Free Essay

Marketing Plan

In: Business and Management

Submitted By maci333
Words 708
Pages 3
Identiteti i tanishem dhe i ardhshem per qytetin e Prishtines
Jemi duke bere nje studim per nje projekt lidhur me zhvillimin dhe menaxhimin e Identitetit te koorporatave. Do te ishim mirenjohes nese do te merrni pjese ne kete pyetesor. Qellimi i ketij pyetesori eshte te shprehni mendimet tuaja lidhur me Identitetin e tanishem dhe te jepni rekomandime per nje identitet te ri per qytetin e Prishtines.
Ju faleminderit per kohen tuaj!
Pjesa 1. 1. Gjinija juaj: M__________________

2. Mosha : _21___

3. Edukimi: (shkolla e mesme, univerziteti, pasuniverzitar, te tjera)
Shkolla e mesme__________________________________________ 4. Kombesia : _____Shqiptar___________________ 5. Vendbanimi aktual : _________Selanik_______

Pjesa 2.
Identiteti aktual i Prishtines. 1. Ju lutem pershkruani me 5 fjale qfare ju bie ndermend kur mendoni per qytetin e Prishtines?

Shoqeria, Jeta e nates, Dinamika ditore, Jeta Studentore, Rruget e sterngarkuara 2. Aktualisht per cfare njihet apo karakterizohet qyteti i Prishtines ?
Prishtina njihet per jeten e nates per ndejat, si dhe njihet si qytet universitar pasi qe shumica e studentave nga mbare Kosova studiojne ne Prishtine. Po ashtu Prishtina njihet si qytet ku njeriu mund te krijoje karrier dhe te punoj. 3. A mendoni se identiteti aktual i Prishtines pasqyron pasurite e qytetit (cilesite positive)?
Identiteti aktual i prishtines nuk i vie afer potencialit te cilin prishtina e ka. Me nje numer aq te madh te popullsise e sidomos te asaj rinore prishtina duhej te kishte nje identitet edhe me te forte dhe te sherbente si shembull per qytet tjera. Mirepo investimet e vogla si dhe infrastruktura e dobet dhe gjendja ekonomike jo e mire kane bere qe ky qytet te ngece ne zhvillimin e tij.
__________________________________________________________________________________
4. Si ka vijuar qyteti i Prishtines gjate dy dekadave te fundit?
_Prishtina ne dy dekadat e fundit mund te ndahet si Prishtina e paraluftes qytet ne te cilen u organizuan dhe u mbajten protestat me te medha mbare shqiptare te cilat ishin fillim i nje ndarje nga ish Yugosllavia. Nje prishtine e vjeter ne te cilen shteti Yugosllav i cili kishte probleme ekonomike nuk investonte thuaja fare si dhe popullsia e tij po migronte jasht vendit. Ndersa Prishtina e pasluftes filloi ta merrte formen e nje kryeqyteti te zhvilluar me ndertime e me zhvillimin e edukimin e popullates hapjen e bizneseve te reja.

Ju lutem pergjigjuni pyetjeve ne vijim duke perdorur opcionet e meposhtme: Ju lutem ta rethoni me ngjyre te kuqe pergjigjen tuaj dhe shpjegoni arsyjen tuaj? * Prishtina paraqet nje mjedis te mire per zhvillimin e biznesit?

* Aspak nuk pajtohem (Arsyja:_____________________________________________________________)

* Nuk pajtohem
(Arsyja:_____________________________________________________________)

* Netural
(Arsyja:_____________________________________________________________)

* Pajtohem
(Arsyja:_____________________________________________________________)

* Pajtohem plotesisht
(Arsyja: Po sepse ka nje pozite gjeografike qendrore ne Kosove ka lidhje te mira me Shkupin dhe Tiranen, ka popullsi te re ne moshe dhe te madhe ne numer, ka potencial per zhvillim te metutjeshem si dhe ka nje popullsi e cila po arrin nivele te larta te edukimit dhe ka motivim per pune.

5. A mendoni se Prishtina eshte nje destinacion terheqes per argetim (Restaurante, Klube, Kazino, Teater, Opera, Koncerte, Festivale, Ekspozita)

* Aspak nuk pajtohem (Arsyja:_____________________________________________________________)

* Nuk pajtohem
(Arsyja:_____________________________________________________________)

* Netural
(Arsyja:_____________________________________________________________)

* Pajtohem
(Arsyja: Pajtohem per shkak te numrit te popullsise si dhe pasi qe eshte kryeqytet por prishtina nuk llogaritet si qender kulturore pasi qe ka qytete te tjera me tradita dhe kultura me te vjetra se prishtina si dhe me mundesi per zhvillimin e turizmit gje qe prishtina nuk e ofron)

* Pajtohem plotesisht
(Arsyja:_____________________________________________________________)

Seksioni 3. Identiteti qe ju rekomandoni per qytetin e Prishtines.

1. Per cfare duhet te njihet Prishtina ( qe aktualisht nuk njihet)?
Prishtina duhet te njihet si metropol si ure lidhese e shume qyteteve dhe bizneseve si qytet i te rinjeve dhe qytet i zbavitjes. 2. Cfare ndjenja dhe mendime duhet te vijne ne mendje kur njerezit jane te ekspozuar ndaj qytetit te Prishtine
Identiteti kombetar duhet te vije ne dukje pasi qe Prishtina ka qene qytet kyq ne te cilin jane marr vendime te shumta. Eshte qyteti ne te cilin shum figura te njohura shqiptare kane lindur dhe jetuar.

3. Ju lutem sugjeroni menyrat me te mira per te promovuar pasurite (kualitetet positive) te Ptishtines?
Prishtines i duhen me shume investime e pastaj do te i duhet promovim me ane te festivaleve, koncerteve dhe organizimeve te tjera

4. Ju lutem shkruani nese keni ndonje koment apo sugjerim lidhur me qytetin e Prishtines ne pergjithesi _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________…...

Similar Documents

Premium Essay

Marketing Plan

...Equipment Manufacturer This marketing plan was developed by: www.Business901.com This sample marketing plan has been made available to users of Marketing Plan Pro® powered by Duct Tape Marketing, marketing planning software published by Palo Alto Software. Names, loc ations and numbers may have been c hanged, and substantial portions of the original plan text may have been omitted to preserve confidentiality and proprietary information. You are welcome to use this plan as a starting point to create your own, but you do not have permission to resell, reproduce, publish, distribute or even c opy this plan as it exists here. Requests for reprints, ac ademic use, and other dissemination of this sample plan should be emailed to the marketing department of Palo Alto Software at marketing@paloalto.com. For product information visit our Website: www.paloalto.com or call: 1-800-229-7526. Copyright © Palo Alto Software, Inc., 2001-2010 All rights reserved. Confidentiality Agreement The undersigned reader ac knowledges that the information provided by _______________ in this marketing plan is confidential; therefore, reader agrees not to disc lose it without the express written permission of _______________. It is ac knowledged by reader that information to be furnished in this marketing plan is in all respec ts confidential in nature, other than information which is in the public domain through other means and that any disc losure or use of same by reader, may......

Words: 2896 - Pages: 12

Premium Essay

Marketing Plan

...Table of Contents I. Executive Summary 2 II. Environmental Analysis 2 A. The Marketing Environment 3 B. Target Markets 4 C. Current Marketing Objectives and Performance 5 III. SWOT Analysis 6 A. Strengths 6 B. Weaknesses 7 C. Opportunities 8 D. Threats 8 E. Matching Strengths to Opportunities/Converting Weaknesses and Threats 9 IV. Marketing Objectives 9 V. Marketing Strategies 10 A. Target Market(s) 10 B. Marketing Mix 11 VI. Marketing Implementation 13 B. Activities, Responsibility, and Timetables for Completion. 14 VII. Evaluation and Control 15 A. Performance Standards and Financial Controls 15 B. Monitoring Procedures 16 Target Corporation Marketing Plan I. Executive Summary Target is an upscale retail store offering trendy, high quality merchandise at discount prices. Their slogan is “Expect More-Pay Less”. Target Corporation operates Target.com, an online, electronic retail store, as well as Super Target, which offers a full line grocery store in addition to the Target retail operation. The company’s other key business include Target Financial Services, which encompass the Target Red and Target Visa card business. Target Corporation, originally called the Dayton Corporation, was formed in 1902 by George Dayton. The company recorded revenues of $59,490 million during the fiscal year ending January 2007. Target Corporation prides itself on its corporate responsibility which includes charitable......

Words: 5538 - Pages: 23

Premium Essay

Marketing Plan

...MINI MARKETING PLAN Introduction Marketing Plans work when they are based on unique, meaningful marketing strategies that focus on the current needs and desires of a target customer. Ten Steps to Marketing Success 1. Finding your niche ----Market Segmentation/Unserved or Underserved customers ----Size, Usage, Benefits, Lifestyles, Occupation, Distribution Channels, Geography, Income, Social Class, Personality, Age, Family size, etc. (Examples-Demographics, Market Surveys, etc.). 2. Becoming better than your competition ----Customers have choices. In order to become better than your competition, you must know the competition. You can respond to a competitive advantage by creating another equally important advantage for your company. ----Visit competition, telephone competition, use telemarketing, get feedback from your salespersons. ---Review RMA, D&B Financial info and other relevant information sources. 3. Develop a strategy ----Focus on creating a marketing strategy and tactics. ----Set marketing objectives and goals. ----Create a strategy to meet these goals. (write a rough marketing plan) 4. Find enough customers ----Advertising, Direct Mail, Mailing lists, trade shows, networking, dealer networks, personal sales calls, etc. 5. Find the right location ----Highly visible location, with sufficient traffic count, if relevant. For retail, who are the other tenants in the center or mall? How close is your closest competitor? What......

Words: 397 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing Plan

...Part 1 Obtain the information about marketing strategies that are currently being considered by your organization. Marketing strategy is a process that can allow an organization to concentrate its resources on the optimal opportunities with the goals of increasing sales and achieving a sustainable competitive advantage. Marketing strategy includes all basic and long-term activities in the field of marketing that deal with the analysis of the strategic initial situation of a company and the formulation, evaluation and selection of market-oriented strategies and therefore contributes to the goals of the company and its marketing objectives. Therefore I would like to discussion current marketing strategies of Starbucks. Starbucks is particularly proud of their commitment to maintaining quality, integrity, and great taste of coffee through the course of its growth, and coupled with that commitment is the high value placed on the employees (partners) worldwide. "We realize our people are the cornerstone of our success, and we know that their ideas, commitment and connection to our customers are truly the essential elements in the Starbucks Experience." Starbucks' value for people goes beyond the employees, however. The relationship between the strength and vitality of the communities and the success of Starbucks is highly valued: investing in communities is not only the right thing to do, it has become part of the tradition of the Starbucks culture, to help produce social,......

Words: 2312 - Pages: 10

Premium Essay

Marketing Plans

...of the paper is to provide an overview of marketing plans. I will do this first by providing the definition of marketing plans. I will discuss how a marketing plan helped make a product or service successful. I will also discuss how decisions in a marketing plan led to failure; I will analyze what was the difference in two examples. Next, I will provide a movie that was considered a box office failure. I will apply what I have learned about the concept of marketing plans, and what could have gone wrong in the studio’s plan with regard to forecasting demand for the project. Let’s begin with sharing my understanding of marketing plans in the roles that it plays. Marketing plans are tools used by managers to guide the process of marketing. Marketing contain strategies and consider many environmental aspects that work together to affect the success of the product or service being marketed. Marketing plan details a company’s marketing effort. It may be laid out for an individual product or for the entire company and all its products. Marketing plans helps establish, coordinate and direct marketing efforts. Marketing plans has different keys to success. Successful marketing requires companies to have capabilities such as understanding customers and competitors, creating customer value and keeping customers. An example of how a marketing plan helped make a product or service successful would be Kellogg’s Special K cereal. The market plan for this company was to target......

Words: 790 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing Plan

...Marketing Plan Guidelines Ok, so this is the real deal – the synthesis of everything you’ve learned this semester. It represents a big chunk of your final grade and will probably teach more than all the chapters and multiple choice exams combined!   1. What is a marketing plan?!?!?   So, the first question is, what the heck is a marketing plan? Here’s a couple of Google definitions I found:   - -          “an integral part of the business plan stating in words and numbers how, where and to whom a business proposes to sell its product and/or services.”   - -          “details of specific tasks worked out by and for a business concerning how market research, product choice and pricing, advertising, promotion and distribution will be done.”   - -          “A Marketing Plan is a written document that details the actions necessary to achieve a specified marketing objective(s). It can be for a product or service, a brand, or a product line. It can cover one year (referred to as an annual marketing plan), or cover up to 5 years.”   Here’s my definition:   - -          “A Marketing Plan describes how you’re gonna get your product in customer’s hands.”   Of course, different projects will require different definitions, but the idea is describe how you’re going to maximize sales, fix image problems, introduce new products, battle competition, or whatever specific problem your firm is facing.   2. What does a marketing plan look......

Words: 999 - Pages: 4

Free Essay

Marketing Plan

...Marketing Plan for Island Air: Ho`olaule`a- A Celebration Marketing Plane Time Frame: 2014-2015 Submitted by Jason Vellen from Vellux Marketing Consulting: To the Board of Directors of Island Air Submitted on: 6/7/2014 * Executive Summary Island Air is a niche player in the interisland market of Hawaii. It has a long history in the market, and its primary revenue source is achieved through selling tickets on its planes that offer transportation among five islands within Hawaii. It currently has a market share of 10% and an average load factor of 54.5% (percent of seats sold on each flight) Its main competitor is Hawaiian Air who has a market share of over 85% and a much higher load factor on their flights (1). Island Air does not have the resources to compete directly with Hawaiian Air for all travelers, rather through effective marketing which is outlined in this plan it will draw away travelers from Hawaiian Air thereby increasing its revenue by approximately 20 million dollars a year, or 30 million during the entirety of the marketing campaign. To achieve this increase in revenue both load factor and market share are going to be increased. The next year is an exciting time for Island Air and presents a great opportunity to implement a marketing plan that will achieve the above revenue growth. Island Air will be receiving brand new highly efficient Bombardier Q-400 planes that will replaced their tired and aging fleet of ATR-72 aircraft. Additionally......

Words: 5372 - Pages: 22

Premium Essay

Marketing Plan

...An assignment On Marketing Plan Submitted by: Submitted to: Date of submission: Table of Contents Executive summary: 5 Introduction: 7 Methodology: 7 Part A- Essay: 7 A.01 Changed perception in marketing plan: 7 A.02 Barriers to marketing plan: 7 Marketing function isolation: 8 Organizational barriers: 8 Demographic factors: 8 Economic factors: 8 Technological factors: 8 Culture: 8 A.03 Techniques for overcoming barriers to marketing plan: 8 Be strategic: 8 Be realistic: 8 Stay focused: 9 Monitor the budgets: 9 Market research: 9 A.04 Importance of marketing plan in the strategic plan: 9 Product: 9 Price: 9 Promotion: 9 Place: 9 A.05 Ethical issues in marketing plan: 10 A.06 Organization responses to ethical issues: 10 Individualistic approach: 10 Communal approach: 10 A.07 Example of consumer’s ethics and the effect on the marketing plan: 11 Part B: Preparing marketing plan 11 B.01 Organizational capability evaluation: 11 Business experience: 11 Business reputation: 11 Company culture: 11 Business environment: 11 B.02 Techniques used in organizational auditing and analyzing external factors: 11 B.03Carried out organizational audit and external factors analysis that affect marketing plan: 12 SWOT analysis of the Toyota Company: 12 PEST analysis for Toyota Company: 13 B.04Marketing plan: 14 Marketing objective: 14 Objectives: 14 Strategy statement market share: 14 Brand awareness:...

Words: 4075 - Pages: 17

Free Essay

Plan 9 Marketing Plan

...Marketing Plan 2nd Progress Report MKT- 402 Industrial Marketing – J Winter 2014 Semester Presented by: Abrar Salim Rafil Zulqarnain Ramsha Khan 28th September 2014 Situational Analysis Internal Analysis Information technology is globally recognized as a vital tool for accelerated ecnonomic growth, efficient governance and human resource developement. Punjab Information Technology Board [PITB] has taken numerous initiatives to deploy swift, effecgtive and innovative IT solutions in Pakistan & has attained massive accomplishments. Plan 9 is an up and running successful project of PITB. Plan 9 is Pakistan's largest tech incubator. Tech incubators are business assistance programs that serve entrepreneurs that deal with technology. Incubators share office space and administrative services but the the core value that they serve is the incubation program to the start up companies. Plan 9 benefits a variety of economic and socioeconomic policy needs, which includes * creating jobs and wealth * Fostering a community's entreprenuerial climate * Technology commercialication * Diversifying local economies * Encouragin women or minority groups Jobs are created as if a team of 5 people successfully incorporate a startup then they would require more workforce and hence more job opportunites would lead to better economic conditions of the country. Plan 9 gives the opportunity to programmers and software developers and other IT......

Words: 1310 - Pages: 6

Premium Essay

Marketing Plan

...creation of a marketing plan for a product of service. You will propose a “fictional” consumer product or service you wish to bring to market. This final project is designed to walk you through such a task. The components of this project will be submitted in six separate milestones spread throughout the modules of the course. These milestones are the initial product idea (Module One), Part One (Module Two), Part Two (Module Four), Part Three (Module Seven), Part Four (Module Eight) and the full marketing plan (Module Nine). Main Elements of Final Product Marketing Plan Elements (Ten Sections) I. Product or Service Description Describe for the reader what it is that you wish to bring to market. If it is a product, describe the product, its functionality, and how it works. If it is a service, describe the service offering so that the reader understands what they would receive. It is suggested that you create a product or service on your own. Please do not attempt to write a marketing plan for Google or Aflac, as that is beyond the purview of this course. Your description should be complete, including: • Where your company is located • The problem your product/service solves – as seen by the target market (not you) – and to which the target market would say, “Yes, that is a problem and no one has solved it”? • The competitive advantages that you offer • The challenges might you face in the marketing of this......

Words: 3406 - Pages: 14

Premium Essay

Marketing Plan

...DEVELOPING A MARKETING PLAN General 1. The purpose of a marketing plan is to determine the current situation a company is facing and then to generate marketing strategies and tactics in response. A quality marketing plan requires a careful analysis and understanding of the firm, its resources, and its customer base. Components of a Marketing Plan 2. Although there can be different formats which can be adopted, but a suggested sequence of marketing plan is as under:- a. Executive Summary b. Current Situation c. SWOT Analysis d. Marketing Objectives e. Target Markets f. Marketing Strategies g. Marketing Tactics h. Implementation i. Evaluation and Control Executive Summary 3. The executive summary appears first on this list of components, however, it is often written last. It summarizes the report for executives to read. It should be one to two pages in length. After an executive reads this section, he or she would have a basic grasp of the entire marketing plan. This should not be a teaser designed to get someone to read the plan. Instead, highlighting the content of the marketing plan should be the intent. Current Situation 4. The current situation involves an analysis of the firm’s internal environment, its external environment, its competitors, and its customers. Before decisions can be made about the future, it is important to assess the current status and situation. 5.......

Words: 3277 - Pages: 14

Premium Essay

Marketing Plan

...new teaching methodology for Principles of Marketing (online). As with many things the first time, there have been problems to correct in order to do it better next time. Thanks to those of you who have contacted me in person or by phone, I have learned a great deal about the stress you have been under without clear instruction or rapid responses. For that, I apologize. It doesn’t undo the stress, but I would if I could. If you are feeling stressed about the course, please don’t hesitate to pick up your phone and call me at (706) 507-8051. My office phone will be forwarded to my mobile, and I’ll answer or call right back during most daylight hours. I am pushing back the last part of the marketing plan deadline to this Saturday night, April 30, so use the knowledge you have built up from your research, and suggest marketing actions that will move the company forward… THE MARKETING PLAN SETTING: Now that you have created the baseline of your product’s financial performance, the next step is to plan the marketing mix that will provide the best return on investment for the company. Will you put money into jazzing up the package, promoting it to your target audience with social media, or creating a contest? It is up to you! Create your suggested action plan, estimate its cost, and you are off and running. LAST DELIVERABLE - FINAL MARKETING PROGRAM: The final marketing plan section specifies how you will use marketing tools to achieve your financial......

Words: 425 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing Plans

...Grade Received - "A-" Marketing plans are tools used by managers to guide the process of marketing. They contain strategies and consider many environmental aspects that work together to affect the success of the product or service being marketed. Marketers must learn to do solid research in support of upcoming projects. The Unit 1 Individual Project is a research paper and should address the following: Provide a quick definition of marketing plans using your text. Include the following: Using an article from the library’s full-text databases, discuss an example of how a marketing plan helped make a product or service successful. On the other hand (using an article from the library’s full-text databases), discuss an example of how decisions in a marketing plan led to failure. Analyze what was different in the 2 examples. Abstract With marketing management, the marketing plan is one of the key factors to the success or failure of any type of product. This paper will define what a market plan is and give examples of how marketing plans has helped make a product or service successful and how they market plan has become a failure. This paper will also provide a quick overview of why some movies are considered a failure and extrapolate what could have gone wrong in the studio's plan with regard to forecasting demand for the project. Marketing Plan Successes and Failures Introduction Planning to market a product and how the plan is written can make or......

Words: 1728 - Pages: 7

Premium Essay

Marketing Plan

...M-X251 Marketing Plan In this paper, Team A will represent the top marketing team for the corporation General Dynamics. They will present a brief overview of General Dynamics, and describe a new product that the company will be selling in the near future. Additionally, Team A will describe the role marketing has played in the success of General Dynamics. After which, the team will present a SWOTT (strengths, weaknesses, opportunities, threats, and trends) analysis on the new product that General Dynamics hopes to sell. In order to properly market this product, research will have to be done in order to develop a marketing strategy for this new product. Team A will explain that research approach as part of this first phase in marketing General Dynamic’s new product. General Dynamics General Dynamics Corporation is a company that has historically built its business on military defense contracts. Tracing their roots back to 1896 building military submarines, they are now the fourth largest defense contractor in the world (Defense Systems Staff, 2011). Headquartered in West Falls Church, Virginia, General Dynamics is a publicly owned corporation currently traded at the NYSE under the ticker symbol GD. Recently developed high profile military products include the Aegis Combat System, advanced submarine technologies, and military grade security for smart phones and tablets (General Dynamics Corporation, 2012). According to their Annual Report filed in 2011,...

Words: 6565 - Pages: 27

Premium Essay

Marketing Plan

...MARKETING PLAN Name: Course Course Code Tutor: School: Date: Table of Contents Executive summary 3 Marketing plan for Pasty Restaurant business 4 Market research 4 Environmental analysis 6 Porter’s five forces 6 PEST analysis 7 SWOT analysis 8 Marketing Mix 10 Pasty Restaurant target marketing 14 Conclusion 15 References 16 Executive summary In any business, whether small or large, a marketing plan is very essential. This plan designs a strategy through which the end goal, profit maximization, is achieved. In this report, the guiding objective analyzing a marketing strategy that incorporates price, product, place, promotion and people as some of the important components of marketing mix. The study also examines how the marketing practices, theories and current practices integrate with marketing mix for successful development of Pasty Restaurant marketing plan. In this marketing plan, every business operation aspect has to be incorporated. Marketing plan is hence developed in such a way that it investigates the customer’s wants and needs in order to ensure that these needs will be satisfied while at the same time ensuring that this business is continuously making profits. In the research and analysis, various activities will be incorporated. These activities will include customer service, sales, publicity, promotions, product development and marketing research analysis....

Words: 3829 - Pages: 16