Free Essay

‘Στρατολόγηση Και Διατήρηση, Θεωρητική Ανασκόπηση, Καλές Πρακτικές Και Μελέτη Περίπτωσης Της Kpmg.’

In: Business and Management

Submitted By eligna
Words 2506
Pages 11
‘Στρατολόγηση και διατήρηση, θεωρητική ανασκόπηση, καλές πρακτικές και μελέτη περίπτωσης της KPMG.’

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΤΕΛΑ ΞΥΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
i) Παρουσίαση του θέματος της εργασίας 3 ii) Παρουσίαση του σκοπού της εργασίας 3
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ) 5
i) Ορισμός και επιμέρους τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 5 ii) Στρατολόγηση και διατήρηση 5
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-CASE STUDY) 7
i) Στοιχεία της περίπτωσης 7 ii) Μέθοδοι στρατολόγησης 8 iii) Μέθοδοι διατήρησης 9
ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ 12
i) Για την εταιρία 12 ii) Για τη χρησιμότητα της Στρατολόγησης και Διατήρησης 12
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 13
i) Βιβλία 13 ii) Περιοδικά 13 iii) Διαδίκτυο 13

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

i) Παρουσίαση του θέματος της εργασίας

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management), η οποία ασχολείται με όλα τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν την αντιμετώπιση και διαχείριση του ανθρώπινου πόρου μέσα στην επιχείρηση, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα όχι απλώς τη συμβατότητα με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, αλλά και τη συμβολή τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην επίτευξή της. Αν και αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένα ευρύ φάσμα εργασιών, η εργασία αυτή έχει ως θέμα δυο από αυτές, τη στρατολόγηση και τη διατήρηση (recruitment and retention). Η δομή της εργασίας έχει ως εξής:

▪ Στο πρώτο μέρος παρατίθεται σύντομη βιβλιογραφική έρευνα, με γνωστικό αντικείμενο τη στρατολόγηση και διατήρηση. Στα πλαίσιά της παρουσιάζονται και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξή τους από επιχειρήσεις.

▪ Στο δεύτερο μέρος, γίνεται ανάλυση μιας πραγματικής εφαρμογής-case study της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων KPMG, για να γίνει αντιληπτό πώς αναπτύσσονται μέθοδοι για της παραπάνω ενέργειες, οι οποίες να συμβαδίζουν με την εκάστοτε στρατηγική της επιχείρησης και να ανταποκρίνονται στο ευμετάβλητο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων.

▪ Τέλος, επισημαίνονται κάποια συμπεράσματα τα οποία αναπτύσσονται τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης που μελετάται (KPMG) όσο και σε επίπεδο γενικά των ενεργειών της Στρατολόγησης και Διατήρησης.

ii) Παρουσίαση του σκοπού της εργασίας

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνειδητοποίηση του ρόλου που έχει αποκτήσει η Στρατολόγηση και Διατήρηση, αλλά και γενικά η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην επιβίωση και ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τη μεταβλητότητα του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος και το τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης που έχουν οι άνθρωποι και η εργασία ως πόρος της επιχείρησης.

Η εργασία αυτή έχει επίσης ως στόχο την αναγνώριση της σημασίας που έχει η εφαρμογή όλων αυτών των θεωρητικών διατυπώσεων περί της Διοίκησης των Ανθρώπων (People Management) στην πράξη και η εύρεση τρόπων και μεθόδων για την πορεία προς μια επιτυχή λειτουργία του αντίστοιχου τμήματος. Η επαφή με τέτοια θέματα έχει θετική επίδραση στην εξοικείωση με ανάλογες περιπτώσεις και τη σωστή και μεθοδική αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

i) Ορισμός και επιμέρους τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Η διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένα τυπικά επιτελικό, στη σημερινή εποχή όμως ουσιαστικά βασικότατο λειτουργικό τμήμα, το οποίο ασχολείται με τη χρησιμοποίηση διαφόρων ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων μέσα σε ένα εργασιακό χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί το άτομο, η επιχείρηση και η κοινωνία (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). Σημαντικά στοιχεία του ορισμού δηλαδή αποτελούν η ωφέλεια των ενδιαφερόμενων μερών, οι μέθοδοι, τακτικές και συγκεκριμένες ενέργειες που πραγματοποιούνται και τέλος, η σύνδεση της λειτουργίας με τους στόχους της επιχείρησης.

Οι επιμέρους εργασίες της είναι:

▪ Στρατολόγηση και επιλογή εργαζομένων.

▪ Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων.

▪ Διοίκηση απόδοσης εργαζομένων.

▪ Διοίκηση αμοιβών.

▪ Εργασιακές σχέσεις.

ii) Στρατολόγηση και διατήρηση

Στρατολόγηση (recruitment) είναι όλο το φάσμα των ενεργειών που κάνει μια επιχείρηση για να προσελκύσει τα κατάλληλα άτομα για να πληρώσει τις θέσεις εργασίας της και να επιτύχει τους στόχους της. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εργασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επαφή με τον εργαζόμενο και τη φάση κατά την οποία διαμορφώνονται απόψεις και προσδοκίες από τα δυο μέρη. Έτσι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα πληροφοριών και ξεκάθαρες απαιτήσεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

▪ Προσδιορισμό κενών θέσεων

▪ Μελέτη επιλογή πηγών στρατολόγησης (εσωτερική-εξωτερική)

▪ Προετοιμασία και δημοσίευση πληροφοριών

▪ Επιλογή υποψηφίων

▪ Εγκατάσταση

Τέλος είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι στη διαδικασία λαμβάνουν μέρος τόσο στελέχη του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων όσο και στελέχη γραμμής.

Η διατήρηση (retention) είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της όλης πολιτικής Ανθρωπίνων Πόρων. Συχνά δεν αναφέρεται ξεχωριστά γιατί συμπεριλαμβάνεται κατά ένα μέρος είτε στην ανάπτυξη είτε στην υποκίνηση των εργαζομένων. Ωστόσο, η διατήρηση ασχολείται με κάτι αρκετά συγκεκριμένο και σαφές: την προσπάθεια της επιχείρησης να διατηρήσει τα αξιόλογα άτομα που εργάζονται σ’ αυτήν στους κόλπους της και να αποτρέψει τη διαρροή τους. Επιδιώκει ουσιαστικά την αφοσίωση και τη δέσμευσή τους (commitment) προς την επιχείρηση. Έτσι αφορά μόνο την παραμονή στην επιχείρηση, σε αντίθεση με την ανάπτυξη και ειδικά την υποκίνηση, που στόχους προσανατολισμένους περισσότερο στην απόδοση, την παραγωγικότητα και την παροχή κινήτρων για βελτίωση. Πολλές φορές βέβαι το ένα χρησιμοποιεί το άλλο για την επίτευξη των στόχων του.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-CASE STUDY)

i) Στοιχεία της περίπτωσης

Η επιχείρηση, η οποία εξετάζεται όσον αφορά τη στρατολόγηση και την επιλογή είναι η KPMG. Η KPMG είναι μια εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, η οποία εδραιώθηκε με τη μορφή που έχει σήμερα το 1987 από τους Thomson McLintock και Peat Marwick με κεντρικά γραφεία στην Ολλανδία. Αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και συγκεκριμένα, ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πιο αναλυτικά όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει:

▪ Ελεγκτική (audit), είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία ενισχύει την αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης και χρησιμποιούνται από επενδυτές, μετόχους και άλλες ομάδες συμφερόντων.

▪ Φορολογική (tax), η οποία απευθύνεται στις ανάγκες και τους στόχους κάθε πελάτη, δυνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν συμμόρφωση στους νόμους και ταυτόχρονα να δημιουργούν αξία.

▪ Συμβουλευτική (advisory), που βοηθάει τις επιχειρήσεις και τμήματα του δημοσίου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να δημιουργούν αξία.

Παρέχοντας, έτσι, ένα ολοκληρωμένο φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών και έχοντας παράλληλα τη γνώση και φήμη όλων των προηγούμενων ετών, η KPMG συγκαταλέγεται στις Big Four Auditors (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG), που είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες λογιτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών με τεράστιο αριθμό ελέγχων επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας ολιγοπώλιο στον κλάδο της ελεγκτικής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (2008), τα έσοδά της ανήλθαν στα $22,7 δις, ενώ απασχόλησε προσωπικό 137.000 ατόμων και δραστηριοποιήθηκε σε περισσότερες από 140 χώρες.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρία, αλλά και η φύση του αντικειμένου της, κάνουν εμφανή τη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παραγοντας στην επιτυχία της. Η περίπτωσή της προσφέρεται για μελέτη μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εμείς θα μελετήσουμε συγκεκριμένα τις ενέργειες της Στρατολόγησης (Recruitment) και Διατήρησης (Retention), με πληροφορίες οι οποίες δίνονται από τους Keith Dugdale και David Conder – διευθυντή διεθνούς στρατολόγησης και διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα.

ii) Μέθοδοι στρατολόγησης

Στην KPMG, οι εργαζόμενοι του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων , προετοιμάζουν στρατηγική στελέχωσης που θα υποστηρίζει τα φιλόδοξα σχέδια της εταιρίας. Σύμφωνα με τον Dugdale μέχρι το 2010 αναμένεται αύξηση 40% του αριθμού των εργαζομένων παγκοσμίως, κάτι που σημαίνει πρόσληψη περίπου 40.000 ατόμων και που συνεπάγεται με τη σειρά του εξέταση περίπου 400.000 αιτήσεων.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα αδυσώπητο πόλεμο ταλέντων ( war for talent-όρος που επινοήθηκε από ερευνητές στο McKinsey πριν από σχεδόν μια δεκαετία) , αναπτύσσοντας μάλιστα ένα αριθμό τακτικών για να τον αντιμετωπίσουν, οι οποίες όμως επανεξετάζονται και ανανεώνονται ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές. Αυτό είναι βασικό, γιατί αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι σε πραγματικές συνθήκες δε θα πρέπει να είναι στατικές, αλλά δυναμικές και να ακολουθούν το ρεύμα και τις εξελίξεις της εποχής, αν είναι δυνατό και να τις χαράσσουν.

Για παράδειγμα, πριν από τρία χρόνια η εταιρία ανέπτυξε μια νέα προσέγγιση για να έρχεται σε επαφή με τους φοιτητές στα πανεπιστήμια. Αντί να καλεί τους εν δυνάμει εργαζομένους της σε ένα ξενοδοχείο για ένα ψυχρό δείπνο, τα στελέχη στρατολόγησης εισήλθαν στις φοιτητικές ενώσεις.

Δυο χρόνια μετά, μάλιστα, το θέμα συνεχίζει να είναι η εισβολή στο χώρο τους – τώρα όμως τον εικονικό. Αυτό σημαίνει τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites) για την ενημέρωση για τα νέα και τα συμβάντα (events) του πανεπιστημίου (campus) και το στήσιμο on-line κοινοτήτων (on-line communities) για ειδικευόμενους σπουδαστές, απόφοιτους, gap year students και νεοπροσληφθέντες απόφοιτους.

Όμως ο ρόλος του διαδικτύου συνεχίζεται καθώς υπάρχει μια διαδικτυακή ζώνη, μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν επίσημα προσφορές θέσεων.

Ένα από τα σημεία στα οποία η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι η ταχύτητα στη διαδικασία της στρατολόγησης, που αποτελεί και χαρακτηριστικό διαφοροποίησής της στην αγορά εργασίας. Η ταχύτητα αυτή μάλιστα αφορά τόσο στην απάντηση για μια αίτηση, όσο και για το πόσο γρήγορα γίνεται η μετάβαση στη φάση της συνέντευξης, αλλά και το πόσο γρήγορα γίνεται γνωστοποίηση της προσφοράς θέσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κάθε αίτηση που λαμβάνουν επικοινωνούν και γνωστοποιούν την απόφασή τους μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Όμως όλη η δουλειά δε γίνεται μόνο μέσω ενός απρόσωπου υπολογιστή, που αποφασίζει με βάση δεδομένα κριτήρια. Στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων υπάρχει μια ομάδα εξήντα ατόμων, από την οποία ένα άτομο αναλαμβάνει να κάνει μια πρώτη εξέταση των αιτήσεων, για να γίνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα. Αυτό γίνεται για να γνωρίζουν οι υποψήφιοι αν έχουν ή όχι την ευκαιρία να προχωρήσουν παραπέρα ή όχι , αλλά και ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη KPMG να εξασφαλίζει τους καλύτερους ανθρώπους πριν από τους άλλους εργοδότες.

Με όλη αυτή τη δραστηριοποίηση τα στελέχη της KPMG ευελπιστούν ότι η επιχείρηση θα καταστεί μια από τις επίλεκτες που θα έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος στην πρώτη έκθεση καριέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Second Life website.

iii) Μέθοδοι διατήρησης

Όμως, η εξασφάλιση της πρόσληψης των καλύτερων δε σημαίνει αυτόματα τη νίκη στον πόλεμο των ταλέντων, ούτε αντίστοιχα απόλυτη επιτυχία στο τμήμα. Σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι γνωστό για την απομάκρυνση των στελεχών του, ιδιαίτερα των απόφοιτων που συνήθως μένουν μέχρι να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα πριν αποφασίσουν τελικά να απομακρυνθούν για να προχωρήσουν στην καριέρα τους, πολλά πρέπει να γίνουν και για τη διατήρησή τους.

Ένα πρώτο βήμα που σύμφωνα με τον Conder κάνει η KPMG είναι να εξασφαλίσει ότι η πραγματικότητα της εργασίας στην εταιρία, επιβεβαιώνει τις προσδοκίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, κάτι που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει η στρατολόγηση να αντιμετωπίζεται και εξετάζεται ως απομονωμένη ενέργεια.

Έπειτα, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στο people management. Έτσι για παράδειγμα αρχηγοί – ηγέτες, από τους πιο ταλαντούχους senior managers εκπαιδεύονται για να ειδικευτούν στην επίβλεψη των ομάδων τους.

Στους εργαζόμενους παραχωρούνται χρονοκώδικες (time codes – στις εταιρίες επαγγελματικών υπηρεσιών όλες οι διαδικασίες έχουν ένα χρονοκώδικα), ενώ ανταμείβονται με εκτίμηση, επαίνους και προαγωγές για αριστεία στο αντικείμενο της δουλειάς τους και στην επαφή τους με πελάτες.

Εφόσον οι αρχικές προσδοκίες τους εκπληρωθούν, διοικούνται από εκπαιδευμένους αρχηγούς, ενώ λαμβάνουν αρκετές ευκαιρίες για εξέλιξη και διεθνή εμπειρία. Αυτά όμως φτάνουν για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των εργαζομένων? Όχι απαραίτητα, όμως το θέμα δεν είναι απλό , όπως λέει ο Conder. Η εταιρία συνειδητά προσλαμβάνει φιλόδοξα και ταλαντούχα άτομα, οπότε εξορισμού η προσήλωσή τους είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Το τελευταίο όμως δε σημαίνει ότι απαραίτητα οι εργαζόμενοι αποσπώνται από ανταγωνιστές, αλλά μπορεί να απευθύνονται στην αγορά εργασίας για ποικιλία και αλλαγή θέσεων.

Η τακτική του Conder είναι να δείξει στους εργαζόμενους το εύρος των ευκαιριών/δυνατοτήτων καριέρας που είναι διαθέσιμες στην εταιρία πριν καν ξεκινήσουν να ψάχνονται. Καθώς πλησιάζουν στο τέλος των συμβολαίων τους, προσπαθεί να τους κάνη σαφείς τις επιλογές και στο τι είναι διαθέσιμο μέσα στην εταιρία, καθώς υπάρχουν τόσο διαφοροποιημένες ευκαιρίες για εξέλιξη, που είναι σαν να αλλάζουν εταιρία.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει να αποδίδει, καθώς σε βάθος τριετίας (2004-2007) υπήρξε πτώση των εναλλαγών των νεοπροσληφθέντων κατά 26%. Ωστόσο και όπου δεν αποδίδει, η εταιρία επιθυμεί να παραμένει σε επαφή με τους πρώην εργαζόμενους της μέσω ειδικού δικτύου για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν, όπως συχνά συμβαίνει. Δεύτερον, γιατί τα ταλαντούχα άτομα που φεύγουν από την εταιρία, μπαίνουν στην αγορά εργασίας και μπορεί να αποτελέσουν εργαζόμενο ενός υποψήφιου πελάτη, οπότε η διατήρηση επαφής μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα της σχέσης. Τέλος, Μέσω συστάσεων ο πρώην εργαζόμενος μπορεί να προτείνει νέα άτομα για την επιχείρηση.

Όπως είναι λογικό, οι τακτικές αυτές είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της εταιρίας, η οποία μάλιστα κάτω από το πρίσμα των πραγματοποιούμενων συγχωνεύσεων των παραρτημάτων της Ευρώπης, σε ένα ενιαίο κεντρικό παράρτημα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αναμένεται ότι θα δώσει νέες ευκαιρίες και θα ανοίξει νέους ορίζοντες στους εργαζόμενους.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η Γενιά Υ (Generation Y) επιθυμεί να αποκτήσει διεθνή εμπειρία νωρίς στην καριέρα τους, οπότε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να εργαστούν στο εξωτερικό είναι πραγματικά ένα συν. Δίνει στην εταιρία ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού τις περισσότερες φορές οι νέοι δε δουλεύουν στο εξωτερικό παρά μόνο μετά από ορισμένο χρόνο και εμπειρία.

Επίσης η Γενιά Υ – ουσιαστικά οι σημερινοί εικοσάρηδες – αποτελούν και μια ομάδα ανθρώπων που έχουν έντονη περιβαλλοντική συνείδηση και είναι διατεθειμένοι να εργαστούν κάπου όπου θα υπάρχει έντονη η αίσθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility-CSR). Έτσι οι πρωτοβουλίες της KPMG στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν ένα «πράσινο γραφείο» το οποίο οδήγησε σε 25% μείωση στη κατανάλωση χαρτιού και έδωσε την ευκαιρία στο προσωπικό να αφιερώσουν μισή εργάσιμη μέρα το μήνα σε προσφορά φιλανθρωπικής ή κοινωνικής εργασία, καθώς και την ευκαιρία για εμπειρίες διεθνούς ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας ένα πρόσφατο πρόγραμμα εργασίας σε ορφανοτροφείο στη Ρουμανία. Όλη αυτή η δράση βελτιώνει την εικόνα της εταιρίας στα μάτια των εργαζομένων και ενισχύει την αφοσίωση κα τη δέσμευσή τους προς αυτήν.

ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ

i) Για την εταιρία

Η KPMG βλέπουμε ότι εφαρμόζει συστήματα εξωτερικής στρατολόγησης τα οποία είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της. Ως μια παγκόσμιας φήμης εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με δυναμική ανάπτυξη και εξωστρεφή προσανατολισμό, επιζητά άτομα για τη στελέχωσή της, τα οποία είναι υψηλού επιπέδου, φιλόδοξα και ταλαντούχα. Οι μέθοδοι και τακτικές που έχει αναπτύξει είναι κατάλληλες για να επιτύχει αυτήν της την πολιτική, τόσο όσον αφορά τη στρατολόγηση όσο και τη διατήρηση των εργαζομένων.

Το γεγονός ότι οι μέθοδοί της έχουν δυναμικό χαρακτήρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι μεταβολές του περιβάλλοντος επιτάσσουν συχνές αλλαγές στην προσέγγιση τέτοιων ζητημάτων. Η στροφή της προς τις νέες τεχνολογίες, αλλά και το γεγονός ότι προτιμά να απευθύνεται άμεσα στο στόχο της, όσον αφορά το προσωπικό, φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα, ενώ όσον αφορά τη διατήρηση, η νέα τάση που εντόπισε είναι η εικόνα των εργαζομένων που θέλουν ευκαιρίες για διεθνή ανάπτυξη, ενώ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρίας.

ii) Για τη χρησιμότητα της Στρατολόγησης και Διατήρησης

Το παραπάνω παράδειγμα, μας επιδεικνύει το σημαντικότατο ρόλο που έχει να διαδραματίσει η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο μέλλον, ειδικά στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και με σωστό χειρισμό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μακροπρόθεσμο και μη αντιγράψιμο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

i) Βιβλία

▪ Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ., (2001), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θεσσαλονίκη

▪ Arthur, Diane (2001), The employee recruitment and retention handbook, New York: AMACOM

ii) Περιοδικά

▪ Clynoweth, C. (2007), War Games, People Management, 20 September, Vol. 13, No 19, pp 46-48

iii) Διαδίκτυο

▪ www.kpmg.com

▪ www.kpmg.gr

▪ www.careertimes.com

▪ www.internationalbusinessreport.com

▪ www.managementresources.com

▪ www.bcjobs.ca

▪ www.cipd.co.uk

▪ humanresources.about.com

▪ www.post.ca.gov

-----------------------
13…...

Similar Documents

Free Essay

3d Mri Brain Visualization of Patiens with Ms Lesions

...αυτής της διπλωματικής εργασίας καθώς και για την καθοδήγηση που μου προσέφερε για την διεκπεραίωση της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δρ. Στυλιανή Πετρίδου, για την πολύτιμη βοήθεια την οποία μου παρείχε καθώς και για τις γνώσεις της που πρόσφερε για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, την ευχαριστώ για την προθυμία της να συζητήσει μαζί μου τις φορές που χρειάστηκε να την ενοχλήσω για απορίες και συμβουλές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, την οικογένεια μου και το φιλικό μου περιβάλλον για την ηθική συμπαράσταση και το κουράγιο που μου έδωσαν για να φέρω εις πέρας την ατομική διπλωματική μου εργασία και κυρίως τους γονείς μου που χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν κατορθωτό. Περίληψη Η διπλωματική αυτή εργασία στηρίζεται στην τρισδιάστατη απεικόνιση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου ασθενών που πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ). Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) που προσβάλλει τον εγκέφαλο είναι η πιο κοινή νευρολογική ασθένεια η οποία εμφανίζεται σε ηλικία 20 έως 40 ετών, κυρίως σε γυναίκες. Είναι ένα είδος ουλής που εμφανίζεται μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα η οποία μπορεί να επηρεάζει μόνιμα την κινητική και αισθητική λειτουργία ενός ατόμου. Η ΠΣ μπορεί να είναι θανατηφόρα, δεν θεραπεύεται ούτε γνωρίζουμε την κύρια αιτία της, αλλά υπάρχουν πολλές θεραπείες που καθυστερούν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της. Αυτή η ασθένεια είναι συνήθως κληρονομική, διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και......

Words: 22466 - Pages: 90

Free Essay

Η Δημιουργία Και Η Διατήρηση Του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Της Costa Navarino, Του Πρώτου Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο

... Κατσικέα Ευαγγελία Καραντινού Καλυψώ ΘΕΜΑ:«Η δημιουργία και η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της COSTA NAVARINO, του πρώτου ολοκληρωμένου περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα» | | Περιεχόμενα: * Εισαγωγικά * Ανάπτυξη και ανάλυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος * Φυσικό Περιβάλλον Και Ιστορία Χιλιάδων Ετών * Τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον * Συμμετοχή των επισκεπτών στα ήθη και έθιμα της τοπικής κοινωνίας * Γήπεδο Golf * Συνεδριακό Κέντρο * Υπαίθριες δραστηριότητες και εμπειρίες για τους επισκέπτες: * Anazoe Spa: Στοιχείο μοναδικότητας * Επίγειος παράδεισος για τους μικρούς επισκέπτες: * Premium brands αναδεικνύουν όλο τον προορισμό * Επιτελική σύνοψη-Τελικά Συμπεράσματα * Η Costa Navarino αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο, περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου. Η ΤΕΜΕS Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, που συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστικής περιοχής υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Δημιουργούνται υποδομές που θα διαφυλάσσουν και θα προβάλλουν το φυσικό πλούτο και την αυθεντική φυσιογνωμία της περιοχής. Το όνομα του προορισμού δεν έχει δοθεί τυχαία από...

Words: 6264 - Pages: 26

Free Essay

Processed Ppp

...ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται, όπως γίνεται αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, με τα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής. Αυτά τα έργα υποδομής, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια, οι γέφυρες, τα λιμάνια, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα μεγάλα κυβερνητικά ή δημόσια κτίρια, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Η χώρα μας σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην κατασκευή αυτών των έργων υποδομής μέσω της κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης (ΠΔΕ), με εξαίρεση τα «μεγάλα έργα», που κατασκευάστηκαν με συμβάσεις παραχώρησης, με μερική ή ολική χρηματοδότηση. Όμως, η δυσχερής δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, με το σημαντικά μεγάλο δημόσιο χρέος αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική μείωση των κοινοτικών πόρων και την Δ΄ προγραμματική περίοδο δημιούργησε την ανάγκη για εξεύρεση και υιοθέτηση άλλων λύσεων. Μια τέτοια λύση, που τυχαίνει διεθνούς αποδοχής, είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα με σκοπό την κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος και της στρατηγικής που ακολουθείται (στο βαθμό που ακολουθείται) αναφορικά με το θεσμό των ΣΔΙΤ στη χώρα, καθώς και τη διαπίστωση της συνάφειας των εγκεκριμένων και των σε διαδικασία έγκρισης προς υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ με τις αρχές των ΣΔΙΤ και τους στόχους για......

Words: 10751 - Pages: 44

Premium Essay

Lalal

...σχέσεις, και για πολλούς ο εφευρέτης της σύγχρονης µορφής τους, είχε γράψει ότι, «Τα τρία κύρια στοιχεία των δηµοσίων σχέσεων, είναι πρακτικά τόσο παλαιά όσο και η ανθρώπινη κοινωνία: η πληροφόρηση, η πειθώ και η ενοποίηση/ συµφιλίωση ανθρώπων µε άλλους ανθρώπους. Βέβαια τα µέσα και οι µέθοδοι για την επίτευξη αυτών των στόχων, έχουν αλλάξει καθώς µεταβάλλεται και η ανθρώπινη κοινωνία». Κατά τον Bernays αλλά και για πολλούς ακόµα ιστορικούς του χώρου, η πρακτική των επαγγελµατικών δηµοσίων σχέσεων ήταν πάντα πιασµένη «χέρι – χέρι» µε την εξέλιξη του πολιτισµού. Μέσα από αυτήν την οπτική, το µεγαλύτερο µέρος της καταγεγραµµένης ιστορίας µπορεί να ερµηνευτεί σαν πρακτική δηµοσίων σχέσεων. Ενώ οι πρωτόγονες κοινωνίες κυβερνιόνταν κυρίως µέσω του φόβου και της τροµοκρατίας, οι πιο εξελιγµένοι πολιτισµοί βασίζονταν σε µεγάλο βαθµό στο διάλογο και την δηµόσια αντιπαράθεση των σκέψεων και των απόψεων. Καθώς οι άρχοντες και οι κάθε µορφής εξουσιαστές των κοινωνιών, αναζητούσαν την επίτευξη της συναίνεσης µε τα εξουσιαζόµενα πλήθη τους, η πειθώ βασίζονταν όλο και λιγότερο στη βία και περισσότερο στα λόγια. Με την εφεύρεση της γραφής, οι δηµόσιες σχέσεις εµφανίστηκαν µε την µορφή που τις αντιλαµβανόµαστε σήµερα. Αρχαίοι πολιτισµοί Οι ηγέτες των αρχαίων πολιτισµών (Σουµέριοι, Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι και Πέρσες) στη προσπάθειά τους να σχηµατίσουν και προωθήσουν την εικόνα τους, χρησιµοποιούσαν ποιήµατα και άλλα συγγράµµατα για να προβάλλουν την υπεροχή της δύναµής τους στην µάχη και της......

Words: 9628 - Pages: 39

Free Essay

Merck Case Study

...Εισαγωγή Η αρχή της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσε για τις φαρμακευτικές βιομηχανίες το χρονικό ορόσημο, όπου άλλαξαν δραματικά τα δεδομένα ανάπτυξης και κερδοφορίας για το συγκεκριμένο χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι παρατηρήθηκαν, σημαντικές μειώσεις στις πωλήσεις φαρμάκων και συνεπώς των κερδών, καθώς και πολύ μεγάλες πτώσεις στις τιμές των μετοχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μία από τις κυρίαρχες εταιρείες του χώρου των φαρμάκων η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τις εξελίξεις της δεκαετίας ήταν η Merck. Αν συλλογιστεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος κλάδος προερχόταν από μία περίοδο τεράστιας άνθισης της κερδοφορίας (πριν το 1990), αξίζει να γίνει μία ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν την αρνητική μεταστροφή διερευνώντας τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Προκλήσεις εταιρείας Αναλύοντας το εξωτερικό μακροπεριβάλλον, θα πρέπει να σταθεί κανείς στη νομοθετική ρύθμιση των Waxman-Hatch (1984) στις Η.Π.Α. κατά την οποία μειώθηκαν ουσιαστικά τα εμπόδια εισόδου των γενοσήμων φαρμάκων (generics) στην αγορά. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση, επιταγχύνθηκαν δραστικά οι διαδικασίες εγκρίσεων των φαρμάκων αυτού του τύπου, καθώς δεν απαιτούνταν πλέον χημικοί και βιολογικοί έλεγχοι προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Έτσι, οι εταιρείες παρασκευής των γενοσήμων φαρμάκων, απουσία των κλινικών δοκιμών αλλά και των δαπανών για την έρευνα καθώς πρόκειται για αντιγραφές φαρμάκων, είχαν σημαντικές μειώσεις στα......

Words: 237 - Pages: 1

Free Essay

Παλιά Θέματα Οδε Ασοεε Εαρινου 2012-2013

...προσδιορισμού της ταυτόχρονης ισορροπίας στις αγορές προϊόντος, εργασίας και χρήματος. Να αναλύσετε το φαινόμενο της διχοτόμησης του κλασικού υποδείγματος. 2. Τι είναι και πώς εξάγεται διαγραμματικά η καμπύλη IS; Με τη χρήση της κατάλληλης διαγραμματικής απεικόνισης, να περιγράψετε τι θα συμβεί στη θέση της καμπύλης IS στην περίπτωση που μειωθούν, είτε οι έμμεσοι φόροι, είτε οι εισαγωγές. 3. Να σχολιάσετε τις σημαντικότερες μορφές ανεργίας. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 1. Να σχολιάσετε το σχήμα της καμπύλης LM. Εάν η καμπύλη IS τέμνει την καμπύλη LM στην κεϋνσιανή περιοχή, να περιγράψετε τη μέθοδο οικονομικής πολιτικής που θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική για την επίτευξη μακροοικονομικής ισορροπίας. 2. Να αναλύσετε με τη χρήση διαγράμματος τα οικονομικά φαινόμενα του πληθωριστικού κενού και του αντιπληθωριστικού κενού. 3. Να σχολιαστούν οι τρεις μέθοδοι υπολογισμού του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 1. Έστω ότι στην οικονομία ισχύει το προοδευτικό σύστημα φορολογίας και η επένδυση προσδιορίζεται από τη μεταβολή του εθνικού εισοδήματος. Με τη χρήση των κατάλληλων αλγεβρικών σχέσεων, να δείξετε πως προκύπτει ο σύνθετος ή κόλουρος πολλαπλασιαστής. 2. Να σχολιάσετε τα κυριότερα είδη πληθωρισμού. 3. Να αναλύσετε με την παράθεση των κατάλληλων αλγεβρικών σχέσεων, τη θεωρία της ιδιωτικής συνάρτησης κατανάλωσης που βασίζεται στην υπόθεση του μονίμου εισοδήματος. Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2004 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 1. Να σχολιάσετε την αρχή της επιτάχυνσης. Ποια είναι η σχέση μεταξύ επιταχυντή......

Words: 69073 - Pages: 277

Free Essay

Solvency Ii Greek

.......9 Solvency II και αντασφάλιση ......................................................................................16 Solvency II Readiness Report....................................................................................17 Γενικά Συμπεράσματα................................................................................................19 Appendix I – Solvency I ( Σημερινό καθεστώς) ..........................................................20 Appendix II – CEIOPS/CFA (Αιτήματα για γνωμοδότηση της Κομισσιόν από τον CEIOPS) ....................................................................................................................22 2 Solvency II - Συνοπτική Παρουσίαση Περίληψη Ιστορική αναδρομή Η τρέχουσα ασφαλιστική νομοθεσία που σχετίζεται με την εποπτεία και τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και την φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτή ρυθμίστηκε για τελευταία φορά το 2004 (Solvency I), προέρχεται από μια σειρά κοινοτικών οδηγιών που τέθηκαν σε εφαρμογή από το 1973 και εφεξής. H ανάγκη αναθεώρησης της προαναφερόμενης οδηγίας προέκυψε για τους εξής λόγους: • • • Aποτελεσματική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Eναρμόνιση των ποιοτικών και ποσοτικών εποπτικών μεθόδων. Πληρέστερο προσδιορισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τους και κινδύνους που αφορούν το underwriting, τη ρευστότητα, την αγορά καθώς και τον λειτουργικό κίνδυνο και πιστωτικό κίνδυνο...

Words: 815 - Pages: 4

Free Essay

Μελέτη Της Επιχειρηματικής Στρατηγικής Της Ελληνικής Εταιρείας Ιον Του Κλάδου Σοκολατοβιομηχανίας

...Στρατηγική I» Θέμα: «Μελέτη της επιχειρηματικής στρατηγικής της ελληνικής εταιρείας ΙΟΝ του κλάδου σοκολατοβιομηχανίας» Επιμέλεια εργασίας: Κούλης Χρήστος - Α.Μ: 2147 Πετούσης Σπυρίδων - Α.Μ: 2016 Κωστόπουλος Αθανάσιος - Α.Μ: 2000 Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Παπαδημητρίου Δήμητρα Μυλώνη Βαρβάρα ΠΑΤΡΑ , 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο μάθημα της επιχειρησιακής στρατηγικής του χειμερινού εξαμήνου του 2013, ασχοληθήκαμε στην εργασία του εξαμήνου του μαθήματος με την ανάλυση της εταιρείας ΙΟΝ Α.Ε του κλάδου της σοκολατοβιομηχανίας, μελετώντας το μίκρο - περιβάλλον της ΙΟΝ Α.Ε. Παράλληλα εξετάσαμε τον ανταγωνισμό του κλάδου σοκολατοβιομηχανίας στον οποίο υπάγεται η ΙΟΝ, καθώς επίσης τις δυνάμεις αλλαγής του άμεσου κλαδικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της επιχειρηματικής στρατηγικής που ακολουθεί η ΙΟΝ Α.Ε, προτείνοντας νέες επιχειρηματικές στρατηγικές κατευθύνσεις τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει η εταιρεία ενισχύοντας την δυναμική της σε μια περίοδο υψηλού ανταγωνισμού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΝ Α.Ε -5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η - ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ -6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΝ Α.Ε - Η ΙΟΝ Α.Ε αποτελεί την ηγέτιδα επιχείρηση στον κλάδο της σοκολατοβιομηχανίας στην Ελλάδα κατέχοντας το 30% περίπου των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και......

Words: 1404 - Pages: 6

Free Essay

Financial Crisis and Market Regulation

... ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΜΒΑ) «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Χριστοφόρου Βασιλική Α.Μ: 176 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παν/μιου Πατρών ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Μπέλλας Αθανάσιος,Καθηγητής Παν/μιου Πατρών Οικονομάκης Γεώργιος,Επίκουρος Καθηγητής Παν/μιου Πατρών Πάτρα, 2011 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Συριόπουλο Κωσταντίνο, καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, για τις γνώσεις και τις συμβουλές του κατά την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, δε θα πρέπει να παραλείψω, να ευχαριστήσω τις συμφοιτήτριές μου, Κουτρούλη ‘Εφη, Παπαδοπούλου Ολυμπία και Τζίφα Μαρία με τις οποίες μοιραστήκαμε τις απόψεις μας, ανταλλάξαμε γνώσεις και περάσαμε δημιουργικό χρόνο μαζί. Τέλος, αλλά όχι τελευταία θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους γονείς και τα αδέρφια μου που με στηρίζουν σε όλη την πορεία μου και με ενδυνάμωσαν στις δύσκολες στιγμές που παρουσιάστηκαν. 2 ......

Words: 23049 - Pages: 93

Premium Essay

 Plans Are Nothing; Planning Is Everything

....................................................................................................................... 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ................................................................................................................ 7 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ......................................................................................8 1.1 1.2 1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ............................................................. 8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ......................................................................... 13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ......................................................................... 14 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .........................................................................................................16 2.1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ................................................................... 16 2.1.1 Περιγραφή των συνθηκών ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στη σημερινή αγορά 16 2.2 τεχνολογικη αναπτυξη........................................................................................ 17 2.2.1 Στροφή των επιχειρήσεων στην επιλογή και εγκατάσταση συστημάτων Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)..................................................................17 3 4 ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................20 3.1 3.2 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.5 4.6 4.7...

Words: 16147 - Pages: 65

Premium Essay

Resistance to Change

...ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2006, 45(1):25–31 SPECIAL ARTICLE ΝOSILEFTIKI 2006, 45(1):25–31 Αλλαγή Έννοια, θεωρίες και διαδικασία εφαρμογής Ανδρέας Χαραλάμπους ΒSc, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Νοσηλευτική Σχολή, Κύπρος Change Terminology, theories and process of implementation Andreas Charalambous BSc, MSc, PhD Candidate, School of Nursing, Cyprus Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου School of Nursing of Cyprus ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανθρώπινη φύση μπορεί να δει την ανάγκη για αλλαγή με ενθουσιασμό ή μπορεί να την αντιμετωπίσει απλώς με σκεπτικισμό. Από την άλλη μεριά, είναι δυνατόν να την αντιμετωπίσει εχθρικά, αντιστεκόμενη με κάθε μέσο στην εφαρμογή της. Συνήθως επικρατεί η συντηρητική συμπεριφορά, που ενισχύει την επιθυμία διατήρησης των υπαρχουσών συνθηκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια αλλαγής να μην είναι εύκολη υπόθεση. Από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η επιτυχής εισαγωγή μιας αλλαγής στο κλινικό χώρο προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα στάδια της αλλαγής, το φορέα της αλλαγής και τις δυνάμεις που αντιστέκονται στην αλλαγή. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές, για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Λέξεις-κλειδιά: • Έννοια αλλαγής • Διεργασία αλλαγής • Στάδια αλλαγής • Φορέας αλλαγής Υπεύθυνος αλληλογραφίας Ανδρέας Χαραλάμπους Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου Κολοκοτρώνη 59, Αγία Τριάδα, Λεμεσός, Κύπρος Τηλ. 0035 799 693 478 E-mail: achavalambous@hotmail.com ABSTRACT The...

Words: 3277 - Pages: 14

Free Essay

Integration of Greece's Eu

...ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΚΠΕ 364 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΓΡΑΠΤΗ ΜΕΛΕΤΗ I ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Πρόλογος 2 2. Πορεία ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. 3 3. Πολιτικές επιπτώσεις της ένταξης 4 - 7 4. Η εμπειρία της Ελλάδας από την προσχώρηση της στην Ε.Ε. 8 - 9 5. Συμπέρασμα 10 6. Βιβλιογραφία 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μέσα στα πλαίσια της εργασίας – μελέτης την οποία αποφάσισα να πραγματοποιήσω επέλεξα να αναλύσω εις βάθος τις πολιτικές επιπτώσεις που επέφερε στην Ελλάδα η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981. Με τον όρο πολιτικές επιπτώσεις αναφέρομαι στην επίδραση που είχε η προσπάθεια εξευρωπαϊσμού της Ελλάδας στις πολιτικές δομές και κατ’ επέκταση στις κοινωνικό – οικονομικές προεκτάσεις του θέματος. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ στη στάση των μεγάλων κυρίως κομμάτων απέναντι στην Ε.Ε. και τον αντίκτυπο που είχε αυτή τους η στάση διαχρονικά αφού διαρκώς μεταβάλλονταν ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους. Ο εξευρωπαϊσμός αναφέρεται σε διάφορα σχετικά φαινόμενα και σχέδια της αλλαγής. Μπορεί επίσης να αναφερθεί στη διαδικασία μέσω της οποίας η πολιτική και η οικονομική δυναμική της Ε.Ε. γίνεται μέρος της οργανωτικής λογικής, της εθνικής πολιτικής και της χάραξης πολιτικής καθώς και στη διαδικασία στην οποία ένα θέμα (είτε πρόκειται για ένα......

Words: 3413 - Pages: 14

Free Essay

Qualitative Evaluation of Public Hospitals in the Gth Health Authority

...ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε.» ΔΙΚΑΙΟΣ Ι. ΒΟΥΔΙΓΑΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Ευχαριστίες Ευχαριστώ την κα. Ελένη Σιουρούνη Καθηγήτρια Εφαρμογών του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση του θέματος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, την διαρκή καθοδήγηση που μου προσέφερε και τις ανεκτίμητες συμβουλές για τη δομή, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της πτυχιακής. Επίσης, ευχαριστώ τους κ. Θεόδωρο Τσέκο Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Μαυριδόγλου Γεώργιο Καθηγητή Εφαρμογών και κ. Νικόλαο Πολύζο Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος ΔΜΥΠ, για τις καίριες συμβουλές και προτάσεις τους, ως προς την ανάλυση, τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων αλλά και την ίδια την εργασία. Τον κ. Θεόδωρο Κοτσιλιέρη Καθηγητή Εφαρμογών και την κα. Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος ΔΜΥΠ για τη βοήθεια τους στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους λοιπούς καθηγητές του τμήματος ΔΜΥΠ, κ. Φώτιο Δρούμπαλη Επίκουρο Καθηγητή, κ. Λεωνίδα Παρασκευόπουλο Επίκουρο Καθηγητή, κα Βασιλική Παναγιωτακοπούλου, Καθηγήτρια......

Words: 17306 - Pages: 70

Free Essay

Η Οικονομικοτητα Και Αποτελεσματικοτητα Τησ Καλλιεργειασ Ακτινιδιου, Κατα Την Παραγωγικη Περιοδο 2005-2006, Στο Νομο Πιεριασ

...ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005-2006, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Της φοιτήτριας: Φουντουκίδου Ελένης Επιβλέπων Καθηγητής: Μυγδάκος Ευθύμιος Επιτροπή Αξιολόγησης: Ρεζίτης Αντώνιος Πενταράκη Κων/να ΑΓΡΙΝΙΟ 2008 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θεωρώ καθήκον μου, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε κάποιους ανθρώπους, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. Ιδιαίτερες λοιπόν ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα Αναπληρωτή καθηγητή κ. Μυγδάκο Ευθύμιο, με τον οποίο είχα άριστη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξης της πτυχιακής μου μελέτης. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω και στον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Ρεζίτη Αντώνιο, ο οποίος μου έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της αποτελεσματικότητας. Συγχρόνως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λέκτορα κ. Πενταράκη, το τρίτο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε την καλοσύνη να αναγνώσει την πτυχιακή μου μελέτη. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους καλλιεργητές ακτινιδίου του νομού Πιερίας, που ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μου και να μου δώσουν πρόθυμα τις σχετικές με το θεωρητικό και εμπειρικό κομμάτι της εργασίας μου. Ακόμη , θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους παρακάτω, οι οποίοι με βοήθησαν σε διάφορα κομμάτια της έρευνας:......

Words: 9544 - Pages: 39

Free Essay

Economic

...παραπλανήσει και νοθεύσει την αγοραστική τους απόφαση. Και η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο στην προστασία συμφερόντων που δεν έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια στην αγορά και την ανταγωνιστική διαδικασία. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως στις διάφορες μορφές εμφάνισης της διαφήμισης που διακρίνει βάσει της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της θρησκείας, του περιβάλλοντος, της εθνικότητας, ηλικίας, φύλλου, φυλής, οι οποίες ρυθμίζονται ρητώς στο ισχύον δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού από το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν 2251/94 και από τη γενική ρήτρα του Ν 146/14. Άρθρο 9 παρ. 6. Αθέμιτη είναι ιδιαίτερα η διαφήμιση που: α) έχει στόχο ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση ή εκμετάλλευση αισθημάτων φόβου, προλήψεων ή δεισιδαιμονιών ή την εξώθηση σε εγκληματικές πράξεις, β) διακρίνει μειωτικά κοινωνικές ομάδες με βάση το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις πεποιθήσεις και τις φυσικές ή ψυχικές ιδιαιτερότητες, γ) δημιουργεί την εικόνα υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς, ιδίως σε παιδιά, νέους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού, δ) απευθύνει το διαφημιστικό μήνυμα κατευθείαν στο υποσυνείδητο, χωρίς να αφήνει στο δέκτη του μηνύματος τη δυνατότητα κριτικής ή ε) προβάλλει εμμέσως προϊόντα άλλα από εκείνα που αποτελούν το εμφανές περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος, χωρίς η προσβολή αυτή να αποτελεί νοηματικά ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα του. Το θεμιτό των εμπορικών συναλλαγών εντός της εσωτερικής αγοράς......

Words: 3117 - Pages: 13