Free Essay

Philosophy - Hebrew

In: Other Topics

Submitted By aboker
Words 1227
Pages 5
ירושלים, 20 במאי 2012
בעבודה זו אתייחס לכתביהם של אריסטו ואפלטון. בחלקה הראשון אציג את התכונות הראויות לשליט לפי שני ההוגים. בחלק השני של העבודה אתמקד בגורמים אשר עשויים למנוע מתכונות אלה לבוא לידי ביטוי בקרב השליטים. בחלקה האחרון של העבודה אנסה לשקף כיצד חלק מהמאפיינים אשר עליהם דן אפלטון מקבלים ביטוי בחברה כיום.
אריסטו בכתביו מתייחס לתכונות הראויות לשליט. תנאי הסף הראשון של אריסטו הוא שעל השליט להיות אזרח. אריסטו מתחבט בכתביו כיצד להגדיר אזרח. מכיוון שמשטרים שונים ידרשו הגדרה שונה לאזרחות, אריסטו מתקשה לבחור הגדרה אבסולוטית למושג האזרחות. לכן, בוחר אריסטו להגדיר את האזרחות על דרך השלילה. אזרח אינו יכול להיות עבד, מפני שהעבד שרוי במצב תפיסתי של עבדות ואינו חופשי. אזרח גם אינו יכול להיות מבקר במדינה, מפני שהוא חסר את תחושת השותפות הדרושה לאזרח.
על בסיס הגדרה זו, ניתן למצוא שתי תכונות אשר מאפיינות אזרחים. הראשונה, היא חופש, במובן הפיזי של להיות בן חורין ובמובן התפיסתי של בחירה חופשית. התכונה השנייה היא תחושת שותפות, שכן מבקר יכול להיות בן חורין אך אינו יכול להיות אזרח כי הוא חסר את תחושת השותפות החיונית לאזרחים. אריסטו סבור כתנאי סף שעל המנהיג להיות אזרח, ולכן על השליט להיות חופשי ובעל תחושת שותפות.
כאשר מתקיים שלטון מדיני, החשיבות של היות השליט אזרח מתקשרת לתפיסה הגורסת שעל מנת שהשליט יוכל לחוקק חוקים עליו להכיר במרותם של חוקים. היתרון של שליט הצומח מתוך אזרחות הוא יכולתו להסתכל על העולם מהפרספקטיבה הן של האזרחים והן של המנהיגים. אריסטו טוען ש"כמי שמפקד על פרשים רק לאחר שהיה נתון לפיקוד בחיל הפרשים" . כלומר, לא די שהשליט הוא בעל היכולת להנהיג, לפני כן עליו להיות בעל היכולת לקבל הנהגה של אחר. על כן תכונה נוספת של השליט היא היכולת הן ליצור מרות והן לקבל עולה של מרות. אריסטו טוען שהקבוצה המועדפת לתכונה זו היא המעמד הבינוני מכיוון שלקבוצה ניסיון הן במתן הוראות והן בקבלתן.
טענה נוספת של אריסטו לגבי השליט היא שעליו לדאוג לאינטרסים של הכלל. ניתן לתהות האם מדובר בתכונה או בדרישה, אך לטעמי מדובר בתכונה אשר מובנית באישיותו של אדם. אדם אשר כל חייו היה אגואיסט לא יוכל להפוך את עורו כאשר הוא יגיע לכס השלטון ולדאוג לטובת הכלל ולכן סבור אני שמדובר בתכונה מולדת. אריסטו טוען שעל השליט להנהיג את מדינתו לא רק לטובתו (למרות שאריסטו אינו פוסל שהשליט יצא נשכר מהעניין) אלא לטובת כלל האזרחים באופן דומה לקפטן אשר משיט את אונייתו ודואג לה על מנת לשמור על חיי כל הצוות ולא רק על חייו כך גם המנהיג צריך לשלוט.
טענתו העיקרית של אריסטו לגבי השליט היא שעליו להיות "איש טוב שהוא גם נבון" . ההגדרה של אריסטו לטוב היא במובן המוסרי. על פי אמות המידה של אריסטו אדם טוב הוא אדיב, מתון, אמיץ ומראה חמלה. אריסטו מבחין בין התכונות של האדם הטוב לתכונות של האזרח הטוב אשר אינן תלויות זו בזו, ומדגיש שעל המנהיג להיות אדם טוב. התכונות של האדם הטוב צריכות להימצא בשליט, אך אינן ייחודיות לו ויכולות להימצא גם בקרב יתר האזרחים.
מנגד, התבונה היא תכונה אשר ייחודית למנהיג. על פי אריסטו התבונה היא תכונה שבזכותה נבדל המנהיג מיתר האזרחים, "התבונה היא המעלה היחידה המיוחדת למנהיג לבדו" . מכך ניתן להסיק שהתבונה היא התכונה החשובה ביותר של המנהיג שכן את יתר התכונות הוא יכול לחלוק עם יתר האזרחים, אך התבונה היא התכונה שמבדילה אותו מיתר העם ומאפשרת לו להיות מנהיג.
על מנת להתייחס להשקפתו של אפלטון בנוגע לתכונות הנדרשות מהשליט אשתמש במשל המערה. במשל זה יש מתייחס אפלטון לאסירים הכלואים במערה כל חייהם ללא יכולת לזוז. בפתח המערה ישנה חומה אשר מאחוריה נמצאת מדורה. הסוהרים יוצרים את עולמם של האסירים על ידי שימוש בצליליותם של חפצים היוצרים צל מעל החומה. לאחר שאחד האסירים מצליח להשתחרר הוא נחשף בהדרגה אל העולם האמיתי המגולם על ידי אורה של השמש. לאחר שהייה בעולם האמיתי בוחר האסיר לחזור אל המערה ולביים את הצלליות שאותם רואים יתר האסירים בצורה הוגנת. אפלטון רואה באסיר שהצליח לברוח כפילוסוף שראוי לשלוט.
שתי תכונות של השליט האידיאלי ממושלות במשל זה. הראשונה היא היכולת לראות את האמת. האסיר שברח מן המערה עליו להתמודד מול המציאות שמכה על פניו בחוץ ולהכיר בכך שזו האמת. אין להמעיט בחשיבות עניין זה שכן מדובר בדבר לא פשוט אשר נוגד את הוויה עליה התבסס אותו אדם כל חייו. תכונה זה היא מהותית לשליט על מנת שיוכל להבחין בין המציאות שמיוצגת על ידי אור השמש לאשליה שמדומה על ידי צל המערה.
תכונה נוספת היא שעל השליט להיות בעל הכרת תודה לחברה בה הוא חי. על פי המשל האסיר מצליח לברוח מהמערה. אני סבור, שבשלב זה אין לאסיר מוטיבציה לחזור למערה. האסיר שניחן ביכולת להבחין באמת כבר זיהה שהעולם שבו הוא חי עד עתה אינו אמיתי. למרות זאת בוחר האסיר לחזור למערה על מנת לנסות ולשפר את החיים של האסירים הנותרים בה. האסיר אינו מנסה לשחרר את יתר האסירים אלא לשפר עבורם את המציאות כפי שהם מכירים אותה, ובכך מכיר האסיר תודה לחברה בו גדל.
אחת המגבלות אשר עשויות למנוע מהמנהיגים לטפח את התכונות שעליהן דנים אריסטו ואפלטון היא התחרות בין פעילות פוליטית לפעילות אינטלקטואלית. אריסטו מכיר בתחרות זו ולא מכריע בכתביו על הפעילויות הנעלה יותר, מכיוון שלתפיסתו שתי הפעילויות יעניקו אושר לעוסק בהן. התחרות בין הפוליטיקה לפעילות האינטלקטואלית מובילה לכך שאנשים בעלי הפוטנציאל לפעילות פוליטית יבחרו לעסוק בפעילות אינטלקטואליות, ובכך יבחרו לא להביא תכונותיהם לידי ביטוי בהנהגה ותכונות אלה לא יטופחו. גם אפלטון מבטא מחשבות אלה בהגיגיו כאשר הוא טוען שהפילוסוף יעדיף לא לשלוט אלא להתמקד בפעילות אינטלקטואלית מכיוון שהוא נהנה מפעילות וזו אינו שש להיכנס לזירה הפוליטית למרות שיש לו את הידע והתכונות לכך.
מגבלה נוספת אליה מתייחס אריסטו בכתביו היא שלטון החוק. כאשר ישנו מנהיג אשר הוא בעל כל התכונות הנדרשות מהמנהיג, בחלק מצורות השלטון הוא עדיין כפוף לשלטון החוק. שלטון החוק העליון למנהיג גורם למנהיג לא להביא לידי ביטוי את התכונות המייחדות אותו כמנהיג ובכך מוריד בחשיבותן של תכונות אלה, מכיוון שהחוק הוא הבורר העליון ולא המנהיג.
אפלטון מתייחס למגבלות שימנעו משליטים לבטא את תכונותיהם במשל האונייה. על פי המשל באונייה יש קברניט, שהוא אדם חסון וחזק המכיר את רזי הניווט וההפלגה, אך הוא אינו מושלם - הוא מעט חירש ועיוור. כל המלחים רוצים לתפוס את הגה האוניה, כי הם סבורים שיכולו לבצע את תפקידו טוב יותר. במשל, קברניט האוניה מדומה לפילוסוף, שאפלטון טוען שמנהיגתו הינה המצב האידיאלי. במציאות לעומת זאת, המנהיגים האמיתיים הם אינם בעלי התכונות של פילוסופיים. המנהיגים בפועל נוטים לזלזל בפילוסופים ובתכנותיהם ולכן לא מקדמים אותם לקדמת הבמה. התכונות של הפילוסופים כגון היכולת לראות את האמת והכרת תודה לחברה אינן נתפסות כנעלות, וגורמות לפילוסופים להראות כלא מועילים ואף מיותרים. לכן, תכונות אלה אינן מטופחות ואף זוכות ליחס מזלזל.
אני סבור שכיום, בחברתנו המגבלות שאליהן התייחס אפלטון עודן מתקיימות. על מנת להמחיז את משל האונייה ניתן להשתמש בבחירות בדמוקרטיה המודרנית. הבחירות, אינן נסובות סביב השאלה מי הם האנשים בעלי התכונות המתאימות להנהגה כגון היכולת לראות את האמת או הכרת תודה לחברה אלא ההשתייכות המפלגתית והיכולת לצבור פופולאריות בקרב קהל הבוחרים. בכך, הבחירות דומות לאוניה, בה כלל הצוות עסוק בדרכים בהן ניתן לחטוף את ההגה באונייה בלי לבדוק את התכונות של כל איש צוות. אני סבור שגם כיום לא הפילוסוף שולט אלא האדם אשר הצליח לגבור על כל יתר המלחים, כלומר, הזוכה בבחירות.
במסגרת עבודה זו התייחסתי לתכונות השליט על פי אפלטון ואריסטו, והצגתי את התכונות הראויות לשליט על פי כל אחד מההוגים. בעוד שאפלטון מתייחס לתכונות כלליות כגון הכרת תודה לחברה וגילוי האמת אריסטו מתמקד בתכונות ספציפיות שבראשן התבונה. בהמשך, בחנתי מאפיינים אשר עשויים למנוע מתכונות אלה לבוא לידי ביטוי. בסופה של העבודה הצגתי כיצד אחד מהמאפיינים הללו מקבל ביטוי בחברה המודרנית כיום, על ידי שימוש בדוגמא של הדמוקרטיה המודרנית.

רשימת מקורות
אריסטו, פוליטיקה, (תל אביב: רסלינג, 2009)
אפלטון, "המדינה", כתבי אפלטון ( ירושלים: שוקן, תשט"ו-תשכ"ו).…...

Similar Documents

Free Essay

Hebrew Literature

...Hebrew Literature From Classic Encyclopedia 1911 HEBREW LITERATURE. Properly speaking, "Hebrew Literature" denotes all works written in the Hebrew language. In catalogues and bibliographies, however, the expression is now generally used, conveniently if incorrectly, as synonymous with Jewish literature, including all works written by Jews in Hebrew characters, whether the language be Aramaic, Arabic or even some vernacular not related to Hebrew. The literature begins with, as it is almost entirely based upon, the Old Testament. There were no doubt in the earliest times popular songs orally transmitted and perhaps books - of annals and laws, but except in so far as remnants meat- of them are embedded in the biblical books, they have Scrip- entirely disappeared. Thus the Book of the Wars of the Lord is mentioned in Num. xxi. 14; the Book of Jashar in Josh. x. 13, 2. Sam. i. 18; the Song of the Well is quoted in Num. xxi. 17, 18, and the song of Sihon and Moab, ib. 27-30; of Lamech, Gen. iv. 23, 24; of Moses, Exod. xv. As in other literatures, these popular elements form the foundation on which greater works are gradually built, and it is one function of literary criticism to show the way in which the component parts were welded into a uniform whole. The traditional view that Moses was the author of the Pentateuch in its present form, would make this the earliest monument of Hebrew literature. Modern inquiry, however, has arrived at other conclusions (see Bible, Old......

Words: 9933 - Pages: 40

Premium Essay

Hebrew Israelites

...Hebrew Israelites HUM/130 Dr. John McGinn February 15, 2013 (Your Title Page looks good.) Hebrew Israelites An Israelite is a descendant of the scriptural patriarch Jacob. Jacob was the Grandson of Abraham and the son of Isaac. Jacobs name was changed to Israel (Genesis 32:28) and his descendants were called Israelites which denotes they are the children of Jacob or the Children of Israel. The Suffix “ITE” means a descent from. “ISRAEL-ITE” means a descendant of their father Jacob whose name was changed to Israel, but the question still remains, “Who are the modern day Hebrew Israelites”? How are Christian central beliefs different than an Israelites? (Work on opening paragraph - especially the thesis statement for your paper.) A Hebrew is a Descendant of the scriptural Patriarch Abraham. He is the first to be called Hebrew (Genesis 14:13). The Most High made a Covenant with Abraham and his seed. The Title Hebrew was passed on from Abraham to his Son Isaac and Isaac son Jacob and to Jacobs 12 sons who became the 12 tribes of Israel. The Israelites were known and called Hebrews mainly by outsiders or foreigners. The name means one who crosses over, or wander. It is also derived from Eber, which means "one who emigrates" and "beyond, on the other side." Abraham and his posterity being called Hebrews in order to express a distinction between the races east and west of the Euphrates River. It may also be derived from Heber, one of the ancestors of......

Words: 3013 - Pages: 13

Free Essay

Hebrew Wisdom

...Hebrew Wisdom on Diligence and Laziness Bible 105-B27 LUO: Old Testament Survey 201320 Spring 2013 Xxxxxx Xxxxxxx L33333333 Liberty University February 24, 2013 Hebrew Wisdom on Diligence and Laziness There is a great deal of Hebrew wisdom in the Bible in regards to the subjects of diligence and laziness. Throughout the book of Proverbs the words of lazy and diligence can be found in many different forms. Sluggish, sluggard, and idle describe laziness. The word diligence can also be considered as, thorough, attentive, and persistence. Each of these words, found in the Bible, can reference diligence, and laziness within Hebrew Wisdom in many cases. The book of Proverbs is the Hebrew book of Wisdom. Its purpose is to provide practical instructions to live a wise, well ordered live. The difference between being diligent, wise, lazy, and having folly is knowledge. Proverbs addresses this in its first chapter: “The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction” (Proverbs 1:7). This is the most basic ingredient in wisdom. All wisdom depends on knowledge of God and the submission to His will. To think or believe that you know something, but you do not know God negates the value of having knowledge. Wisdom comes from being faithfully diligent in the Word of God. Many positive effects come from being diligent. Some of those are wealth, wisdom, abundance, power, satisfaction, profit, and meaningfulness. Laziness......

Words: 861 - Pages: 4

Premium Essay

Hebrew Poetry

...Hebrew Poetry Instead of a written assignment this week, as originally planned, this discussion question will be considered as your "written assignment." Choose an example of a poetic passage in the Bible that demonstrates:  (1) synonomous parallelism  and an example of (2) antithetical parallelism. - Write out the passage here (Also give book, chapter, verse/s) for each passage - Evaluate the parallelism in each example (what is parallel?) and then state how you think the parallelism deepens the meaning. In Psalms 8:7 we see an example of synonymous parallelism. Here the second line repeats the idea or content of the first line, but in different terms. By doing this the second line fortifies the first enhancing significance and meaning. Psalms 8:7 7 You have given them rule over the works of your hands, put all things at their feet: In Psalms 20:9 we see an example of antithetical parallelism. Here the meaning of two or more passages of text are in opposition, although obviously related and having the same significance from differing perspectives. Here again the second line fortifies the first enhancing significance and meaning. Psalms 20:9 9 They collapse and fall, but we stand strong and firm. The use of both synonymous and antithetical parallelism attaches evenness, value and a sense of balance to the written piece. Both forms of parallelism provide for a greater appreciation through frame of reference and point of view. Hey Richard, Nice post. You......

Words: 1755 - Pages: 8

Free Essay

Hebrew Stories

...Hebrew Society – Comparison with Hebrew Stories The Old Testament, which is also called the Hebrew Bible, adapts from The Torah, which is a religious document of the Hebrews. It has been said that The Torah symbolizes events and life of the Jewish people, their experiences, laws, legends and the meaning and expressions of their gods. With the Bible, there has been a rough debate of many hundreds of years about the roots of it. The Bible has been written by the beginning of the tenth century, which was by the time the Hebrews have settled in Canaan. The Jewish religion declares that The Torah represents the history of Hebrew people. But scholars tend to argue that the stories that are apparently the creation of Moses and the Hebrew language, are off by more than five hundred years from Torah. Comparing the Hebrew flood story of Noah’s Ark, of 2348 B.C, there are many similarities found with the Epic of Gilgamesh. Both of these stories start out with God getting furious at the people. They, in his mind, were becoming more and more sinful, and because of that, he regretted of ever having to create the human race. So he goes to a man he chooses, Noah, and asks him to build a boat because he wants to get rid of humans. God then gives accurate measurements to Noah for the building of the boat. He then tells Noah to get animals on the boat, two of each, so they could survive. God reminds Noah that a great flood will occur that is to destroy all living things, but save......

Words: 1441 - Pages: 6

Free Essay

The Hebrews

...THE HEBREW ISRAELITE AND THE TRANS-ATLANTIC SLAVE TRADE CONNECTION throughput the Bible the Israelites constantly rebelled against the Most High by disobeying his Commandments.In the book of Deuteronomy Moses forewarned the Israelites of the punishments that would befall them if they did not observe His commandments. Part of that punishment was that the Israelites would be scattered throughout the different parts of the Earth. In Deuteronomy 28: 64the Bible says this:‘And The Most High shall scatter thee among all people, from one end of the earth even unto the other…’ASSYRIAIn 721 B.C. Shalmanesser, the King of Assyria conquered theTen Northern Tribes. They were deported out of the land ofIsrael and into the land ofAssyria. In II Kings 18: 11-12 it says this:‘And the king of Assyria did carry away Israel unto Assyria, and put them in Halah and in Habor by the river of Gozan, and in the cities of the Medes. Because they obeyed not the voice of the Most High, but transgressed his covenant, and all that Moses the servant of the Most High commanded, and would not hear nor do them’ BABYLONIn 586 B.C. approximately 200 years later, the same fate happened to the three Southern Tribes when Nebuchadnezzar King of Babylon, destroyedJerusalem and the Temple and lead thousands of Israelites into captivity in Babylon. PERSIANSAfter serving captivity for 70 years in Babylon the Persian King Darius conquered the Babylonians and allowed a remnant of Israelites......

Words: 667 - Pages: 3

Premium Essay

Analytical Book Review of Hebrews

...Hebrews Book Review Michael L. Smith Oklahoma Wesleyan University November 27, 2014 Professor Devon Smith Abstract This is an analytical book review of Hebrews. This book review is includes a synopsis of the content of the book as well the purpose and the historical context of the book with indications of why this book was included in the canon of scriptures. This review will explore significant passages and the key verses of the book, as well as concluding the book review with writer’s personal commentary on Hebrews. Synopsis The writer of Hebrews neither identifies himself nor does he clearly identify his audience. In addition to not identifying himself or the writer of letters, the writer does not give us the destination of the letter. Martin Luther suggest that Apollos is the writer of Hebrews based on Luke’s account of Apollos in Acts 18:24-28, identifying Apollos as being a well-read, well-educated Hellenistic Jew from Alexandria (The Hebrew-Greek Key Word Study Bible, 2008). It was Clement of Alexandria that argued that Paul authored the book in Hebrew but someone like Luke or Apollos came along and translated it into Greek. Traditionally, the title of the letter is “to the Hebrews” with the possibility of those Hebrews being in Rome. The origin of the book of Hebrews is a mystery but the one thing we do know is that Hebrews is the oldest Greek manuscript (Zondervan, 2009). What is more puzzling is......

Words: 1640 - Pages: 7

Premium Essay

Hebrew Wisdom

...TEACHINGS OF HEBREW WISDOM “You don’t have a silver spoon in your mouth. You have a golden spoon in your palms. Use it and feed yourself” ― Israelmore Ayivor, Shaping the dream “We often miss opportunity because it's dressed in overalls and looks like work” ― Thomas A. Edison In today’s society and culture we seem to have a mentality of “entitlement” verses working for what we need as well as utilizing what our biblical forefathers taught us in regards to diligence and laziness in contrast to wisdom and folly. The generation of today seems more likely to take a hand out instead of working for what they receive. Our country’s debt is out of control due to things like welfare, medi-cal, tuition loans not repaid, subsidized housing, etc. We are rapidly losing a generation of youth to drugs and violence and single parent homes. Rather than educating them we are putting them in prisons at a cost that we cannot continue to pay. I was always taught to work hard for everything and never take a hand out from anyone. When we look into the book of Proverbs we find it is full of lessons regarding the wisdom of being diligent verses the contrast of being lazy!  King Solomon states, “. . . the soul of the diligent is made fat” (1) “He who tills his land will have plenty of bread, but he who……” (2) I have personally never been on any kind of assistance programs even though I have been out of work several times in my life. One thing I was always taught was to put money aside for a......

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

Hebrews

...Introduction The book of Hebrews may have been the most profound book written in the New Testament period. It is also one of the most difficult books for modern people to understand. A recent commentary described Hebrews as "a delight for the person who enjoys puzzles" (Lane, WB, xlvii). The literary form of the book is uncertain. The author and time of writing are unknown. The logic and flow of thought are unusual for most modern people. Despite the many areas of uncertainty the book of Hebrews yields rich results to the person who will study it patiently and carefully. It is a rich resource for Christology and practical Christian guidance. It breathes the air of the Old Testament, but blows the fresh wind of the Spirit making all things new. Hebrews is a study in pastoral care for a church under pressure. It is the rich literary and theological testimony of an author who has found Christ to be the fulfillment of all the hopes of the Old Testament. Hebrews leads a pilgrim people down the path of faithfulness and confident trust. The traditional method by which modern Biblical scholarship studies a book leads to frequent frustration for those studying Hebrews. Normally, a student seeks to learn all that can be determined about the author, the date, the place of writing, the audience, the literary form, and the purpose of the book. Most of these areas lead scholars to dead ends. Though clear answers to these questions are not always available, the process of asking......

Words: 266 - Pages: 2

Premium Essay

Old Testament Hebrew Teachings

...The entire Holy Bible is full of God’s Word and instructions for our lives. We are to be obedient and diligent in seeking God’s Will for our lives, and not to allow ourselves to become lazy or foolish in our walk with God. As to the Hebrew teachings on the subject of diligence and laziness, and on wisdom and folly, we find in the Old Testament Books of Proverbs and Ecclesiastes hold many teachings on these issues and how we should conduct ourselves, accordingly. In Proverbs 6:6-8 we read, “Take a lesson from the ants, you lazybones. Learn from their ways and become wise! Though they have no prince or governor or ruler to make them work, they labor hard all summer, gathering food for the winter.” (NLT). God’s point is that we should work ahead, prepare ourselves for the days to come, not to be lazy and wait on others to care for us. The book of Proverbs is a book of wisdom, or as Hindson & Yates referred to as “teacher’s manual of wise sayings”. We find the theme or motto of this book in chapter 1:7, “Fear of the LORD is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline.” The first nine chapters of the book of Proverbs tells us that wisdom is treasured and that we should seek it. These chapters reflect on Solomon’s wisdom and practical applications, such as: warnings about being foolish and lazy; direction and balance in our lives; the benefits of being faithful; just to mention a few of the topics. Chapters 10 through 20 remind us that wisdom is......

Words: 912 - Pages: 4

Premium Essay

Comparison of Eyptian, Hebrew, and Greek Literature.

...Three impressive civilizations, from different time periods, have managed to influence each others cultures through the literature works of poetry; from Ancient Egyptian song: “I Am Your Best Girl”, to the glorious Greek love poems of the beautiful Sappho, and the monotheistic Hebrews Song: “I Am the Rose of Sharon.” Over the course of thousands of years, each of these great civilizations had countless views on poetry; all represented inspiration to their own citizens to become successful in life’s endeavors. All forms of literature, art, scripts and artifacts had a wide effect on these societies. By comparing these key examples of poetry, matters of passion for personal integrity, search for eternal love, admiration for greater quality of life and powerful affection towards dear ones, can give us a better understanding towards the emotional and dignifying experiences each culture portrayed. In the first Love Song: “I Am Your Best Girl,” there are many contrasts between the authors theme of powerful affection towards a beloved and the authors self-definition of ones own society. To start, the author sets a personal tone of desire and devotion to ones beloved. She shows ones worth in the first few lines of a simile “I belong to you like an acre of land which I have planted,” here the poet doesn’t mind becoming a part of mans property, she is deeply devoted to him. Nevertheless, it can also bring meaning into a hard days work of maintaining the land and applying that to......

Words: 2523 - Pages: 11

Free Essay

Hebrew Literature

...Masterpieces of Hebrew Literature At the end of the lesson, students should be able to: 1. Enumerate some of the masterpieces of the Hebrew Literature 2. Know the characters, the plot, and the moral that is enclosed with every literary masterpiece. 3. Demystify the hidden messages of every literary masterpieces. Duties of the Heart Author: Chovot HaLevavot * Chovot HaLevavot, or Ḥobot HaLebabot (Hebrew: חובות הלבבות, English: Duties of the Heart), is the primary work of the Jewish philosopher Bahya ibn Paquda, full name Bahya ben Joseph ibn Pakuda. Ibn Paquda was a Jewish philosopher and  is believed to have lived in Saragossa, Spain, in the first half of the eleventh century. * It was written in Judeo-Arabic (but in Hebrew characters) approximately in 1040 under the title Kitab al-Hidāya ilā Fara'id al-Qulūb, Book of Direction to the Duties of the Heart, sometimes titled as Guide to the Duties of the Heart, and translated into Hebrew by Judah ibn Tibbon in the years 1161-80 under the title Chovot HaLevavot. There was another contemporary translation by Joseph Kimhi, but its complete text did not endure the test of time. * The Duties of the Heart is divided into ten sections termed (she'arim) "gates", corresponding to the ten fundamental principles which, according to Bahya's view, constitute human spiritual life. This treatise on the inner spiritual life makes numerous references to both Biblical and Talmudic texts. It draws on the......

Words: 1546 - Pages: 7

Premium Essay

Hebrew Word Study: Completion

...Fall 2015 OTCL 505-B01 LUO Hebrew Language Tools by Matthew McNutt October 11, 2015 Identifying the Word The word chosen for this word study, from the passage in Genesis 22:1-19, is found in verse 12. It is the Hebrew word ‫ ,אֵרי‬or yare'. One of its possible, and more common, translations ָ is “fear.” While it appears only once in this particular passage, it is a defining moment in the story, explaining why the Lord instructs Abraham to not sacrifice his son. “He said, ‘Do not stretch out your hand against the lad, and do nothing to him; for now I know that you fear [emphasis added] God, since you have not withheld your son, your only son, from Me.’” Genesis 22:12 (NASB) This word appears in its Hebrew root form 402 times in the NASB Old Testament, and is translated in a variety of ways. It is a challenge to fully understand, and as a result is often highlighted in different versions of the Bible with alternate potential translations, or wordings. It’s Strong’s number H3372. Some of the various ways that ‫ ,אֵרי‬or yare', is translated in Genesis 22:12 include: ָ     Literal: o NASB, “fear” o ESV, “fear” Dynamic Equivalent: o NIV, “fear” o NET, “fear” Free: o NLT, “fear” o NCV, “trust” o TEV, “honor and obey” Paraphrase: o MSG, “fearlessly you fear” The Free and Paraphrase translations begin to frame the question; what does “fear” in this passage truly mean? While the literal translation of the Hebrew word may be “fear,”......

Words: 2139 - Pages: 9

Premium Essay

Philosophy

...------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- A2 Religious Studies ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- A2 PHILOSOPHY REVISION NOTES ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- The Body and Soul Introduction * Materialism is the view that the mind cannot be separated from the body * Idealism is the view that the mind is the only reality and the body is unreal. * Dualism is the view that the mind and body both exist and are linked in some way. Plato Review Plato’s distinction between body and soul in the foundation unit so that you can make comparisons with the thinking of Hick and of Dawkins. John Hick Philosophy of Religion (1973); Death and Eternal Life (1976) * The soul is a name for the moral, spiritual self formed by the interaction of genes and environment. The human is a psychophysical person with a divine purpose. * The person shall be resurrected through a divine act of recreation or reconstitution in resurrection, rather than reincarnation as Plato would have it, through God’s creative love. * The new body......

Words: 8946 - Pages: 36

Premium Essay

Hebrew Israelites

...Black Hebrew Israelites Regina Hoosier Education Corporation of America Virginia College ENG 1020-A June 14, 2016 Some people say Black Hebrew Israelites is a religion. Black Hebrews is a faith. In this essay I will be discussing Hebrew Israelites and why blacks believe they are the descendants of the ancient Israelites. I will also talk about why our people serve a white god and have not waken up to the truth. I will also discuss when Sabbath Day is and why Yah is not praised on a Sunday. I have done a lot of research over the year. I also joined in on a conference call to listen to the Sabbath on Saturdays because I haven’t found an establishment in Baton Rouge. The fact that our people’s minds have been enslaved for centuries, praising a white God the same people who enslaved our ancestors, and yet they still worship this false God but my brothers and sister or waking up. So I chose to do my research on Black Hebrew Israelites and give my brothers and sisters an insight on what Yah wants from his people. Black Hebrew Israelites believe they are decedents of Ahayah, we were the common ancestors of different nations. Hosea (Hoshea 4:6) my people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy Elohim, I will also forget thy children. The true Hebrews identity has been hijacked by posers best described as Appropiation: The action of taking......

Words: 957 - Pages: 4