Free Essay

Nonverbal Comunication

In: Business and Management

Submitted By adam23
Words 2341
Pages 10
Бизнис Академија Смилевски – БАС Струмица

Семинарска работа по предметот:
Организациско комуницирање

Тема: Невербална комуникаци

Мај, 2014
Содржина:

1. Вовед.................................................................................................. 3 2. Дефинирање на невербалната комуникација................................ 4-5 3. Примери за невербална комуникација............................................ 5-7 4. Културни разлики во невербалната комуникација.......................... 8-9 5. Како се читаат невербалните знаци?.............................................. 9-10 6. Разлики во невербалната комуникација кај мажите и жените...... 10 7. Заклучок............................................................................................. 11 8. Користена литература...................................................................... 12

Вовед

Кога ќе го слушнеме поимот “невербална комуникација” она што веднаш ни паѓа на ум се гестикулациите или изразите на лицето. Сепак невербалната комуникација е многу повеќе од тоа.
Од оваа причина оваа семинарска работа започнува со дефинирање на невербалната комуникација. Секако спомнати се и многу илустративни примери кои го олеснуваат разбирањето на дефинирањето. Примерите исто така ја покажуваат важноста на невербалната комуникација во секојдневниот живот.
Невербалната комуникација е тивка форма на комуникација, која има огромно влијание врз целиот процес на комуникација. Таа ни овозможува да испраќаме пораки до другите за она што го мислиме или чувствуваме, без притоа да користиме зборови. Невербалната комуникација има многу различни функции во процесот на комуникација. Ги регулира односите и ја поддржува, а во некои случаи дури и ја заменува вербалната комуникација.
Како што веќе спомнавме под невербална комуникација не се подразбираат само гестикулациите и изразите на лицето. Тука спаѓаат и интонацијата или нагласокот кој го даваме на зборовите како и физичката оддалеченост помеѓу соговорниците.
Повеќето луѓе не се свесни дека всушност, скоро 30% од комуникацијата помеѓу луѓето е невербална и дека таа постои во нашите секојдневни разговори.

1. Дефинирање на невербалната комуникација

Постојат голем број на дефиниции кои истражувачите и научниците ги користат да ја дефинираат невербалната комуникација .
Невербалната комуникација се состои од сите други пораки освен зборовите кои се користат во комуникацијата. Во усна комуникација , овие симболички пораки се пренесуваат со помош на интонацијата, тонот на гласот, вокално произведени звуци, држењето на телото, гестовите, изразите на лицето или паузи .
Кога поединци зборуваат, тие обично не се ограничуваат само со емисијата на зборови. Голем дел од значењето е пренесено преку невербалните средства кои секогаш ја придружуваат вербалната комуникација- намерно или ненамерно. Со други зборови, изговорената пораката е секогаш испратена истовремено и вербално и невербално.
Невербалното однесување претходи на вербалната комуникација бидејќи поединците,уште од раѓање најпрво се потпираат невербалните средства за да се изразуваат. Оваа вродена особина на невербално однесување е важна во комуникацијата. Дури и една реченица пред да биде изговорена, слушателот ги набљудува гестовите и изразите на лицето на говорникот, обидувајќи се да ја пронајде смислата на овие симболички пораки. Луѓето претпоставуваат дека невербалните постапки не лажат и затоа тие имаат тенденција да веруваат во невербалната порака кога вербалната порака и противречи на истата. Ова било докажано во тестовите во кои испитаниците биле замолени да реагираат на реченици кои имаат пријателски настроена содржина, но се искажани со лутина. На кратко, луѓето се обидуваат да пронајдат смисла во невербалното однесување на другите со давање на значење на она што тие го прават додека зборуваат. Како резултат на тоа, овие симболички пораки му помагаат на слушателот да ја протолкува намерата на говорникот и ова укажува на важноста на невербалната комуникација во областа на интерпретација. Во секојдневните разговори често се случува ние да не го разбираме она што другата личност сака да каже. Затоа поставуваме прашања како што е : "Што сакаш да кажеш со ова? ", така што говорникот ја појаснува неговата порака.
Од гледна точка на говорникот, постојат бројни функции на невербално однесување - дури и ако тој или таа не е свесна за нив. Човекот користи невербални средства за да ги убеди или да ги контролира другите, да ги појасни нештата, за да се дополни и да ги повтори вербалните изрази. Тие, исто така може да се користат како замена на вербалниот исказ, како што тоа е случај со неколку гестови на телото. Невербалната комуникација е емотивно експресивна и затоа секој говор кој е привлечен за емоциите на примачот има убедливо влијание.
Иако многу невербални средства се вродени и универзални, ( т.е. луѓе во различни култури имаат заедничко разбирање на овие знаци), придонесот на невербална комуникација врз вкупното значењето на говорот може да е културно определен и понекогаш се разликува во различни земји.

2. Примери за невербална комуникација
2.1 Интонација
Интонацијата е начинот на кој гласот на говорникот се крева и паѓа додека зборува. На пример, тоа му кажува на другиот соговорник дали говорникот ја искажува неговата или нејзината порака во форма на прашање или изјава. Во првиот случај , гласот се крева на крајот на фразата или реченицата, а во вториот случај на крајот на реченицата гласот опаѓа. Во исто време, интонацијата го означува крајот на ентитет на информации, кои - во писмена комуникација се прикажани со помош на запирка, точка, извичник или прашалник. Друга функција на интонацијата е да постави акцент на одреден збор или идеја, детаљ за кој што соговорникот не смее да биде свесен.
2.2. Тонот на гласот
Тонот на гласот е средство со кое говорникот го пренесува неговото или нејзиното однесување кон пораката. Тоа исто така е средство со кое се бара реакција од слушателот. Во политичка дебата, на пример, тонот на гласот најчесто е силен и страстен, додека на дневните вести на телевизијата пораките се соопштуваат во пореален тон. Тонот на гласот исто така може да биде: агресивен, критичен, нервозен, разочаран, монотон, пријателски, ентузијастички, жив, убедлив, итн.
2.3. Вокално произведени звуци
Вокално произведени звуци вклучуваат смеа, извик, крик на радост , страв, болка, како и конвенционалните изрази на одвратност, триумф , итн, Тие не се дел од вербалната комуникација бидејќи тие помагаат при изразување на чувства или став во одреден разговор.
2.4. Држење на телото
Држење на телото или позицијата на телото на говорникот е повеќе или помалку стабилна состојба, која не треба да се меша со гестовите на телото кои спаѓаат во движења. Според држењето на телото може да се одреди дали еден разговор се води формално или релаксирано. Доколку разговорот е формален, држењето на телото е исправено и многу се внимава на седењето, додека доколку разговорот е релаксиран и телото е поопуштено. Исто така во држење на телото спаѓа и близината при поздравување, која може да каже какви се односите помеѓу двајцата кои се поздравуваат. 2.5 Гестови
Гестови се движења направени со рацете кои ја изразуваат, потврдуваат, нагласуваат вербалната комуникација. Оваа невербална активност редовно се користи во усната комуникација. Примери за гестови се: сигнализирање со раката мавтајќи збогум, стисната тупаница – знак на нервоза. Иако овие гестови имаат универзално значење, постојат и гестови кои се карактеристични или културно условени. Употребување на формата на нула со прстите, во Велика Британија значи “во ред”, додека во Јужна Америка овој знак е вулгарен.

2.6. Фацијални експресии и движења на очите
Фацијалните експресии се динамички карактеристики кои го искажуваат ставот на говорникот, неговите емоции, намери, и така натаму. Лицето е примарен извор на емоции. Во текот на усната комуникација, изразите на лицето се менуваат постојано и постојано се следени и толкувани од страна на примачот. Примери за ова се: насмевка, муртење, подигнати веѓи, проѕевање или подбив. Истражувачите откриле дека одредени делови од лицето ја откриваат нашата емоционална состојба подобро од другите. На пример очите имаат тенденција да покажат среќа, тага или дури и изненадување. На долниот дел на лицето, исто така, може да изрази среќа или изненадување преку насмевка. Веѓите и челото се познати дека откриваат претежно лутина.
Движењето на очите е клучен дел во фацијалните изрази. Фреквенцијата на контактот со очите може да сугерира интерес или здодевност, а може дури и да издаде нечесност. Директно загледување на говорникот може да покаже искреност или отвореност. Погледите надолу обично се поврзани со скромност; додека кога очите се превртуваат нагоре пренесуваат знак на замор.
2.7. Пауза
Паузата може да има две различни функции:
1. Може да биде краток прекин на гласот за да се покажат на границите и односите на речениците и нивните делови. Паузата тогаш има слична функција во вербалната комуникација како интонацијата.
2. Во вториот случај паузата може да сугерира несигурност, двоумење, напнатост или нелагодност. Во овој контекст, паузата може да биде пресудна од причина што може да доведе до проблеми кога станува збор за толкувањето, бидејќи нејзините значења значително се разликуваат.

Културни разлики во невербалната комуникација Многу облици на невербална комуникација се специфични за одредена култура. Не само тоа што некои невербални знаци од една култура не значат ништо во друга, туку и исти невербални знаци може да постојат во две различни култури, но притоа да имаат многу различно значење. Ваквите невербални разлики можат да доведат до недоразбирање при интеракција на луѓе од различни културни средини. Некои од таквите разлики се наведени подолу.
Контакт со очи и поглед
Во американската култура се цени директен контакт со очи. Личноста која не “не гледа во очи” ја перцепираме како да не избегнува или лаже. Меѓутоа во многу други делови на светот директен контакт со очи се смета како израз на непочитување, особено во присувство на некој со статус поголем од нашиот. Пример: Во Нигерија, Порторико, и Тајланд, децата учат да не ги гледаат директно во очи своите професори и другите возрасни личности. И Индијанците исто така применуваат минимален контакт со очи, а ист случај се и Јапонците. За разлика од нив Арапите изразито се служат со контакт со очите.
Личен простор и допир
Културите низ светот се поделени на култури со многу допири, во кои луѓето стојат блиску еден до друг и често се допираат и на култури кои имаат малку допири, односно луѓето зафаќаат поголем личен простор и поретко се допираат. Меѓу култури со многу допири се вбројуваат земјите на Северна Европа, Јужна Америка и јужноеврпоските земји. Култури со малку допири ја вклучуваат Северна Америка, земјите од Северна Европа, азијските земји, Пакистан и Индијанците. Културите исто така се разликуваат и според тоа во која мерка меѓусебното допирање на припадници на ист пол се смета за соодветно. На пример во Кореја и Египет, мажите и жените се држат за рака, под рака или одат еден до друг со пријател од ист пол и тоа невербално однесување нема никакви сексуални конотации. Во САД ваквото однесување е многу малку вообичаено, особено меѓу мажите и нивните пријатели.

Знак “ОK”
Знакот ОК се обликува така што се прави круг со помош на палецот и показалецот додека преостанатите три прсти се раширени нагоре. Во САД ова значи “ОК”.Меѓутоа во Јапонија овој знак значи “пари”, во Франција значи “нула”, а во Етиопија “хомосексуалност.” Во Бразил овој знак е еден вид на увреда. "Палецот горе "
Во САД дигањето на палецот во воздух додека останатите прсти се стиснати во тупаница значи “ОК”. Неколку европски земји имаат слично значење на овој гест. На пример во Франција ова значи “одлично”, но во Јапонија истиот овој гест значи “момче”, додека во Иран и Сардинија е навреда.
Кимање со главата
Во Соединетите Држави кимањето со глава горе-долу, значи “да”, a вртење на главата од една на друга страна значи “не”. Меѓутоа во некои делови на Африка и Индија е обратно: кимање со главата горе-долу значи не, а вртење десно-лево значи да. За ситуацијата да биде уште посложена, во Кореја замавнувањето со главата од една на друга страна значи “не знам” (што во САД се изразува со кревање на раменици). Конечно бугарите го изразуваат своето несогласување така што ја замавнуваат главата наназад при што се враќаат во исправена положба, што многу често по грешка се преведува како знак на согласување.

Како се читаат невербалните знаци?
Невербалните знаци најчесто се истовремени и многу е тешко да се следат. Додека се гледа некој во очи, може да ни избега движењето на рацете. Се се случува одеднаш о затоа е тешко, а многу често е и збунувачки да пробаме да ги следиме сите невербални знаци. Многу од луѓето не го прават тоа, барем не свесно, што има и добри и лоши страни. Токму затоа што невербалните знаци ги интерпретираме потсвесно (така што всушност не знаеме точно да кажеме што сме виделе, но сме стекнале одреден впечаток) тој впечаток би можел да биде прилично точен. Од друга страна, тешко е да разбереме зошто сме стекнале некаков впечаток за таа личност, па сме склони кон занемарување на впечатокот.

Разлики во невербалната комуникација кај мажите и жените * Мажите се помалку осетливи на невербалните комуникациски знаци од жените; * Мажите користат повеќе простор кога седат: рацете и нозете најчесто се испружени нанадвор, додека жените седат со нозете и рацете кон телото. * Мажите повеќе и поизразено гестикулираат со раце од жените; * Мажите помалку се изразуваат со фацијалните експресии и говорот на телото од жените; * Мажите почесто гледаат директно во очи во негативните интеракции, најверојатно за да “ја измерат силата”, жените пак го спуштаат погледот; * Жените се повешти од мажите во интерпретација на пораките испратени преку изразите на лицето. * Жените повеќе се смешкаат од мажите (дури и кога не се среќни) * Жените почесто воспоставуваат и одржуваат контакт со очите за време на разговори, отколку мажите. * Жените се користат со отприлика пет тонови на гласот додека зборуваат и звучат поемоционално додека мажите користат отприлика три тонови на гласот и звучат монотоно. * Жените почесто од мажите ги користат прегратките и допирите за да искажат поддршка, грижа, топлина и утеха.

Заклучок

Невербалната комуникација го опфаќа се она што го правиме и врз темел на сето тоа нашата околина ги сфаќа и доживува нашите пораки на единствен начин. Невербалната комуникација може да има различни форми, а секоја од тие форми прикажува или заменува одреден дел од вербалната комуникација. Таа вклучува многу повеќе елементи отколку што замислуваме на прв поглед. Бидејќи врз невербалната комуникација потешко се влијае и се управува, отколку со вербалната, луѓето кога не се сигурни во вистинитоста на она што го зборуваме се ослонуваат на невербалната комуникација: погледот, движењата и тн. Значи “магијата” во невербалната комуникација е во откривање на искреноста. Секако и таа е подложна на разни влијанија, но во сржта би требало да е прилично искрена. Заради тоа е многу важно да се знае правилно да се преведува и да се одговара на емоционалните сигнали меѓу луѓето не само во обичните секојдневни разговори туку и во бизнис разговорите.

Користена литература

1. http://www.zeromillion.com/business/management/non-verbal-communication.html 2. http://www.spongegeek.com/seminari/neverbalna-komunikacija#Toc337921203 3. Neverbalna komunikacija na delu 2. Razlike među kulturama – Марко Буразор, 2013…...

Similar Documents

Premium Essay

Nonverbal Communication

...Nonverbal Communication People in the workplace can convey a great deal of information without even speaking; this is called nonverbal communication. Nonverbal communication can convey just as much as written and verbal communication, and human beings read and react to these nonverbal signals in the workplace. Body language is nonverbal communication that involves body movement and gestures. The catalogue of these movements, together with attempts at defining their meaning, is called kinesics. Each culture is believed to possess a separate “language” of kinesics. This branch of study is used in matters of negotiation and interrogation, where reading nonverbal cues is of great importance. There are hundreds of thousands of possible signs that can be communicated through body movements and gestures. In addition to those movements and gestures, the nonverbal cues given through facial expressions and eye contact, personal space, and touch also influence individual interactions in the workplace. While this body language is generally well understood in each culture, there are major cultural differences in nonverbal communication. Albert Mehrabian, in his 2007 book Nonverbal Communication, focuses on the five categories of nonverbal communication widely used by sociologists. These definitions are used to inspect and learn from movements in social interactions. A movement may belong to more than one of these categories. The first category is emblem. These are movements so......

Words: 2738 - Pages: 11

Premium Essay

Comunication

...1. What are conversation dilemmas? How can we extricate ourselves from such dilemmas? Situations where we feel we can’t say anything right. 2. What is active listening? Involves verbal and nonverbal responses to let others know we are paying attention. 3. What are face threatening acts, and how do they relate to confirming responses? Face threating acts are messages perceived challenging someone’s face needs. Conforming responses are verbal and nonverbal behaviors that validate others and can diffuse a face threating situation. 4. What are boundaries, and how do they relate to communication? What are boundary violations? Boundaries are limits that define us as being separate from others. Boundary violations occur when others cross our emotional, relational, sexual, and spiritual limits. 5. What is the cooperative principle? Describe the four maxims associated with the principle and how they relate to conversation. C.P. suggests conversation partners use their talk to facilitate understanding. Quality maxim states provide info that is truthful. Quantity maxim states we should provide enough info to keep a conversation going. Relevancy maxim states we should provide info that pertains to the topic under discussion. Manner maxim states we should be organized and specific when we speak. 6. What are three types of disconfirming communication, and how can we respond with specific types of assertive metacommunication? Three types of disconfirming......

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

Comunication Paper

...Comunication paper Diomedes Gonzales Ramos BCOM/230 7 de julio de 2012 Gabriel Medina Medina Comunication paper Buenas tardes: Mi nombre es Diomedes Gonzales Ramos yo soy la persona que estaba en el que ahora es su puesto. Permítame darle mis más sinceras felicitaciones por su nuevo puesto. Me estoy dirigiendo a usted ya que como va a trabajar con mi viejo grupo de trabajo me gustaría darle algunos consejos que tal vez le pueda ser útil en su gestión. En este restaurante es muy importante la comunicación y el trabajo en equipo pero todo eso no es útil si no utiliza las combinaciones entre los empleados. Es muy importante que este motivándolos a la hora de sacar las órdenes. Ellos funciona de esta manera especifíquele unas metas y trate de ponerlos como a competir pero en equipo por ejemplo la cocina vs servicio todo eso pero cumpliendo los procedimiento. Lo que yo utilizaba era que el de servicio no puede estar esperando tanto que la comida salga ya que este restaurante es un fast food y hay que servirle rápido al cliente. Siempre debes estar vigilando al que está en las carnes y fritos que si no estás pendiente se queda sin carne y las carnes tardan 5 minutos en hacerse y estaríamos dando un mal servicio. El equipo que está en la línea de ensamblaje es uno bastante bueno solo este pendiente por que ellos a veces por ser más productivos quieren saltarse algunos procedimientos. En la parte de la comunicación yo acostumbraba a hacer reuniones por lo menos una vez por......

Words: 375 - Pages: 2

Premium Essay

Comunication Paper

...Comunication paper Diomedes Gonzales Ramos BCOM/230 7 de julio de 2012 Gabriel Medina Medina Comunication paper Buenas tardes: Mi nombre es Diomedes Gonzales Ramos yo soy la persona que estaba en el que ahora es su puesto. Permítame darle mis más sinceras felicitaciones por su nuevo puesto. Me estoy dirigiendo a usted ya que como va a trabajar con mi viejo grupo de trabajo me gustaría darle algunos consejos que tal vez le pueda ser útil en su gestión. En este restaurante es muy importante la comunicación y el trabajo en equipo pero todo eso no es útil si no utiliza las combinaciones entre los empleados. Es muy importante que este motivándolos a la hora de sacar las órdenes. Ellos funciona de esta manera especifíquele unas metas y trate de ponerlos como a competir pero en equipo por ejemplo la cocina vs servicio todo eso pero cumpliendo los procedimiento. Lo que yo utilizaba era que el de servicio no puede estar esperando tanto que la comida salga ya que este restaurante es un fast food y hay que servirle rápido al cliente. Siempre debes estar vigilando al que está en las carnes y fritos que si no estás pendiente se queda sin carne y las carnes tardan 5 minutos en hacerse y estaríamos dando un mal servicio. El equipo que está en la línea de ensamblaje es uno bastante bueno solo este pendiente por que ellos a veces por ser más productivos quieren saltarse algunos procedimientos. En la parte de la comunicación yo acostumbraba a hacer reuniones por lo menos una vez por......

Words: 375 - Pages: 2

Premium Essay

Nonverbal Communication

...ENG 223-015-007-ON-Communication Arts-1: 2014 Instructor Wright Assignment 2: Nonverbal Communication Nonverbal Communication: Physical Appearance Physical appearance is the main look of people, its also the major factor in the development of our personalities. As humans we base our beliefs on physical appearance by what we see around us. How does physical appearance in the U.S. differ from other cultures? Does physical appearance play a role in the workplace? How important is physical appearance in making first impressions? In the United States the importance of physical appearance seems to depend on the task at hand. For example, many people in America feel that it is both appropriate and socially acceptable to go to the grocery store in pajamas, athletic gear, or an outfit that could generally be described as rags poorly stitched together in a haphazard way. In Italy women prefer to dress up on a regular basis rather than be more casual like American women.(Rawpickle, 2013) Physical appearance is not just what we wear, in the United States physical appearance is also our body type, it is the size of your waist and the make-up on your face, it is essentially how attractive you are. In the US it has become a bit of an epidemic, causing unnecessary pressure on both men and women by allowing media to dictate an image of what an “attractive” person looks like. “The emphasis Western culture places on physical attractiveness and youthful appearance contributes to eating...

Words: 712 - Pages: 3

Premium Essay

Nonverbal Communication

...communication is usually overlooked, Nonverbal communication (NVC). NVC can be defined as “the transfer and exchange of messages in any and all modalities that do not involve words” (Matsumoto, Frank, & Hwang, 2013, p. 4). NVC is all around us, and more often than not so subtle it is not even noticed. Studies have shown, NVC carries between 63 and 95 percent more impact than spoken words (Anonymous, 2013). It could be the wrinkle of a nose or a smirk. Learning how to interpret NVC can be an invaluable skill. Humans are programmed to communicate through voice, but knowing how to interpret NVC signals also cues one in to what is being said without words. Learning how to interpret the signals given off by others helps to understand the signals our own bodies are putting out, as much as possible of course. There are NVC signals that involuntarily, or subconsciously, are sent out. Some examples are eye movement during a face-to-face interaction, the jewelry one wears, or the natural odor one carries; all of which are considered being involuntary. NVC is not normally universal; it can vary from place to place, or culture to culture. Nonverbal communication is based on the fact that communication itself can take place without the use of words, and not only can it take place but it can also be very effective. According to Ekman & Friesen, there are six ways in which verbal and nonverbal communications are related (1969). They suggest that nonverbal communication can......

Words: 1920 - Pages: 8

Premium Essay

Nonverbal Communication

...DATE: September 5, 2014 TO: Mrs. Beth Nuneviller FROM: Dzu Nguyen SUBJECT: Nonverbal Observation Initial Observation – I decided one day while working out I would observe how people communicate with each other in the gym. I’ve noticed that most of them are shy and keep to themselves. However those of us that know each other tend to greet each other and maintain conversations throughout our workouts. This is fairly interesting when comparing to communication outside of the gym as well. The most interesting thing I’ve observed was a girl who was on one of the machines. She was just enjoying her workout and trying not to make too much eye contact with anyone. But then I noticed she began to act a little more awkward and looked almost uncomfortable for a very long period of time. So I looked in front of her and an elderly gentleman was on a machine in front of her. Let me tell you he was doing everything but working out, in fact he had his eyes so fixed on her I’d be surprised if he didn’t see straight into her soul. It even made me uncomfortable; surprisingly they exchanged a few smiles here and there and he even managed to get her to say hi and wave. Eventually she finished with the machine and so she moved on. As soon as she broke eye contact with the guy she just rolled her eyes in disbelief and disgust. So I went and talked to her because she was actually one of my good friends at the gym. She could not wait to just pour out her emotions onto me. She said things like,......

Words: 555 - Pages: 3

Free Essay

Comunication

...attention or effort on your part 35 Receiving Responding Understanding Five-Stage Model of Listening Evaluating Remembering 36 C. STAGES OF LISTENING 1. Stage I: Receiving 2. Stage II: Understanding 3. Stage III: Remembering 4. Stage IV: Evaluating 5. Stage V: Responding 37 Receiving Hearing / Attending Responding Answering Understanding A Five-Stage Model of Listening Learning Evaluating Judging Remembering Recording / Retaining 38 C1. STAGE ONE: RECEIVING • Listening begins with receiving the messages the speaker sends • The messages are both verbal and nonverbal • They consist of words as well as gestures, facial expressions, and variations in volume and tone • At this stage, you note not only what is said but also what is omitted 39 C1A. DO YOU … • Focus your attention on the speaker’s verbal and nonverbal messages? • Avoid distractions in the environment? • Focus your attention on the speaker rather than what you’ll say next? • Maintain your role as listener and avoid interrupting? 40 C2. STAGE TWO: UNDERSTANDING You learn what the speaker means 41 C2A. DO YOU … • Avoid assuming you understand what is the speaker is going to say before he or she actually says it? • Relate the new information the speaker is giving to what you already know? • See the speaker’s message from the his point of view? • Ask questions for clarification, if necessary? • Paraphrase the speaker’s ideas in your own......

Words: 2883 - Pages: 12

Premium Essay

Nonverbal Communications

...Running head: NONVERBAL COMMUNICATION Nonverbal Communication TESST College/ Towson Campus Interpersonal Communications November 25, 2013 Instructor F. Thomas The television show that I am going to write about is called “How I Met Your Mother” season 1 episode 2 “Purple Giraffe”. The main characters in this scene are Ted, Marshall, and Lilly. This scene takes place in the living area of their shared apartment. It starts off with Lilly and Marshall sitting at the dining room table, he is on his laptop while she stares at him with love in her eyes. Lilly starts to smile while playing with the ring on her left finger. While she is staring in Marshall’s eyes she brings up her excitement about how she cannot believe that they are engaged. Marshall looks up at her from his laptop and responds with the words “I know” while smiling. Lilly starts to talk and move around as if she is nervous, tilting her head in a concerning manner. Marshall then closes his laptop and looks at Lilly, they both stare at each other while what looks like they are confessing their love for one another. Ted and Marshall and Ted are best friends; Ted is in the living room watching television. Both Lilly and Marshall turn to Ted and asks him a question about their engagement. Ted looks up from the television rolling his eyes with an uninterested look on his face about the fact that they are getting married. Just as they were talking to him Ted sees something on the......

Words: 1654 - Pages: 7

Premium Essay

Nonverbal Communiication

...Do you remember receiving a test back that you did great on, and perhaps looked up smiling? If so, then you are nonverbally communicating that you’re happy or satisfied. Nonverbal communication is a very interesting and complex part of everyday communication. “Nonverbal communication includes all aspects of communication other than words.”(Wood, 2014, p. 90) Our facial expressions, posture, eyes, mouth and body are all used when sending out cues. These cues can be positive and unfortunately negative. We are sometimes unaware of the cues that we give off, but sometimes they are intentional as well. It’s one of the most important aspects in how we interpret messages. When you take out the element of nonverbal communication it can lead to issues of misinterpretation. “Social networking via Facebook and other on-line sites and applications has emerged as an integral, pervasive, and potent means of developing, fostering, and maintaining casual, intimate, professional, and other relationships in the digital age.”(Montepare, 2014, p.410) We are dependent in many cases on the use of email, text messaging, instant messaging and other media that eliminate nonverbal elements, but not the need for it. Communicating online is not like meeting and greeting with someone in person. Emails, texts, and instant messages are usually short and direct. For example, I have personally talked to friends online several times where I will share something. Sometimes I get responses like......

Words: 665 - Pages: 3

Premium Essay

Nonverbal Communication

...Nonverbal Communication in the Workplace Actions truly do speak louder than words. Whether we know it or not, everyone communicates on a daily basis. Verbal and nonverbal communication is used during interpersonal conversations every day. Most communication used is nonverbal. When individuals communicate in the workplace whether it is colleague-to-colleague, sales, to form a friendship, in means of educating or to persuade and lead someone, nonverbal behaviors are used to justify means of communication through the use of body language, gestures, facial expressions, haptic, eye contact, and kinesics. These nonverbal behaviors allow individuals to express their emotions and the message they are trying to send. It is the language without words. When two businesspeople or a small group meet and speak for the first time it is politically correct to state that judgments are quickly made. Their physical appearance, social standings, and body language are all observed. It is said to believe that when one speaks their words are what force a judgment to be made but naturally, it is their body language. Where words are primarily used for transmitting information, body language is used in terms of negotiating interpersonal attitudes and conversations. When those interpersonal attitudes and conversations are poor, ones body language reflects the emotions and thoughts into its past actions. Body language can be used as a substitute for vocal messages (Pease). Eye contact is an......

Words: 1280 - Pages: 6

Free Essay

Comunication

...Communication Now I would like to address the decisive factor, without which neither motivation nor delegation to work properly - communication. In order to run it is not only important to be able to express themselves verbally, but the way you're exchanging knowledge and information crucial. disambiguation and a 4-ear model (v. Schulz von Thun) First, you can divide communication in verbal, nonverbal and para verbal communication. Important for the new manager of course is the combination of all kinds. With verbal communication is the content of the communication, ie what is said, meant. Paraverbal communication containing the tone, emphasis and articulation. The nonverbal commu-nication means not only the body posture or body language, but also the style of speech, the body (eg smell), clothing (eg appropriateness), the time (punctuality), space equipment and space claim (eg order). Of course it is for everyone to know relevant that these three components ext rem are important and should be coordinated. Straight but a leader has to internalize this, as will now probably change some as-pects. Depending on the company and position is the content of a ande-rer, articulation, or even the style of language and possibly the clothes. A In his game for the clothing exchange could be that you have previously worn as employees le-Gere clothes and now as head wearing one suit and tie. In companies where the workwear is eventually given by uniformity (eg partially in retail), you...

Words: 385 - Pages: 2

Premium Essay

Business Comunication

...taking selective notes, and providing feedback. They do not include using biases or concentrating on appearances or your own next comment. AAC: Tier 1—Reflective Thinking; Tier 2—Conclusion 9. Your boss is giving instructions for a new method of keeping expense accounts. However, you find it difficult to concentrate because you think the change is unnecessary. What type of barrier to effective listening are you experiencing? a. Language problem barrier b. Psychological barrier c. Physical barrier d. Nonverbal distraction barrier ANS: b REF: p. 12 TYPE: Ap DIF: 5 TOP: Keys to Building Powerful Listening Skills NOT: You are experiencing a psychological barrier. Psychological barriers result from having different cultural, ethical, and personal values, including preconceived thoughts. Language barriers refer to word choices, physical barriers refer to problems in the setting, and nonverbal barriers refer to body language and other delivery dynamics. AAC: Tier 1—Reflective Thinking; Tier 2—Conclusion, Analysis 10. A listener who nods her head and maintains eye contact with a speaker is probably a. listening actively to what the speaker is saying. b. not understanding what the speaker is saying. c. faking attention while she listens to music on her MP3 player. d. formulating her response to a point with which she disagrees. ANS: a REF: p. 12 TYPE: Ap DIF: 5 TOP:......

Words: 6039 - Pages: 25

Premium Essay

Nonverbal Comunication

...Nonverbal communication can be more telling sometime of our actual thoughts that the words we speak. It is a crucial part of the way we communicate yet it is often neglected. Nonverbal communication includes such things as eye contact, facial expressions, posture, and hand gestures. Even though, we primarily focus on our verbal message our nonverbal message is the first thing other see. In Communicating in the Workplace it states that “nonverbal messages are sent in advance of verbal messages. Before you even open your mouth, your facial expressions, your clothes, your walk, your body posture, your skin color, your hairstyle, etc. are communicating much about you” (Cheesebro, O'Connor, & Rios, 2010, p. 89). When we speak we are also nonverbally communicating whether we want to or not. That is why it is so important that our nonverbal message is aligned with what we are actually saying. If the two do not match then our message can be misinterpreted or lost completely to our audience. Your message can come across as negative or positive depending on how it is communicated. For it to come across as needed it must be presented in a way that is easy to understand for your listeners. It seems that as we technologically advance our communications skills have declined. According to Cheesebro, O'Connor, and Rios (2010), “a more common concern is our lack of clarity and purposefulness when we speak rather than our inability to communicate both verbally and nonverbally”(p.......

Words: 710 - Pages: 3

Premium Essay

Nonverbal Communication

...Nonverbal Communication Anna Miles Daniela Liese ENG223 Three rings in the ear, one in the nose, and a stud through the tongue. While some people find the prospect of having their bodies pierced uncomfortable, other view it was a way to express their sense of self. According to The San Diego Union-Tribune (Kinsman, 2001), body art or tattoos are more or less likely to be accepted in the workplace depending on who you interview. 20 percent of workers indicated their body art had been held against them on the job. 42 percent of employers said the presence of visible body art lowered their opinion of workers. 67 percent of workers over their body art or remove piercing during work hours. Tattoos, however, can carry significant meaning to those who choose them. For example I have a tattoo on my left wrist of a number 34. I put it up there so I can always look at it and think of him. It is a great way to talk about how he died and get the messages out about what drinking and driving does to a family and friends. He was killed with two others by a guy that drank and drives. Everyone thinks it is my favorite number or it is not real. There are so many other reasons for tattoos that have culture, communicate significant meaning to either the owners or those who see it. However, may go unnoticed by an employer or other observers who do not value self-expression in this way. Body Piercings are increasingly popular; as are tattoos- 36% of Americans aged 18 to 29 have tattoos.......

Words: 429 - Pages: 2