Free Essay

Mga Maling Gawi Sa Pag-Aaral Ng Mga Estudyante Sa Unang Taon Sa Kolehiyo

In: Other Topics

Submitted By illya
Words 1080
Pages 5
New Era University Kolehiyo ng Edukasyon

Mga Maling Gawi sa Pag-aaral ng mga Estudyante sa Unang Taon sa Kolehiyo ng Edukasyon

Jacinto, Aileen Nicole Magsayo, Michelle Love Pombo, Charisse

Ipinasa kay: Prof. Josefina Magno

Kabanata I Ang Suliranin at ang Kaligiran Nito

Panimula

Simula elementarya hanggang kolehiyo hindi maiiwasan ang pag-aaral para sa susunod na aralin o bilang paghahanda para sa periodical tests o midterm/final exam. Bilang mag-aaral mayroon tayong iba’t-ibang gawi upang hindi maging mabigat ang magrepaso o magbasa ng mga aralin. Nandiyan ang makinig sa musika habang nagbabasa, maglagay ng mga makukulay na highlighters sa mga salitang importante sa aralin, magre-write ng mga notes at mag-aral kasama ang mga kaibigan. Karamihan sa kanila (mag-aaral) ang nagsasabing epektibo ito upang makintal sa isip ang mga asignaturang kanilang nililimi.

Ngunit batay sa mga pagsasaliksik, ang mga itinuturing na tradisyonal na paraan ng pag-aaral ay hindi nakakatulong sa lubos na pagkatuto ng isang estudyante. Kinakailangan itong baguhin upang maging epektibo ang resulta sa mga grado ng mag-aaral.

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay (a) malaman ang gawi sa pag-aaral ng mga estudyante (b) magbigay ng mga tamang paraan kung sakali mang may mali sa nakagawian nila at (c) matulungan ang mga mag-aaral na pataasin ang kanilang grado sa tulong ng mga rekomendasyon na galing sa mga pagsasaliksik.

Paglalahad ng Suliranin Layunin ng pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan: (a) Anu-ano ang mga kalimitang ginagawa ng mga mag-aaral habang sila ay nag-aaral? (b) Tuwing kailan sila nag-aaral ng mga aralin? (c) Saan sila komportableng mag-aral? (d) Paano sila naghahanda para sa mga yunit test/midterm/finals? (e) Epektibo ba ang paraan na kanilang ginagawa? (f) Paano makakatulong ang pag-aaral na ito sa mga kinauukulan?

Kahalagahan ng Pag-aaral Sa mga mag-aaral: * maiwawasto ang mga nakasanayang gawi sa pag-aaral * makatutulong ito upang maitaas ang kanilang grado sa mga asignatura * malalaman ang mga tama at epektibong paraan ng pag-aaral at magamit ito sa sarili nilang ikauunlad * malalaman ng mga mag-aaral ang mga gabay upang mabawasan ang “pressure” na kanilang nararamdaan tuwing nag-aaral

Sa mga magulang: * malalaman ang mga bagay na makakatulong at makabubuti sa pag-aaral ng kanilang anak * maibibigay ang kaukulang suporta na kailangan ng kanilang anak sa pag-aaral * mapatnubayan ang anak sa mga tamang gawi sa pag-aaral

Sa mga guro: * maunawaan at maitama ang mga maling nakagawian ng mga estudyante * mabigyan sila ng mga “ tips” upang mas maging epektibo pa ang pag-aara nila

Saklaw at Limitasyon Ang pag-aaral na ito ay mananatili sa sumusunod na saklaw at limitasyon. Una, tatlumpung estudyante sa unang taon sa Kolehiyo ng Edukasyon ang bibigyan ng sarbey form. Pangalawa, sila ay saklaw ng ikalawang semestre ng taong panuruan 2013-2014.

Batayang Teoretikal Sa pananaliksik ng University of Wisconsin-Madison, napag-alaman nila na karamihan sa mga popular at kadalasang ginagawa ng mga estudyante sa pag-aaral ay hindi nakatutulong upang matutunan nila ng mabuti ang kanilang mga aralin.

Ayon sa mga lathalain na isinulat nina Fleming, Rangnekar, Galeazzi at Turner ang mga maling gawi sa pag-aaral na madalas na ginagawa ng mga estudyante ay ang pagha-highlight ng mga salita sa kanilang libro na magdudulot na matuon ang atensyon sa mga individual facts kaysa sa makabuo ng mga koneksyon sa mga detalye at gumawa ng inferences; isa na rin ang pagpupuyat o ang pago- all nighter magawa lamang ang mga assignment/project na kinabukasan na ang deadline o ang pagre-review para sa nalalapit na eksamen. Nagbubunga lamang ito ng pagkahapo sa umaga at mahihirapan ang utak na alalahaning muli ang mga araling pinag-aralan. Kabilang na rin dito ang pakikinig sa musika habang nag-aaral. Ayon sa mga bagong pananaliksik ang musika ay maaaring makasira sa cognitive abilities at makahadlang sa pagkakabisa dahil sa pabagu-bagong salita at mga tempo sa kantang pinakikinggan. At ang panghuli ay ang paggamit ng social media habang nag-aaral. Hindi ito nakabubuti sapagkat nahahati ang atensyon ng isang mag-aaral na magdudulot ng kaunting pagkaunawa sa mga aralin na nirerepaso o sa takda na ginagawa.

Sinang-ayunan naman ni Emma (2014) sa kanyang isinulat sa Global Post na hindi nakakatulong ang social media sa pag-aaral. Ayon sa kanya ang paggamit ng Facebook, Twitter at iba pa ay nakahahadlang sa tagumpay ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay nagdudulot upang mawala ang pokus at oras na dapat ay ginugugol ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral.

Sa maling gawi na nailahad, may mga paraan naman na ibinigay si Rangnekar (2014) upang maisaayos ito. Isa na nga rito ang mag-aral sa tahimik na lugar katulad ng silid-aklatan upang malayo sa mga distractions na maaaring makasira ng konsentrasyon sa pag-aaral. Ganoon rin ang binigay na paraan ni Turner (2014) sa kanyang lathalain sa Seattle PI.

Ngunit sa isinulat ni Scocca (2010) sa Slate mas mainam pa rin na mag-aral sa lugar na may kaunting ingay. Ayon sa New York Times, nagsagawa ang mga psychologists noong 1978 ng eksperimento na may layuning malaman kung saang lugar mas natututo ang mga mag-aaral. Napag-alaman nila na sa mga estudyante sa kolehiyo na pinag-aralan ang 40 na vocabulary words mas marami ang nakaalala ng mga salita sa nag-aral sa silid na may kaunting ingay kaysa sa lugar na tahimik.

Ang pinakamahalaga pa rin ayon kay Rangnekar (2013) ay malaman ng mag-aaral ang paraan ng pag-aaral na para sa kanila ay epektibo at makakapagbibigay ng magandang resulta. Kailangan lamang na magkaroon ng organisasyon at schedule para maging matagumpay ang alinmang study habits na ginagawa. Mga Hinuha: * Marami sa mga mag-aaral ang ginagawa ang mga maling gawi sa pag-aaral. * Madalas nila itong gawin hanggang sa nakagawian na nila. * Hindi nila inaasahan na ang kanilang nakagawian ay hindi nakakatulong sa pagtaas ng kanilang mga marka.

Definisyon ng mga Terminolohiya

* Study habits – mga gawi sa pag-aaral

* Goals – mga bagay na nais makamit sa loob ng maikli o mahabang panahon

* Procrastination – pagsasaisantabi ng mga bagay na dapat gawin e.g., pag-aaral

* All- nighter – mga taong nagpupuyat mag-aral ng mga leksyon

* Cramming – ang pagmamadaling pagtapos ng mga gawain

* Outline – pagbabalangkas ng aralin

* Highlighter – instumento sa pagmamarka na may matitingkad na kulay; ginagamit upang markahan ang mga importanteng salita sa teksto

* Study Buddies – mga kaibigan na kasama ng isang estudyante sa pag-aaral…...

Similar Documents

Free Essay

Isang Paghahambing Na Pag-Aaral Sa Epekto Ng Paninirahan Sa Dormitoryo at Sa Sariling Tahanan Ng Mga Mag-Aaral Sa Unang Taon Ng Unibersidad Ng Manila Sentral Sa Kursong Parmasya

...pagiging kolehiyo ay hindi madaling buhay, ito ay nangangailingan ng pagsusumikap, determinasyon, at pakikisama bago malampasan. Kalimitan, sa layo ng tirahan ay napipilitan o di kaya’y gustong manirahan sa boarding house o sa mga dormitoryo. Ayon sa isang pag-aarral sa Colorado College, USA nina de Araujo at Murray noong taong 2010, merong sapat at magandang dahilan ang pagtira sa isang dormitory, maliban sa hindi problema ang mga gawaing pambahay, ito daw ay pwedeng magkaroon ng magandang epektong pang-akademiko sa isang estudyante. Inilahad naman ni Thompson et al (1993) karamihan sa mga naninirahang mga mag-aaaral sa unang taon sa kolehyo na nakatira sa mga dormitoryo ang nakakapagtapos sa kolehiyo. Halos lahat ng mga pag-aaral kabilang ang mga nabanggit ay nagsasabing merong magandang epekto pang-akademiko ang pagtira sa ganitong pamayanan. Subalit, hindi nito mabubura ang katotohanang mahirap at maraming pagsubok ang kakaharapin ng isang estudyanteng naninirahan malayo sa kanilang pamilya lalo na kung unang beses niya itong gagawin. Ayon kay Joshua Huffman (2010), maaring magdulot ng mga masamang epekto ang pag-dodormitoryo. Inilahad niya na bagamat maraming pwedeng matutunan ang isang mag-aaral sa paninirahan sa ganitong pamayanan ay hindi maiiwasan ang laki ng gastos na kakaharapin nito at hindi rin sila nalalayo sa peligro lalong lalo na kung ito ay nasa labas ng unibersidad. Maaring matuto ng mga masasamang bisyo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga......

Words: 836 - Pages: 4

Premium Essay

Social Networking: Epekto Sa Komunikasyon Sa Pananaw Ng Mag-Aaral Sa Ikatlong Taon Sa Kolehiyo Ng Komunikasyon Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas Taong Aralan 2011-2012

...EPEKTO SA KOMUNIKASYON SA PANANAW NG MAG-AARAL SA IKATLONG TAON SA KOLEHIYO NG KOMUNIKASYON NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS TAONG ARALAN 2011-2012 Bilang Pinal na kahingian sa Asignaturang Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (FILI 2023) Ang mga Mananaliksik De Jesus, Von Denise B. Guevara, Risheill D. Hife, Eliene M. Latigar, Dianne M. Losaria, Jonathan L. Lumanta, Koryn M. Mendoza, Shekinah Marie, D.C. Miranda, Junel N. Velasco, Princess Ivy M. PEBRERO 2012 KABANATA 1 Ang Suliranin at Kaligiran ng Kasaysayan PANIMULA Ang tao, mula pa noong una, ay may sistema o kaayusan na sa mga bagay-bagay. Ang tao ay isang espesyal na nilalang sapagkat sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa mundo. Tanging ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip at i-uri ang tama sa mali, makaintindi, makaunawa at marami pang iba. Isa sa mga salik upang magkaintindihan o magkaunawaan ang bawat tao ay ang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng tinatawag na wika. Ayon sa wikipedia, ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa isang tiyak na sistema ng mga simbolo, isang payak na paliwanag. Ilan sa mga iskolar at matatalinong tao ang nagbigay pa ng konkretong pagpapakahulugan sa wika at sa komunikasyon. Ilan sa kanila ay sina Archibald Hill, Henry Gleason, Sapir, Aristotle, Alcomtiser, Reynaldo Cruz, at marami pang iba. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay isang anyo ng simbolikong pantao na binubuo ng mga......

Words: 10737 - Pages: 43

Free Essay

Epekto Ng Social Networking Sa Mga Piling Mag-Aaral Ng Bsis-1a Taong Aralan 2010-

...Epekto ng Social Networking sa mga Piling Mag-aaral ng BSIS-1A Taong Aralan 2010-2011 ng University of Caloocan City Pangkat VI: Alcera, Igie Ralph T. Anselmo, Marnie Nadyne L. Azcarraga, Jerson E. Bebat, Gerlie BSIS - 1A Dr. Carmelita Alejo Talaan ng Nilalaman Kabanata 1 --------------------------------------------------------------- 4 Panimula ----------------------------------------------------------- 4 Sanligang Kasaysayan -------------------------------------------- 4 Balangkas Teoretikal --------------------------------------------- 8 Balangkas Konseptwal -------------------------------------------- 9 Paglalahad ng Suliranin ------------------------------------------- 10 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral ------------------------------ 10 Katuturan ng talakayan ------------------------------------------- 11 Kabanata 2 ----------------------------------------------------------------- 13 Banyagang Literatura --------------------------------------------- 13 Lokal na Literatura ------------------------------------------------ 14 Banyagang pag-aaral ---------------------------------------------- 17 Lokal na Pag-aaral ------------------------------------------------- 18 Kabanata 3 ------------------------------------------------------------- 25 Pamaraang ginamit --------------------------------------------- 25 Paraan ng pagpili ng respondente ---------------------------- 25 Deskripsyon ng mga respondent ------------------------------......

Words: 6528 - Pages: 27

Free Essay

Suliranin Ng Mga Mag-Aaral Hingil Sa Pagkakaroon Ng Mga Mababang Marka Sa Kanilang Akademiko

...ANG SULIRANIN AT MGA KAUGNAY NA LITERATURA Kaligiran ng Pag-aaral Ang kaalaman tungkol sa iba’t-ibang bagay, personalidad, at kaganapan, sa ating kapaligiran ay mahalaga. Kahit na ang impormasyon ay tumatalakay sa isang simpleng bagay.Mahalagang alam natin ang kaganapan sa ating paligid , mula sa libro,dyaryo,radyo,telebisyon at pananaliksik sa mga bagay ,nakakuha tayo ng impormasyon . Ang sulating pananaliksik, ay isinasagawa upang bigyang patunay at palawakin ang isang napiling paksa. Sa ganitong paraan ay mas naliliwanagan ang kaisipan ng isang mambabasa hingil sa paksang nabasa . Makatutulong din ito upang bigyang linaw at itama ang mga malingsabi-sabi tungkolsa paksa na ito. Ang sulating pananaliksik na ginawa namin ay may layuning bigyan ng kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga suliranin ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante. Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na,“Mga suliranin ng mga Estudyante hinggil sa pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko,”  Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga impormasyong nakalap naming sa sarbey na aming ginawa.Bakit karamihan sa mga mga estudyante ang bumabagsak sa mga major subjects nila?Anu-ano ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Ang mga kasagutan sa mga tanong ay kalathala sa sulating ito. Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Tinalakay sa bahaging ito ang...

Words: 1129 - Pages: 5

Free Essay

Epekto Ng Ecotourism Sa Mga Estudyante

...EPEKTO NG ECOTOURISM SA MGA ESTUDYANTE Bilang Bahagi ng Pangangailangan sa Asignaturang Filipino 122 Etang, Mariene Ale Kate Panes, Jacqueline Cabrera, Jonalyn Ika Siyam ng Disyembre, Taong 2013 PANIMULA Ecotourism ay isang anyo ng turismo na kinasasangkutan ng pagbisita sa babasagin, malinis , at medyo hindi nababahalang natural na mga lugar , inilaan bilang isang mababang - epekto at madalas maliit na sukat kahalili sa masang (standard commercial) turismo . Ang layunin nito ay maaaring upang turuan ang mga biyahero, upang magbigay ng mga pondo para sa ekolohiya konserbasyon, upang direkta makinabang ang pagpapaunlad ng ekonomiya at pampulitikang empowerment ng mga lokal na komunidad, o upang pagyamanin paggalang sa ibang kultura at para sa mga pantao. Dahil noong 1980’s Ecotourism ay itinuturing na isang kritikal na pagpupunyagi ng isang environmentalist, kaya ang hinaharap na henerasyon ay maaaring makaranas ng mga destinasyon ng relatibong hindi nagalaw sa pamamagitan ng tao interbensyon. Maraming mga unibersidad na pangprograma ang gumamit sa deskripsyong ito bilang definasyon ng pagtatrabaho ng isang Ecotourism. Ang layunin ng Ecotourism ay upang hikayatin ang mga turista sa mababang epekto, at lokal na nakatuon sa kapaligiran upang mapanatili ang ating species at habitats lalo na sa kakulangan sa pag-unlad ng isang rehiyon. Habang ang ilang mga Ecotourism na mga proyekto, kabilang ang ilang natagpuan sa Estados Unidos, ay maaaring......

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral

...Pangalan: Petsa: Kurso/Taon: 1. Nakakaapekto ba ang teknolohiya sa kalusugan? Oo Hindi 2. Importante nga ba ang teknolohiya sa ating pamumuhay? Oo Hindi 3. Maraming nagsasabi na maraming mga bagay ang magandang makita sa teknolohiya lalo na sa “internet”, ngunit lahat ba ito maganda at nakakabuti? Oo Hindi 4. Ang cellphone, ito ay nakakatulong sa pakikipag-komunikasyon sa ibang tao ngunit ang cellphone din ba ay may masamang dulot sa ating kalusugan? Oo Hindi 5. Ano ba ang masamang dulot ng teknolohiya? Nakakasira ng pag-aaral at buhay. Nagbibigay aliw sa buhay. Lahat ng nabanggit. 6. Sa larangan ng kalakalan, malaki ba ang naitutulong dito sa mga trabahante o lalo itong nakakasama? Nakakatulong ito dahil mas pinabilis nito ang mga trabaho. Nakakasama ito sa mga trabahante dahil pinapalitan na sila ng mga “robots” o “machine”. Pareho lang itong nakakatulong at nakakasama sa mga trabahante. 7. Sa transportasyon naman, ito ba ay nakakabuti sa mga tao o ito ba ay nagdudulot ng masamang epekto lalong-lalo na sa kalusugan? Nakakabuti ito dahil mas mabilis ang pagpunta ng mga tao sa kanilang nais na destinasyon. Nakakasama ito dahil nagiging tamad ang mga taong lumakad. Lahat ng nabanggit. 8. Ang teknolohiya ay ginagamit para lamang mapabilis ang mga gawain natin ngunit ito ay inaabuso ng iba. Sumasang-ayon ka ba......

Words: 622 - Pages: 3

Free Essay

Ang Pananaw Ng Mga Mag-Aaral Ng Computer Science Sa Usapaing Pagsasalin Ng Mga Aklat Tungkol Sa Computer Science Sa Wikang Filipino

...Unibersidad ng Pilipinas Sta Mesa Manila Ang Pananaw ng mga mag-aaral ng Computer Science sa usapaing pagsasalin ng mga aklat tungkol sa Computer Science sa Wikang Filipino Florentino, Wesley Jamandron, Dana Pantojan, Patreesza Puyat, Kate Belga, Alexis Castillo, Xena Cruz, Thessa Amor Ayaay, Arjel Magturo, Tristan BSCS 1-1D Prof. Jomar Adaya Feb 19 2013 Kabanata 1: Ang Suliranin at Kaligirang Pangkasaysayan. Panimula Ang wika ay isang makapangyarihang bagay dahil may kakayanan itong makabuo o makawasak. At kung ang mga estudyante ay may panahong mapag-aralan ang nasabing wika ay magkakaroon din sila ng kapangyarihan. Sa mga taon na tayo ay nag-aaral ng wika sa mga paaralan. May dalawang klaseng wika tayong natutunan at ito ay ang Wikang Ingles at ang Wikang Filipino. At sa henerasyon ngayon na ang pagbabago ay wala na kasing bilis, nagkakaroon na ng konsepto ang mga Pilipino sa pagkaprestihiyoso sa pag-gamit ng Wikang Ingles lalo na sa agham at teknolohiya at unti-unti na itong mas nagiging dominante sa pag-gamit kaysa sa sariling wikang. Ngunit, kahit ang Wikang Ingles ay sopistikado, siyentipiko, at intelektuwal ay hindi parin ito matitibag ang wikang pinagmulan sa paraan na ito ay ipinapatibay ng ating konstitusyon at iba pang batas. At ang pag-aaral na isasagawa ay ipapakita hindi lamang na bibigyang halaga ang sariling wika ay kundi bibigyang rin nang importansya ang paraan ng pagsasaling sa Wikang Filipino. Sa gagawing pag-aaral ay dito......

Words: 1163 - Pages: 5

Free Essay

Persepsyon Ng Mga Piling Mag-Aaral Sa Angeles University Foundation Hinggil Sa Ikatlong Kasarian

... 2013-2014 PERSEPSYON NG MGA PILING MAG-AARAL SA ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION HINGGIL SA IKATLONG KASARIAN __________ IsangPapelPananaliksik Iniharapsamgaguro ng Fil02 __________ IsangBahagi ng mgaGawaingKailangan Sa Pagpasasa Fil02 _________ nila: Arrozal, Mikee B. Carlos, Carla Mae F. Cortez, Donna Fe Guinto, Nickey Y. Gutierrez, Shiela Mae Magbag, Sarah Manalang, Daryll C. Tallorin, Justine Marie V. DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang isang bahagi ng kailangan sa asignaturang Filipino 02a, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “PERSEPSYON NG MGA PILING MAG-AARAL SA ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION HINGGIL SA IKATLONG KASARIAN” ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa seksyong BS PSY ng Angeles University Foundation, S.Y. 2013-2014, ika-unang pangkat at itinagubilin sa guro para sa kaukulang PASALITANG EKSAMINASYON. Mga Mananaliksik, Arrozal, Mikee B. Carlos, Carla Mae F. Cortez, Donna Fe Guinto, Nickey Y. Gutierrez, Shiela Mae Magbag, Sarah Manalang, Daryll C. Tallorin, Justine Marie V. Mrs. Mary Grace S. Razon Guro March 12, 2014 Petsa PASASALAMAT Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naging susi upang maikasatuparan ang pananaliksik na ito. Sa mga respondyente na nagbigay ng kanilang oras at malugod na sinagutan ang sarbey kwestyoner na inihanda ng mga mananaliksik na nagbigay ng mga datos na kailangan sa pananaliksik na......

Words: 17158 - Pages: 69

Free Essay

Salik Na Nakakaapekto Sa Pag-Aaral Ng Algebra

...Kaligiran sa pananaliksik…………………………………………………..3 Paglalahad ng suliranin Hinuha Kahalagahan ng pag-aaral Katuturan ng mga katawagang ginagamit Kabanata 2 Kaugnay na literature Pangmagaa Kabanata 1 Panimula Ayon sa mga departamento sa edukasyon tulad ng Commission on Higher Education o CHED at Department of Education o DepEdang Algebra daw ay dapat isali sa kurrikula ng mga magaaral na pumapasok sa mga unibersidad, colegio o mga institute. Sa kadahilanan na ito raw ay makakatulong sa mga magaaral. Ngunit ano nga ba ang asignaturang ito? Algebra ay ang pag-aaral ng mga numero, dami, mga relasyon at istrakturasangay ng matematika. Ang Algebra pangkalahatan ay itinuro sa mga colegio,na nagpapakilala sa Algebra pangunahing ideya: Kapag aming pag-aralan figure para sa karagdagan o pagpaparami kung ano ang mangyayari kapag, at upang maunawaan ang mga konsepto at kung paano lumikha ng isang variable polynomials at makita ang kanilang mga Roots. Algebra bagay ng pag-aaral ay hindi lamang isang numero, ngunit ng iba't-ibang mga istraktura abstraction. Bilang halimbawa, ang hanay ng mga integer na may karagdagan, pag paparami ng order at kaugnayan ay isang hanay ng mga algebraic istraktura. Sa ang lamang namin ay interesado sa isang iba't ibang mga relasyon at mga katangian, at parasa "ang bilang mismo ay kung ano" ang problemang ito ay hindi mahalaga. Mga karaniwang uri ng mga algebraic istraktura ng mgagrupo, singsing, field, magkaroon ng amag,......

Words: 4029 - Pages: 17

Free Essay

Suliranin Ng Mga Working Student Sa Amaer: Isang Pag-Aaral

...Pangkasaysayan Ang mga working student sa AMA East Rizal ay ilan lang sa mga nagsasakripisyo ng kanilang oras at katawan upang matupad ang hangarin na makapagtapos at maging matagumpay. Sa dinami-dami ng mga sikat at malalaking unibersidad sa Kalakhang Maynila, bakit sa AMA nila napiling mag-aaral? Ayon sa isang respondente na aming nakapanayam, ang AMA ay ang nangunguna sa lahat pagdating sa kursong Information Technology na ayon din sa kanya ay in-demand sa ating bansa ngayon. Makabago daw ang pasilidad at teknolihiyang ginagamit sa nasabing unbersidad na hindi makikita sa iba. Ngunit paano niya nasabing nangunguna ang AMA pagdating sa kursong nabanggit? Ang AMA Computer University na kilala din dati bilang AMA Computer College (AMACC) at AMA Technological School (AMATS), ay itinatag ni Dr. Amable R. Aguiluz V. Ipinangalan niya ang unibersidad na ito sa initials ng kanyang ama na si Amable Mendoza Aguiluz. Nakita ni Dr. Aguiluz Sr. ang demand para sa mga fully trained computer professionals ng ating bansa. Ngunit, walang institusyon ang may gustong magtayo ng kolehiyong nagbibigay ng computer education. Ngayon, nabigyang buhay na ang kanyang bisyon sa pamamagitan ng kanyang anak. Itinayo niya ang AMA Institute of Computer na binansagang kauna-unahang computer school sa Pilipinas na binuksan sa Shaw Boulevard noong Oktubre 20, 1980. Kinikilala din ang AMA bilang isa sa pinakamagaling na unibersidad pagdating sa kursong Information Technology na ngayon ay nagdagdagan pa......

Words: 2497 - Pages: 10

Free Essay

Epekto Ng Social Networking Sa Ating Ekonomiya: Isang Pag-Aaral

...Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya: Isang Pag-aaral Kabanata I: Suliranin at Kaligiran 1 Panimula: Sa kasalukuyang panahon ay wala ng imposible. Ang lahat ay abot kamay na lamang sa mura at mabilis na paraan. Sa isangpindot lang ay maaari nang maabot ang iba’t-ibang panig ng mundo sa pinakamalapit o pinakamalayo man ng dahil sa social networking. Tunay na nagiging napakatalino na ng tao, sana ay huwag siyang makalimot na sa lahat ng ito ay manguna pa rin angpagkilala sa Dakilang Lumikha ng lahat. Ang Social Networking aymaraming naidudulot na kabutihan subalit maaari ring magdulot ngkasamaan kung pagmamalabisan. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, unti-unti na ring napadali ang paraan ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan at nakilala ang pagkakaroon ng internet. Ang internet o sapot-ugnayan ay isa sa pinakapopular na naimbento sa kasalukuyangpanahon na naglalayong pagaanin ang pamumuhay ng tao at mas palawigin pa angkomunikasyon. Ito ay isang global computer network kung saan mapagkukuhanan nghalos lahat ng 2 impormasyong kailangan ng tao nang walang kahirap-hirap. Ang pagkilala ng tao sa internet ay hindi na maiiwasan at maikukubli. Ayon sa mga sarbey na isinagawa sa New Zealand, halos 49% ng populasyon ang gumagamit ng internet para sa pampersonal na gamit nang hindi bababa sa isang araw. Sapananaliksik naman na isinagawa ng National Geographic Society (2000), nabatid nilana ang e-mail ang isa sa naging pangunahing dahilan ng paggamit......

Words: 2268 - Pages: 10

Free Essay

Ang Pag-Angkop Ng Mga Mag-Aaral Sa Kolehiyo

...Introduksyon Sinasabi ng marami na ang buhay kolehiyo ay isang bagong kabanata ng buhay ng isang indibidwal. Ito ay isang parte ng ating buhay na kung saan ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga nagtapos na ng haiskul na pumili ng kanilang patutunguhan sa hinaharap. Ang buhay kolehiyo ay isa ring pagkakataon para masubukan ang mga iba’t ibang kurso na gusto nilang makuha para sa tanang buhay nila. Ang unang araw sa kolehiyo ay ang katapusan din ng mga araw sa haiskul; isa itong panibagong simula para sa mga estudyante. Sa pangkaraniwan, ang mga estudyante ay nagmumuni-muni at nagtataka kung ano ba talaga ang buhay sa kolehiyo (Al-khatib, et al 2012). Sinisimulan ng mga estudyante na kalimutan ang nakaraan at magbigay pokus sa kung ano man ang darating sa hinaharap (Health Center, 2014). Isang bagay na inaasam rin nila ay ang kalayaan na kanilang makakamtan sa pag-apak sa kolehiyo. Kanilang pinapangarap na hindi na muli marinig ang mga walang-katapusan na reklamo at sermon ng kanilang mga magulang. Ang mga estudyante na may ganitong pag-iisip ay pangkaraniwan na may kakayahan na gumawa ng kanilang mga sariling desisyon at ng mga plano na kung saan ay isa ito sa mga pinakalubos na pakiramdam nila simula ng kanilang pagtatapos sa haiskul. Pagpasok ng kolehiyo, nagbabago ang buhay nila mula sa pagiging nakasalalay sa kanilang mga magulang sa pagiging isang independiyenteng tao. Marami sakanila ay lilipat mula sa kanilang maluluwag na bahay sa probinsiya sa isa sa mga masisikip......

Words: 758 - Pages: 4

Free Essay

Epekto Ng Paghihiwalay Ng Magulang Sa Pag-Aaral Ng Mga Piling Estudyante Ng Plm

...dapat nating pag-usapan lalo na at hindi lang ang dalawang nagsasama ang naaapektuhan sa isyung ito kundi pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa Office of the Solicitor General, 28 mag-asawa ang nagddeklara ng annulment kada araw mula noong 2012 at 10,528 na annulment cases ang naihain sa OSG base sa datos ng gobyerno na nakuha ng GMA News noong April 4, 2013 at tumataas pa ito taon-taon. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong na malaman ang epekto ng annulment sa mga piling estudyante ng PLM sa kanilang pag-aaral. Nais ding ipahiwatig ng pag-aaral na ito kung ano nga ba ang mga solusyon sa mga epektong ito at kung may mabuti at hindi mabuting naidudulot ang annulment ng mga magulang sa buhay ng isang estudyante. Sa pananaliksik na ito ay nawa’y mabigyan nito ng kasagutan ang mga tanong na namumutawi sa ating mga isipan. Suliranin ng pag-aaral: • Ano-anu ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng annulment? • Annulment ba talaga ang sagot sa mga magulang na hindi nagkakasundo? • Paano maiiwasang mapunta ang hindi pagkakasundo ng magulang sa annulment? • Ano ang epekto nito sa isang mag aaral sa PLM? • Nakakabuti o nakasasama ba ang epekto ng annulment sa mga anak na nag-aaral? • Sa paanong paraan o ano-anung pamamaraan ang dapat gawin ng mga mag aaral sa PLM kapag dumaranas ng ganitong sitwasyon? • Gaano ba kahalaga ang kumpletong pamilya sa isang mag aaral sa PLM? Layunin ng pag-aaral: Halos taon taon......

Words: 720 - Pages: 3

Free Essay

Pananaw Ng Mga Piling Mag-Aaral Sa Ikaapat Na Baitang Ng Sekondarya Ng Colegio de San Juan de Letran Calamba Sa Pagpili Nang Nais Na Kurso Sa Kolehiyo

...Pananaw ng mga piling mag-aaral sa ikaapat na baitang ng sekondarya ng Colegio de San Juan de Letran Calamba sa pagpili nang nais na kurso sa kolehiyo KABANATA 1 Sanligan ng Pag-aaral Panimula Ang edukasyon ay importante sa bawat isa sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat tao. Ito ang ating sandata upang magkaroon ng maganda at simple na pamumuhay. Ang edukasyon bilang isang propesyon ay sinasabing pagpasok din sa isang bokasyon ng pag-aalay ng iyong sarili upang hubugin ang kaalaman at asal ng mga mag-aaral na siyang pag-asa ng ating bansa. Malaki ang ginagampanang papel ng kolehiyo sa buhay at kinabuksan ng estudyante. Isa sa mga pinakamahirap na desisyon na gagawin ng isang estudyante na magtatapos sa sekondarya ay ang pagpili sa kung anong kurso ang nais niyang tahakin o kunin sa kolehiyo sapagkta ito ang magiging kaakibat ng indibidwal sa kanyang panghinaharap na pamumuhay. Sa artikulo nina Rodman Webb at Robert Sherman (1989), kanilang binahagi na ang salitang career ay maaaring tumukoy sa isang linya ng trabaho o kurso ng propesyunal na buhay ng isang indibidwal. Ang dalawang kahulugan ng salitang ito ay nagpaintindi sa atin na ang karerang tatahakin o kukunin ay kailangang pinag-isipan ng mabuti. Sa pahayag ni Abeliade (1995), kanyang inisaad na ang pinansyal na kasiguraduhan ay isang mahalagang salik sa pagpili ng kurso. Hindi rin alintana ang malaking ginagampanan sa pagdedesisyon ng mga taong nakapaligid sa mga magsisipagtapos ng......

Words: 1275 - Pages: 6

Free Essay

Isang Pag-Aaral Tunkol Sa Mga Kabataang Sangkot Sa Maagang Pagbubuntis

...TALAAN NG NILALAMAN PAMAGAT NG PAHINA TALAAN NG NILALAMAN TSAPTER I. INTRODUKSYON Kaligiran ng Pagaaral 1 Paglalahad ng Layunin 2 Metodolohiya 2 Kahalagahan ng Pag-aaral 3 Saklaw at Limitasyon 3 Depinisyon ng Termino 4 II. DISKUSYON Layunin Blg 01. Mabatid ang dami ng kabataang 5 nasasangkot sa maagang pagbubuntis sa kasalukuyan at sa nakalipas na mga taon sa Pilipinas. Layunin Blg 02. Alamin ang dahilan o sanhi ng 6 maagang pagbubuntis. Layunin Blg 03. 8 Layunin Blg 04. 11 III. BUOD, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Buod Konklusyon Rekomendasyon TALAAN NG NILALAMAN PAMAGAT NG PAHINA TALAAN NG NILALAMAN TSAPTER I. INTRODUKSYON Kaligiran ng Pagaaral ...

Words: 4379 - Pages: 18