมานั่งหาหุ ้นทีมคณภาพลดลงมาหน่อย แต่ ่ ี ุ มราคาถกในระดับทพอยอมรับได ้ .... ี ู ี่ ี่ ้ ใน ทีนผมจะแบ่งวิเคราะห์ความเสยงของการลงทุนทัง 2 รูปแบบโดย ่ ี้ ี่ ่ ี่ ุ ื ่ แบงความเสยงของการลงทนออกเป็น 2 สวน คอ ความเสยงทีรายได ้ ่ ี่ และผลกําไรจะไม่เป็ นไปตามทีเราคาดการณ์ และ ความเสยงจากการท ี่ ่ ี่ ้ ตลาดลดระดับ pe ทเหมาะสมของหุ ้นนันๆ
ี การ ลงทุนแบบเน ้นราคาถูก คือ จะมีความเสยงทีรายได ้และกําไร ่ จะไม่เป็ นไปตามทีคาดค่อนข ้างสูง เพราะเนืองจากบริษัทไม่ม ี ่ ่ ความมั่นคงในด ้านรายได ้ และไม่มอํานาจพอทีจะผลักภาระต ้นทุก ี ่ ทีเพิมขึนไปให ้ลูกค ้าได ้ง่ายๆ ทําให ้กําไรทเราคาดการณ์ไว ้อาจจะ ่ ่ ้ ี่ ี่ แตกตางไปจากทเราคดไว ้พอสมควร แต่ ความเสยงจากการท ี่ ่ ี่ ิ ตลาดจะปรับ pe ของหุ ้นเหลานให ้ลดลงนันคอนข ้างตํ่า เพราะหุ ้น ่ ี้ ้ ่ ึ่ พวกนสวนใหญจะม ี pe อยประมาณ 4-7 ซงถือว่าอยูในระดับที่ ี้ ่ ่ ู่ ่ ค่อนข ้างตํ่าอยูแล ้ว ต่อให ้รายได ้และกําไรลด pe ของหุ ้นก็มักจะ ่ ไม่ลดลงมากเท่าใด ..... ดังนั นหุ ้นกลุมนีจะเป็ นทีน่าสนใจมาก ถ ้า ้ ่ ้ ่ นักลงทนสามารถคาดการณ์ผลกําไรในอนาคตของบรษัทได ้ ุ ิ ี่ ่ แม่นยํา เพราะจะสามารถขจัดความเสยงสวนแรกออกไปได ้ ี่ ่ ในขณะทความเสยงสวนหลังนันมตํ่าอยูแล ้ว ี่ ้ ี ่ ี่ การ ลงทนแบบเน ้นคณภาพหุ ้น ความเสยงในด ้านรายได ้และกําไร ุ ุ ิ นันคอนข ้างตํ่ากวา เพราะกิจการมีฐานลูกค ้าทีมั่นคงมีตราสนค ้าที่ ้ ่ ่ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 203 ~

ด ี แม ้ต ้นทุนจะเปลียนแปลงไปก็สามารถผลักภาระให ้กับลูกค ้าได ้ ่ โดยปริมาณการขาย ไม่ลดลงมาก ทําให ้คาดการณ์อนาคตได ้ง่าย ี่ กว่า ... แต่วาความเสยงจากการทตลาดปรับคา pe ทเหมาะสม ่ ี่ ่ ี่ ลดลงนันผมวาถอวามคอนข ้างสง .... ถ ้าเรามองย ้อนกลับไปใน ้ ่ ื ่ ี ่ ู ่ อดต คนทตดตามตลาดหุ ้นมานานจะพอเห็นวาในแตละชวงเวลา ี ี่ ิ ่ ่ หุ ้นบางกลุมตลาดนั นจะให ้ pe อยูในระดับทีสงมาก แต่ในบาง ่ ้ ่ ่ ู ่ ่ ชวงเวลากลับให ้ pe ในหุ ้นกลุมเดิมนันลดตําลงมาได ้เชนกัน ใน ่ ้ ่ อดตเราอาจจะได ้เห็นหุ ้นกลมสอสาร pe อยูท ี่ 15-20 ปั จจุบัน ี ุ่ ื่ ่ เข ้าใจวาลดลงเหลอ 10-15 แล ้ว .... เมอตอนทผมเข ้าตลาดหุ ้น ่ ื ื่ ี่ ใหมๆ หุ ้นโรงพยาบาลม ี pe ไม่เกิน 10 ในขณะทตอนนี้ pe กลุม ่ ี่ ่ โรงพยาบาลม ี pe เพิมไปถึงระดับ 20 ได ้สบายๆ หุ ้นค ้าปลกก็ ่ ี ่ ั เชนกน ในอดตไมคอยมคนสนใจ pe อยในระดับเพยง 8-10 ี ่ ่ ี ู่ ี เทานัน ปัจจบันก็เห็นวา pe ก็ปรับเพิมไปถึง 20-25 ได ้ .... ผมเอง ่ ้ ุ ่ ่ คาดเดาไมออกวาตลาดจะปรับ pe ของหุ ้นกลมตางๆเพมขนหรอ ่ ่ ุ่ ่ ิ่ ึ้ ื ี่ ลดลงเท่าไหร่เวลาใด .. เพราะฉะนันผมเองจงมองวาความเสยงท ี่ ้ ึ ่ ตลาดจะปรับ pe ของหุ ้นเหล่านีลดลงว่าน่ากลัวมาก ... เพราะถ ้า ้ ู่ เกดหุ ้นโรงพยาบาลหรอค ้าปลกทม ี pe อยประมาณ 20 ในปั จจุบัน ิ ื ึ ี่ ถกลดระดับลงมาเหลอ 10 หรอ 15 ผมคงจะเจ็บตัวไม่น ้อย ... ู ื ื ี สรปแล ้วการลงทนทัง 2 รูปแบบก็มข ้อดีและข ้อเสยในตัวมันเอง... พวก ุ ุ ้ ี ้ แรกคาดการณ์กําไรยาก แตโอกาสท ี่ pe จะลดนันมีไม่มาก ในขณะท ี่ ่ พวกหุ ้นคณภาพสง โอกาสทรายได ้หรอกําไรจะลดลงก็คงยาก แต่ ุ ู ี่ ื ้ ี ่ ่ ู โอกาสท ี่ pe จะลดลงนันมผลกระทบตอราคาหุ ้นคอนข ้างสง ... นัก ่ ลงทนต ้องเลอกเอาเองครับวาจะชอบหุ ้นแบบไหนมากกวากน .. สวนตัว ุ ื ่ ่ ั ่ ้ ่ ผม ณ เวลานีเลือกแบบแรกซะสวนใหญ่ ... แล ้วรอดูผลกันครับ วา ผลลัพธ์จะเป็ นอย่างไร

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 204 ~

Monday, March 19, 2007

สภาพคล่อง
สวัสดีครับ ... หายหน ้าหายตาไปนาน วนนได ้โอกาสกลับมา update ั ี้ blog กนอกท ี ั ี ่ ชวง ทผานมาก็ไมได ้ยงมากมายอะไรหรอกครับ ... ออกแนวขีเกียจซะ ี่ ่ ่ ุ่ ้ ึ มากกว่า ไมคอยอยากอยหน ้าจอคอมนานๆเทาไหร่ รู ้สกว่าตาไม่คอยดี ่ ่ ู่ ่ ่ ้ สูแสงไม่คอยได ้ ก็เลยพาลขีเกียจ up blog ไปในตัวด ้วย เพราะจะเขยน ่ ้ ี ั ้ ่ ซกครังบางครังก็ใชเวลา ต ้องรวบรวมความคด แถมผมก็ไม่ใชคน ้ ้ ิ พมพดดเร็วซะด ้วย ิ ์ ี วนนมาพดเรองทโดยเข ้ากบตัวเองครับ .. คอเรองของสภาพคลอง ั ี้ ู ื่ ี่ ั ื ื่ ่ จะ ว่าไปเรืองนีก็เป็นเรองทเกยวข ้องกับการลงทนอยมากพอสมควร แต่ ่ ้ ื่ ี่ ี่ ุ ู่ ผมไมคอยได ้พดถง เพราะกอนหน ้านผมมองวามันไมใชปัญหาอะไร ่ ่ ู ึ ่ ี้ ่ ่ ่ ื้ ุ ่ ่ เทาไหร่ เพราะเวลาเราซอหุ ้นเรามองเป็นการลงทนระยะยาว ไมได ้กะวา ่ ื้ ู่ ้ ี่ ี ่ ่ จะซอๆขายๆ รายวันอยแล ้ว เพราฉะนันหุ ้นทมสภาพคลองไมมากก็คง ่ ้ ้ ่ ่ ไม่ใชปัญหาใหญอะไรนัก ใชเวลาเก็บหุ ้น 2-3 วัน ใชเวลาปลอยหุ ้น 2-3 วน มันก็ยังโอเค .... ั ่ ี ั ่ ี่ ื้ กอนปี 50 ผมเองก็ไมได ้มปัญหากบสภาพคลองมากนัก เพราะหุ ้นทซอ ่ ถึงแม ้จะมีสภาพคล่องน ้อย แต่ก็ไม่ได ้ถึงกับน ้อยมากๆ แต่มาปี นปัญหานี้ ี้ ั ่ ้ ่ ี่ ่ มันก็เริมเกิดกับผมชดเจนขึน เพราะหลังๆมานหุ ้นสวนใหญทผมเลน ่ ี้ ึ่ ี ่ ่ มักจะเป็นหุ ้นในตลาด MAI ซงมขนาดไมใหญนัก บางตัว Market Cap ื้ ไม่กร ้อยล ้าน เลยทําให ้การซอขายนั นค่อนข ้างยาก ทีนถ ้าหุ ้นทีซอ ี่ ้ ี้ ่ ื้ ื้ ่ ื ่ ่ มาแล ้วกะจะถอยาวๆ ผมก็ไมเดอดร ้อน แต่หุ ้นทีบางทีซอมาแล ้วเพิงมารู ้ ื วาตัวเองคดผดหรอไมก็เวลาไปเจอหุ ้น ตัวใหมทดกวาตัวเดมมากๆ จน ่ ิ ิ ื ่ ่ ี่ ี ่ ิ ื้ อยากรีบขายตัวเดิมไปซอตัวใหม่นส.. อยากจะได ้ออกให ้ได ้เร็วราคาก็ ี่ ิ ื้ ่ ั ี ไหลลงแรง ไอ ้ตัวใหมทจะไปซอก็ด๊ ันสภาพคลองน ้อยพอกนอก .. จะ ่ ี่ ื้ ่ ซอให ้ได ้เร็วๆก็ทําราคามันวิงไปอีก ...

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 205 ~

เลยทําให ้ผมคงต ้องมาปรับ กลยทธตัวเองใหม่ .. ในอดีตผมจะถือหุ ้น ุ ์ อยประมาณ 3-4 ตัวใน port เพอจะได ้ให ้มเวลาตดตามขาวสารของหุ ้น ู่ ื่ ี ิ ่ เพยงพอ และยังทําให ้ port มการ focus เวลากําไรทจะได ้เป็นเนอเป็น ี ี ี ื้ หนังมากขน มาวนนผมหันมาปรับเป็นการถอหุ ้นเพมเป็น 6-7 ตัว เพราะ ึ้ ั ี้ ื ิ่ ึ ปัญหาเรองสภาพคลอง และผมเริมมีเวลามากขึนในการศกษาหุ ้นเพราะ ื่ ่ ่ ้ เรียนใกล ้จะจบแล ้ว เรือง นเป็นข ้อพสจนอกประการหนงของความได ้เปรยบของนักลงทน ่ ี ิ ู ์ ี ึ่ ี ุ ั รายเล็กตอนักลง ทนรายใหญได ้ชดเจนเลยครับ .... เพราะยง port ่ ุ ่ ิ่ ใหญ่ขนๆ จํานวนหุ ้นทีมให ้เลือกลงทุนทีมอยูก็ลดลง จนทําให ้ต ้อง ึ้ ่ ี ่ ี ่ กระจาย port มากขึน ... วันนีผมยังไม่ได ้ port ใหญมากๆ จํานวนหุ ้นที่ ้ ้ ่ ื้ ซอได ้ก็ลดลงไปไม่มากเท่าไหร่ แตถ ้าเป็นพวกกองทนใหญๆหลักร ้อย ่ ุ ่ ื่ ล ้านพันล ้านจะให ้มาเลนหุ ้นตลาด mai แบบผมเยอะๆก็คงเหนอยหน่อย ่ ละครับ ....

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 206 ~

Thursday, March 29, 2007

บรรษ ัทภบาล ิ
เรองของความโปร่งใสกบการลงทนนจริงๆแล ้วเป็ นเรืองทีแยกขายจาก ื่ ั ุ ี่ ่ ่ กนแทบไมได ้ เลย การลงทนทดเราควรเลอกลงทนในหุ ้นทมธรกจทด ี ม ี ั ่ ุ ี่ ี ื ุ ี่ ี ุ ิ ี่ ื้ ผู ้บรหารทด ี และซอในราคาทีตํ่ากว่ามูลค่าทีควรจะเป็ น ... จะเห็นวา ิ ี่ ่ ่ ่ ปั จจัยทางด ้านผู ้บริหารนีจัดได ้ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงใน การ ่ ่ ลงทุนให ้ประสบความสําเร็จ ... ในแง่ของความมีขยัน หรอความเกงของผู ้บรหาร หลายๆครังเราพอจะ ื ่ ิ ้ ่ ตความเอาจากงบการเงนได ้บางสวน ถ ้าบรษัทนันสามารถเตบโตได ้ ี ิ ิ ้ ิ ดกวาอตสาหกรรมก็มแนวโน ้มวาผู ้บรหารของ บรษัทก็น่าจะมฝีมออยู่ ี ่ ุ ี ่ ิ ิ ี ื ่ ่ เหมอนกน หรอในชวงทเกดวกฤตเศรษฐกจ หรอเป็นชวงขาลงของ ื ั ื ี่ ิ ิ ิ ื อตสาหกรรมนันๆ การประคงบรษัทไว ้ไมให ้เจ็บตัวมาก ก็ถอได ้วาเป็น ุ ้ ิ ่ ื ่ ความสามารถอยางหนงของผู ้บรหาร ... นอกจากเราจะตความ ่ ึ่ ิ ี ี ี ี่ ี ความสามารถของผู ้บรหารเอาจากงบการเงนแล ้ว ยังคงมอกทางทดก็ ิ ิ ่ คอการหาโอกาสได ้พดคยกบผู ้บรหารด ้วยตัวเอง ถามคําถามเกียวกับ ื ู ุ ั ิ ั ุ ิ ธรกจ หรอเรืองทีเราสงสัย และสงเกตเอาจากคําตอบของผู ้บรหารก็ ุ ิ ื ่ ่ ่ ่ ิ พอจะบอกได ้คร่าวๆเชนกันวาผู ้บรหาร นันมความสามารถแคไหน ... ้ ี ่ ิ่ ่ แตสงสําคัญมากๆ และก็เป็ นสงทียากในการจะรู ้ได ้ว่าผู ้บริหารนั นมีความ ่ ิ่ ้ ื่ ั ์ ื ซอสตยหรอโปร่ง ใสมากน ้อยเพยงใด เพราะงบการเงนทออกมาเห็นวา ี ิ ี่ ่ ดนัน บางครังมันอาจจะเกิดจากการทีผู ้บริหารทีไม่ใสเป็ นคนทําให ้มันดู ี ้ ้ ่ ่ ดีเกินความ เป็นจรงๆก็ได ้ หรอแม ้แตการพดคยกันก็อาจจะบอกได ้ยาก ิ ื ่ ู ุ ่ ี่ ี้ ิ ั ้ ี ี่ มากเชนกัน เพราะคนทขโกงเป็นนสยนันบางทก็ยากทเราจะจับทางเค ้า ได ้ เพราะเค ้าขโกงมาตลอด ความสามารถในการปกปิดก็คงไมน ้อยอยู่ ี้ ่ แล ้ว ลอง มาดผลกระทบของการถอหุ ้นทผู ้บรหารไมโปร่งใสกันดบ ้างนะครับ ู ื ี่ ิ ่ ู ว่ามันเป็ น แบบไหนได ้บ ้าง (ออกตัวกอนวาเรองของความโปรงใส และ ่ ่ ื่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 207 ~

กลโกงในการผองถายเงนนี้ ถอวาเป็นเรองทเป็นจดออนของผม ่ ิ ื ่ ื่ ี่ ุ ่ เหมอนกน คงเพราะด ้วยประสบการณ์ทยังน ้อย แต่จะพยายามเล่าๆเอา ื ั ี่ เทาทเคยได ้ยนมา และเคยอานผานๆตามา) ่ ี่ ิ ่ ่ ิ - ผู ้บรหารมการตังบรษัท Trading เพอเป็นตัวแทนขายสนค ้าให ้กบ ิ ี ้ ิ ื่ ั ิ บริษัท กลโกงงายๆก็คอการขายสนค ้าให ้กบบรษัทดังกลาวในราคาตํ่า ่ ื ั ิ ่ กวาทควร แล ้วบริษัท Trading นันๆก็ได ้กําไรมากเป็นพเศษ เงนก็เข ้า ่ ี่ ้ ิ ิ ผู ้บรหารได ้สบายๆ ิ ื้ ิ - บรษัททอาจจะมการซอสนทรัพยจากผู ้บรหาร หรอคนรู ้จักของ ิ ี่ ี ์ ิ ื ผู ้บรหาร (คนเค ้าก็มักจะบอกวาไมเกยวข ้องกน) ในราคาทแพงกวาท ี่ ิ ่ ่ ี่ ั ี่ ่ ควรจะเป็น ่ - บริษัททีสงผลประกอบการให ้ขาดทุนก็ได ้ กําไรก็ได ้ .... ในชวงท ี่ ่ ั่ ต ้องการให ้หุ ้นขนก็สร ้างขาว และสร ้างผลประกอบการให ้ดขน โดย ึ้ ่ ี ึ้ ้ อาจจะทําได ้โดยการพยายามรับรู ้รายได ้ให ้เร็วขน รับรู ้รายจ่ายให ้ชาลง ึ้ ึ่ ่ หรอให ้น ้อยลง ซงก็ไม่ได ้ยากลําบากเกินความสามารถทีจะตกแต่งได ้ ื เพอดันให ้ราคาหุ ้นเพมสงขน ... พอหุ ้นขนผู ้บรหารก็ขายหุ ้นออกมา ื่ ิ่ ู ึ้ ึ้ ิ ในทางกลับกัน เมือขายหุ ้นออกมาได ้ตามจํานวนทีต ้องการแล ้ว ก็เป็น ่ ่ ่ ุ ั ื่ ื ่ ่ ชวงของการทบหุ ้น ก็ทําตรงข ้ามกบเมอก ี้ .. คอปลอยขาวร ้ายออกมา ึ่ ิ ี ุ ทําให ้ผลประกอบการตํ่าๆ หรืออาจจะถึงขึนขาดทุน ซงวธทําให ้ขาดทน ้ ิ ่ ้ ้ ้ นีก็มหลายสบวิธ ี เชน การรับรู ้รายได ้ชาๆ รับรู ้รายจ่ายให ้เร็วขึน, การตัง ่ ี ิ ี้ ู ้ ื ้ สํารองหนสญ, การตังสํารองสนค ้าคงเหลอหมดสภาพ การตังสํารอง ้ ี่ ู ่ คาใชจ่ายทถกฟ้องร ้อง ฯลฯ เมือหุ ้นลงได ้ที่ ก็เข ้าไปเก็บหุ ้นใหม่ แล ้วก็ ่ ื้ จัดการทํารูปแบบเดิมขึนดันราคาหุ ้นใหม่อกรอบ ... แน่นอนวาการซอ ้ ี ่ ื้ ขายของผู ้บรหารคงไมใชชอตัวเองในการซอขายแน่นอน เพอหลกเลยง ิ ่ ่ ื่ ื่ ี ี่ ื้ การต ้องแจ ้งรายการซอขาย ิ ื ิ ่ ่ ี้ ึ - จ่ายเงนเดอนและเงนคาตอบแทนตางๆให ้ตัวเองเยอะ กรณีนรวมถง การแจก esop ด ้วย ิ่ ฯลฯ วิธในการผองถ่ายเงินยังมีอกมากมาย .. สงสําคัญคอเราต ้องรู ้ให ้ ี ี ื ทันผู ้บรหาร ิ แตการรู ้วาใครใสไมใสนส ิ ยากเอาการเลย ผมเองก็ยังไมคอยรู ้ ่ ่ ่ ี่ ่ ่ ่ ี ี่ ื เหมอนกน .. วิธทพอจะชวยได ้ก็คอ ื ั
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 208 ~

ื ิ ์ ่ ึ - อานหนังสอพมพบอยๆ อาจจะเจอกรณีศกษาบางอยางพอให ้เรารู ้ได ้ ่ ่ ื่ วาเค ้าโกงกันอยางไร หรอพอจะรู ้วาใครชออะไรทชอบโกง .. ่ ่ ื ่ ี่ - ถามเอาจากคนอนๆ ทมประสบการณ์มานานๆ ื่ ี่ ี - หลกเลยงหุ ้นทมโครงสร ้างในการกอให ้เกดการโกงได ้งาย หรออาจจะ ี ี่ ี่ ี ่ ิ ่ ื ั ่ ่ ลงทนในสดสวนทไมเยอะ ถ ้ายังไมชวร ์ เชน ุ ี่ ่ ่ ั ื้ + หุ ้นกลมเกษตร การซอขายพวกนจะไมคอยม ี bill ทําให ้ตกแตงได ้ ุ่ ี้ ่ ่ ่ ง่าย (ไม่ได ้หมายถึงกลุมเกษตรทุกตัวนะครับ) ่ + หุ ้นรับเหมาก่อสร ้าง กลุมนีเป็ นกลุมทีสงกําไรขาดทุนได ้ไม่ยาก ่ ้ ่ ่ ั่ เทาไหร่นัก เพราะเดมธรกจพวกนก็เป็นธรกจสออกเทาๆอยแล ้ว ่ ิ ุ ิ ี้ ุ ิ ี ู่ ั ่ + หุ ้นทผู ้บรหารหลักๆ ไมมหุ ้น หรอมในสดสวนทไมเยอะ เพราะ ี่ ิ ่ ี ื ี ี่ ่ ผู ้บรหารกลมนจะมแรงจูงใจในการบรหารงานทคอนข ้างตํา เพราะตอให ้ ิ ุ่ ี้ ี ิ ี่ ่ ่ ่ บริษัทดี หุ ้นขึน ตัวเองก็ไม่ได ้ผลประโยชน์มากนัก สมาอาศัยรวยเอา ้ ู้ ื ่ ั ึ้ ่ จากการผองถายเงนออก หรอเลนกลกบราคาหุ ้นให ้ขนลงจะรวยได ้งาย ่ ่ ิ กว่า ื่ ิ ี้ ่ ี่ ๋ ู่ จรงๆ แล ้วเรองของผู ้บรหารนผมวาต ้องให ้คนทเกาๆ อยในตลาดนานๆ ิ มาเป็ นคนพูด ผมเขียนไปอาจจะเป็ นการสอนจรเข ้ให ้ว่ายนํ้ าก็ได ้ .. อยางไรก็ตาม ถ ้าพๆทานใดเจอผู ้บรหารทไมคอยน่าไว ้วางใจ และรู ้วา ่ ี่ ่ ิ ี่ ่ ่ ่ ่ ื เป็นหุ ้นทผมถออยหรอสนใจอยู่ ก็รบกวนชวยเตอนกันบ ้างนะครับ ผม ี่ ื ู่ ื เองยังใหมกบเรองนอยู่ ่ ั ื่ ี้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 209 ~

Friday, April 13, 2007

ํ Roadmap สาหร ับ VI
การเดนทางของคนทต ้องการจะเป็น Value Investort ทประสบ ิ ี่ ี่ ื่ ความสําเร็จได ้นัน ผมเชอว่าควรจะมีการวางแผน ตังเป้ าหมาย และ ้ ้ ติดตามผล .... ในวันนีผมจะลองวาดภาพ Roadmap ของตัวผมเองทัง ้ ้ ทผานมาแล ้ว และยังไปไม่ถงให ้ดูกันนะครับ ี่ ่ ึ ่ ึ ใน สมัยเริมต ้นใหม่ๆ คงไม่ใชผมคนเดียวทีจะรู ้สกว่าการลงทุนแบบ vi ่ ่ นันยากไมใชเลน เพราะต ้องรู ้เรองมันสารพัดอยาง ไมวาจะเป็นบัญช ี ้ ่ ่ ่ ื่ ่ ่ ่ ึ ้ ธรกจ การเงน ฯลฯ การจะศกษาหุ ้นแตละตัวก็ใชเวลาไมน ้อย หลายๆ ุ ิ ิ ่ ่ ึ ั ครังนั่งศกษาหุ ้นเป็น 10 ตัวก็ยังไม่เจอดีๆซกตัว ... อานงบการเงนก็ไม่ ้ ่ ิ คอยเป็น ข ้อมลจะหาจากไหน การเทรดหุ ้นให ้ดจะทําอยางไร ยิงคิดก็ยง ่ ู ี ่ ่ ิ่ กลุ ้ม ... ึ ่ ่ ี ื่ แต่ ผมก็พยายามทีจะศกษาการลงทุนแบบ vi ตอไป แม ้จะมเบอบ ้าง ่ ึ ุ ึ ่ ี่ ุ ่ ท ้อบ ้าง แตพอมาถงจดนงก็ได ้รู ้วา ทเราลงทนลงแรงไปมันคุ ้มคามาก เหลอเกน ... ื ิ ึ ้ step การศกษาของผมแบบคร่าวๆเป็ นแบบนีครับ ึ ุ 1. เรมต ้นจากการศกษาหาความรู ้ในแนวทางการลงทนแบบ vi เพอให ้ ิ่ ื่ ่ ื ี้ ่ ี่ ั เข ้าใจแนวคดและวธการคราวๆ ชวงนผมอานหนังสอเกยวกบ vi แทบ ิ ิ ี ่ ึ่ ื ่ ทกเลมทหาได ้ ซงหนังสอหลายๆเลมผมก็ได ้เขยนถงไปบ ้างแล ้ว เชน ต ี ุ ่ ี่ ่ ี ึ ์ แตก, one up on wallstreet, วาทะของวอเรนบัฟเฟตต, The Warren ื ้ Buffett Way ฯลฯ เมืออ่านหนังสอพวกนีไปมากจะจะเข ้าใจแนวคิดใน ่ ิ่ ่ การลงทุนแบบ vi มากขึน แต่สงทีเป็ นปั ญหาของผมในวันนันหลังจาก ้ ้ ื อานหนังสอ vi ไปได ้หลายเล่มก็คอ ผมยังขาดความสามารถในการอาน ่ ื ่ ึ่ ่ งบการเงิน ซงเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงในเป็ น vi ทดได ้ ี่ ี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 210 ~

2. เมอพบจดออนของตัวเองเรองของการอานงบการเงน ผมก็เลยลอง ื่ ุ ่ ื่ ่ ิ ่ load งบการเงนจากเวปไซต ์ www.sec.or.th มาลองฝึกอานดู โดย ิ ่ ้ ื ี ื ชวงแรกใชหนังสอตแตกของ ดร. นเวศนเป็นแนวทาง เพราะในหนังสอ ิ ์ มตัวอยางการวเคราะหงบการเงนให ้ดู จําได ้วาตอนแรกผม load งบ ี ่ ิ ์ ิ ่ ื ิ่ ิ ์ ่ การเงนของบรษัทในกลมหนังสอ สงพมพมาอาน เชน se-ed aprint ิ ิ ุ่ ่ mati เพือทีจะได ้ลองเอามาเปรียบเทียบได ้ แต่กว่าทีผมจะลองคํานวณ ่ ่ ่ ่ ื ี อตราสวนตางๆตามหนังสอตแตกได ้ ก็เลนเอาเหนอยเหมอนกัน เพราะ ั ่ ่ ื่ ื แต่ละงบนีกว่าจะทําเสร็จก็กนเวลาเป็ นวันเหมือนกัน ผมเห็นท่าจะไม่ด ี ก็ ่ ิ ื เลยของไปหาหนังสอเลมอนๆมาอานดู เผอจะได ้ idea มากขึน ตอนนัน ่ ื่ ่ ื่ ้ ้ ื ก็เห็นหนังสอของ ดร. ภาพร (อานงบการเงนให ้เป็น) วางอยูท ี่ se-ed ก็ ่ ิ ่ ื้ เลยลองซอมาอาน แรกๆก็อานเข ้าใจยากอยบ ้าง แต่ยงพออ่านจบไป ่ ่ ู่ ิ่ ั รอบนงแล ้วเรากลับมาดงบการเงนใหม่ ก็เห็นได ้ชดเจนวาสามารถทํา ึ ู ิ ่ ความเข ้าใจกบงบได ้เร็วขน แตก็ยังไมสามารถวเคราะหให ้ทะลปรุโปรง ั ึ้ ่ ่ ิ ์ ุ ่ ได ้เทาทควร ่ ี่ ื้ ื ผมก็เลยไปหาซอหนังสอของดร. ภาพร เลมอนๆมาอานเพมเตมเรอยๆ ่ ื่ ่ ิ่ ิ ื่ ึ ี (รู ้สกมอยู่ 3-4 เล่ม) ยงอานมาเทาไหร่ ยงทดลองแกะงบการเงนมากขน ิ่ ่ ่ ิ่ ิ ึ้ ่ ึ้ ่ ้ ้ เทาไหร่ ความเร็วในการอานงบก็เร็วขนเทานัน ระหว่างนีผมก็ยังหา ่ ั ความรู ้เพมเตมจากงานสมมนาของตลาดหลักทรัพย ์ ตอนนันไปเรยน ิ่ ิ ้ ี ึ่ กบอ. ธนเดช มหโภไคย ซงสอนการอ่านงบได ้เข ้าใจง่ายดีมาก และยัง ั ึ่ สอนเรองการอานงบกระแสเงนสด (ซงหาอ่านทีไหนไม่คอยได ้เท่าไหร่ ื่ ่ ิ ่ ่ ่ ื สวนใหญจะมแตหนังสอสอนอานงบดลกบงบกําไรขาดทน) ่ ี ่ ่ ุ ั ุ ื้ หลังจากผมเริมอ่านงบการเงินได ้คล่องมากขึน ก็ทําให ้ผมเลอกซอหุ ้นท ี่ ่ ้ ื ้ ึ่ มคณภาพด ี มความปลอดภัยได ้สงขนจากการใชงบการเงนชวย ซงงบ ี ุ ี ู ึ้ ิ ่ ึ่ ้ ื ้ การเงนทผมจะชอบดูนันก็คองบย ้อนหลังไป 3 ปี (ซงใน 56-1 นันจะ ิ ี่ รวมตัวเลขย ้อนหลังให ้ 3 ปีอยแล ้ว ก็ถอวาสะดวกด) เพอดแนวโน ้มของ ู่ ื ่ ี ื่ ู บรษัท นอกจากนก็จะ load งบการเงนรายไตรมาสของปีลาสดทกไตร ิ ี้ ิ ่ ุ ุ ั้ มาสมาอ่านดู เพอดแนวโน ้มบรษัทในระยะสน (เพราะผมเคยเจ็บตัว ื่ ู ิ ึ่ มาแล ้วกับหุ ้นไก่ ซงมีรายได ้ลดลงทุกไตรมาส ผมดูแค่งบปี เลยคิดว่าดี เพราะรวมรายได ้ทังปีมันยังพอใช ้ แต่หารู ้ไม่วาไอ ้ทีรายได ้สูงๆน่ะมัน ้ ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 211 ~

ตอนไตรมาสแรก พอไตรมาสต่อๆมารายได ้มันลดลงเรือยๆ ก็พอจะบอก ่ ได ้ว่าบริษัทอาจจะกําลังมีปัญหา) ื้ ื้ ื้ 3. พอเราซอหุ ้นมาแล ้ว หรอมหุ ้นทเล็งจะซอไว ้ในใจแล ้ว บางครังเราซอ ื ี ี่ ้ หุ ้นมาไมนาน หุ ้นมันวงขนไปก็ดใจ คดวาตัวเองเกงเลอกหุ ้นได ้ถก แต่ ่ ิ่ ึ้ ี ิ ่ ่ ื ู ื้ พอครังไหนซอหุ ้นปุบแล ้วมันวิงลงปั๊ บ ก็คดว่าบริษัทอาจจะมีปัญหา ้ ๊ ่ ิ พาลคดไปเองวาตัวเองเลอกหุ ้นไมด ี .... เป็ นอย่างนีอยูบอยๆ สภาพ ิ ่ ื ่ ้ ่ ่ จิตใจก็เริมแย่ อารมณ์ตัวเอง ถูกราคาหุ ้นทีวงขึนลงรายวันพาให ้แกว่งไป ่ ่ ิ่ ้ อยตลอดเวลา คิดแล ้วก็เลยว่าต ้องหาทีพงทางใจ ด ้วยการกลับไปอ่าน ู่ ่ ึ่ ื หนังสอ vi ในข ้อ 1 ใหมอกรอบให ้หมด ก็ได ้ใจความวา "เราไม่ ่ ี ่ ื้ ื้ จําเป็นต ้องซอหุ ้นได ้ราคาตําทสดเสมอไป ขอให ้ซอหุ ้นได ้ในราคาทตํา ่ ี่ ุ ี่ ่ กวามลคาก็โอเคแล ้ว" หรือคําพูดของ Buffett ทบอกวา "ถ ้าไมสามารถ ่ ู ่ ี่ ่ ่ ่ ิ ี่ ่ ิ ทนเห็นราคาหุ ้นลดลงกวา 50% ได ้ ก็อานคดทจะเลนหุ ้น" ทําให ้ผมคด ่ ื้ ได ้ว่าการทีราคาหุ ้นมันวิงขึนลงนั น มันเป็นเรองของ demand (แรงซอ ่ ่ ้ ้ ื่ ั้ หุ ้น) และ supply (แรงขายหุ ้น) ดังนันการขนลงของหุ ้นในระยะสน ้ ึ้ ิ ้ ี ื ่ ้ ไม่ได ้บอกว่าบรษัทนันมันดหรอไมด ี อย่างไร คิดได ้แบบนีก็ทําให ้สภาพ ึ้ ่ ิ่ ิ ่ ่ ื จิตใจเริมดีขน เวลาหุ ้นขนก็ไมหยงผยองคดวาตัวเกง หรอเวลาหุ ้นลงก็ ่ ึ้ ึ ิ ุ ิ ี่ ื ี ่ ไม่มานั่งกลุ ้มใจ เอาเวลาไปศกษาตดตามธรกจของหุ ้นทเราถอดกวาเอา เวลามานั่งดราคาหุ ้น รายวัน ู ื ่ ่ ื ้ ี ่ ื หนั งสอทีชวยให ้ผมผ่านจุดนีไปได ้อกเลมนอกจากหนังสอ vi ก็คอ ื ่ หนังสอ "จดวทยาการลงทน" ชวยทําให ้เข ้าใจแนวคดของคนในการ ิ ิ ุ ิ ลงทุนได ้มากขึน และเคล็ดลับอย่างหนึงทีผมได ้มาจากการผ่านพ ้น ้ ่ ่ ื้ กําแพงนีไปได ้ก็คอ "จงลมราคาต ้นทนทเราซอหุ ้นมาให ้หมด (รวมถึง ้ ื ื ุ ี่ ิ่ ่ ่ ้ ราคาในอดตทังหมด)" เพราะตัวเลขราคาเหลานีจะเป็ นสงทีทําให ้คน ี ้ ่ ่ ่ ่ เกดกบดักทางจตวทยาได ้งาย เชน คนสวนใหญไมชอบขายหุ ้นถ ้าราคา ิ ั ิ ิ ่ ึ ่ หุ ้นตํ่ากวาราคาทน เพราะจะรู ้สกวาตัวเองขาดทน แตสําหรับผมถ ้าผม ่ ุ ุ ่ ่ คิดว่าหุ ้นตัวดังกล่าวไม่ด ี และมีโอกาสทีราคาจะตํ่าลงไปอีกยังไงผมก็ ิ ่ ้ ิ้ ้ ขาย ราคาทุนไม่เกียวข ้องกับการตัดสนใจทังสน ถ ้าคิดได ้แบบนีแล ้ว ผม ้ วาเสนทาแหงความสําเร็จก็เข ้าใกล ้มาอกขัน ่ ่ ี ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 212 ~

Thursday, April 26, 2007

ํ Roadmap สาหร ับ VI 2 (ตอ) ่
หลังจากทีเรามีความรู ้ในเรืองของแนวคิดการลงทุนแบบ vi รวมกบ ่ ่ ั ความรู ้ในการอานบัญช ี หรอการวเคราะหจากตัวเลข ท ้ายสดก็คอเรอง ่ ื ิ ์ ุ ื ื่ ื่ ของจตวทยาการลงทน ผมก็เชอว่านักลงทุนท่านนั นๆก็น่าจะมีความ ิ ิ ุ ้ พร ้อมระดับนงในการลงทนให ้ตลาด หุ ้นแล ้ว .... ึ ุ 4. ทักษะทสําคัญอกอยางหนงคอทักษะในการวเคราะหธรกจ มองถง ี่ ี ่ ึ่ ื ิ ์ ุ ิ ึ แนวโน ้มของอตสาหกรรม ผลกระทบจากปัจจัยแวดล ้อมตางๆท ี่ ุ ่ ่ เปลียนแปลงไป เชน เมอเราเห็นวาคาเงนบาทแข็งขน บรษัทอะไรจะได ้ ่ ื่ ่ ่ ิ ึ้ ิ ี ประโยชน์ บรษัทอะไรจะเสยประโยชน์ เมอเกดภาวะโลกร ้อนขน บรษัท ี่ ิ ื่ ิ ึ้ ิ ขายเครืองดืม และบริษัทขายแอร์ก็น่าจะได ้ประโยชน์ แรกๆผมเองก็ไม่ ่ ่ ี่ คอยเห็นถงความสัมพันธของปัจจัยแวดล ้อมตอบรษัทตางๆใน ตลาดหุ ้น ่ ึ ์ ่ ิ ่ ั ึ ื ซกเทาไหร่ แตยงผมนั่งศกษาธรกจของบรษัทตางๆมากขน อานหนังสอ ่ ่ ิ่ ุ ิ ิ ่ ึ้ ่ ื ิ ื มากขึน ไม่วาจะเป็ น 56-1, annual report, หนังสอพมพ์ หรอ Pocket ้ ่ Book ต่างๆ ั ์ นอกจากการวเคราะหความสมพันธของปัจจัยแวดล ้อม ตอตัวบรษัท เรา ิ ์ ่ ิ ยังจะต ้องสามารถวเคราะหถงความสามารถของบรษัท ข ้อเดนข ้อด ้อย ิ ์ ึ ิ ่ ่ ้ ิ ์ ความสามารถในการแข่งขันกับคูแข่ง เพราะบางครังเราวเคราะหปัจจัย ภายนอกได ้ว่าธุรกิจกลุมไหนจะได ้ประโยชน์ แตการเลอกหุ ้นในธรกจ ่ ่ ื ุ ิ ่ ิ ์ นั่นๆ ก็จําเป็นต ้องสามารถวเคราะหแบบภายในได ้เชนกัน .... ในระยะแรกๆของ การลงทน ผมเองก็ไมคอยรู ้เรองในแตละอตสาหกรรม ุ ่ ่ ื่ ่ ุ ่ ึ ุ ิ เทาหร่ .. ในชวงแรกๆของการเลนหุ ้นผม พยายามศกษาธรกจโฆษณา ่ ่ เนองจากสนใจลงทนในบรษัทโฆษณา แรกๆก็ไมเข ้าใจวาโครงสร ้าง ื่ ุ ิ ่ ่ รายได ้เป็นอยางไร ปัจจัยแหงความสําเร็จคออะไร แนวโน ้มของบริษัท ่ ่ ื ึ ื่ ิ่ ี ึ้ เป็นอยางไร พอศกษาไปเรอยๆ ก็ยงมความเข ้าใจมากขน ต่อมาผมก็หัน ่ มาสนใจกับหุ ้นทีเกียวข ้องกับการผลิต ก็ทําให ้รู ้วาเราจําเป็นต ้องเข ้าใจ ่ ่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 213 ~

วาบรษํทนันมการผลตโดยเน ้นเครองจักร ทีทันสมัยเป็ น Automatic ่ ิ ้ ี ิ ื่ ่ ้ ึ่ หรอวาเป็นการผลตทเน ้นการใชแรงงาน ซงธุรกิจทัง 2 ประเภทก็จะม ี ื ่ ิ ี่ ้ ความสามารถในการลดต ้นทุนทีแตกต่างกันและมี Key Success Factor ่ ึ ทแตกตางกัน ฟังๆดูอาจจะเป็ นเรืองทีเข ้าใจยาก แตยงผมศกษาการทํา ี่ ่ ่ ่ ่ ิ่ ธรกจในอตสาหกรรมตางๆกันมากเทาไหร่ ความรู ้ของผมก็กว ้างขน ุ ิ ุ ่ ่ ึ้ ้ เรอยๆ ขอบเขตความสามารถก็กว ้างขน ทําให ้ใชเวลาน ้อยลงในการทํา ื่ ึ้ ความเข ้าใจหุ ้นแตละตัว เนองจากการลงทนแบบ vi ทดจําเป็นต ้อง ่ ื่ ุ ี ี เข ้าใจในธุรกิจทีลงทุน การขยายขอบเขตความรู ้ของตัวเองออกไป ทํา ่ ให ้ผมคว ้าโอกาสทีผานมาได ้มากขึน หุ ้นทีแต่เดิมไม่เคยคิดจะสนใจ ก็ ่ ่ ้ ่ เข ้ามาอยในกรอบความสนใจ เมอมปัจจัยอะไรทให ้โอกาสกบหุ ้นตัวนันๆ ู่ ื่ ี ี่ ั ้ ื้ ผมก็ซอหุ ้นได ้ทัน และเร็วกว่าคนอืนๆ ผลตอบแทนก็ยงมากขึนๆ ่ ิ่ ้ ่ ี ่ ทักษะในข ้อนของผมเองก็ยังคงอยูในวงจํากัด ยังมีอกหลายธุรกิจทีผม ี้ ่ ั ยังมองว่ายากเกินทีผมจะเข ้าใจ เชน การเกษตร แบงค์ อสงหา ฯลฯ ทํา ่ ให ้ผมไม่สามารถทีจะลงทุนในหุ ้นกลุมนีได ้ .. แต่ผมก็หวังความยิงผมใช ้ ่ ่ ้ ่ เวลาอยลงทนนานขน มประสบการณ์มากขน อานมากขน ขอบเขต ู่ ุ ึ้ ี ึ้ ่ ึ้ ื ุ ความรู ้ของผมก็จะกว ้างขึน และในอนาคต ตัวเลอกในการลงทนก็จะมาก ้ ้ ขึน ผลตอบแทนคงจะดีขนตามลําดับ ..... ขันตอนนีแม ้จะใชเวลานาน ้ ึ้ ้ ้ ื่ ่ มาก เพราะเป็นการเรยนรู ้ทไมมทสนสด แต่ผลเชอว่าเป็ นทักษะทีสําคัญ ี ี่ ่ ี ี่ ิ้ ุ ในอนดับต ้นๆของการลงทนให ้สําเร็จ ั ุ 5. ความสามารถในอ่านคน: หลายๆคนอาจจะงงๆว่ามันเกียวอะไรกับ ่ ื่ การลงทน .... ผมเชอว่าหุ ้นทีดจะต ้องประกอบไปด ้วย 3 ประการหลัก ุ ่ ี คอ 1. บรษัทอยในอตสาหกรรมทด ี 2. บริษัทมีความสามารถในการ ื ิ ู่ ุ ี่ ิ ี ิ ี่ แขงขันทด ี 3. บรษัทมผู ้บรหารทด ี ทักษะในข ้อท ี่ 4 จะสามารถตอบ ่ ี่ ่ ่ ้ โจทยข ้อ 1 และ 2 ได ้ แต่การทีจะตอบคําถามเรืองผู ้บริหารนั นผมว่า ์ ิ่ ี่ จําเป็นทจะต ้องอานคนออก ..... สงทผมต ้องการสําหรับผู ้บรหารคอ ี่ ่ ิ ื ื่ ั ึ่ ั้ ู ุ ้ ความเก่ง ขยันและซอสตย์ ซงการตงคําถาม การพดคย หลายๆครังจะ ทําให ้เราพอทจะสามารถตความได ้จากบคคลก ลักษณะ และการตอบ ี่ ี ุ ิ คําถาม
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 214 ~

้ แรกๆ เซนในการอานคนของเราอาจจะไมมากเทาไหร่ แต่ยงเราม ี ่ ่ ่ ิ่ โอกาสพูดคยกบผู ้บรหารหลายๆคน บอยๆ เราจะเรมจับทาง และมเซน ุ ั ิ ่ ิ่ ี ้ ในการอานคนทดขนได ้ ผู ้บรหารคนจะชอบโม ้เกนจรง บางคนจะชอบ ่ ี่ ี ึ้ ิ ิ ิ ิ่ ี่ ่ ี พูดแบบ conservative ไว ้กอน ผู ้บรหารชอบปิดบังสงทไมดเอาไว ้ในใจ ่ ิ ื่ ไม่ยอมพูด บางคนนีก็เชอคําพุดเค ้าไม่ได ้เลย เราจําเป็นทจะต ้องทํา ่ ี่ ความเข ้าใจลักษณะของผู ้บรหารแตละคน ..... หลายครังเราก็ต ้องตัง ิ ่ ้ ้ คําถามให ้เห็นขนวสยทัศน์ วธการแก ้ปัญหา .. แผนการดําเนนการใน ึ้ ิ ั ิ ี ิ ึ่ อนาคต ซงจะทําให ้เราทราบได ้วาผู ้บรหารนันเกง หรอขยันหรอไม่ ่ ิ ้ ่ ื ื อยางไร ... ่ การเสรมความรู ้ในทักษะด ้านการอานผม สามารถพัฒนาได ้ด ้วยการ ิ ่ พดคยกบผู ้บรหารหลายๆทาน และตดตามผลงานของเค ้าวาเป็นอยางท ี่ ู ุ ั ิ ่ ิ ่ ่ ้ ี่ ่ ึ ื พูดหรือไม่ ฝึกตังคําถามทสามารถบงบอกได ้ถงความสามารถ หรอความ ื่ ั ่ ซอสตย ์ เชน ผมมักจะชอบถามผู ้บริหารว่าเค ้ามีปัจจัยอะไรทีเป็ นเรืองที่ ่ ่ กังวลเกียวกับ ธรกจอยบ ้างหรอวา หรอมอะไรทีหวงทําให ้นอนไม่หลับ ่ ุ ิ ู่ ื ่ ื ี ่ ่ ิ่ ่ ่ ื่ ... ผู ้บริหารทีซอสัตย์จะมักจะตอบตรงๆถึงสงทีเค ้าเป็ นกังวลอยู่ ในขณะ ื่ ่ ทีผู ้บริหารทีไม่คอยซอเท่าไหร่ แม ้มีเรืองอยู่ ก็มักจะปิ ดบังเอาไว ้ไม่ยอม ่ ่ ่ ่ พด อาจจะตอบวาไมม ี หรอไมก็เฉไฉไปเรองอน เพราะคนสวนใหญ่ ู ่ ่ ื ่ ื่ ื่ ่ ุ ิ ่ มักจะไม่คอยชอบพูดในเรืองร ้ายๆ ตอธรกจตัวเอง มักจะพูดแต่เรืองดีๆ ่ ่ ้ ้ ่ ่ ี่ ี้ (ไม่ได ้ใชได ้ 100% นะครับ แตเทาทลองๆดู การใชคําถามนถาม ี้ ้ ผู ้บรหารก็จะได ้คําตอบทอานผู ้บรหารได ้พอสมควร) นอกจากนบางครัง ิ ี่ ่ ิ ผู ้บริหารทีตอบถึงปั ญหาแบบตรงๆ บางครังผมก็จะเจอผู ้บรหารทบอกถง ่ ้ ิ ี่ ึ ปัญหาทกงวล ขาวร ้าย แตในขณะเดยวกันก็บอกถงทางแก ้ไข หรอ ี่ ั ่ ่ ี ึ ื แผนการทีจะป้ องกันไว ้ด ้วย ... พวกนีผมว่ามักจะเป็ นผู ้บริหารทีจะมี ่ ้ ่ ื่ ั ื ่ คุณสมบัตครบทัง 3 ข ้อ คอเกง ขยัน และซอสตย์ ... ิ ้ ื นอกจากการพูดคุยกับผู ้บริหารบ่อยๆ แล ้วผมยังชอบทีจะหาหนังสอ ่ ื ิ เกยวกบจตวทยาการอานอยเรอยๆ ลองไปหาหนังสอของ เดวด เจไล ี่ ั ิ ิ ่ ู่ ื่ ี ่ ่ ่ เบอร์แมนมาอ่านดูนะครับ .. เห็นเขยนไว ้หลายเลม อานๆไปผานๆ ้ บางครังเราสามารถนําความรู ้เหลานทได ้มาใชโดยไมรู ้ตัวเลยด ้วยซํ้า ้ ่ ี้ ี่ ่ ...... www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 215 ~

โดยสรป ทักษะหรอความรู ้ ทใชในการลงทนทผมเห็นวามความสําคัญ ุ ื ี่ ้ ุ ี่ ่ ี หลักๆมอยู่ 5 อย่างดังนี้ ี 1. ความรู ้ในแนวคิดและหลักการการลงทุนแบบเน ้นคุณค่า 2. ทักษะในการวเคราะหตัวเลข งบดล งบการเงน งบกระแสเงนสด ิ ์ ุ ิ ิ 3. จตยาในการลงทน ิ ุ 4. ความสามารถในการวเคราะหปัจจัยภายนอก ภายใน และความเข ้าใจ ิ ์ ในอตสาหกรรม ุ 5. ความสามารถในการอานคน ่ ทางเดนของการเป็น vi นันอาจจะดแล ้วยาวนานและยากซะเหลอ ... ิ ้ ู ื แตเชอผมเถอะครับ .. ลงทนในความรู ้ไมเคยทําให ้ใครผดหวังหรอก ่ ื่ ุ ่ ิ ครับ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 216 ~

Saturday, May 19, 2007

การเมองก ับหน ื ุ้
ในภาวะทปัญหาการเมองคลมเครอแบบนี้ นักลงทนหลายๆคนก็คงเซ็ง ี่ ื ุ ื ุ ไปตามๆกัน ขาวดก็ไมมให ้เห็น แถมยังมขาวร ้ายใหมๆเพมเข ้ามาเรอยๆ ่ ี ่ ี ี ่ ่ ิ่ ื่ ั่ บางคนอาจจะเว ้นวรรคจากตลาดหุ ้นไปชวคราว ประมาณวารอให ้ปัญหา ่ ึ่ มันคลีคลายซะก่อนแล ้วค่อยกลับเข ้ามาใหม่ก็ยังไม่สาย ซงผมว่าก็เป็ น ่ ความคิดทีดเหมือนกัน ถ ้าเราไม่มั่นใจในตลาดหุ ้น การถอเงนสดไว ้ก็เป็น ่ ี ื ิ ทางเลอกทด ี แตสําหรับ VI แล ้วผมวาการออกจากตลาดหุ ้นใหมภาวะ ื ี่ ่ ่ ่ ่ ่ ี แบบนีไม่ใชเรืองจําเป็ นเท่าไหร่นัก .... เพราะนักลงทนเองจะเสยโอกาส ้ ุ ในการลงทนอกมาก เนองจาก 1. เราก็ยังไม่รู ้ว่าเมือไหร่ปัญหามันจะ ุ ี ื่ ่ ่ คลีคลาย 2. ในชวงแบบนีหุ ้นดีๆราคาถูกมีให ้เห็นมากมาย 3. ดอกเบยก็ ่ ้ ี้ มแนวโน ้มลดลง ถอนเงนออกไปฝากไว ้เฉยๆก็ได ้ผลตอบแทนน ้อย ี ิ เหลอเกน ื ิ ่ ่ ่ ื ่ ั ู ่ แต่ทพดแบบนี้ ไมใชจะบอกวาการเมองมันไมกระทบอะไรกบมลคาหุ ้น ี่ ู นะครับ แนวคิดหลักทีอยากจะเขียนในวันนีคอ เราไมต ้องไปเอาปัญหา ่ ้ ื ่ การเมองมาโยงกบราคาหุ ้นมากนัก วามันจะขนหรอลง แตเราควรนํา ื ั ่ ึ้ ื ่ ปัญหาการเมองมาคดดวามันมผลกระทบอยางไรก็ธรกจของหุ ้นท ี่ เราถอ ื ิ ู ่ ี ่ ุ ิ ื อยู่ ถ ้ามันไม่มปัญหาก็ถอต่อไป แต่ถ ้ามันมีปัญหาก็อาจจะขายหุ ้น ี ื ื ่ ุ ิ ี่ ่ ื ่ ออกไปบ ้าง หรอวาธรกจไหนทไมโดยการเมองกระทบ แตราคาไหลลง ื้ ไปตามตลาดก็เป็ นโอกาสทีดทอาจจะได ้ซอหุ ้นราคาถูก ่ ี ี่ ลองมาดตัวอยางกันดกวาครับ วาการเมองนันกระทบอยางไรกบธรกจใน ู ่ ี ่ ่ ื ้ ่ ั ุ ิ ตลาดหุ ้น - IT city Q1/50 กําไร 29.6 ล ้านลงจาก Q1/49 ทีกําไร 36.9 ล ้าน ... ่ ้ ิ ึ้ การเมองทําให ้คนเรมชะลอการใชจ่ายมากขน สนค ้า IT ผมว่าเป็ นจัดได ้ ื ิ่ ิ ื้ วาเป็นสนค ้าฟ่ มเฟือยได ้ระดับหนง เพราะบางทเราจะซอ Notebook ตัว ่ ุ ึ่ ี ั ใหม่ซกตัวอาจจะเพราะเห็นรุ่นใหมทอยากได ้ แล ้วเครืองเก่ามันก็เริมเก่า ่ ี่ ่ ่ แล ้ว แตพอเจอปัญหาแบบนคนก็ชะลอออกไปได ้ ยอดขายกําไรก็เลย ่ ี้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 217 ~

ลดลงอยางทเห็น แบบนผมวาการเมองกระทบธรกจมาก ่ ี่ ี้ ่ ื ุ ิ ้ - โดยปกตเมอประชาชนหยดการจับจ่ายใชสอย รัฐมักจะแก ้ปั ญหาด ้วย ิ ื่ ุ ้่ การเพมหรอเร่งการใชจายภาครัฐเพอไมให ้เศรษฐกจ มันแยจนเกนไป ิ่ ื ื่ ่ ิ ่ ิ แตเนองจากรัฐบาลชดนดเหมอนกบวาหน ้าทหลักของเค ้าไมใชการ ่ ื่ ุ ี้ ู ื ั ่ ี่ ่ ่ พัฒนา เศรษฐกจซักเทาไหร่ แตงานหลักคอการกําจัดทกอยางทเป็น ิ ่ ่ ื ุ ่ ี่ ของรัฐบาลทีแล ้ว (หลายๆครังก็กําจัดโครงการดๆทงไปมากเหมอนกน ่ ้ ี ิ้ ื ั ี ิ่ เห็นแล ้วก็เสยดายแทน) พอหน ้าทหลักคอการจับผิดการฉ ้อโกง สงที่ ี่ ื ่ ตามมาก็คอการลงทนของภาครัฐแทนทจะเร่งลงทนเพอมาชวย กลับ ื ุ ี่ ุ ื่ กลายเป็นวาหน่วยงานตางๆก็พากนหยดลงทนกันเป็นแถวๆ กลัวว่า ่ ่ ั ุ ุ ลงทนไปจะโดนเฉ่งเอา เพราะตอนนใครทําอะไรใหญ่ๆใหมๆ ก็โดยจับ ุ ี้ ่ ั ตากันหมด ... หุ ้นทกระทบได ้ชดเจนก็เห็นจะเป็นหุ ้นทมรายได ้หลักจาก ี่ ี่ ี ่ การประมลงานภาค รัฐ ในชวงครงปีแรกปัญหาอาจจะไมเห็นจากงบ ู ึ่ ่ ่ ่ ี่ ้ ่ ่ การเงนได ้ เพราะงานสวนใหญยังเป็นการทค ้างมาตังแตปีกอน แต่ ิ ่ ่ ่ ในชวงครึงปี หลังอาจจะเหนือยหน่อย เพราะไมรู ้จะเอาโครงการทไหน ่ ี่ มาสร ้างรายได ้ เพราะฉะนันผมจะพยายามหลกเลยงหุ ้นประเภทนี้ ้ ี ี่ ื่ ่ ้ อย่างไรก็ตามผมเชอว่าหุ ้นกลุมนีน่าจะสร ้างผลงานได ้ดีมากหลังจากที่ ื ี่ ุ ื่ ี้ ้ การ เมองคลคลายแล ้ว เพราะการลงทนมันเป็นเรองจําเป็น ปีนอันมา นาน ถ ้าการเมองดขนเมองไรการลงทนคงเพมขนอยางมาก ื ี ึ้ ื ุ ิ่ ึ้ ่ ่ ่ ี ่ ่ -หุ ้นทีมรายได ้ หลักจากการสงออกผมวาไมน่าจะโดนผลกระทบจาก ่ ่ ั ื่ ่ ิ การเมองเทาไหรนัก แตอยางไรก็ตามต ้องระวงเรองของคาเงนบาทท ี่ ื ่ ่ ุ ่ แข็งขนด ้วยเพราะรายได ้มัน อาจจะลดได ้เหมือนกัน .. สรปแล ้วผมวาถ ้า ึ้ จะเล่นหุ ้นทีสงออกให ้ปลอดภัยทังการเมืองและค่าเงินน่าจะ เป็ นหุ ้นที่ ่ ่ ้ ั ต ้องนํ าเข ้าวัตถุดบในการผลิตเป็ นจํ านวนมาก ทเห็นชดเลยก็คอพวก ิ ี่ ื กลมอเล็กทรอนก ผลประกอบการ Q1 ออกมาหรหรากันเหลอเกน ุ่ ิ ิ ู ื ิ ี ั ่ ี ่ ้ เสยดายทีผมไม่มหุ ้นกลุมนีเลยซกกะตัว ่ ่ ี่ ั ุ ื่ - หุ ้นทีได ้ผลประโยชน์จากการลงทุนทีชะลอไม่ได ้ ทชดสดก็เป็นเรอง ของการลงทนของพวกไฟฟ้าและปิโตรเคม ี การเมืองจะแย่ยังไงไฟฟ้ าก็ ุ ้ ้ ่ ื่ ้ ี้ ยังใชเยอะอยูด ี ถ ้าผลิตไม่ทันใชจะเป็นเรองใหญ่ เพราะงันพวกนชะลอ ื ี ุ ี ไม่ได ้ หรอปิโตรเคมเองเวลาเค ้าลงทนกันทเป็นหลักแสนล ้าน วางแผน กนมาทหลายปี คงไม่หยุดกันง่ายๆแน่ ั ี ่ ่ ี้ - หุ ้นทีชวยลดต ้นทุนให ้ลูกค ้าได ้ ... ภาวะแบบนต ้องรัดเข็มขัดเป็น
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 218 ~

พิเศษ พวกไหนทีลดต ้นทุนให ้ลูกค ้าได ้ก็น่าจะได ้ประโยชน์ ่ ั ึ้ คง จะเห็นภาพชดขนนะครับ วาแม ้ในภาวะทการเมองแยๆ หุ ้นทธรกจดๆ ่ ี่ ื ่ ี่ ุ ิ ี ี ไม่โดนกระทบหรือบางทีอาจจะได ้ประโยชน์เสยด ้วยซํ้า ก็ยังคงมีให ้ ลงทนได ้เรอยๆ เพราะฉะนันปัญหาการเมองสําหรับ VI คงไมใชอปสรรค ุ ื่ ้ ื ่ ่ ุ ในการลงทนซกเทาไหร่ ุ ั ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 219 ~

Wednesday, May 30, 2007

เหตุผลในการขายหุน ้
ทผานมาเราก็พดกันถงการเลอกหุ ้นมาเยอะแล ้ว .. วนนจะมาพดถงเรอง ี่ ่ ู ึ ื ั ี้ ู ึ ื่ ของการขายหุ ้นกันบ ้าง .. ถ ้าเป็น vi อยแล ้ว ผมวาหลายๆคนก็น่าจะเคย ู่ ่ ึ่ ได ้ยนเหตผลในการขายหุ ้นของ vi ซงก็จะออกมาไมตางกนเทาไหร่นัก ิ ุ ่ ่ ั ่ ลองมาดกันนะครับวามอะไรบ ้าง ู ่ ี 1. ขายเมอราคาหุ ้นขนเกนมลคา - ถ ้าหุ ้นทเราถออยราคาวงขนไปมากๆ ื่ ึ้ ิ ู ่ ี่ ื ู่ ิ่ ึ้ จนเกินมูลค่าทีเราคิดไว ้ในใจผมก็อาจจะขายหุ ้นออกมาได ้ เพราะ ่ ื่ ปรัชญาการลงทุนแบบ vi จะมีความเชออยูอย่างหนึงว่า ในระยะยาว ่ ่ ราคาหุ ้นจะเดนหน ้าเข ้าสมลคาทเหมาะสมของมัน ดังนันถ ้าราคาหุ ้นมัน ิ ู่ ู ่ ี่ ้ วิงเกินมูลค่าไป ระยะยาวราคามันก็ต ้องลดลงมาอยในระดับทเหมาะสม ่ ู่ ี่ ..... แตอยางไรก็ตาม เหตุผลในการขายหุ ้นก็นก็มเรืองหนึงทีต ้อง ่ ่ ี้ ี ่ ่ ่ พจารณาไว ้ดๆ .. ก็คอ ถ ้าหุ ้นทเราถออยนันมอนาคตดมากๆ เป็นหุ ้น ิ ี ื ี่ ื ู่ ้ ี ี ื ี่ ิ่ ิ ู ่ เกรด A หรอเป็นหุ ้น super stock การทราคาหุ ้นวงเกนมลคาไปบ ้าง ่ ่ ี การขายหุ ้นทิงก็อาจจะไม่ใชทางเลือกทีดนักก็ได ้ .. เพราะหุ ้นทดมากๆ ้ ี่ ี บางครังก็หาไม่ได ้ง่ายๆ ้ สมมตวาเราคดไว ้แล ้ววาหุ ้นตัวนม ี มูลค่าประมาณ 10 บาท แล ้วสมมติ ิ ่ ิ ่ ี้ ้ ่ ื ั ราคามันพุ่งไป 11 บาท บางครังผมก็ไมอยากขายเหมอนกน เพราะใน เมอมันเป็นหุ ้นทอนาคตดมากๆ กําไรมการเตบโตคอนข ้างสง ในอนาคต ื่ ี่ ี ี ิ ่ ู ิ้ มูลค่าของหุ ้นมันอาจจะเพิมขึนอีกก็ได ้ .. การขายหุ ้นทงไปท ี่ 11 บาท ่ ้ ี ื ี ่ อาจจะทําให ้เราเสยโอกาสในการถอหุ ้นดๆในระยะยาวได ้ อยาง warren ้ buffet เองก็น่าจะใชหลักการนเหมอนกน คอหุ ้นทแกคดวาดมากๆ ใน ี้ ื ั ื ี่ ิ ่ ี ระยะยาว ราคาจะขึนลงแค่ไหนแกก็ไม่ยอมขาย ้ ้ เพราะฉะนันวธทผมใชในการ ประเมนมลคาหุ ้นทยังไมเคยพดถงใน ้ ิ ี ี่ ิ ู ่ ี่ ่ ู ึ ่ ั ่ Blog นี้ ก็คอการประเมนออกมาเป็นชวง ... ยกตัวอยางให ้เห็นชด เชน ื ิ ่ หุ ้น snc ในปี นผมคาดว่า eps ของเค ้าจะอยทประมาณ 1.1 บาทตอหุ ้น ี้ ู่ ี่ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 220 ~

และให ้ pe ไว ้ประมาณ 9 เท่า .. ดังนันราคาเหมาะสมก็น่าจะอยท ี่ 9.9 ้ ู่ แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็คดว่าถ ้าหุ ้น snc วิงเกิน 10 ขึนไป ผมเองก็คงจะ ิ ่ ้ ื่ ่ ยังไม่ขาย เพราะเชอวาในปีหน ้าและปีตอๆไป snc ก็น่าจะทํา eps ได ้ ่ ่ สงขนกวาในปีนอกได ้มาก ... สําหรับหุ ้น snc ผมให ้ชวง pe ทเหมาะสม ู ึ้ ่ ี้ ี ี่ ประมาณ 9-12 เทา (ดจากการเตบโตในระดับทสงอยางตอเนอง) ่ ู ิ ี่ ู ่ ่ ื่ ้ ื้ ตัวเลข 9 เทา ผมจะใชเป็นจดกําหนดในการเข ้าซอ คอถ ้าราคาหุ ้นยังตํ่า ่ ุ ื ื้ กว่า 9 เทา โอกาสทราคาหุ ้นจะขนได ้อกก็มสง ... แตเมอผมซอหุ ้นเข ้า ่ ี่ ึ้ ี ี ู ่ ื่ ิ มาแล ้ว ผมจะยังไม่ตัดสนใจขายหุ ้นจนกว่าหุ ้นจะมี pe เกิน 12 เทา ... ่ ่ ้ ื้ ่ โดยสรุป pe ชวงลางผมใชเป็นจดเข ้าซอ ในขณะท ี่ pe ชวงบนผมใช ้ ่ ุ เป็นจดขายหุ ้น ...... หุ ้นทดมากๆ pe บนของผมก็อาจจะกว ้างหน่อย ุ ี่ ี ่ เชน 9-12 เท่า แตพวกหุ ้นตหวเข ้าบ ้านทไมใชหุ ้นคณภาพดเทาไหร่ pe ่ ี ั ี่ ่ ่ ุ ี ่ ่ บนของผมก็จะแคบๆ เชน 7-8 เท่า 2. ขายเมอเจอหุ ้นตวใหม่ทดกว่า - หลายๆครังผมก็จําเป็ นต ้องขายหุ ้นที่ ื่ ั ี่ ี ้ ื่ ่ ี่ ี ่ ผมถือไว ้อยูแม ้ราคาหุ ้นจะยังไม่ถงเป้ า หมาย เมอเจอหุ ้นตัวใหมทดกวา ่ ึ ู่ ิ ี่ ี ู่ ั ทงนเพราะปกตผมมักจะถอหุ ้นเต็ม port อยประจํา เงนสดทมอยก็กน ั ้ ี้ ิ ื ้่ เอาไว ้ใชจายประจําทั่วไป ถ ้าอยากได ้หุ ้นตัวใหม่ ก็ต ้องขายตัวเกาทง ... ่ ิ้ ิ ี ี โดยการตัดสนใจทั่วไปก็จะใช ้ % upside ของหุ ้นเปรยบเทยบกันในการ ิ ่ ิ ู่ ตัดสนใจ เชนหุ ้นเดมราคา 10 บาท เป้าหมายอยท ี่ 12 บาท % upside ึ่ ี่ ่ ่ ู่ 20% ในขณะทหุ ้นตัวใหมราคา 10 บาท แตเป้าหมายอยท ี่ 14 บาท ซง ื่ ่ ม ี % upside อยู่ 40% แบบนีผมก็จะขายหุ ้นตัวเก่าทิง เพราะเชอวาการ ้ ้ ถอหุ ้นตัวใหมจะให ้ผลตอบแทนทดกวา ... แต่อย่างไรก็ตามการ ื ่ ี่ ี ่ ิ ตัดสนใจเปลียนตัวนันผมจะต ้องมีความมั่นใจพอสมควร วาตัวใหมจะให ้ ่ ้ ่ ่ ึ ผลตอบแทนทดกวาได ้ เพราะปกตแล ้ว หุ ้นทเราถออยมานาน ศกษามา ี่ ี ่ ิ ี่ ื ู่ ี ุ ิ ี่ ่ ่ ี่ ี นาน เราจะมความเข ้าใจตัวธรกจทมากกวาหุ ้นตัวใหมทอาจจะมการ คาดการณ์ผด พลาดได ้มากกวา ิ ่ ่ ุ ่ ้ ่ 3. ขายหุ ้นเมือรู ้ตัวว่าตัวเองคิดผิด - ไม่ใชทกครังทีผมจะเลือกหุ ้นได ้ ถกต ้องเสมอไป มทคาดการณ์ผดก็เยอะ เราอาจจะคดวาหุ ้นด ี กําไรด ี ู ี ี่ ิ ิ ่ ื่ ี ู ิ่ ึ้ ราคาไมแพง แตเมอเวลาผานไป เมอเรามข ้อมลเพมมากขน เราอาจจะ ่ ่ ื่ ่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 221 ~

เพงมารู ้ตัวทีหลังว่าหุ ้นทีคดว่าดีนันไม่ได ้ดีอย่างทีคด ... กรณีนผมก็จะ ิ่ ่ ิ ้ ่ ิ ี้ ขายหุ ้นทิง โดยทีไม่คอยเกียงราคาเท่าไหร่ เพราะการถอหุ ้นทคณภาพ ้ ่ ่ ่ ื ี่ ุ ี่ ตํานันมความเสยงอยคอนข ้างมาก ่ ้ ี ู่ ่ ่ ี แตข ้อ ยกเว ้นก็ยังพอมอยบ ้าง สําหรับเหตผลข ้อนี้ .. เชนมหุ ้นอยตัว ่ ี ู่ ุ ู่ ั หนึงผมคิดไว ้แล ้วว่า eps น่าจะได ้ซก 2 บาท แต่ผลทีออกมากลับได ้ ่ ่ eps แค่ 1.6 บาท .... ถ ้าตราบใดทีธรกิจยังดูดมอนาคตอยู่ และราคาหุ ้น ่ ุ ี ี เทียบกับ eps 1.6 บาทยังไม่แพง ผมก็อาจจะไม่ขายหุ ้นทิงก็ได ้ ้ ่ vi สวนใหญทผมรู ้จักก็จะมเหตผลในการขายหุ ้น 3 ข ้อข ้างต ้นท ี่ ่ ี่ ี ุ คล ้ายๆกัน ... แต่สําหรับผมยังมีอกเหตุผลหนึงทีใชในการขายหุ ้นอยู่ ี ่ ่ ้ ด ้วย ึ 4. ขายหุ ้นเมือรู ้สกว่าถือแล ้วไม่สบายใจ - หุ ้นบางตัวเราคดวามันน่าจะด ี ่ ิ ่ ิ ื้ ก็เลยตัดสนใจซอไป .... แต่จริงๆแล ้วเราอาจจะไม่ได ้รู ้จักธุรกิจเค ้ามาก ิ ี่ ่ เทาไหร่นัก หรือตัวผู ้บริหารอาจจะมีประวัตทไม่คอยดีเท่าไหร่ ทําให ้ ่ ื ความมั่นใจในตัวหุ ้นนั นมีน ้อย ผมจะมีวธปฏิบัตอยู่ 2 ทาง คอ .. 1. หา ้ ิ ี ิ ข ้อมูลหุ ้นตัวนีเพิม เพือเพิมความมั่นใจให ้ตัวเองว่าวิเคราะห์ไม่ผด 2. ถ ้า ้ ่ ่ ่ ิ ื ่ ี่ ิ ื ้ หาข ้อมูลไม่ได ้ หรอได ้ไมพอทจะทําให ้เกดความมั่นใจในการถอหุ ้นนัน ้ ่ ุ ่ ได ้ ผมก็จะขายหุ ้นทิง โดยไม่แคร์วาจะขาดทนมากแคไหน ึ หลายๆครังผมเอง ขายหุ ้นเพราะรู ้สกแปลกๆ กบตัวผู ้บรหาร หรออนาคต ้ ั ิ ื ของธรกจ ทงๆทก็ไมสามารถบอกได ้วาเหตผลนันคออะไร .. เพราะ ุ ิ ั้ ี่ ่ ่ ุ ้ ื ่ บางครังสญญาณมันก็ชวยเราได ้เหมอนกัน .. อีกอย่างผมยืดมั่นว่าผมรัก ้ ั ื ึ ้ ุ ่ ี ในการลงทน เพราะฉะนันการลงทนจะต ้องไมทําให ้เราเครยด ถ ้ารู ้สก ุ ู้ ิ้ ี ่ ึ ่ เครยดหรอไมสบายใจ สขายหุ ้นทงไปดกวา ถงแม ้จะรู ้วาอาจจะต ้องขาย ี ื ่ หมก็เถอะ ู

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 222 ~

บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์
วันนีจะมาเล่ากันเรืองของบทวเคราะหทมาจากโบรกเกอรตางๆนะครับ ้ ่ ิ ์ ี่ ์ ่ ึ่ ้ ่ ิ ซง เป็ นแหล่งข ้อมูลทีดอย่างหนึงทีผมมักจะใชชวยในการตัดสนใจอยู่ ่ ี ่ ่ เป็ น ประจํา สําหรับคนทีไม่รู ้ว่าจะหาบทวิเคราะห์ได ้ทีไหนก็ลองเข ้าไป ่ ่ ื่ ่ ทเวป www.settrade.com > พิมพ์ชอทีสนใจลงไป > แล ้ว click ท ี่ ี่ Analyst Concensus ดก็จะมรวมบทวเคราะหจากโบรกตางๆให ้ ู ี ิ ์ ่ ี พอสมควร แล ้วแต่วาหุ ้นตัวไหนเป็ นทีนยมมากเท่าไหร่ (น่าเสยดายที่ ่ ่ ิ หุ ้นทผมชอบเลนสวนใหญมักจะมบทวเคราะหให ้เลอกน ้อย หรอบางตัว ี่ ่ ่ ่ ี ิ ์ ื ื ก็ไม่มเลย) ี ่ บทวเคราะหแบงได ้ออกเป็นหลายประเภท เชน บทวเคราะหรายวัน บท ิ ์ ่ ิ ์ วเคราะหเทคนค บทวเคราะหรายอตสาหกรรม และบทวเคราะหรายตัว ิ ์ ิ ิ ์ ุ ิ ์ ึ่ ่ ซงสวนใหญแล ้วทผมชอบอานจรงๆก็จะมบทวเคราะหอตสาหกรรมกบ ่ ี่ ่ ิ ี ิ ์ ุ ั ่ บท วเคราะหหุ ้นรายตัวเทานัน ...(รายวนก็มอานบ ้าง สวนบทวเคราะห ์ ิ ์ ่ ้ ั ี ่ ิ ทางเทคนคนไมคดจะเปิดเลย) ิ ี่ ่ ิ เวลาทมคนแนะนําหุ ้นตัวใหมๆให ้ผมรู ้จัก หรอไปอานเจอจากเวปบอรด ี่ ี ่ ื ่ ์ ึ ้ ิ ผมก็จะทําการศกษาหุ ้นให ้ละเอียดขึนจาก 56-1 และงบการเงนจนพอ ื้ ่ เข ้าใจธรกจแล ้ว หลังจากนันสงสําคัญทีผมจะทําก่อนซอหุ ้นคือต ้อง ุ ิ ้ ิ่ ึ่ ประมาณการรายได ้และกําไรใน อนาคตออกมาให ้ได ้ ซงก็มักจะได ้จาก ขาวทผู ้บรหารให ้สัมภาษณ์ คาดการณ์เอาเอง และหลายๆครังก็จะได ้ ่ ี่ ิ ้ จากบทวเคราะห ์ ิ ึ่ ื่ ซงบทวิเคราะห์นเวลาอ่าน อ่านไปเชอเค ้า 100% นะครับ เพราะเทาท ี่ ี่ ่ ผมอานมาก็มการคาดการณ์ผดอยบอยพอดเหมอนกน ทีนเราจะรู ้ได ้ ่ ี ิ ู่ ่ ู ื ั ี้ ื่ อยางไรวาเราจะเชอบทวเคราะหได ้มากน ้อยแคไหน? ผมมวธงายๆครับ ่ ่ ิ ์ ่ ี ิ ี ่ ่ ่ คอลองหาบทวเคราะหหลายๆโบรกมาดู ถ ้าตัวเลขรายได ้สวนใหญท ี่ ื ิ ์ วเคราะหออกมาคอนข ้างใกล ้เคยงกนหลายๆโบรก แบบนีเป็ นไปได ้สูง ิ ์ ่ ี ั ้ ั วานักวเคราะหเหลานได ้สมภาษณ์ผู ้บรหารเหมอนๆกน ทําให ้ประมาณ ่ ิ ์ ่ ี้ ิ ื ั www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 223 ~

ื่ ออกมาได ้ใกล ้เคยงกน กรณีแบบนีผมจะเชอตัวเลขรายได ้จากบท ี ั ้ วิเคราะห์ดังกล่าวพอสมควร ้ ผมจะขอสรปหลักการในการใชประโยชนจากบทวเคราะหหุ ้นรายตัวเป็น ุ ์ ิ ์ ข ้อๆนะครับ


ถ ้าการคาดการณ์รายได ้ของหลายสํานักคอนข ้างใกล ้เคยงกัน ่ ี โอกาสถูกก็สง ู ื่ อย่า เชอการคาดการณ์รายได ้ในอนาคตเกนกวา 1 ปี ขนไป เท่าที่ ิ ่ ึ้ ดสวนใหญโบรกจะคาดการณ์ไว ้ตางกันมาก และโอกาสผิดมักจะ ู ่ ่ ่ สงกวาโอกาสถก ู ่ ู ้ ื่ ตัว เลขค่าใชจ่ายหรือผลกําไร จะให ้ดีก็ไม่ควรเชอมากเท่าไหร่ ให ้ พยายามคิดด ้วยตัวเองจะดีกว่าโดยคิดแบบ Conservative ไว ้กอน ่ ้ เพอความปลอดภัย (คิดค่าใชจ่ายให ้เยอะไว ้ก่อน คิดกําไรให ้ตํา) ื่ ่ ราคาเป้าหมายของหุ ้นในบทวเคราะหเป็นข ้อมูลที่ "ไม่ควรให้ ิ ์ ื่ ื ความสนใจ" มาก เป็นทสด ความน่าเชอถอตํ่าเอามากๆ เพราะ ี่ ุ วธการประเมนมลคาหุ ้นนัน อยางทเคยบอกไปวามอยหลายวธ ี แต่ ิ ี ิ ู ่ ้ ่ ี่ ่ ี ู่ ิ ี ้ ิ ี ี่ ่ ละวธก็มข ้อดข ้อเสยของตัวมันเอง การใชวธทตางกนอาจจะให ้ ิ ี ี ี ั ค่าทีตางกันเป็ นจํ านวนมากได ้ ปกติผมมักจะใช ้ pe ในการประเมน ่ ่ ิ ่ ่ มลคาหุ ้น แล ้วคดออกมาเป็นชวงราคาทเหมาะสมเชน หุ ้น a ควรม ี ู ่ ิ ี่ pe 8-10 ประมาณกําไรตอหุ ้นได ้ 5 บาท เป้ าหมายก็จะอยูท ี่ 40่ ่ ื้ ้ 50 บาท เวลาเข ้าซอผมจะใชราคา 40 เป็นฐาน คอราคาหุ ้นต ้อง ิ ึ่ ตํากวา 40 พอสมควร (โดยทั่วไปก็จะเอา 1.3 หาร ซงได ้ประมาณ ่ ่ ื้ ื้ 30.7 บาท ถ ้าราคาแพงกว่านีผมก็ไม่ซอ) แตถ ้าซอหุ ้นมาแล ้วหุ ้น ้ ่ มันขนไปเกน 40 ผมจะยังไม่ขายหุ ้นออกไป โดยจะเปลียน ึ้ ิ ่ เป้าหมายเป็น 50 บาท ถ ้าเกน 50 ก็จะขาย ิ ั ข ้อ สงเกตอกอยางของราคาเป้าหมายในบทวเคราะหนันมักจะม ี ุ ี ่ ิ ์ ้ Bias (ลําเอยง) จากนักวเคราะหคอนข ้างสง ถ ้าหุ ้นตัวไหนไม่เป็ น ี ิ ์ ่ ู ทสนใจเป้าหมายก็มักจะตํา แต่ถ ้าหุ ้นตัวไหนราคาเริมวิง คนเริมมา ี่ ่ ่ ่ ่ สนใจกันมากขึน นักวเคราะหมักจะถกกระแสความนยมในหุ ้นตัว ้ ิ ์ ู ิ ึ่ ิ นัน ทําให ้ต ้องปรับเป้าหมายเพมขนเสมอ ซงจรงๆแล ้วนักวเคราะห ์ ้ ิ่ ึ้ ิ ้ ่ ่ ทีดจะต ้องไม่ใชอารมณ์ของตลาดมามีสวนในการวิ เคราะห์ ชวงที่ ่ ี ่ หุ ้น KH อยูแถวๆ 4 บาท ตอนนันเป้าหมายสวนใหญของบท ่ ้ ่ วิเคราะห์ก็จะอยูท ี่ 4.5 พอหุ ้นวงเกน 4.5 เค ้าก็ปรับเป้าเป็น 5 บาท ่ ิ่ ิ พอหุ ้นเกน 5 บาทก็ปรับเป็ น 5.6 พอหุ ้นทะลุ 6 บาท ก็ปรับเป็น 7 ิ

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 224 ~่ ่ เป็ น 8 วนแบบนีไปเรือยๆ ผมก็ไม่เข ้าใจว่าใชชวงเวลาไม่ถงครึงปี ้ ่ ึ ่ ทําไมมูลค่าบริษัทมันเปลียนแปลงได ้เร็วขนาดนัน ปกติมลค่าของ ่ ้ ู บริษัทนั นมักจะเป็ นตัวเลขทีไม่ควรจะผันผวนอย่างรวดเร็ว แต่ควร ้ ่ จะแปลเปลียนไปตามแนวโน ้มธุรกิจ และความสามารถของบริษัท ่ เพราะฉะนันตัวเลขทเชอถอได ้น ้อยทสดในบทวเคราะหก็คอราคา ้ ี่ ื่ ื ี่ ุ ิ ์ ื เป้าหมาย นีเอง ่ ื่ ื บท วิเคราะห์ของบางโบรกก็น่าเชอถอได ้ บางโบรกก็จะออกแนว ื่ มั่วๆซะเยอะ หรอหลายๆครังความน่าเชอของบทวเคราะหก็จะ ื ้ ิ ์ ขนอยกบตัวนักวเคราะห ์ ด ้วย บางคนก็เก่ง บางคนก็หวย แต่จะให ้ ึ้ ู่ ั ิ ่ บอกวาทไหนด ี ทไหนหวย ผมคงไม่ขอพูดดีกว่า เพราะเดียวเกิด ่ ี่ ี่ ่ ๋ เค ้ามาอานเวปผมขนมา ผมจะโดนดาแมเอาได ้ ่ ึ้ ่ ่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 225 ~

Friday, June 08, 2007

บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ 2
พอดมาอานเจอกระทู ้ของคณ Ryuga ถกใจมากๆ เลยอยากให ้ได ้ลอง ี ่ ุ ู อานกัน .. ่ $$$ รวมหุ ้นโบรก "ดเหลอเกน" $$$ ี ื ิ http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=25762&start =0 เจตนา ของกระทู ้นไมได ้ต ้องการมาจับผดนักวเคราะห ์ แตต ้องการแสดง ี้ ่ ิ ิ ่ ให ้เห็นวานักวเคราะหก็เป็นคนธรรมดาคนหนงทผดพลาดได ้ ถ ้าทาย ่ ิ ์ ึ่ ี่ ิ แมนบอยๆ ก็คงไมต ้องมานั่งเป็นนักวเคราะหแล ้ว ไปเลนหุ ้นเองกําไร ่ ่ ่ ิ ์ ่ ดกวาเยอะ เอามาเตอนสตคนทอานบทวเคราะหแล ้วชอบดูราคา ี ่ ื ิ ี่ ่ ิ ์ ื้ เป้าหมายในการซอขายหุ ้น วาให ้ระวังตัวไว ้ด ้วย .. ่ ้ ้ ปล. การใชบทวเคราะหให ้ดทสด คอเลอกใชเฉพาะ Fact เทานัน พวก ิ ์ ี ี่ ุ ื ื ่ ้ ่ ทเป็นความคดเห็นสวนของนักวเคราะหให ้ฟังหไว ้หู ถงแม ้หลายๆโบรก ี่ ิ ิ ์ ู ึ จะเขยนออกมาเหมอนกัน ก็อยาเพงคดวาโอกาสเป็นไปได ้จะสง เพราะ ี ื ่ ิ่ ิ ่ ู เทาทีผมรู ้ หลายๆครังนักวเคราะหก็ลอกการบ ้านกนบ ้าง ... สมัยเรียน ่ ่ ้ ิ ์ ั ผมก็ทําอยูบอยๆ :) ่ ่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 226 ~

Sunday, June 10, 2007

CEO ของ Warren Buffett
ื ื่ ื ื ี ี วนนมหนังสอมาแนะนํากันครับ ... ชอหนังสอคอ "ซอโอของวอเรน ั ี้ ี ื ี่ ื บัฟเฟต์" โดย Robert P.Miles เป็นหนังสอทแปลมาจากหนังสอของ ื ฝรั่งเคา.. มอยู่ 2 เล่ม (แตเพงออกมาเลมเดยว) และเป็นหนังสอเลม ี ่ ิ่ ่ ี ่ เดยวท ี่ Warren Buffett แนะนําใน Annual report ของบรษัทเบรกไชร์ ี ิ ิ ั ื ี่ ี่ ึ่ สงเกตดนะครับวา หนังสอทเกยวกบ buffett นันมออกมาเยอะมาก ซง ุ ู ่ ั ้ ี ่ สวนใหญก็จะออกมาแนวคล ้ายๆกน คอเป็นการพดถงแนวทางการลงทุน ่ ั ื ู ึ ของ buffet และหุ ้นที่ buffet ถอ ข ้อมลสวนใหญทใชในการเขยน ื ู ่ ่ ี่ ้ ี ื ื หนังสอก็จะมาจาก Annual report ของเบรกไชร ์ ดังนันหนังสอแนวนี้ ิ ้ ั ผมวาสําหรับคนทไมมเวลามาก อาจจะเลอกอานสก 1-2 เลมก็เพยงพอ ่ ี่ ่ ี ื ่ ่ ี แล ้ว ในขณะทีเล่มนีคอนข ้างจะมาแปลกกว่าเพือน คอจะเขียนถึง ่ ้ ่ ่ ื ื้ ั ผู ้บรหารของบรษัทท ี่ buffett เข ้าซอหุ ้น โดยการไปสมภาษณ์ผู ้บริหาร ิ ิ เหล่านี้ ... ิ อานแล ้วคณจะได ้รู ้ครับวา ผู ้บริหารแบบไหนทีทําให ้ buffett ตัดสนใจ ่ ุ ่ ่ ื้ ึ่ ื้ ่ ้ ่ ุ ์ ้ ื ซอหุ ้นเหลานัน ซงผมวาเรานํามาประยกตใชในการเลอกซอหุ ้นได ้เยอะ เหมอนกน เราจะได ้รู ้วาผู ้บรหารทรักงาน กับผู ้บริหารทีรักเงินนันต่างกัน ื ั ่ ิ ี่ ่ ้ ื ้ ้ ่ มากน ้อยแคไหน .. นอกจากนีหนังสอเล่มนียังพูดถึงคนทีอาจจะมา ่ ี ี ิ บรหารบรษัทเบรกไชร ์ หลังจากที่ buffett เสยชวตลง ิ ิ ิ ปล. อยางทเคยบอกครับวา ผู ้บริหารนีจัดว่าเป็ นปั จจัยสําคัญมากๆ อย่าง ่ ี่ ่ ่ ื หนงในเลอกหุ ้น เพราะฉะนันผมถอวาหนังสอเลมนผมให ้คําแนะนําวา ึ่ ื ้ ื ่ ่ ี้ ่ "Strong Buy" ครับ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 227 ~

Wednesday, June 20, 2007

เงือนไขในการเลือกหุน ่ ้
ั วนนผมเอาบทความทผมเขยนให ้กบเอกสารในงานสมมนาประจําปีของ ั ี้ ี่ ี ั ่ เวป thaivi มาลงนะครับ แม ้เนือหาบางสวนอาจจะมีซํ้ากับทีเคยเขียนไป ้ ่ แล ้วบ ้าง แต่ก็น่าจะมีประโยชนอยพอสมควร เนองจากทางเวปขอให ้ผม ์ ู่ ื่ เขยนหลักการในการเลอกหุ ้น ทีนทผานมาจริงๆผมเองก็ไม่ได ้ถึงกับมี ี ื ่ ี้ ี่ ่ หลักการอะไรมากมาย ก็เลยเพงมานั่งคดทบทวนดเอาเองวาทผานมา ิ่ ิ ู ่ ี่ ่ นันเราเลอกหุ ้นอยางไร แล ้วจงรวมออกมาเป็นประเด็นหลักๆ ตาม ้ ื ่ ึ บทความข ้างล่างนีครับ .. ไปอ่านกันเลยดีกว่า ้ ____________________________ การลงทุนแบบ VI ทั่วไปถ ้ามการทําการบ ้านมามากพอ ผลตอบแทน ี โดยรวมของพอร์ทในระยะยาวก็น่าจะสามารถชนะตลาดได ้ไม่ยากนัก ึ่ ปกติผมจะตังเป้ าหมายในการทํากําไรให ้ได ้ปี ละประมาณ 15% ซงการ ้ ื ื กําหนดเป้าหมายเอาไว ้ก็เพอให ้เราเกดความกระตนรอร ้นในการค ้นหา ื่ ิ หุ ้น แต่เราก็ไม่ควรทีจะตังเป้ าหมายให ้สูงจนเกินไป เพราะยงกําหนด ่ ้ ิ่ ่ เป้าหมายไว ้สงมากๆ เชน กําไรปีละ 50-100% ตอปี จะทําให ้พฤตกรรม ู ่ ิ ในการเลอกหุ ้นของเรานั่นเปลยนแปลงไป มแนวโน ้มทจะเลนหุ ้นทม ี ื ี่ ี ี่ ่ ี่ ี่ ึ่ ่ ี้ ู่ ความเสยงสงมากขนเป็นพเศษ ซงผมเองก็เกดเหตการณ์เชนนอยบ ้าง ู ึ้ ิ ิ ุ ่ เหมอนกน โดยเฉพาะเมอปี 49 เป็ นปี ทีผมทําผลตอบแทนได ้สูงมากๆ ื ั ื่ ่ ในชวงต ้นปี 50 ก็เลยหวังว่าจะทําได ้ในระดับเดียวกัน พอเจอหุ ้นทีคดว่า ่ ิ ี ่ ่ ดม ี PE ตําก็เลยรีบตะครุบ โดยไม่ได ้มองให ้ลึกว่าบริษัทมีข ้อเสยอืนๆอยู่ ี หลายอยาง สดท ้ายก็ต ้องมาเจ็บตัว ยังดีทกลับตัวทันได ้ ก็เลยไม่เจ็บตัว ่ ุ ี่ มากนัก ื ดังนันจุดเริมต ้นในการเลือกหุ ้นทีผมเห็นว่ามีความสําคัญอันดับแรกก็คอ ้ ่ ่ การท ี่ มทัศนะคตทถกต ้องในการลงทน โดยการตังเป้าหมาย ี ิ ี่ ู ุ ้ ผลตอบแทนให ้อยูในระดับทีเหมาะสม ในกรอบเวลาทีเหมาะสม โดย ่ ่ ่ ่ การกําหนดเป้าหมายก็ควรจะมองในระยะยาวเชนกําไร 10-12% ใน 1 ปี
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 228 ~

่ ไม่ใชหวังกําไร 10% ตอเดอน เพอทจะเป็นกรอบคดอยางหนงในการ ่ ื ื่ ี่ ิ ่ ึ่ ่ ี่ เลอกหุ ้น ไม่ให ้เราสุมเสยงจนเกินไป และเน ้นผลตอบแทนในระยะยาว ื เป็นหลัก ในการคัดเลอกหุ ้นแตละตัวผมจะเรมต ้นจากการดคณภาพของหุ ้นกอน ื ่ ิ่ ู ุ ่ เป็นอันดับ แรก แล ้วจงมาดเรองของราคาทหลัง ถ ้าเจอหุ ้นทมแนวโน ้ม ึ ู ื่ ี ี่ ี ไม่คอยดี กําไรมีททาว่าจะลดลงในระยะยาว อาจจะเนองมาจากภาวะ ่ ี ่ ื่ ่ ี อตสาหกรรมอยในชวงขาลง หรออาจจะเนองมาจากบรษัทได ้สญเสย ุ ู่ ื ื่ ิ ู ่ ความสามารถในการแข่งขัน เชน มีคแข่งรายใหม่เข ้ามาในธุรกิจ หรือ ู่ เกิดการแข่งขันตัดราคาอย่างรุนแรง หุ ้นทคณภาพตําๆแบบนตอให ้เห็น ี่ ุ ่ ี้ ่ ่ ื้ วาราคาถกแคไหน เชน PE อาจจะแค่ 2-3 เท่า ผมก็ไม่คดทีจะซอเพราะ ่ ู ่ ิ ่ ถ ้าบรษัทมกําไรลดลงไปเรอยๆ เพราะ PE ทเราเห็นวาตําในปัจจบัน ิ ี ื่ ี่ ่ ่ ุ อาจจะเพิมขึนจนกลายเป็ นหุ ้นทีแพงไปเลยก็ได ้ ่ ้ ่ ี่ ี ้ ิ ่ ี ื่ สําหรับหุ ้นทดนันผมคดวามเงอนไขหลักอยู่ 3 ประการ คอ เป็นหุ ้นทอยู่ ื ี่ ุ ในอตสาหกรรมทด ี มความสามารถในการการแขงขันสง และสดท ้าย ุ ี่ ี ่ ู ึ่ ่ ้ ่ ต ้องมผู ้บรหารทด ี ซงบริษัททีผมจะสนใจลงทุนนั นจะต ้องผ่านเงือนไข 2 ี ิ ี่ ่ ประการเป็นอยางน ้อย เชน ่


อตสาหกรรมทม ี แนวโน ้มดีและมีผู ้บริหารทีด ี ถึงแม ้ความสามารถ ุ ี่ ่ ในการแข่งไม่ได ้สูงมาก แตก็มโอกาสสงทบรษัทนันจะสามารถ ่ ี ู ี่ ิ ้ เตบโตควบคไปกบอตสาหกรรมได ้ ิ ู่ ั ุ บริษัท มีความสามารถในการแข่งขันทีสงและมีผู ้บริหารทีด ี ถึงแม ้ ่ ู ่ จะอยูในอุตสาหกรรมทีไม่ด ี แต่ด ้วยความได ้เปรียบในการแข่งขัน ่ ่ บวกกบความสามารถของผู ้บรหารก็มโอกาสท ี่ บริษัทนันจะ ั ิ ี ้ สามารถแยงสวนแบงทางการค ้ามาจากคแขงได ้ แม ้ภาพรวมของ ่ ่ ่ ู่ ่ อุตสาหกรรมจะแย่ลงแต่รายได ้และกําไรของบริษัทอาจจะเพิมขึน ่ ้ ก็ ได ้ บรษัททอยใน อุตสาหกรรมทีดและมีความสามารถในการแข่งขัน ิ ี่ ู่ ่ ี ทสง แม ้ผู ้บรหารอาจจะไมเกงมากแตบรษัทก็สามารถสร ้างกําไร ี่ ู ิ ่ ่ ่ ิ ให ้เติบโตได ้ไม่ยาก นัก เราอาจจะเห็นได ้ในหุ ้นกลมอตสาหกรรม ุ่ ุ ทกําลังร ้อนแรงมากๆ เวลาอตสาหกรรมเป็นขาขนพวกหุ ้นทม ี ี่ ุ ึ้ ี่ ตําแหน่งทางการตลาดทดมทรัพยากรท ี่ เพยงพอก็มักจะดขน ี่ ี ี ี ี ึ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 229 ~

ั เกอบทกตัว ตัวอยางทเห็นได ้ชดก็คอ หุ ้นกลมเรอ กําไรดีขนกัน ื ุ ่ ี่ ื ุ่ ื ึ้ ทกรายแม ้ผู ้บรหารบางทานอาจจะไมได ้เกงมากมายอะไร ุ ิ ่ ่ ่ แต่ถ ้าใครสามารถค ้นหาหุ ้นทีมจดแข็งครบเครืองทัง 3 ด ้านก็อาจจะ ่ ี ุ ่ ้ เรยกวาเป็น Super stock ได ้ โอกาสทีจะทํากําไรนั นอยูไม่ไกลเกิน ี ่ ่ ้ ่ เออมแล ้วละครับ ื้ เมอเราเลอกหุ ้นทมคณภาพดพอควรตามเงอนไขข ้างต ้นได ้แล ้ว เราจง ื่ ื ี่ ี ุ ี ื่ ึ มาดราคาเป็นเงอนไขข ้อสดท ้าย วธการประเมนความถกแพงของราคา ู ื่ ุ ิ ี ิ ู หุ ้นก็มอยหลายวธ ี ผมจะไม่ขอพูดถึงในทีนละกัน เพราะเรืองมันจะยาว ี ู่ ิ ่ ี้ ่ จนเกนไป ถ ้าใครสนใจอานเพมเตมลองเข ้าไปตดตามอานได ้ทกระทู ้ ิ ่ ิ่ ิ ิ ่ ี่ ึ่ ี ี ตระแกรงร่อนในเวป http://www.thaivi.com/ ซงมเขยนไว ้ครบถ ้วน ้ แล ้ว ดังนันในทีนผมจะพูดถึงเฉพาะวิธหลักทีผมใชในการประเมิน ้ ่ ี้ ี ่ ึ่ ความถกแพงของหุ ้น ซงได ้แกการดจาก PE ู ่ ู ้ ื่ จากการประมวลคณภาพของหุ ้นโดยใชเงอนไข 3 ข ้างต ้น ยงหุ ้นม ี ุ ิ่ ึ่ คณภาพสงมากเทาใด PE ทเหมาะสมของหุ ้นจะสงมากขนเทานัน ซง ุ ู ่ ี่ ู ึ้ ่ ้ ทั่วๆไปผมมักจะกําหนด PE ทเหมาะสมอยในกรอบประมาณ 6-10 เท่า ี่ ู่ การกําหนดระดับ PE ทเหมาะสมนันเป็นศาสตรทใชศลปะคอนข ้างมาก ี่ ้ ์ ี่ ้ ิ ่ เพราะไมมสตรตายตัววาหุ ้นแบบไหนควรม ี PE เท่าไหร่ นักลงทนจะต ้อง ่ ี ู ่ ุ ตรวจสอบคณภาพของหุ ้นให ้ครบทกด ้านและประมวลผลจากข ้อมลทม ี ุ ุ ู ี่ ่ อยออกมาเป็นตัวเลข PE เพียงตัวเดียว ชวงแรกๆของการลงทนอาจจะม ี ู่ ุ ึ ปัญหาในการประมาณคา PE บ ้าง แตถ ้าลองศกษาหุ ้นหลายๆ ประเภท ่ ่ ้ ์ อานบทวเคราะหและตดตามผลประกอบการอยเรอยๆ เซนสในเรองการ ่ ิ ์ ิ ู่ ื่ ื่ กําหนด PE ทเหมาะสมจะเกดขนมาเอง อยางไรก็ตามบางครังหุ ้นท ี่ PE ี่ ิ ึ้ ่ ้ เกิน 10 บางตัวผมก็กล ้าลงทน ถ ้าผมมั่นใจจริงๆว่าบริษัทมีจดเด่นทัง 3 ุ ุ ้ ด ้านอยางโดดเดนมากๆ ่ ่ หลังจากกําหนด PE ทีเหมาะสมของหุ ้นได ้ หน ้าทตอไปของนักลงทนก็ ่ ี่ ่ ุ ่ คอการประมาณผลกําไรของบรษัทลวงหน ้าวาบรษัทจะ ม ี กําไรตอหุ ้น ื ิ ่ ่ ิ ่ ่ ทงปีประมาณเทาไหร่ เชนถ ้าประมาณออกมาวาหุ ้นควรจะม ี EPS ั้ ่ ประมาณ 1 บาท ในขณะท ี่ PE ควรจะอยูท ี่ 8 เทา ราคาเป้าหมายก็อยท ี่ ่ ่ ู่ ประมาณ 8 บาท อยางไรก็ตามการประมาณ EPS ในอนาคตไมใชเรอง ่ ่ ่ ื่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 230 ~

ง่ายนัก จําเป็ นทีจะต ้องมีการสมมติตัวเลขหลายๆตัว ถ ้าเรามข ้อมลใน ่ ี ู การประเมนมากโอกาสถกก็มาก แต่ถ ้าเมือใดทีเรามีความมั่นใจในการ ิ ู ่ ่ คาดการณ์ตํา ทางทดก็ควรจะประมาณให ้ EPS นันตํ่าไว ้กวาทเราคดไว ้ ่ ี่ ี ้ ่ ี่ ิ กอน เพือให ้ราคาหุ ้นทีคดได ้นันไม่สงจนเกินไป ่ ่ ่ ิ ้ ู จะเห็นวาหลักการในการเลอกหุ ้นและกําหนดราคาเป้าหมายของผมนัน ่ ื ้ ั ้ ไม่ได ้มีอะไรซบ ซอนมากนัก การบ ้านทนักลงทนต ้องทําคอการหา ี่ ุ ื ข ้อมลบรษัทให ้มากเพยงพอทจะวเคราะห ์ คณภาพของบรษัทได ้ เพอ ู ิ ี ี่ ิ ุ ิ ื่ กําหนด PE ทควรจะเป็นให ้เหมาะสม และคาดการณ์ EPS ให ้ใกล ้เคยง ี่ ี ้ กับกับความป็ นจริงมากทีสด อาจจะฟังดวาทังยากและต ้องใชเวลามาก ่ ุ ู ่ ้ ิ่ แต่สงเหล่านีแหละครับทีจะทําให ้ นักลงทุนแบบ VI สามารถสร ้างผล ้ ่ ตอบชนะตลาดติดต่อกันได ้อย่างยั่งยืน ้ ข ้อควรระวงในการใชบทความ ั


หุ ้นทเหมาะสมในการลงทนจําเป็นจะต ้องม ี Good Governance ี่ ุ ี่ ถ ้าขาดข ้อนีไป หุ ้นดีราคาถูกแค่ไหนก็ไม่ควรเสยงลงทุน ้ EPS ทีใชในการประเมินมูลค่าหุ ้น ควรเป็ นกําไรทีหกกําไรพิเศษที่ ่ ้ ่ ั ั่ เกดเพยงชวคราวออกไปให ้หมด เพอไมให ้เกดการคาดการณ์ ิ ี ื่ ่ ิ ่ ิ EPS ทสงเกนจรง เชน กําไรจากการขายสนทรัพย ์ กําไรจากการ ี่ ู ิ ิ กลับรายการหนสญ หรอกําไรจากคาเงน ทางทดนักลงทนควรฝึก ี้ ู ื ่ ิ ี่ ี ุ อานงบกระแสเงนสดควบคไปกบการดงบกําไรขาดทนด ้วย เพอใช ้ ่ ิ ู่ ั ู ุ ื่ ในตรวจสอบคณภาพของกําไร ุ ี ื ้ิ การ ประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วย PE มข ้อเสยคอเป็นการใชวจารณาณ ี ่ สวนตัวคอนข ้างมาก ดังนันถ ้าจะให ้ปลอดภัย สําหรับนักลงทนท ี่ ่ ้ ุ ชอบมองโลกในแงด ี ควรพยายามกําหนดคาให ้ตํากวาทตัวเองคด ่ ่ ่ ่ ี่ ิ จะปลอดภัยกว่า ื้ ห ้าม ลม Margin of Safety เด็ดขาด การซอหุ ้นควรจะเลอกหุ ้นท ี่ ื ื มราคาตํากวามลคาทเหมาะสมพอสมควร เพอลดโอกาสขาดทน ี ่ ่ ู ่ ี่ ื่ ุ ื้ ในกรณีทเราวเคราะหผดพลาด ปกตผมจะซอหุ ้นทมโอกาสสร ้าง ี่ ิ ์ ิ ิ ี่ ี กําไรให ้ผมได ้อย่างตํา 30% ถ ้าได ้ตํากวานี้ ถอเงนสดไว ้ก็ไม่ ่ ่ ่ ื ิ ี เสยหายครับ ้ ่ ื่ หลัก การข ้างต ้นเป็นวธทผู ้เขยนใชเป็นการสวนตัว และเชอว่าได ้ ิ ี ี่ ี ผลตอบแทนทีน่าพอใจระดับหนึง แต่ไม่ได ้ยืนยันว่าจะเป็ นวิธการ ่ ่ ี ลงทุนทีดทสด รูปแบบการลงทนทดนัน นักลงทนควรจะพยายาม ่ ี ี่ ุ ุ ี่ ี ้ ุ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 231 ~

ั ทดลองด ้วยตัวเองจนเจอการลงทุนทีเหมาะสมกับลักษณะนิสย ่ ั่ ของตัวเอง และควรทําการบ ้านเยอะๆ สงสมประสบการณ์เพอเพม ื่ ิ่ ความสามารถในการเลอกหุ ้นให ้มากขนเรอยๆ ื ึ้ ื่

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 232 ~

Tuesday, July 17, 2007

่ ความถน ัดสวนต ัว
อู ้มาร่วมๆเดอนคร ้บ ... จรงๆไมใชอะไรหรอก.. อยากโฆษณา DVD ื ิ ่ ่ Thaivi นานหน่อยๆ (ข ้ออ ้างของคนขเกยจ) กลับมาเข ้าเรองกันเลย ี้ ี ื่ ดกวาครับ ... ี ่ ื่ ่ ุ ผมเชอวาทกคนนมความถนัดแตกตางกนไป .. บางคนก็เรยนเกง บาง ี่ ี ่ ั ี ่ คนทํางานเกง อกสวนหนงเลนกฬาเกง หรอเรยกรวมๆวาพรสวรรค ์ ถ ้า ่ ี ่ ึ่ ่ ี ่ ื ี ่ เราสามารถหาพรสวรรคของตัวเองเจอได ้ แล ้วมงเน ้นทางนันให ้เกงไป ์ ุ่ ้ ่ เลย ผมวาโอกาสประสบความสําเร็จนสงมาก ่ ี่ ู การลงทนผมวาก็มสวนคล ้ายๆกันอยพอสมควร แต่ละคนนันมีกลุมธุรกิจ ุ ่ ี ่ ู่ ้ ่ ทถนัดแตกตางกันไป บางคนเป็นหมอก็เข ้าใจโรงพยาบาลดหน่อย คน ี่ ่ ี จบวิศวะก็อาจจะถนั ดลงทนในหุ ้นทเป็นอสังหา หรอวาพวกสายการผลต ุ ี่ ื ่ ิ ี ื ี ึ่ ่ ี ุ ิ ี่ ่ .. หรอบางคนเองมอาชพแบบหนงแตอาจจะมความเข ้าใจธรกจทตาง ้ ่ จากสายตัวเอง ก็ได ้ ขึนอยูกบว่าความรู ้ทีสงสมมานั นสวนใหญ่เป็ นแนว ้ ่ ั ่ ั่ ่ ่ ุ ี ั ี่ ไหน ผมเองก็ค ้นพบวาตัวเองสวนใหญจะลงทนได ้ดกบหุ ้นทเป็นพวก ่ ่ ผลตแนววศวะ เชนพวกหุ ้นรับเหมา หุ ้นรับจ ้างผลต เป็น 2 กลุมทีผม ิ ิ ิ ่ ่ ี ึ่ เชยวชาญนสด ซงก็โชคดซะด ้วยทหุ ้นพวกนในตลาดมให ้เลอกเลนเยอะ ี่ ุ ี ี่ ี้ ี ื ่ ่ มาก ผมว่าเกินครึงได ้ พอผมรู ้ว่าความถนั ดของผมคือหุ ้น 2 ประเภทนี้ .. เลยทําให ้การ screen หุ ้นของผมนันงายขนมาก เพราะหุ ้นทงตลาดมกวา 400 ตัว การทจะมา ้ ่ ึ้ ั้ ี ่ ี่ ี ่ นั่งไลดทละตัวก็จะเป็นการเสยเวลา เวลาดหุ ้นสวนใหญ่ ถ ้าเป็นกลมนอก ่ ู ี ู ุ่ ทีผมถนัดผมก็จะตัดทิงออกไปก่อนเลย (จะหนมาสนใจกรณีทมคนบอก ่ ้ ั ี่ ี วามันดจรงๆ หรอมันเห็นเดนชดวาดมากๆ) หุ ้นกลุมทีผมไม่ยงเลยคือ ่ ี ิ ื ่ ั ่ ี ่ ่ ุ่ ั กลมเกษตร กลมการเงน กลมธนาคาร กลมอสงหา ฯลฯ นอกจากจะ ุ่ ุ่ ิ ุ่ ุ่ สามารถลดจํานวนหุ ้นได ้แล ้วก็ยังลดเวลาในการอานข ้อมลหาความรู ้ ่ ู ื ด ้วย .. เพราะปกตใน 1 วันผมจะต ้องอ่านหนั งสอพิมพ์ให ้จบ 1 เล่ม ถ ้า ิ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 233 ~

ี ต ้องมานั่งอานทกขาวก็เสยเวลาพอสมควร ผมจะก็เลกเฉพาะขาวทมัน ่ ุ ่ ิ ่ ี่ ่ น่าจะมผลกระทบกับหุ ้น 2 กลุมทีผมถนัดเท่านัน อย่างเชน ข่าววันนี้ ี ่ ่ ้ "แบรนดรังนกร่วมวันแมดันยอด" ผมจะหนมาอานก็ตอเมอมเวลาเหลอ ์ ่ ั ่ ่ ื่ ี ื ั ื ิ ์ ่ จรงๆ หรอขาวอสงหาทเห็นอยตามหน ้าหนังสอพมพสวนใหญ่ ผมก็ไม่ ิ ื ่ ี่ ู่ ึ ่ ่ คอยอานเทาไหร่ เพราะรู ้สกวาอานไปก็คงไมได ้นํามาใช ้ (จรงๆกอนหน ้า ่ ่ ่ ่ ิ ่ นผมพยายามทําความเข ้าใจธรกจอสังหามานานพอสมควร แตอาน ี้ ุ ิ ่ ่ ึ ่ เทาไหรก็ยังรู ้สกวามันยากเกนความสามารถจรงๆ หลังจากพยายาม ่ ่ ิ ิ มารวมปี ผมก็หมดความอดทน เอาเวลาไปอ่านความรู ้ในแนวทางทีเรา ่ ่ ถนัดให ้มันเจาะลึกเพิมขึนดีกว่า) ่ ้ ่ ข ้อดของการกําหนดกรอบความถนัดสวนตัวนอกจากจะทําให ้ไมต ้อง ี ่ ี ิ่ ี่ เสยเวลาไปติดตามสง ทเราไมถนัด และเหลอเวลามา focus กับธุรกิจที่ ่ ื ่ เราถนัด หุ ้นทีเราถนัดได ้เต็มที่ ยังทํา ให ้ตัวเองไม่หลงไปลงทุนในหุ ้นที่ ึ่ ุ ตัวเองไมมความเข ้าใจเพยงพอ .. ซงเป็นหลักสําคัญของการลงทนแบบ ่ ี ี ั ุ เน ้นคณคา ผมลองมานั่งสงเกตตัวเองดู เมอไหรก็ตามทเลนหุ ้น ุ ่ ื่ ่ ี่ ่ ่ ่ ี นอกเหนอจาก 2 กลุมนี้ ผมมักจะได ้ผลตอบแทนทีไม่ดเท่าไหร่ และไม่ ื ค่อยมีความสบายใจในการลงทุนเท่าทีควร ่ หุ ้นบางทีหุ ้นขนาดใหญ่บางตัวทีถงอยูในกรอบความถนัดของผม ถ ้าผม ่ ึ ่ ่ ้ มีเวลาไม่นานบางทีผมก็อาจจะไม่สนใจก็ได ้ .. เพราะหุ ้นตัวใหญๆนัน ิ มักจะมธรกจเยอะแยะเต็มไปหมด มบรษัทยอยหลายสบ .. ผมเคยพูด ี ุ ิ ี ิ ่ กับพีคนนึงทีปรึกษาหุ ้นตัวใหญ่กบผมว่า "ผมขีเกียจดูตัวนีแหละพี่ .. ่ ่ ั ้ ้ กวาจะวเคราะหตัวนเสร็จ ผมเอาเวลาไปวเคราะหหุ ้นตัวเล็กๆงายได ้ 5 ่ ิ ์ ี้ ิ ์ ่ ตัวเลย" ........... เพราะฉะนันแล ้ววาการกําหนดกรอบการลงทนนเป็นเรองสําคัญเอามากๆ ้ ่ ุ ี่ ื่ ถ ้าใครกรอบใหญก็ได ้เปรยบ เพราะจะมหุ ้นให ้เลอกเยอะหน่อย ถ ้าใครม ี ่ ี ี ื ี ี ี ี ี ื่ กรอบเล็กก็ไมใชวาจะเสยเปรยบจะทเดยว เพราะจะได ้เปรยบในเรอง ่ ่ ่ ึ ี ึ ิ่ ึ้ ่ ของการ focus ศกษาความถนัดของตัวเองให ้ลกยงขน นอกเสยจากวา ่ ี ิ จะถนัดในธุรกิจทีมันหาหุ ้นในตลาดไม่ได ้เลยเชนถนัดธุรกิจ ประกันชวต ่ ึ่ ี ื ู่ ่ ี ้ .. ซงในตลาดมให ้เลอกอยแคตัวเดยว .. แบบนีคงต ้องเจียดเวลาไป
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 234 ~

ขยายกรอบความรู ้ตัวเองให ้มากขนบ ้าง ึ้ โดยสรปแล ้ว ถ ้าใครมเวลาจํากด ให ้เลอกลงทนเฉพาะในกรอบความ ุ ี ั ื ุ ถนัดของตัวเองจะดทสด ี ี่ ุ แต่ ถ ้าใครมเวลาเหลอ คณม ี 2 ทางเลอกครับ คอ เจาะความถนัดของ ี ื ุ ื ื ตัวเองให ้ลกยงขนไปอก (กรณีทหุ ้นทอยภายในกรอบของเรานันมมาก ึ ิ่ ึ้ ี ี่ ี่ ู่ ้ ี ื ่ พอ) หรอ อานหนังสอ อานขาวเยอะๆ เพอขยายกรอบความถนัดใน ื ่ ่ ื่ กว ้างขน (กรณีทหุ ้นทมในกรอบความถนัดเดมของเรานันมน ้อย ึ้ ี่ ี่ ี ิ ้ ี จนเกนไป) ิ วันนีอาจจะเขียนงงๆไปหน่อยนะครับ เพราะเขียนไปทําอย่างอืนไป ้ ่ หลายๆอยางพร ้อมๆกน ่ ั ่ ่ ปล. ภาษาลงทนแบบฝรั่งเทๆเค ้าเรยกไอ ้ความถนัดสวนตัววา Circle of ุ ่ ี Competence ครับ เผือไปอ่านเจอจากทีอนจะได ้เข ้าใจตรงกัน ่ ่ ื่

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 235 ~

Saturday, July 21, 2007

P/E P/BV และ ROE
ื ถ ้าใครได ้ลงทนในแนว VI มานานระดับหนง หรอได ้อานหนังสอท ี่ ุ ึ่ ื ่ เกยวกบแนวทางการลงทนแบบเน ้นคณคาทังของไทยและ ของฝรั่ง ี่ ั ุ ุ ่ ้ ่ น่าจะคุ ้นเคยกบอตราสวน 3 ตัวทีเขียนไว ้ทีชอเรืองในวันนี้ ... ยังไง ั ั ่ ่ ื่ ่ สําหรับคนทอาจจะยังเป็นมอใหมผมจะขอทบทวนความหมายของ ี่ ื ่ ่ อตราสวนทัง 3 ตัวอกรอบนะครัย ั ้ ี P/E - ยอมาจาก Price/Earning per Share ถ ้าสมมตวากําไรของ ่ ิ ่ ่ บริษัทไมเตบโตเลย P/E จะหมายถึงระยะเวลาคืนทุน เชน P/E 5 เท่า ่ ิ หมายถึงระยะเวลาลงทุน 5 ปี ... P/E นียงตํ่ายิงดีครับ ่ ิ่ ่ ึ่ P/BV - ยอมาจาก Price/Book Value ซง Book Value นีจริงๆก็คดมา ่ ่ ิ ่ ื้ จากสวนของผู ้ถอหุ ้น (Equity) หารด ้วยจํานวนหุ ้น ... ยิงเราซอหุ ้นได ้ตํ่า ื ่ ื้ ่ ่ ่ กว่า BV มากเทาไหร่ (P/BV ตํา) ก็หมายความวาเราสามารถซอหุ ้นได ้ ี ึ่ ิ ในราคาตํ่ากวามลคาทางบัญชของบรษัท ซงตามตําราทั่วๆไปก็จะบอก ่ ู ่ ้ ื วา P/BV ยิงตํ่ายิงดี ตัวเลขมาตราฐานทีมักจะใชเป็ นฐานก็คอเลข 1 เท่า ่ ่ ่ ่ ่ ROE - ยอมาจาก Return on Equity หรอกําไรสทธหารด ้วยสวนของผู ้ ่ ื ุ ิ ่ ั ้ ่ ถอหุ ้น เป็นอตราสวนท ี่ Buffett นันให ้ความสําคัญคอนข ้างมาก ื ความหมายของ ROE นันเป็นตัวทบงบอกวาเงนทบรษัทนันเก็บเอาไว ้ ้ ี่ ่ ่ ิ ี่ ิ ้ ทกบาทนันบรษัทสามารถ นํ าไปทําให ้งอกเงยได ้ในอัตราผลตอบแทน ุ ้ ิ เทาไหร่ ... เพราะฉะนัน ROE ยิงสูงก็ยงดี ตัวเลขมาตราฐานทีมักจะใช ้ ่ ้ ่ ิ่ ่ กนคอความสงกวา 12-15% อยางตอเนองหลายๆปี ั ื ู ่ ่ ่ ื่ ิ่ ่ ื ที่ กล่าวไปข ้างต ้นก็เป็ นสงทีหนังสอทั่วๆไปให ้ความหมายไว ้ แต่ไม่คอย ่ ั มใครพดถงความสมพันธของ Ratio ทัง 3 ตัวนซกเทาไหร่ .. ผมจะลอง ี ู ึ ์ ้ ี้ ั ่ ผกสตรให ้ดกนนะครับ ู ู ู ั
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 236 ~

P/E = Price/EPS = Price/(Net Profit/Number of Share) P/BV = P/BV = Price/(Equity/Number of Share) ROE = Return/Equity = (Net Profit/Equity) ลองเอาผูกกันดูนะครับ จะได ้ P/BV = P/E x ROE ื จากทีหนังสอทั่วไปบอกว่าหุ ้นทีดจะต ้องมี P/E ตํา P/BV ตํา ROE สง ่ ่ ี ่ ่ ู ่ ลองมาใสในสตรจะเห็นวามันมความขัดแย ้งกันอยพอสมควร ู ่ ี ู่ 1. สมมติวาให ้หุ ้นตัวหนึงมี P/E คงทีท ี่ 10 เทา ถ ้า ROE เท่ากับ 5% ่ ่ ่ ่ หรือ 0.05 จะได ้ P/BV 0.5 ก็จะเห็นวา P/E หุ ้นตัวนีอยูในระดับกลางๆ ่ ้ ่ ไม่สงไม่ตําไป P/BV ก็ตําเพยง 0.5 ก็ถอวาถกมาก แต่ ROE ท ี่ 5% นัน ู ่ ่ ี ื ่ ู ้ จรงๆแล ้วถอวาตํ่ามาก ิ ื ่ 2. สมมติให ้หุ ้นอีกตัวหนึงม ี P/E เท่ากับ 10 เหมอนกัน ROE 20% ่ ื ึ่ P/BV จะเทากบ 2 ซงจะเห็นวาถ ้ามองจาก P/BV นันอาจจะมองวาหุ ้น ่ ั ่ ้ ่ ี ึ ราคาไมถกแล ้ว เพราะแพงกวามลคาทางบัญชถง 1 เท่า แต่ถ ้ามองใน ่ ู ่ ู ่ แง่ของ ROE ทีสงถึง 20% ก็จะเห็นว่าหุ ้นตัวนีมคณภาพดีมากๆตัวหนึง ่ ู ้ ี ุ ่ ื้ แล ้ว ปัญหาก็คอเราจะเลอกซอหุ ้นตัวไหนดเบอร์ 1 หรอเบอร์ 2 เพราะ ื ื ี ื จากสตรข ้างต ้นจะเห็นวา P/BV ตํากบ ROE สงนันมักจะไมมาด ้วยกน ... ู ่ ่ ั ู ้ ่ ั ่ ่ เราจะต ้องเลอกอยางใดอยางหนง ในมมมองของผม สวนใหญการ ื ่ ่ ึ่ ุ ลงทุนทีผานมาทีทําให ้ผมประสบความสําเร็จอยูซํ้าๆคือหุ ้นประเภท 2 ที่ ่ ่ ่ ่ ม ี ROE สงแม ้จะม ี P/BV สง ... เพราะฉะนันเวลาลงทนจรงๆ ผมแทบจะ ู ู ้ ุ ิ ่ ไม่ได ้มอง P/BV เลยครับ สวนใหญก็จะมอง P/E ROE และอนาคตของ ่ ึ่ ้ บริษัทซะมากกว่า ซงตอนนีมาดูหุ ้นใน Port ของผม 4 ตัวก็เป็ นหุ ้นทีม ี ่ P/BV อยในระดับ 3-4 เทาทงนัน (มเพยงตัวเดยวท ี่ P/BV ประมาณ 1 ู่ ่ ั้ ้ ี ี ี เทาหน่อยๆ) และ ROE ประมาณ 30-40% ่ สาเหตุ ทผมเลอกหุ ้นทม ี ROE สงมากกวาหุ ้นทม ี P/BV ตํา เพราะการ ี่ ื ี่ ู ่ ี่ ่ ลงทนแบบเน ้นคณคานันก็แบงออกเป็น 2 แนวหลักๆคอแนวเกรแฮมท ี่ ุ ุ ่ ้ ่ ื ึ่ ื้ เน ้นหุ ้นทราคาถกเพยงอยางเดยว ซงจะเน ้นการซอหุ ้นท ี่ P/BV ตํา P/E ี่ ู ี ่ ี ่ ตํา และแนวที่ 2 คอแนว Buffett ทเน ้นหุ ้นทมคณภาพสงราคาเหมาะสม ่ ื ี่ ี่ ี ุ ู www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 237 ~

คอซอทม ี ROE สงอยางตอเนองและมแนวโน ้มจะดตอไป ในขณะท ี่ ื ื้ ี่ ู ่ ่ ื่ ี ี ่ P/E ก็ไม่แพงมากเกินไป การลงทนทัง 2 แนวนันถ ้าจรงๆแล ้วผมวา ุ ้ ้ ิ ่ ้ ใชได ้ดีทังคู่ แตจากผลงานของทังบัฟเฟตเทยบกบเกรแฮมก็จะเห็นวา ้ ่ ้ ี ั ่ แม ้เกรแฮมจะทําผลงานได ้ด ี แต่ Buffett นันทําผลงานได ้ดีกว่ามาก ... ้ ื้ แล ้วเมอไหรเราถงจะควรซอหุ ้นทม ี ROE ตําและม ี P/BV ตํา? -ื่ ่ ึ ี่ ่ ่ 1. เมอนักลงทนเป็นนักลงทนทอาจจะไมมความรู ้หรอไมมเวลาตดตาม ื่ ุ ุ ี่ ่ ี ื ่ ี ิ ขาวสาร การลงทนอยางตอเนอง การลงทนในหุ ้นทม ี P/E และ P/BV ่ ุ ่ ่ ื่ ุ ี่ ตําหลายๆตัว (ผมวาอยางตําต ้อง 10 ตัว) เนองจากเป็นการลงทนทม ี ่ ่ ่ ่ ื่ ุ ี่ การพิสจน์มาระดับหนึงแล ้วว่าให ้ผลตอบแทนทีชนะ ตลาดได ้ แต่ ู ่ ่ สําหรับคนทมความรู ้ในด ้านการลงทนด ้านธรกจและต ้องการ ี่ ี ุ ุ ิ ื้ ผลตอบแทนทีสง กวาผมวาการซอหุ ้น P/BV ตําคงไมใชคําตอบทด ี ่ ู ่ ่ ่ ่ ่ ี่ เทาไหร่ ่ ั 2. เมอเราเจอหุ ้นทมพนฐานเปลยนแปลงในทางทดขนอยางชดเจน ื่ ี่ ี ื้ ี่ ี่ ี ึ้ ่ สมมติมหุ ้นตัวหนึงในอดีตอาจจะมีผลกําไรทีไม่คอยดีทําให ้มีคา ROE ี ่ ่ ่ ่ ่ ี ู ี ่ ิ ี ื้ ตําอยนาน คา P/BV แตถ ้าเรามข ้อมลเพยงพอวาบรษัทมพนฐานท ี่ ่ ู่ ่ ่ ี ุ ่ เปลยนไปเชนมการลงทนใน โครงการบางอย่างทีได ้ผลดีมากและ ี่ ึ่ สามารถสร ้างกําไรในอนาคตได ้เป็นกอบเป็นกํา ซง ROE ในอนาคตจะ ี ี้ ี่ เพมสงขน ถ ้าเรามโอกาสได ้เจอหุ ้นแบบนโอกาสทจะกําไรหลายๆ ิ่ ู ึ้ ้ ่ ่ เทาต ้วนันมสงมาก หุ ้นพวกนีเห็นได ้บ่อยๆในกลุมธุรกิจวัฏจักร ทีอยู่ ่ ้ ี ู ่ ุ ่ ในชวงตํ่าสดของ Cycle และกําลังมีแนวโน ้มทีด ี ในอดีตก็จะเห็นหุ ้นเรือ ่ ั เมอหลายๆปีกอนม ี ROE ตํามากๆ P/BV ก็ตํามากๆเชนกน จนคาระวาง ื่ ่ ่ ่ ่ ื้ เพิมขึน ROE ก็เพิมขึนสูงถึงระดับ 100% ใครได ้ซอหุ ้นพวกนไว ้ลงทน ่ ้ ่ ้ ี้ ุ ระยะยาวจนปั จจุบันน่าจะทํากําไรได ้หลาย 10 เทาภายในระยะเวลาไม่ ่ นานมากนัก จรงๆแล ้วคา ROE นยังมความหมายลกๆทสามารถเขยนได ้อกเยอะเลย ิ ่ ี่ ี ึ ี่ ี ี .. ยังไงผมจะเก็บเอาไว ้ต่อในคราวหน ้าละกันนะครับ ..

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 238 ~

Monday, July 30, 2007

ROE (ตอ) ่
เมอบรษัทใดๆ ก็ตามทําธรกจมกําไร บรษัทมทางเลอกหลักอยู่ 4 ทาง ื่ ิ ุ ิ ี ิ ี ื ในการจัดสรรเงนดังกลาว ได ้แก่ ิ ่ 1. เก็บเงนไว ้ลงทนตอ - ถ ้าบรษัทมแผนในการลงทนและคดวาการเก็บ ิ ุ ่ ิ ี ุ ิ ่ กําไรเอาไว ้ลงทนตอจะทําให ้บรษัท มกําไรในอนาคตทีดขนก็เป็ น ุ ่ ิ ี ่ ี ึ้ ทางเลอกทด ี ื ี่ 2. เก็บเงนไว ้จ่ายคนหนี้ - ถ ้าบรษัทมหนสนมากเกนไป หรอภาระ ิ ื ิ ี ี้ ิ ิ ื ี่ ่ ดอกเบยสงซงทําให ้บรษัทความเสยงมาก บรษัทก็ควรเก็บเงนบางสวน ี้ ู ึ่ ิ ิ ิ ี่ ไว ้จ่ายคืนหนีสนเพือลดภาระดอกเบียและลดความ เสยง ้ ิ ่ ้ ้ ิ 3. จายออกมาเป็นเงนปันผล - ถ ้าบรษัทไมมแผนในการใชเงนลงทน ่ ิ ิ ่ ี ุ การจ่ายเงนสดคนออกมาให ้กบผู ้ถอหุ ้นก็เป็นทางเลอกทด ี เพราะการท ี่ ิ ื ั ื ื ี่ บรษัทเก็บเงนสดไว ้กบบรษัทมากๆ โดยเอาเงนไปฝากธนาคารจะให ้ ิ ิ ั ิ ิ ผลตอบแทนทตํ่า สจายออกมาเป็นเงนปันผล แล ้วให ้ผู ้ถอหุ ้นเอาเงนไป ี่ ู้ ่ ิ ื ิ ลงทนตอเองจะดกวา ุ ่ ี ่ ื้ 4. ซอหุ ้นคน - กรณีทบรษัทมเงนสดเหลอและไมมแผนในการลงทน ื ี่ ิ ี ิ ื ่ ี ุ พร ้อมกบการทราคาหุ ้นของบรษัทนันมมลคาตํากวามลคาทแท ้จรง ั ี่ ิ ้ ี ู ่ ่ ่ ู ่ ี่ ิ ื้ ิ ื บรษัทนันอาจจะกําไรทเหลอมาซอหุ ้นของบรษัทคน เพือทําให ้จํานวน ิ ้ ี่ ื ่ ึ ู ึ้ หุ ้นน ้อยลง กําไรต่อหุ ้นก็จะดีขน รวมถงปันผลในอนาคตก็จะสงขนเพราะ ึ้ ตัวหารน ้อยลง ทางเลอกทัง 4 วธนันสามารถแสดงถงวธการบรหารจัดการกบเงนของ ื ้ ิ ี ้ ึ ิ ี ิ ั ิ บรษัทได ้เป็นอยางด ี และทางเลอกทัง 4 นันก็มผลกระทบกบคา ROE ิ ่ ื ้ ้ ี ั ่ โดยแสดงเป็นตัวอยางได ้ดังนี้ ่ บริษัท A - อยูในธุรกิจทีมการเติบโตอย่างต่อเนือง บรษัทเห็นวาการเก็บ ่ ่ ี ่ ิ ่ ผลกําไรไว ้ลงทุนต่อจะให ้ผลตอบแทนทีดกว่า บรษัทจงไมจายเงนปัน ่ ี ิ ึ ่ ่ ิ ผลออกมาและเก็บเงนไปลงทนทังหมด ถ ้าเราดจาก ROE จะเห็นวาคา ิ ุ ้ ู ่ ่ E จะเพิมขึนเรือยๆเพราะบริษัทกําไรจะไปทําให ้ E เพิมขึน (เพราะ ่ ้ ่ ่ ้ ่ ี ื่ ิ บริษัทไม่ได ้จ่ายเป็ นเงินปั นผลออกมา) แตในขณะเดยวกันเมอบรษัท www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 239 ~

ลงทุนเพิมขึนรายได ้ก็เพิมขึน กําไร (Return) ก็เพมขน เพราะฉะนัน ่ ้ ่ ้ ิ่ ึ้ ้ ROE ของบรษัท A จะยังคงสูงต่อไป ตราบใดก็ตามทีบริษัท A สามารถ ิ ่ นําไปลงทนได ้อยางเหมาะสม (สูงกว่าค่า ROE เดมของบรษัท) หุ ้น A ุ ่ ิ ิ จะถอวาเป็นหุ ้น Growth Stock ทีน่าลงทุนตัวหนึง ื ่ ่ ่ ่ บริษัท B - อยูในธุรกิจทีผานชวงลงทุนครังใหญ่มาไม่นาน ในอดต ่ ่ ่ ้ ี บรษัทต ้องลงทนขยายกําลังการผลตครังใหญเพอให ้สอดคล ้องกบ ิ ุ ิ ้ ่ ื่ ั ิ ่ ความ ต ้องการสนค ้าของบรษัทจนทําให ้ในชวงหลายปีทผานมาบรษัท ิ ี่ ่ ิ ิ้ ่ ต ้องกู ้หนยม สนเป็นจํานวนมากทําให ้อตราสวน D/E ของบรษัทเพม ี้ ื ั ิ ิ่ ี สงขนถง 2.5 เท่า บรษัทเห็นวาการมหนสนมากจะทําให ้ความเสยงของ ู ึ้ ึ ิ ่ ี ี้ ิ บรษัทนันสงเกนไป บริษัทจึงเก็บผลกําไรไว ้คืนหนีสนเพือลด D/E ลง ิ ้ ู ิ ้ ิ้ ่ ให ้อยูในระดับทียอมรับได ้ จะเห็นว่าทางเลือกนีทําให ้ค่า E เพิมขึน ่ ่ ้ ่ ้ ่ (เพราะกําไรแล ้วไมจายออกมาเป็นปันผล) แต่อย่างไรก็ ทั่วไปเมือ ่ ่ ่ บรษัทมการลงทนครังใหญแนวโน ้มรายได ้ของบริษัทมักจะอยูใน ชวง ิ ี ุ ้ ่ ่ ขาขึน (ถ ้าบรษัทคาดการณ์ถก) ทําให ้กําไรมแนวโน ้มเพมขนคา ROE ก็ ้ ิ ู ี ิ่ ึ้ ่ ้ ้ ่ ี จะคงอยูในระดับสูง การคืนหนีก็จะทําให ้บริษัทนันมีผลตอบแทนทีดใน ่ ี่ ั ่ ้ ่ ระดับความเสยงทีลดลงได ้ บริษัท B นันจะเห็นตัวอยางได ้ชดเจนจาก ่ ึ้ หุ ้น cycle ในชวงต ้อนๆของวงจรขาขนบรษัทจะลงทนเป็นจํานวนมาก ิ ุ แล ้วคอยมาคนหนทหลัง ถ ้าทกอยางเป็นไปตามทคาดหุ ้น B ก็น่าลงทุน ่ ื ี้ ี ุ ่ ี่ ไมน ้อยเหมอนกัน ่ ื บริษัท C - อยูในธุรกิจทีอมตัวแล ้ว แทบไม่มการเติบโต รายได ้และ ่ ่ ิ่ ี กําไรคงทมาหลายปี แตในขณะเดยวกนเมอบรษัทไมเห็นการเตบโต ี่ ่ ี ั ื่ ิ ่ ิ บรษัทจงไมจําเป็นต ้องลงทน เพิมเติมทําให ้สามารถจ่ายปั นผลได ้ ิ ึ ่ ุ ่ ่ ่ ่ ่ ้ 100% ถึงแม ้ว่ากําไรจะไม่เพิม (R คงที) แต่คา E ก็ไม่เพิมขึนด ้วย ่ ั ึ ่ ี ่ เชนกน (ได ้กําไรมาเท่าไหร่ก็จ่ายปั นผลหมด จงไมมสะสมเป็นกําไร) คา ROE ก็จะคงทีตอไป ถ ้า ROE ของบรษัทอยในระดับสงอยางตอเนอง ่ ่ ิ ู่ ู ่ ่ ื่ ่ ั ่ ี่ ุ ี เชน 15% ติดต่อกนนานๆ หุ ้น C จะจัดได ้วาเป็นหุ ้นปันผลทน่าลงทนอก ตัวหนึง ่ ื ั ิ ุ ่ ื่ ิ ่ บริษัท D - เหมอนกบบรษัท C ทกประการ แตเนองจากผู ้บรหารเห็นวา
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 240 ~

หุ ้น D ในกระดานนันมราคาถกมาก แทนทบรษัทจะจายออกมาเป็นเงน ้ ี ู ี่ ิ ่ ิ ื้ ่ ปั นผล บรษัทจงซอหุ ้นคนจากตลาดแทน การซอหุ ้นคนนันทําให ้สวน ิ ึ ื้ ื ื ้ ื้ ้ ิ ทุนนันลดลง (ค่า E ลดลง) ถ ้าบรษัทซอหุ ้นคนทกปีโดยใชเงนเทากบ ้ ิ ื ุ ่ ั กําไรทีทําได ้ในแต่ละปี คา E จะคงทไปเรอยๆ ถงแม ้คา R จะไม่เพิมขึน ่ ่ ี่ ื่ ึ ่ ่ ้ แต่ ROE ของบรษัทจะยังคงอยในระดับเดมได ้ตอไป ิ ู่ ิ ่ ถ ้า หุ ้นทัง 4 ตัวนันมคา ROE ทีสงอยูแล ้ว และบริษัทสามารถใช ้ ้ ้ ี ่ ่ ู ่ ทางเลอกทัง 4 ในการบรษัทเงนเพอทําให ้คา ROE ไมลดตําลงจากเดม ื ้ ิ ิ ื่ ่ ่ ่ ิ ได ้ หุ ้นทัง 4 ตัวนั นจะจัดได ้ว่าเป็ นหุ ้นทีน่าลงทุนได ้ทังหมด ้ ้ ่ ้ ั ้ วนนี้ ดเรองจะคอนข ้างซบซอนหน่อยนะครับ ผมพยายามหาทางอธบาย ั ู ื่ ่ ิ ให ้ง่ายแล ้วก็ยังทําได ้เต็มทีแค่นี้ ถ ้าให ้พดให ้ฟังอาจจะเข ้าใจงายกว่า ่ ู ่ ้ ั ่ พิมพ์เองมันชา เอาวาถ ้าใครสงสยสวนไหนลองถามๆกนมาดนะครับ ่ ั ู

ROE ก ับ D/E
ั ึ่ มีแถมให ้อีกหน่อย เกียวกับความสมพันธ์ของ ROE กบ D/E ซงคงหา ่ ั ื อ่านจากหนังสอทั่วไปไม่ได ้นะครับ เพราะผมคิดของผมเอง ... ปกต ิ ผมจะชอบลงทนในหุ ้นทมคา ROE อยูในระดับสูงอย่างต่อเนือง ุ ี่ ี ่ ่ ่ เพราะอยางทกลาวไปวาคา ROE ทสงสมําเสมอนันแสดงให ้เห็นวา ่ ี่ ่ ่ ่ ี่ ู ่ ้ ่ ้ ิ บรษัทใชเงนได ้อยางเหมาะสม แตอยางไรก็ตามอาจจะมบางบรษัทท ี่ ิ ่ ่ ่ ี ิ สามารถทําให ้คา ROE นันสงได ้โดยการกู ้เงนมาลงทนเยอะๆ การกู ้เงน ่ ้ ู ิ ุ ิ เยอะขึนจะทําให ้ค่า D/E (dept/equity) สงซงคา D/E นีแสดงถึงความ ้ ู ึ่ ่ ้ ี่ เสยงทางการเงนของบรษัท เมือเข ้ามาลงทุนหลายๆคนคงจะได ้ยินที่ ิ ิ ่ ่ เค ้าบอกกันวา "High Risk High Return" กันใชไหมครับ ในการ ่ วิเคราะห์บริษัทเองผมก็ให ้ความสําคัญกับประโยคนีเชนกัน คอถ ้าบรษัท ้ ่ ื ิ มคา D/E ทสง บรษัทก็ควรจะมคา ROE ทีเพิมสูงขึนด ้วย แต่ถ ้าผมไป ี ่ ี่ ู ิ ี ่ ่ ่ ้ เจอบรษัทไหนทมแนวโน ้มคา D/E สงขนเรอยๆ แล ้ว ROE นันไม่ ิ ี่ ี ่ ู ึ้ ื่ ้ เพิมขึน (อาจจะคงทีหรือลดลง) ผมจะถอวาเป็นหุ ้นทควรระวัง เพราะคา ่ ้ ่ ื ่ ี่ ่ D/E ทสงแสดงวา High Risk ถ ้า ROE ไม่เพิมขึน แสดงว่า Low ี่ ู ่ ่ ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 241 ~

Return หุ ้นแบบนีหลีกเลียงไว ้ดีกว่า แต่ในทางกลับกันถ ้าเจอหุ ้นท ี่ D/E ้ ่ ลดลงแต่ ROE เพมขน แบบนต ้องรบตระครบเอาไว ้เพราะเราจะได ้หุ ้น ิ่ ึ้ ี้ ี ุ Low Risk High Return มาประดับ Port ปล. ค่า ROE ในแต่ละปี อาจจะผันผวนได ้พอสมควร เพราะฉะนั นเราไม่ ้ ควรให ้คา ROE รายปีมาหลอกเราได ้ ควรจะตรวจสอบย ้อนหลังไป ่ ้ หลายๆปีเพอให ้เห็นแนวโน ้มของมัน จะได ้นํามาใชได ้ถกต ้อง ื่ ู

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 242 ~

Wednesday, September 05, 2007

โครงสรางผถอหน ้ ู้ ื ุ้
โครงสร ้างของผู ้ถอหุ ้นนับเป็นอกปัจจัยหนงทผมชอบดเมอคดทจะ ื ี ึ่ ี่ ู ื่ ิ ี่ ึ่ ลงทนใน หุ ้น ซงการดโครงสร ้างของผู ้ถอหุ ้นก็หาดได ้งายๆจากทังเวป ุ ู ื ู ่ ้ set หรือว่า settrade ่ หุ ้นทผมชอบลงทนด ้วยเป็นระยะเวลานานสวนใหญมักจะมโครงสร ้างท ี่ ี่ ุ ่ ี ึ่ ื คล ้ายๆกันคอ ผู ้บรหารหลักของบรษัทนันเป็นผู ้ถอหุ ้นรายใหญ่ ซงถอหุ ้น ื ิ ิ ้ ื ั ่ อย่างมีนัยสําคัญ คําว่านัยสําคัญในทีนอาจจะดูจากสดสวนในการถือหุ ้น ่ ี้ ่ เชนถ ้าผู ้บรหารถอหุ ้นอยซัก 50% แบบนีแสดงว่าผู ้บริหารนันรวมหัวจม ิ ื ู่ ้ ้ ่ ท ้ายไปกับเรา กจการดหุ ้นขนเค ้าก็รวยกบเรา กจการแยหุ ้นลงเค ้าก็จน ิ ี ึ้ ั ิ ่ ลงกับเรา เพราะฉะนันการทผู ้บรหารถอหุ ้นอยเยอะๆจะทําให ้เค ้าม ี ้ ี่ ิ ื ู่ Motivation ในการทํางานสงกวาบรษัททผู ้บรหารรับเพยงเงนเดอน ู ่ ิ ี่ ิ ี ิ ื อยางเดยว ่ ี ั ่ ื นอกจากสดสวนการถอหุ ้นเยอะๆแล ้วยังมอกอยางทควรดถอถงแม ้วา ี ี ่ ี่ ู ื ึ ่ ผู ้บรหาร ถอหุ ้นอยเยอะๆก็จรงๆ แตถ ้าหุ ้นนันมขนาดเล็กเทยบกบกจการ ิ ื ู่ ิ ่ ้ ี ี ั ิ อนๆของเค ้าแล ้ว การถือหุ ้นเยอะก็อาจจะเรียกได ้ว่าไม่มนัยสําคัญก็ได ้ ื่ ี ่ ื่ เชน ผู ้บรหารชอดังทมธรกจนอกเหนอจากหุ ้นดังกลาวอยู่ เค ้าอาจจะม ี ี่ ี ุ ิ ื ่ ิ ู่ ื่ ้ ื ทรัพยสนอนๆอยเป็นหลักหลายหมนล ้าน เพราะฉะนันการถอหุ ้น 50% ์ ิ ื่ ของหุ ้นทม ี Market Cap หลักพันล ้านอาจจะไมมความสําคัญตอเค ้าก็ ี่ ่ ี ่ ั ึ่ ่ ี่ ื ี่ ี ิ ได ้ ตัวอยางทเห็นได ้ชดเจนก็คอหุ ้น BJC ทมบรษัท TCC ซงเป็นของ คณเจรญถอหุ ้นอยเยอะถง 50% แต่คดเป็ นเงินแล ้วเทียบอะไรไม่ได ้เลย ุ ิ ื ู่ ึ ิ ิ กบทรัพยหุ ้น ThaiBev ทเค ้ามอยในตลาดสงคโปร ์ ั ์ ี่ ี ู่ นอกจากผู ้บรหารรายหลักจะถอหุ ้นในบรษัทแล ้ว ถ ้าผู ้บรหารทานๆอนๆ ิ ื ิ ิ ่ ื่ ในบริษัทก็ถอหุ ้นกันเยอะๆนีผมยิงชอบเข ้าไปใหญ่ แนวคดก็คล ้ายๆกัน ื ่ ่ ิ คอถ ้าผู ้บรหารหลายๆทานในบรษัทมหุ ้นอยู่ การทํางานคงม ี ื ิ ่ ิ ี ิ ิ ั ื ประสทธภาพดกวา ตัวอยางของหุ ้นประเภทนทเห็นได ้ชดคอ ticon และ ี ่ ่ ี้ ี่ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 243 ~

ี ์ snc (ไมได ้ออกมาเชยรหุ ้นนะครับ ตัวอย่างทีผมยกอาจจะวนเวียนอยู่ ่ ่ ไม่กตัว เพราะผมเจาะลกข ้อมลจรงๆก็เฉพาะหุ ้นทผมถอหุ ้นเคยถอ ี่ ึ ู ิ ี่ ื ื ่ เท่านัน) อย่าง ticon นทังผู ้บรหารใหญผู ้บรหารรองก็ถออยเยอะ สวน ้ ี่ ้ ิ ่ ิ ื ู่ ื่ ุ ั snc นีจะเห็นชอคณสมชยผู ้บรหารใหญถออยเยอะ และผู ้ถอหุ ้นใหญท ี่ ่ ิ ่ ื ู่ ื ่ ื่ ชอเป็นญป่ นทงหลายทเห็นอยก็เป็นผู ้บรหารกน ทังนัน นอกจากนยังม ี ี่ ุ ั ้ ี่ ุ่ ิ ั ้ ้ ี้ ผู ้บรหารคนไทยทานอานๆอกหลายทาน ถอหุ ้นทางอ ้อมผานทางบรษัท ิ ่ ่ ี ่ ื ่ ิ snc holding ทถอหุ ้น snc อยประมาณ 50% ี่ ื ู่ ่ หุ ้นทีควรจะหลกเลยงคอหุ ้นทมชองวางให ้ผู ้บรหารโกงได ้งายๆ เชนหุ ้น ่ ี ี ื ี่ ี ่ ่ ิ ่ รับเหมาะกอสร ้าง หุ ้นประมลงาน หุ ้นเกษตร ฯลฯ ทมผู ้บรหารถอหุ ้นอยู่ ่ ู ี่ ี ิ ื ั ่ ในสดสวนทีน ้อย หรือไม่ได ้ถือหุ ้น เพราะหุ ้นพวกนผู ้บรหารจะมแรงจูงใจ ่ ี้ ิ ี ในการผองถายมากเป็นพเศษ เพราะถงบรษํทกําไรดหุ ้นขนผู ้บริหารก็ ่ ่ ิ ึ ิ ี ึ้ ู้ ิ ิ ิ ี ่ ี่ ุ ไม่ได ้รวยด ้วย สเอาเงนออกจากบรษัทด ้วยวธตางๆทนักลงทนอาจจะจับ ไม่ได ้ แบบนจะทําให ้รวยได ้งายกวา ี้ ่ ่ ่ ี่ ี ิ ื ู่ ี่ แตสําหรับหุ ้นทมผู ้บรหารถออยเป็นสัดสวนทน ้อย ก็ไม่ได ้หมายความว่า ่ ื้ ่ ้ ผมจะไม่สนใจซอเลย ถ ้าปั จจัยข ้อดีด ้านอืนๆนั นดีพอผมก็คงจะยกเว ้น เรืองการถอหุ ้นไปได ้บ ้าง .... ่ ื

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 244 ~

Tuesday, September 11, 2007

ตํานานแอร์
่ ในชวงนีมหุ ้นอยูตัวหนึงทีผมติดตามมานาน และถืออยูเป็ นจํานวนมาก ้ ี ่ ่ ่ ่ ื้ รวมถงมคนทรู ้จักหลายคนซอหุ ้นนไว ้พอสมควร ราคากําลังไหลลงอย่าง ึ ี ี่ ี้ น่าตกใจ มคนโทรมาถามผมด ้วยความเป็นกังวลอยางมาก พอดกบพี่ ี ่ ี ั ปรัชญาได ้ตงกระทู ้ในเวป thaivi ไว ้ให ้รวมเขยนตํานานแอร ์ เพราะ ั้ ่ ี ตอนนกลายเป็นหุ ้นทมการพดคยกนอยางมาในเวป ผมเลยถอโอกาส ี้ ี่ ี ู ุ ั ่ ื รวมเขยนตํานานด ้วย พร ้อมไปกบการอธบายให ้เข ้าใจถงหุ ้นตัวนมากขน ่ ี ั ิ ึ ี้ ึ้ เพือให ้คนทีอาจจะยังกังวลกับราคาทีลดลงอย่างมากนั นสบายใจขนแล ้ว ่ ่ ่ ้ ึ้ ได ้ เข ้าใจธุรกิจของหุ ้นตัวนีมากขึน ้ ้ ************************************ มาขอร่วมเขยนตํานานแอรด ้วยคนครับ ี ์ ่ ่ ้ ื ี่ ้ ิ่ วน ทีผมรู ้จักหุ ้น snc ครังแรกคอทงาน oppday ครับ ชวงนัน snc เพง ั เข ้าตลาดมาได ้ไม่นานนั ก น่าจะเข ้ามาปลายๆปี 47 งาน oppday ทมา ี่ ่ ึ่ ้ น่าจะเป็นชวงต ้นปี 48 ซงเป็ นงานแถลงผลประกอบการรายปี ครังแรก ของ snc ท ี่ oppday วันนันถ ้าจําไม่ผดมีลงขวดและพีพไปนั่งฟั งด ้วย ... ้ ิ ุ ่ ี ื้ ั ่ ่ ่ ปกต ิ เวลาผมจะซอหุ ้นซกตัวผมจะต ้องทําการบ ้านมากอนอยางด ี อาน 56-1 อานงบการเงน อานขาวทเกยวข ้องกบบรษัทมาพอสมควร แล ้วจง ่ ิ ่ ่ ี่ ี่ ั ิ ึ ิ ื้ ตัดสนใจซอ แต่สําหรับ snc กลับแปลกไป คือผมได ้ฟั งคุณสามิตต์และ ั ้ คุณสมชยพูดเพียงครังเดียว จริงๆแกยังพูดไม่ทันจบด ้วยซํ้า ผมรีบเดิน ื้ ออกไปนอนห ้องแล ้วซอหุ ้น snc ทันท ี เหตุผลหลักๆทีซอในตอนนั น ่ ื้ ้ น่าจะเป็ น - เป้าหมายการเตบโตของบรษัททคอนข ้างสง ิ ิ ี่ ่ ู ื่ ื - เหตผลในการเตบโตของเค ้าก็ฟังดแล ้วน่าเชอถอและเป็นไปได ้ คอ ุ ิ ู ื บรษัทมข ้อได ้เปรยบตรงทวามต ้นทนการผลตตํ่ากวาลกค ้า และไม่ม ี ิ ี ี ี่ ่ ี ุ ิ ่ ู คแขงโดยตรง วันนันยังจําได ้แมนครับวามคนถามวาคแขงของ snc คอ ู่ ่ ้ ่ ่ ี ่ ู่ ่ ื www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 245 ~

ั ใคร คณสมชยก็ตอบวาคแขงคอลกค ้า เพราะเราจะต ้องทํางานให ้ม ี ุ ่ ู่ ่ ื ู คณภาพทัดเทียมกับลูกค ้าในขณะทีมต ้นทุนทีตํ่า กวา เพอจะให ้ลกค ้า ุ ่ ี ่ ่ ื่ ู นันยกสายการผลตมาให ้ snc ้ ิ - ฐานะทางการเงนด ี ิ - ชอบการตอบคําถามของผู ้บรหาร ิ - และทสําคัญคอชอบการบรหารคนของ snc ไมวาจะเป็นเรองการดงคน ี่ ื ิ ่ ่ ื่ ึ เก่งๆเข ้ามาทํางาน และการสร ้างพนักงานจากภายในด ้วยโครงการ mini MD (แซว woody วาไมใช ่ mini MBA นะครับ) ่ ่ ื้ ผมซอหุ ้น snc ไปได ้จํานวนหนึง ราคาน่าจะอยูประมาณ 3.30-3.40 ่ ่ แล ้วผมก็รอวันไปประชุมผู ้ถือหุ ้นเพราะยังมีคําถามอีกมากมายทีอยากรู ้ ่ เพม เตมเกยวกบ snc วนทไปประชมก็ต ้องถอวามคนเยอะพอสมควร ิ่ ิ ี่ ั ั ี่ ุ ื ่ ี ่ ่ ่ ี เพราะปกตหุ ้นใหมๆทขนาดไมใหญมาก ไมน่าจะมคนเข ้ามาเยอะขนาด ิ ่ ี่ ื ่ ิ ่ ื ั ่ ั ้ นี้ เอ.. หรอวาจะเป็นหน ้าม ้าของบรษัทก็ไมทราบเหมอนกน แตวนนันม ี โอกาสได ้รู ้จักทานผู ้ถอหุ ้น snc รายใหญทานหนง จําไมได ้วาตอนนันม ี ่ ื ่ ่ ึ่ ่ ่ ้ อยูกล ้านหุ ้น แต่ตอนนีทานมีอยูประมาณ 3.4 ล ้านหุ ้น ่ ี่ ้ ่ ่ ในงานประชมผู ้ถอหุ ้นวนนันเกอบผมยงคําถามไมหยดเลย เพราะอยากรู ้ ุ ื ั ้ ื ิ ่ ุ ั เรองเกยวกบ snc มายงขน จนทานประธาน ตอนนั นคุณสมชยยังไม่ได ้ ื่ ี่ ั ิ่ ึ้ ่ ้ ิ ่ ื่ ั เป็นประธาน แตเป็นพชายแก ตงผมวาให ้คนอนเค ้าถามบ ้าง (คําถามวน ่ ี่ นันประมาณ 90% เป็นของผม) แม ้จะเขินๆอยูบ ้าง แต่ก็คุ ้มค่าทีได ้รู ้จัก ้ ่ ่ ่ ้ ั ้ ี่ ่ ึ หุ ้น snc มากยิงขึน วนนันคําตอบททําให ้ผมสบายใจมากๆอยางนงของ snc ก็คอเรองต ้นทน และการเปิดเผยต ้นทนให ้กบลกค ้า ทําให ้การปรับ ื ื่ ุ ุ ั ู ิ ราคาสนค ้านันสามารถผลักภาระไปให ้ลกค ้าได ้เกอบ 100% ไมวา ้ ู ื ่ ่ ทองแดงจะขึนหรือลง ไม่วาจะเงินจะเป็ นอย่างไร snc ก็ไม่ได ้มีความ ้ ่ ี่ ่ ี เสยงอยางมนัยสําคัญ จากข ้อมลนทําให ้ผมเห็นวานอกจากบรษัทจะม ี ู ี้ ่ ิ ต ้นทนตํากวาลกค ้า มความแข็งแกรงทางการตลาดแล ้ว ยังยืนยันให ้เห็น ุ ่ ่ ู ี ่ วาอํานาจการตอรองของลกค ้าตอ snc นันไม่ได ้สูงมากอย่างธุรกิจ oem ่ ่ ู ่ ้ ทั่วๆไป
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 246 ~

ั ึ่ ุ หลังจากประชมในครังนัน ผมได ้ออกมาคุยกับคุณสมชยเพิมเติม ซงคณ ุ ้ ้ ่ ั ึ่ สมชยให ้การต ้อนรับอยางดมากๆ ตอบคําถามทกคําถามได ้เคลยร ์ ซง ่ ี ุ ี ่ ั ่ ข ้อมูลสวนใหญ่ทผมได ้จากคุณสมชยในวันนั นผมเอาไปใสไว ้ใน 100 ี่ ้ คน 100 หุ ้นในหน ้าแรกๆแล ้ว ลองไปตามอานกนได ้ ่ ั ื้ เมอได ้คําตอบเป็นทน่าพอใจแล ้วผมก็ซอหุ ้น snc เพมขนเรอยๆ จนเป็น ื่ ี่ ิ่ ึ้ ื่ อนดับ 1 ของ port ... ั เวลาผานไปแตละไตรมาศ เป็นเวลาหลายไตรมาศ snc ก็ยังคงทําผล ่ ่ กําไรได ้เป็นอยางด ี และมาตอบคําถามในงาน oppday อย่างต่อเนือง ่ ่ ทําให ้ผมเข ้าใจธุรกิจของ snc มากขึนเรือยๆ ยิงผมรู ้จัก snc มากขึน ้ ่ ่ ้ เทาไหร่ ก็ยงชอบหุ ้นตัวนีมากขึนเท่านั น หลังจากนันหุ ้นก็เพมสงขนไป ่ ิ่ ้ ้ ้ ้ ิ่ ู ึ้ ่ ่ เรอยๆ 3.3 3.5 3.8 4 4.5 5.0 5.5 6.0 เมือถึงจุดหนึงผมก็ขายหุ ้น ื่ ่ ิ ่ ่ ออกไป ราคาเทาไหรจําไมได ้ ไมใชเพราะวาบรษัทไมด ี แตเพราะไป ่ ่ ่ ่ ่ เจอหุ ้นตัวใหมทราคาถกกวามากๆ ่ ี่ ู ่ ู ื่ ในปี 49 ผมทํากําไรจากหุ ้นได ้สงมากๆจากหุ ้นตัวอนๆ ในขณะท ี่ snc กลับมีราคาทีไม่คอยจะไปไหนเท่าไหร่ วนเวียนอยูแถวๆ 6-7 บาท บาง ่ ่ ่ ่ ี ั ้ ี้ ุ ี่ ชวงก็มลดลงไปเหลือ 5 บาทต ้นๆบ ้าง ทงนสาเหตน่าจะมาจากการทคน ิ ื่ ิ่ ่ เห็น GPM ของบรษัทลดลงเรอยๆ และเรมเห็นวา snc เองก็คงเป็น ่ ่ ี ั บริษัท oem ทั่วๆไปทีไม่มได ้ความแข็งแกร่งอะไรมาก ทําให ้อตราสวน ในการทํากําไรนันลดลงตํ่าเรอยๆ บวกกับการที่ snc มการลงทนซอ ้ ื่ ี ุ ื้ โรงงานใหมจากระยอง ลงทนเครองจักรผลต metal sheet หรอทโดย ่ ุ ื่ ิ ื ี่ คนเรยกกันวา "เหล็กมหาภัย" ยิงมาฉุดผลกําไรของ snc ไม่ให ้เติบโต ี ่ ่ อยางทควรจะเป็น คนหลายๆคนอาจจะมองวาไมดแล ้ว แต่ในความคิด ่ ี่ ่ ่ ี ื้ ของผม จากการทีตดตามมานานผมกลับเห็นว่านีเป็ นโอกาสซออันดี ผม ่ ิ ่ ื้ จงขายหุ ้นตัวอนๆออกไปหลังจากได ้กําไรมาเยอะ กลับมาซอ snc อก ึ ื่ ี ่ ี ครังแถวๆราคา 7 บาทอยางมนัยสําคัญ ้ ทงนเนองจากผมสามารถตอบ คําถามของ GPM ทีลดลงนันได ้ว่ามา ั ้ ี้ ื่ ่ ้ ึ่ ้ ้ จากสาเหตอะไร ซงแน่นอนว่าเหตุผลนันทําให ้ผมมั่นใจว่า snc นั นมี ุ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 247 ~

อํานาจต่อรองแตกตางจาก oem ทั่วๆไป เพราะ ่ - การท ี่ GPM นันลดลงเพราะวาทองแดงมราคาขนมากจากปี 48 -49 ้ ่ ี ึ้ ้ ขึนมาประมาณ 1 เท่า ทีนลองใชสมมติฐานที่ snc เคยบอกไว ้วาเค ้า ้ ี้ ่ ิ้ สามารถผลักภาระไปให ้ลกค ้าได ้ สมมตวาต ้นทนทอ 1 ชนเทากบ 8 ู ิ ่ ุ ่ ่ ั บาท snc ขายให ้ลกค ้า 10 บาทได ้กําไร 2 บาทหรอ GPM 20% แล ้ว ู ื ราคาทองแดงเพมขนมากทําให ้ต ้นทน snc เพมเป็น 10 บาท snc จง ิ่ ึ้ ุ ิ่ ึ ผลักภาระไปให ้ลูกค ้าแล ้วขายเป็ น 12 บาท ก็ยังกําไร 2 บาท ึ่ เหมอนเดม แตวา GPM ลดเหลอ 16.7% ซงทําให ้ GPM ลดลง คนก็ ื ิ ่ ่ ื ตกใจ - การขาดทนของ Metal Sheet นันคนก็กลัวเพราะเห็นวาจะ Break ุ ้ ่ even มาหลายรอบก็ยังไม่ Break ซะท ี แต่ผมเข ้าใจเพราะว่าบริษัทมี การลงทนเครองจักรตัวนเพมเยอะมากๆ เพราะม ี order มากกวาทคดไว ้ ุ ื่ ี้ ิ่ ่ ี่ ิ ั ี่ ่ ื่ ื่ ี้ ู ่ แต่แรก บวกกบการทตัดคาเสอมเครองจักรตัวนสงมาก (เพือ ้ ื่ ู่ ิ ผลประโยชนทางภาษี) ปกตอายการใชงานเครองจักรอยได ้เกน 10 ปี ์ ิ ุ แต่ snc ตัดเพียง 5 ปี ทําให ้ตัวเลขทีเห็นนั นยิงมีผลขาดทุนมากขึน แต่ ่ ้ ่ ้ ้ มันกลับทําให ้ผมเห็นว่าบริษัทนีไม่ได ้มองถึงตัวเลขระยะสันว่าจะให ้กําไร ้ ี ่ ื่ ู ื่ ี่ ุ มาก แต่ยอมขาดทุนในวันนี้ (ตัดคาเสอมสง) เพอให ้เสยภาษีน ้อยทสด และเป็นผลประโยชนในระยะยาวกบบรษัทมากทสด ์ ั ิ ี่ ุ ้ ุ ่ ้ ี ่ ื่ ่ - การลงทนอยางหนักนันมคนกังวลพอควร เพราะเห็นคาเสอมคาใชจ่าย ั ่ ุ ่ เพิมมากขึนในขณะทีรายได ้ยังไม่เข ้ามา แตคณสมชยบอกพวกเราวา ่ ้ ่ ี ี "แกกําลังเอากุ ้งไปตกมังกร" เราต ้องยอมเสยสละของดๆในวันนี้ (ผล ื่ กําไร) เพือให ้ได ้ของทีดกว่ามากๆ ในวนข ้างหน ้า และผมก็เชอแก ่ ่ ี ั ่ ในชวงต ้นปี 50 หุ ้น snc ก็ยังคงไม่ไปไหนไกลมาก ยังวนเวียนอยูแถวๆ ่ ื่ ่ ี ื ื่ ั ี่ 7 บาทอยู่ ผมเชอวามผู ้ถอหุ ้นจํานวนมากเหนอนหน่ายกบราคาหุ ้นทไม่ ่ ่ ึ ไปไหนมาเกอบ 1 ปี แตผมวาเวลามันคงใกล ้มาถงแล ้วแหละ ื ั ่ ่ หลังจาก oppday แถลงผล Q1 คุณสมชยเริมพูดให ้เราเห็นถึงแผนทีแก ี่ ุ ุ วางเอาไว ้ตังแต่ปีกอน ทแกลงทนมาเยอะๆ ยอมขาดทนมาพักใหญ่ ้ ่ ั และแผนนั นก็ชดเจนมากขึนว่าแกพร ้อมแล ้วทีจะเป็ นผู ้ประกอบแอร์ทม ี ้ ้ ่ ี่ ่ ่ ู ิ ิ้ ่ ต ้นทน ตํากวาลกค ้า เพราะม ี economy of scale เพราะผลตชนสวน ุ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 248 ~

ื้ ิ้ ่ ด ้วยตัวเอง เพราะมคา admin ทตํากวาการจะซอชนสวนมาจากหลายๆ ี ่ ี่ ่ ่ ี ทแล ้วเสยค่า admin หลายๆรอบ ... ราคาหุ ้นก็เริมไต่จาก 7 บาทเป็ น 8 ี่ ่ บาท 9 บาท 10 11 12 13 ในเวลาไมนาน ่ วันทีไป visit บรษัททระยองเป็นวนเสารท ี่ 14 ก.ค. 50 ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ที่ ่ ิ ี่ ั ์ สนใจรวมถงนักวเคราะหจํานวนมากได ้ไปชมการทํางานของ บรษัทด ้วย ึ ิ ์ ิ ตาตัวเอง ผมวาหลายๆคนคงทงในระบบการทํางาน การจัดงานโรงงาน ่ ึ่ ั้ ทีเรียบร ้อย พนักงานทีขยันขันแข็ง การต ้อนรับทอบอนและผุ ้บรหารชน ่ ่ ี่ ุ่ ิ ั ่ ยอดจากวงการแอรและวงการใกล ้เคยงท ี่ คุณสมชยไปจีบมาให ้ชวย ์ ี snc ผมก็คนหนึงละทีประทับใจเป็ นอย่างมาก ่ ่ ั วันนันยังมีคนแซวๆคุณสมชยอยูเลยว่าเมือวาน (วนศกร ์ 13) หุ ้น snc วิง ้ ่ ่ ั ุ ่ ั ั ี้ ์ มาถึง 13 บาท .... แบบนวงสยวนจันทรท ี่ 16 คงจะกลายเป็ น 16 บาท แหง๋ๆ .. ผมเห็นคนพูดติดตลกไป แต่ก็ยังแอบคิดอยูในใจว่ามันอาจจะ ่ เป็ นจริงก็ได ้ เพราะหลังจากได ้ไปดโรงงานด ้วยตัวเอง ได ้ไปฟัง vision ู ั ้ ของคุณสมชยก็ทําให ้มั่นใจกันมากขึน ื้ ื้ ่ ้ ่ เปิดมาวันจันทร์ผมตังใจว่าจะ ซอเพิม เลยบอกมาร์เก็ตติงไปว่าซอเพิม ้ ่ ่ ราคาไมเกน 13.5 บาทเอาหมด ... แตกลายเป็นวาหุ ้นเปิดมาราคา 13.6 ่ ิ ี แล ้วไม่นานนั กก็วงเพิมสูงขึนไปเรือยๆ เห็นแล ้วยังแอบเสยดาย ิ่ ่ ้ ่ หุ ้น วงไปสงถงประมาณ 18 บาท ... ในขณะทชวงหลังๆเรมหยอยลงมา ิ่ ู ึ ี่ ่ ิ่ ่ ั บ ้าง เพราะคณสมชย hint ให ้นักลงทนพอรู ้วาบรษัทอาจจะต ้องเพมทน ุ ุ ่ ิ ิ่ ุ เพอเอามารองรับกับแผนธรกจ ก ้าวกระโดดของแก ... ผมเองก็เตรยม ื่ ุ ิ ี เงนเอาไว ้จํานวนนงเพอรองรับกบการเพมทน .... ผมคิดไว ้ว่าบริษัท ิ ึ ื่ ั ิ่ ุ น่าจะเพิมทุนประมาณ 500 ล ้านบาท แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังคิดว่าต่อ ่ ให ้เพมทนขนาดนันแล ้ว ราคาเป้าหมายของ snc มันก็ยังยั่วยวนผมให ้ ิ่ ุ ้ ่ ่ ถอหุ ้นตอไปอยด ี และพร ้อมทีจะควักกระเป๋ าเพิมทุนไปด ้วย ื ่ ู่ แล ้วเมือวันจันทร์ท ี่ 3 ก.ย. ทเพงผานไปไมนาน snc ก็ประกาศเพมทน ่ ี่ ิ่ ่ ่ ิ่ ุ ึ่ ื ี ิ แบบ PO คอขายประชาชนทั่วไป 100 ล ้านหุ ้น ซงน่าจะตเป็นเงนได ้ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 249 ~

ประมาณ 1000 ล ้านกวาบาท ... :shock: ผมเองก็ยังตกใจพอสมควร ่ เพราะจํานวนมากกวาทผมคดเอาไว ้ตัง 1 เทาตัว ... ่ ี่ ิ ้ ่ คําถามในใจก็เริมเกิดขึนมากเรือยๆ เอ...ทําไมเพมทนมากขนาดนัน เอ.. ่ ้ ่ ิ่ ุ ้ หุ ้นจะโดน dilute ขนาดไหนเนีย ทําไมไม่เพิมทุนแบบ RO อยางน ้อยผู ้ ่ ่ ่ ื้ ถอหุ ้นก็มสทธิได ้ซอ ... คดไปตางๆนาๆ วนนันโทรศัพทผมแทบไหม ้ ื ี ิ ิ ่ ั ้ ์ เพราะคนโทรมาปรกษาเยอะมากๆ (ขอโทษท่านทีอาจจะม่ได ้โทรกลับ ึ ่ ด ้วยครับ ผมเจ็บคนจริงๆ) แล ้วก็ม ี โอกาสได ้ข ้อมลเพมเตมจากเพอนๆพๆทได ้โทรไปถามบรษัทถง ู ิ่ ิ ื่ ี่ ี่ ิ ึ เรองเพม ทุน ก็ทําให ้ผมสบายใจมากยิงขึนว่าการเพิมทนนันมแผนงาน ื่ ิ่ ่ ้ ่ ุ ้ ี ั รองรับอยางด ี ทุกอย่าง รวมถึงได ้รับคําตอบทีจริงใจจากคุณสมชยว่า ่ ่ ้ ิ ่ ี ทําไมไมทํา RO ... แกตอบผมตรงๆวา "แกมแผนใชเงนจํานวนมาก .. ่ อยากได ้มากกว่าพันล ้าน และแกไม่มตังค์เพิมทุนมากขนาดนั น" ี ่ ้ ึ ื่ ื วันนีราคาหุ ้น snc ไหลลงมาลกเรอยๆ เหลอประมาณ 12 บาทจาก ้ ุ ื ิ ิ สูงสด 18 บาท หรอคดเป็นประมาณ 1 floor พอดบพอด ี ... เป้าหมาย หุ ้น snc ของผมนันลดลงจากทคดไว ้ตอนแรกเพราะการเพมทนจํานวน ้ ี่ ิ ิ่ ุ ิ ่ ่ มากกว่าทีผมคิดทําให ้ เกดการ dilute มาก .. แต่แล ้วเมือสติสตังเริม ่ ิ่ ่ ี่ ี่ กลับคืนมา สมองมันก็เรมทํางานอยางเต็มหน ้าททควรจะเป็น .... คิด ่ ี่ ี้ ุ ี่ ิ แล ้วผมวาราคาหุ ้นทลงมามากขนาดนคงเป็นเหตผลทคนหลายๆคนคด ื้ ื ี่ วาจะขาย ไปกอนแล ้วคอยไปซอคนทราคาตํากวา เพราะ PO มแนวโน ้ม ่ ่ ่ ่ ่ ี ทจะราคาตํ่ากวาตลาด .. ยงขายก็ยงลง ยงลงราคา PO ในใจก็ยงลด ี่ ่ ิ่ ิ่ ิ่ ิ่ เมอราคา PO ลดราคาก็ลงไปอีก... คนยิงกลัวยิงขาย แต่ผมมานั่ งคิดว่า ื่ ่ ่ ื่ ่ เหตุการณ์นคล ้ายๆกับ snc เมอตอนปี 49 ทีราคาหุ ้นไม่ไปไหน เพราะ ี้ ้ ่ คนกลัว แต่จริงๆแล ้วพืนฐานของบริษัทยังไม่ได ้เปลียนไปในทางไม่ด ี จริงๆแล ้วอาจจะดีขนกว่าเดิมมากก็ได ้ ... แตการเจ็บในวนนก็เพอการ ึ้ ่ ั ี้ ื่ เตบโตในวันข ้างหน ้า .... ิ ั ในวันนันคณ สมชยบอกวา "ผมเอากุ ้งไปตกมังกร" กุ ้งโยนลงไปแล ้ว ้ ุ ่ ี้ ่ ั ู่ ี มังกรตดเบ็ดแล ้ว ... ตอนนคงกําลังเยอกบมังกรอยก็มเจ็บตัวบ ้าง ก็ต ้อง ิ
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 250 ~

รอเวลาพสจนกันตอไป .. แตดเหมอนวาเป้าหมายตอไปของแกคงไมใช ่ ิ ู ์ ่ ่ ู ื ่ ่ ่ แค่มังกรแล ้ว ผมก็ยังนกไมออกเหมอนกันวาอะไรมันจะใหญกวามังกร ึ ่ ื ่ ่ ่ อก ก็ต ้องรอคดตามกนเรอยๆ หนังเรืองนียังไม่จบง่าย ... ผมยังติดตาม ี ิ ั ื่ ่ ้ อยอยางด ี เพราะชอบตัวพระเอกทมการพัฒนาการเพมขนมาเรอยๆ แม ้ ู่ ่ ี่ ี ิ่ ึ้ ื่ ่ ื่ บางชวงของหนังจะมเศร ้าเคล ้านํ้าตาบ ้าง ... แต่ในความเห็นผมก็ยังเชอ ี ว่าสุดท ้ายแล ้ว หนั งเรืองนีจะจบลงอย่าง Happy Ending ่ ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 251 ~

Monday, October 01, 2007

การวเคราะหต ัวเลขและคณภาพ ิ ์ ุ
ื้ การวเคราะหเลอกหุ ้นทจะซอลงทนในแนว vi นันผมแบงออกมาได ้เป็น ิ ์ ื ี่ ุ ้ ่ 2 แบบ คอ แบบทีเน ้นการวิเคราะห์ตัวเลขและแบบทีเน ้นการวิเคราะห์ ื ่ ่ คณภาพของธรกจเป็น หลัก ุ ุ ิ คนทีวเคราะห์แบบตัวเลขเป็ นหลักนั นจะไม่คอยมองทีตัวธุรกิจมาก ่ ิ ้ ่ ่ ิ่ ่ เทาไหร่นัก โดยสงทีนักลงทุนประเภทนีสนใจคือตัวเลขผลกําไร ่ ้ ิ ื้ คาดการณ์ ตัวเลขสนทรัพย์ภายในงบดุล โดยจะซอเฉพาะหุ ้นทีมราคา ่ ี ตํากว่ามูลค่าทีคํานวณได ้เท่านัน นักลงทุนแบบนีก็มตัวอย่างทีชดเจน ่ ่ ้ ้ ี ่ ั ื มากก็คอเกรแฮม บดาแหงการลงทนแนว vi ผู ้เขยนหนังสอ The ื ิ ่ ุ ี ื้ Intelligence Investor โดยจะซอหุ ้นทีเน ้นว่าถูกไว ้ก่อนเรืองคุณภาพ ่ ่ ื่ ิ่ ่ ไมใชสงสําคัญนักเพราะม ี ความเชอว่าคุณภาพนันเป็ นสงทีจับต ้องไม่ได ้ ่ ่ ิ่ ้ การตมลคานันยากเกนไป ี ู ่ ้ ิ ื นักลงทนอกพวกหนงกลับมองในมมทตางกนออกไป คอเค ้าจะให ้ ุ ี ึ่ ุ ี่ ่ ั ั ุ ิ ่ ความสําคัญกบตัวธรกจเป็นอยางมาก จะวเคราะหอตสาหกรรมทหุ ้นนัน ิ ์ ุ ี่ ้ ิ ่ แขงขันอยู่ วเคราะหความได ้เปรยบเชงแขงขันของหุ ้น พวกถง ่ ิ ์ ี ึ ื ี่ ี ุ ความสามารถของผู ้บรหารวามากน ้อยแคไหน ถ ้าเลอกหุ ้นทมคณภาพท ี่ ิ ่ ่ ดอยในอตสาหกรรมทดและมผู ้บรหารทดแล ้ว โอกาสประสบความสําเร็จ ี ู่ ุ ี่ ี ี ิ ี่ ี กบการลงทนก็มสงมาก นักลงทุนทีอยในกลมนก็คอ Philip Fisher ั ุ ี ู ่ ู่ ุ่ ี้ ื ื ผู ้เขยนหนังสอ Common stock Uncommon Profit ี ้ ในความคดเห็นของผม ผมวาการลงทนแนว vi ให ้สมบูรณ์แบบนั น ิ ่ ุ จะต ้องประกอบไปด ้วยการวเคราะหทังตัวเลขและคณภาพควบคู่ กนไป ิ ์ ้ ุ ั ึ่ ึ่ ซงก็เป็ นทีมาของการลงทุนแบบผสมซงมีตัวอย่างทีชดเจนก็คอ warren ่ ่ ั ื ึ่ buffett ซง buffett บอกวาการลงทนของเค ้านันเกดจากการผสม เก ่ ุ ้ ิ รแฮม 80% และ fisher 20% (แตผมวาจรงๆแล ้วสไตลการลงทนของ ่ ่ ิ ์ ุ buffett นันน่าจะเป็น เกรแฮม 20 แล ้ว fisher 80 มากกว่า เค ้าอาจจะ ้
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 252 ~

ยกยองเกรแฮมในฐานะอาจารยคนแรกของเค ้ามากไป) ่ ์ การวเคราะหหุ ้นนันผมจะเรมต ้นด ้วยการวเคราะหด ้านคณภาพกอนเป็น ิ ์ ้ ิ่ ิ ์ ุ ่ อันดับแรก ถ ้าหุ ้นมคณภาพทด ี ถึงจะค่อยมาตรวจสอบด ้านตัวเลขว่าหุ ้น ี ุ ี่ แพงเกนไปหรอไม่ แต่ถ ้าคุณภาพของธุรกิจไม่ดเท่าทีควร เราก็ไม่ ิ ื ี ่ ี ้ จําเป็นต ้องเสยเวลามาวเคราะหทางด ้านตัวเลขตอ การใชหลักการ ิ ์ ่ วเคราะหทัง 2 ด ้านควบคูกันจะทําให ้เรามั่นใจได ้ว่าเราจะได ้หุ ้นทีดใน ิ ์ ้ ่ ่ ี ราคาทไมแพง และการลงทนนันจะมโอกาสขาดทนตํ่าและโอกาสกําไร ี่ ่ ุ ้ ี ุ เป็นกอบเป็นกําก็จะมมาก ี ื้ ้ "ซอหุนคุณภาพดีทราคาเหมาะสม ี่ ้ื ้ ่ ่ ดีกว่าการซอหุนคุณภาพตําทีราคาถูก"

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 253 ~

Saturday, November 17, 2007

หุนหม ัดน๊อก ้
หุ ้นทีผมชอบมากๆคือหุ ้นทีมโอกาสทํากําไรได ้สูงและมีโอกาสทีจะ ่ ่ ี ่ ึ่ ขาดทุนตํ่า ซงผมตังชอว่า หนหม ัดนอก ้ ื่ ุ้ ๊ ่ ในชวงหลายๆปีทผานมา ผมพยายามนั่งคดย ้อนกลับไปวาหุ ้นททํากําไร ี่ ่ ิ ่ ี่ ่ ให ้ผมมากๆ และขณะเดยวกันไมคอยทําให ้ผมขาดทน สวนใหญม ี ี ่ ่ ุ ่ ลักษณะอยางไร หลังจากได ้พูดคุยกบเพอนนักลงทนหลายๆคน ผมก็ ่ ั ื่ ุ เลยพอจับลักษณะสําคัญของหุ ้นทีทํากําไรสูงได ้ว่าต ้องมีหมัดเด็ด 2 ่ หมัดนีเป็ นสําคัญ ้ หมัดที่ 1. เป็นหุ ้นทม ี pe ตํา - pe ทีพูดถึงในทีนจะต ้องมองไปใน ี่ ่ ่ ่ ี้ อนาคตนะครับ คอจะต ้องคาดการณ์ผลกําไรในอนาคตให ้ได ้แล ้วประเมน ื ิ pe ออกมา ยง pe ตําเทาไหร่ หมัดนก็ยงหนักเทานัน ิ่ ่ ่ ี้ ิ่ ่ ้ ี่ ี่ ่ ู หมัดที่ 2. เป็นหุ ้นทม ี Growth ของกําไรในอนาคตทคอนข ้างสง แนวโน ้มของผลกําไรในอนาคตจะต ้องสงขนตดๆกันหลายๆปี ไมใชปี ู ึ้ ิ ่ ่ หน ้าโตสง แต่ปีถัดไปอาจจะแย่แบบนีไม่เอา ผมว่า growth ทพอจะเป็น ู ้ ี่ ั หมัดน๊อกได ้นควรจะอยางตําก็ซก 25% ขนๆไป ี้ ่ ่ ึ้ ้ ่ ่ หุ ้นทมหมัดเด็ดครบทง 2 หมัดนันคอนข ้างหายาก แตถ ้าเจอแล ้วจะ ี่ ี ั้ สร ้างกําไรให ้เราได ้มาก... ลองมาดกนนะครับวามันมมันสร ้างกําไรให ้เรา ู ั ่ ี ได ้อย่างไร

กรณีเข ้าเป้าทกหมัด (ททกอยางเป็นไปตามทเราคาดการณ์ไว ้) สมมติ ุ ี่ ุ ่ ี่
ื้ ิ้ ผมสามารถซอหุ ้นทมราคา 6 บาท eps สนปีนประมาณ 1 คิดเป็ น pe ี่ ี ี้ ประมาณ 6 เท่า และมี growth สูงในอนาคตหลายๆปี หุ ้นตัวนีม ี pe ้ ่ เหมาะสมทีคนสวนใหญ่ให ้ประมาณ 8 เท่า (อาจจะดูได ้จากค่า pe ทบท ่ ี่ ้ วเคราะหสวนใหญให ้ หรอถ ้าไมมบทวเคราะหก็ใชการประมาณ pe ที่ ิ ์ ่ ่ ื ่ ี ิ ์ เหมาะสมอยางทเคยเขยนในบทความกอนๆ ตรงนีไม่มสตรตายตัว) ่ ี่ ี ่ ้ ี ู
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 254 ~

- ถ ้ากําไรของหุ ้นสามารถเตบโตไปได ้ประมาณ 25% ตอปี โดยทีหุ ้น ิ ่ ่ ื้ ื้ ยังคงซอขายกันที่ pe 6 เทาอยตลอด การซอหุ ้นถือยาวๆก็จะได ้ ่ ู่ ผลตอบแทนประมาณปี ละ 25% ื้ - แต่ถ ้าหุ ้นปรับขึนไปซอขายเป็ น pe 8 เท่า ใน 1 ปีข ้างหน ้ากําไรจะเพม ้ ิ่ ื้ เป็ น 1.25 บาท ทําให ้ซอขายกันทีราคา 10 บาท ทําให ้ได ้ผลตอบแทน ่ ถึง 67% ใน 1 ปีเทานัน ่ ้ ึ่ - มากไปกวานันซงผมเรยกวาเป็นกรณีพเศษ (ซงหลายๆครังก็มโอกาส ่ ้ ึ่ ี ่ ิ ้ ี เกิดขึนอยูบ ้าง และทํากําไรให ้ port ผมมากๆ) คอการทตลาดเรมเห็น ้ ่ ื ี่ ิ่ หุ ้นคาของหุ ้นตัวนวามการเตบโตคอนข ้างสง ทําให ้หุ ้นเป็ นทีนยมมาก ่ ี้ ่ ี ิ ่ ู ่ ิ ขึนและค่า pe ทีเหมาะสมถูกปรับขึนมากกว่าเดิมจาก 8 เทาไปเป็น 10 ้ ่ ้ ่ เท่า 12 เทา หรอแม ้แต่ 15 เทา เมอบรหารโตไป 25% ราคาหุ ้นทีควร ่ ื ่ ื่ ิ ่ จะเป็น ณ pe 8 10 12 15 เป็นดังนี้ 10 12.5 15 18.75 บาท ตามลําดับ เทียบจากต ้นทุนทีซอมาที่ 6 บาท จะทําผลตอบแทนได ้สงถง 67% ่ ื้ ู ึ ่ 108% 150% 212.5% ตามลําดับเชนกัน ั ื หุ ้นประเภทนถ ้าให ้ยกตัวอยางในปีนจะเห็นได ้ชดๆ 3 ตัว คอ snc uec ี้ ่ ี้ ิ ู ึ ้ และ ums เพราะเมอชวงต ้นปี ผมก็ได ้ยนคนพดถงหุ ้นทัง 3 ตัวนีอยู่ ื่ ่ ้ ึ่ ่ ื้ ่ ิ ั ่ หลายคน ซงสวนใหญเค ้าก็จะซอหุ ้นแล ้วประเมนกนวา pe เหมาะสม ้ ้ ่ น่าจะประมาณ 8 เท่า growth ของหุ ้นทัง 3 ตัวนีอยูในหลัก 25-30% ้ ่ ื้ ่ ขึนไปทังนั น และมีแนวโน ้มจะโตในลักษณะนีไปหลายปี คนทีซอชวง ้ ้ ้ นันสวนใหญก็ซอหุ ้นกันประมาณ pe 6-7 เท่ากัน พอเวลาผ่านไปผล ้ ่ ่ ื้ ั ่ ประกอบการเรมแสดงออกมาให ้เห็นก็เห็นได ้ชดสวนหุ ้นทัง 3 ตัวม ี ิ่ ้ แนวโน ้มกําไรทโตมากจรงๆ คนเรมเข ้ามาสนใจมากขน นักวเคราะหก็ ี่ ิ ิ่ ึ้ ิ ์ ั้ ้ ู ึ เรมเข ้ามาวเคราะห ์ ทําให ้ pe ของหุ ้นทง 3 ตัวนันถกมองไปถงระดับ 12 ิ่ ิ ี ี่ ู ื ่ ั ู ึ เทาเป็นอยางตํ่า (ums ตัวเดยวทดเหมอนวาจะให ้กนระดับสงถง 15 ่ ่ เท่า) snc วงจากประมาณ 7 บาทไปเป็ น 14 บาท uec จาก 12 บาทไป ิ่ ่ ์ เป็ น 40 บาท (กอนแตกพาร) และ ums จาก 15 บาทไปถึงหลัก 100 บาท (ปรับพาร์ให ้ตรงกัน)

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 255 ~

ื้ ปี นก็โชคดีทผมและเพือนหลายๆ ได ้ซอหุ ้นทัง 3 ตัวมากน ้อยบ ้างตาม ี้ ี่ ่ ้ จังหวะทําให ้ได ้ผลตอบแทนกนสงมาก ั ู

กรณีพลาดไป 1 หมัด เข ้าเป้าหมัดเดยว ี
่ ่ - เชนหุ ้นอาจจะโตน ้อยกวาทคดเชนคาดไว ้วาจะโต 25% กลับโตแค่ ่ ี่ ิ ่ ื้ 10% แตถ ้าเราซอมาใน pe ทีตํานั นยังมีความเป็ นไปได ้ทีหุ ้นจะปรับ pe ่ ่ ่ ้ ่ ึ่ ื้ เพมขนเป็น 10 เทา ซงการโต 10% ก็ให ้ eps เป็ น 1.1 แตราคาซอขาย ิ่ ึ้ ่ ่ ก็ไปได ้ถึง 8.8 หรือ 11 บาท จากทนทซอมา 6 บาทก็ยังสร ้าง ุ ี่ ื้ ผลตอบแทนได ้มาก - หรอหุ ้นอาจจะโตไปตามคาด 25% แล ้วหุ ้นม ี pe อยูท ี่ 6 หรอ 8 เท่า ื ่ ื ึ่ ผลตอบแทนก็ยังอยูในระดับที่ 25% และ 67% ซงก็ไม่ได ้น ้อยเลย ่ เพราะงันจะเห็นวาถ ้าเรามหมัดเด็ดอยู่ 2 หมัด แม ้บางหมัดอาจจะพลาด ้ ่ ี เป้ าไปบ ้างแต่ก็ยังพอทีจะอัดผลตอบแทนได ้เพียงพอ ยงถ ้าเข ้าเป้าทัง ่ ิ่ ้ 2 หมัดได ้เน ้นๆแบบหุ ้นทัง 3 ตัวข ้างต ้น ก็จะสร ้างผลตอบแทนให ้ port ้ ได ้ระดับ 100% ได ้เลย (ปี นผมเจอคนทีผลตอบแทนระดับ 100% ขึน ี้ ่ ้ ไปแทบจะนับไมถ ้วนเพราะเจ ้าหุ ้น 3 ตัวนีแหละ) ่ ้

กรณีหุ ้นทมหมัดเด็ดอยหมัดเดยว ี่ ี ู่ ี
่ ่ - เชนหุ ้นทมคณภาพด ี มแนวโน ้มกําไรโตด ี เชน 20-25% แตม ี pe สง ี่ ี ุ ี ่ ู ถึง 15 หรอ 20 เทา ถ ้าทกอยางเป็นไปตามคาด การถอหุ ้นก็จะให ้ ื ่ ุ ่ ื ผลตอบแทนเท่ากับ growth การท ี่ pe จะปรับเพิมขึนคงยากเพราะมัน ่ ้ สงมากอยแล ้ว นยงถ ้าเกดวาเราคาดการณ์ผด หมัด growth ทียง ู ู่ ี่ ิ่ ิ ่ ิ ่ ิ่ ออกไปไมเข ้าเป้า แทนทีจะ growth 25% บรษัทกลับโตเพยง 5% ่ ่ ิ ี และมีการปรับ pe ลดลง (หุ ้นท ี่ pe สงมักจะมการคาดหวังสง ถ ้ากําไร ู ี ู ไมได ้โตตามทคาดการณ์ไว ้ การปรับ pe ลดลงก็มให ้เห็นบ่อย) กรณี ่ ี่ ี แบบนจะทําให ้ขาดทนเอาได ้งายๆ ในขณะทีถ ้าได ้ผลตอบแทนก็คง ี้ ุ ่ ่ ไม่ได ้สูงมากอะไร - หุ ้นท ี่ growth ไม่สง แต่ pe ตํา แบบนีถ ้าเป็ นไปตามคาดคือกําไร ู ่ ้ ั อาจจะโตได ้ซก 10% แล ้ว pe ปรับเพิมได ้อีก ก็ได ้ผลตอบแทนสุงกว่า ่ 10% กรณีทแยหน่อยคอ pe ไม่ได ้ปรับเพิมอย่างน ้อยก็จะได ้ผลอตอบ ี่ ่ ื ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 256 ~

แทนอยางตํ่าประมาณ 10% ่ จะเห็นวาการถอหุ ้นทมหมัดเด็ดเพยงหมัดเดยวนัน นอกจากจะให ้ ่ ื ี่ ี ี ี ้ ผลตอบแทนไม่สงแล ้ว จะมโอกาสทจะทําให ้เราขาดทนได ้มากด ้วย ู ี ี่ ุ ่ ั เชนกน แตการจะหาหุ ้นทมหมัดเด็ดครบ 2 หมัดนัน โอกาสเจอก็ ่ ี่ ี ้ ั คอนข ้างยากพอสมควร ใน 1 ปี เจอซกตัวก็ดใจแล ้ว ่ ี ื้ เพราะฉะนัน ถ ้าเราเจอหุ ้นทครบเครองทัง 2 หมัด เราควรจะซอใน ้ ี่ ื่ ้ ั ่ สดสวนทสงของ port (แต่ก็ไม่ควรเกิน 50% เพราะของแบบนอะไรก็ไม่ ี่ ู ี้ แน่นอน มันอาจจะพลาดก็เป็ นได ้) แตถ ้ายังหาไมเจอจรงๆ การถอหุ ้น ่ ่ ิ ื หมัดเดยวก็ยังพอยอมรับได ้ แต่ต ้องมั่นใจจริงๆว่าหมัดนั นจะเข ้าเป้ า ี ้ อย่างปั จจุบันผมยังถือหุ ้นตัวนึงอยูซงตอนนีเอง pe ก็อยในระดับสงถง ่ ึ่ ้ ู่ ู ึ ่ ้ 12 เทาแล ้ว การท ี่ pe จะปรับขึนอีกคงเป็ นไปได ้ยาก แต่ผมยังค่อนข ้าง มั่นใจว่าผลกําไรในอนาคตยังมี growth อยูในระดับทีสงอยู่ เพราะฉะนัน ่ ่ ู ้ ั อยางน ้อยๆ คงเข ้าเป้าซกหมัดแน่ๆ ่ ื ่ ่ ปล. ถ ้าคนเคยอานหนังสอของ Peter Lynch อาจจะจําอัตราสวน PEG ได ้ .... คือเอา p/e หารด ้วย growth ซะ .. ค่ายิงน ้อยยิงดี .. จริงๆก็ม ี ่ ่ ิ พนฐานแนวคดคล ้ายๆกันครับ ผมเอามาอธบายในภาษาแบบของผมเอง ื้ ิ

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 257 ~

Thursday, November 29, 2007

หุนหม ัดน๊อค (ภาคขยายความ) ้
ั ่ มีคนอยากให ้ผมยกตัวอย่างหุ ้นหมัดน๊อคทีเห็นได ้ชดๆในชวงนี้ ... จรงๆ ่ ิ แล ้วผมเองก็ไม่คอยกล ้าทีจะมาทํานายล่วงหน ้าเท่าไหร่วาหุ ้นไหนจะ ่ ่ ่ เป็ น ยังไง... เพราะหลายๆครังก็มพลาดอยเหมอนกัน.. บอกๆไปเดยวจะ ้ ี ู่ ื ๋ี มคนมาตดหุ ้นตามจะซวยกนหมด ... ี ิ ั จริงๆแล ้วระหว่างทีผมเขียนบทความเจ ้าหุ ้นหมัดน๊อคอันทีแล ้ว มีหุ ้นอยู่ ่ ่ ตัวนงทผมนกถงอยคอบรษัทไทยเรยอน หรอมตัวยอวา TR คุณสมบัต ิ ึ ี่ ึ ึ ู่ ื ิ ื ี ่ ่ ของ TR นเรยกได ้วาเข ้าแกปจากบทความทแล ้วเป๊ะเลย .. คอม ี ี่ ี ่ ๊ ี่ ื แนวโน ้มธุรกิจและผลกําไรทีด ี และมี PE ตํา ่ ่ ้ TR ททําเสนใยเรยอนครับ .. เป็นบรษัทระดับโลก อยในกลม Grasim ี่ ิ ู่ ุ่ ึ่ ิ ิ ี ี ู่ ่ ู่ ู่ ี ่ ี่ ่ ้ ซงเป็นบรษัทอนเดย มคแขงอยในตลาดโลกอยเพยงไมกรายเทานัน .. ้ ุ ิ ิ ี่ เรยกได ้วาผกขาดกลายๆเหมอนกัน เลยทําให ้เป็นธรกจผลตเสนใยทดู ี ่ ู ื ่ ี ื่ ่ ไมน่าจะมกําไรดเทาไหร่ แตดันกําไรดมากๆ เมอปีกอนม ี Gross Profit ่ ี ี ่ ึ่ ่ ู ่ Margin ประมาณ 22-23 กวา % ซงสูงมากๆ สําหรับธุรกิจทีดน่าเบือ ่ แบบนี้ ผมมาเจอมันเมอประมาณกลางๆปี 50 เห็นวาบรษัทมการขยายกําลังการ ื่ ่ ิ ี ผลตอยางมาก จากทีไม่ได ้ขยายมากนาน.. ก็เลยดูวาน่าจะมีอะไรดให ้ ิ ่ ่ ่ ี ้ ติดตาม เลยค ้นไปต่อ .. พยายามหาราคาเสนใยเรยอนจาก Google แต่ ึ่ ิ หาเทาไหรก็หาไมเจอ แตพอดไปเจอราคาของ Cotton ซงเป็นสนค ้า ่ ่ ่ ่ ี ทดแทนกน .. ผมก็เลยเอาราคาของ Cotton เป็นแนวทางในการ ั วิเคราะห์ .. ก็เห็นวาราคา Cotton นันก็มแนวโน ้มเพมสงขนเรอยๆ เลย ่ ้ ี ิ่ ู ึ้ ื่ ่ ั คิดเอาเองวาเรยอนก็น่าจะขนด ้วยเชนกน เพราะถ ้า Cotton แพง คนก็ ่ ึ้ ้ ้ ้ ่ ึ้ จะเปลียนไปใชเสนในอืน .. พอมาใชเรยอนเยอะขน ตามหลัก Demand ่ Supply ก็น่าจะทําให ้เรยอนเพิมตาม ... แต่หลักฐานทีชดเจนว่าจะดีก็ยัง ่ ่ ั ไมมครับ เพราะเป็นข ้อมลทเดาๆเอาเอง ่ ี ู ี่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 258 ~

แตพอดจากกําลังการผลตทีเพิมขึนแล ้ว จากเดิมมีกําลังประมาณ 3 ่ ู ิ ่ ่ ้ ่ สายการผลต .. บรษัทเพมในชวงต ้นปี 50 ไป 1 สาย .. และมีกําลังลง ิ ิ ิ่ เครองจักเพมปี 51 อก 1 สาย แถมสายการผลิตใหม่ก็เป็ นสายทีทันสมัย ื่ ิ่ ี ่ ้ ้ ึ่ กว่า สามารถผลิตเสนใยเรยอนก็ได ้ .. หรอเสนในโมดาลก็ได ้ (ซงเป็ น ื ้ เสนใยทกําไรดกวาเรยอนอก) นอกจากนีบริษัทยังขยายโรงงานไปทํา ี่ ี ่ ี ้ ั วตถดบเอง ทังคารบอนไดซลไฟ รวมถงย ้อนไปปลกต ้นไม ้ทเป็นวตถดบ ั ุ ิ ้ ์ ึ ู ี่ ั ุ ิ หลักอกตัวหนง .... เห็นแบบนีแล ้วผมก็ดวาแม ้ราคาเรยอนไม่ได ้เพิมขึน ี ึ่ ้ ู ่ ่ ้ ึ่ (ซงผมดูจากราคา Cotton แล ้วก็น่าจะขนนะ) ลําพังแค่กําลังการผลิตที่ ึ้ เพมใหมก็น่าจะทําให ้บรษัทม ี Growth ในระดับทีดได ้แถว 25-30% ถ ้า ิ่ ่ ิ ่ ี ้ ราคาเสนใยยังเพิมขึนได ้อีก .. Growth ของกําไรอาจจะได ้เห็นเกน 30ิ ่ ้ 35% ได ้ ื้ ่ ตอนทผมซองบออกมาแล ้ว 2 ไตรมาสได ้กําไรประมาณ 4.4 บาทตอหุ ้น ี่ ผมคิดแบบง่ายๆคือเอา 2 คณไปเป็น 8.8 บาทตอหุ ้น เป็นกําไรทังปี ู ่ ้ แบบหยาบๆ ตอนนันหุ ้นราคาประมาณ 40 บาทคดเป็น PE ประมาณ 4.5 ้ ิ ั ี่ เทาซงน่าสนใจมากๆกบหุ ้นทม ี Growth แบบนี้ และถึงแม ้ว่ากําไรอาจจะ ่ ึ่ ่ ื้ ไม่เป็ นไปตามทีผมคาด แต่ด ้วยราคาทีซอมาไม่แพงเทียบกับ PE แล ้ว ่ ื้ ่ ผมว่าความปลอดภัยก็น่าจะมีระดับหนึง เลยซอหุ ้นเข ้าไปเรือยๆ ่ ื้ ่ ่ ผมซอหุ ้นไปไม่นานได ้ราคาเฉลียแถวๆ 44 บาท งบก็ประกาศออกมาวา ึ่ ่ ่ บรษัทได ้กําไรในไตรมาส 3 ประมาณ 3.2 บาทตอหุ ้น .. ซงเกินทีผม ิ ตังใจวาจะเป็น 2.2 บาทไว ้สงมาก ราคาหุ ้นก็ไปยนอยแถวๆ 50 บาทอยู่ ้ ่ ู ื ู่ ึ่ ได ้พักใหญ่ ... ณ ตอนนีผมมีผลตอบแทนแล ้วประมาณ 13-14% ซงก็ ้ ั้ ไม่น ้อยเลยด ้วยระยะเวลาสนๆ ..... สาเหตทงบออกมากําไรดนัน เนองจากกําลังการผลตใหม่ (สายที่ 4) ุ ี่ ี ้ ื่ ิ ้ ทําให ้บรษัทผลตสนค ้าออกมาขายได ้มากขน บวกกบราคาเสนในเรยอน ิ ิ ิ ึ้ ั ่ ้ นันสงขนจนทําให ้ Gross Margin ทีเคยทําได ้ประมาณ 23 ต ้นๆนันพุ่ง ้ ู ึ้ ่ ่ ู ไปถึง 30% .... ทําให ้ผมยิงมั่นใจว่าผมเริมมาถกทางแล ้ว กําลังการ ั ผลิตทีเพิมขึนก็เห็นผลชดเจนดี ราคาเรยอนก็เพิมขึนตามทีคดไว ้ (จรงๆ ่ ่ ้ ่ ้ ่ ิ ิ เพิมสูงกว่าทีคดไว ้เยอะเลย แฮะๆ) ผมก็เลยถือหุ ้นต่อไป แม ้หุ ้นจะไม่ ่ ่ ิ www.yoyoway.com ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 259 ~

ค่อยขยับไปมากเท่าไหร่ ถ ้าเทียบกับกําไรทีเกินคาดขนาดนี้ .... ่ แตเมอไมนานมานอาจจะด ้วยวามคนมาสนใจหุ ้น TR เพมมากขน และ ่ ื่ ่ ี้ ่ ี ิ่ ึ้ เห็นว่าน่าจะมีแนวโน ้มทีด ี จากหุ ้นทีไม่คอยมีใครสนใน Trade กนท ี่ PE ่ ่ ่ ั ประมาณ 5-6 เทามาตลอด .. ราคาเรมไตขนมาเรอยๆจนมาสงถง 70 ่ ิ่ ่ ึ้ ื่ ู ึ บาทในเวลาไมนานมาก ... (ณ เวลานีผมได ้ผลตอบแทนไปแล ้ว 59%) ่ ้ ึ่ ซงกําไรทีทําไว ้ 3 ไตรมาสแรกประมาณ 8 บาทนัน เมอรวมกบกําไรใน ่ ้ ื่ ั ไตรมาส 4 ทีผมคาดไว ้น่าจะประมาณ 3 บาท (ให ้น ้อยกวาไตมาส 3 ที่ ่ ่ ทําได ้ 3.2 บาทนดหน่อย เพอความปลอดภัยในการประมาณ) จะทําให ้ ิ ื่ TR มกําไรทังปีประมาณ 11 บาท เทยบกบราคา 70 ก็ Trade กนท ี่ PE ี ้ ี ั ั 6.4 เทาซงสงกวาทเคยเป็นมาพอสมควร ... (ผมแอบหวังว่าตลาดให ้ ่ ึ่ ู ่ ี่ ความสนใจมากขึนจะปรับ PE ของ TR ให ้เพิมขึนได ้กว่าทีเคยเป็ นที่ 5้ ่ ้ ่ ่ ่ 6 มาอยูในระดับ 6-7 เทา) จากการทีผลกําไรของบริษัทนั นดีขนเรือยๆจากการขยายกําลังการผลิต ่ ้ ึ้ ่ ้ ี่ ู ึ้ สายที่ 4 และราคาเสนในทสงขน ทําให ้ไตรมาส 3 ทํากําไรได ้ประมาณ ่ ิ ่ ่ ื ี ิ 3.2 บาท ผมก็คดต่อเอาเองเลนๆวา ในชวงเดอนมนาปี 51 สายการผลต สายที่ 5 จะสามารถเริมผลิตได ้ตามแผน บวกกับการทีบริษัทย ้อนกลับ ่ ่ ่ ้ ไปทําวัตถุดบเอง ก็จะทําให ้บริษัทมีกําไรทีน่าจะสูงขึนกว่า 3.2 บาท .. ิ ่ ื่ ผมแอบฝั นไปว่าบริษัทจะทํากําไรได ้ถึง 4 บาทตอไตรมาส ... (เพอนๆก็ ื ่ ิ ึ ่ ิ ้ เตอนๆกันบ ้างอยเหมอนกัน วาฝันเกนไปรเปลา) แต่คดในใจแล ้วทังปี ก็ ื ู่ น่าจะได ้ 16 บาท ... เอ ้า เป็น 15 ก็ได ้.. ลดให ้นิดนึง ทีราคาแถวๆ 68่ 70 บาทก็คดเป็น PE เพียง 4.67 เท่าเท่านันเอง ... แม ้ราคามันจะขึนมา ิ ้ ้ เยอะ แตกําไรมันก็วงเร็วไมแพ ้กัน ทําให ้ PE มันยังไม่สงมาก เห็นยังนี้ ่ ิ่ ่ ู ื้ ่ แล ้วผมก็เลยซอหุ ้นเพิมเข ้าไปอีกนิดหน่อยแถวๆ 68-69 บาท โดย ่ ิ่ คาดหวงวาไตรมาส 4 จะทํากําไรได ้ซัก 3 บาท แล ้วคอยเพมเป็น 4 ั ่ บาทต่อไตรมาสในไตรมาสต่อๆไป .... ้ ี ี่ ณ เวลานีมพๆบางคนผมว่าบริษัทอาจจะทําได ้ถึงไตรมาสละ 5 บาทก็ได ้ เป็ น .. แต่ผมก็ยังว่ามันดูเยอะไปหน่อย ... แค่ 4 บาทผมก็ดใจจะแย่อยู่ ี ่ ่ แล ้ว ... ถ ้าทําได ้ 15 บาทตอหุ ้นแล ้ว PE 8 เทา ราคาอาจะได ้เห็น 120
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 260 ~

ื้ บาท ... นีคดจากทีผมซอครังแรกแถวๆ 44 เป็นผลตอบแทนถง 172% ่ ิ ่ ้ ึ เลยนะเนีย ่ ้ ระหวางนก็ยังม ี Update ราคาเสนใยอยบ ้าง ... หาราคา Cotton ดู ก็ยัง ่ ี้ ู่ มแนวโน ้มทเพมขึนอยูเรือยๆ .... แม ้จะคิดไว ้แต่แรกว่าไตรมาส 4 นทํา ี ี่ ิ่ ้ ่ ่ ี่ ได ้ 3 บาทก็ดแล ้ว.... ี เมอเย็นวันนนเอง งบ TR ไตรมาส 4 เพงออกมาให ้เห็น .... ผมเห็น ื่ ี้ ี่ ิ่ กําไรแล ้วก็ตกใจตะลง .. O_O บรษัทสามารถทํากําไรได ้ประมาณ 4.4 ึ ิ บาทเลย ... เกินทีผมคิดไว ้เยอะไปไกลมาก ไปดูในงบให ้ละเอียดขึน ก็ ่ ้ เห็นวารายได ้เพมขนมาก (ผมนับเฉพาะรายได ้จากการขายนะครับ คนท ี่ ่ ิ่ ึ้ ไปดูงบแล ้วดูรายได ้รวมอาจจะต่างจากทีผมเขียนไว ้) ... จากปี ทีแล ้วทํา ่ ่ ได ้เฉลีย Q ละ 1300 มา Q1-1418, Q2-1596, Q3-1915 และ Q4 ทํา ่ ได ้สงถง 2336 ล ้านบาท และ Margin ก็เพมจาก Q3 ทสงมากอยแล ้วท ี่ ู ึ ิ่ ี่ ู ู่ ั ้ ่ 30% มาเป็ น 37% .... แสดงให ้เห็นได ้ชดเจนวาเสนใยเรยอนต ้องม ี ้ ราคาเพมขนมากแน่ๆ บริษัทถึงทํากําไรขันต ้นเป็ น % ได ้สูงมากขนาดนี้ ิ่ ึ้ ี ื้ ่ วันนีงบออก ไม่รู ้พรุ่งนีราคาหุ ้นจะเป็ นยังไงบ ้าง .. เสยดายทีผมซอหุ ้น ้ ้ ื่ ่ ั ์ ตัวนีไว ้ไม่เยอะมาก (เพราะปั ญหาเรองสภาพคลอง + กบตังคหมด ้ ื้ ้ ี ุ พอด) ถ ้าซอไว ้เยอะๆคงจะกําไรเยอะกว่านีอกเพียบ .. (สธาษิตจากพี่ ี ้ ี่ ่ ู้ ้ ี ุ พอใจใน ThaiVI ทบอกวา "รู ้อะไรไม่สรู ้งี" ยังคงใชได ้ดเสมอในทก สถานการณ) ์ ั ่ วันนีพทบอกไว ้ว่ากําไรต่อหุ ้นปี หน ้าได ้ซก 5 บาท ก็อาจจะไม่ใชฝันเกิน ้ ี่ ี่ ิ ิ ี ้ ่ จริงๆแล ้วก็ได ้ครับ ... ถ ้าทําได ้จรงบรษัทมกําไรทังปีท ี่ 20 บาทตอหุ ้น .. บวกกับการทีคนมาสนใจหุ ้นตัวนีมากขึน เห็นความแข็งแกร่งและ ่ ้ ้ แนวโน ้มธุรกิจทีดมากขึน อาจจะทําให ้ PE ไปถึง 8 เท่า ... ราคาหุ ้นคง ่ ี ้ ึ่ ุ มลุ ้นท ี่ 160 บาทได ้ ... คิดจากราคาที่ 44 บาทซงเป็นทนของผม ... ี ึ ่ ่ คดได ้เป็นผลตอบแทนถง 264% ในระยะเวลาปีมาณ 1 ปีกวาๆเทา ิ นันเอง ้

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 261 ~

ั นีแหละครับ .. หุ ้นหมัดน๊อค ทีผมพูดถึง พอจะเห็นภาพชดเจนขึนรึยัง ้ ่ ้ .... ปล.1 ราคาหุ ้นในอนาคตจะเป็นอยางไรก็เกนคาดเดาครับ .. ทีผมเขียน ่ ิ ่ ไปเป็นการคาดการณ์ของผมเองล ้วนๆ โอกาสผดพลาดก็อาจจะมสง ิ ี ู เพราะเวลาทีถอหุ ้นตัวไหนอยูเยอะๆ ผมชอบจะมีอาการ Bias คิด ่ ื ่ ื่ ่ เข ้าข ้างหุ ้นตัวเองอยพอสมควร .. ต ้องระวงจดนด ้วย (เพราะผมเชอวา ู่ ั ุ ี้ ได ้อาการเข ้าข ้างหุ ้นตัวเองทไมใชผมคนเดยวหรอกครับท ี่ เป็ น .... คน ี่ ่ ่ ี ่ เลนหุ ้นสวนใหญ่ก็เป็นกันทังนัน) ่ ้ ้ ่ ปล.2 มีหลายครังทีผมคิดผิดในหุ ้นบางตัว ... เชนกําไรไม่เป็ นไปตามที่ ้ ่ คาดบ ้าง ไม่คอยมีคนมาสนใจบ ้าง..ทําให ้ PE ทีน่าจะสูงขึนกลับนิงอยู่ ่ ่ ้ ่ ่ ้ เหมอนเดม ... ก็ทําให ้ผลตอบแทนไม่ได ้สูงอย่างทีตังใจ .. แต่อย่างไร ื ิ ่ ี ่ ิ ก็ตาม .. การทีซอหุ ้นในราคาทีตํ่า แม ้กําไรจะไม่ดอย่างทีคด .. หุ ้นก็ ่ ื้ ื ี่ ี ิ ี่ มักจะไม่ลงแรง หรือการซอ ้หุ ้นทมกําไรเตบโตทพอใช ้ แม ้ PE ไม่ได ้ ึ่ ปรับเพิมขึน เราก็ยังได ้ผลตอบแทนเท่าๆกับกําไรทีเติบโตซงก็ยังดี ่ ้ ่ นอกจากจะเป็นเหตการณ์ทแยทสด คอนอกจากกําไรจะไมโตแล ้ว ยัง ุ ี่ ่ ี่ ุ ื ่ กําไรลดลงด ้วย .. และยิงกําไรลดลงคนก็อาจจะมองหุ ้นแต่ลง PE ก็ ่ ุ ื ้ อาจจะโดนปรับลดลงได ้ ... ทําให ้ขาดทนได ้เหมอนกัน ... เพราะฉะนัน ื้ ึ ่ ่ ่ ี ื้ จะซอหุ ้นอะไรต ้องศกษาให ้ดีนะครับ ไมใชเห็นใครบอกวาดก็ซอๆตาม ุ ู โดยไม่ได ้ดูพนฐานด ้วยตัวเอง โอกาสขาดทนมันสง ... ื้

รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 262 ~

yoyo's investing way Year 2008

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 263 ~

Thursday, January 10, 2008

สรปการลงทนปี 50 ุ ุ
ปี 50 ผมทําผลตอบแทนได ้ประมาณ 138% หุ ้นทีทํากําไรให ้ผมตัวหลักๆก็ม ี snc demco uec ums tr ่ ่ สวนตัวทีทําให ้เจ็บตัวก็มอยูหลักๆ 2 ตัวคอ trt และ brock ่ ี ่ ื ้ ี - มองหุ ้นโดยใชเพยง pe มากจนเกินไปโดยไม่ได ้ดูความสามารถใน ื้ การบรหาร จุดแข็งจุดด ้อยของบริษัท อยางตอนซอ trt ตอนต ้นปีเพราะ ิ ่ เห็นวาหุ ้น pe ประมาณ 4 เทา แตไมได ้ดเลยวาบรษัทนันมปัญหาเรอง ่ ่ ่ ่ ู ่ ิ ้ ี ื่ วัตถุดบ ไมได ้มความแข็งแกรงมาก ลักษณะงานเป็นงาน jobๆ ใหญ่ .. ิ ่ ี ่ ่ กําไรผันผวนตามแต่การสงมอบงาน ทีสําคัญหนีสนต่อทุนนันก็สงมากๆ ่ ้ ิ ้ ู ื้ ถ ้าบรษัทสะดดอะไรไปโอกาสพลาดก็สง สดท ้ายก็ซอไลราคาตังแต่ ิ ุ ู ุ ่ ้ 4.4 ไปยัน 4.8 ... สดท ้ายตอนขายหุ ้นทง (พอรู ้วาตัวเองวเคราะหผด) ุ ิ้ ่ ิ ์ ิ ตังแต่ 4.8 ลงมา 4.2 ขาดทุนไป แต่ก็ไม่ได ้มากเท่าไหร่ เพราะไม่ได ้ถือ ้ ั ่ เป็นสดสวนเยอะใน port ิ ่ ื่ ่ - สาเหตของการตัดสนใจผดซอหุ ้น trt ในชวงต ้นปีผมเชอวา เป็ นเพราะ ุ ิ ื้ ในปี 49 ผมทํากําไรได ้สงมากถง 200 กว่า% ทําให ้เริมต ้นปี 50 มาผม ู ึ ่ เกิดอาการโลภว่าอยากทําผลตอบแทนให ้ได ้สูงๆ อีก .. ทําให ้การ ิ ั่ ู ้ ิ ิ ตัดสนใจของตัวเองนันคดแบบอารมณ์ชววบเกนไป อยากเล่นหุ ้นทีได ้ ่ ิ ื้ ิ ่ ี ผลตอบแทนเร็วๆ เลยตัดสนใจซอหุ ้นโดนคดไมรอบคอบเพยงพอ - ตอนถอ snc แล ้วเพมทน ก็หลอกตัวเองไปหน่อยครับ .. รู ้วาคงเพม ื ิ่ ุ ่ ิ่ ้ ทุนแน่ .. แต่คดแบบเข ้าข ้างตัวเองว่าเค ้าจะใชเงินเท่าไหร่ คดเองวาการ ิ ิ ่ เพิมทุนน่าจะอยูในเกณฑ์ทไม่มากเกินไปยอมรับได ้ .. แต่ลมคิดไปว่า ่ ่ ี่ ื ุ ธรกจเค ้าต ้องวางแผนลวงหน ้ากันระยะยาว ต ้องมองการลงทนในอนาคต ุ ิ ่ ื้ ้ ิ หลายๆปี ผมไปคิดแค่วาจะซอโรงงานใหม่ ขยายเครองจักรต ้องใชเงน ่ ื่ เทาไหรใน 1 ปี เลยทําให ้ผมมองผลของการเพิมทุนนั นน ้อยเกินไป ... ่ ่ ่ ้ ุ แทนทีจะกําไร snc เยอะ ก็ขาดทนกําไรไปพอสมควร ่ - ผมไปลงทุน brock เพราะบรษัทม ี asset สง ... แตก็ตดกบดักของหุ ้น ิ ู ่ ิ ั ่ ่ ่ ่ asset play วาเมือยังไม่ unlock value นีโอกาสทีมันจะสะท ้อนมูลค่าก็ ยากหน่อย และโดยปกติผมจะวิเคราะห์หุ ้นทีเน ้นด ้วย pe เป็นหลัก ่ ั เพราะอยในอนาคตทพอจะคาดการณ์ได ้ ม ี time frame ชดเจนวา ู่ ี่ ่
รวบรวมโดย พร ์ บญชนะวว ัฒน ์ ี ุ ิ http://www.facebook.com/WizardKidTrader

YOYO'S WAYS ~ 264 ~

่ บรษัทน่าจะกําไรในระยะเวลาเทาไหร่.. หุ ้นก็น่าจะสะท ้อนได ้ในชวงไหน ิ ่ แตผมหลดออกจากกรอบความถนัดตัวเองทใชการวเคราะห ์ pe เป็ น ่ ุ ี่ ้ ิ หลัก และเน ้นหุ ้นทมความแข็งแกร่งและม ี growth เดน มาลงทนในหุ ้น ี่ ี ่ ุ asset play ทม ี time frame ในการลงทนไมแน่นอน .. คอหุ ้นมราคาถก ี่ ุ ่ ื ี ู แน่ๆ ไมเถยง .. แต่มันจะถึงเวลาของมันเมือไหร่ก็ยังคาดการณ์ไม่ได ้แน่ ่ ี ่ ั ชด .. สดท ้าย brock ก็ไม่ได ้ทําให ้ผมขาดทุนมากมายเท่าไหร่ ... คง ุ ื้ ไม่ก ี่ % แต่ทําให ้เงินมันจมอยูไม่ได ้มีโอกาสไปซอหุ ้นตัวทีดๆกว่า มี ่ ่ ี time frame นีชดเจนกว่า ่ ั ั ่ - ตอเนองจากข ้อทแล ้ว .. ผมถอหุ ้น brock ณ เวลานันๆเป็นสดสวน ่ ื่ ี่ ื ้ ึ่ ่ ประมาณ 20% ซงสูงเกินไปสําหรับหุ ้นทีไม่ใชทางถนัดของตัวเอง .. ่ ทําให ้ผลกระทบของความผิดพลาดในข ้อทีแล ้วรุนแรงขึน ่ ้ ั ื้ - สงเกตหุ ้นทผมซอแล ้วกําไรเยอะๆจะเห็นวาเป็นหุ ้นทมหจดเดนในตัว ุ ี่ ่ ี่ ี ุ ่ ั เองอยางเห็นได ้ชด บางตัวม ี Barrier to Entry สงมากๆ บางตัวอยใน ่ ู ู่ อตหสากรรมทกําลังเตบโตดมากๆ บางตัวก็มจดเดนครบทัง 2 ด ้าน จะมี ุ ี่ ิ ี ี ุ ่ ้ ี้ ื ตัวทีไม่เข ้า spec นก็คอ demco ตัวเดียว ่ ้ เพราะฉะนันแล ้ว .. ในปี 51 นีผมจะพยายามลงทุนเฉพาะใน "กรอบท ี่ ้ ื้ ี่ ี ู่ ุ ี่ ี ตัวเองถนัด ซอหุ ้นทมความแข็งแกร่ง อยในอตหสกรรมทด ี และมการ ิ ่ เติบโต โดยไม่หลงไปกับความโลภทีมักจะทําให ้การตัดสนใจของผมแย่ ิ ุ ลง ไม่รอบคอบจนนํามาสความผดพลาดในการลงทนได ้" ปี 50 นีเป็ นปี ู่ ่ ทสอนบทเรยนหลายๆอยางให ้ผมได ้พอสมควรเลยครับ ขอบคณปี 50 ี่ ี ่ ุ แล ้วเพอนๆพๆน ้องๆ ลองทบทวนดแล ้วรยังครับวา 1 ปีทผานของตัวเอง ื่ ี่ ู ึ ่ ี่ ่ เป็นยังไงบ ้าง

www.yoyoway.com

ั ิ สนติ สงหว ังชา ~ 265 ~

Saturday, January 26, 2008

การบริหาร Port style yoyo
นอกจากการเลอกหุ ้นทดในราคาทไมแพงแล ้ว การจัดจํานวนหุ ้นใน ื ี่ ี ี่ ่ ั ่ port รวมถงสดสวนใน port นีก็สําคัญไม่แพ ้กัน เรืองของการจัดสดสวน ึ ั ่ ่ ่ ั ใน port นีกอนหน ้านีผมไม่ได ้เห็นความสําคัญในการเขียนถึงซก ่ ่ ้ ่