Free Essay

Miiu Ngố

In: Business and Management

Submitted By miiungo3012
Words 2467
Pages 10
Bài tập Kinh tế lượng cho hệ phi chính quy với phần mềm EVIEWS
---o0o---
Bài 1:
Cho bộ số liệu: LB – lượng bán smartphone/tháng, KD – số năm kinh doanh điện thoại, QC – chi phí quảng cáo/tháng của 25 doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội. Kết quả ước lượng với phần mềm EVIEWS:

Dependent Variable: LB | | Included observations: 25 | | | | | Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | C | -24.50130 | 28.44835 | -0.861255 | 0.3984 | KD | 74.24850 | 17.82411 | 4.165622 | 0.0004 | QC | 63.02896 | 26.09803 | 2.415085 | 0.0245 | R-squared | 0.882360 | Mean dependent var | 186.1600 | Adjusted R-squared | 0.871666 | S.D. dependent var | 148.2978 | S.E. of regression | 53.12588 | Akaike info criterion | 10.89537 | Sum squared resid | 62091.91 | Schwarz criterion | 11.04164 | Log likelihood | -133.1922 | F-statistic | 82.50569 | Durbin-Watson stat | 1.719869 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | | Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | | F-statistic | 0.277740 | Prob. F(1,21) | 0.603710 | Obs*R-squared | 0.326327 | Prob. Chi-Square(1) | 0.567830 | White Heteroskedasticity Test: no cross terms | | F-statistic | 2.099157 | Prob. F(4,20) | 0.118847 | Obs*R-squared | 7.392276 | Prob. Chi-Square(4) | 0.116554 | White Heteroskedasticity Test: cross terms | | F-statistic | 10.27810 | Prob. F(5,19) | 0.000069 | Obs*R-squared | 18.25193 | Prob. Chi-Square(5) | 0.002647 | Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1 | | F-statistic | 1.043963 | Prob. F(1,21) | 0.318529 | Normality test | | | | Jarque – Bera | 24.71516 | Probability | | 0.000004 |

Với mức ý nghĩa =5%, trả lời những câu hỏi sau:
1) Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF)
Hàm hồi quy tổng thể (PRF):
ELBKD,QC=β1+β2 KD+β3 QC
Hàm hồi quy mẫu (SRF):
LB=β1+β2 KD+β3 QC
LB=-24,5013+74,2485 KD+63,02896 QC

2) Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng của các hệ số hồi quy riêng (các hệ số góc) β2 =74,2485 cho biết khi số năm kinh doanh điện thoại di động của doanh nghiệp tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng thêm 74,2485 đơn vị và ngược lại (điều kiện các yếu tố khác không đổi) β3 =63,02896 cho biết khi chi phí quảng cáo của doanh nghiệp tăng 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng thêm 63,02896 đơn vị và ngược lại (điều kiện các yếu tố khác không đổi) 3) Kết quả ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không. β2 =74,2485>0 : kết quả này có phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi số năm kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành tăng lên thì lượng sản phẩm tiêu thụ được cũng tăng và ngược lại (điều kiện các yếu tố khác không đổi) β3 =63,02896>0 : kết quả này có phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi chi phí quảng cáo của doanh nghiệp tăng thì thị phần của doanh nghiệp sẽ tăng và lượng sản phẩm tiêu thụ được cũng tăng lên và ngược lại (điều kiện các yếu tố khác không đổi)

4) Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của hệ số này
Trong báo cáo, giá trị R2=0,88236 chính là hệ số xác định của hồi quy. Nếu trong báo cáo không cung cấp giá trị này, có thể tính hệ số xác định bằng 1 trong số các công thức sau:
R2=1-1-R2n-kn-1=1-1-0,87166625-325-1=0,88236

R2=1-RSSTSS=1-RSSn-1(S.D dependent var)2=1-62091,9124×148,29782=0,88236

R2=11+1F-statistic×n-kk-1=11+182,50569×25-33-1=0,88236

Ý nghĩa của hệ số xác định: Các biến độc lập (KD và QC) giải thích được 88,236% sự biến động của biến phụ thuộc (LB)

5) Có thể nói tất cả biến độc lập (KD và QC) cùng không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (LB) hay không.
Cách hỏi khác: Hàm hồi quy có phù hợp không.

Với cách hỏi thứ 1, cần kiểm định cặp giả thuyết:
H0:β2=β3=0H1:β22+β32≠0↔H0:Tất cả các biến độc lập cùng không ảnh hưởng đến biến phụ thuộcH1:Có ít nhất một biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc

Với cách hỏi thứ 2, cần kiểm định cặp giả thuyết:
H0:R2=0H1:R2≠0↔H0:Hàm hồi quy không phù hợpH1:Hàm hồi quy có phù hợp
Trên thực tế các cặp giả thuyết trên là tương đương
Cách 1: Tiêu chuẩn kiểm định
F=R2(k-1)(1-R2)(n-k)
Miền bác bỏ H0: Wα=F:F>Fα(k-1,n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Fqs=0,88236(3-1)(1-0,88236)(25-3)=F-statistic=82,50569
Miền bác bỏ H0 : Wα=F:F>Fα(k-1,n-k)=F:F>F0,05(2,22)=F:F>3,443
Do Fqs∈Wα bác bỏ H0
Cách 2: Ta có probF-statistic=0,000004< α=0,05 bác bỏ H0

Kết luận: Không thể nói tất cả các biến độc lập cùng không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (Hàm hồi quy là phù hợp)

5) Những biến độc lập nào thực sự ảnh hưởng tới biến phụ thuộc (lượng bán smartphone – LB)
(+) Kiểm định ảnh hưởng của biến KD tới biến LB:
Cặp giả thuyết:
H0:β2=0H1:β2≠0↔H0:biến KD không ảnh hưởng đến biến phụ thuộcH1:biến KD có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc
Cách 1: Tiêu chuẩn kiểm định
T=β2-0Se(β2)
Miền bác bỏ H0: Wα=T:T>Tα2(n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Tqs=74,248517,82411=T-statistic(KD)=4,165622
Miền bác bỏ H0 : Wα=T:T>Tα2(n-k)=T:T>T0,025(22)=T:T>2,074
Do Tqs∈Wα bác bỏ H0
Cách 2: Ta có probT-statistic=0,0004< α=0,05 bác bỏ H0

(+) Kiểm định ảnh hưởng của biến QC tới biến LB:
Cặp giả thuyết:
H0:β3=0H1:β3≠0↔H0:biến QC không ảnh hưởng đến biến phụ thuộcH1:biến QC có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc
Cách 1: Tiêu chuẩn kiểm định
T=β3-0Se(β3)
Miền bác bỏ H0: Wα=T:T>Tα2(n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Tqs=63,0289626,09803=T-statistic(QC)=2,415085
Miền bác bỏ H0 : Wα=T:T>Tα2(n-k)=T:T>T0,025(22)=T:T>2,074
Do Tqs∈Wα bác bỏ H0
Cách 2: Ta có probT-statistic=0,0245< α=0,05 bác bỏ H0

Kết luận: Cả 2 biến KD và QC đều ảnh hưởng tới biến phụ thuộc LB

6) Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng 60 đơn vị. Nhận xét ý kiến này

Cặp giả thuyết:
H0:β3=60H1:β3≠60↔H0:ý kiến đầu bài là đúng H1:ý kiến đầu bài là sai
Tiêu chuẩn kiểm định
T=β3-60Se(β3)
Miền bác bỏ H0: Wα=T:T>Tα2(n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Tqs=63,02896-6026,09803=0,116
Miền bác bỏ H0 : Wα=T:T>Tα2(n-k)=T:T>T0,025(22)=T:T>2,074
Do Tqs không ∈Wα chưa có cơ sở bác bỏ H0

Kết luận:Ý kiến đầu bài là đúng

7) Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng nhiều hơn 45 đơn vị. Nhận xét ý kiến này

Cặp giả thuyết:
H0:β3=45H1:β3>45↔H0:ý kiến đầu bài là sai H1:ý kiến đầu bài là đúng
Tiêu chuẩn kiểm định
T=β3-45Se(β3)
Miền bác bỏ H0: Wα=T:T>Tα(n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Tqs=63,02896-4526,09803=0,69
Miền bác bỏ H0 : Wα=T:T>Tα(n-k)=T:T>T0,05(22)=T:T>1,717
Do Tqs không ∈Wα chưa có cơ sở bác bỏ H0

Kết luận:Ý kiến đầu bài là sai

8) Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng ít hơn 100 đơn vị. Nhận xét ý kiến này

Cặp giả thuyết:
H0:β3=100H1:β3<100↔H0:ý kiến đầu bài là sai H1:ý kiến đầu bài là đúng
Tiêu chuẩn kiểm định
T=β3-100Se(β3)
Miền bác bỏ H0: Wα=T:T<- Tα(n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Tqs=63,02896-10026,09803=-1,42
Miền bác bỏ H0 : Wα=T:T<-Tα(n-k)=T:T<-T0,05(22)=T:T<-1,717
Do Tqs không ∈Wα chưa có cơ sở bác bỏ H0

Kết luận:Ý kiến đầu bài là sai

9) Số năm kinh doanh tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ điện thoai của doanh nghiệp tăng trong khoảng nào.

Cần xác định khoảng tin cậy đối xứng của β2
(β2-Tα2n-k.Seβ2 ; β2+Tα2n-k.Seβ2)
(74,24850-2,074 . 17,82411 ; 74,24850+2,074 . 17,82411)

10) Số năm kinh doanh tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ điện thoai của doanh nghiệp tăng tối đa
Cần xác định khoảng tin cậy bên trái của β2
(-∞ ; β2+Tαn-k.Seβ2)
(-∞ ; 74,24850+1,717 . 17,82411)

11) Số năm kinh doanh tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ điện thoai của doanh nghiệp tăng tối thiểu
Cần xác định khoảng tin cậy bên phải của β2
( β2-Tαn-k.Seβ2 ; +∞)
(74,24850-1,717 . 17,82411 ; +∞)

12) Nếu doanh nghiệp có ít năm kinh doanh hơn các doanh nghiệp khác 1 năm nhưng chi phí quảng cáo lại nhiều hơn 2 đơn vị so với các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại khác thì lượng tiêu thụ smartphone có cao hơn hay không, biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc xấp xỉ bằng 0.

Cần kiểm định cặp giả thuyết: H0:2 β3- β2=0H1:2 β3- β2>0↔H0:lượng tiêu thụ smartphone không cao hơn H1:lượng tiêu thụ smartphone có cao hơn

Tiêu chuẩn kiểm định
T=2β3-β2Se(2β3-β2)
Miền bác bỏ H0: Wα=T:T>Tα(n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Se2β3-β2=2(varβ2+22.(varβ3-2.0
Se2β3-β2=217,824112+22.26,098032=55,155

Tqs=2.63,02896-74,248555,155=0,939
Miền bác bỏ H0 : Wα=T:T>Tα(n-k)=T:T>T0,05(22)=T:T>1,717
Do Tqs không ∈Wα chấp nhận H0

Kết luận: Lượng tiêu thụ smartphone không có tăng thêm

13) Khi bỏ bớt biến KD ra khỏi mô hình, hồi quy thu được hệ số xác định của mô hình mới là 0,6725. Có nên bỏ biến KD không.
UR ELBKD,QC=β1+β2 KD+β3 QC
R ELBQC=β1+β2 QC
Kiểm định cặp giả thuyết:
H0:Có thể bỏ biến KD ra khỏi mô hình ban đầu H1:Chưa thể bỏ biến KD ra khỏi mô hình ban đầu
Tiêu chuẩn kiểm định
F=(RUR2-RR2)m(1-RUR2)(n-k)
Miền bác bỏ H0: Wα=F:F>Fα(m , n-k)
Với kết quả ước lượng, ta có:
Fqs=(0,88236-0,6725)1(1-0,88236)(25-3)=39,246
Miền bác bỏ H0 : Wα=F:F>Fα(m ,n-k)=F:F>F0,05(1,22)=F:F>4,3
Do Fqs∈Wα bác bỏ H0
Kết luận: Chưa thể bỏ biến KD ra khỏi mô hình ban đầu

14) Có ý kiến cho rằng mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Nhận xét
Tùy thuộc vào đầu bài cho thông tin kiểm định WHITE với hệ số chéo (cross terms) hay không có hệ số chéo (no cross terms) để sử dụng thông tin cho kiểm định
Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: mô hình ban đầu có phương sai sai số đồng đềuH1:mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi
(+) Sử dụng thông tin của kiểm định WHITE – no cross terms:
Cách 1:
Với kết quả ước lượng:
Fqs=F-statistic(WHITE)=2,099157
Miền bác bỏ H0 : Wα==F:F>F0,05(5-1 , 25-5)=F:F>2,865
Do Fqskhông ∈Wα chưa có cơ sở bác bỏ H0
Cách 2: Ta có probF-statistic=0,118847> α=0,05 chưa có cơ sở bác bỏ H0

Kết luận: Mô hình ban đầu có phương sai sai số đồng đều

15) Giá trị F – statistic của kiểm định WHITE – no cross terms được tính như thế nào, cho biết thông tin gì về mô hình ban đầu

ELBKD,QC=β1+β2 KD+β3 QC
Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu thu được phần dư ei
Bước 2: Hồi quy mô hình phụ:
2 ei2=m1+m2KDi+m3KDi2+m4QCi+m5QCi2+Vi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: mô hình ban đầu có phương sai sai số đồng đềuH1:mô hình ban đầu có phương sai sai số thay đổi

Giá trị F – statistic của kiểm định WHITE – no cross terms được tính theo công thức:
Fqs=F-statistic=R22(m-1)(1-R22)(n-m)
Với m là số hệ số của mô hình (2).
Để sử dụng giá trị này kiểm định, áp dụng cách làm trong câu 14 (trên)

CHÚ Ý: - Các kiểm định khuyết tật khác cũng áp dụng tương tự * Câu hỏi: kết quả phân tích hồi quy ở các câu trên (5-12) có đáng tin cậy hay không, cần kiểm định tất cả các khuyết tật của mô hình với những thông tin được đầu bài cung cấp. Với các khuyết tật không có thông tin để kiểm tra bỏ qua. * Trường hợp 1: Phát hiện thấy 1 khuyết tật có thể dừng lại và kết luận các phân tích trên là không đáng tin cậy * Trường hợp 2: Không phát hiện khuyết tật nào, kết luận các phân tích là đáng tin cậy và có thể sử dụng…...

Similar Documents

Free Essay

Ngos in Bangladesh

...ACNOWLEDGEMENT At the very first moments, thanks to Allah for especial blessing in completing the assignment. A single individual can achieve no perfect goal. I am indebted to a number of people for their kind advice, suggestion, direction, cooperation that enable me to have an experience in the dynamic and challenging environment NGO sector ultimately to prepare this assignment. Then I likely thank from the core of my heart to Dr. Naznin Islam for his excellent guidance which has helped me preparing this assignment properly. I express my sincere gratitude to Honorable Executive Director A K Arzoo and other officials of Jagorani Chakra Foundation (JCF) for helping me providing information’s whenever we asked for it. Without their kind co-operation in all respect it would not been possible for me to prepare this assignment. CONTENTS Sl.No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16 17 18 19 Introduction Objectives of the study Methodology of the study Theoretical discussion Concept of NGOs Historical background of NOGs in Bangladesh Types of NGOs Functional coverage of NGOs Role of NGOs behind the rural development Advantages and disadvantages Findings Jagorani chakra foundation (JCF) Objectives Working area Programs Programs related rural development Exceptional and successes of JCF Achievements of JCF Concluding remark Subject Page 02 02 02 03 03 04 05 06 08 09 10 10 11 12 13 15 15 16 17 1 INTRODUCTION: Bangladesh has a strong......

Words: 4917 - Pages: 20

Premium Essay

Ngo Pratham

...NGO - Pratham By Team Mosaic MARKETING MANAGEMENT Team Members NAVYA CHANDRASHEKHAR | 21 | AKSHATA MOTIWALE | 28 | FAISAL SHAIKH | | VISHALAKSHI | 53 | ANIKET POTDAR | | NIKHIL AGGARWAL | 31 | SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, NERUL Sr.No | Contents | Pg No | 1 | What is an NGO | | 2 | Pratham – An NGO | | 3 | Marketing Mix – Product | | 4 | Marketing Mix – Place | | 5 | Marketing Mix – Price | | 6 | Marketing Mix – Promotion | | 7 | Segmentation & Targeting | | 8 | MIS | | 9 | SWOT Analysis | | 10 | New Product Devlopment | | 11 | Competitors | | 12 | Performance | | 13 | Bibliography Acknowledgement | | What is an NGO A non-governmental organization (NGO) is a legally constituted organization created by natural or legal persons that operates independently from any form of government. Non-governmental Organization (NGO) is an agency devoted to managing resources and implementing projects with the goal of addressing social problems. NGO are of great importance and value for the modern society and hence comes the need of having a marketing strategy for the NGO. This would help the NGO reach the masses and make the common man aware of the work it does. NGOs are organizations that work in many different fields, but the term is generally associated with those seeking social transformation and improvements in quality of life. Development NGOs is the most...

Words: 7611 - Pages: 31

Premium Essay

Ngo Project

...GLC IB Batch 2012-14 SCHOOL SURVEY NAME: Pallavi Mitra ROLL NO. : 81 Faculty Guide: Prof.: Sudipto Chakraborty PARIVARTAN MAHILA SANSTA NGO GUIDE : Ms. Jyoti Patekar, President SUMMARY: Parivartan Mahila Santha (estb: 1999), I came to know about this NGO after a seminar was held in our college campus. This NGO had mainly established to help the women in the society. The women were backward and were almost jobless. These even included the widows. The NGO also has a few ashrams in certain districts of Maharashtra. These Ashrams mainly shelter the orphan girls. It educates them and even takes responsibility of getting them married. As a part of the project given to us, me and my colleague, Ms. Swastika Mishra was to survey the municipal schools located in Dombivili and Titwala. Although our base was the Balika Ashram in Titwala we had spent 5 working days in Dombivili surveying the rest four schools. It was a great experience for both of us as we had been given the opportunity to explore the city of Mumbai and learn more about these orphan girls. ABBRIVIATIONS : NGO : Non-Governmental Organization KDMC : Kalyan Dombivili Municipal Corporation TABLE OF CONTENTS: Sl. No. | Topic | Page No. | 1 | INTRODUCTION | 5 | 2 | TASK PERFORMED BY US | 6 | 3 | REPORT OF THE SURVEY | 7 | 4 | RECOMENTATION TO THE SURVEY | 9 | 5 | CONCLUSION | 10 | INTRODUCTION Parivartan Mahila......

Words: 2033 - Pages: 9

Premium Essay

Ngos

...Sins of the secular missionaries Non-governmental organisations (NGOs) are big business latter. As one UN official sighs: ,,Anybody who is anybody is a NGO these days.’’ NGOs are aimed at crises zones as quick as journalists are. Last spring, the Albania’s capital, Tirana was painty by 200 groups which had intension to help the refugees from Kosovo. Right in this country the environment is replete with foreign groups competing to bring democracy, build homes and offer in all honour goods and services. Recently NGOs are experiencing big boom. A 1995 UN report announced that almost 29,000 NGOs were established. In country like Russia, after communism fell, there exist least 65,000 and in Kenya, they create daily some 240 NGOs. The general public sees them as a disinterested, idealistic and without any dependency. But the notion deserves more investigation. Governments’ puppets? The reason why they name themselves non-governmental is due to exercising things which government will not or cannot do. However, NGOs have a big deal to do with government and it is not always healthy. As a former deputy director of USAID, Carol Lancaster, announced, NGOs have become ,,the most important constituency for the activities of development aid agencies’’, as witnessed in Albania. The Red Cross sums up that NGOs send out more money than the World Bank. Governments happily provide that money. All, world wide-known organisations, get lots of their income from government sources. If the......

Words: 989 - Pages: 4

Premium Essay

Poverty and Ngo

...Introduction Non-governmental organisations (NGOs) are powerful agents of change and development (Ukpong, 1993 p 52). While there are no clear definitions of NGOs, the commonly held view is that they are non-governmental, non-profit making and self-governing with a purpose to ameliorate the plight of people in dire needs of life sustaining facilities in the society. NGOs are private organisations characterized primarily by humanitarian or corporative rather than commercial objectives that pursue activities to relieve the suffering of the poor; they promote the interest of the poor in developing countries (Werker & Ahmed, 2007 p3). In other word, NGOs have emerged for the purpose of providing social services or giving assistance to the marginalized, deprived and disadvantageous people in society that could hardly provide for themselves (Inhabekhai, 2002 p 150). NGOs on a global level engage in the provision of education, wealth, social welfare and other support to a large number of people. They have helped in the assistance millions of people in abject poverty and in dire condition. One of such grand projects embark upon by a conglomerate of popular NGOs in the world is the millennium development goals. The aim of the millennium development goals includes halving extreme poverty to stopping the spread of HIV/AIDs virus and providing general primary education, all by the target date of 2015 (UN ORG 2012). In the context of Nigeria, NGOs have sprung up in Nigeria with......

Words: 13582 - Pages: 55

Premium Essay

Creating an Ngo

...AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY MARKET RESEARCH AND REPORT PREPARATION PROJECT- STARTING OF AN NGO SUBMITTED TO:- Ms. SONIA SINGH SUBMITTED BY:- RITU SHEKHAWAT ROLL NO.-108K03 A0101908415 RICHA CHAUDHARY ROLL NO.-108K23 A0101908045 STARTING an N.G.O. Even before you actually set up an NGO, you may simply not know where to start. A number of queries received at the NGO Cafe ask this question - where do I start? How do I know what to do? I am inspired, I want to do something, I want to help the poor... It’s not easy to get it right the first time. The first project, the first action, is fraught with problems you never anticipated. So, even before you start anything, be prepared: • Find an 'excuse': This is the spark, the initial reason for you to start along a path leading you to the setting up of an NGO. Many times it is a tragedy - such as a disastrous flood or a fire - that needs handling. Sometimes a more joyous event, such as a local festival, that brings the community into the streets to enjoy. Look at these initial trigger events as a learning experience, and as a means of building your network of friends and supporters. • Involve leaders: People and communities, in general, trust their leaders - not the political party types, but the 'real' leaders - the ones who do the actual work for the community, the ones who are active and care for the . Involve them at all stages of the project development and implementation, ask their......

Words: 4343 - Pages: 18

Free Essay

Samarpan Ngo

...Name: Ashishkumar D. Rupani Roll no.: 39 Subject: CIM- assingment Samarpan Charities - An NGO In Surat, Gujarat NGO Name SAMARPAN CHARITIES Unique Id of VO/NGO GJ/2009/0015022 Chief Functionary Archana Desai Chairman Archana Desai Umbrella/Parent Organization Sonali Mahila Vikas Charitable Trust Registered With Charity Commissioner Type of NGO Trust Registration No E-618/Valsad City of Registration Surat State of Registration Gujarat Date of Registration 02-03-1977 Sector of Work : Education & Literacy Science & Technology Sports Details : Lt. Shri Ambelal Desai younger brother of Lt. Shri Morarji Desai formed the Samarpan Charitable Trust in1977, with an objective to serve low-income families, child development as well as women empowerment and social justice. The trust started construction of the school for the purpose of starting Gujarati as well as English medium school with the best sports & cultural complex. Our aim is to establish an independent institution without any Government aids or grants. The school named as ˜KUSUM VIDHYALAYA” that is stepping forward to be a complete educational institution. Samarpan is a non profit charitable trust that is run entirely by volunteers. We exist to provide help to people and animals, and to restore our environment. Our volunteers claim no expenses, which means that 100% of the money you donate will be used to fund our projects, without deduction for administrative costs. Our......

Words: 478 - Pages: 2

Free Essay

Accountability of Ngo

...Master Thesis 2006/7 Jacques Gamboni 1 ACCOUNTABILITY OF NGO Accountability for an NGO – like for any institution or even any individual – is a matter of governance, defined as “a mode of governing that is distinct from the hierarchical control model characterizing the interventionist state. Governance is the type of regulation typical of the cooperative State, where State and non-state actors participate in mixed public private partnership networks1”or “the formation of cooperative relationships between government, profit-making firms, and non-profit private organizations to fulfil a policy function.2” Of course governance is more than just a way to manage the interrelations within a public private partnership arrangement. We shall detail this by reference to a catalogue of the different types of accountability mechanisms identified by Erik B. Bluemel (BLUEMEL, 20073). The references cited here are taken from the mentioned article. People find into the Civil Society a playground to express their frustrations towards their national or local government that ordinary democracy fails to resolve. Therefore they feel the right to obtain a higher degree of accountability from the organisation they join or support. Regrettably, they are seldom satisfied. Accountability mechanisms are usually designed to constrain power, whatever its form. In the Communication Society, it has become one of the essential means for all interconnected actors to exert mutual control. It is an......

Words: 1577 - Pages: 7

Free Essay

Formation of an Ngo

...the proposed officials and two (2) other board members with the names of the 3 proposed officials, 2 board members and organization written at the back | | 3. Copy of ID card/passport for the five(5) proposed officials and board members. | | 4. Among the top three officials, one of them MUST be a Kenyan for all foreign based NGOs. | | 5. Copy of Name Reservation Form(Form 2) duly approved and paid for.Reservation of name is upon payment of KES 1000.00 | | 6. Constitution (filed in Triplicate) of the proposed NGO/INGO and signed by both the proposed 3 officials and LISTING AT LEAST TWO (2) other board members. Please note that all the 3 constitutions MUST be signed by all the proposed board members on the execution page and by at least one of the proposed officials on each and every page. | | 7. Minutes authorizing the filing of the application with a specific agenda and resolution to register THE ORGANISATION AS AN NGO WITH THE NGOs COORDINATION BOARD | | 8. Processing fees Kenya shillings Sixteen Thousand (KES 16,000) for NGOs that are national in scope, and Kenya Shillings Thirty Thousand (KES 30,000) for NGOs that are international in scope. Where a name reservation has not been paid for, the fee of KES 1,000 will be applicable. | | 9. Proposed one-year budget of the applicant organization. | | 10. All applications shall be typed or filled in block letters. | | 11. All applications MUST contain ORIGINAL signatures of......

Words: 711 - Pages: 3

Free Essay

Ngo Development

...exclusively black and Adolphus who wishes he were. Cultural diversity and Ethnic Minority Psychology 7: 182–196. Issa G Shivji, Silences in NGO Discourse: The Role and Future of NGOs in Africa. Nairobi and Oxford: Fahamu, 2007, 68pp, £7.95 Reviewed by: Matt Birkinshaw, London School of Economics, UK DOI: 10.1177/0021909611425010 Shivji draws on his experience as both observer and participant of non-governmental organizations (NGOs) in Tanzania to outline a critique of NGO practice in the political and moral economy of African development. Shivji acknowledges that he is working ‘on a canvas of broad strokes’, but the issues he identifies are important for political and social practices across sites, scales and forms. The argument opens with a presentation of Africa’s colonial history and the coercive processes of extraction, domination and underdevelopment which continue into the present. He then outlines three failures of the liberation project in Africa: the national territorial state versus pan-Africanism; a developmental versus a democratic state; and nationalism versus imperialism. This is the context for his consideration of NGOs as non-state actors caught up in an imperial project. His observation that civil society in general is not an autonomous ‘third sector’ but a realm of social conflict still bears repeating. The silences in NGO discourse that Shivji identifies are: 1. 2. 3. 4. An ‘activist’ mentality and an anti-theoretical, short-termist, donor-led agenda......

Words: 675 - Pages: 3

Free Essay

Ngo Accounting

...How to Manage Cash Account and Transactions in NGOs – NGO Financial Management Policy Cash payments need to be documented firmly by NGOs in their financial management policy. Since small sums of cash payments are common on a day-to-day basis, a certain procedure needs to be developed and mentioned in the policy manual. An example is given below: “3. Cash Handling 3.1 Cash Account and Transactions Cash transactions are to be resorted only for petty expenses and when /where banking facilities are not available. As per Income Tax Rules, no claim exceeding $______ should be settled through cash payments. These should invariably be by account payee checks only. As a matter of procedure and control, the attempt should be to minimize the number of cash transactions. 3.2 Daily Cash Balance The denomination of the closing balance of the cash should be entered below this and signed by the Accountant. This register has to be maintained from the beginning of the financial year. A fresh register has to be started at the beginning of every financial year. Maximum and minimum cash limits have been fixed as: maximum $______ and minimum $______. 3.3 Withdrawal of Cash from Bank a) The Cash Withdrawal Form/Money Indent to be filled up and signed by the staff handling cash. b) The cash balance available and the estimated expenses would need to be computed. c) The authorized persons must verify the requirement before signing the check for withdrawal of cash. d) The signature of the person......

Words: 6559 - Pages: 27

Premium Essay

Ngo Paper

...Mino Introduction An NGO is a non-government organization that is a non-profit entity independent from government. These entities function on levels of local, national and international to achieve a variety of political and social issues. An important aspect of any NGO is its relationship with civil society. This extra support can greatly affect how successful and how long an NGO is able to remain functioning. Although the very core principal of an NGO is that it is independent from government influence or control, many NGOs rely heavily on government funding. The NGOs maintain their independence by restricting government representatives from taking on roles within the organization. The government funding given to these NGO’s is money collected from tax dollars, essentially meaning that the civil society is fnding these organizations. Most people overlook this allocation of tax funds and assume NGO’s are solely funded through donation. This creates a stronger accountability to the public to ensure that projects and goals of the organization are met and that they follo through with claims they make. Accountability to the public is vital since the influence the masses can make can damage the credibility of an organization. Background on The UN The United Nations was established after World War 2 on October 24 1945 made up of 51 countries. These member countries joined the UN in an effort to strive for and maintain peace around the world. The NGO also promoted......

Words: 1623 - Pages: 7

Premium Essay

Ngo in Africa

...The role of NGO”S in development Africa The literature on development has long recognized the importance of the third sector. Throughout the 1980s there was an evident and growing enthusiasm for the contribution of NGOs particularly for their ability to work directly with the poor and with grassroots organisations (Turner,1988; Gorman,1984). According to Carroll (1992), it was in 1985 that official development agencies arrived at the same conclusion that the advantages of NGOs, such as flexibility, informality, commitment, and participatory style, outweighed their disadvantages and made them especially suited for the complex task of rural development projects aimed at alleviating poverty, in which physical capital is combined with human and organizational resources. By the end of the 1980s, reports from the OECD (1988), Asian Development Bank (1990, 1991) and World Bank (1991) all argued that NGOs have a particular ability to work effectively with the poorest communities. The early 1990s saw a distinct change in emphasis, with greater weight being placed on the term civil society than on non-governmental organisation. Although this change cannot be attributed to any single factor, a number of emerging concerns may offer some insights. The work of authors such as Putnam (1993) showed the importance of non-governmental and non-private sector institutions and demonstrated that it would be useful to work with wider definitions than were typically being used. Third, it was......

Words: 830 - Pages: 4

Premium Essay

Ngo in India

...haven’t faced the competition from the outside world and believe that topping in their own class, among a few students, a big achievement. They also lack confidence as they always think of themselves being dependent on the rich people for donations. OUR JOURNEY Harsh reality put first: Even though we as literate beings know that there are such NGOs that work for the good of mankind, yet there is a very few percentage of us who are willing to devote time to visit any such organisation on a personal basis. Thus we would first like to thank our college for making this a part of our curriculum and instigating the moral values in us that got buried deep down in us a long time back. We not only witnessed the working of such NGOs, but also learnt how to work unanimously in a group. We would also like to thank our faculty incharge Mr. Vivek for his extended support. Certainly it was a very beautiful experience for all of us, something we do not get to experience in our daily lives. We were a group pf 14 members who first decided to meet in college , then come together and visit the respective NGOs on two different days. We visited this NGO on 11/02/2016, Thursday. After reaching the site we first pooled in some money, collected and counted it. Then we decided to buy stationary for the kids from nearby shops. While four of our members left to buy the same, the others stayed back and divided themselves into a group of 3 each and got into different classes. After entering......

Words: 3189 - Pages: 13

Premium Essay

Ngos

...also influenced the development of Non-Governmental Organizations (NGOs) as a response to the recent increases in private investment (Teegen, 2003). Non-Governmental Organizations (NGOs) consist of citizens’ groups that are organized on a local, national or international level (Bendell, 2000; van Tulder, 2001). There are generally, three types of NGOs, these are: (1) advocacy NGOs who are primarily tasked with the promotion of the governments or in international for the groups who do not have the capacity to do so; (2) operational NGOs, which primarily deals with the provision of goods and services to the clients who are in need; and lastly, (3) hybrid NGOs or those who perform both tasks previously mentioned (Ghauri, 2003; Vormedal, 2008). It is in this regard that NGOs are popularly known as those groups which are organized based on a certain issue (Ghauri, 2003; van Tulder, 2001). Most of the common objectives behind the establishment of the NGOs are the protection of human rights and that of the environment (Baur, 2011; Betsill & Correll, 2001; Teegen, 2003). To support the said goals, NGOs are also given the task of reviewing official agreements in order to achieve their most common goals (Bendell, 2000). Usually, these Non-Governmental Organizations are given the primary task of aiding the development of the low income economies (Baur, 2011; Cho & Kim, 2010). As such, it has been the primary task of these NGOs to work at the grass roots level in the hopes of positively......

Words: 18528 - Pages: 75