Free Essay

Samf - Punishmen

In: Social Issues

Submitted By camilla3010
Words 272
Pages 2
Den sociologiske vinkel på straf
- Michel Foucaluts o Arbejder sociologisk med at han prøver at afdække den måde vi indretter samfundet, påvirker os. Hvor meget frihed afgiver vi for at være en del af samfundet? o Straf: er et behov for styring af det omsiggribende massesamfund → smartere former for overvågning.
- Den opjektive straf: o Piskens store tid (1500-1800). → øje for øje, offentlig afstraffelse. o Fx man hugger en hånd af hvis man har sjålet, fordi det er objektivt og meget tydligt for resten af samfundet. (alle kan følge med). o Gunden til at dette sker, er fordi det skal være afskrækkelse!
- Den disciplinerende straf: o Tiggere, arbejdsløse, ludere, lommetyve de skulle afrettes. Man skulle fjerne dem fra samfundet, så de kunne komme på genopdragelse. o Straffen kommer stadig udefra og den rammer kun den kriminelle = er objektiv. o Mål: at komme tilbage til samfundet som nyttige borgere. o De skulle isoleres og straffes. o Panoptikon → man sidder i sin egen lille selle, og så sidder der en vagtmand og overvåger. Man ved ikke om man bliver overvåget, men man er nød til at gå ud fra at man gør. o vi overvåger os selv → overvågning er kun en logisk praksis. o Det vi hele tiden sørger for (hver gang vi liker noget, siger grim taske, styr dig når du er i byen) → så kontrollere du sig selv. Vi selv desiplinerer os selv hele tiden.
- Straf o 1) Pine straf o 2) Fængselsstraf o 3) Overvågning
Dokumentar:
- Undervandskamera redede en pige fra at drukne
- Man kan bruge det til opklarende kriminalitet eller man kan forhindre det. (forhindre er som vores terrorlovgivning).
-…...

Similar Documents

Premium Essay

107-K—Use of Law Journal and Legal Software

...kno wled ge and sk ills to build a just and hu mane so c iety. The cu rriculu m outlined here atte mpts to bring in these ne w p ersp ectives. SYLLAB US : 1. General : 1.1 Conceptio n o f Crime, Stages o f Crime, M ens Rea 1.2 App licabilit y o f the Ind ian Penal Co de : Intra-Territo rial Jurisd ict ion and Extra-Territorial Ju risd iction 1.3 General Exp lanat ions : Public Servant, Wrongfu l Gain, Wro ngfu l Lo ss, Valu able Securit y, Harbou r 1.4 Gro up Liability 1.4.1 Co mmo n In tention 1.42 Criminal Con spiracy 1.5 Abetment 2. Punishm ents 2.1 Theo ries o f punishmen t 2.2 Kinds o f Pu nishment : 6 2.2.1 Death Sentence : Constitutionalit y & Jud icial Approach 2.2.2 Life Imprison ment 2.2.3 Imprisonment : Simp le and R igo rous, So litary Con finement 2.2.4 Fo rfeitu re o f Property 2.2.5 Fine : Ru les impo s ing fine 2.3 Discretion in award ing punishmen t 2. General Defenses : 2.1 Mental Incapac it y, M ino rit y, invo luntary into xicat ion and In sanity as a defen ce 2.2 Right o f Private De fence : Ju stific atio n and limits 2.3 When private defence extends to causing o f d eath to protect bod y and property ? 2.4 Nec es sity 2.5 Mistake o f facts 3. Offences Relating to Pub lic Tranquality : 3.1 Unlawfu l Ass emb ly 3.2 Riotin g 3.3 Affray 3.4 Co mmo n Object 3.5 Distinctio n between Co mmo n Object & Co mmo n Intention 4. Offences against State, giving of false evidence, etc. : 4.1 Offe nces against State......

Words: 16483 - Pages: 66

Premium Essay

Accounting and Ngo

...Chowdhury, A. H. and Mustafa, M S, “Social Business: Scopes and Challenges,” Proceedings of the International Conference on Knowledge Globalization, 178 – 180, 2010, Bangladesh. 8. Bashir, A. and Chowdhury, A. H., “Quality Initiatives: A Look at Process Improvement Models and Applications,” Proceedings of the International Conference on Knowledge Globalization,390 - 397, 2010, Bangladesh. 9. Chowdhury, A. H. and Rahman, M. H. “Adaptive Response Rate Exponential Smoothing Forecast in Analyzing IBM’s Revenue,” The Business Review, v.1, 1-11, 2009, Bangladesh. 10. Chowdhury, A. H. and Ferdous, A. S., and “Antecedents of Firm-Customer Relationship Quality: The Bangladesh Evidence,” Proceedings of the 10th South Asian Management Forum (SAMF), 251 – 260, 2009, Bhutan. 11. Chowdhury, A. H., “Recent Development in Analyzing Censored Data from Highly Fractionated Experiments,” Proceedings of the International Conference on Statistical Sciences (ICSS), 43 -50, 2008, Bangladesh. 12. Bashir, A, and Chowdhury, A. H., “ANN Based Forecasting of Electricity Demand: A Comparison with Traditional Forecasting Techniques,” Proceedings of the International Conference on Statistical Sciences (ICSS), 362 - 365, 2008, Bangladesh. 13. Hossain, M. Z., Ferdous, A. S, and Chowdhury, A. H., “Economic Significance of Gambling: Does Gambling Influence Rent?” Proceedings of the International Conference on Statistical Sciences (ICSS), 283 - 289, 2008, Bangladesh. 14. Miah, K. M.,......

Words: 10312 - Pages: 42

Premium Essay

The Two Treatises of Civil Government

...question? How do those who are born under a pa rticular civil government come to give their consent to it. The answer here is that by remaining in the community they give their tacit consent to the government. THE FUNCTION OF CIVIL GOVERNMENT We are now in a position to explain the function of a legitimate civil government and distinguish it from illegitimate civil government. The aim of such a government is to preserve, so far as possible, the rights to life, liberty, health and property of its citizens, and to prosecute and punish those of its citizens who violate the rights of others. In doing this it provides something unavailable in the state of nature, an impartial judge to determine the severity of the crime, and to set a punishmen t proportionate to the crime. This is the main reason why civil society is an improvement on the state of nature. Given this characterization of legitimate civil government and all that has led up to it you ought to be able at this point to explain what characterizes the functioning of an illegitimate civil government. You should be able to explain how it is diff erent from a legitimate civil government, and in what ways the power exercised in an illegitimate civil government is related to despotic power. Form or quiz. PATERNAL, DESPOTIC AND POLITICAL POWER DISTINGUISHED Since Locke is arguing against the position of Sir Robert Filmer who held that patriarchal power and political power are the same, and that in effect these......

Words: 4386 - Pages: 18

Free Essay

Srp Håndbog

...Valg af fag Du kan ikke frit vælge, hvilke fag, du kan skrive i. På tredje år på ungdomsuddannelserne skal du skrive Studieretningsprojektet i to fag. Skriveperioden foregår over to uger (ti skoledage) som regel i december måned, men forarbejdet begynder meget tidligere end det. Inden skriveugerne skal du jo allerede have valgt fag og emne. At du får valgt de helt rigtige fag og det helt rigtige emne har stor betydning og er en del af arbejdsprocessen, som du ikke må tage let på. Studieretningsprojektet skal skrives inden for et studieretningsfag på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau. Studieretningsfaget behøver dog ikke indgå i selve studieretningen på A-niveau. Dvs. hvis din studieretning hedder Samf A, Mat B, Geografi C, og du har Mat A som valgfag, må du både have Samf A og Mat A som første fag. Det andet fag skal mindst være på et B-niveau og kan være et valgfag, et studieretningsfag eller et obligatorisk fag. I specielle tilfælde kan Studieretningsprojektet skrives i ét og kun ét Aniveau fag, eller der kan medtages et tredje fag. Vi vurderer, at det kun 4 Alleroed Gymnasium er i ganske få tilfælde, dette vil være relevant, og derfor fokuserer vi i bogen kun på de tilfælde, hvor der skrives i to fag. hvilke fag, der komplimenterer hinanden bedst. Modsat AT, hvor du skal vælge fag fra to forskellige fakulteter, har SRP ikke et sådan krav. Tværtimod er det ofte nemmere, at fagene, du skal arbejde med, er fra det samme fakultet eller beslægtede fakulteter.......

Words: 29844 - Pages: 120

Free Essay

Noter 1.G

...er farligt? Hvorfor opstår der krige? Hvorfor foregår radikalisering? - Bevæge sig indenfor økonomi, international og national pol. og sociologi. De 3 hovedområder indenfor AT Samfundsvidenskab: Empirien: samfundet, det sociale. - samfundsfag. - Erhvervsøkonomi. - Historie. - Sociologi. Naturvidenskab: Empirien: den fysiske verden og dens lovmæssigheder. - Biologi. - Naturgeografi. - Fysik. - Kemi. - Matematik. Humaniora: Empirien: sprog, tekst, kulturprodukter, menneskeskabte ting – der kan bære en betydning. - Sprog. - Historie. - Oldtidskunst. - Religion. - Filosofi. - Psykologi. - Musik. - Billedkunst. - Drama. - Design. Individuelt arbejde Formulér 3 spørgsmål inden for hvert hovedområde: Samf: Hvorfor begynder man at drikke i en ung alder i Danmark? Hvorfor er der så stor forskel mellem Danmark og andre lande, når det kommer til alkohol mellem unge? Hvordan påvirkes samfundet af unge der drikker? Hvem bærer ansvaret når det kommer til de unges druk forbrug? Hvorfor tror unge at det er sejt at drikke? Nat: Hvordan påvirker alkohol de unge dansker? Ses det at alkohol bliver vanedannende og hvorfor? Hvorfor er der så mange dødsfald, når unge drikker alkohol? Hvordan skader det kroppen og det indre fysisk at drikke? Hum: Er det den danske drukkultur der har påvirket de unge danskere og hvordan? Hvordan påvirker det psykisk at drikke? Hvorfor betyder alkoholen så meget for gym festerne? Vores gruppes 3......

Words: 21864 - Pages: 88

Free Essay

Help

...artiklen. I artiklen får vi af vide at man i Afghanistan kan kvinder få op til to års fængsel for at løbe væk fra sin familie. Førhen var skolegang for piger under 18 år forbud det eneste de måtte var at studere Koranen hvis de bryder med disse regler stod pigerne til pist, stening eller anden afstraffelse. I Afghanistan anslås det er mellem 60 og 80 % bliver tvangs gift. Når man laver en sådan komparativ analyse, kan man få et godt overblik over forskellene. Ulempen ved sammenligninger som disse er, at man meget let kommer til at generalisere alt for unuanceret. Medierne er fx fyldt med grove generaliseringer om andres kultur. De næste tre opgaver skal hjælpe dig til at gøre din analyse mere nuanceret. Genlæs evt. afsnit 2.3.1 i Samf NU om det komplekse kulturbegreb, inden du går videre. Bemærk også hvor meget Barth i sin tekst gør ud af at sige, at han udelukkende taler om pashtunerne (og det handler primært om stammeområderne og fx ikke hovedstaden Kabul), og bemærk at han også nævner mere frigjorte kvinder. Det er netop for ikke at generalisere for meget. Husk også, at mennesker uanset kultur er individer og aldrig tilpasser sig deres kultur 100 %, og at mennesker også kan forandre deres kultur og samfund. 3. Forklar ud fra Barths tekst Talebans opkomst. Fredrik Barth ser ikke Talebans værdier som et udtryk for hele den afghanske befolknings værdier – hvad er hans argument for dette? 4. Skriv en tekst, hvor du diskuterer følgende med udgangspunkt i......

Words: 2604 - Pages: 11

Free Essay

Ssds

...kategoreier. Mad udkonkurrerer metode, samf Operationalisering af en empiri efterbehandlet med en deduktiv tilgang vallersteins teori/ model hermeneutik kvalitativ data kvalitativ metode, en enkelt teori. - Hvordan skildrer filmen Food Inc. global ulighed i adgang til fødevarer? ucharmerende multinationale profit-orienteret - DYREVELFÆRD majs dumping overproduktion, overflod og overvægt. Appelformer- patos Metode: engelsk humanistisk Jeg har benyttet engelskfaglig, altså humanistisk metode til at analysere og fortolke filmen Food Inc. Jeg har ved hjælp af den hermaneutiske spiral opnået forståelse for filmen og dens budskaber. Ydermere har jeg kigget på de appelformer, der er blevet benyttet i filmen, og jeg har konkluderet, at appelformen pathos i høj grad  er blevet anvendt. verdenssystem, food inc- enige food aid (dumping) Highly mechanized farms on large acreages can produce units of food cheaper than even the poorest paid farmers of the Third World.  multinationale fødevareproducenter subsidieret under markedspris kapitalistisk styret landbrug forstærker center-landene uligheden mellem i-landene og u-landene løsningsforslag egenproduktion i u lande verdensystem, food inc. Marxistisk kaptialisme( ond mekanisme) verdenssystem(ingen løsning) grundet erstatning artiklen(produktionsapperat ulande) food inc( konstaterer problematikken) min egenholdning + artikel KONK samf og engfaglig Kilder Food inc,......

Words: 302 - Pages: 2

Free Essay

Working Capital Policy and Operating Risk

...Jordan. The reasons for this contradiction may further be explored in upcoming researches and this topic is left for future. Finally, the study recommends to address vagaries of generally accepted accounting practices related to unexpected and uncontrollable events or changes in the situation. The success of the event will depend on whether the careful analysis of accounting data of financial statements will be done to gain access to the financial status of firms to try to make a proper assessment and improve the overall performance and risk of the firms. References 1. 2. 3. 4. Afza T. and M.S. Nazir (2007). “Working Capital Management Policies of Firms: Empirical Evidence from Pakistan”. Presented at 9th South Asian Management Forum (SAMF) on February 24-25, North South University, Dhaka, Bangladesh. Brennan, M., and P. Hughes (1991). “Stock Prices and the Supply of Information”, Journal of Finance 46, 1665-1691. Carpenter M.D. and K.H. Johnson (1983). “The Association between Working Capital Policy and Operating Risk”, The Financial Review 18(3): 106-106. Chevalier, J. and D. Scharfstein (1996). “Capital Market Imperfections and Countercyclical Markups: Theory and Evidence”, American Economic Review 86, 703-725. 175 Investment Management and Financial Innovations, Volume 7, Issue 2, 2010 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 176 Deloof M. (2003). “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?” Journal of......

Words: 7133 - Pages: 29

Premium Essay

Casestudy

...efficient Management and financing of working capital (current assets and current liabilities) can increase the operating profitability of manufacturing firms. For efficient working capital management, specialized persons in the fields of finance should be hired by the firms for expert advice in the manufacturing sector because there are number of firms where there is only one department and one person who is looking after all financial activities of firms including handling of accounts etc. References [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Afza, T. and M. S. Nazir, (2007). Working Capital Management Policies of Firms: Empirical Evidence from Pakistan. Conference Proceedings of 9th South Asian Management Forum (SAMF) on February 24-25, North South University, Dhaka, Bangladesh. Afza, T. and M. S. Nazir, (2008). Working Capital Approaches and Firm’s Returns. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. 1(1), 25-36. Baltagi, B. H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data. 2nd Edition, John Wiley & Sons. Chichester. Blinder, A. S. and L. Macinni, (1991). Taking Stock: A critical Assessment of Recent Research on Inventories. Journal of Economic Perspectives. 5(1), 73-96. Czyzewski, A.B., and D.W. Hicks, (1992). Hold Onto Your Cash. Management Accounting. 27-30. Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affects profitability of Belgian Firms? Journal of Business Finance & Accounting. 30(3) & (4), 0306-686X. Economic Survey of......

Words: 7443 - Pages: 30

Premium Essay

Coporal Punishmen in Schools

...Many people judge the superiority of the country based on its economic resources and the currency in the world market. I am if the firm view that the success if each and every country should be judged based on the quality of education and the educational system that prevails in that country. The first democratic president of South Africa once said in his famous speeches: “education is the most powerful tool we can use to change the world”. Education serves as a primary back-bone for every developed and developing country. In essence, education plays a very fundamental role in addressing the country’s socio economic issues. With the number of policies and school’s act having been introduced and implemented in the new democratic dispensation in South African post 1994, the education sector of South Africa has taken a major shift away from the apartheid education system. Many teachers start off teaching learners through formal learning and when learners’ battle or struggle, corporal punishment is used by teachers. Children should be treated as children not as adults. Mkhize (2000) maintains that “primary learning for young children in school comes not through direct teaching, but with social and intellectual interactions both with the teachers and the children’s social allies”. For example, during the times when I was still in primary school, the grade 6 teacher conducted direct teaching to learners and if they fail to understand, corporal punishment was an order of the......

Words: 3498 - Pages: 14

Free Essay

Samf

...Pengepolitik Handout * Hvad er pengepolitik? Pengepolitik går ud på at ændre renten og påvirke størrelsen af den økonomiske aktivitet. Dette gør Nationalbanken, men strategien lægges ofte af økonomiske ministre i regeringen. Notater fra tavlen: Ændrer rente at påvirke rente Via: ændringer i pengemængden ved at Nationalbanken kan ændre diskontoen (den rente bankerne låner til). * Forklar ekspansiv pengepolitik og hvordan det påvirker det økonomiske kredsløb: (brug figuren herunder og vis hvor tiltaget starter og hvilke pile der bliver større). De sætter retten ned, og det kan lempe pengepolitikken. Dette betyder at tilskyndelsen til at låne penge til investeringer og forbrug øges, og at tilskyndelsen til at spare op falder. Det vil sige, at i det økonomiske kredsløb kan man kigge på at pengene fra den finansielle sektor stiger til husholdninger og virksomheder + pengene fra husholdningerne og virksomheder til den finansielle falder. Notaer fra tavlen: Ekspansiv pengepolitik: -Lavere rente flere udlån større økonomi -Fører til højere inflation -Påvirker staten finanser positivt -Føres under lavkonjunktur -Vi vil gerne have en inflation på 2 % om året. -Finanspolitik starter i ”det offentlige”, hvorimod pengepolitik starter i ”pengeinstitutter”. * Hvornår fører man ekspansiv pengepolitik og hvad er målet? Det betyder, at vare-efterspørgselen forøges, så at produktionen stiger og indkomster stiger = multiplikationen og......

Words: 308 - Pages: 2