Free Essay

Tru Earth

In: Business and Management

Submitted By Diederick
Words 4007
Pages 17
De werkkostenregeling
De weg naar implementatie!

White paper

UNIT4 HR Solutions BV, 2012

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding 2. Stappenplan 3. De nieuwe fiscale werkelijkheid 4. Vier vragen over de WKR-overstapper 5. Projectmatige aanpak 6. UNIT4 HR Solutions BV 3 4 8 13 14 15

Mr. Liesbeth Meester Loonheffingenspecialist UNIT4 HR Solutions BV
De inhoud van deze white paper is samengesteld door mr. Liesbeth Meester, loonheffingenspecialist bij UNIT4 HR Solutions. Liesbeth heeft na haar studie ruim 10 jaar gewerkt als belastingadviseur bij PwC, met als specialisme loonheffingen. De werkkostenregeling heeft zij bij diverse organisaties geïmplementeerd. Op basis van die praktijkervaring is de inhoud van deze white paper tot stand gekomen. Suggesties voor verbetering van deze white paper? Neem contact op met liesbeth.meester@unit4.com

PAGINA 2 van 17

1. INLEIDING
De werkkostenregeling vervangt het oude fiscale systeem van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Doel daarvan is vereenvoudiging. De wet is in werking getreden op 1 januari 2011, maar werkgevers kunnen kiezen om de overstap naar het nieuwe regime uit te stellen tot uiterlijk 2014.
In plaats van de oude fijnmazige regelgeving per arbeidsvoorwaarde gaat de werkkostenregeling uit van een budgettair systeem. Administratieve vastlegging op werknemerniveau is daarbij niet langer noodzakelijk. Elke werkgever (te beoordelen per loonheffingennummer!) kan 1,4% (vanaf 2013: 1,6%) van de fiscale loonsom belastingvrij vergoeden of verstrekken. Wat niet ten laste komt van deze vrije ruimte zijn een aantal specifiek benoemde gerichte vrijstellingen: • • • • • • • reiskosten; tijdelijke verblijfkosten; kosten van opleiding en studie; kosten van outplacement; extraterritoriale kosten; verhuiskosten; rentevoordeel hypothecaire leningen.

Daarnaast zullen zaken die met de werkplek samenhangen bijzonder laag (soms op nihil) worden gewaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor mobiele telefoons, bepaalde werkkleding, laptop, ARBOverstrekkingen, maaltijden en bedrijfsfitness. Hierbij kunnen wel nadere voorwaarden gelden. Wat overblijft, zoals de vergoeding van de internetverbinding bij de werknemer thuis, komt tegen de factuurwaarde ten laste van de vrije ruimte van 1,4% (vanaf 2013: 1,6%). Is de vrije ruimte niet toereikend, dan kost dat de werkgever over het meerdere 80% loonheffing. Tenzij de loonheffing voor rekening van de werknemer mag/kan komen.

De gevolgen van de werkkostenregeling voor de specifieke arbeidsvoorwaarden van uw organisatie zijn niet in één oogopslag duidelijk. De verleiding is groot om te “kiezen” voor maximaal uitstel tot 2014. Zolang u niet weet waar u precies voor kiest, is dat niet verstandig!
UNIT4 helpt u inzichtelijk te maken wat het gevolg is van de werkkostenregeling voor uw organisatie. Dat stelt u in staat bewust te kiezen.

PAGINA 3 van 17

2. STAPPENPLAN
In de periode begin 2012 tot 1 januari 2014 moet tenminste 80% van de werkgevers de overstap naar de werkkostenregeling nog maken. Terwijl de tijd dringt blijven werkgevers huiverig om ermee aan de slag te gaan. Met de volgende stappen komt implementatie binnen handbereik.
Stap 1: Kennis vergaren Stap 2: Analyseren van de huidige arbeidsvoorwaarden Stap 3: Aanpassen van arbeidsvoorwaarden Stap 4: Inrichten van salaris- en financiële administratie Stap 5: Monitoren van de vrije ruimte

Stap 1

Kennis vergaren
Zorg dat u weet waar de werkkostenregeling precies over gaat. Lees vakbladen en volg een kennissessie over de theorie. Zo weet u in korte tijd dat bijvoorbeeld de diensttijduitkering bij een jubileum van de werknemer bij 25 of 40 jaar buiten de werkkostenregeling valt. Deze uitkeringen blijven gewoon bestaan, daar heeft de werkkostenregeling niets mee te maken. Ook ondervindt de belastingheffing over de auto van de zaak geen invloed van de werkkostenregeling. Alle met de auto van de zaak samenhangende zaken kunt u onbelast blijven geven. Houd er wel rekening mee dat als u een maandelijkse vaste kostenvergoeding betaalt deze zeer waarschijnlijk in zijn geheel zal moeten worden herzien. Bestaande afspraken met de fiscus vervallen meestal en een vaste kostenvergoeding mag alleen bestaan, net als onder de oude regelgeving, met in de administratie een onderbouwing die naar aard en omvang is gespecificeerd. De wettelijke sanctie bij het ontbreken van de onderbouwing is dat de vrije ruimte van 1,4% (1,6% in 2013) direct wordt gevuld. De stap van kennis vergaren is relevant voor alle betrokkenen binnen uw onderneming. HR/P&O, salarisadministratie, financiën en indien gewenst de OR of anderszins.

Voor het in korte tijd verkrijgen van de juiste kennis over de werkkostenregeling kunt u terecht bij UNIT4 Academy. Kijk op www.unit4academy.nl/wkr voor meer informatie. In hoofdstuk 3 van deze white paper treft u een overzicht van de nieuwe fiscale etiketten die arbeidsvoorwaarden onder de werkkostenregeling meekrijgen.

PAGINA 4 van 17

Stap 2

Analyseren van de huidige arbeidsvoorwaarden
Over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers betaalt u onder de oude regelgeving belasting, vaak in de vorm van een eindheffing. Bijvoorbeeld over het kerstpakket met een maximale waarde van €70 (inclusief btw), draagt u 20% eindheffing af. Zo gelden er veel specifieke fiscale regels voor elke secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat levert u naast een stevige administratieve last ook een fiscale last op. De werkkostenregeling kent een andere methode van belastingheffing. Veelvoorkomende (omvangrijke) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn gericht vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld de kilometervergoeding van 0,19 ct/km en kosten voor opleiding en scholing.Voor secundaire arbeidsvoorwaarden buiten de gericht vrijgestelde zaken geldt een vrije ruimte van 1,4% (vanaf 2013 1,6%) van de fiscale loonsom (kolom 14). Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing over het bedrag van de overschrijding. U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van de vrije ruimte. Het bruto uitbetalen van vergoedingen (loonheffing voor rekening van de werknemer) of bruteren van vergoedingen (loonheffing voor rekening van de werkgever) blijft ook mogelijk. Uiteraard moet u bij het bruto uitbetalen van vergoedingen dat wel ook zo met de werknemers van tevoren hebben afgesproken. Een werknemer die recht heeft op een netto vergoeding kunt u niet zomaar de loonheffing laten betalen. Uw huidige arbeidsvoorwaardenpakket moet u daarom analyseren door de bril van de werkkostenregeling, zodat u weet welke fiscale last (of bate!) de toepassing van de werkkostenregeling u oplevert ten opzichte van de oude regelgeving. U kunt daarvoor gebruik maken van hoofdstuk 3 van deze white paper. Heeft u meer toelichting nodig om te begrijpen welke getallen precies uit uw administratie relevant zijn, bekijk dan of u WKRoverstapper zou willen aanschaffen. U hoeft daarvoor geen UNIT4 gebruiker te zijn en u krijgt dan alle ingrediënten om de overstap mogelijk te maken.

In hoofdstuk 4 van deze white paper leest u meer over de WKR-overstapper van UNIT4.

PAGINA 5 van 17

Stap 3

Aanpassen van arbeidsvoorwaarden
Als u weet wat uw organisatie de werkkostenregeling bij “niets doen” gaat kosten, gaat u mogelijk keuzes maken op arbeidsvoorwaardelijk terrein. Als blijkt dat uw secundaire arbeidsvoorwaardenpakket niet binnen de grenzen van de vrije ruimte blijft, kunt ervoor kiezen om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen. Zo kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om te kiezen voor het bruteren van een vergoeding (loonheffing voor rekening van de werkgever) in plaats van de consequenties te nemen van de overschrijding van de vrije ruimte. Bijvoorbeeld voor een werknemer op wie het tarief van 42% van toepassing is hoort een eindheffingstarief van 72,4%. Dat is minder dan 80% eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimte. Als u dan kiest voor brutering van een vergoeding bij deze werknemer, in plaats van de aanwijzing als eindheffingsbestanddeel, dan scheelt dat 7,6% belastingheffing. Doordat de werkkostenregeling een onderscheid maakt in vergoeden en verstrekken (eigendom bij de werknemer) enerzijds en ter beschikking stellen (eigendom bij de werkgever) anderzijds, kunt u ook ingrijpen in de wijze waarop de werknemer de secundaire arbeidsvoorwaarde krijgt. Geeft u bijvoorbeeld een (maandelijkse) vergoeding voor mobiel telefoongebruik, dan gaat dat ten laste van de vrije ruimte van 1,4% (1,6% vanaf 2013). Een ter beschikking gestelde mobiele telefoon neemt geen vrije ruimte in, omdat deze bij een zakelijk gebruik van tenminste 10% op nihil wordt gewaardeerd. Daardoor is er geen loonheffing verschuldigd en dat zorgt er in elk geval voor dat uw overschrijding van de vrije ruimte vermindert. Als u het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden écht wilt beperken, omdat het u te gortig wordt om er 80% eindheffing over te betalen, dan moet u het overleg zoeken met de werknemers. Als u een ondernemingsraad heeft, betrekt u deze erbij. Versoberen kan immers niet zomaar! Hebt u juist vrije ruimte over, dan kunt u binnen deze ruimte wat extra’s doen voor uw werknemers. Ook zonder dat het u zélf wat kost. Dan kiest u voor een cafetariasysteem waarbij de werknemer brutoloon uitruilt tegen een secundaire arbeidsvoorwaarde zoals een fiets, een computer of een fitnessabonnement. In dat geval doet u er wel goed aan om afstemming te zoeken met de Belastingdienst. De administratieve vereisten aan een cafetariasysteem luisteren nauw! Hebt u behoefte aan meer praktische tips voor de aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden, als gevolg van de uitkomsten van stap 2, dan biedt de WKR-overstapper u meer richtlijnen.

In hoofdstuk 4 van deze white paper leest u meer over de WKR-overstapper van UNIT4.

PAGINA 6 van 17

Stap 4

Inrichten van salaris- en financiële administratie
De kostensoorten die bij de toepassing van de werkkostenregeling relevant zijn, komen zowel in de salaris- als in de financiële administratie voor. Declaraties van werknemers vinden in de financiële administratie plaats, terwijl de fiscale consequenties daarvan in de salarisadministratie zichtbaar moeten worden. Op basis daarvan doet u immers loonaangifte. Andersom moeten kosten die via de loonjournaalpost worden aangeleverd op de juiste grootboekrekening worden geboekt. Het is daarom noodzakelijk om in beide administraties kostensoorten op dezelfde wijze te labelen. Splitsing is noodzakelijk in de volgende hoofdcategorieën: • • • • • • gerichte vrijstellingen; bijzondere waarderingen (nihil en enkele vaste bedragen); vrije ruimte (1,4% van de fiscale loonsom); intermediaire kosten (geen loon); belast loon; onbelast loon op basis van andere regelingen.

Omdat de werkkostenregeling uitgaat van kosten inclusief btw, is het nodig om het grootboekrekeningenschema uit te breiden. Hebt u behoefte aan een sjabloon voor de inrichting van uw salaris- en financiële administratie, dan doet u er goed aan om tot aanschaf van de WKR-overstapper over te gaan.

In hoofdstuk 4 van deze white paper leest u meer over de WKR-overstapper van UNIT4.

PAGINA 7 van 17

Stap 5

Monitoren van de vrije ruimte
Hebt u eenmaal de overstap naar de werkkostenregeling gemaakt, dan wilt u gedurende het jaar uiteraard op de hoogte zijn van de resterende vrije ruimte voor uw secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat hebt u al uitgegeven, maar ook de prognose van wat u nog gaat uitgeven. Daarbij is relevant dat u voor de afdracht van eindheffing onder de werkkostenregeling een keuze heeft uit drie berekeningsmethoden: • voorschotmethode: voorschot vrije ruimte gebaseerd op de fiscale loonsom van vorig jaar; • volloopmethode: eindafrekening einde jaar op basis van cumulatieve berekening werkkosten; • tijdvakmethode: afrekening per loontijdvak op basis van de werkelijke fiscale loonsom. UNIT4 werkt momenteel aan de ontwikkeling van de WKR-monitor. Dit is een standalone software applicatie waarmee u in staat wordt gesteld om op elk moment in het jaar te bekijken hoe u staat ten opzichte van de vrije ruimte. Wat hebt u al uitgegeven, maar ook wat is de prognose van de vrije ruimte? U hoeft voor de aanschaf en het gebruik van deze applicatie geen UNIT4 gebruiker te zijn. Het is een instrument dat kan communiceren tussen vrijwel elke salaris- en financiële administratie.

Streven is om deze applicatie uiterlijk per 1 december 2012 op de markt te brengen. Vraag informatie aan via onze website www.unit4.nl/wkr of stuur een e-mail naar wkr.hrs@unit4.com.

PAGINA 8 van 17

3. DE NIEUWE FISCALE WERKELIJKHEID
Over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers betaalt u onder de oude regelgeving belasting, vaak in de vorm van een eindheffing.
De werkkostenregeling kent een andere methode van belastingheffing. Veelvoorkomende (omvangrijke) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn gericht vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld de kilometervergoeding van 0,19 ct/km en kosten voor opleiding en scholing. Voor secundaire arbeidsvoorwaarden buiten de gericht vrijgestelde zaken geldt een vrije ruimte van 1,4% (vanaf 2013: 1,6%) van de fiscale loonsom (kolom 14). Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing over het bedrag van de overschrijding. U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van de vrije ruimte. Het bruto uitbetalen van vergoedingen (loonheffing voor rekening van de werknemer) of bruteren van vergoedingen (loonheffing voor rekening van de werkgever) blijft ook mogelijk. Uiteraard moet u bij het bruto uitbetalen van vergoedingen dat wel ook zo met de werknemers van tevoren hebben afgesproken. Een werknemer die recht heeft op een netto vergoeding mag u niet zomaar de loonheffing laten betalen. Als u wél gebruik maakt van de vrije ruimte voor bepaalde arbeidsvoorwaarden, dan bent u verplicht die arbeidsvoorwaarden “aan te wijzen” als eindheffingsbestanddeel. Aanwijzing vindt plaats door administratieve verwerking als eindheffingsbestanddeel. Bovendien worden de vergoedingen en verstrekkingen gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer, inclusief btw. Daarom zullen in veel gevallen aanpassingen moeten worden gedaan in zowel de financiële als de salarisadministratie.

PAGINA 9 van 17

Hieronder ziet u de fiscale consequenties van de meest voorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden onder de werkkostenregeling.
Arbeidsvoorwaarde Werkkostenregeling 1,4% forfait (2013: 1,6%)

Intermediaire kosten

Reizen Zakelijke reiskosten tot € 0,19/km Zakelijke reiskosten boven € 0,19/km (ook parkeer-, veer-, en tolgelden privé auto) Losse OV-bewijzen zakelijk vervoer (ook woon-werk) OV-kaart mede voor zakelijk gebruik (ook woon-werk) Aanschafkosten OV-chipkaart Zakelijke reiskosten vliegtuig, taxi, boot (ook woon-werk) Parkeervergunningen bij huis (ook auto van de zaak) Gebruik parkeerterrein en/of fietsenstalling bij de werkgever Niet op de werknemer verhaalde verkeersboetes Fietsen en fietsaccessoires Achtergestelde vervoerbewijzen als IPB-tickets (indien plaats beschikbaar) Kosten samenhangend met auto van de zaak (bv. parkeer-, veer-, en tolgelden) Telecom, apparatuur, gereedschap Ter beschikking gestelde mobiele telefoons/blackberries > 10% zakelijk gebruik. Scherm maximaal 7 inch groot1 Ter beschikking gestelde PC’s, notebooks, laptops > 90% zakelijk gebruik1 Inrichting van de werkplek bij de werkgever Vergoeding huisaansluiting internet en/of vaste telefoon Ter beschikking gestelde apparatuur, gereedschappen e.d. dat op de werkplek achterblijft1 Ter beschikking gestelde apparatuur, gereedschappen e.d. > 90% zakelijk gebruik (mag mee naar huis)1 Werkkleding Ter beschikking gestelde kleding die op de werkplek achterblijft1 Ter beschikking gestelde kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens werk te dragen (uniform, overall)1 Ter beschikking gestelde ARBO-voorzieningen (werkschoenen, veiligheidsbril)1 Ter beschikking gestelde kleding met logo > 70 cm21 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

Vergoeding/verstrekking ongeacht zakelijk gebruik leidt tot 1,4% forfait!

PAGINA 10 van 17

onbelast (geen loon)

Gerichte vrijstelling

Nihil waardering

Arbeidsvoorwaarde

Werkkostenregeling 1,4% forfait (2013: 1,6%)

Intermediaire kosten

Eten en drinken Maaltijden op de werkplek (kantine o.i.d.)2 Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen (ook buiten de werkplek) Consumpties op de werkplek (geen maaltijd) Consumpties bij personeelsfestiviteiten externe locatie (borrels, jubilea e.d.) Consumpties bij > 90% zakelijke activiteit op externe locatie Verblijfkosten voor tijdelijke werkzaamheden elders (hotel, diners, lunches e.d.) Werklunches, werkdiners met zakelijke relaties Woning van de werknemer Werkruimte/studeerkamer thuis, inclusief inrichting Ter beschikking gestelde ARBO-voorzieningen op de werkplek thuis1 Verhuiskosten (zakelijke reden), inclusief overbrengen boedel Aan- en verkoopkosten van de woning bij zakelijke verhuizing Huisvesting en inwoning op de werkplek Opleiding en contributies Contributie voor personeelsverenigingen, vakbonden Inschrijfgeld beroepsregister, beroepsverenigingen Golfabonnementen, Rotary, Lion’s e.d. Vakliteratuur (ook indien thuis bezorgd) Studie, opleiding, kosten EVC- procedures, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, outplacement Festiviteiten en representatie Representatie en geschenken voor interne relaties (collega’s) Representatie en geschenken voor externe relaties en klanten Personeelsfeesten, personeelsreizen, afdelingsuitjes e.d. buiten de werkplek Personeelsfeesten op de werplek Werkgeversbijdrage aan personeelsvereniging Geschenken bij persoonlijke gelegenheden als ziekte, overlijden, verjaardag, huwelijk, geboorte e.d.3 Geschenken bij feestdagen (kerst, sinterklaas e.d.) of bij persoonlijke feestdagen (jubilea, huwelijk, geboorte > €25)4 (Korting op) producten uit het eigen bedrijf van de werkgever5 • • • • • • • • • • • • •
2

€ 2,95 per maaltijd • • • • • • • • • • € 5,10 per dag

1 2 3 4

Vergoeding/verstrekking ongeacht zakelijk gebruik leidt tot 1,4% forfait! Normbedrag 2012 Maximaal €25, geen geld, geen waardebonnen Ook voor postactieven!

PAGINA 11 van 17

onbelast (geen loon)

Gerichte vrijstelling

Nihil waardering

Arbeidsvoorwaarde

Werkkostenregeling 1,4% forfait (2013: 1,6%) Intermediaire kosten onbelast (geen loon) • • • • • • • • Gerichte vrijstelling

Bedrijfsfitness Bedrijfsfitness op de werkplek (ongeacht eventueel toezicht) Bedrijfsfitness niet op de werkplek Internationaal werkende werknemers 30% vergoeding voor extraterritoriale kosten Kosten voor aangifte inkomstenbelasting van werknemer Schadevergoedingen Vergoeding wegens schade of verlies van persoonlijke zaken tijdens de uitoefening van het werk Schadevergoeding voor overstromingen, aardbevingen (niet verzekerd) Immateriële schadevergoeding Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden5 Schadevergoeding bij ontslag Vergoeding kosten advocaat bij ontslag Renteloze leningen Rentevoordeel personeelslening t.b.v. de eigen woning, (electrische) fiets/scooter Rentevoordeel overige personeelsleningen Overige arbeidsvoorwaarden Vaste kostenvergoeding mét specificatie naar aard en omvang6 Vaste kostenvergoeding zónder specificatie naar aard en omvang6 Uitkering bij diensttijd 25 of 40 jaar5 Uitkering bij diensttijd niet zijnde bij 25 of 40 jaar Vergoeding voor ziektekosten en/of voor de aanvullende ziektekostenverzekering • • • • • • • • • • • •

5 6

Normering in de wet Wettelijk is een onderbouwing vereist vanaf toepassing WKR

Deze lijst is niet uitputtend. Denkbaar is dat uw organisatie arbeidsvoorwaarden kent die niet zijn genoemd in deze lijst. Meestal is er dan sprake van belastbaar loon. Als uw organisatie vrije ruimte over heeft, kunt u het daarin onderbrengen. Belangrijk is dat er voor de vulling van de vrije ruimte geen zakelijkheidstoets geldt. Wél dient u rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets. Een nieuw begrip dat zich waarschijnlijk in de praktijk nog verder gaat vormen. Hoofdregel is dat u niet meer dan 30% mag afwijken van datgene wat binnen uw branche/bedrijfstak gebruikelijk is.

Nihil waardering

PAGINA 12 van 17

4. VIER VRAGEN OVER DE UNIT4 WKR-OVERSTAPPER
In 2014 moet elke werkgever de overstap naar de werkkostenregeling hebben gemaakt. De nieuwe regelgeving is zeker niet ingewikkelder dan de oude. Toch blijven veel werkgevers huiverig om ermee aan de slag te gaan. UNIT4 gaat u daarom ondersteunen met software: de WKR-overstapper. In antwoorden op vier vragen leggen wij u wat de WKR-overstapper voor u kan doen.
Vraag 1. Wat kan de WKR-overstapper?
De WKR-overstapper brengt in beeld wat de gevolgen van zijn van de WKR op uw arbeidskosten. Daarnaast geeft de WKR-overstapper u eenvoudige richtlijnen mee voor aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden. Ook krijgt u een model voor de inrichting van uw financiële en salarisadministratie, zodat u in staat wordt gesteld om de WKR daadwerkelijk toe te passen.

Vraag 2. Wat maakt de WKR-overstapper uniek?
Wij leggen u kort en bondig in begrijpelijke taal uit wat u per arbeidsvoorwaarde uit uw administratie moet opzoeken. We laten u niet onnodig veel vragen beantwoorden of onnodig veel cijfers opzoeken. Naast de meting van financiële consequenties geven wij u eenvoudige mogelijkheden tot aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden én u krijgt een model voor de inrichting van uw administratie. Wij signaleren ook voor u in welke gevallen u een adviseur zou moeten raadplegen of het overleg met de Belastingdienst zou moeten zoeken. Kortom, alle ingrediënten om de overstap daadwerkelijk te kunnen maken.

Vraag 3. Hoe werkt de WKR-overstapper?
U hoeft geen expert of specialist te zijn om te begrijpen hoe de WKR-overstapper werkt. U doorloopt een werkproces waarbij u in begrijpelijke taal wordt gevraagd een aantal cijfers uit uw administratie in te voeren. Daarbij wordt uw gehele pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden doorlopen, maar alleen voor zover dat relevant is voor de toepassing van de WKR. Uw antwoorden leiden tot een korte rapportage waarin u kunt zien wat het financiële gevolg is van de overstap naar de WKR, bij gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden. Daarna maakt u de keuze of u de arbeidsvoorwaarden aanpast, eventueel met hulp van de richtlijnen die wij daarover hebben opgenomen. Na aanpassing van de arbeidsvoorwaarden kunt u eenvoudig nogmaals met de WKR-overstapper in beeld brengen wat de financiële impact daarvan is. Tot slot gebruikt u het model voor inrichting van uw administratie om de noodzakelijke voorbereiding te doen in zowel de financiële als de salarisadministratie. Per 1 januari 2013 of 2014 stapt u dan over.

Vraag 4. Waar kan ik de WKR-overstapper bestellen?
De WKR overstapper wordt door UNIT4 omstreeks 1 mei 2012 gelanceerd. Als u zich nu al inschrijft (zonder aankoopverplichting), krijgt u een aantrekkelijke korting bij aanschaf.

Schrijf u in op www.unit4.nl/wkr-overstapper
PAGINA 13 van 17

5.

PROJECTMATIGE AANPAK

Heeft u veel secundaire arbeidsvoorwaarden, afspraken met de Belastingdienst, een vaste kostenvergoeding of andere oorzaken waardoor eenvoudig overstappen op de werkkostenregeling niet aan de orde is?
Kies dan voor een projectmatige aanpak met een gedetailleerde projectplanning. In het projectteam zijn tenminste HR/personeelszaken, salarisadministratie en financiën van uw onderneming vertegenwoordigd. Samengevat resulteert het project in: 1. gefundeerde keuzes over beleidsmatige zaken als: · het moment van overstap (2013 of uiterlijk 2014); · eventuele aanpassingen in arbeidsvoorwaarden; · afspraken met de Belastingdienst; · Aanpassingen in (werk)processen en systemen van uw organisatie. 2. voldoen aan fiscale wet– en regelgeving 3. kostenbeheersing van secundaire arbeidsvoorwaarden 4. procesmatige beheersing van de vrije ruimte 5. geïnformeerde medewerkers.

PAGINA 14 van 17

6. UNIT4 HR SOLUTIONS BV
Na overstap op de werkkostenregeling kan de loonstrook van een werknemer er anders uit komen te zien. Bijvoorbeeld omdat een netto vergoeding gebruteerd wordt. De UNIT4 consultants kunnen u helpen bij het aanpassen van de toelichting op de loonstrook naar de nieuwe situatie. Vraag informatie aan via onze website www.unit4.nl/wkr of stuur een e-mail naar wkr.hrs@unit4.com

Disclaimer:
Deze white paper is uitsluitend opgesteld als algemene informatievoorziening over het proces van implementatie van de werkkostenregeling. Deze white paper is niet verstrekt voor een specifiek doel en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies; het gebruik en eventuele besluitvorming op basis van deze white paper komen voor eigen rekening en risico van de lezer. Er wordt door UNIT4 vennootschappen, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van de in deze white paper vervatte informatie.
PAGINA 15 van 17

OVER UNIT4 HR SOLUTIONS
HR & Payroll software vooruitgedacht
UNIT4 HR Solutions zet de standaard neer voor bedrijfssoftware waarmee organisaties eenvoudig, snel en tegen beperkte kosten op zowel interne als externe HR & Payroll veranderingen kunnen inspelen. • Schaalbare geïntegreerde (e)HRM & Payroll software • HR-processen flexibel vorm te geven via self service en workflow-oplossingen • Uniek flexibele salarisverwerkingsconcept. Hiermee kunnen organisaties eenvoudig schakelen tussen salarisverwerking in-huis, in-service (UNIT4 beheert de server, database en salarisverwerking), uit-huis, managed services en managed services+. Bij de twee laatst genoemde besteedt u het grootste deel van de verantwoordelijkheden uit. • Meest gebruikte salarisoplossing in Nederland met ca. 3,1 miljoen verloningen per maand

HRM Nederland

Innovatief Sluit u aan bij Innovatief HRM Nederland op LinkedIn
UNIT4 is initiatiefnemer van Innovatief HRM Nederland. Dit is een LinkedIn-netwerkgroep exclusief voor HRM- en financieel professionals. Het doel is om kennis uit te wisselen

over innovatie van HRM. Issues over bijvoorbeeld de meetbaarheid, efficiency, effectiviteit en kwaliteit van HRM. Maar ook actuele trends om het vakgebied te verbeteren worden besproken. Deelnemers hebben toegang tot kennisdocumenten en webinars. Lid worden kan via deze link: www.unit4.nl/innovatiefhrm

UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT
Wie bedrijfssoftware maakt, moet verder kijken dan vandaag. Organisaties zijn gebaat bij stabiliteit. Daarom moet software nu al klaar zijn voor de veranderingen van morgen. Embracing change is ons motto: UNIT4 is continu bezig met veranderingen. Het resultaat voor onze klant is software vooruitgedacht. Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: software leveren die klaar is voor morgen. Dus altijd zal werken. In tijden van snelle veranderingen beloven wij één ding: stabiliteit. Want UNIT4 weet dat u niet alleen geïnteresseerd bent in ‘ground breaking solutions 3.0’. U wilt dat uw organisatie blijft draaien en groeien. Wij begrijpen dat. Om voorop te blijven moet ook de software snel en kostene ectief aan te passen zijn aan de continu veranderende situatie van uw organisatie. Klanten van UNIT4 kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, verandert u gemakkelijk mee.

www.unit4.nl

UNIT4 HR Solutions Jan Tinbergenstraat 172, 7559 SP Hengelo Postbus 313, 7550 AH Hengelo T 088 247 27 99 F 074 245 54 45 E hrsolutions@unit4.com I www.unit4.nl U4HRSolutions Nevelgaarde 20, 3436 ZZ Nieuwegein Postbus 500, 3430 AM Nieuwegein T 088 247 27 99 F 030 602 10 50 InnovatiefHRMnl Innovatief HRM Nederland

werkkostenregeling.blogspot.com

unit4hrblog.blogspot.com I www.unit4academy.nl…...

Similar Documents

Premium Essay

Earth

...The Bible says that this beautiful Earth on which we live was created by God for Adam and Eve to live in and those we are the descendants of Adam and Eve. For centuries many philosophers in the East and in the West including the Greek philosopher Aristotle believed that earth is the centre of this universe. It was left to Galileo, a prominent mathematician of Padua University to announce his discovery on January 17, 1610 that the Earth is a planet just like other planets revolving round the Sun, which is a star. It was also established that the sun due to its gravitational pull attracts all these planets which revolve round it. Apart from the Earth there are some other planets which go round the sun. These planets, however, vary in size and also in their distance from the sun. They have their own orbits, and the period of rotation also varies in each case. Some of these planets have satellites called moons, varying in number. Some do not have any satellites. Normally, if they do not have a counter pull, they should have been dragged into the sun by the gravitational pull. These gravitation pulls of the sun and the counter pulls of the planets are called centrifugal forces. The planets revolve round the sun in their own specific orbits. These planets could be arranged in an order based on their distance from the sun. The nearest to the sun is Mercury and the next is Venus. Third comes the Earth. Later in the same order come Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and......

Words: 658 - Pages: 3

Free Essay

Earth

...Earth as a planet Rotation: Provides day & night. Turning of Earth on its axis. 1000 mph at equator. Coriolis: Causes winds to be turned or deflected from their path. Deflection to right in N. hemi. Revolution: Motion of earth along path. Creates years because it takes 365 days to make one. Inclination: The tilt of the earth’s axis. Parallelism: Tendency of earth to always stay parallel and not transform its orbit. Solstices: summer/winter june 21/22 december 21/22 when the sun position of noon sun is at its farthest position from equator 23.5 degrees N/S Equinoxes: spring/autumn march 21/22 septemeber 22/23 when the day is equal (day and night) Analemma: Shows path of noon sun angle throughout months Tropic Cancer: 23.5N Tropic Capricorn 23.5S (Farthest the sun can be away from equator that reaches 90 degrees above earth) Solar Radiation Insolation: Incoming solar radiation. Incoming is shortwave and outgoing is long wave. Duration: the longer the sun is out the more heat will be produced Intensity: angle the sun hits the earth. More intense closer to equator. Atmosphere: Constituents- Nitrogen: 78% Oxygen: 21% Carbon Monoxide: most of the remaining Selective screening: reflection- reflects radiation refraction- changes direction of radiation absorption- absorbs radiation Attenuation: absorb, reflect, refract Elements of weather and climate Temperature: degree of heat...

Words: 559 - Pages: 3

Free Essay

Tru North Module

...Tru North Module #1 Part I: Why do you want to work at Ernst & Young? Using mission statement Ernst & Young is the perfect place for me to work, professionally and culturally. Professionally, the company offers me “stretching and rewarding experiences that keep you motivated” as well as “teaming with some of the world's most successful companies”. This will allow me to excel in my career and develop myself as a business professional. Culturally, Ernst & Young “supports you in your professional development in every way we can” by allowing me to “enjoy the flexibility to devote time to what matters to you, in your business and personal life.” In this way, Ernst & Young will allow me to develop as a professional as well as in my personal life at the same time, allowing me to get the most out of both of the major aspects of my life. Using company profile Ernst & Young is the perfect company for me to work at because of its credibility and versatility. Being “one of the Big Four accounting firms,” working at the company would be very rewarding as far as my career is concerned. The fact that it is located in “80 offices throughout the US, including Puerto Rico” and “provides assurance, tax, transactions, and advisory services to public and private companies in a wide variety of industries” will allow flexibility in regards to where I work and whom I work with, allowing me to get the most out of my profession. Part II: How do you plan to expand...

Words: 330 - Pages: 2

Premium Essay

Earth

...------------------------------------------------- University of Phoenix Material Earth and Earth Materials I Worksheet From Visualizing Earth Science, by Merali, Z., and Skinner, B. J, 2009, Hoboken, NJ: Wiley. Copyright 2009 by Wiley. Adapted with permission. Part 1 Complete the WileyPLUS® GeoDiscoveries Earth Drag and Drop from Chapter 1. Label and describe each letter in the space below. A B C D E F G H A. Ocean | B. Continental crust | C. Oceanic crust | D. Solid inner core | E. Liquid outer core | F. Mesosphere | G. Anthenosphere | H. Lithosphere | Part 2 Resources: Minerals Drag and Drop (Chapter 2) Virtual Rock Lab (Chapter 2) * * Complete the following WileyPLUS® GeoDiscoveries and answer the following questions: What is the difference between a rock and a mineral? A mineral is a naturally going on the non-living compound with a unique chemical structure and the physical properties. An the rock is a solid, rocky mass composed of a combination of minerals or other organic complex. 1. 2. What types of tests are used to identify minerals? The type of test that are used to identify a mineral is I think depending on the colour,luster, and the hardness and as well the gravity. Also by the event test the chemical of the mineral they can see what type it is. 3. Part 3 1. Label the part and mineral resource that compose each part of this lightbulb.......

Words: 903 - Pages: 4

Premium Essay

Earth Essay

...Humans often wonder what their obligations are and what they owe their fellow man. There are many answers to this inquiry, as there are many things we owe to each other as human beings. Every human being has an obligation to care for our planet Earth. We owe it to our predecessors as well as our future generations to protect and preserve the planet. We owe protection to the Earth for providing us with abundant resources and allowing us to inhabit it. In Recent years, humans’ negative effects on the Earth have become more evident. Pollution is slowly rotting away the protective ozone layer, causing ice caps to melt and the water levels to increase. The animal population suffers because of over-hunting, poaching and the destruction of habitats. Humans are taking advantage of the planet Earth, and our careless ways are slowly destroying this beautiful planet on which we live. The animals with which we share this planet are facing the brunt of our mistreatment of the Earth. The Endangered Species list is growing at an alarming pace, and no region is safe. “One in four mammals is threatened with extinction” (Rogers, EarthFirst) In Africa, elephants are being hunted for ivory and lions are being hit by cars on roads going through their habitats. The alligator population of the Florida Everglades is dwindling due to habitat destruction and the penguins of Antarctica are now endangered due to careless human mistakes such as oil spills. Most of this peril is due to the......

Words: 731 - Pages: 3

Premium Essay

Young Earth vs Old Earth

...Comparison Essay: Big Bang Theory vs Young Earth Lee Physical Science March 3, 2012 Introduction Mankind has been giving the nature to explore and search for the beginnings of his existence. The beginnings are most debated over two separate views. The Big Bang Theory and the Six Day Creation have been a battle front for centuries. The “greatest minds in physics,” have pondered the beginning of the universe. Curiosity has led to questions of how the universe began. (LaRocco and Rothstein) Most scientists would teach that the earth has always been in existence. The debates focus either from a religious point of view or a secular or worldly point of view. These two thoughts will be compared and discussed in this paper. The Big Bang Theory The people who believe this theory think the universe began because of a large explosion. Many scientists teach this Big Bang happened some 15 Billion years ago. This event was an explosion “filling all of space with all of the particles of the embryonic universe.” (LaRocco &Rothstein) This theory is about ridiculous, because it is not really plausible to believe anything it states. How can an empty earth just happenstance into existence? This is exactly why they call it a theory. There is no evidence anywhere to prove this theory. Six-Day Creation While there are many people who believe in the evolution of the universe, there are believers that follow the Biblical creation model. To these......

Words: 864 - Pages: 4

Free Essay

Tru Tien

...Tru Tiên Tiêu Đỉnh Tru Tiên Tác giả: Tiêu Đỉnh Thể loại: Tiên Hiệp Website: www.sachmobile.com Date: 07-December-2012 Trang 1/2.032 www.sachmobile.com Tru Tiên Tiêu Đỉnh Hồi 1 - Thanh Vân Dãy núi Thanh Vân nguy nga sừng sững, hùng cứ Trung Nguyên, phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi Hồng Xuyên, phía nam là trấn quan trọng "Hà Dương Thành", chẹn lấy chỗ hiểm yếu của thiên hạ, vị trí địa lý hết sức trọng yếu Núi Thanh Vân kéo dài liên tục trăm dặm, nhấp nhô trùng điệp, có bảy ngọn cao nhất, vươn ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được đỉnh ngọn. Núi Thanh Vân có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kỳ, chim quý thú lạ rất nhiều, cảnh quan âm u hiểm trở, nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng còn nổi tiếng hơn, lại là một môn phái tu chân trên núi này -- Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã hai ngàn năm có lẻ, đứng đầu trong hai phái chính tà hiện nay. Nghe nói tổ sư khai phái vốn là một thầy tướng trong giang hồ, nửa đời thất vọng, buồn bực bất đắc chí. Năm 49 tuổi, ngao du khắp nơi, trên đường đi qua núi Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây có vẻ thiêng liêng kỳ tú, tụ được linh khí của trời đất, là một nơi tốt đẹp vào bậc nhất. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, tu chân luyện đạo, chưa được bao lâu, lại tìm đuợc một quyển sách cổ không tựa đề trong một hang sâu bí mật, trên đó ghi chép những thuật pháp môn kỳ ảo, thâm thuý cao xa, mà lại diệu dụng vô cùng, uy lực......

Words: 396125 - Pages: 1585

Premium Essay

Young Earth vs Old Earth

...Young Earth –vs- Old Earth Here is my take on the young earth- vs- old earth debate. I am extremely confident that the Universe and everything that lives on the Earth was created by God. This miraculous process took place as stated in Genesis chapter one. “In the beginning God created the heavens and the earth” (Holy Bible). The oppositions to old earth is young earth. For me, it is just like the life of a Christian. If you live for God then you oppose the way of the devil. Old earth perspective can be added up to two main issues. Issue number one is the meaning of the word Yom. Young-earth followers will say with no hesitation, that Yom equals a 24-hour day in the creation account. “God called the light “day,” and the darkness he called “night.” “And there was evening, and there was morning—the first day” (Holy Bible). Old earth counter this argument because the definition in the Hebrew, “gives Yom more than one meaning”. “It can be 24 hour period, or an unspecified longer period of time” (Along with other meanings). The second issue, says that life on earth developed “over a process of time” (Morris, 1994). My perspective has not nor will it ever change. As I always say, “if you can explain your God, then He is too little”. This definitely takes faith to believe the creation and the account of the flood. Proverbs 3:5 says, “Trust in the LORD with all your heart and do not lean on your own understanding“(Holy Bible). Let us take the big bang theory. “This theory...

Words: 558 - Pages: 3

Free Essay

Earth

...the sun and the smallest planet at the moment. Its revolution period is 88 earth days and its ration time is 59 days. Mercury is made up of core-iron-nickel alloy, mantle, and then the crust which is silicate. During the day mercury’s temperature reaches 800°F and at night it goes down to -279°F. Mercury looks similar to earth’s moon; it is covered with craters which are made from meteors, asteroids, and comets and it covers 70% of mercury. Its diameter is 3,031 miles, its mass is 5% of earth’s mass, and the sun is 6.3 times brighter. Mercury was named by the Greeks, after the messenger of their g-d. Mariner 10 visited mercury, it mapped 45% of it, and it was the only one which visited more than one planet during its mission. It went up from Cape Canaveral, Florida on November, 1973 and went to Venus in February of 1974. Never attempt to observe Mercury or anything close to the sun with a naked eye because it can cause permanent damage. And with binoculars or telescope it is even more dangerous. VENUS Venus is the second planet from the sun it is called the evening star because it can be seen by sunset and also by sunrise. Venus is made up of molten metal core, mantle, and crust of various rocks and 98% of carbon dioxide with traces of nitrogen and other gases. It is the only planet that the day is longer then it’s year, it’s year is 225 earth days, and its day is 243 earth days. Venus is known as earth’s twin because of the similarity, it’s 82%......

Words: 699 - Pages: 3

Free Essay

True Earth Case Study

...table compares pasta and pizza opportunity scenarios implying similarities, differences and also synergies between them (specifically for the pizza introduction). The PROS section of Pasta states the possible factors that lead to the success of Cucina Fresca. 2. Using the forecast model for Pasta used in Exhibit 5, what is your forecast for Pizza? Hint: Don’t neglect to use the data in Table B and Exhibit 7 Considering the information from Exhibit 7 and Table B, in addition to the assumption of the use of the same repurchase rates of pasta for the mediocre and average scenarios in the pizza market, and including a sensitivity analysis of market penetration (5% to 15%), the following forecast was obtained: 3. What can the team at Tru-Earth learn from Exhibit 6 about their customers preferences? Exhibit 6 shows the results of a survey based on attributes and substitution of the pizza category. The survey is based on a 10-point scale, where 1 is the lowest score and 10 is the highest score. Regarding to the usage attributes, the average respondent considers pizza to be "family oriented" due to the fact of the high ratings of all categories (take-out pizza with 8.9 out of 10 points, refrigerated pizza with 7.1 points, and TruEarth new concept with 8.6 points). Therefore, under the assumption that the typical family size starts with 2 people and then increase, the pizza kit size is properly oriented (servings for 2 to 3 people). However, average respondents also......

Words: 1089 - Pages: 5

Free Essay

Earth

...Have you ever wanted to die? Hopefully not and thanks to these two people we didn’t! 2 months ago a 2 boys named Kade Kostus and Kevin Durant met together at a basketball court in Miami ‘Florida, there was some crazy hot weathers and finally it happened. 2 girls from Japan have set bombs of in the earth’s inner core so most of the chemicals keeping us alive in the inner core have shot up in the sky and landed tall buildings. The buildings on the next day have fallen apart and killed about 3000 people in the city of Miami. Kade and Kevin met up again in Rockford Michigan and they talked about making a big ship that shoots underground so they could bag up the chemicals and place them back in the earth. That night the news channel comes to both of Kade and Kevin’s house interviewing them Kade said that “The chemicals have no name and we hope we don’t die”, on the other hand Kevin said “Ok we are leaving at 3:35 AM tomorrow and no further questions”. That morning Kade And Kevin has gone to their ship that they have built and it is placed in a secret island in Australia. The ship fires up with a super powered laser and spinning knives on the sides to keep moving fast down the earth’s layers. They finally hop in with the chemicals and the ship starts in 3 2 1 and poof. They have entered Lake Baikal because it has the thinnest crust so they could get a big boost in the mantle. They reach the crust and the crust has underwater volcanoes so it dents the ship. There...

Words: 418 - Pages: 2

Free Essay

The Structure of the Earth

...The structure of the earth The earth has three major parts-the land part or lithosphere, the water part or hydrosphere and the air part or atmostpere. The lithosphere is the surface on which you live . It is also the earth solid sphere consisting mainly of massive rocks. The massive rocks form large land masses called continent and small island groups . Different land form such as mountains,hills,valleys,plateaus and plains make up the lithosphere. The hydrosphere include all water forms such as oceans,seas,rivers,lakes,and groundwater found beneath the earth. Geologists or scientists who specialize on the history and composition of earth study carefully these two major parts of the earth. They study the different layers of the earth and what each layer is made of. You see only the surface of the earth – the oceans, seas, rivers, rocks, and soil. They cover the earth just like the thick peeling of the pomelo or orange fruit. When you cut open the pomelo, you see layers of pulp inside it. If the earth were cut open, you will see that it is made of three layers. They are the crust, matle and the core. The topmost layer of the earth is the crust which is made of solid rock. It is thicker under the continents; approximately between 11 to 35 kilometres. But under the oceans, it can be 5 to 12 kilometres thick only. At the lower......

Words: 720 - Pages: 3

Premium Essay

Earth and Earth Materials

...University of Phoenix Material Earth and Earth Materials I Worksheet From Visualizing Earth Science, by Merali, Z., and Skinner, B. J, 2009, Hoboken, NJ: Wiley. Copyright 2009 by Wiley. Adapted with permission. Part 1 Complete the WileyPLUS® GeoDiscoveries Earth Drag and Drop from Chapter 1. Label and describe each letter in the space below. [pic] |Ocean; Large bodies of water | |Continental crust; Thick part of crust, forms large land masses | |Oceanic crust; Thin part of the Earth’s crust that underlies the ocean basins | |Solid inner core; Hot solid core. Remains solid due to high pressures regardless of heat. | |Liquid outer core | |Mesosphere; Above the atmosphere and below the stratosphere. About 30-50 miles up | |Asthenosphere; Hot, weak, plastic | |Lithosphere; Cool, rigid, brittle ...

Words: 549 - Pages: 3

Premium Essay

Tru Earth

...Case Study TruEarth By Michele McKimmy Marylhurst University July 5, 2012 Professor S Abstract In the fight for competitive market share it is important for a company to bring new product to the market. TruEarth Healthy Foods, a maker of 100% whole grained gourmet Italian meals achieving great success with Cucina Fresco pasta, observed a decline in market share due to competitors offering like products. The company looking for new venues looked into launching a new fresh made pizza line in order to be competitive with its leading competitor as well as subsequent companies with a lower grade product such as Kraft and Nestle. TruEarh took great care in their research and development of the new product leading to analyzing the value and success of launching the pizza product line. Case Study TruEarth Case Questions: Keep in mind... what is the market need? How was the market segmented and what trends influenced the segmentation? 1. Why was Cucina Fresca pasta successful? How would you compare the pizza opportunity to that for pasta? How would you compare the actual product development process for each? 2. Using the forecast model for pasta shown in Exhibit #5, what is your forecast of the demand for pizza? Hints: the necessary data is contained in Table B and Exhibit 7. There is a significant difference in the "likeliness to buy" results for past TruEarth customers and non-customers. Actual penetration of the Cucina Fresca parent brand may range......

Words: 827 - Pages: 4

Free Essay

Religion on Earth

...Earch World Religions ROIVAS’S PILGRAMIAGE TO EARTH ------------------------------------------------- Integrity is generally defined as the adherence to moral and ethical principles; soundness of moral character; honesty. This is the primary belief by which the inhabitants of planet Roivas live. They worship one deity, Halla and follow the principles of life as chronicled in their holy book- the Sadev. Roivasians are beings of various races that live modest lifestyles and have a strong sense of community. Although most of them are natives of Roivas, there is a large, rapidly growing population of immigrants from other worlds who came to Roivas seeking a life of equality, health, and harmony. On Roivas there is no crime, pollution or disease. The planet and all of its resources are sacred. The people are happy and healthy. There is only one religion practiced on Roivas. People called tehporps are used as vessels by Halla to interpret and share the principles of the Sadev with the masses. On Roivas, there are also people known as selpicsids who are scholars of the Sadev who assist the telporps as needed. ------------------------------------------------- Because of the rapid population growth on Roivas, it was decided that explorations to other worlds would be necessary to identify places to expand the Roivasian culture. One team consisting of a tehporp, named Dercas and 12 selpicsids was assembled to journey to earth to evaluate the culture and climate of......

Words: 740 - Pages: 3