Free Essay

Rynek Ubezpieczeniowy

In: Business and Management

Submitted By androrion
Words 1200
Pages 5
WSTĘP
Jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych jest rynek usług ubezpieczeniowych. Jest on układem złożonym obejmującym całokształt powiązań oraz relacje zachodzące między jednostkami, które oferują ten rodzaj usług a tymi, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie zgodnie z ich możliwościami finansowymi. W niniejszej pracy zostanie dokonana teoretyczna charakterystyka tego rynku a także przedstawiony zostanie rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Ponadto w niniejszej pracy zaprezentowane zostaną główne zagadnienia dotyczące funduszy emerytalnych.
1 DEFINICJA I FUNKCJE UBEZPIECZEŃ

Istotą ubezpieczenia jest pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez zdarzenia losowe odznaczające się pewną prawidłowością, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym zagrażają te same zdarzenia losowe .
Wśród funkcji ubezpieczeń możemy wyróżnić funkcje podstawowe, do których należą kompensacja strat losowych oraz prewencja szkodowa, a także inne dodatkowe cele i zadania.

2 PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ

Podział podstawowy dzieli ubezpieczenia na gospodarcze oraz społeczne. Ubezpieczenia gospodarcze są zarządzane przez instytucje komercyjne, natomiast społeczne - przez instytucje państwowe.
2.1 Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych

W obrębie tych ubezpieczeń znajdują się wszystkie oferty, które interesują posiadaczy pojazdów (ubezpieczenie samochodowe) lub nieruchomości oraz tych, którzy pragną zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich w razie nieszczęśliwych wypadków .
Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustaw ubezpieczeniowych ubezpieczenia gospodarcze stanowią kompleksowo uregulowaną instytucję prawną. Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub wykonywanie czynności, które normy prawa kwalifikują do czynności ubezpieczeniowych odbywać się może pod ścisłym nadzorem organu państwa. Organem tym jest Komisja Nadzoru Finansowego .
Ubezpieczenia gospodarcze oparte są na umowie między dwoma podmiotami, z których jeden oddaje ryzyko a drugi je przyjmuje, za odpowiednią zapłatą. Umowa taka zawiera zobowiązania stron.
Ze względu na przedmiot ubezpieczenia dzielimy ubezpieczenia gospodarcze na majątkowe i osobowe.
Ponadto ubezpieczenia majątkowe dzielą się jeszcze na: mienie i OC, natomiast osobowe: na życie i NW . Nie jest to oczywiście jedyny podział, istnieje wiele innych biorących pod uwagę inne kryteria, np. branże, regulacje prawne, autonomię stron.
2.2 Rynek ubezpieczeń gospodarczych w Polsce

Suma całkowitych składek krajów Unii Europejskiej wynosiła ponad 1 bilion EUR w 2013 r. Polska ze składką 13,8 mld EUR w 2013 r. stanowiła 1,3% rynku unijnego i zajmowała 12 miejsce w rankingu krajów EU27.
Ubezpieczenia gospodarcze dzielimy na dwa podstawowe działy - ubezpieczenia na życie (dział I) i pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe (dział II). W strukturze ubezpieczeń w Polsce w 2013 r. ubezpieczenia Działu I - 54%, Działu II – 46%.
W 2013 r. wartość kapitału podstawowego ubezpieczycieli na życie wyniosła 3 150,4 mln zł, w tym inwestorzy zagraniczni partycypowali w kwocie 2 082,0 mln zł, co stanowi 66,1% udziału kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym. W Dziale II wartość kapitału podstawowego wyniosła 2 636,1 mln zł, z czego 2 211,0 mln zł stanowił kapitał zagraniczny. Udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym tego działu wyniósł 83,9%. Najwyższy był udział kapitału austriackiego, niemieckiego, holenderskiego.
Wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce reprezentują Polska Izba Ubezpieczeń. Liczba zakładów objętych statystyką PIU zmalała z 71 w 2005 r. do 56 w 2014 r. (w Dziale II- z 38 do 30, w Dziale I z 33 do 26). Zgodnie z polskim prawem, jeden i ten sam ubezpieczyciel nie może jednocześnie oferować klientom ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie.
Składka przypisana brutto w Polsce w 2014 r wynosiła 54, 92 mld zł, w 2013 r – 57,82 mld zł.
Odszkodowania i świadczenia w Polsce w 2014 r wynosiło 34,16 mld zł, w 2013 r – 36,3 mld zł.
Łączna składka zakładów Działu I wynosiła w 2014 r. 28 667 mln zł w porównaniu z 31 264 mln PLN w roku 2013. Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2014 r. 28,5% rynku mierzonego składką. Składki pierwszych pięciu (PZU Życie, Open Life TUŻ S.A., COMPENSA ŻYCIE S.A., AVIVA-OGÓLNE S.A., METLIFE) – 56,7%.
Łączna składka zakładów Działu II wynosiła w 2014 r. 26 253 mln zł w porównaniu z 26 603 mln zł w roku 2013. Lider Działu II – PZU – miał w 2014 r. 31,5% rynku mierzonego składką, tj. o 0,4 p.p. więcej niż w 2013 r. Składki pierwszych pięciu zakładów (PZU S.A., ERGO HESTIA S.A., ALLIANZ POLSKA S.A., WARTA S.A., COMPENSA S.A.) stanowiły 68,2% rynku.
2.3 Charakterystyka ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne – mają charakter wyłącznie osobowy. Są to ubezpieczenia publiczne, a więc stoi za nimi państwo, a więc mają charakter polityki społecznej. Podlegają obowiązkowo wszyscy pracujący .
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 121)
Objęte tą ustawą są ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe.
Ubezpieczenie zdrowotne objęte jest odrębną regulacją. Uregulowane w ustawie z dn. 23 stycznia 2003r. O powszechnym ubezpieczeniu w NFZ .
W ramach ubezpieczeń społecznych wyróżnia się 4 rodzaje:
• emerytalne – zabezpieczają ryzyko utraconych dochodów wieku poprodukcyjnego.
• rentowe – chronią przed ryzykiem utraty zdolności do pracy zawodowej w okresie dłuższym.
• chorobowe – chronią pracowników przed utratą dochodów w skutek zachorowania, czyli przejściowej niemożności podjęcia pracy zawodowej .
• zdrowotne - osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie .
Ogół świadczeń pochodzących z tytułu ubezpieczeń społecznych dzielimy na 3 rodzaje: długoterminowe, krótkoterminowe, świadczenia jednorazowe . Liczba ubezpieczonych w Polsce (ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) w 2014 roku stanowi – 14,525 mln.
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są jednolite dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą:
• 19,52% - emerytalne (płatnik i ubezpieczony płacą w równych częściach - po 9,76%)
• 8% - rentowe (płatnik składek pła ci 6,5% a ubezpieczony płaci1,5 %),
• 2,45% - chorobowe (całość płaci ubezpieczony).
• od 0,67 do 3,86% - wypadkowe - w zależności od tego, do jakiej grupy – rodzaju działalności należy płatnik składek według PKD (całość płaci pracodawca) .

ZAKOŃCZENIE

Jak wynika z powyższych rozważań, rynek ubezpieczeń jest rynkiem zróżnicowanym, zawierającym wiele podmiotów oraz instytucji. Jest też rynkiem bardzo ważnym, mającym duży wpływ na życie codzienne każdego człowieka. Dlatego też warto interesować się tą tematyką i wiedzieć na czym polega działanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce. BIBLIOGRAFIA:
Literatura:
1. J. Kazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach (adaptacja i redakcja naukowa W. Mogilski), bez daty
2. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydanie trzecie zaktualizowane i rozszerzone, Bydgoszcz-Toruń, 2006

Źródła internetowe:
1. Klasyfikacja ubezpieczeń w Polsce http://ubea.pl/Klasyfikacja-ubezpieczen-w-Polsce,artykul,921/, (odczyt: 19.10.1015)
2. Ubezpieczenie gospodarcze, http://finance24.blox.pl/2010/06/Ubezpieczenie-gospodarcze.html (odczyt: 19.10.2015)
3. Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym, http://docplayer.pl/1515998-Pojecie-ubezpieczenia-w-ujeciu-ekonomicznym-i-prawnym.html (odczyt: 19.10.2015)
4. Ubezpieczenia społeczne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenia_spo%C5%82eczne (odczyt: 20.10.2015)
5. Ubezpieczenie zdrowotne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_zdrowotne (odczyt: 20.10.2015)
6. Polski rynek ubezpieczeniowy 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/polski-rynek-ubezpieczeniowy-2013,11,4.html (odczyt: 20.10.2015)
7. Raport roczny PIU 2014, http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Raport%20Roczny%202014/Raport%20Roczny%20PIU%202014.pdf (odczyt: 20.10.2015)
8. Ubezpieczenia społeczne w Polsce, http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=116 (odczyt: 20.10.2015)

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 121…...

Similar Documents

Free Essay

Investment Risk in Mtf Trading Platforms

...Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi stworzyła możliwość tworzenia przez firmę inwestycyjną lub podmiot organizujący rynek regulowany tzw. Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Jedyną platformą ASO jako powstała dotychczas na rynku polskim jest rynek NewConnect, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. jest to więc przykład platformy MTF typu drugiego - tworzonego przez podmiot będący organizatorem rynku regulowanego. Celem niniejszego tekstu jest analiza specyfiki rynku NewConnect, w szczególności z punktu widzenia specyfiki ryzyka inwestycyjnego występującego na tym rynku, na tle regulowanego rynku akcji organizowanego przez GPW S.A.. Przedmiotem analizy będą wyłącznie warunki obrotu udziałowymi papierami wartościowymi (akcjami) gdyż jedynie ten segment rynku odgrywa istotną rolę na rynku polskim. 2. Zorganizowane formy obrotu papierami wartościowymi na rynku polskim - rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu. Punktem wyjścia do analizy specyfiki funkcjonowania rynku NewConnect musi być krótka analiza podstaw prwanych organizacji masowego obrotu papierami wartościowymi na rynku polskim. Podstawy te formułuje przed wszystkim Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. Ustawa wyróżnia dwie formy organizacji obrotu papierami wartościowymi: rynek regulowany i Alternatywny System obrotu. Rynek regulowany, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może funkcjonować w formie giełdy, w......

Words: 7509 - Pages: 31

Free Essay

Management

...Wykorzystanie narzędzi marketingowych w działalności firmy na przykładzie firmy Apple Inc. 1.Charakterystyka badanego podmiotu Wszystko zaczęło się w 1976 roku. 21-letni Steve Jobs[1], 25-letni Stephen Wozniak[2] oraz straszy od nich 41-letni Ronald Gerald Wayne, który szybko opuścił szeregi firmy. Od samego początku firma Apple charakteryzowała się innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. Charakterystyczną cechą firmy Apple jest wprowadzanie coraz to nowszych i lepszych produktów na rynek(Apple zakłada, że użytkownicy muszą wymieniać telefony przynajmniej raz w roku, aby móc korzystać z wszystkich funkcjonalności i co najciekawsze – nie kryje się z tym, a społeczność taki ruch w pełni akceptuje). Przy czym, wprowadzaniu na rynek produktów zawsze towarzyszy ciekawość. Słynne prezentacje S.Jobsa potrafiły ściągać tłumy dziennikarzy i ludzi związanych z dziedziną IT i tym podobnych. Firm Apple była związana nie tylko z produkcją komputerów. W przeciągu ostatnich lat firma wprowadzała produkty do odtwarzania mp3 ( iPod ) oraz telefony (iPhone). I właśnie na tych ostatnich chciałbym skupić swoją uwagę. iPhone jest urządzeniem posiadającym funkcje telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3 i komunikatora internetowego. Pierwszy pokaz odbył się s tyczniu 2007 roku w San Francisco. Od samego początku urządzenie to przyczyniło się do sporego wzrostu cen akcji firmy apple. Nowatorskim rozwiązaniem w urządzeniu było zniwelowanie jakiejkolwiek klawiatury –......

Words: 1106 - Pages: 5

Free Essay

Fasdfas

...gorące: Liga Mistrzów Dogrywka REKLAMA Biznes Oszuści odkryli nową żyłę złota. Wielkie straty Zaskakujące dane o polskich rolnikach Koniec eldorado? Polacy przestali budować drogi Największe koncerny naftowe mają problemy Ten produkt zalewa nasz rynek. Oto nowy hit TYLKO W ONECIE Firmy inwigilują nas na potęgę Na jedną ofertę pracy fizycznej w Niemczech jest aż 300 kandydatów. Dobre zarobki Antykryzysowa kawa coraz popularniejsza Biznesowe "Oscary": oto najlepsi z najlepszych Tak źle nie było od ponad 30 lat. Pobili rekord Nowoczesne meble stylizowane REKLAMA Rozwiń więcej EUR 4,1515 wzrost0,05% USD 3,1905 wzrost0,01% CHF 3,3792 wzrost0,12% WIG 43633,41 wzrost0,35% WIG20 2296,09 wzrost0,35% ZŁOTO 1464,00 spadek-0,27% więcej: Biznes Giełda Waluty Fundusze Emerytury Podatki Praca Firma gorące: Rozlicz z nami PIT 2012 Twoje porady REKLAMA Wielka Brytania i Irlandia rozwiń Domy Brytyjczyków jak wagony metra. Najmniejsze w Europie Wielka Brytania coraz bardziej bezpieczna Rynek pracy nieprzyjazny dla kobiet "Polscy imigranci potrzebują wsparcia" Wielka Brytania uniknęła recesji Rozwiń więcej więcej: Wielka Brytania i Irlandia Poradnik Wyspiarza Pogoda Forum Rozrywka Sankowski o Fryderykach 2013:......

Words: 1654 - Pages: 7

Free Essay

Marketing Strategiczny

...Premises. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.38, Issue 2, s. 123; Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, s. 21. 12 Przykład ITI Group Decyzje marketingowe Decyzje tworzące strategie marketingowe dla przedsiębiorstwa ITI Group Telewizja TVN, TVN7, TVN24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style, TVN Warszawa, Discovery Historia, TVN CNBC Biznes, TVN Mango Platforma cyfrowa – N Rozrywka Multikina, ITI Cinema, Tygodnik Powszechny, Legia Nowe Media Onet.pl, DreamLab, Pascal, TVN Lingua, TVN Med Decyzje tworzące strategie marketingowe dla rynku produktowego (biznesu) Decyzje instrumentalne TVN 24 Profil tematyczny – pozycjonowanie się na rynku Rynek docelowy (profil telewidzów i reklamodawców) Produkt – ramówka Dystrybucja – sposób emisji Promocja Cena Szkło kontaktowe - osoby prowadzące Decyzje taktycznowykonawcze Opracowanie własne na podstawie: www.iti.pl 13 Definicja strategii marketingowej 14 Definicja strategii marketingowej - 1 Strategia marketingowa to tworzenie koncepcji działania przedsiębiorstwa na rynku poprzez wybór rynku docelowego i kształtowanie wartości dla klientów z tego rynku w wyniku decyzji zamierzonych i niezamierzonych (emergentnych), która zapewni realizację celów przedsiębiorstwa, bazującej na silnych stronach przedsiębiorstwa (unikalnych zasobach) i uwzględniającej uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia w otoczeniu......

Words: 10678 - Pages: 43

Free Essay

Marketing Management

...których rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie jest niezwykle istotne dla sukcesu marki na obcych rynkach. Jak podaje Mitchell (2000), każdego roku około 40.000 produktów jest wprowadzanych na rynek międzynarodowy i aż 85% tych produktów ponosi porażkę. Większość z nich przegrywa właśnie z powodu nieporozumień w komunikacji międzykulturowej [17, s. 169] Dwie ikony globalizacji Coca-Cola i McDonalds przeznaczają setki milionów dolarów penetrując nowe rynki i dostosowując swoją ofertę zgodnie z gustami i preferencjami konsumentów na całym świecie. Następujące przesłanie stało się główną myślą marketingową Coca-Coli: „Musimy zapewnić sobie specjalne miejsce w lokalnych społecznościach, rozpoznając nie tylko różnice między państwami ale również między regionami” [1, s. 18]. McDonald's i Coca-Cola traktują świat jako portfolio narodowych, lokalnych i regionalnych szans i możliwości. Bardzo znaczącym determinantem strategii marketingowej jest kategoria produktu. Warto w tym miejscu przytoczyć klasyka marketingu Kotlera, który wyróżnił 3 strategie kształtowania produktu. • Globalna strategia traktuje świat jako jednolity rynek. Takie podejście może być uzasadnione do sprzedaży produktów, których standaryzacja jest akceptowana przez konsumentów na świecie (np. rynek dóbr elektronicznych). • Wielonarodowa strategia traktująca świat jako port folio możliwości. Strategia ta jest konieczna, gdy oddziaływanie narodowych produktów jest silne (np.......

Words: 7008 - Pages: 29

Free Essay

Coca Cola Brand

... SPIS TREŚCI ANKIETA 3 Prezentacja firmy 8 Misja firmy 9 Lokalizacja 11 Otoczenie firmy 12 ANALZIA SWOT 17 ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU 18 WYBÓR STRATEGI 19 Aspekty społeczno – ekologiczne realizowane przez firmę 20 PRODUKOWANE WYROBY 22 PROCES PRODUKCJI 23 Polityka jakości i zarządzania środowiskiem 24 Schemat przebiegu informacji w firmie 25 STRATEGIA MARKI: 28 STRATEGIA PROMOCJI 29 STRATEGI DYSTRYBUCJI 30 STREATEGIA CENOWA 31 Znaki na opakowaniu 34 ANKIETA CHCEMY ZBADAĆ OCZEKIWANIA KLIENTÓW DOTYCZĄCE WPROWADZENIA NOWEGO PRODUKTU Celem ankiety jest zbadanie preferencji kupujących produkty firmy Coca-Cola. Firma Coca-Cola pragnie wprowadzić na rynek nowy produkt, którym będzie nowy napój gazowany przeznaczony wyłącznie dla dzieci: COCA-COLA JUNIOR. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! Pytania ankietowe: 1. Ilość dzieci w Pana/Pani gospodarstwie domowym? A. O B. 1 C. 2 D. Powyżej 2. Wiek Pana/Pani dzieci w Państwa gosp. domowym. W wypadku różnego wieku dzieci proszę o zaznaczenie kilku odpowiedzi. A. Przedszkolne B. Szkolne C. Gimnazjalne D. Licealne 3. Czy robi Pan/Pani zakupy w hipermarkecie? A. Tak B. Nie 4. Jeśli odpowiedź na pytanie nr.3 była B to proszę o podanie nazwy sklepu, w którym robi Pan/Pani zakupy. ............................

Words: 1943 - Pages: 8

Free Essay

Opracowanie Agencji Badawczych

...BADANE RYNKI. 2.1. RODZAJE RYNKÓW: Rynek traktowany jako ogół stosunków ekonomicznych między uczestnikami procesów wymiany nie jest jednorodny, dlatego można wyodrębnić różne rodzaje rynku. Podstawowymi kryteriami ich wyodrębnienia są: a) Kryterium przedmiotu wymiany b) Kryterium podmiotu wymiany c) Kryterium przestrzenne (geograficzne) Ad. A. Przedmiotem wymiany mogą być produkty, bądź usługi w zależności od ich przeznaczenia można mówić o rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, czyli rynku konsumpcyjnym oraz o rynku środków produkcji – rynku przemysłowym. Pierwszy zawiera w sobie transakcje bezpośrednio zaspokajające potrzeby konsumentów; natomiast drugi dotyczy transakcji podczas których zakupione dobra i usługi są wykorzystywane do wytwarzania nowych wyrobów, które później trafią na rynek konsumpcyjny lub ponownie na przemysłowy. Rynek przemysłowy jest więc pierwotny w stosunku do rynku konsumpcyjnego. Ad. B. Rynek w ujęciu podmiotowym wyraża ogół stosunków między wyodrębnioną grupą podmiotów występujących w roli sprzedawców i nabywców. Kryterium podmiotowe nawiązuje zarówno do rodzaju podmiotów (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe, instytucje rynkowe), jak i ich liczby po stronach popytu i podaży. Według tego kryterium można także wyodrębnić rynek podmiotów indywidualnych (nabywcy indywidualni) oraz rynek podmiotów instytucjonalnych (przedsiębiorstwa, instytucje). Ad. C. Wyróżniamy rynek: lokalny, regionalny, krajowy,......

Words: 4738 - Pages: 19

Free Essay

Eur/Huf

...wzrost bezrobocia (wykres…). Ponadto słaby rynek wewnętrzny (niska konsumpcja indywidualna) oraz postępująca recesja w branży budowlanej wywołały drastyczny spadek poziomu PKB w połowie 2009 r. (wykres…). Tabela. Przyrost PKB Węgier w latach 2004-2013 Wzrost lub spadek PKB w % | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | +4,0 | +4,3 | +4,0 | +1,3 | +0,5 | -6,7 | +1,3 | +1,6 | -1,7 | | Źródło: http://budapest.trade.gov.pl/pl/Informacje_gospodarcze/article/detail,9598,Sytuacja_gospodarcza_Wegier_na_koniec_2012_roku.html Wykres. Tempo wzrostu PKB Węgier w latach 2008-2013 oraz prognoza Źródło: http://www.tradingeconomics.com/hungary/gdp-growth Pod koniec 2009 roku gospodarka powoli zaczęła przezwyciężać ogólnoświatowy kryzys. W roku 2010 i 2011 r. sytuacja uległa poprawie, a PKB wzrósł odpowiednio do 1,3% i 1,6%. W tych właśnie latach rząd przygotował dwa programy reform strukturalnych tzw. Plan Szecheny'ego i Plan Kálmána. Rząd zaczął wprowadzać nowe podatki, oraz podniesiono akcyzę między innymi na olej napędowy, alkohol, gry czy papierosy. Wprowadzono także podatek czipsowy - od ilości cukru i soli w potrawach. Rok 2012 okazał się jednak jeszcze gorszy niż 2010 i 2011. Wartość wskaźnika PKB uległa obniżeniu do 1,7% i kraj znów znalazł się w recesji. Do takiej sytuacji przyczyniło się rolnictwo, gdzie wyniki nie były zadowalające. Odnotowano także spadek produkcji przemysłowej na eksport i rynek zewnętrzny. Pierwszy kwartał roku......

Words: 1381 - Pages: 6

Free Essay

Dupa

...strony WWW To Reach- dotrzeć Introduction phase- faza wprowadzenia Pricing model- model wyceny Financig- finansowanie To attach- załączyć Outline- zarys/ szkic To Schedule a meeting- ustalić termin spotkania Punctuaction- interpunkcja Attachment- załącznik Attend- uczestniczyć Input- wkład w coś Postpone- odłożyć Recommended retail price- proponowana cena detaliczna Profit margin- marża zysku Break- even point- próg rentowności Going rate- centa standardowa Price war- wojna cen Overheads- koszty ogólne Flat fee- stała opłata Charge by data volume- opłata za wielkość/ pojemność danych bundle= powiązać/ w pakiecie Roll- out- wprowadzenie produktu Enhanced- wzmocnić situation analysis – analiza sytuacji target market – rynek docelowy economic climate – klimat gospodarczy [?] opportunities- możliwości analysis of competitors – analiza konkurencji objectives- cele placement- umieszczenie implementation – realizacja appearance – wygląd, prezencja, występowanie channels of distribution – kanały dystrybucji discount [ reduced price ] - zniżka, rabat list price- cennik logistics – logistyka participants – uczestnicy  physical evidence – factors- czynniki affect- wpłynąć [ wpływają ] reach – dotrzeć cable internet package – pakiet internet kablowego pricing strategy – strategia cenowa attend – uczęszczać, chodzić 7 ps – placement, product, price, promotion + people, processes, physical evidence Pleasantries – grzeczności Cheers! –......

Words: 391 - Pages: 2

Free Essay

What Will Be a "Game Changer" for Europe and Poland: Secure Supplies, Shale Gas, Open Market or Renewable Energy

...Europie można zastosować synergię węglowo-jądrową. Niestety gaz ziemny jest podatny na zewnętrzne układy polityczne tak więc nie powinien być brany pod uwagę w tworzeniu strategii energetycznej. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii ich dostępność w Polsce daje wiele do życzenia. Szczególnie jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe, które w miarę optymalnie mogą wykorzystywane być głownie na paśmie pomorskim a także we wschodnio-centralnej Polsce. Z kolei jak wiadomo elektrownie wodne są mało efektywne w porównaniu do kosztów budowy takiej instalacji. Obecnie Unia Europejska dąży do uregulowania strategii współpracy z krajami eksportującymi surowce naturalne oraz energię. Takie działania mają na celu przede wszystkim rozwinąć wewnętrzny rynek energii Unii, wzmacnianie współpracy na rzecz bezpiecznych, trwałych oraz konkurencyjnych dostaw energii oraz na powiększaniu wsparcia dla polityki Unii za jej granicami. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim stworzenia mechanizmów wymiany informacji, które mogą być przydatne w czasie negocjacji z państwami spoza UE. Dla Wspólnoty pierwszorzędną sprawą pozostaje dywersyfikacja źródeł energii w celu poprawienia jej dostaw. Dlatego właśnie planuje się uprzywilejowanie dostaw energii korytarzem południowym, a także zapewnienie nieprzerwanej dostawy gazu z Rosji, jednocześnie stawiając na modernizację ukraińskiej sieci. Dodatkowo planuje się też rozwijanie projektów z zakresu OZE z państwami z południa przy morzu Śródziemnym. Planuje się......

Words: 1039 - Pages: 5

Free Essay

Coffe

............................................................... 15 PRODUCENCI.................................................................................................................... 16 KONCERNY ................................................................................................................... 17 RYNEK KAWY NA ŚWIECIE .............................................................................................. 18 NAJWIĘKSZA SIEĆ KAWY NA ŚWIECIE ........................................................................ 19 KONSUMPCJA KAWY NA ŚWIECIE .................................................................................. 20 Regulacje instytucjonalne: ................................................................................................ 22 Regulacje prawne: ............................................................................................................ 22 Formalny i nieformalny rynek kawy ................................................................................. 25 Fair Trade – Sprawiedliwy Handel ................................................................................... 29 Rynek kawy w Polsce....................................................................................................... 30 Spożycie kawy w Polsce................................................................................................... 33 Podsumowanie ....................................................................

Words: 10150 - Pages: 41

Free Essay

Spółka Wielobranżowa Eltors

...sieci dystrybutorów, akwizytorów czy dealerów, • niedostateczny poziom kapitału obrotowego, • słabo rozwinięty marketing, • niski poziom kapitału własnego. Sprzyjające okoliczności (szanse zewnętrzne): ➢ możliwość poszerzenia oferty o inne towary masowe, jak np. cement (import), ➢ dalsza dywersyfikacja oferty handlowej Spółki w kierunku usług, ➢ stabilność rynku, na którym działa firma, ➢ możliwość wejścia na nowe rynki lub segmenty rynku, ➢ otwieranie się nowych rynków (eksport na wschód i zachód) Zagrożenia zewnętrzne: • prawdopodobieństwo wejścia na rynek nowych konkurentów, • umocnienie na rynku obecnych konkurentów, • utrzymująca się sytuacja niepewności w gospodarce i brak skutecznych działań w kierunku ożywienia gospodarczego. 3.2. WNIOSKI ANALIZY SWOT. Spośród wszystkich instrumentów analizy SWOT, wyróżnić należy doskonała kadrę marketingową. Która dokładnie bada rynek po względem cen i zapotrzebowania na nasze produkty („ELTROS”) Dokładne badanie klientów i konkurencji (wymagań i życzeń), analiza wyników badań daje bardzo dobrą kontrolę nad konkurentami. W wyniku przeprowadzenia analizy SWOT firma „ELTROS” może być zakwalifikowana do 1 z 4 modelowych sytuacji strategicznych: Firma „ELTROS” Sp. z.o.o przyjmuje strategię agresywną maxi-maxi, ma najkorzystniejszą sytuacje ponieważ przeważają szanse nad zagrożeniami zarówno w firmie jak i jej otoczeniu. Otoczenie stwarza jak najwięcej szans do jak najefektywniejszego......

Words: 3448 - Pages: 14

Free Essay

Bmw Marketing Plan

...przeszłości: pozycjonowanie się jako marka z unikalną korzyścią luksusowego samochodu, który zapewni niezapomniane wrażenia z jazdy – wejście na rynek amerykański w 1974 roku, radość z jazdy trwała 15 lat - nacisk na prestiż, nowa 7 seria zaprojektowana dla spokoju ducha, a nie tylko dla ciszy i pokoju – skupienie się na 7 serii podstawowe wartości BMW w bardziej osiągalnej cenie, BMW to mądry wybór – 3 seria, nowa strategia z naciskiem na markę i produkt. BMW kojarzone jest z filmami z Jamesem Bondem szczególnie z lat 1983, 1994, 1997 i 1999. Na przykład w filmie „Świat to za mało” James Bond jeździł nowym modelem Z8 zanim został on wprowadzony na rynek. Także w serii z Austinem Powersem używany był Mini Cooper. Takie działania pomogły BMW umiejscowić swój samochód i markę w oczach ogromnej publiczności na całym świecie, wskazano przez to również, że samochody BMW są szybkie, bardziej zaawansowane technologicznie i stworzyły obraz w głowie przyszłych klientów, że posiadają najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz wyróżniają się od konkurencji. Marketing wirusowy BMW zaczął rozwijać filmy BMW, które stały się siłą napędową udanej interaktywnej kampanii marketingowej BMW „Radość z jazdy”. W 2001 roku BMW wypuściło film „The Hire”, serię kilku filmów krótkometrażowych do Internetu w celu wparcia Sprzedaży nowych samochodów wchodzących na rynek. w każdym z tych filmów występowała postać nazwa „The Driver”, która pomagała ludziom w przejściu przez trudne warunki zręcznego......

Words: 2668 - Pages: 11

Free Essay

Cracóvia

...Vistula, foi fundada pelo príncipe Krak no século VII, quem, segundo se conta a lenda, burlou o dragão que habitava a zona. Estes são os 10 lugares que não deves deixar de visitar durante um fim de semana em Cracóvia: 1. O Casco Antigo de Cracóvia foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. A Segunda Guerra Mundial não produziu graves danos no conjunto histórico de Cracóvia, razão pela qual as suas ruas e praças parecem ancoradas no tempo. Stare Miasto é a zona mais visitada de Cracóvia e se extende em torno à ampla Rynek Glówny, a Praça Maior, lugar de encontro de visitantes e locais. 2. Cracóvia durante a Idade Média foi um importante centro comercial. Como vestígio daquela época fica a Tira de Panos ou Sukiennice, um edifício gótico de ladrilho do século XVI. A planta alta é hoje a Galeria de Pinturas Polacas do século XIX, uma das seis secções do Museu Nacional (3ª, 5ª, Sábado e Domingo: 10.00-15.30, 4ª e 6ª: 10.00-18.00). 3. Em Rynek Glówny está a pequena igreja de São Adalberto, lugar de importantes descobrimentos arqueológicos; que junto com a torre solitária da antiga Câmara Municipal, derrubado no século XIX; formam o Museu Histórico de Cracóvia (2ª-Domingo 10.30-18.00). 4. As esbeltas torres de Santa Maria são um dos emblemas da cidade. No seu interior alberga o magnífico retábulo do maestro Nuremberg, Vit Stvosz, que atrai todos os dias milhares de turistas. Quase todas as casas e palácios que rodeiam a praça da catedral são monumentos históricos que...

Words: 2342 - Pages: 10

Free Essay

My Vision of City

...przeznaczone do rozrywki czy też odpoczynku. Kolejnymi wyróżniającymi się strefami są strefa mieszkalna oraz przemysłowa. W większości miast Polski obserwuje się nieudolne w mojej opinii próby łączenia nowoczesnej architektury ze starymi zabytkowymi budynkami jak np. kościołami, zamkami lub kamienicami. W efekcie często powstają „dzieła” Jeśli miasto posiada specjalistów, którzy dbających o jego wizerunek łączenie nowoczesnej architektury z zabytkową daje ciekawy efekt, jednakże w wielu przypadkach powstają okropne paszkwile architektoniczne, na które nie mogę patrzeć jak np. Galeria Krakowska. Przy tworzeniu wizerunków miast ważne jest branie pod uwagę poprzedniego stylu, szczególnie w miejscach znanych takich jak stare części miasta, rynek miejski, są to szczególne miejsca w każdym mieście, które należy pielęgnować i unowocześniać z głową. Jako mieszkanka Katowic, postrzegam życie w dużym mieście jako jednocześnie fascynujące i przytłaczające. Miasto daje mi poczucie wolności – związane z możliwością wyboru stylu życia, zawodu, ludzi, którymi chcę się otaczać, czy sposobów spędzania wolnego czasu. Bez wątpienia miasto dostarcza ogromnej ilości rozrywek i pozwala na zaplanowanie każdej wolnej chwili. Dzięki łatwemu dostępowi do kin, muzeów i teatrów, miasto pozwala człowiekowi być na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami kulturalnymi. Liczne puby, restauracje, kawiarnie oraz obiekty sportowe również zaplanować czas wolny, stanowiąc miejsca, można spotkać się......

Words: 629 - Pages: 3