Free Essay

Plan Van Aanpak Strategische Marketingplan

In: Business and Management

Submitted By wolverine74
Words 2332
Pages 10
Plan van aanpak
Project: Strategisch Marketingplan
Versie 2

Houten Vloeren BV

Hogeschool
MIM
Opleiding: Economie Compact CE
22 september 2012

1. Inleiding

Houten Vloeren BV is een onderneming gespecialiseerd in het leveren en leggen van allerlei soorten houten vloeren. De onderneming heeft vestigingen in Deventer en Bathmen, waar het zijn oorsprong kent. Zij is aangesloten bij de Vereniging Parketvloeren Leveranciers.

Houten Vloeren BV kent een unieke bedrijfsstructuur. Naast de verkoop en het leggen van de houten vloeren, vindt ook de productie, het op kleur maken en het oliën van de houten vloerdelen in eigen beheer plaats.

Houten Vloeren BV is werkzaam op zowel de particuliere markt als de zakelijke markt en met als vaste klant het concern XX opereert zij inmiddels ook over de grens, daar zij verantwoordelijk zijn voor de vloeren van alle XX vestigingen.

Het bedrijf telt 120 personeelsleden en heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 16 miljoen.

Houten Vloeren BV wil graag zijn omzet verhogen tot 18 miljoen binnen nu en 3 jaar maar heeft dit in het verleden eigenlijk altijd haar bedrijfsvoering gedaan zonder een bepaalde strategie en heeft zich daarbij ook niet specifiek gepositioneerd op de markt. Zij wil nu graag inzichtelijk hebben welke strategie zij het beste kunnen kiezen en hoe zij zichzelf het beste kunnen positioneren op de markt, om de gewenste omzetstijging te kunnen realiseren. Daarnaast kennen zij de mogelijkheden hierin niet en willen zij ook graag een bepaalde uitleg hebben in duidelijke taal over de zaken die in het rapport besproken zullen worden.

2. Doelstelling

De doelstelling voor het Strategisch Marketingplan voor Houten Vloeren BV is als volgt geformuleerd:

Het in beeld brengen en analyseren van de huidige invulling van de marketingaspecten (onbewust) door Houten Vloeren BV, omtrent merkenstrategie, positionering, propositie, doelgroepen en communicatie, om vervolgens vóór 9 januari 2013 een Strategisch Marketingplan in te leveren bij de directie van Houten Vloeren BV.
In dit rapport zal vervolgens het advies staan van de te voeren groeistrategie en zal er een advies tot positionering binnen de markt zijn opgenomen. Met deze adviezen heeft Houten Vloeren BV voldoende inzicht in waarom het opvolgen van deze adviezen uiteindelijk zal leiden tot de gewenste omzetstijging.

3. Centrale onderzoeksvraag (probleemstelling)

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Hoe kan Houten Vloeren BV zijn omzet binnen nu en 3 jaar verhogen tot 18 miljoen en welke strategie kan het daarvoor het beste volgen?

4. Deelvragen

Om de Centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen met bijbehorende subvragen van belang. Deze zullen hieronder per fase van het onderzoeksrapport worden weergegeven:

Strategische uitgangspunten:

• Wat is de visie en missie van Houten Vloeren BV? o Wat wil de onderneming bereiken? o Wat wil de onderneming uitdragen? • Wat zijn de kernwaarden van de onderneming? • Hoe heeft Houten Vloeren BV op dit moment zijn markt afgebakend?

Interne analyse:

• Hoe zit de huidige organisatiestructuur eruit? • Welke producten en productgroepen voert de onderneming? • Welk marktaandeel en omzetaandeel heeft de onderneming in de totale markt? • Hoe is de verdeling voor de particuliere en zakelijke markt binnen de onderneming ingericht? • Wat is er binnen de onderneming geregeld op het gebied van marketing? • Hoe heeft de onderneming de huidige marketingmix ingevuld? • Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? • Hoe heeft de onderneming zich op dit moment gepositioneerd in de markt? • Op welke segmenten richt de onderneming zich en zijn dit de juiste? • Hoe ziet de financiële situatie van de onderneming eruit? o Wat zijn de omzetontwikkelingen? o Wat zijn de winstontwikkelingen? o Wat is de liquiditeitspositie van de onderneming? o Wat de solvabiliteitspositie van de onderneming?

De interne analyse moet vervolgens antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

• Wat zijn de sterktes van Houten Vloeren BV? • Wat zijn de zwaktes van Houten Vloeren BV?

Externe analyse:

• Afnemersanalsye: o Wat is de (potentiele) doelgroep van de onderneming? o Welke segmenten zijn er te onderscheiden? o Wat zijn de koopmotieven? o Hoe verloopt het koopproces van de doelgroep? o Wat zijn de gedragskenmerken van de doelgroep? o Wat zijn de klantwaarden?

• Bedrijfstakanalyse: o Welke omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de onderneming? o Wie zijn de concurrenten? o Wat is de marktomvang? o Welke macht hebben de leveranciers?

• Distributieanalyse: o Op welke wijze heeft de onderneming zijn distributiebeleid bepaald en ingericht? o Welke ontwikkelingen m.b.t. distributie zijn er? o Welke vormen van distributie worden er gebruikt en hoe presteren deze? o Waar ligt ruimte voor verbeteringen?

• Concurrentieanalyse: o Wie zijn de directe en indirecte concurrenten? o Met welke concurrenten wenst de onderneming rekening te houden? o Wat zijn de sterke punten van de concurrenten? o Wat zijn de zwakke punten van de concurrenten? o Wat zijn de toekomstverwachtingen m.b.t. concurrentie?

De externe analyse moet vervolgens antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

• Waar liggen de kansen voor Houten Vloeren BV? • Waar liggen de bedreigingen voor Houten Vloeren BV?

Integratieanalyse:

• Welke sterktes en zwaktes heeft Houten Vloeren BV en met welke kansen en bedreigingen dienen zij rekening te houden? • Op welke sterktes en kansen moet de onderneming zich focussen? • Op welke zwaktes en bedreigingen moet de onderneming zich focussen? • Hoe ziet de SWOT matrix van de onderneming eruit? • Hoe kan de onderneming zijn concurrentiepositie verbeteren?

Opties en keuzes:

• Welke strategische opties om omzetgroei te kunnen realiseren zijn er voor Houten Vloeren BV? • Welke van deze opties passen bij de onderneming? • Welke strategie moet Houten Vloeren BV gaan voeren, om zo de gewenste omzetstijging te realiseren?

5. Werkwijzen en methoden

Om de Centrale onderzoeksvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden zal er onderzoek worden uitgevoerd. Hieronder wordt weergegeven welk type onderzoek het betreft, werkwijze van het deelonderzoek en welke dataverzamelingsinstrumenten wij gaan gebruiken. Tot slot wordt aangegeven waarom wij voor deze manier gekozen hebben.

Inductief Onderzoek:

Het betreft een inductief onderzoek. Er worden door ons gegevens verzameld die vervolgens door ons vergeleken worden met literatuur. Hieruit komt ons advies. Het is dus niet gebaseerd op een bestaande theorie.

Gekozen onderzoeksstrategie:

Case-study

Er zullen meerdere methoden gebruikt worden om gegevens te verzamelen. Hiermee kunnen we meer de diepte in gaan, dan met één methode. Zo verwachten wij de volgende gegevens op de volgende manieren te gaan verzamelen:

Type onderzoek: Beschrijvend onderzoek
Werkwijze: Field research
Instrument: interview met directie o.b.v. vragenlijsten

Strategische uitgangspunten:

• Wat is de visie en missie van Houten Vloeren BV? o Wat wil de onderneming bereiken? o Wat wil de onderneming uitdragen? • Wat zijn de kernwaarden van de onderneming? • Hoe heeft Houten Vloeren BV op dit moment zijn markt afgebakend? • Hoe zit de huidige organisatiestructuur eruit? • Welke producten en productgroepen voert de onderneming? • Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? • Wat is de (potentiele) doelgroep van de onderneming? • Hoe is de verdeling voor de particuliere en zakelijke markt binnen de onderneming ingericht? • Welke vormen van distributie worden er gebruikt en hoe presteren deze? • Met welke concurrenten wenst de onderneming rekening te houden?

Door de directie te interviewen en daarbij de juiste vragen te stellen, verwachten wij een gedachtegang bij de directie op gang te kunnen brengen, waardoor bovenstaande vragen beantwoord of voor het eerst geformuleerd kunnen worden.

Type onderzoek: Beschrijvend onderzoek
Werkwijze: Desk research
Instrument: extern bronnenonderzoek (primair en secundair), databanken raadplegen, literatuur studie, internet.

• Welk marktaandeel en omzetaandeel heeft de onderneming in de totale markt?

• Bedrijfstakanalyse: o Welke omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de onderneming? o Wie zijn de concurrenten? o Wat is de marktomvang? o Welke macht hebben de leveranciers?

• Distributieanalyse: o Welke ontwikkelingen m.b.t. distributie zijn er? o Waar ligt ruimte voor verbeteringen?

• Concurrentieanalyse: o Wie zijn de directe en indirecte concurrenten? o Wat zijn de sterke punten van de concurrenten? o Wat zijn de zwakke punten van de concurrenten? o Wat zijn de toekomstverwachtingen m.b.t. concurrentie?

De antwoorden op de bovenstaande set vragen verwachten wij met desk research prima te kunnen beantwoorden. Het is volgens ons niet nodig om hiervoor field research uit te voeren. Er zijn voldoende bronnen te raadplegen.

Type onderzoek: Beschrijvend onderzoek
Werkwijze: Desk research
Instrument: , interne bronnen (primair)

• Hoe ziet de financiële situatie van de onderneming eruit? o Wat zijn de omzetontwikkelingen? o Wat zijn de winstontwikkelingen? o Wat is de liquiditeitspositie van de onderneming? o Wat de solvabiliteitspositie van de onderneming?

Door de bedrijfsrapporten te analyseren verwachten wij een goed beeld te kunnen geven van de financiële positie van de onderneming en bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden.

Type onderzoek: Beschrijvend onderzoek
Werkwijze: Field research
Instrument: Combi van interview directie en werknemers alsmede observatie op het bedrijf

• Wat is er binnen de onderneming geregeld op het gebied van marketing? • Hoe heeft de onderneming de huidige marketingmix ingevuld? • Hoe heeft de onderneming zich op dit moment gepositioneerd in de markt? • Op welke segmenten richt de onderneming zich en zijn dit de juiste? • Op welke wijze heeft de onderneming zijn distributiebeleid bepaald en ingericht?

Er is gekozen om zowel de directie als het personeel van de onderneming te betrekken in het deelonderzoek voor deze set vragen. De reden hiervoor is om te kunnen bepalen of de gedachtegang van directie overeen komt met de uitvoer op de werkvloer?

Type onderzoek: Verkennend onderzoek
Werkwijze: Field research
Instrument: enquête met afnemers en niet afnemers

Door middel van het opstellen van een enquête, die wij vervolgens willen laten invullen door klanten en niet klanten van Houten Vloeren BV willen wij na het analyseren van de antwoorden onderstaande deelvragen beantwoorden.

• Afnemersanalsye:

o Welke segmenten zijn er te onderscheiden? o Wat zijn de koopmotieven? o Hoe verloopt het koopproces van de doelgroep? o Wat zijn de gedragskenmerken van de doelgroep? o Wat zijn de klantwaarden?

Hoe worden de klanten geselecteerd?

Klanten zullen random vanuit de klantendatabase van Houten Vloeren BV worden geselecteerd.
Vanuit het werk bij de YYY, maar passend binnen de doelgroep van Houten Vloeren BV willen wij vervolgens de niet klanten random zien te benaderen. Hierbij denken wij gebruik te maken van collega adviseurs in de spreekkamers.

De steekproefomvang

De steekproefomvang is bepaald aan de hand van de volgende formule:

N = z2 x (pxq) N = (1,96)2 x (50 x 50) 9604 ------------ ---------------------- ------ = 150 e2 (8)2 64

In deze formule is berekend dat er 150 enquêtes afgenomen moeten worden om een nauwkeurigheidsmarge van 8% te behalen.

Definities van de genoemde onderdelen uit de formule:
N = aantal enquetes die afgenomen moeten worden
Z = standaardfout geassocieerd met het betrouwbaarheidsinterval
P = percentage wat wel wil meewerken met het onderzoek
Q = 100 – P
E = nauwkeurigheidsmarge

Door middel van het systematisch verzamelen van informatie op de manieren zoals hierboven beschreven, en deze informatie vervolgens te analyseren en te interpreteren verwachten we antwoord te kunnen geven op de vragen vanuit de integratieanalyse- fase en de invullingen van optie en keuzes te kunnen realiseren.

Integratieanalyse:

• Welke sterktes en zwaktes heeft Houten Vloeren BV en met welke kansen en bedreigingen dienen zij rekening te houden? • Op welke sterktes en kansen moet de onderneming zich focussen? • Op welke zwaktes en bedreigingen moet de onderneming zich focussen? • Hoe ziet de SWOT matrix van de onderneming eruit? • Hoe kan de onderneming zijn concurrentiepositie verbeteren?

Opties en keuzes:

• Welke strategische opties om omzetgroei te kunnen realiseren zijn er voor Houten Vloeren BV? • Welke van deze opties passen bij de onderneming? • Welke strategie moet Houten Vloeren BV gaan voeren, om zo de gewenste omzetstijging te realiseren?

Wij hebben voortdurende toegang verkregen tot de onderneming tot aan afronding van het onderzoek in januari 2013 voor het afnemen van interviews met werknemers en observatie.

6. Projectorganisatie

Het Strategisch Marketingplan zal worden opgesteld door ………….
Daarnaast zullen zowel de directie als de medewerkers van Houten Vloeren BV een ondersteunende rol van betekenis hebben als het gaat om het verkrijgen van inzicht en informatie.

7. Tijdsplanning

De planning voor het opstellen van het marketingcommunicatieplan is weergegeven in onderstaand schema.

|Tijdsplanning |
| | | |
|Omschrijving |Geplande week |Voortgang |
| |
|Opstellen en inleveren Plan van Aanpak en start van de externe analyse|Week 35 (2012) | |
|Eventueel aanvulling en corrigeren van het Plan van Aanpak. |Week 38 | |
|Start interne analyse |Week 39 | |
|Afronding interne analyse en start afnemers analyse |Week 40 | |
|Afronding afnemers analyse en start bedrijfstak analyse |Week 43 | |
|Afronding bedrijfstak analyse en start concurrentie analyse |Week 44 | |
|Afronding concurrentie analyse en vertaling van de analyse naar |Week 46 | |
|strategie | | |
|Uitkomsten formuleren in het Strategisch Marketingplan met advies tot |Week 48 | |
|te voeren strategie en positionering, samen met uitwerking ervan: | | |
|Invulling van de 4 p’s | | |
|Hoe kan het organisatorisch gerealiseerd worden. | | |
|Hoe kan het financieel gerealiseerd worden. | | |
|Uitlooptijd/verwerkingstijd |Week 50 | |
|Inleveren afgerond Strategische Marketingplan |Week 1 (2013) | |
| |

9. Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het onderzoek zijn als volgt:

• Het plan van aanpak met probleemstelling en situatieschets van het bedrijf zal voor 11-09-2012 ingeleverd worden.

• Het uiteindelijk Strategische Marketingplan dient op 9 januari 2013 afgerond en ingeleverd te zijn.

• Vanuit de YYY (huidige werkgever) zijn geen extra uren toegekend voor het uitvoeren van onderzoek. Het onderzoek zal dan ook buiten werktijden plaatsvinden. Houten Vloeren BV heeft ons toestemming gegeven om op afspraak op het kantoor in Deventer langs te komen voor het vergaren van benodigde informatie of om medewerkers te interviewen of te observeren, daar waar nodig. Verder hebben zij ons een directe lijn gegeven tot de accountant van de onderneming, waar wij terecht kunnen voor het verkrijging van financiële cijfers.

• Begroting: Er hoeft voor het opstellen van het plan geen budget beschikbaar te zijn. Houten Vloeren BV wil o.b.v. het plan bepalen welk budget zij beschikbaar hebben en verantwoord achten.

10. Literatuur

Schriftelijk:

• Saunders, Lewis en Thornhill (2010), Methoden en technieken van onderzoek, 3e druk. ISBN 978-90-430-1465-6 • K.J. Alsem, Stategische marketingplanning, vijfde druk, Noordhoff uitgevers. • Bronis Verhage, Grondslagen van de Marketing, 7e druk, Noordhoff uitgevers.

11. Akkoordverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden zich akkoord ten aanzien van hetgeen beschreven in dit plan van aanpak. Als tijdens de opdracht zal blijken dat de probleemstelling moet worden aangepast of uitgebreid, zullen de afspraken hierover als een door partijen ondertekend aanhangsel bij het plan van aanpak worden gevoegd.

Opdrachtgever:

Datum:
Plaats:
Handtekening:

_______________________
De heer ………………..
Commercieel directeur Houten Vloeren BV

Projectbegeleider:

Datum :
Plaats :
Handtekening :

_______________________
De heer…………………….

Student(en):

Datum :
Plaats :
Handtekening :

_______________________
De heer …………………….…...

Similar Documents

Free Essay

Vans

...SHOES THAT PICK UP GIRLS May 13, 2012 SHOES THAT PICK UP GIRLS The Vans advertisement “How to pick up girls with your feet" implies to patrons that because someone is wearing these shoes it is inevitable that women will want them regardless of their looks, personality, or status. According to this ad, the shoes will elevate you to an irresistible status in a woman's eyes. This brand is mostly synonymous with the skater and the BMX biker scene; however it seems the company is trying to appeal to a bigger market. This advertisement uses appeals to ethos, pathos, and logos to sell a product Vans insists will undoubtedly attract woman simply because female onlookers see these shoes being worn. The visual image of an attractive woman in the advertisement is mainly working on a viewers need for acceptability in an attempt to motivate and convince them to purchase Vans shoes. The advertisement plays off the emotions of adolescence; teenagers and young adults are made to think that if they have these shoes beautiful women will be instantly attracted to them. Furthermore, the use of a beautiful woman with plump, full, luscious lips with a deep red lipstick color draws the viewer’s eyes immediately to the woman before anything else. This portrayal would lead one to believe wearing these shoes leads to gaining a beautiful, sensual woman. Secondly, the advertisement has credibility because of its name (Vans) and the reputation they have created for themselves throughout......

Words: 579 - Pages: 3

Free Essay

P Van Gemeenten

...    PLAN VAN AANPAK   1       2   Plan  van  aanpak     Hogeschool  Inholland   Communication,  Media  &  Music     Locatie  Amsterdam/  Diemen   Wildenborch  6   1112  XB  Diemen     Opdrachtgever   Digital  Notice,  Mevrouw  Kim  Spinder     Uitvoering   Differentiatieminor  Communicatiemanagement  bij  Veranderingen   7  september  2012,  Copyright  Communicatiemanagement  bij  Veranderingen     Periode  onderzoek   September  2012  –  Oktober  2012     Projectgroep  3   Lise  Grauwelman     Danitsja  Jans   Lineke  Lagendijk   Derrick  Walter       Docent   Dhr.  Lex  Herman     Datum   Diemen,  dinsdag  12  september  2012 479661     494951   482458     3     Inhoudsopgave       Aanleiding,  context  en  probleemstelling     Werkwijze  en  methode  onderzoek         Literatuurlijst                     9             5   7       4     1.  Aanleiding,  context  en  probleemstelling           Bla  bla  bla  aanleiding  en  context  (situatie)  probleemstelling      ...

Words: 778 - Pages: 4

Premium Essay

Ikea Marketingplan

...A VERY BRIEF MARKETINGPLAN 2/26/2013 Ikea as an example – Pooneh Tabei “The IKEA business idea is to offer a wide range of home furnishings with good design and function at prices so low that as many people as possible will be able to afford them.” is strategic planning tool and is placed as the first stage in marketing plan. The goal is to help the company focus on key terms and ultimately reach its objectives. Strengths & Weaknesses – internal aspects and is under the company’s internal control. Opportunities & Threats – external factors and is outside of the company’s internal control. 1) Strong global brand, which promises quality. 2) Strong concept offering design, quality & functionality at low prices. 3) Strong attractive vision statement. 1) Growing demand to eviromentaly friendly products. 2) Growing demand for low-price products with regard to current global financial trends. 1) Size & scale of global business, which makes the controling aspect difficult. 2) Employment working conditions not the same in all countries. 1) New entries to the low-price home furnished industry. 2) Global economic recession affecting comsumer purchase behaviour. Values creating factors & partners 1)  Very costumer centered 2)  Strong network & Ikeas as a hub company of network 1)  Co-creator of value  Strong involvement in value creation  Well-informed about their role 2)  Highly efficient logistics  Central role in the network......

Words: 658 - Pages: 3

Free Essay

Marketingplan Keola Dutch

...Marketingplan Keola 1. Uitgangspositie Dit marketingplan heeft betrekking tot de onderneming Keola. Zij is nu al succesvol actief in Nederland en wilt graag met haar producten uitbreiden naar Vlaanderen. Dit plan zal dan ook alleen gaan over Keola in Vlaanderen. Ondernemingsdoelstellingen KEOLA vindt persoonlijk contact erg belangrijk. Wij leveren fietsen rechtstreeks aan de consument. Doordat de fietsen rechtstreeks geleverd worden, zijn de fietsen een stuk voordeliger. Bovendien kunnen wij op deze manier beter en efficienter inspelen op uw wensen. KEOLA wil zich onderscheiden door kwaliteit en een concurrerende prijs. Kwaliteit – Omdat KEOLA de beste materialen gebruikt voor de productie van haar elektrische fietsen. Producten die in eigen beheer worden geassembleerd. Verder maakt KEOLA gebruik van bekende accessoires van hoge kwaliteit, zoals bijvoorbeeld Shimano versnellingen.
 Concurrerende prijs – Omdat KEOLA zelf haar producten fabriceert. U bestelt uw fiets direct na een proefrit in onze showroom. Dit levert een kostenbesparing op van maar liefst 40%. Een eigen gezicht - De elektrische fietsen van KEOLA onderscheiden zich door functionaliteit en attractiviteit. Ze zijn gebruiksvriendelijk; u hoeft zich geen zorgen te maken over ingewikkelde knopjes en andere technische zaken. U kunt zó wegrijden met een elektrische fiets van KEOLA. Daarnaast hebben alle fietsen van KEOLA een fraaie vormgeving. Daar kunt u mee voor de dag......

Words: 3719 - Pages: 15

Free Essay

Marketingplan Tankservce Peeters

...Economie Marketingplan Tankservice Peeters Arcen [pic] Pieter Hoogers 345471 01-12-2010 NCOI opleidingsgroep HBO Bachelor Commerciële Economie Dhr. Lems 1. Strategisch profiel 1. Introductie Tankservice Peeters De Familie Peeters begint ruim 60 jaar geleden met het verkopen van asperges aan de Lingsforter weg in Arcen, een dorpje tegen de Duitse grens in Limburg. Het aspergekraampje groeit al snel uit tot een supermarkt met een winkeloppervlak van ruim 100 m2, waar even later ook een tankstation, autowasserij, autoverhuur en cafetaria bijgebouwd worden. De supermarkt richt zich praktisch volledig op de Duitse consument aangezien deze massaal via de Lingsforterweg naar Nederland komt om te profiteren van de vele belastingvoordelen op bijvoorbeeld koffie en diesel. Tankservice Peeters realiseerde met 10 werknemers een jaaromzet van 5 miljoen euro in 2009 2. Missie Wij vervullen onder één dak zo veel mogelijk behoeften van ''de Duitse consument” op een winstgevende manier. Deze missie is hoognodig aan vervanging toe, maar is typerend voor soortgelijke bedrijven die altijd al inspeelde op de behoeften van de grote groep Duitse consumenten die tot voor kort alleen maar groter leek te worden. Daar deze missie aan vervanging toe komt zullen we hier later nog op terug komen. 3. Visie Tankservice Peeters wil een bedrijf zijn waarin: de consument centraal staat bij het samenstellen van het......

Words: 3552 - Pages: 15

Free Essay

Tijdsbesteding Van Managers

...Tijdsbesteding van managers Ontwikkelingen op basis van literatuuronderzoek Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 4 1.2. Probleemstelling 4 1.3. Onderzoeksvragen 4 1.4. Opzet, aanpak en uitvoering literatuuronderzoek 4 1.5. Leeswijzer 4 2. Onderzoeksmethode 5 3. Resultaten 6 3.1. Onderzoeksmethoden voor tijdsbesteding managers 6 3.2 Toegepaste observatiemethoden tijdsbesteding managers 7 3.3. Tijdsbesteding van managers in 1973 8 3.4. Tijdsbesteding van managers in de periode 2000 tot en met 2013 9 4. Conclusies en discussie 11 Referenties 12 Bijlage I Overzicht onderzoeksmethoden naar gedrag 13 Samenvatting Het onderzoek van Mintzberg uit 1973 naar de tijdsbesteding en het gedrag van managers geldt als belangrijk referentiepunt. Diverse latere onderzoeken (onder andere Oshagbemi (1995) en Tengblad (2001)) zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Mintzberg en/of proberen deze te weerleggen. Naast enige kritische kanttekeningen blijven de hoofdlijnen van de resultaten van Mintzberg‘s onderzoek nog altijd overeind. De doelstelling van het onderzoek is inzicht verkrijgen in geschikte observatiemethoden om tijdsbesteding van managers te onderzoeken. In dit literatuuronderzoek staat de vraag ‘In hoeverre is de observatiemethode van Mintzberg (1973) toepasbaar om de tijdsbesteding van managers, in de periode van 2000 tot en met 2013, te onderzoeken?’ centraal. Het belangrijkste resultaat uit het......

Words: 4492 - Pages: 18

Free Essay

Plan Van Aanpak

...Plan van Aanpak EenmaalAndermaal Nijmegen Projectgroep : 2 Datum : 17-04-2012 Versie : 2.1 Opdrachtgever : Anton Mijnder Groepsleden : Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Versiebeheer 4 3. Achtergronden 5 3.1 Projectnaam 5 3.2 Opdrachtgever 5 3.3 Opdrachtnemer 5 4. De projectopdracht 6 4.1 Doel 6 4.2 Resultaat 6 4.3 Huidige situatie 6 4.4 Gewenste c.q. nieuwe situatie 6 5. Projectactiviteiten 7 5.1 Standaard 7 5.2 Meerwerk 7 6. Projectgrenzen 8 6.1 Projectgrenzen 8 6.2 Bereik 8 6.3 Randvoorwaarden 8 7. De producten 9 7.1 Servers 9 7.2 Interfaces 9 7.3 Applicaties 9 7.4 Cursussen 9 7.5 Documentatie 9 8. Kwaliteit 10 9. De projectorganisatie 11 9.1 Contactpersonen 11 9.2 Communicatie 11 10. Planning 13 10.1 Werkwijze 13 10.2 Mijlpalen planning 14 11. Kosten en baten 15 11.1 Kosten 15 11.1.1 Eenmalige ontwikkel kosten 15 11.1.2 Jaarlijkse kosten 15 11.2 Baten / opbrengsten 15 11.3 Investeringsanalyse 166 12. Risico’s 177 Inleiding In dit hoofdstuk geven we een korte inleiding over dit Plan van Aanpak. Allereerst geven wij een samenvatting van de te verwachte inhoud. Vervolgens worden de betrokkenpartijen genoemd en geven wij een korte samenvatting van het tot stand komen van dit project. Vervolgens zullen wij een overzicht geven van de indeling van de hoofdstukken in dit document. Allerlaatst zullen wij bekend maken wie de verantwoordelijkheid draagt bij dit project. Dit plan......

Words: 4204 - Pages: 17

Premium Essay

Marketingplan

...Marketing Plan: Coca-Cola in 2015 Matt Curd Matt Curd Page 1 Marketing Plan Purpose: In brief the purpose is to market a new innovative beverage packaging for Coca-Cola. The packaging has been designed around the brief ‘consider the creation of a new concept form of beverage packaging container for 2015.’ The Coca-Cola Company is one of the largest manufacturers, distributors and marketers of nonalcoholic beverage concentrates and syrups in the world. Coca-Cola's headquarters are in Atlanta, Georgia, in America. It is best known for its flagship product, Coca-Cola, and is one of the largest corporations in the United States. Today, Coca-Cola is an internationally recognized soft drinks company with ambitious plans to further grow the brand. The company owns the majority of the soft drinks available in coolers and in vending machines in the western world. Some of these brands include, Coca-Cola and sub brands1, Dr Pepper, Fanta, Sprite, Oasis and PowerAde. A full list of Coca-Colas affiliated brands can be found on their corporate website2. The 2005 Annual Report states the company sells beverage products in more than 312 countries or territories.3 The international presence of Coca-Cola is phenomenal and its logo, advertising and colours are among the most recognized in the world. Mission: Taken from thecoca-colacompany.com Everything we do is inspired by our enduring mission: • • • To Refresh the World... in body, mind, and spirit. To Inspire Moments......

Words: 3939 - Pages: 16

Free Essay

Vans

...VANS MARKETING PLAN Table Of Contents COMPANY HISTORY3 MISSION STATEMENT3 ENVIRONMENTAL ANALYSIS Consumer/Social factors3-4 Economic factors4 Technological factors4 Competitive factors4-5 SWOT ANALYSIS Strengths5 Weaknesses5 Opportunities5-6 Threats6 PRODUCT ANALYSIS Point of difference6 TARGET MARKET 6 Demographics7 Lifestyle7 Psychographics7 MARKETING GOALS AND OBJECTIVES Objectives7 Goals 8 MARKETING STRATEGY AND TACTICS8-9 Product9 Place10 Promotion10-11 BUDGET ALLOCATIONS11 PERSOFMANCE MEASUREMENTS11 SUMMARY11-12 BIBLIOGRAPHY13 COMPANY HISTORY Vans is a very popular skateboard and action sports apparel company. Shoes are what the company is known for but they also sell a variety of products including t-shirts, hoodies, beanies, watches, socks, hats and backpacks. The very first Vans shoe store opened at 704 East Broadway in Anaheim, California on March 1st, 1966 by Paul Van Doren. Van Doren worked with a shoe company on the East Coast, but was unhappy with the company so he and his partners moved to Southern California to create Vans. The Van Doren Rubber Company was unique in that it manufactures shoes and directly sells them to the public. Vans wanted to create a shoe that could stand up to any situation and be strong and durable, so they created their trademark waffle pattern on the bottom of the shoes with extra rubber for strength. The company started to become very popular in Southern California in the 1970’s when......

Words: 5718 - Pages: 23

Free Essay

Marketingplan

...6 3.1.2. Conjunctuur 7 3.1.3. Seizoensgevoeligheden 7 3.2. Analyse van de macro omgeving: trends 8 3.2.1. Economisch 8 3.2.2. Technologisch 8 3.2.3. Socio-cultureel 8 3.2.4. Ecologisch 8 3.3. Afnemersanalyse 9 3.3.1. B2C 9 3.3.2. B2B 10 3.4. Concurrentieanalyse 10 3.4.1. Merkconcurrent 11 3.4.2. Substitutieproduct 11 3.5. Distributieanalyse 11 3.5.1. Huidige distributiekanalen 11 3.5.2. Potentiële distributiekanalen 11 3.6. Interne analyse 12 3.6.1. STP 12 3.6.2. Waardepropositie 12 3.6.3. Marketingmix 13 4. Samenvatting: SWOT-analyse 14 4.1. Sterktes 14 4.2. Zwaktes 14 4.3. Bedreigingen 14 4.4. Kansen 15 5. Ondernemingsdoelstellingen 15 5.1. Hun doelstellingen voor 2013 15 5.2. Onze doelstellingen voor 2013 15 6. Ondernemings-en marketingstrategie 16 6.1. Groeistrategieën 16 6.1.1. Marktontwikkeling 16 6.1.2. productontwikkeling 17 6.2. Positionering 17 6.3. Persona 18 6.3.1. Business to consumer 19 6.3.2. Business to business 19 7. Marketingmixbeslissingen 20 7.1. Product 20 7.1.1. Merknaam 20 7.1.2. Logo 20 7.1.3. Verpakking 20 7.1.4. Assortiment 21 7.2. Prijs 22 7.2.1. Marktomvang 22 7.2.2. ROI 23 7.3. Distributie 25 7.4. Communicatie 27 7.4.1. Promotionele middelen 27 7.4.2. Promotionele acties 28 7.4.3. Online marketing 31 8. Operationeel plan 33 9. Budgettering 35 10. Bijlagen 36 10.1. Bijlage:......

Words: 12806 - Pages: 52

Free Essay

Marketingplan Iederz

...strategisch marketingplan -in bedrijf en in control- strategisch marketingplan Februari 2011 B. van Wegen Stdnr.380800 CED2A Samenvatting iederz Business Post is een onderdeel van iederz, de voormalige sociale werkplaats van de Gemeente Groningen. Business Post is één van de werkleerbedrijven van iederz, die gezamenlijk aan het bedrijfsresultaat van iederz moeten bijdragen. Business Post is actief op het gebied van postbezorging en maakt deel uit van Business Post Nederland. iederz, en daarmee Business Post , heeft geen goed geformuleerde visie en missie. De missie van iederz zou als volgt geformuleerd kunnen worden: “iederz wil werken mogelijk blijven maken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.” Hierbij zou afhankelijk van de uitkomst van het huidige politieke debat een doelgroep afgebakend moeten worden. De visie van iederz zou als volgt geformuleerd kunnen worden: “De sociale werkvoorziening zoals we die kennen loopt ten einde, waardoor zonder inzet van anderen veel mensen achter de geraniums terecht zullen komen. iederz gelooft dat mensen gelukkiger zijn, als zij kunnen deelnemen aan de maatschappij. iederz wil daar aan bijdragen door als arbeidsontwikkelbedrijf werken mogelijk te blijven maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. iederz wil mensen helpen zichzelf te ontwikkelen en zo het maximale uit zichzelf te halen op het gebied van......

Words: 6781 - Pages: 28

Free Essay

Plan Van Aanpak

...1. Onderzoek hoe een plan van aanpak het beste op gesteld kan worden (welke onderdelen er minimaal in thuishoren) en doe dit ook voor een adviesrapport. Plan van aanpak Voor een plan van aanpak kan je werken met verschillende stappen. Deze moeten tot een geheel verwerkt worden zodat er een goed overzicht gecreëerd wordt. De stappen die gevolgd moeten worden zijn als volgt: 1. De aanleiding 2. De doelstelling 3. De opdracht 4. Betrokken personen 5. Activiteitenlijst en verdeling 6. Afspraken en regels tussen betrokkenen 7. Eventuele samenvatting en/of evaluatie 1. De aanleiding Hierbij moet worden beschreven waarom een opdracht wordt opgegeven. Hier kan je hier kwijt wat de situatie is waarin de opdracht gemaakt wordt. En kan je hier weergeven wat de opdracht inhoud samen met een beperkte uitleg. 2. De doelstelling Hier wordt uitgelegd wat er met een project bereikt moet worden. Je kan hier doorgaan met een verdieping op de uitleg van de opdracht. Zo kan je uitleggen welke deelopdrachten gemaakt moeten worden en wat de eindopdracht in moet houden. Belangrijk hierbij is het duidelijk stellen van een doel voor de gehele groep. 3. De opdracht Maak een kort en bondige verwoording van de opdracht. Je kan hierbij alle deelopdrachten in een overzicht zetten bij naam en korte uitleg. Hierbij moet rekening gehouden worden met de eisen die gesteld worden aan de opdracht. 4. Betrokken personen Hierbij is het handig een lijst......

Words: 415 - Pages: 2

Premium Essay

Vans

...Vans: Skating on Air By Group 14 Joshua Zamora Abderrahim Zennouhi Hong Wang Marketing Management 6208 –Wednesday 8PM Dr. Dillard and Professor Prince Introduction Launched in 1966 by Paul and James Van Doren, Vans was described as an “unconventional business model”. In the beginning, the company did not have a specific segmented target market. Vans just simply sold the shoes to anyone who wanted to buy and made customized shoes based on what the customer ordered. The company thrived off innovation and the original rubber-soled shoe was designed to be “the most durable and affordable casual deck shoe in the market”. During this period, customers had plenty of external fabric and color optionality, to go along with the rubber sole, which was instrumental in helping promote this niche product in the 1960s – thanks to the help of Van Doren’s children who were able to spread the word about the shoes at school. In the 1970s Southern California was said to give birth to skateboarding and ultimately a skateboarding group known as the “Z-Boys”. Compared to other mainstream sports such as Football or Basketball, Skateboarding was considered to be a disorganized sport during 60s to 70s. In a school environment, skateboarding received little to no recognition compared to mainstream sports. As a result, the mainstream brands were not interested in this niche skateboarding market which, during this time, allowed Vans to become the front runner in this niche......

Words: 3010 - Pages: 13

Premium Essay

Vans

...The Souls of Vans Marketing with Skateboard Marketing Strategy Report Module Code: MKT 306 December 2015 Contents 1.0 Executive Summary 1 2.0 Introduction 2 3.0 Environment Analysis 3 3.1 PESTLE Analysis 3 3.2 SWOT Analysis 6 4.0 Analysis of the Organisations Competitive Advantage 8 5.0 Evaluation of Current Marketing Strategy 9 6.0 Segmentation Targeting & Positioning Analysis 9 7.0 Recommended Objectives and Goals 10 8.0 Recommend Marketing Strategies 11 9.0 Conclusion 12 Bibliography 13 Tables Figure 1 Vans Logo 3 Figure 2 Vans Category Model 4 Figure 3 Vans Shoes 7 Figure 4 Vans MTE 10 1.0 Executive Summary Vans is an original extreme sports tide brand, that was born in 1966 in the United States South California. At that time, the founder of the brand Vans—Paul Van Doren, with his three brothers: Jim Van Doren, Serge D'Elia and Gordy Lee due to unwilling their product was resold to retailers to reap huge profits, then they are in the California Abaheim to opened the first store to sell their shoes. In extreme sports started, including skateboarding, surfing, BMX and skiing etc., and as the skateboarding is the root, from the lifestyle, art, music and street fashion culture injected into the Vans aesthetics. This formation of a unique personality of youth culture symbol, and become a young extreme sports enthusiasts and the trend of people recognized worldwide brand. Vans is a company with the popular of......

Words: 3599 - Pages: 15

Free Essay

Communication Plan

...marketingcommunicatieplan.. - voor elk probleem moet je een specifiek plan maken - het is zeker geen lineair proces. Alle onderdelen kunnen in verschillende volgorde worden gedaan. BASISPLAN 1. Probleemanalyse/organisatievraag : - Er is een knelpunt of organisatievraag -> iedereen andere interpretatie, dus iedereen definieert ook een andere probleemstelling. - Je moet het probleem duidelijk kunnen omschrijven -> moeilijk - Probleem achterhalen is oriënteren in de interne en externe analyse. Alles begint met een briefing van ongeveer 1uur30 waarin je als communicatieprofessional het probleem moet zoeken. Er is een knelpunt of vraag dat bij de huidige communicatie fout zit, je moet goed op de hoogte zijn van het beleid van de onderneming. Je organisatievraag is niet altijd het werkelijke probleem. Het kan liggen aan vele factoren(concurrenten..) ipv aan de communicatie. Een briefing is iets waar ze alles ingooien, dus communicatieprof moet vragen stellen want hij moet de probleemstelling verwoorden! 2. Interne en externe analyse : - de interne en externe omgeving in kaart brengen - op alle niveaus kijken : dus micro,macro en meso Eerst ga je de huidige situatie in kaart brengen met de interne analyse (micro omgeving). U communicatieplan aan het bestaande beleid te linken. Hoe speelt communicatie een rol voor de doelen? Elementen van intern : - beleid, missie, visie, strategie ......

Words: 7525 - Pages: 31