Free Essay

Management

In: Business and Management

Submitted By hassann
Words 12508
Pages 51
wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ gyw³‡hv×v †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
00029 00033 00046 00103 00108 00147 00172 00188 00200 00228 00253 00259 00268 00280 00356 00417 00457 00473 00477 00529 00573 00618 00700 00730 00780 00795 00800 00586 00873 00912 00917 00980 01019 01039 01133 01156

bvwdmv Rvweb divn wbkvZ Zvivbœyg Lvb mvn‡ev‡Rwib Avwjg (Bkv) Zvmwbqv ûgvqiv Avwdqv L›`Kvi Zvgwgqv †mvnvM †ivRv bymivZ Rvnvb gwiqi Av`xe gvqgybv Lvb ûgvqiv Bmjvg dvBRv Zvmwbg cÖK„wZ bvwRdv Avwgb Avwe`v Rvnvb Zvmwgqvn& RvbœvZ gvwjnv Zvmwbg Aewb dvwinv wRbvwb mviv Rvweb myevBZv †kÖqv bvwdmv Zvev”Qzg Avby‡kn& †PŠayix gviw`qv AvbRyg mvwgqv nK ewY©j mß©lx AvZwKqv web‡Z Avjg gvkwiKv b~b ûgvqiv Zvevmmyg Biv mvwgiv myevn Iqv‡iQ AvwZKv Avgvqiv †gNjv AviwRb bvIqvi †`ekªx mvnv †mv‡njx Rvnvb mvwenv Zvmwbg ingvb Rvwib Zvmwbg Hk¦h© cvj AvwbKv nK(DRgv) dviw`qv Avdwib Ack¦ix

†gvt iv‡k` BDmyd ‡gvtAveyj evkvi Lvb †gvnv¤§` mvgvjMxi Avwjg Zvbfxi gvngy` L›`Kvi Lvwj` nvQvb kwdKzj Bmjvg †mvnvM bIqve †nv‡mb nvweeyi ingvb AvK&&KvQ †gvt Avãyj gwR` Lvb ‡gvt gwbiæj Bmjvg miKvi ‡gvnv¤§` †mwjg DwÏb †gvt iwdKzj Avwgb Lwei †nv‡mb †gvt nvweeyi ingvb ‡gvt †Mvjvg wKewiqv Rv‡n`yi ingvb ‡gvnv¤§` kwidzj Bmjvg kvgxg Avn¤§` ‡gvt by‡i Avjg wQwÏKx †gvt Avwid †PŠayix ‡gvt †njvj DwÏb ‡gvt mvwgiæj nK ‡gvt Avwgbyj Bmjvg †gvt Avwgbyj nK Avjg Ave`yjøvn Avj gvgyb ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt Iqv‡iQ wgTv †mv‡nj Avn‡g` †LvKb gynv¤§` Bqvwgb~j Bmjvg wmivRx w`jxc Kzgvi mvnv †gvt †Lvi‡k` Avjg ‡gvt †gvL‡jmyi ingvb †kL Rvwn`yi ingvb wecøe wenvix cvj †gvRv‡¤§j nK ZvjyK`vi dwi` Avn‡g`

†gŠmygx Bmjvg †g‡niæ‡bœQv Bfv wgRv© ‡i‡nbv cvifxb gywbœ Av³vi KvKjx Bmjvg KvšÍv ‡mvwbqv myjZvbv ‡mvnvMx †eMg ‡gvQvt †invbv cvifxb ‡di‡`Šmx Aviv Av³vi cvikv Zvmwjgv wmivR bvmwib Avwgb wiZv Lvbg wb‡ew`Zv ingvb †i‡Rvqvbv gwZb ‡mv‡njv cvifxb ‡Rmwgb Lvb BmivZ Rvnvb Avigb †bQv Avd‡ivRv Zzwnb †`‡jvqviv †eMg kv¤§x AvLZvi Avwbjv Bmjvg ‡gvQvt bvRgyb bvnvi bvRy bvwM©m Av³vi kvnbvR Av³vi Zgwjgv Avn‡¤§` wd‡ivRv cvifxb mwbqv AvKZvi kvšÍbv ivbx †PŠayix gxi †dŠwRqv Av³vi D‡¤§ Kyjmyg Avkivdz †bœQv n¨vcx gRyg`vi kvnbvR myjZvbv kvgQzbœvnvi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ gyw³‡hv×v †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
01168 01198 01211 01218 01244 01255 01300 01316 01502 01546

cÖv_©bv wmwÏKx bvwenv bvdwmb RygvBbv Rvwnb Kvkwd Bmjvg bvwRdv Zvivbœyg †nv‡mb bvwejv ûmbv evby Zvmwgqv Rvnvb †¯œnv mvRwgg Rvgvb mviv gvneye

Avãyjøv Avj gvgyb wmwÏKx ‡gvt dvqRyi ingvb Wvt kvn RyjwdKvi nvmvb ‡gvnv¤§` †hvev‡qi Bmjvg gynv¤§` gCbyj †nv‡mb †gvt e`iæj Bmjvg ‡gvt gwReyi ingvb ‡gvt Rvnv½xi Avjg ‡gvt AvmvÏy¾vgvb ‡gvt gvneye Avjg

kvgxgv bvQixb g‡bvqvi Av³vi Wvt nvweev web‡Z Avjg mvw`qv Bmjvg jZv bvwQgv cvifxb ‡ivRx Avdmvix ‰mq`v AvR‡gix myjZvbv Zvmwgb Av³vi gvngy`v Lvbg ‡gv‡gbv Av³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ ‡ev‡bi †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
00034 00039 00084 00226 00243 00244 00246 00350 00351 00355 00382 00386 00389 00395 00397 00399 00401 00421 00635 00636 00738 00764 00789 00791 00813 00826 00828 00831 00834 00886 00897 01230 01382

gvnRvweb Gkv Awbgv ingvb Avfv AwbKv gÛj gvqmv nK Av‡qkv Avdwib (Gkv) wiqvRyb RvbœvZ Zvdvbœyg bvwRdv Aveevi dvBiæR AvKZvi Aveivi mvw`qv AvKZvi AvwZKv ZvbRxg gvwiqg Avwdqv Avwe`v (Acv©) bvwdmv iæevBqvZ ‰gÎx cvj ZvB‡q¨ev wiw`Kv dvBiæR Rvnvb bvev jvweev ivBmv Ave‡ikgx Rvwnb Avdiv bymvBev byRnvZ †Rwbmv b~i Bqv` Zvivbbyg Avwikv web‡Z Kexi wbkvZ bIixb RyuB Zvnwdg Zvmwbgvn RvbœvwZb Zv¤^ix BmivZ Rvnvb cyw¯úZv dvwngv Avn‡g` RyuB Zvmwbg iæevBnv †¯œnwZ Avn‡g` RvbœvZzj †di‡`Šm (wmbw_qv) dvwqRv web‡Z dviæK wbR©bv ev‡Rk¦ix K…cv mvdIqvb gymwdivZ ivBmv Zvmwbg

Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt ˆZqveyi ingvb †gvj¨v wW.‡K gÛj †gvt gvRvnviæj nK AvKZviæ¾vgvb ‡gvt dRjyi ingvb ZvjyK`vi G †K Gg †Zvdv‡qj DwÏb ‡gvt AvKZvi †nv‡mb †gvt AvKZvi †nv‡mb †gvt AvkÖvdzj Avjg gyt †mKv›`i Avjx Gm.Gg kvnx`yj Kexi †gvt Aveyj evkvi fe‡Zvl cvj gxi iwdKzj nK Igi ‡gvt Rvnv½xi Avjg wgRvbyi ingvb †gvt Rqbyj Ave`xb †gvt †ejvj †nv‡mb †gvt dRjyj nK †gvt †Mvjvg Kexi G †K Gg mwn`yj Bmjvg †Rvqvi`vi Bwjqvm ingvb G‡K Gg iIkb Kexi †gvt KzZze Dj Avjg dviæK Avn‡g` ‡gvt Avwbmy¾vgvb kwid DwÏb Avn‡g` ‡gvt mvgQzj nK Igi dviæK ØxcK Kzgvi miKvi †mwjg nvq`vi †gvt Avmjvg cvi‡fR

Kvgiæbœvnvi weDwU gvmygv ingvb ivavivbx gÛj mvwn`v Av³vi bvRbxb L›`Kvi bvwQgv f‚Bqv ‡Rvevq`v Lvbg †gvQvt KvwbR dv‡Zgv †gvQvt KvwbR dv‡Zgv nvweev †di‡`Šm ‡gwib Rvnvb iægv wbjydv †eMg Zvnwgbv AvKZvi wgjv cvj dIwKqvn nK dv‡Zgv f‚uBqv kixd †mv‡njx nvmvb bvRwbb Av³vi AvKZvi Rvnvb D‡¤§ mvjgv Av³vi Zvmgxg Kexi iæevBqvZzbœvnvi Avdmvbv bvR gvneyev AvKZvi †gvQvt †ivRxbv cvifxb ‡gvmvt byi bvnvi wd‡ivRv BmivZ Rvnvb †mvwbqv Bqvmwgb Lvw`Rv nK kvnxbv Av³vi ïK¬v miKvi Avd‡ivR dv‡Zgv mvqgv kvigxb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
00001 00002 00003 00006 00007 00008 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00019 00020 00021 00024 00025 00026 00027 00028 00030 00031 00035 00036 00037 00038 00040 00041 00042 00043 00044 00045 00047 00048 00049

KvwbR dv‡Zgv ivw`qv BebvZ RvbœvZzj bvBg(†cÖgv) bymivZ Rvnvb †ivR †PŠayix dvwiev Kexi RwqZv myi gymwdivZ bvIqvj dvwiqv Rvgvb wRwb ‡bvRvBgv ZvevmQyg wgdZvû Rvbœvn mvbwR`v Avjg (jvweev) RyevC`v Zvevmmyg ˆkjx Zvevmmyg Zvgvbœv Zv‡q¨ev Zvevmmyg Avdwib ingvb jvexev nvmvb gvBmv bvIqvi ˆmq`v gvqmviv Avjx dvBRv Avdivn †gvi‡k` Avwdqv Rvwnb mvev KvRx gygZvwnbv mywnZv ewYK ‡¯œnv Rvwib Zvmwbg g„wËKv D‡¤§ nvweev A‰_ jvwgmv Avwbm AvdQvbv ingvb nvw`dv L›`Kvi dvwinv Zvnwmb wm`ivZ †nv‡mb Acv© iæKvBqv Avdmxb bynv &dvBRv nvkgx AvBgvb wg_xjv Rvnvb †PŠayix gvwjnv gvbRvweb ‡g‡niæb †bQv dvBRv dvivex web‡Z kvnxb

‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb kwidzwÏb gvngy` eyjeyj †gvt Rwmg DwÏb cv‡Uvqvix Avãyjøvn Avj gvgyb (evey) †PŠayix L›`Kvi †gvt Gbvgyj Kexi S›Uz Kzgvi myi gwbi †nv‡mb Lvb Gm.Gm. AvKZviæ¾vgvb ‡gvt bvRgyj Bmjvg ‡gvb‡Ri Avn‡g` Lvb †gvt Rvnv½xi Avjg ‡gvt QvweŸi †nv‡mb ‡gvt gZz©Rv Bmjvg ‡jvKgvb †nv‡mb ‡gvt AvdRvjyi ingvb ‡gvt mvgPzj nvmvb ‡gvt gvmy` †nv‡mb ‰mq` gviæd Avjx ‡gvt civM ingvb GBP.Gg.†njvj KvRx †gvt †gvQv‡ÏK †nv‡mb mwÄZ Kzgvi ewYK gvnveyyeyi ingvb ‡gvt nvmvb Avjx Luvb Gg. Avwbmyj AvRnvi ‡gvnv¤§` AvwbQyi ingvb ‡gvt †Mvjvg wKewiqv gwbiæj Bmjvg ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb GBP.Gg.Avj gvgyb ‡gvt Qvwd Djøv nvkgx ‡gvt kvn Avjg gwbi DwÏb Avn¤§` †PŠayix g‡bvqvi †nv‡mb Rvdi gvngy` kvnxb Avn‡g`

wkgy Av³vi dviRvbv ingvb kvgxgv bvQixb (we_x) gwngv Av³vi kvby †PŠayix ZvbwRbv Avdwib Awc©Zv myi wgRv© RvwKqv BqvQwgb gwbiv myjZvbv ‡gvn‡Qbv Av³vi B‡jviv Lvbg Lvw`Rv Av³vi (BwZ) ‡kdvjx Av³vi iæbv jvBjv ‡Rmwgb †nv‡mb gwbiv Av³vi cvwcqv myjZvbv Avd‡ivRv evby dvnwg`v Avjx ‰mq`v bvwdmv kvnbvR dv‡Zgv †eMg bvRbxb bvnvi mygbv ewYK AvBwib mv_x gÄy †eMg jvebx wg‡mm Avmgv Avwbm bvQwib Rvnvb P¤úv kvnRv`x Bmjvg dwi`v Bqvmwgb bviwMm †eMg gywbiv Avdixb AvRv` cvifxb ‡gvmvt AvbRygvbviv Av³vi ‡kjxbv Av³vi ‡mvnvbv bvmwib wewe gwiqg kv¤§x Av³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
00050 00051 00052 00053 00056 00058 00059 00060 00062 00063 00065 00066 00067 00069 00070 00071 00073 00075 00077 00078 00079 00080 00081 00083 00085 00086 00087 00089 00090 00091 00092 00096 00097 00098 00100 00102 00104

Zvevm&myg my‡gniv gvneye nvmbv †nbv gvBkv ‡gav Lvb bymivZ Rvnvb bIixb RvbœvZzj gvIqv FaxKv dvnwiqv wbkvZ kkx Aaiv Zvmbxg wewšÍ Zvgvbœv †nv‡mb gwbkv ‡gvQvt dv‡Zgv gviwRqv dvBiæR bvIqvi Avw`ªqv mvbwR`v nK Aviwe mvbwR`v kv‡njx wcÖgv ‡gvmvt gvBkv gvwjnv Zvmwdqv Zvivbbyg Qvwenv Rvwib (wZkv) hvixb myevn Zvbnv RvbœvZzj bvCgv ZbykÖx cvj gvnvRvweb gg gvkwiKv †Rweb †mvnvbx Zvmwbqv ingvb Avdixb AvÄyg bvRxdv gvwR©qv ingvb gxg dvwiQv †Rweb myivBqv kixd bvwdmv Zvwbkv Zvevmmyg bvRvn ûgvqiv AvbRygx Rvwib Zvmwbg gvwiqvg RyIqvBwiqv †iBwK BDkiv web‡Z nvexe bvwnqvb bvRvn Avbykv Kexi Zvwnqv Zvd&bbyb dvwb©qv Rvgvb bvw`iv AvbRzg Lvb kvBwib Av³vi wgSzb

g„Zt BqvKze Avjx G.†K.Gg. gvneyyeyj nK Lvb gynv¤§` Avey mvB` ‡gvt nvwmeyi ingvb ‡gvt nvweeyi ingvb ‡gvt Kvgiæj Bmjvg ‡gvt kvnv`vZ †nv‡mb KvDQvi †gRevDwÏb gvwbK †nv‡mb ‡gvt †gvZvnvi Avjx Avãyjvn Aveyj Kv‡kg iwdKzj nK kvnxb ‡kL kvnxb cvi‡fR ‡gvnvr IevB`yi ingvb gvgyb Ai iwk` ‡gvt QvbvDj Bmjvg ‡gvt Ave`yj nvbœvb †ecvix ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb kªx Ziæb Kzgvi cvj ‡gvt gvwbK †nv‡mb nvRx †gvt RwmgDwÏb †gvjøv ‡gvt wgRvbyi ingvb GBP.Gg Lwjjyi ingvb gvndzRyi ingvb Luvb ‡Mvjvg †gv¯Ídv ‡gvt bvwmi DwÏb Gg.‡K. nvmvb Rvwn` ‡gvt Avnmvb nvexe G,‡K.Gg iwdKzj Bmjvg ‡gvt †gvwgbyj Bmjvg ‡gvt nvwee Rvgvb ‡gvt gxi †gvkvid †nv‡mb G.‡K.Gg.iIkb Kexi †Rvqvi`vi ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb Lvb ‡gvt †g‡n`x Rvgvb ‡gvt †ZŠwn` †nv‡mb Lvb ‡gvt wkcyj Bmjvg

bvnvi Bqvmwgb mvbwR`v LvZzb ZvbwRjv Zvwbqv dvinvbv g„av wg‡mm wgbv Av³vi Av‡gbv Bmjvg D‡¤§ Kzjmyg KvwbR dvwngv Zvwbqv nK n¨vwc ‡gvQvt gvQygv †eMg Bqvmwgb Rvnvb ixZv gvnveyev Av³vi Av‡qkv wQwÏKv gvmygv RvbœvZ Zvmwjgv iwk` ‡gvQvt gy³v evby RvbœvZzj †di‡`Šm D‡¤§ Kzjmyg wbZz ivbx cvj ‡gvQvt RvbœvZzj †bmv gvKQz`v †eMg bvRgyb bvnvi kvgxgv Av³vi bvwM©m AvKZvi ‡iv‡Kqv †eMg kvwnbv Av³vi kvnvbvR ggZvR Zvwbqv myjZvbv dvinvbv Avd‡ivR Kvgiæb bvnvi †gŠwj nvwmbv Av³vi bvwmgv evby dviRvbv ingvb AvdQvbv †MvjRvbyi Av³vi ZvRwibv kviwgb ‡mwjbv myjZvbv ‡gvQvt †ivwR Av³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
00105 00106 00110 00111 00112 00113 00114 00116 00117 00119 00120 00121 00122 00123 00126 00127 00128 00129 00130 00131 00132 00133 00134 00135 00136 00137 00138 00139 00141 00142 00143 00145 00150 00151 00152 00153 00154 00155

A_©x mvnv wmuw_ ‡bvhnvZ dvZ‡g bvwnqvb gnj †gN gwngv Zvmbxg Bmjvg mv¸dZv b~i ZzwjKv myRvbv cviwjb (evBmv) Zvmwbg Avjg wmu_x dvewjnv Bmjvg Aw`ªKv ingvb wbwg gvwjnv Av³vi wgg mvwRqv Avdwib (Hkx) ‡gvQvt ZvQwgqv Bqvmgxb (gvwn) BkivZ Rvnvb RvbœvZzj †di‡`Šm wZkgv Avw`ev gyevkvwkivn (iæZev) RvbœvZ ‡gvevwk¦iv Avn‡g` gywbqv mvwRqv web‡Z myjZvb RvBgv Zvbfx mxgv dviRvbv Av³vi (gvBkv) dvwngv Avn‡g` Zvgvbœv gvnRvexb Avw`ev gvwbmv gvwnb ZzYv© ‡gvQvt RvbœvZzj Avdwib gymwdKv ingvb †PŠayix gywbiv ingvb †PŠayix wbS©iv gRyg`vi bvwRqv b~i AvwbKv Rvgvb bvwdQv †nvmvBb Igviv Zvevmmyg Avjg Gkv mviv dvnwg`v gviRvbv ingvb ûgvqiv RyIqvBwiqv ingvb wkdv wm`ivZzj gybZvnv dvBiæR Avbevi kvwqiv bvbwRev RyIqvBwiqv ZvKx

Abyc Kzgvi mvnv Avãyj gv‡jK gwjøK cw_K bex ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt b~‡i Avjg wR‡Kv KvIQvi Avn‡g` PK`vi ‡gvt kvn Avjg wmK`vi ‡gvt dwi`yj Bmjvg G.Gm.Gg AvwZKzi ingvb ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv ‡gvt Ave`yj KvBDg miKvi ‡gvt Avãyi iwng wgqv

ïK¬v mvnv RvbœvZzj †di‡`Šm Avwe`v gnj bvmwib Av³vi dviRvbv Av³vi mywg ggZv Avn‡g` ‡gvmv¤§r kvnvbviv Av³vi dvnwgbv †eMg ‡gvQvt Wvwjqv miKvi nv‡Riv †eMg ‡gvmv¤§` bvQwib †eMg ‡gvQvt kvigxb Av³vi Pv‡gjx ‡gvt Bwjqvm wgqv ‡gvmvt mvjgv †eMg gwkDi ingvb mvjgv AvKZvi mygx Gm.Gg.Avey eKi ‡ivwRbv eKi ‡gvt kvnRvnvb mvwKjv myjZvbv ‡gv¯ÍvK Avn‡g` Rxeb RvbœvwZ myjZvbv kvnxb myjZvb dviRvnvb Av³vi ‡gvt kwdKzj Bmjvg miKvi mywdqv Av³vi kvnvRvnvb wmivR wibv Av³vi gynv¤§` bvwmi DwÏb dv‡Zgv Av³vi wkDjx KvRx †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvmv¤§r dv‡Zgv Av³vi ‡gvtgwbi †nv‡mb ‡gvmvt gwiqb LvZzb iæbv ‡gvt Avãyj gvbœvb ‡gvmvt Avqkv wmwÏKv Kvgiæj Avnmvb †PŠayix wg‡mm dv‡Zgv Rvnvb Kvgiæj Avnmvb †PŠayix wg‡mm dv‡Zgv Rvnvb ivgcÖmv` gRyg`vi wgZz ivbx `vm ‰mq` Avjx †iRv Zvwbqv Av³vi ‡gvt †kv‡qe Avng` AvQgv Av³vi (wgwj) gynv¤§` Aveyj †nv‡mb QvqgvZzb bvnvi ‡gvt †ZŠwd`vi Avjg ibRbv LvZzb ‡gvt dviæK AvRg jvfjx †gvwgb ‡gvt Lwjjyi ingvb iægv ingvb ‡gvt wmwÏKzi ingvb gvndzRv Av³vi ‡gvt dviæK †nv‡mb mvbwR`v nK ewmi DwÏb gRyg`vi ‡di‡`Šm Aviv †eMg ‡gvt kwn`yj Bmjvg g‡bvqviv †eMg ‡gvnv¤§` Rmxg DwÏb KzjQz‡g †bœQv

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
00156 00157 00158 00159 00160 00161 00162 00163 00164 00165 00166 00167 00168 00169 00170 00171 00173 00175 00177 00178 00179 00180 00181 00183 00184 00185 00186 00189 00190 00191 00193 00194 00195 00196 00197 00198 00201 00203

‡gvQvt dviRvbv Av³vi mvbwR`v Bqvmwgb wbkvZ mvjgv wbmv gvbmyiv Avwgbv gxg mygvBZv bvIqvi gvwqkvn wbkvZ Zvmwbg ‡dŠwRqv b~i ivBmv Avdiv Avbvb †iv`mx bymvBev ingvb Bwi_v Lvb KvRx AvwZKv BebvZ AvbZviv Iqvwgqv Kvgvj (w`gv) ‡gnRvexb bvnvi †gvnbv gvndzRv gCb wQwÏKv Avw`ev kviwgb Avfv wgm BkivZ Rvnvb Awbw›`Zv †Mvj`vi Avdiv mvBqviv Avn‡g` Zvnwmb BKevj mygvBqv Rvnvb gvwiqv gygZvwnbv bvR ‡ikgv iæevBqvZ mvwgnv Av`„Zv Lvbg Aibx Avdwi`v AvwbKv dvwinv dvibvR Bwibv Zvmwbg (wRwb) bymivZ Rvnvb bvwdmv ivqnvbv ivw`qvZzb Avbnvi ivBmv miKvi mvw`qv Bmjvg Awc gvwmqvZ mvBqviv †bvwkb wcÖqvsKv †`e mvIgvb wmwgb Zvnwig †iRv cÖxwZ ‡RvqvBwiqv Zvevmmyg cÖZ¨qx †di‡`Šm

‡gvt dRjyi ingvb ‡gvt wgivR †nv‡mb mv‡ivqvi Rvnvb ‡gvnv¤§` wgRvbyi ingvb ‡gvt bvwRgDwÏb f~uBqv †Zvdv‡qj Avn‡g` ‡gRevnDwÏb G.GBP.Gg nvwdRyi ingvb Wvt gvneyeyi ingvb AvRg Lvb KvRx †iRvDj nK Gg.Gg Kvgvj nvq`vi ‡gvkvid †nv‡mb ‡gvt gCb DwÏb ‡gvt gwbiæj Avjg †iv‡gb Gg. Rvjvj DwÏb wPbgq KvwšÍ †Mvj`vi Wvt gwnDwÏb Avn‡g` ‡gvt mv‡jn DwÏb BKevj ‡gvt mv‡ivqvi Rvnvb †gvt iweDj AvIqvj KvgvjDwÏb Avn‡g` †gvt ingZ Djøv ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb Gm.G Avãyjøvn Avj gvgyb ‡gvt Avmv`y¾vgvb MvRx ‡gvt BDmyd gvngy`yi iwk` ‡gvt bvwmi DwÏb Avn‡g` gyt Avãyj nvbœvb †gvt Avãyi iv¾vK miKvi gwbiæj Bmjvg ‡gvt mv¾v` †nv‡mb mywRZ Kygvi †`e G.Gm.Gg gwmDi ingvb nvwee †iRv †gvt iIkb Avjg ‡gvt AvjZvgvm wbS©i

‡gvQvt †ivKmvbv Av³vi cvwcqv myjZvbv kvwn`v †eMg ggZvR †eMg dwi`v BqvQwgb gwiqg †eMg RvbœvZzj †di‡`Šm ‰mq`v KvwbR dviRvbv Wvt Zvgvbœv ingvb wjwc cvifxb myjZvbv dviRvbv dviæK ‡gvmvt myjZvbv cvwcqv bvRbxb bvnvi ¯^cœv Avd‡ivRv wQwÏKv mvbwR`v kviwgb †dÝx wg‡mm iv‡eqv myjZvbv gyw³ivbx miKvi Wvt ivqnvbv mIMvZ dv‡Znv Av³vi bvmwib myjZvbv Avmgv Av³vi mvnvbvR †eMg myjZvbv ingZ ‡iv‡Kqv LvZzb Avd‡ivRv myjZvbv dviRvbv Avn‡g` ‡gvQvt we`¨v AvLZvi Bqvmwgb Aviv wmbw_qv †nv‡mb nvwg`v i椧vb wg‡mm iIkb Aviv dvwngv Av³vi ‡gvK‡gZv †eMg myPwiZv cvj Dgx© ingvb wg‡mm iægv Zv‡niv Av³vi bvwn` dv‡Zgv

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
00205 00206 00207 00208 00210 00211 00212 00213 00214 00215 00216 00217 00218 00219 00221 00222 00223 00224 00227 00229 00230 00231 00232 00233 00234 00235 00237 00238 00239 00240 00241 00242 00245 00247 00249 00250

bvwgiv ZIwmd Zvmwbgv Zvnixb ivqv dvwiqvb Avnmvb myevBZv Zvivbœyg Lvb mvbRx`vn Bqvmgxb mvwgnv Avdwibv Zvnmxb Kvkwdqv Avdwib w`qv ‡kL bymvBev Rvwnb Avwgivn& nvmvb eykiv Abm~qv bvM A‰_ RvbœvZzj Avfv Dò mvwbjv BdwiZ bvbwRev Bmjvg Abym~qv AvwZK mvwgqv Bmjvg wRnvb AvbZviv gvwjnv gvwjnv bvIqvi mviv ZvwnqvZ AvwRR mvwgiv mvev jvweev Zvmb~fv †cŠlx Zvmwbg Bmjvg gvwR©qv Avjg (gxg) bvwRqvZ Zvmwbg wmw¤§ mvwgqv Avn‡g` bxjv ‡gvmvt Zvmwjgv LvZzb wbLv` Rvwib Zvmwbg bvwenv Bmjvg whqvb cvifxb Iqvwn` bvwRqvZ myjZvbv BDmiv bvgixb dvnwg`v ivBmv Rvqgv web‡Z wRjvbx AvgvivšÍv Lvb gRwjk ivBmv mvwgnv ZvbwRbv ZvbRyg gvbQziv ZvbwRg(K_v)

iægvbv myjZvbv ‡eex cvifxb ‡mwebv cvbœv Wvt wRbvZ dviRvbv ingvb ‡gvt mvgQzi ingvb ‡gvQvt weDwU cvifxb ‡gvt Avwe` nvmvb wgwj ingvb ‡gvt Avey mvB` MvRx AvBwib myjZvbv Wwj Gm.Gg.Rvgvj DwÏb bymivZ Rvnvb ‡K.Gg. Zv‡iK nvmvb mvbwR`v Avn‡g` Pv‡gjx ksKi P›`ª bvM AÄwj AwaKvix ‡gvt bvRgyj evix †PŠayix ‡gvmv¤§r kvgxgv Av³vi ‡gvt mv¾v` †nv‡mb miKvi wg‡mm mvqgv †nv‡mb ‡gvt kwn`yj Bmjvg RvbœvZzb †di‡`Šm wR.Gg.AvwZK Dj Bmjvg wmZviv Bqvmwgb ‡gvnv¤§` mvB`yj Bmjvg gymwjgv Bmjvg †ivwR ‡gvt gvneyeyj gIjv ‡Re-Db-‡bQv ‡gvt gnmxb wkK`vi Avwgbv AvKZvi ‡gvt AvwRRyj nK bvwn`v Av³vi ‡gvt †nv‡mb Avjx ZvjyK`vi myjZvbv Avd‡ivRv ‡gvnv¤§` Ave`yj jwZd ‡gvmvt gy³v †eMg ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg kvgxgv Bmjvg ‡gvt gvneye Avjg(wjUb) gvngy`v Avjg ‡gvt Iqvwmg mviIqvi GwjRv AvKZvi ‡gvt bvwmi DÏxb Avn‡g` bv`xiv Av³vi jybv ‡gvt AwjDi ingvb iægv Av³vi RvwKi †nv‡mb ‡gvt bRiæj Bmjvg ‰mq` jwZd †nvmvBb G.wU.Gg BKevj ‡gvnv¤§` mvBdzj Avjg ‡gvt BKevj †nv‡mb ‡Mvjvg wRjvbx wSjy Ggivb Lvb gRwjk ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb †gvjøv Rvnv½xi Avjg we.Gg.kwdKzi ingvb bvRwgb Av³vi ZvbwRbv ingvb dwi`v cvifxb myjZvbv Bqvmwgb Av‡gbv †eMg ‡mwjbv Av³vi Luvbg kviwgb Av³vi kvnxb cvwcqv cvifxb kvgwQ Aviv myjZvbv bvmwib myjZvbv wkwib Av³vi

ZIwmd mvBdzjøvn ‡gvt Avãyj jwZd Avnmvb nvexe Wvt Avãyjøvn Avj gvgyb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
00251 00252 00254 00255 00256 00257 00261 00264 00266 00270 00271 00272 00273 00274 00275 00278 00281 00282 00286 00287 00288 00290 00291 00292 00293 00295 00296 00297 00298 00300 00301 00302 00303 00304 00305 00308 00310 00311

nvwjgv Zzm mvw`qv Zvmbxg Lvb ‡nvgvqiv BqvQwgb bvwkZv Lvb mvwdqv iæevBqvr b~i Lvb ¯^bv© †g‡nRvexb †Rev wbkvZ Zvmwbg ˆekvLx mvbRvbv mvw`Kv cvwimv Bmjvg ivwgkv gvwnjv Zznv Zvmwbqv †nv‡mb Aw`ª ZvRwib Zvevmmyg w`kv ivBmv nvbœvb †ngv ivBdv Zvn&mxb mvw`qv Zvgvbœv mvdv Avwbmv Kvgiæj iænxb bvwnqvbv Rvgvb mviv widv Zvnwmb Avwiev AvgvZzjøvn nK ‡mŠwgKv Zvnmxb Avd&B`v †nv‡mb Dcgv Avqkv wmwÏKv (Z…lv) bvRyqv Avn‡g` Aviwidv Av‡iwdb (w`qv) mvwqgv Bmjvg Bgvbv Zvevmyg (cÖvwß) AvwbKv Zvnwmb mvw`qv Bmjvg AešÍx ivq †PŠayix Avqkv Bmjvg b~i Zvwe›`v AmwgZv ingvb Zvmbyfv Zvmwbg L›`Kvi bvwenv Zvnwmb wbkvZ wbRvg gvnx Avwdqv mvBqviv gg ûgvqiv bvwmevn Zvevmmyg Gkv ingvb

‡gvt BDbym Avjx Lvb ‰Zgyi Lvb Avjx nvq`vi ‡gvtkwdKzj Bmjvg Avmv`yi ingvb Lvb ‡gvt dinv` †nv‡mb gwReyi ingvb wmK`vi ‡gvt Kvgvj †nv‡mb ‡gvt mvC`y¾vgvb ‡gvt †ZŠwn`yj Bmjvg ‡gvt †ejvj †nv‡mb ‡gvnv¤§` Aveyj ‡nv‡mb ‡mwjg Avn‡g` ‡gvt Avãyj nvbœvb gxi †idvZ Avnmvb ‡gvt Avmv`yi ingvb ZvjyK`vi ‡gvt Kvgiæj Bmjvg ‡gvnv¤§` mvB`y¾vgvb gxi †kdvZzj Avjg KvRx wmivZzj nK ‡gvt wMqvmDÏxb ‡jvKgvb †nv‡mb ‡gvt nhiZ Avjx G.‡K.Gg ingZ Djøvn KvRx †gvt Aveyj †nv‡mb ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gyt Avmv`y¾vgvb Wvt‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg evmy ivq †PŠayix ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt Gikv`yj Avjg ‡gvtwmwÏKzi ingvb ‡gvt AvZvDi ingvb ‡gvt gwReyi ingvb ‡gvnv¤§` wbRvg DwÏb ‡gvt AvdvR DÏxb ûgvqyb Kwei ‡gvt mv‡R`yi ingvb

iægvbv kviwgb gwbiv Rvgvb nvwjgv Bmjvg Iqvwn`v Lvbg AvbRygvb Aviv LvZzb ‡RvQbv Av³vi bvwQgv LvZzb ‡Rmwgb Rvnvb Avd‡ivRv Bqvmwgb w`jiæev Bqvmgxb ‡gvmv¤§r †R¨vr¯œv Av³vi nvm&bv †nbv ivwRqv myjZvbv mywdqv Av³vi Rvnvb mvnvbv ingvb Avd‡ivRv Kvgiæj ‡gvQv¤§r wRbœvZviv †eMg D‡¤§ nvweev mvjgv Bqvmwgb mvw`qv Avd‡ivR ‡ivwRbv †nv‡mb ‡gvQvt jvqjv mvwn`v cvifxb Lvw`Rv †eMg ‡Rmwgb Av³vi jvwK BmgvBj AvQgv AvLZvi Wvt kviwgb myjZvbv Acbv© wek¦vm bvwmgv ingvb †gvmvt Zvmwfqv Avjg ‡Rmwgb myjZvbv ‡Rmwgb myjZvbv bvwRqv Bfvgwb Avd‡ivRv cvifxb KvRx gwiqg Av³vi bvwdRv Avd‡ivR Av‡gbv Av³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
00312 00313 00314 00315 00316 00317 00319 00320 00321 00322 00323 00324 00325 00326 00330 00331 00332 00333 00335 00336 00338 00339 00341 00343 00344 00345 00346 00347 00348 00349 00354 00357 00360 00361 00362 00363 00364 00365

Zvgvbœv Zv‡q¨ev gvnhvexb ingvb cÖZ¨q Rvixb Zvwnqv †bvwkb jyevev ingvb jv¤§x gvwqkv gvwjnv †gav mygvBqv Rvgvb Avdbvb Rvwib Zvmwbg ivBmv Avwd«`v Avn‡g` bymvBev †ivgvb b~nv my‡bniv AvRwg Avwjd dvwiqv ingvb (gvCkv) bvwdmv †Rwib (†gŠgx) kvgvšÍv Bmjvg D‡¤§ byRnvZ jvweev Bmjvg ‡gvQvt †kdvwj Av³vi AuvwL weØËg evmvi mvwgnv Rvdi †R¨vwZ hviv mvwR`v Lvb jvgBqv bvIdvZ byRnvZ gvngy` bymZvivbv ingvb mvbwR`v Bmjvg Lvb ‡mvqvCev D‡¤§nvbx Rvwib †nv‡mb Rviv mygvBqv Av³vi †¯œnv Zvwnqv gybZvwmi bvwdmv Zvwgg RvbœvZzj †di‡`Šm (A_B) kv‡qix nvmvb wdI‡ijv AcivwRZv KzÛz FZz Zvmb~fv ZvInx` AZmx wek¦vm mygvBZv wmjgx web‡Z †bIqvR gvwjnv Zvemmyg iIRv web‡Z Avnmvb AvmgvDj ûmbv (mvdv) wm`ivZzj gybZvnv ˆPZx

Rwniæj Bmjvg ‡gvt gviæd †nv‡mb ‡gvt Rvnv½xi Avjg gyKzU ‡gvt jyrdi ingvb ‡gvt Avey `vD` ‡gvt gwbiæ¾vgvb Lvb ‡gvt kvgxg †nv‡mb m`i DwÏb Avn‡g` Avj †ivgvb ‡gvt Rvgvj DÏxb ‡gvt gv‡R`yi ingvb ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb ‡gvnv¤§` kwdKzj Bmjvg ‡gvt bvwRi Avnv‡¤§` wicb ‡gvt gwbiæj Bmjvg ‡gvt Avãyj nvwjg wgqv Lvqiæj evmvi Avey Rvdi †gvt Qv‡`K AvRMi †nv‡mb Lvb ‡gvt bvRgyj nvQvb ‡gvt gvngy` nvmvb ‡gvt wgRvbyi ingvb mvLvIqvZ †nv‡mb Lvb G.we.Gg iwdK ‡gvt RvwKi †nv‡mb ‡gvtCgvb Avjx gvgyb gybZvwmi Gm.Gg kwdKyj Bmjvg ‡gvt Rvnv½xi Avjg Lvb Kvgiæj nmvb w`jxc Kzgvi KzÛz nviæb Ai iwk` gRyg`vi mÄq Kzgvi wek¦vm kvn †bIqvR gvmyg Avn‡g` w``viæj Avnmvb Avmv`y¾vgvb †kL KvgjDwÏb Avn‡g`

dviRvbv cwc ‡gvQvt nvwg`v ingvb wkixb Av³vi iv‡dRv Lvbg myjZvbv †PŠayix Lykx Rvgvb ‡ikgv AvwRR ‡gv‡k©` Aviv dviRvbv Av³vi myivBqv †eMg dviRvbv cvifxb ‡gvmvt gvn&gy`v Lvbg bvmwib nvmvb D‡¤§ nvwb ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb ‡gvQvt Rwibv †eMg Bqvmwgb evkvi Ry‡jLv Av³vi f~Tv wkjv Lvb wkjv cvifxb dviRvbv Lvbg mvqgv ZvjyK`vi ‡g‡niæ‡bœmv Av‡jqv †di‡`Šmx wjRv †nv‡mb jvBRy Avjx Zvwbqv gybZvwmi ‡R¨vr¯œv fzuBqv w¯œ»v Avjg Wvwjqv cvifxb k¨vgj K…òv ivbx KzÛz mvwebv nK msMxZv ivq wbNvZ Aviv Bmjvg Zvevmmyg dvnwgbv dvinvbv AvKZvi †ivgvbv Av‡gbv LvZzb gwiqg wgwb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
00366 00367 00368 00369 00370 00373 00375 00376 00378 00379 00380 00383 00385 00392 00398 00400 00402 00404 00405 00407 00410 00412 00413 00414 00415 00416 00418 00419 00420 00425 00428 00429 00431 00432 00433 00436 00437 00438

ûgvqiv Lvb nxibgqx †`e weRbv wbkvZ ZvQwbg myenv Awbw›`Zv eo„qv bvwRdv evkvivZ cÖwZfv Kvgvj Acv© eykiv †nv‡mb Zvbnv MYx ZvB‡qev wbkvZ Zvmbxg ivqv dvZb †gvev‡k¦iv bvwRdv Avjg bIkxb AwÄZv †mb wk‡ivcv †Nvl cÖgv Zvmwbgv w`jkv` gvnx mv`xqv Kwei b`x ivwgmv ingvb Rvwnb gvmiæi dvwnev iveŸx Îqx byivBqv ingvb Iqv`x Zvmwdqv Bmjvg jveb¨ mygvBqv Avmv` Zvwmb ZvbwRjv Zvmwbg c„w_jv dvwinv Avwid wm`ivZzj gybZvnvi wigwSg bIwkb Zvmwbg Rvwib myenv Anbv Avqkv Zvnbxb Kvgvj ivB`v †R‡nb gvn`xqv Zvmgxg ‡dŠwRqv ingvb Hkx jvgBqv †nv‡mb (w`qv) ‡i‡nbyKv Kvmvm mygvBqv Av³vi Awb© Z‡gvix Zvmwbqv Zvevmmyg gvnw`qv †gvi‡k` Aw`wZ cvj dvBRv wefv Lvb

‡gvt †gv¯Ídv g‡bvqvi Lvb weRb Kzgvi †`e ‡gvt Aveyj Kvjvg mÄq Kzgvi eo–qv †gvt ûgvqyb Kwei ‡gvt Kvgvj †nv‡mb ‡gvt Rvwn` †nv‡mb ‡gvt †njvj DwÏb ‡gvt mvBdDwÏb gRyg`vi Gm.Gg †gvev‡k¦i Avjx Wvt G we Gg byiæj Avjg ‡kvfb Kzgvi kxj cÖfvZ Kzgvi †Nvl ‡Mvjvg †gvt gwnDwÏb ‡gvt gvndzRyj Kwei mv¾v`yi ingvb Gm.Gg gmiæi Dj nK ‡gvt †Mvjvg iveŸx IqvwjDi ingvb

Avwe`vv myjZvbv iæcœv ivbx †`e wkDjx Av³vi myZcv eo–qv nvwmbv †eMg †ivKmvbv Kvgvj mvwn`v †nv‡mb bvCgv Av³vi Av‡qkv Av³vi wbkvZ Aviv wkwib Wvt gvndzRv AvLZvi bxjv `vk mi¯^Zx ivbx cvj Zvnwgbv Avjg ‡gvmv¤§r †ivwRbv Kwei nvwmbv Av³vi bvRgv cvifxb ‡di‡`Šmx mv_x w`bvi myjZvbv Avkivdx ingvb ‰mq` †gvt mvBdzj Bmjvg iæevBqv Zvmwjgv ‡gvt RvwKi †nv‡mb mv‡Kiv ingvb ‡gvt wccjy wmK`vi jvKx Av³vi ‡gvt Avwidzi ingvb Wvt kviwgb Lvb cvi‡fR Avn‡¤§` Lvb wjUb D‡¤§ bymivZ ‡gvnv¤§` kvwnb wgTv Avdmvbv †nv‡mb mygx ‰mq` Kvgvj †nv‡mb gymwjgv nK Gm.Gg. †gv¯Ídv Kvgvj bvRbxb kvgxg iv‡k` Avn‡g` KvRx AvÄygvb Aviv ‡`Iqvb gneŸZ Avjx gvngy`v Av³vi ‡gvnv¤§` Avwidzi ingvb RvbœvZzj †di‡`Šmx ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb †gvjøv ‡kdvjx †eMg G.GBP.Gg Kvgvj ‡ivKmvbv cvifxb ‡gvt nxib kwid dv‡Zgv Av³vi ‡gvt Avgxi LBqvg ‡gvmvt RvwKqv wbcy ‡gvt Rgxi †nv‡mb kvnbvR †eMg ‡gvnv¤§` †Mvjvg †gvi‡k` Zvgvbœv kviwgb DËg Kzgvi cvj Ac©bv ivbx cvj dwi` Avn‡g` Lvb ‡gvQvt Zvgvbœv bvmwib

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
00439 00440 00441 00442 00443 00444 00445 00446 00448 00449 00451 00453 00454 00456 00459 00460 00461 00462 00464 00465 00466 00467 00468 00469 00470 00471 00472 00475 00476 00479 00480 00481

bymvBev AvwiKv ZvjyK`vi bIixb Bmjvg bvRgx Zvevmmyg dviwRb BkivK †kÖqv wmdvZ bIkxb Kwei ‡`ew¯§Zv mvnv w`qv AvwbKv Avn‡¤§` bvwdmv AvKZvi Avdwi`v ‡Rwib Iqvw`qv B¯‹v›`vi mvwbqv †nv‡mb AvuPj RyqvBwiqv Zvevmmyg †`vjv gvwqkv gvwjnv Zvbnv ivwng bxwZ bvwejv Bmjvg wbwkZv Bmjvg Avjwdqv Avjg Zzilv mvbwR`v †bIqvR †PŠayivbx cyw®úZv miKvi c~Rv Dw`Zv eg©b Aw`ª dvwiqv Zvevmmyg Awc©Zv ‰mq`v mvw`qv mvev kvixKv mvBqviv dvwZnv-B- bvIqvi web‡Z mvC` mvqgv mvewib gvBgybv gvwiqvg gvBkv ivwgmv Lvb mygvBqv web‡Z Kv‡`i wgdZvûj RvbœvZ (gb) mvw`qv Avdwib b~nv Avw`ev ZvB‡q¨ev Aw`ª AvwešÍv mwÜ

AvwkKzi ingvb ZvjyK`vi ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt nvwg`yj Bmjvg cÖavb gwnDwÏb Avn‡g` Avey mv‡jn †gvt ûgvqyb Kexi `yjvj K…ò mvnv Avn‡¤§` Djøvn †ecvix ‡gvnv¤§` BmgvBj cv‡Uvqvix ‡gvt Rwjj B¯‹v›`vi Avwid Gm.Gg KvIQvi †nv‡mb gyt gvneyyeyi ingvb Avi GBP gvmy` ‡gvt Ave`yi iwng bRiæj Bmjvg bRiæj Bmjvg AvjgMxi †nv‡mb G¨vW. †mwjg †bIqvR †PŠayix DËg Kzgvi miKvi Zzlvi KvwšÍ eg©b ‡gvt wgRvbyi ingvb ‰mq` ûgvqyb Kwei ‡gvt Avnmvbyj Bmjvg Avey mvC` †gvt gvndzRyj nK Avkivd DÏxb ‡gvt gywReyi ingvb ‡gvt †gv¯ÍvK Avjx Lvb ‡gvnv¤§` dRjyj Kv‡`i †PŠayix ‡gvt kwidzj Bmjvg †gvt Avey mv‡`K ‡gvnv¤§` AvIjv` †nv‡mb ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi

(jvKx) wbkvZ Avd‡ivR wifv ‡gvQvt Kvgiæb bvnvi ‡gvQvt †eMg †gvi‡k`v myjZvbv Av³vi kvwnbv Avn‡g` bvmwib AvKZvi gvayix mvnv dv‡Zgv Av³vi (bycyi) Av‡qkv AvKZvi kviwgb Rvnvb wkwib Av³vi cvbœv Avd‡ivR RvbœvZzj gvIqv Avmgv myjZvbv mywg myivBqv Av³vi wbcv gvKmy`v †eMg gvKmy`v †eMg wg‡mm wibv Av³vi mywdqv ‡eMg AwbZv miKvi wbcv mvnv iægx Av³vi byiRvnvb ‡gvQvt myivBqv Lvbg dviRvbv Av³vi bvwn` myjZvbv bvwmgv AvKZvi Zvwbqv Rvgvb bvmixb myjZvbv ‡gvQvt RvwKqv myjZvbv jyrdz‡bœQv wkDjx ‡gvQvt AvÄygvb Avi cvifxb ivby †eMg

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
00482 00483 00484 00487 00488 00490 00492 00493 00494 00495 00496 00497 00499 00500 00501 00502 00503 00504 00505 00506 00507 00509 00510 00511 00512 00513 00514 00516 00517 00519 00520 00521 00522

gvBkv dviRvbv bvwejv wknve Anbv †` ûgvqiv Avwdqv A_x© dviRvbv ingvb Awb dviRvbv dv‡qR iæcK_v Zvwbkv Zvnwmb bymivZ ZveQQzg Bmjvg bIkxb Zvevmmyg Avn‡g` bvw`Zv ‡nvm‡b Aviv bvwM©m w`qv ZvbwRev ingvb Aaiv ivBQv †PŠayix ‰bmMx© †Nvl ivBmv Bmjvg (Awib) gvnwbRv Bmjvg mvqKv Bmjvg dvBRv Rvwnb ¯ú„nv BddvZ †nv‡mb (Bw÷) wiqvbv AvwZK gybZvKv BebvZ Z¡v-nv gvwiqvg †gv¯ÍvwdR †`vnv Zvmwbg ingvb Av‡qkv bvwdmv nK Awc©Zv mvwgqv Bmjvg gbxlv gvwqkv ingvb ZvwnqvZ Zvivbœyg Dwe©Zv ivBmv Av³vi bymivZ kvnwiqvi †bnv Avj mvwgqv (wefv) mygvBqv ingvb dvBiæR nvmvb wnwg wib_x

cvi‡fR Gm.Gg Rvwn`yj nvmvb ‡gvnv¤§` kvnve DÏxb Amxg Kzgvi †` wMqvm DÏx gRyg`vi nv¤§` Avãyi ingvb Avwgb ‡gvt dv‡qR gvngy` ‡gvnv¤§` Bd‡ZLviæj Bmjvg bRiæj Bmjvg Gm .Gg. wgRvbyi ingvb wPk&Zx dwi` Avn‡g` kixd gvneyeyj KzÏym †gvt AvwZKzi ingvb ‡gvt iwnQzj Bmjvg g`b P›`ª †Nvl(weZb) ‡gvt iwdKzj Bmjvg Avey nvmvb †gvt gvndzRyj Bmjvg mwdKzj Bmjvg ‡gvnv¤§` gwnDwÏb ‡gvnv¤§` BDmyd †nv‡mb †gvt AvwZKzi ingvb ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt †gv¯ÍvwdR ingvb ‡gvt Avwbmyi ingvb evwiDj nK D¾¡j ‡K.Gg .gwbiæj Bmjvg ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb ‡gvt ZwiKzj Bmjvg gvBb DwÏb ‡gvt Avãyi iwk` ‡gvt weivR DwÏb mi`vi gyt mvB`yi ingvb †gvjøv G,Gm,Gg kvnx`yj nvmvb ‡gvt KvImvi †nvmvBb

†di‡`Šm Av‡bvqvi Rvwgj Rqbe AvBwf Acbv© `vk ¸ßv bvRbxb myjZvbv AvÄygvb Aviv ‡gvQvt kvnvbvR cvifxb kvgxgv Av³vi bvwn`v cvifxb Avmgv Av³vi ‡gvQvt bvwn` dviRvbv bvwM©m Av³vi bvwmgv AvwZK mvbwR`v Av³vi Ac©bv miKvi cwc LyKzgwY Wvt †nvm‡b Rvnvb myjZvbv mvB`v myjZvbv ‡gvmv¤§r Kvgiæb bvnvi Awjdv Lvbg Kvgiæb bvnvi Szgyi †di‡`Šm Aviv bvw`iv cviwfb bymivZ ‡Rmwgb ivqnvbv Avwbm gvngy`v Avwid ¯^cœv kvgmyb bvnvi cvifxb ivwk`v ingvb Zvmwgbv Rvnvb ggZvR †eMg ‡gvmv¤§r bvwQgv †eMg ‡gvQvt dvBgv Av³vi Zvnwgbv wmÏxKv Bqvmwgbv cvifxb Rywj‡qU ingvb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
00523 00525 00526 00528 00530 00531 00532 00534 00535 00536 00537 00538 00539 00540 00541 00543 00544 00545 00547 00548 00551 00553 00554 00555 00556 00557 00558 00559 00560 00561 00562 00563 00564 00565 00566 00567 00568 00569 00570

Zvmbyfv Av‡gbv RvbœvZ Aviv Aviwe mvivd Zvmwbg Awgqv bymvBevn m¤úªxZv cvj ¯^w¯Í mvqšÍx Kg©Kvi (†¯œnv) ivwgkv byRnvZ dvweqv ingvb ûgvqiv Zvkwdqv Avjg mvwenv Bg‡ivR †kÖqv wgkKvZ Rvdixb jvwgmv mvLvIqvZ dvBRv gvnRvexb we_x ivwgmv gvncviv ‡gvQvt ZwbKv Av³vi Avwikv evkvi mvw`qv web‡Z Kvgvj Avdwi`v Zvnwmb Anbv Avmwdqv Lvb w`Nx dvwZgv Avn‡g` mvivn iæKvBqv Avnmvb Avdbvb Avwiqv ingvb bvwejv ZvQwgg Av³vi †mRyZx mvqgv Avn‡g` RvbœvZzj †di‡`Šm RvbœvZ BDmiv Zvnmxb Lvqiæ‡bœmv wmbw_qv D‡¤§ mvwgqv(wjmv) ¯^cœbxjv `vk ¸ßv gybv¾v ivZzj jvweev KvRx Zvnvixg Zvgvbœv dvweqv Beªvwng byRnvZ Zvevmmyg †Rwib gvwniv Avjg üw`Zv mvnv Rvwib Zvmwbg Avwd«`v gvqgybv †nv‡mb (gûqv) ‡mvnvbv mwn` mviv Avdiv bvIqvi

‡gvt mvn Avjg Xvjx miKvi †gvnv¤§` Avey nvwbd ‡Mvjvg Avn‡¤§` kixd †gvt gnmxb cÖkvšÍ Kzgvi cvj ¯^cb Kg©Kvi KvRx iæwgR †nv‡mb AvwZKzi ingvb ‡gvt gvneye Dj Avjg ‡gvt kvgmyj Av‡iwdb †gvt AvkivdDj g‡qR ‡gvt kvLvIqvZ Dj¨v dqmvj Avn‡g` G.‡K.Gg gvngy`yj nvmvb ‡gvt wRqvDi ingvb †gvt gvnveyeyj evkvi Av,R.g Kvgvj DwÏb kvnwiqvi Avnv‡g` ‡gvt AvwZKzi ingvb Lvub mvjvDwÏb Avn‡g` †gvt gvBbyj Avnmvb kvwgg Iqvwn`yi ingvb †gvt ûgvqyb Kwei †gvt gbmyi Avn‡g` ‡gvt mvB`yi ingvb ‡gvnv¤§` mvgQzj Bmjvg AvZvDi ingvb PK`vi ‡Mvjvg †gv¯Ídv cjvk `vk ¸ßv kixdzj Bmjvg KvRx e`iæj Avjg ‡gvnv¤§` Beªvwng ‡gvt Rvwn` ‡nv‡mb ‡gvnv¤§` iæûj Avjg wek¦bv_ mvnv iwdKzj Avjg nvwg` AvKZvi †nv‡mb Avãyj bCg †gvt ivwKeDwÏb f‚Bqv

Zvwbqv Avjg Avd‡ivR Rvnvb mxgy ‡i‡eKv myjZvbv ‡gvnwmbv myjZvbv mywPZv cvj KvKjx †`vjb Kg©Kvi dvinvbv Bqvmwgb ‡eex bvRbxb Avd‡ivR Av³vi ggZvR Av‡iwdb kvqjv ingvb mywg Zvnwgbv Av³vi ‡mweKv Avn‡g` ZvbwRbv †nv‡mb ‡gvQvt wjwj Av³vi ‡Rmwgb cvifxb ‡Kvwnbyi Av³vi mywdqv †eMg gvngy`v Avnv` kviwgb myjZvbv wiZv mvw`Kv bymivZ bvwQgv ingvb ‡g‡niæb †bQv Av³vi Qwe mvjgv †eMg kvgxgv myjZvbv nvwQbv AvLZvi nvwjgv bvwM©m mvjgv Av³vi iæckÖx wek¦vs¯ªx AvwZqvZzj Iqvwn` Kvgiæb bvnvi bvwQgv Av³vi myivBqv Av³vi kvnvbviv †eMg ¯§„wZ ivbx mvnv we_x †nv‡mb nvwmbv AvKZvi gwiqg wewe Avqkv myjZvbv Lvb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
00571 00572 00575 00576 00577 00578 00579 00581 00582 00583 00585 00587 00588 00589 00590 00593 00594 00596 00597 00598 00600 00601 00602 00603 00604 00607 00609 00610 00611 00612 00616 00619 00620 00622 00623

mvbRv BebvZ bymivZ Rvnvb gyÝx bymivZ Rvnvb Awbw›`Zv Zvwnqv evix ivB`vn nK mvwgb Bqvmvi (Zzev) bymivZ Rvnvb wgbv bymivZ Rvgvb Awc© gvkiæev Zvevmmyg Bbv gvmy` gyb bymivZ kviwgb A‡š^lv dvinvbv Av³vi (evuab ) Avdiv bvIqvi eykiv gvwngv Av³vi mvwbqvZ hxev(Awib) Avbymv Iev‡q` Rygvbv gykwdivZ wQbw_qv nvmvb (wiZx) dvnwggv Zvwmb (Z„wß) ‡Rev AvwgKv mvw`qv Bmjvg †gvnbv ‡gvQvt bymivZ -Dj Avnmvb †cÖgv AvwbKv AvÄygx ‡mvnv mvdwib wbwKZv dv‡Zgv †nv‡mb gyk¦dxKv bvIqvi eviiæb Rvive Inx ivwnKv Bqvmwgb †PŠayix ivwRqv ingvb jvgnv ZvRwib mvwbqv Rqbe Bmjvg iæKvBqv iveŸx dvwZgv web‡Z †nv‡mb AvbZviv jvweev ‡Rvniv Kwig

kvnRv`v AvjgMxi †gvt bvwQi DwÏb ‡gvt b~iæj Bmjvg Wvt G.‡K.Gg dRjyj evix Rvwgj Avmv`yj nK ‡gvt †mwjg by‡i Avjg wjUb

Zvnwgbv RvwKqv Avd‡ivRv Av³vi kvwšÍ cvifxb Wvt Zvwbqv ingvb mvnvbv cvifxb wkíx †mZviv †eMg ‡gvmv¤§r mvwdqv Av³vi ¯§„wZ ‡gvt Avmv`y¾vgvb ‡gvQvt gvnveyev Lvbg ‡gvt gvk‡idyj Avjg ‡mvwbqv †nv‡mb gvmy` ivbv kvgxgv Av³vi ivbv ‡Mvjvg †gvnv¤§` nvwmbv Av³vi dviæK wgqv AvBwib Av³vi g„Z wmwÏKzi ingvb eKzj gwbiv wmK`vi gvwdRyi ingvb Bfvbv Av³vi ‡gvt Avnvmvb~i †iRv ‡kL mvbwR`v cvifxb KvRx gyn¤§` Ievq`yjøvn wm`ivZzj gybZvnv KvRx mv¾v` †nv‡mb ‡kL †mvwbqv gbQzi gwb ‡gvt †iRDj nvmvb Avd‡ivRv Av³vi gywbœ ‡gvt Avey Zv‡ni wgTv ‡ivKmvbv ‡gvt wRjøyi ingvb ‡¯œnvi LvZzb ‡gvt wgRvbyi ingvb dv‡Zgv Av³vi ‡gvnvt g‡bvqvi Dj Avnmvb Znwgbv Av³vi nvwdRv &Lvbg mvwenv †eMg bvCg Kwig †PŠayix gwiqg Av³vi dviRvbv Avn‡g` ‡gvmv¤§r nv‡dRv Bqvmwgb gwgbyi ingvb Avdmvbv Av³vi ‡gvt Avey Zv‡ni ggZvR AvKZvi ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg kvnvbviv Av³vi iwdKzi iveŸx kiwgjv Av³vi Wvt †gvnv¤§` mvÏvg †nv‡mb Wvt BmivZ Rvnvb mv_x gÛj ‡gvt AvwZKzi ingvb kvgxgv bvmixb G.wU.Gg dRjyj ingvb ‰mq`v b~i Avd‡ivRv gynv¤§` Qv‡bvqvi †nv‡mb GwU.Gg mvdv‡qZ Dj¨v †gvt †nv‡mb b~i †gvnv¤§` †gv¯Ídv ‡gvnv¤§` AvKZviæ¾vgvb Wvt †gvt Avwbmyi ingvb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
00624 00625 00626 00627 00629 00630 00634 00638 00639 00640 00641 00642 00643 00644 00645 00646 00647 00648 00649 00650 00652 00653 00654 00658 00659 00660 00661 00663 00665 00666 00668 00671 00672 00674 00675 00676 00678

Avw`ªZv Zvdbyg dvBiæR AvwbKv †gŠbZv miKvi mvwgqv Avnmvb Zvwmb Zvbnv Zvcbyb mv`vd Zvwnqv c„_v gRyg`vi L›`Kvi gvwiqvn bIwkb gvwqkv ingvb Anbv bvCgv Rvgvb bxkvZ Zvmgxg †Rwib ivBmv wmwÏKv ivdv Bb‡ZRviv Bmjvg †mev) ‡gvbvjx evjv De©kx nvmvb wUqv kvwiqv Rvgvb Zvmbxg mvweKzbœvnvi wSwjK D‡¤§ Zvmwdqv RvbœvZzj †di‡`Šm ‡gvevkwkivn Lvbg dv‡Zgv bvRbxb Lvb bymvBev Zvevmmyg Zvmbxg Rvnvb Avwjkv ‡gvmv¤§r ZvbwRb bvnvi (gybv) mvwgnvn web‡Z Rvgvb Avw`ev ivwgmv Gjvnx Avw`ev †PŠayix mvw`qv †nv‡mb RyuB gvnRyev †di‡`Šmx(mvqx) dvwZgv Zvevmmyg wjiv cÖÁv cviwgZv ¸jkvb Aviv iægvBmv †di‡`Šwm ‡ivKvBqv Zvevmmyg mvw`qv Zvmwbg mvgwib Lvb Avw`ev Bmjvg(w`ev)

gvKmy`yi ingvb ‡gvnv¤§` BDQzc wbwLj P›`ª miKvi Avnmvb Djøvn Aveyj dRj †gvnvt Bqvwnqv ‡gvt QwdDjøvn cÖexi Kzgvi gRyg`vi ‡gvt gwbi †nv‡mb L›`Kvi ‡gvt gwZDi ingvb ‡kL gw`D¾vgvb ‡gvt †iRvDj Kwig ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb †gvt kwdKzj Bmjvg K…cv wmÜz evjv Rwniæj nvmvb gvby ‡kL Awn`y¾vgvb ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ‡gvt nviæb Ai iwk` Rvnv½xi Avjg ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb ‡gvt bexbyi ingvb Lvb Rvnv½xi Avjg †PŠayix ‡gvt ZvInx`yj nK †gvt Avt Kwig Gg mvwn`y¾vgvb iæ‡ej ‡gvnv¤§` Kvqmvi -B Gjvnx Ave`yj †gvwgb †PŠayix ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb †gvt †mv‡q`y¾vgvb G.‡K.Gg Avãyi iv¾vK †gvnv¤§` Avwgbyj Gnmvb Lwjdv DwRi Avn‡g` ‡gvnv¤§` Rvgvj DwÏb †gvt iweDj Kwig Gm.Gg mvjvDwÏb ‡gvt ‡ZŠwdK Kvgvj Lvb ‡gvt Avwgbyj Bmjvg

Zvwbqv Avdwib wRbvZ cvifxb gy³v miKvi dvinvbv Av³vi wg‡mm myjZvbv cvifxb ‡kIjv cvifxb evbx gRyg`vi ‡gvmv¤§r bvRgv gwbi ‡gvmvt bvwRdv LvZzb ‡i‡eKv myjZvbv ‡gvmvt gvmygv ‡eMg dwi`v Bqvmwgb kvnvbvR cvifxb jveb¨ evjv kvnxbv cvifxb ‡gvQvt †di‡`Šmx †inbygv Kwig Zvmwjgv Av³vi bvwQgv †eMg ‡gvL‡jmv Lvbg iIkb Lvbg bvQwib Av³vi m¤úv Lvbg †gvmv¤§r Kvgiæb bvnvi ZIwn`v Lvb Avd‡ivRv Bqvmwgb Zvgvbœv Avd‡ivR AvKZvi Rvnvb iægv ‡Rmgxb myjZvbv kvnvbvR cvifxb wk‡Kvqv bvRbxb Pvqbv LvZzby dviRvbv ZvbwRb bvwn` myjZvbv ‡gvQvt Iqv‡R`v †eMg bvRivZ Rvnvb ‡gvQvt bvwQgv LvZzb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
00679 00680 00681 00682 00683 00684 00685 00687 00688 00689 00690 00691 00692 00693 00694 00695 00697 00698 00699 00702 00703 00705 00706 00707 00708 00709 00710 00711 00712 00714 00715 00716 00718 00720 00722 00723 00726 00728

mvwgnv mvjvg Hk¦x eykiv web‡Z ekxi (ewb) mvwgnv ingvb gvwjnv ingvb Bd&dvZ Aviv Zvwbmv mvwgnv dv‡Zgv dviRvbv ikx` Avwkdv †PŠayix cyw®úZv Avwjqv Zvnvbx ZvQwbqv gvngy` Z¡vnv mvbRvbv Bmjvg †¯œnv mvwgqv Bmjvg AviRy Avwe`v ingvb RvbœvZzj †di‡`Šm jyebv Av‡qkv web‡Z ûmvBb ivBdv Kexi bvRix †nv‡mb bymvBqev KvwbR mygvBqv ivBmv wmwÏK Avqkv wmwÏKv (wijv) mvwRqv Avdwib ïwP ingvb gvwiqv ingvb iægvBmv †iRv gygZvwnbv gvnRvweb Avwiev BkivZ jvwgqv Av³vi Gkv gywbiv wmwÏKx Bd&dvZ Rvgvb mvewibv Av³vi mviv gviRyKv ZvB‡q¨ev gvwqkv mvwRqv †nv‡mb ivwgQv BmivZ Rvnvb (Bjgv) bvwRev Avkivd RvbœvZzj †di‡`Šm †PŠayix Avw`ªZv j¯‹i f‚wg D‡¤§ Rviv †di‡`Šm (Kvkwd) ‡gvQvt dvivn Djdvr

‡gvt Avãym mvjvg ‡gvt ekxi Avnv‡¤§` ‡gvt mvw`Kyi ingvb ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb gwbi †nv‡mb g„av †gvnv¤§` mwdKzj Kwei ‡gvnv¤§` Rmxg DÏxb †PŠayix Aveyj nvmvb †gvt gywnZ gvgyb ‡LvKb gvngy` †gvt mwdKzj Bmjvg ‡gvt ZwiKzj Bmjvg AvwbQzi ingvb ‡jvKgvb wgTv g„Zt ûmvBb Be‡b gvmy` gvngy` Gbvgyj Kexi Av³vi †nv‡mb dviæK †nv‡mb †gvt Avey e°i wmwÏK †gvt Avãyj nvB ‡gvt Rvnv½xi Avjg ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb ‡gvt Avwgbyi ingvb ‡gvt †iRvDj Bmjvg ‡gvt wgRvbyi ingvb ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb ‡gvt eveyj mi`vi †gvt b~i KzZz‡e Avjg ‡gvt AvLZviæ¾vgvb ‡gvt †gvkvid †nv‡mb ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt gwbi †nv‡mb ‡gvt wejøvj †nv‡mb Wvt †gvt Avkivdzj Avbvg ‡gvt †Mvjvg ieŸvbx †PŠayix Avkxl Kzgvi j¯‹i †gvt Avãyj Kv‡`i G.‡K.Gg dRjyj nK

Rvnvbviv Av³vi †gvmvt †gwib Rvnvb myjZvbv cvifxb kixdv LvZzb myjZvbv Rvgvb ‡ivwRbv Av³vi gvmy`v ingvb ‡gvmvt ZvR‡Kiv LvZzb wifvbv Avd‡ivR ‡Kvwnbyi gvngy` ‡gvQvt Avd‡ivRv LvZzb myjZvbv Avwgb wRqvmwgb Av³vi ‡RQwgb Lvbg wbjydvi Av³vi wgZv mywdqv †eMg Rvwn`v Av³vi Kvgiæb bvnvi wRbœvZ Aviv †eMg ‡gvQvt †ivKmvbv †eMg kvnbvR cvifxb dv‡Zgv Av³vi †kdvjx ‡gvmvt Rvnvbviv LvZzb kvnxb Av³vi kvigxb L›`Kvi w`jiæev Av³vi ‡gvmvt cvifxb Lvbg ‡invbv cvifxb cvifxb Rvgvb wkDwj †eMg bvRgv Av³vi wg‡mm kvwKjv LvZzb Bqvmwgb Lvbg Wvt ggZv gÄyix kvwnb~i Bmjvg w`cvjx ivbx †Nvl MvRvjv †eex BmivZ Rvnvb evwi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
00729 00734 00739 00743 00744 00745 00746 00748 00749 00751 00752 00753 00754 00759 00761 00765 00767 00768 00769 00770 00771 00772 00773 00774 00776 00777 00778 00781 00782 00783 00784 00785 00787 00790 00792 00793 00796

bvwdmv mvw`qv wgRv© bvwRdv Zvmwbqv gvwnqv Kwei ivwn ‡gvQvt Avwd«`v Bmjvg (jvwgqv) AvbZviv mvwgnv ûgvqiv Zvmexn †mvnnv ZvRwiqvb Bmjvg bvRvd AvbRyg Bwg BmivZ Avdwib (‡gŠbZv bvwdmv †bvwkb Avw`ev Lvb Aw`ªZv wib_x cÖ_v iv‡eqv emix wigv Zvwbkv Avn‡g` AešÍx hvwib Zvmwbg Lvb Zvmwbg Aviv wikv gvwjnv Zvevm&myg KziivZzj AvBb hviv Av‡qkv AvbRyg wbwkKv kixd Rvwib Zvmwbg †PŠayix mvjgv Av‡bvqvi wmbw_qv Avdwib Zvnvwmb Av³vi mvwbqv Rvgvb bvwRdv ingvb dvBRv Zvevmmyg Zvmbxgv ingvb †PŠayix Avbnv nvmvb evwiKv Avwbœ kvnbyi B RvbœvZ ¯^w¯ÍKv wek¦vm bvwdRv kIKZ Zvevm&myg Zvgvbœv dvwinv Zvmwbg cÖgv ivq RyevBiv †di‡`Šm

‡gvt Avãyi iwng wgRv© †gvt Avãyjøvn ‡iRvDj Kwei ‡gvt Ave`yjøvn Avj gvgyb ‡gvt Avey b~i AvkdvK Avn‡g` ‡gvnv¤§` Ave`yj nvwjg ‡gvt †ZŠwn`yj Bmjvg ‡gvt gvneyeyj Avjg †gvt Bwjqvm †nv‡mb ‡gvnv¤§` AvjgMxi †nv‡mb †gvt Avwbmyi ingvb Lvb nviæb iwk` ‡gvt mvgmyj Avjg Avn‡g` †gvnv¤§` Avjx gwbi DwÏb Lvb iwdKzj Bmjvg iÄy gyn¤§` Aveyj Lv‡qi Gg Gb Rvgvb Kvgvj kwdKyj Bmjvg ‡gvt kixdzjøvn wiqvR gwbiæj nvq`vi †PŠayix gvRnviæj Av‡bvqvi Ryjnvm DwÏb Avey Zv‡ni G.GBP.Gg Kvgiæ¾vgvb gwjøK Avwbmyi ingvb Avey Rvdi †gvnv¤§` †nv‡mb AwjDi ingvb †PŠayix ‡gvt Avjx nvmvb mi`vi AvjvDwÏb ‡gvt wRqv- Dj Kwig mZ¨wRr wek¦vm †gvt kIKZ Imgvb ‡gvt Rvwei wgqv †gvt Rvwn`yj nvmvb wek¦wRr ‡di‡`Šm Avjg

jyrdzb bvnvi ‡gvQvt RvbœvZzj †di‡`Šm dvinv `xev ‡gvQvt ivbx Av³vi bvwn` cvifxb kvnvbvR cvifxb dvinvbv Av‡e`xb gv‡R`v LvZzb Avwidv bvQwib Zvnwgbv Av³vi KvwbR kvwdbv Av³vi dviRvbv nviæb iwngv Avjg ‡gvQvt †ivKmvbv Avn‡g` Wvt bvwk` myjZvbv AvÄygvb Aviv AvbRygvb Aviv wRqvmwgb Kvgvj AvbRygvb Av³vi Lvw`Rv †eMg dvinvbv KvDmvi dv‡Zgv Av³vi wkwib Av³vi wg‡mm iv‡eqv †eMg †gvQvt ivbyRv †eMg dvinvbv Bqvmwgb dviRvbv Av&³vi wkDjx cvifxb Av³vi ‡gvQvt kvigxb Av³vi †n‡jbv myjZvbv kvnvbvR cvifxb wgZv ivbx `vm jyrdv AvKZvi dvinvbv Av³vi ‡di‡`Šm Aviv weDwU ivbx †Nvl Rwibv Av&³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
00798 00801 00803 00809 00810 00811 00814 00815 00816 00817 00819 00821 00822 00829 00830 00832 00836 00837 00839 00840 00841 00843 00844 00845 00846 00847 00848 00849 00851 00853 00854 00855 00856 00857 00860

dvwiqv gvnRvexb Zvwbmv Zvmbxg (kkx) ZvRwib ZvBwq¨ev Rvwib mygvBqv Avjg dvwinv †PŠayix mvwgnv †PŠayix ‡gnRvexb †PŠayix (gvwnZv) dvewjnv Zvmwbg Iwn ivdv †gnwib üw`kv †gŠwib kvBiv nvmvb bymivZ Rvnvb(wngy) dviRvbv AvweqvZ kviwgjv Aiwb Av‡qkv AvLZvi wbkvZ Zvmwbg dvwinv (gvaex) dvIwRqv gvBkv bymivZ dviwnb wkdv RvbxZv bvIdv bymivZ Rvnvb dvBRv gvKmy`v Av³vi RyqvBwiqv nK bvRgyb bvnvi (KvKjx) Avwgbv hvniv Rvgvjx Zvmwdqv mvw`K dvBRv RvbœvZzj BmivZ (RvbœvZ) mvBdv ingvb wgdZv ‡Lv›`Kvi bvCgv web‡Z bvRgyj †mvnv gygZvnxbv gvngy` Avwbkv ingvb b~i gvwqkv dvnwg`v gyevkwkiv Zvmwbqv ingvb jvwgqv nK Avwbkv Zvev”Qzg jvwgkv nK

‡gvnv¤§` dviæK Avn‡g` f‚Tv Avey bv‡Qi †gvt kvgxgv ‡gvnv¤§` Ave`y¾v‡ni ‰mq` knx`yj Avjg ‡gRevn DwÏb †PŠayix ‡gRevn DwÏb †PŠayix ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb Avt jwZd †`Iqvb kvgxg Avn‡g` kvgmyj nK †mwjg ‡gvt byiæj nvQvb Avt Avey BDmyd ‡gvt Avey BDmyd †gvnv¤§` Avkdz‡ÏŠjøvn gynv¤§` gynmxbyj Avjg ‡gvt gwRei ingvb Avj gvgyb BwÄt †gvt Kvgiæj nvmvb gxi AvDjv` †nv‡mb ‡gvnv¤§` Rvdiæj Kexi ‡gvt BDbyQ wgqv Aveyj evmvi ‡gvt Lvqiæj nK †gvt Gbvgyj nK G.‡K.Gg bvRgyj nK Rvgvjx ‡gvt gwnDwÏb ‡kL gvnveyeyi ingvb ‡gvt mv‡R`yi ingvb ‡Lv›`Kvi bvRgyj nvmvb wMqvm gvngy` ‡gvnv¤§` AvwbQzi ingvb †gvt gywReyi ingvb ‡iRvDi ingvb Gm.Gg gvngy`yj nK †gvt Avey eKi wQwÏK gvneyeyj nK

gvngy`v myjZvbv g‡bvqviv Av³vi Zv‡niv Av³vi gv‡nbyi Avjg †PŠayix Kvgiæbœvnvi †PŠayix Kvgiæbœvnvi †PŠayix Av‡qkv Lvbg dv‡Zgv AvKZvi Lvw`Rv cvifxb kvw¤§ bvmwib iv‡k`v Av&³vi byiRvnvb †eMg gviRvnvb †eMg AvZveyb bvnvi kvgxgv AvLZvi mxgv ‡gvQvt Av‡gbv †eMg dviRvbv †Rmwgb ‡Rwbdvi Av³vi dvivn `xev ‡kwj AvKZvi Av‡jqv †eMg ‡di‡`Šmx †eMg dviRvbv nK wgZz mvg‡k`v Bmjvg Rvgvjx kvnvbviv †eMg dviRvbv ingvb jvfjx ‡gvmvt iwngv LvZzb mveixb myjZvbv (w`bv) bvQwib myjZvbv AvwQqv ingvb †kvfv wicv BqvQwgb w`j G Avd‡ivRv Rvgvb ‡invbv cvifxb ivqnvb †eMg ‡R¨v¯œv Aviv Lvbg

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
00862 00865 00866 00867 00868 00869 00871 00872 00874 00875 00876 00877 0878 00879 00881 00882 00885 00887 00888 00889 00890 00891 00892 00893 00895 00900 00901 00902 00907 00908 00909 00910 00911 00913 00914 00918 00919 00920

‡mvnvbv Zvmgxg e„wó bvwRdv Zvmwbg ZzKv bymvBevn Avjg dvwZgvZzj RvbœvZ ‡gvQvt BwZ miKvi Av‡qkv AvwdqvZ Av`„Zv Zvmwgqvn Bqvmwgb dvwinv ingvb Zvkwiev nvmvb(‡ivRv) gvkiæiv ZvbwRbv ivBmv gwR` mvbRvbv wmwÏKx D‡¤§ gyiQvwjb byi B bIwkb ivBmv Zvwbkv Zvevmmyg mvev Avgwib bymivZ dviæKx wbwa Avwikv gvgyb †¯œnv jvweev Zvmwbqv bvw`qv AvbRygvb wRbbv mvwbqv AvIqvj AvwiKv Aw`ªKv Bwjqvm ‡gvQvt dviRvbv Bqvmwgb ‡gvnwmbv ingvb mynvBjvn Avn‡¤§` Aaiv Lvb dvinvbv gvngy` bvwdmv ivnbygv gvmvivZ Avbykv Zvmwbg Rvwib jvwgkv bvwRg Avwddv dvBiæR ingvb G¨v‡Ûviv AvPuj ûgvqviv Zvevmmyg nvwee bvwejv nvmvb Zvbfxb bynv Zvnwmb AvbRyg Rviv gvwkqvZ gvwiqvg bvRwbb Avdwib †PŠayix

mvnbvR †eMg ‡gvQvt iwngv AvwRRv †di‡`Šmx Wvt †gvt Zvbfxi Avjg Wvt †gvQvt wbjydvi Rvnvb ‡K.Gg mv‡jnxb ‡di‡`Šm Rvnvb ‡gvt kvnevR miKvi AvKwjgv miKvi ‡gvt Avey Avjg ‡gvQvt kvwnb Av³vi †Kqv ‡gvkv‡id †nv‡mb bvwQgv Bqvmwgb ‡gvt nvweeyi ingvb ‡iŠkb Aviv †eMg Wvt †gvnv¤§` Kvgiæj nvmvb D‡¤§ mvjgv AvKZvi ‡gvt mwdDj AvRg ‡dŠwRqv Bqvmwgb gvmyg web gwR` †dŠwRqv Lvbg †gvt wQwÏK Avjx ‡gvQvt †ivKmvbv Bqvmwgb †`Iqvb Av‡bvqvij Kwei dv‡Zgv AvKZvi †gvt Rwniæj nK f‚Bqv nvwjgv Av³vi †gvkZvK cvi‡fR nvwmbv Av³vi ‡gvt AvIjv` †nv‡mb mygvBqv ZvQwbg ‡gvt knx`y¾vgvb dviæKx Avmgv myjZvbv ‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb Av‡jqv bvmwib †gvt Avmvdz‡ÏŠjv Rwj ‡ÏŠjv ‡gvt †gveviK Djø¨vn AvbRy Aviv ‡gvt Avãyj AvIqvj †gvev‡k¦iv Rvgvb G.Gm.Gg Bwjqvm kvn bxjydv †Rmwgb ‡gvt gwReyi ingvb ‡gvQvt gwiqg myjZvbv ‡gvt gvgybyi ingvb Lvb wbcv Lvbg ‡Zvûi Avn‡¤§` iIbK Rvnvb kvLx ‡gvt wjUz Avjx Lvb Avmgv Lvbg d‡qR gvngy` w``vi RvbœvZzj †di‡`Šm ‡gvt gykwdKzi ingvb ‡ZŠwdKv Bqvmgxb ‡gvt wgRvbyi ingvb Avkivdzb ivwRqv ‡gvt bvwRgDwÏb RvwKqv cvifxb gvnvgy`yi ingvb wg‡mm ixZv ingvb G.‡K.Gg Kvgiæ¾vgvb Lvub Wvt Mv‡qÎx ivbx nvwee Dj¨v ‡gvQvt bvw`iv cvifxb bvRgyj nvmvb ‡gvmvt †gŠjy`v Lvbg Avey mvB` †gvt Zv‡iK bvRgv AvK&Zvi ‡gvt RvwKi „‡nv‡mb gvwniæb †bQv †eMg ‡gvt gwbiæj Bmjvg bymivZ Rvnvb byiæ¾vgvb †PŠayix gvBgybv web‡Z ‡nv‡mb

†gvnv¤§` Av‡kv‡K Gjvnx ‡gvt AvjgMxi Lwjj

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
00921 0922 00923 00925 00926 00928 00931 00932 00933 00934 00935 00937 00938 00939 00941 00943 00946 00948 00949 00950 00951 00953 00954 00957 00961 00962 00963 00964 00965 00966 00968 00969 00970 00972 00973 00974

wbkvZ AvbRyg Zvwnqv AvLZvi mvdv bvwdmv BKevj Avqkv web‡Z Rvgvb evmbxb nvwmb (Inx) wgw_jv dviæK Zwbœ Zvmwbqv Zvmwbg jvwgqv wek¦vm b~hnvZ AvbRyg mvwenv Zvev”Qzg Awc© ‰mq`v AvwbKv Bmjvg (Qvgvbœv) Zvmwbg Zvevmmyg ïfv ivbx wek¦vm ûgvBiv iwk` AviRygvb Aviv AvwbKv AvRv` Zvevmmyg Zvnwmb BebvZ Zvmwdqv RqxZv Zv‰_ ‡`ehvbx mvnv BmivZ Rvnvb Av‡qkv gvngy` bymivZ Rvnvb gwb bvkivZ Rvnvb Abb¨v cvj mygvBqv Avn‡g` AvBbvb wK‡kvIqvi cÖv_©bv Lvb ‡mRywZ †` RvbœvZzj †di‡`Šm Abm~qv †Nvl ‡gvQvt ivBQv iIbK dvIwRqv wbkvZ Anbv gvwinv ingvb (Av¯’v) Zvmbyfv Zvmwbg bymivZ bvwgiv †bnv bvwRdv Bmjvg

‡gvt Iqv‡n`ybœex Drcj ‡gvt †mwjg mi`vi G.we.Gg ¸jRvi BKevj ZvjyK`vi wRGg nvmvby¾vgvb ‡gvt AvIjv` †nv‡mb ‡gvt dviæK †nv‡mb †Mvjvg †nv‡mb ‡gvt †mvnive †nv‡mb †kL †gvt wMqvmDwÏb ‡gvt Avjg Qeyi ‰mq` dvqmvj Avjx(Avigvb) ‡gvt dinv`yj Bmjvg Wvt ksKi Kyygvi wek¦vm nvwg`yi ikx` †gvt Avwgbyj dvËvn ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` ‡gvt RyjwdKvi Avjx fz‡Uªv gxi Avn¤§` Avjx mgxi Kzgvi mvnv ‡gvt Gg`v`yj nK ‡gvt wRqvDwÏb gvngy` Igi dviæK meyR ‡gvnv¤§` †mwjg wecyj P›`ª cvj ‡gvt †mv‡nj Avn‡¤§` †gvt Gnmvbyj Kwei ‡gvt bvwmi DwÏb mgxi iÄb †` ‡gvt AvjvDwÏb Wt A‡kvK Kzgvi †Nvl ‡gvt AvgRv` †nv‡mb Av.b.g Ave`yj Inve ‡gvt wgRvbyi ingvb ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvnv¤§` byiæj Bmjvg wmK`vi ‡gvt bRiæj Bmjvg

‡gvmvt gZjyev LvZzb wg‡mm gybœx ‡mwjbv cvifxb kvnbvR kviwgb mywdqv Av³vi wg‡mm Rvnvbviv dviæK ‡Rmwgb Av³vi ‡gvQvt bvRgyb bvnvi b~i Rvnvb cvifxbÔ ‡gvQvt bvmwib Rvnvb ‰mq`v AvRgxiv LvZzb (eªvBwU) ‡gvQvt †bbwQ AvKZvi KvRj ivbx Ki wbwk ikx` Avw¤^qv Rvnvb AvBwib AvRv` ‡gvQvt nvwmbv evby mvbRvbv †nv‡mb wicv mvnv †gvQvt mvgmybœvnvi ‰mq`v Zvnwgbv Av³vi †mRwgb Av³vi iv‡eqv †eMg ‡Mvcv ivbx cvj gvneyev Av³vi i椧vb Aviv †gvQvt gymivZ myjZvbv Zvcmx ivbx `vm Rywjqv mi`vi ¯^b©gqx mvnv ‡gvQvt †invbv cviwfb kvgmyb bvnvi RvbœvZ Aviv mvjgv BqvQwgb gvngy`v myjZvbv bvwQgv AvKZvi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
00975 00977 00979 00981 00983 00987 00988 00995 00996 00997 00998 00999 01001 01002 01003 01004 01005 01010 01011 01013 01015 01016 01017 01018 01020 01021 01022 01025 01027 01028 01029 01031 01032 01034 01035

bymivZ kwdK kvqšÍx mvbwR`v †Rwib mvby dvwinv jwZe WwU Avwe`v Bmjvg gvwiqv bvwdmv Lvb Zvwbqv mvwgiv Bbwkivn gygZvwnbv ivBmv mviB gvQvwg Zvwggv Bmjvg D‡¤§ bymivZ mviv Rvqgx gvngy` mvjIqv ingvb ZvnRvbv kvmwgb ‡R¨vwZ gvwj_v bvwRdv gwiqg AvbZviv jvexev gigx mvBd dvnwg`v iwk` (Zvmwdqv) AvwbKv Zvnmxb Avwg Avwbmv bymivZ Rvnvb AvwbKv gvwjnv Zvevmyg dvIwRqv gv‡R` bvwkZ bvIqvi Bmjvg ‡invg †di‡`Šm gvayh© jvweev Kwei Rviv iIRvZ gayRv mvbwR`v nvmvb wdRv ivB`v †nv‡mb ivqv AvwbKv gvnRvweb A‡iviv ‡gneyev Zvevmmyg FZz bvwdmv ZvbwRg Zvwbmv Av‡qkv web‡Z ZvIwn` BddvZ bvwenv †iRv Rvwib Zvmwcqv

‡gvt kwdKzj Bmjvg ‡gvt Avãyi iv¾vK ‡gvt Avãyj jwZe †gvnv¤§` Avwgbyj Bmjvg wmK`vi †gvnv¤§` bvwRi Lvb Gm,Gg, †mwjg ‡gvt kvnxb nvIjv`vi G.GBP.Gg †gv¯Ídv Kvgvj †gvt gvneyeyi ingvb Av.b.g. †eKviæj Bmjvg miKvi ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ‡gvnv¤§` gvngy` BKevj †gvt mv¾v` -Di -ingvb ‡gvt Avãym meyi gnvt Rv‡ei Avjx †gvt iIkb Avjg †gvt Avjxg Avj ivRx mvBdzj Bmjvg ‡gvt nviæb Ai ikx` †gvt byiæj Avwgb †kL gbmyi ‡gvt nviæb- Ai -ikx` ‡gvt gv‡R`yi ingvb ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡di‡`Šm †nv‡mb ¯^cb gnmxb Kwei †gvt Ave`yj †gvZvwje wd‡ivR nvmvb AwbK gynv¤§` wejøvj †nv‡mb †gvt gvndzRvi ingvb †gvt knx`yj Bmjvg †gvt AvZvDi ingvb miKvi ZvIwn`yi ingvb ‡gvt dinv`yi †iRv †gvt Rvnv½xi Avjg

‡gvQvt Avwgbv LvZzb ‡gvQvt Zvwbqv Av³vi (gqbv) dvinvbv Bqvmwgb wkwib myjZvbv †PŠayix kv¤§xb Bmjvg Lvw`Rv cvifxb wg‡mm wibv Av³vi gynmxb Aviv BkivZ Rvnvb nvexev myjZvbv wejwKm myjZvbv wbMvi myjZvbv wbLvZ Rvnvb mygv †mwjbv Mwb ‡gvQvt ggZvR †eMg ‰mq`v †iRfx myjZvbv †gvQvt jvfjx Av³vi gvneyev AvLZvi wg‡mm jvqjv †di‡`Šm wg‡mm kvnxb myjZvbv Avd‡ivR †eMg †gvmvt mvexbv cvifxb Kvgiæb bvnvi dv‡Zgv †Rey‡bœQv ‡gvQvt †ivKmvbv cvifxb bvwRqv gvngy` AvBixb cviwfb mvqgv nvmvb wjwc kvgmybœvnvi Lvb ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb w`jiæev Bqvmwgb wkwib Av³vi mv‡R`v web‡Z AvwRR ‡gvQvt RvwKqv cvifxb kvgxgv bvmixb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
01036 01037 01038 01040 01041 01042 01043 01045 01046 01047 01048 01049 01050 01053 01054 01055 01056 01059 01060 01061 01062 01063 01064 01066 01067 01068 01070 01071 01072 01073 01074 01075 01077 01078 01079 01081

bvwnqvb Avn‡g` bvbRxev ivBqvb †iv‡`jv mynvbv web‡Z mvBd dvwinv ingvb mygvBqv ingvb ZvRwKqv mvBiæb mvevn byi Avn‡g` AvDwjqv Rvnvb Lvb Zvmwbg Zvgvbœv cÖfv ivnv KvRx dvBRv Lvwj` Anbv hvixb ZvBq¨vev my`xßv cvj Awb©qv gÛj †kÖqv Aviwkqv AviIqv bIkxb ûgvqiv ‰mq`v bvwRev dvBiæR gvnRvweb web‡Z ingvb gvwiqv AvDqvj gvnRvweb Lvb mvw`qv myjZvbv wiwg bymivZ jvBjx ZvjyK`vi Avwidv mi`vi ivKv Bqvwg myjZvbv wbeyjv b~i bynv bvwenv IqvwmgvZ Av`„Zv bIwkb Zvevmmyg bvwdmv AvÄyg Zvevmmyg Zvwggv Zvmwbg web‡Z AvwZK Awgqv nv‡kg Zvmwdqv Zvevmmyg mygvqiv eykiv ZvwRbyi L›`Kvi gvwqkv dvBRyb‡bmv mvwKiv Zvmwbg †¯œnv bymvBev ZvRixb

BKevj Avn‡g` Avey †gvt Gbv‡qZ Djøvn mvBdzj Bmjvg †KGg wgRvbyi ingvb ‡gvt nvwdRyi ingvb ‡gvt Aveyqvj KvImvi kvwKj Avn‡g` ‡gvt BKevj Lvb ‡gvnv¤§` †Zvdv¾j †nv‡mb cÖkvšÍ Kzgvi ivnv KvRx GRveyj Lvwj` ‡gvt Ryev‡qiæj nK mykvšÍ Kzgvi cvj myeªZ Kzgvi gÛj †gvt gvndzRyi ingvb ‡gvt RvwKi †nv‡mb ˆmq` Avwidz¾vgvb ‡gvt AvwbQzi ingvb Avãyj AvDqvj ‡gvt wmivRyj Bmjvg Lvb ‡gvt Avãyi ingvb †gvt Kvgvj †nv‡mb ZvjyK`vi Avwid mi`vi ‡gvt Avãyjøvn †nj evwK ‡gvt b~i †nv‡mb Rvjvj Avn‡g` ‡gvt Avjx AvKei †gvt Kvgiæ¾vgvb L›`Kvi AvwZKzj Bmjvg gy¯Ídv gbIqvi nv‡kg †gvt ZixKzj Bmjvg gyt Aveyj evmvi L›`Kvi gvnveyeyi ingvb ‡gvt Kwei DwÏb ‡gvt mvbvDjøn ZvjyK`vi ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb

Avmgv Av&³vi kvnvbv LvZzb mv‡jnv mvBd iægvbv Avwgb mywdqv ingvb bvRgyb bvnvi iZ¥v gy¯Ívix KvRx miwgb AvivdvZ dv‡Zgv LvZzb K…òv ivnv dvinvbv Lvwj` wjbv ‡iRxbv wjby wjwcKv cvj ‡ngvswMbx wek¦vm ‡gŠmygx †Rmwgb dqRyb bvnvi myjZvbv ˆmq`v gymvivZ bvwn` mvC`v myjZvbv nvwm Av³vi ‡gvQv¤§r mvbwR`v Av³vi †PŠayix Zvnwgbv †eMg jyrdzbœvnvi gy³v mi`vi ‡gvmvt †i‡ngv LvZzb kvwKjv Av³vi mvwRqv myjZvbv Dwg© ‡gvQvt wjwc LvZzb mvwKjv bvwRe Bqvmwgb nvexe mvbwR`v myjZvbv ‡ZŠwdKv Avn‡g` D‡¤§ mvjgv ZvQwjgv Rwj Avd‡ivR Rvnvb dvinvbv Avn‡g` gwiqg Av³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764
01084 01085 01086 01088 01090 01091 01092 01093 01095 01096 01097 01098 01099 01103 01104 01105 01106 01107 01108 01109 01110 01111 01112 01113 01114 01115 01116 01117 01118 01119 01120 01122 01124 01125

Zvmbyfv †nv‡mb L›`Kvi Avwbqv AvLZvi (Awbw›`Zv) mvwgnv KvRx wiRIqvbv gvBkv †nv‡mb †gvwnbx AvwiZv †knivRv` ïåv ivq Ekiv DRgv nK ivwgkv Avnv‡g` Zvmexn ivBqvb gvnx gvbnv Avdmxb Dgvgv ZvQwbg ivwgmv dvwinv iæevBqvr bymivZ dv‡Zgv ZzjZzj mvBqviv Avjg mvevn D‡¤§ dv‡Zgv Dwg© D‡¤§ mvqgv ‡gvevk¦xixb Avd‡ivR A‰_ Avwbkv gvnRyev nvweev Kwei RyuB bymvBev Gwjb †ivRv Avwjbv byRnvZ ivw`qv gvngy` Bd&dvZ †gnRvweb jvwgqv bymivZ bymvwK nvmvb e„wó mygvBqv ingvb wiw`Zv Av¯’v iæweKv ‡gvmvt gvwqkv dviRvbv AvwbKvn AvbÄyg mvwenv Bmjvg Bwibv Zvmwbg (bvwejv) ‡cÖibv †PŠayix gvwnqv BebvZ Zvmwbqv Rvgvb

cvUIqvix ‡gvt Rvwn` †nv‡mb L›`Kvi AvLZviæj Bmjvg †gvt †mvjvqgvb (mygb) KvRx mvnveDwÏb gxi ¯^cb †nv‡mb ‡gvt nvmvb kvnwiqvi ¯^cb P›`ª ivq Wt †gvt Avãyj nK †gvt †ejvj Avnv‡g` †gvt Rvgvj †nv‡mb ZvjyK`vi ‡gvnv¤§` Avãyj Avjxg †gvt knx`Djøvn ‡gvnv¤§` iæevBqvr Avj gwZb †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb `yjvj ‡gvt mwdDj Avjg ‡gvt Avgxi Lmiæ †gvt Avgxi Lmiæ †gvt gvmy` ivbv Gm.Gg gvmy` nvmvb mvC` ‡gvt ûgvqb Kwei ‡ZŠwn` Bgvg Lvb Ave`yj Mvddvi Xvjx Ave`yjøvn Avj gvngy` Avãyj Kv‡`i wRjvbx ‡gvt †g‡n`x nvmvb mygb wgRvbyi ingvb Gg.G iKxe G.‡R.Gg gvmy`yi ingvb Avnmvb Djøvn Lvb ‡K.Gg .mwdKzj Bmjvg Av.K.g RvwKi †nv‡mb Wvt wbg©j KvwšÍ †PŠayix kvn †gvt Avãyj gv‡jK †gvt Avkv`y¾vgvb

‡gvQvt e`iæbœvnvi †eMg ‡Mv‡jbyi †eMg †ivKmvbv †eMg kvnvb Aviv Avng` gwiqg LvZzb gyw³ nvwdRv bvmixb jxjv nvIjv`vi Wt †Kvwnb~i †eMg iæLmvbv Avgxb gvndzRv Lvbg †Rey‡bœmv gwgbv LvZzb ‡Rvniv dvinvbv cvifxb Av³vi wkíx †gvQvt Avd‡ivRv †eMg wkwib myjZvbv wkwib myjZvbv ïfZviv jvebx ‡mwjbv myjZvbv KvRj Av³vi mvwRqv Av³vi nvwmbv Av³vi jyrdzb bvnvi kvgxgv Av³vi ‡gvQvt ivwRqv myjZvbv cybg ‡ivKmvbv Av³vi Bqvmwgb AvLZvi ‡gvmvt kvwn`v ingvb ‡gvmvt ZvRwiqv Lvbg mvnvbvR †eMg †ivKmvbv Av³vi jywP KxË©bxqv ‡kdvjx AvKZvi ‡gvQvt kvnxb AvLZvi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802
01126 01127 01128 01130 01131 01132 01134 01135 01136 01138 01142 01145 01147 01148 01149 01151 01152 01153 01154 01157 01159 01160 01161 01162 01163 01164 01166 01170 01171 01174 01175 01177 01178 01183 01184 01186 01187 01190

wgRv© gybZvKv gvwkqvZ mvw`qv Zvnwmb bvwdRv myjZvbv ZvbwRbv †nvmBb wig AvqvZ Lvb BdixZ Avn‡g` Bd&dvZ mvbwR`v gvkKziv bIkxb bvIqvi Lvb Zvmwdqv Avn‡g` D‡¤§ Rvwib Zvmwbg mygvBqv Avj Avgxb (Zš^x) Avw`jv nvmvb ‡g‡nRvexb bvwgmZv Rvgvb bymivZ mvev Avbykvn bvIqvi Avwgbv Zvmbxg cv‡qj wbkvZ Zvmbxg jvwgqv cvÂvjx MvBb bvBgv RvbœvZzb bvCg bxjvw`ª PvKgv gygZvwnbv Bjgv mygvBqv Avn‡g` Avdiv mvwgiv bvnvi mynv mv‡qgv bvnvi wknvb bymvBev bvRgx mvevn dvBiæR †Qvnv Avwgiv gvnRvexb ivw`qv gyRZvwbevn w`Nx g„`yjv †mwjg Lvb Zvmwbqv Zvnwmb gvwngv †PŠayix bvwdmv jyevev bvwdmv AvbRyg Bmjvg mvbgyb Lvb Awc©Zv Zvwnqv †nv‡mb e`iæ‡bœmv dvBiæR Zvnx mygvBqv web‡Z BmgvBj

wgRv© gbRyi ingvb meyi wgqv ‡gvt kvn Avjg †Zvdv¾j †nvmvBb ‡gvt iwng Lvb Wvt BKevj Avn‡g` ‡gvt †mwjg †iRv gvRnviæj nK Lvb ‡gv³vi Avn‡g` †gvt †ejv‡qZ †nv‡mb ‡gvt Avj Avwgb Wvt †gvt nvmvb Bgvg †gRevn DwÏb ‡gvt w``viæ¾vgvb ‡gvt Qvjvn DwÏb Lvb †gvnv¤§` Avjx Wvt †gvnv¤§` jyrdi ingvb ‡gvt Avãyj Lv‡jK eveyj P›`ª MvBb †gvt iwdKzj Bmjvg iæcb PvKgv ‡gvt gvmy`yj nK ewki Avn‡g` Avãyj KzÏyQ †mwjgkvn Avãyj KzÏyQ †mwjgkvn gynv¤§` kx‡q¯Ív Avjx Lvb ‡gvt knx`yj Bmjvg Wt Av‡kKzj Avjg ivbv ‡gvt kwdKzj Bmjvg ‡gvt †mwjg Lvb Avey‡nb Avwe` Rvdi †gvt kvgmy¾vgvb †PŠayix ‡gvt Avãyj gv‡jK ‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg Avey mvC` Lvb †gvnv¤§` bvRgyj †nv‡mb fu‚Bqv ‡kL AvZvDi ingvb †gvt BmgvBj †nv‡mb

iægvb widvZ ZvQwjgv Lvb †PŠayix wg‡mm g‡bvqviv myjZvbv cvifxb myjZvbv Kwnbyi Av³vi ‰mq` dviRvbv †nv‡mb iIkb Aviv ‡mwjbv Av³vi kvnvbvR Av³vi Lyiwk`v cvifxb mxgv Av³vi bvRgv Av³vi bvQwib myjZvbv kvnbvR Av&³vi †gvmvt dviRvbv myjZvbv wRmvb nK Rqv Wvt †gixbv myjZvbv kvnxb kvnbvR wicv wek¦vm kvnbvR cvifxb `xÿv PvKgv bvRgv Lvb iv‡eqv LvZzb gv‡R`v Av³vi KvRj gv‡R`v Av³vi KvRj dvinvbv dinv` dv‡Zgv LvZzb ivwRqv myjZvbv ‡iv‡gjv Avd‡ivR RvbœvZzj †di‡`Šm KvwbR dv‡Zgv miKvi AvwRRyb bvnvi gvneyev cvifxb bvRbxb Aviv myjZvbv bvQwib Lvb Avqkv wmwÏKv Av³vix mvqgv Av‡bvqvi wRbvZ Aviv

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836
01192 01194 01196 01201 01202 01204 01205 01206 01208 01209 01210 01212 01213 01214 01215 01216 01217 01220 01221 01223 01225 01226 01227 01231 01232 01233 01235 01239 01240 01241 01242 01243 01246 01249

bymivZ Rvgvb Ac~e© bvwRdv bvIqvj dvewjnv nK †mvnv nvdmvZzj mvevn dvweqv Kwig †gŠwbZv Zvwnqv m‡ivqvi dvivn Gjgv Zvnwg`v nK bvwdmv gyivkwkiv ‡Rweb †i‡Rvqvb Zvmwbqv Lvb wf±wiqv Avwiqvbv web‡Z Avmv` (‡iv‡`jv) ‡gvQvt Lvw`Rv mv`vZ bvhivZzb bvBgv ‡gvQvt †Rvewn`v Kvbg (Zvgvbœv) mvBgv ingvb Zvbnv AvZZvwniv Lvw`RvZzj Kzeiv b‡fiv Rvwn` mygvBqv Bmjvg ivngv ivBmv ‡gvQvt Avwidv nK (‡mvnv) dvwiqv Bmjvg ‡bvwkb Zvivbœyg wnqv BddvZ RvwKqv ‡Rqvbv ivBRv Rwni ivBmv IqvwRnv †mIwZ Avw`ev gvnRvweb gvBkv BdwiZ nvq`vi †PŠayix cyw®úZv Av³vi mvw`qv mviv mvwgqv mvev Zvmwdqv nvmbvZ wešÍx bvw`ivn Zvmwbg wZ_x †fŠwgK

G.‡K Gg nvmvb Rvgvb ‡gvt gvndzRyi ingvb ‡gvt mvB`yi ingvb ‡gvnv¤§` gwbi †nv‡mb †gvt dRjyj Kwig †gvnv¤§` †mv‡nj m‡ivqvi †gvt nvwdRyi ingvb ‡gvt Gbvgyj nK ‡gvnv¤§` byiæj AveQvi ZQwjg wRbœvZ ‡gvt gvmy` Avjx Lvb †gvt Avmv`y&¾vgvb Kz`iZ Djøvn mv`vZ gxi iv‡k`y¾vgvb ‡gvt Avãym ïKzi ‡gvt wgRvbyi ingvb †gvt AvLZvi †nv‡mb mygb Rvwn` ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt kixdzj Bmjvg f~uBqv ‡gvt Av‡bvqviæj nK †mwjg †gvt kvnxeyÏxb f~uBqv ‡RW Gg nvwdRyi ingvb Avkivd Avjx †gvt Rwni DwÏb evei ‡gvt Bd‡ZLvqiæj Avjg ‡gvt Rvnv½xi nvmvb ZvjyK`vi BgwZqvR nvq`vi †PŠayix †gvt mvËvi ‡gvnv¤§` mvB`yi ingvb ‡gvnv¤§` mvB`yi ingvb gyÝx gvndzR nvmbvZ Avey bv‡Qi †gvt byiæ¾vgvb k¨vg †fŠwgK

Zvmwjgv †eMg dviRvbv Bqvmwgb dviRvbv Bqvmwgb †iv‡Kqv †eMg dv‡Zgv Kwig cwc cwebv Avd‡ivR cvifxb ‡gvQvt bvmwib myjZvbv kviwgb nK D‡¤§ mvjgv ‰mq`v D‡¤§j Lv‡qi dv‡Zgv k¨vgjx Lvb wg‡mm kvnbvR Rvgvb ‡gvQvt Lvwj`v gÄyix gvneyev Avgvb †gvQvt Ry‡jLv †eMg ZvbwR`v ingvb Sb©v AvLZvi wkDjx Avjg †mwjbv Av³vi iæwebv Lvbg †gvQvt mvbwR`v nK (mygv) dvnwg`v Bmjvg kviwgb wmwÏKv AvwZKzj dvivn iIkb Aviv †Rmwgb RvbœvZzj †di‡`Šm ‡m¸dZv b~i wkgy †Zvwkev KvRx wg‡mm kvgxgv mvnviv evby mvnviv evby dwi`v ‡gvQvt bvQwib ixbv iZbv †fŠwgK

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
01250 01251 01253 01254 01256 01258 01259 01263 01265 01267 01268 01270 01271 01272 01274 01276 01277 01278 01279 01280 01281 01282 01283 01284 01286 01287 01289 01290 01292 01295 01296 01297 01298 01301 01302 01303 01304

‡Rwib Zvmwbg ivwgmv bvwnqvb Zvmwdqv gvwqkv RvbœvZzj †di‡`Šm bvwRdv Zvmwbqv †Rwib bvwdmv bvIqvi iæIev Zvmwbg ivwgkv Zvivbœyg Zûiv bvnvi †bvwnZv ‡kL dvinvbv ingvb mvBgv nK kkx kv‡Kiv jvweev Avwikv myevBZv ‡gvQvt w¯œ»v Av³vi AvwZkv gvKbyb Avn‡g` ‡gvQvt gvqxkv Bmjvg g„`yjv mvjIqv bvbwRev Lvb e„wó wek¦vm ‡gŠwgZv Av³vi wgiv dvBRv Zvev”Qzg KvRx dvwZgv †di‡`Šm AvbykKv Kexi dvinvbv ingvb Kvwigv AvwbKv AvÄyg ivB`v Avjg gvBkv gwbRv ingvb gviRyKv Bmjvg wbkvZ AvbRyg c„_v mvqšÍbx mvnv wbkvZ Zvkbxg mvw`qv Rvnvb (Avjcbv) mvw`qv Bmjvg (bxnv) Hkx ZvjyK`vi bvwdmv Rvgvb Zvmwbg †nv‡mb wiwZ bvIqvi -B -RvbœvZ mßwl© evmvi iæKvBqv Bmjvg (bebx)

‡gvt kwidzj Avjg wgTv ivqnvbyj gvngy` ‡gvnv¤§` Avjx gyZvBZ ‡gvt eRjyi ikx` kvgmyj Kwei gvngy` ‡gvt ew`Dj Avjg Gm.Gg gvmy` BKevj ‡gvt byiæj Avjg ‡kL gyL‡jQzi ingvb †gvt knx`yj nK Wvt †gvt Avmjvg nvRvix Wvt †gvt kvnxb †iRv ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb iwKe DwÏb Avn‡g` †gvt gwn`yj Bmjvg G‡KGg mvB`yi ingvb Lvb Kzgy` KvšÍ wek¦vm Avãyi iwng AvRv` †gvt ‡gvkviid †nv‡mb KvRx †mwjgyj AvRg ‡gvt AvRgj Kexi ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb kvn BqvKze Avjx Avn‡g` ‡gvt iweDj Avjg ‡gvt Rvwn`yi ingvb wgjb bRiæj Bmjvg ‡gvt Av‡bvqvi ‡nv‡mb mÄq Kzgvi mvnv G.‡K Gg Av‡bvqviæj Kvw`i †gvt mvjvDwÏb gwbiæj Bmjvg (wgjb) †gvt mvB`yj Bmjvg ZvjyK`vi Wvt †gvt AvKZviæ¾vgvb †gvt †nv‡mb Avjx gvngy` nvmvb AvwRRyj evmvi gxbv †gvt bRiæj Bmjvg

wg‡mm kvgxg Avjg Avd‡ivRv Av³vi nvwg`v †eMg ‡`‡jvqviv †eMg RyevB`v gvngy` jybv bvmixb kvnbvR cvifxb ‡mwjbv cvifxb (wkLv) mvBdzb bvnvi mvBdzb bvnvi Wvt iæbv myjZvbv iægvbv cvifxb †gvQvt iæcvwj LvZzb ‡nvm‡b Aviv †eMg †gvQvt mv‡Rvbv †eMg kvnxbv Avd‡ivRv wgbZx ivbx mvnv byiæbœvnvi †eMg bvRgv LvZzb BmgvZ Aviv †di‡`Šm w`jiæev evby Rwj Av‡iwdb jxbv myjZvbv jyrdzb bvnvi gwR©bv †eMg Kbv Bmjvg jvwgqv Av³vi iæcv jvfjx mvnv wg‡mm gvngy`v Av³vi bvwM©m Av³vi Rvwn`v Av³vi wg‡mm iwngv ZvjyK`vi Avqbyb bvnvi iæwebv †nv‡mb ˆmq`v dvwngv Sbv© cviæj wg‡mm wkwib Av³vi

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
01305 01307 01308 01309 01311 01313 01314 01315 01317 01318 01320 01322 01324 01326 01331 01332 01333 01334 01336 01338 01339 01340 01343 01345 01346 01348 01350 01351 01353 01355 01356 01357 01358 01362 01364 01366 01371

ivw¤^qv Avdwib mvjwgb Zvmwdqv byi mvqbv web‡Z nvwbd Avw`ev dvBiæR gynZvwkgv gv‡jK wgwk †g‡niæb †nv‡mb Lvb Zvwggv BqvQwgb Zvbnv Zvmwdqv Zvnwmb jvwgqv bvIkxb Zvevmmyg mvwgqv Av³vi bymvBev RvbœvZ jvweev jvwggv Bmjvg cÖK…wZ ‡`Iqvb Avwdqv DjdvZ

cvi‡fR Avnv‡¤§` †gvnv¤§` †gvRv‡¤§j nK †gvt nvwbd †mK Wvt ‡gvt Avãyj †gvKv‡Ïm gynv¤§` Avãyj gv‡jK ‡gvt RvwKi †nv‡mb Lvb †gvt Avey Zv‡je wgqv dzqv` †nv‡mb †gvnv¤§` Avãyi iwKe †gvt nvbœvb †kL gvËt byiæj nK ‡gvt mvB`yj Bmjvg G.‡K.Gg.†`Iqvb Avjx AvKei bvwdmv mv`vd Awib †gvt mvjvBDwÏb ZvQwgqv Rvnv½xi ‡gvt Rvnv½xi Avjg Gm.Gg.RyevB`v Bmjvg ‡gvt Rûiæj Bmjvg ZvQwjgv Zvevmyg †Zvdv‡qj Avn‡gg&` mviv gwb †gvt evnv`yi Bmjvg g‡bRv dvinxb web‡Z Avjg ‡gvt Lvqij Avjg mv‡qgv web‡Z mv¾v` mvB‡q` mv¾v` Avjx Avwdqvn gyevkwkivn gynv¤§` Avwid‚j Avjg bySvZ Zvevmmyg ¸b¸b †gvt ew`D¾vgvb D‡¤§ nvweev ‡gvt gvnveyevi ingvb Hkx Kwei †nv‡mb GbwiKv †d¬v‡iÝ M‡gR msMÖvg wnDevZ M‡gR wgivbv Rvgvb †gŠix ‡gvt gwbiæ¾vgvb Lvb kvnZvZ †iRv †gvt Avnmvb †iRv gvwqkv dviRvbv ‡gvt gvmy` Avjx bvw`qv Avdwib (Dblv) ‡gvt wbRvg DwÏb BdivZ Rvnvb Bfv Gg G Zv‡ni mvqbœ ingvb †gvt mvBdzi ingvb üw` Abb¨v Wvt Zvcm Kzgvi ZvjyK`vi Rvwib Zvmwbg wgg kwdKzj Avn‡g` AvwbKv Avdmviv KvRx mvgQzj nK dv‡Znv Avn‡¤§` iænx Qv‡`K Avn‡g` (cjøe) AvwZq¨v Avw`ev †gvt iwdKzj nK RvbœvZzj †di‡`Šm RvbœvZ ‡kL †gvt Rvdi BKevj wcÖÝ

Av‡qkv wQwÏKv dv‡Znv byi ‡ibyqviv †eMg dwi`v nK †Rmwgb AvKZvi gywk©`v LvZzb nv‡Riv myjZvbv wjwc Av³vi kviwgb myjZvbv ‡gvmvt AvbwRiv †eMg Lvw`RvZzj †hvevq`v †gvQvt AvwLqviv Lvbg ‡gvQvt gÄy qviv LvZzb bxjydv Bqvmwgb ‡iv‡gmv LvZzb ‡gvQvt kvnxb Bmjvg b~cyi gwiqg †eMg BkivZ Rvnvb ‡gvQvt nvwmbv LvZzb gv‡R`v †eMg Lvw`Rv AvKZvi wg‡mm dvinvbv Rvgvb dv‡Zgv Av³vi bvRgyb bvnvi ‡ivRjxb wiUv d¯Ív wicv L›`Kvi ivqnvb -B -RvbœvZ kvnxbyi gvmy` †gvQvt AviwRbv †eMg wg‡mm jvfjx gynZvwigv -B -RvbœvZ gwbKv ivbx †Nvl bvRbxb Avn‡g` nvwmbv †di‡`Šmx Qvjgv Avn‡g` mvwn`v cvifxb ‡jvcv Av³vi †bvwkZv myjZvbv

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
01377 01378 01380 01385 01386 01387 01388 01390 01391 01392 01393 01397 01399 01400 01401 01402 01403 01406 01408 01409 01411 01412 01414 01415 01416 01419 01420 01421 01422 01423 01424 01425 01428 01430 01432

bvwdmv Zvevmmyg dv‡Zgv web‡Z mvnve mvwiqv Rvgvb cÖcv mvnv mvwgqyb nvmvb gyû RyqvBiv gybRvwib mynv Zvmwbg Zvevm&myg AbvwgKv Lvb Av‡qkv AvwRR KvRx dvwiqv Bmjvg gvBkv Rvgvb †gav dviRvbv Avdwib dviæKx wmivRvg gywbiv †bvfv ZvwKqvn Zvevmmyg (K…wó) kÖve¯Íx miKvi myivBqv Qvjvg Zvmwbg iæevgv mvgv` byRnvZ hvniv myenv mvbwR`v mvwgqv ‡¯œnv ingvb myev AvwZqv dvBRv gygZvhv Bmjvg gvwiqv Avmwd bvIqvi Bmjvg gykwdivZ Rvnvb †gŠwk mygvBjv bviwgb dvnwg`v ivBmv gvnRvweb gvwjnv gvwjnv gvbœvb üw`Zv ‡ivKvBqv ingvb A_B Avwbjv Avdwib ‡gŠwgZv gwjøK Rvniv Zzi †ingv AvdwQiv wmwÏK (jvwgmv) Avwdqv AvbRyg ‡kÖqv emy dvivnbvR wmwÏKx wmwgb

‡gvt iwdKzj nK mvnve DwÏb ‡gvt nvwmey¾vgvb P›`b Kzgvi mvnv ‡gvnv¤§` kvgxg nvmvb Avey Zv‡je †gvt gÄyiæj Kwig mv‡R`yj Avjg Lvb ‡gvt Ave`yj AvwRR Avn‡g` ‡gvt †ZŠwn`yj Bmjvg ‡gvt gwbiæ¾vgvb †gvt Igi dviæK Rvjvj Avnv¤§` ‡gvnv¤§` Kvgvj †nv‡mb Zvcm KvwšÍ miKvi Ave`yQ Qvjvg ‡gvnv¤§` iæev‡qZ mvgv` gvnveyeyj nK mv‡ne Avjx wgqv ‡gvt wgRvbyi ingvb Lvb †gvnv¤§` AvwZK Dj¨vn f‚uBqv †gvt gbRyiæj Bmjvg wiqvRyj Bmjvg ‡gvt kvnveywÏb kvnxb ‡gvt mvBgyg cvkv †gvnv¤§` wgqv Gm.Gg gvneyei ingvb Avt gbœvb gwZDi ingvb wicb †gvt Avwid Avn‡g` k¨vgj Kzgvi gwjøK ‡gvt Avwgbyi †ingvb Avey eKi wQwÏK †gvt bvwmgyj nK myfvl P›`ª †evm Wt †gvt †iRvDj evmvi

BivZ Rvnvb mygx dwi`v Bqvmwgb gvndzRv LvZzb mxgv mvnv gCwbnv iæevBqv kvwnb Aviv BqvQwgb †gvQvt mvjgv Avjg Lvb ‡ivKmvbv Av³vi bviMxQ cvifxb AvBwib cviwfb wibv Av³vi wjwc †gv‡k©`v Av³vi mviwgb cwc ˆPZvjx emy wkíx Av³vi myjZvbv ivwRqv ‡mv‡njx myjZvbv BqvQwgb †eMg ‡mwjbv cvifxb wgwg Avwebvm †nvm‡bqviv dv‡Zgv †eMg bvwn` myjZvbv Avd‡ivRv Av³vi wgwj bvmwib Rqbe evix Zzwnb Av³vi BmivZ Rvnvb nvwQbv Av³vi wkjv mwÂZv LvZzb eweZv gRyg`vi Zvnwgbv Av³vi †di‡`Šm Aviv kvifxbv Av³vi evbx cvj dviRvbv ingvb

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981
01433 01434 01435 01436 01437 01438 01439 01441 01442 01445 01448 01451 01452 01453 01454 01455 01456 01457 01501 01504 01507 01509 01510 01514 01515 01516 01517 01518 01519 01523 01526 01527 01529 01532 01534 01538

ivwdqv Zvmwbg jvebx Bqvwd gvqgybv Rvw``v Rygvbv widvn Zvmwdqvn ivBQv widvn ivwdqvn ivwgQv dvBRv dvewjnv Aveivi dvwiqv DwÏb dv‡qj ‡g‡nixb nK (Zvbnv) Zvnwmbv Aviv Zzev Zvmwbg Aviv widv mvwgnv mvwgb mvbwR`v Bqvmwgb (wjRv) gviwRqv gviRvb bymivZ mviwgb RvbœvZzj †di‡`Šm wZhvb bymvBev Lvb Zvwbkv bvRbxb Avwibv Zvevmmyg gyevk&wkiv †nv‡mb RvbœvZzj byev bIkxb gvmy` bvwnqvb Zvmwbg wiw_ AvZwKqvb bvkiv Kvkdv Zvev”Qzg †Zvqv Rygvbv Rvwnb iæRvBbv ivkv †bvwkb KvRx AZw›`ªjv †PŠayix jvwgqv Zvmbxg A_x© kÖxRv PvKgv dvnwg`v web‡Z Avjg BddvZ Kvwigvn Zvwbkv Bmjvg wUbv bvwdQv †g‡nRvweb bymivZ g‡bvqviv Bmjvg Zvmwenv kvnwib mvbwR`v RvbœvZ wgRv©

wmwÏKx Avãyj jwZd †gvt BDbyQ Avjx ‡gvt Kvqmvi kvn& kvgxg Avn‡g` kvgxg Avn‡g` ‡gvnv¤§` Aveiv‡i Avjg ‡gvt Rmxg DwÏb †gvt byiæj nK ‡gvnv¤§` ZvRw``yj nvmbvZ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Lvb GBP.Gg †gv¯Ívbyj Lexi †gvt kvgQzj Kwig ‡gvt †iRvDj Kwig †gvt bvRgyj û`v miKvi †gvt Avj gvgyb wgqv ‡gvt AvRg Lvb Imgvb Mwb gyÝx †gvt gvndzR †nv‡mb †gv³vi †nv‡mb RvBbywÏb Avn‡g` †gvt gvmy`yj Avjg G †K Gg Avwgbyj Gnmvb ‡gvnv¤§` Igi dviæK ‡gvt Kv‡kg Lvb †mv‡nj we.Gg. Zwn`y¾vgvb KvRx Aveyj Kv‡kg †gvt mvjvnDwÏb Wvt axgvb †PŠayix ‡gvt Avãyj Kv‡`i †mwjg UswKs PvKgv AvjgMxi †nv‡mBb ‡gvt Igi dviæK ‡gvt wUUz nvIjv`vi †gvt iwKeyj Bmjvg bRiæj Bmjvg †gvt kvn Avjg †kL ‡gvt Rvnv½xi Avjg

‡Rmwgb bvnvi wewe gwiqg wRbœvZ Aviv mygx Avn‡g` mygx Avn‡g` wbjydvi Bqvmwgb †Lv‡`Rv Av³vi gvngy`v Lvbg †mvwbqv Av³vi wWjiæev myjZvbv †gvQvt Rvwn`v cvifxb wbjydv Bqvmwgb dviRvbv †PŠayix ‡gvQvt mvwenv myjZvbv kvgQzb bvnvi eyinvbv Avd‡ivR wmwÏKv Zvmwgg AviQvjbv LvZzb dv‡Zgv wmwÏKx mv‡ivqvi Rvnvb iægvbv †nv‡mb †dŠwRqv Bqvmwgb cvifxb Kwei wg‡mm Avwidv bvmixb (evejx) jwZdv wmwÏKx Avd‡ivR Aviv †PŠayix AbvwgKv f³ †gvQvt †n‡jbv Av³vi Wvqbv PvKgv Av‡qkv Avjg gvndzRv LvZzb wg‡mm iæwe nvIjv`vi jvqjv wejwKm D‡¤§ nvexev dviRvbv Av³vi dv‡Zgv †eMg

wfKviæbwbmv b~b ¯‹zj GÛ K‡jR avbgwÛ cÖfvwZ kvLv 1g †kÖwY fwZ© 2013 Gi jUvwii Rb¨ mvaviY †KvUvq evQvBK…Z cÖv_x©‡`i bv‡gi ZvwjKv
982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993
01539 01542 01544 01545 01548 01549 01551 01552 01553 01554 01555 01557

‡g‡ni Avdwib (Zvmbyfv) ‡bnv exw_ gybZvnv Bmjvg ivBmv mvwgqv Bqvmwgb KvwbR dv‡Zgv (wjmv) ivwRKv gRyg`vi wimv AvmwgZv Rvgvb ivw`qv Bmjvg gvweqv bIwib RwqZv nvwej †ivRv AewšÍKv ingvb (Qvwgqv) byRnv ivkv`v ingvb

‡gvt BKevj †nv‡mb wkK`vi ‡MŠZg Kzgvi ¸n ‡gvt †Mvjvg ‡gv¯Ídv †gvt kwdDj Bmjvg †gvt Av‡bvqvi Kwei iv‡ak¨vg gRyg`vi ivwRe †gvt nvQvby¾vgvb †gvt byiæj Bmjvg †gvt Avãyi iDd ‡gvt nvwej †nv‡mb gywÝ Avãyi ingvb (ivwRe) Avwidzi ingvb

kvwn`v Av³vi (wkwib) dviRvbv Avd‡ivR byiæb bvnvi iæby †gvQvt iæwebv BqvQwgb bvRgv Av³vi Avkv gRyg`vi nv‡Riv Rvgvb gvKmy`v Av³vi kvnvbv AvwRR ‡gŠwgZv iwk` Pvqbv Av³vi iæcv AvKwjgv Lvbg…...

Similar Documents

Premium Essay

Management

...Top of Form CC/SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - Management - JOURNAL LIST Total journals: 131 1. ACADEMY OF MANAGEMENT ANNALS Annual ISSN: 1941-6520 ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 2. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL Bimonthly ISSN: 0001-4273 ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 3. ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION Quarterly ISSN: 1537-260X ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 4. ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES Quarterly ISSN: 1558-9080 ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 5. ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW Quarterly ISSN: 0363-7425 ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020 1. Social Sciences Citation Index 2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences 6. ACTION RESEARCH Quarterly ISSN: 1476-7503 SAGE......

Words: 4439 - Pages: 18

Premium Essay

Management

...Management and Leadership Paper 1 Management and Leadership Paper University of Phoenix Harry Core /MT330 September 3, 2012 Management Leadership Paper 2 Management and Leadership at the Microsoft this organization requires both parties to accomplished their goal whether it’s the manager or the Leader. The organization requires the Leader and Manage to success in the ability to get the job done in a timely manner. This organization solely depends on the manager skills and the leader motivation. People might sometime get the two position mix up, but both positions are not the same the two positions have two difference job descriptions that needed to perform job duties. Management skills are a vital element within the business setting, and leader are just important also. Leader and manage work hand-in-hand although the two are not the same, but they are necessarily link. Separating the two will cause more issue then it will solve the manage job is to coordinate, plan, and organize the leader motivate and inspire the leader introduce new method to the team manager manage the team. The leader is capable of creating manager is an imitation. The leader makes the picture visible the manager supports by providing the leader with what is needed to perform. In......

Words: 1046 - Pages: 5

Premium Essay

Management

...Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the customers’ needs can be met, what is expected out of the company, and the environment. The structure of management helps accommodate the need for experience and expertise on important factors. Some of these factors are legal issues, ethics, and corporate social responsibility instead of just focusing on the profits. This paper covers the planning function of management, the influences of legal issues, ethics, and corporate social responsibility on management planning, and factors that influence the company’s strategic, tactical, operational, and contingency planning. Boeing Management Planning Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us," 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the customers’ needs can be met, what is expected out of the company, and the environment. The structure......

Words: 1477 - Pages: 6

Premium Essay

Management

...------------------------------------------------- Principles of Management Unit 1 Ch 1: Management: An Introduction * Management is that function of an enterprise which concern itself with the direction and control of the various activities to attain the business objective.[Def by William Spriegel] * A distinct on going process of allocating inputs of an organisation by typical managerial functions for the purpose of acheving stated objectives namely – output of goods and services desired by its customer. In the process, work is done with and through the persons of the organisation in an ever changing business environment Characteristics of Management 1. Management aims at reaping rich results in economic terms: a. Primary task is to secure production performance b. Management is expected to bring in the desired results. c. Maximisation of profits while utilising the the available resources. 2. Management also implies skill and experience in getting things done through people: d. Enlisting co-operation and securing positive responsefrom people is the economic function of eaning a profitable return. e. Getting the suitable type of people for executing the operation is the signficant aspect of management. 3. Management is process: f. It is a process, function or activity g. It continues till the set objectives of the organisation is achieved. 4. Management is a Universal Activity: h.......

Words: 334 - Pages: 2

Premium Essay

Management

...Discussion Questions Week 1 Select a small business that you may want to start. What is strategic management and planning? Why would a strategic plan be important to the success of this business? How are the four functions of management relative to creating and implementing a strategic plan? • Select a small business that you may want to start. The small business that was select is Day Spa Spa is an oasis of tranquility, and relaxation, and offers a complete day spa experiences. • What is strategic management and planning? Strategic management is the groundwork for a company’s vision and allows a company to be ready to capitalize on opportunities. Strategic management is a process of evaluating a company’s mission, establishing the company’s design, developing the company’s organization and relationships, and guiding the company’s plan to execution to ensure that the management is consistent with the company’s strategy (Pearce & Robinson, 2009). Strategic planning is the process of determining a company’s long-term goals and determines the best approach to achieve the goals. Strategic planning is matching the strengths of the business to available opportunities. Understanding the business strengths and weaknesses and develop a clear mission, goals, and objectives. • Why would a strategic plan be important to the success of this business? Strategic planning plays an important role in Day Spa because it can make the difference between the success and failure of the......

Words: 788 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...informational role. The purpose is to identify and discuss the importance of informational role that are required to perform. Experts find that informational role have some relationship with interpersonal role, decisional role. Besides, experts believe that informational role play part in external environment and important for every level of managers. In addition, some experts argue that Mintzberg’s theory have some limitation in some area. Therefore, this essay will discuss several parts of informational roles: what informational roles are, the importance of informational roles, how informational roles affect in different levels management, and the limitation of Mintzberg’s theory among CEOs. Management role is the different behaviours that managers are expected to play in different situations. Mintzberg(1973) conclude that managers perform 10 different management roles. The 10 roles can be grouped into 3 categories: Interpersonal role(figurehead, lead, liaison),Informational role(monitor, disseminator, spokesperson) and decisional role(entrepreneaur, disturbance handler, resource allocator, negotiator). Before discuss the importance of informational role, it is necessary to define monitor, disseminator and spokesperson. According to Mintzberg(1973), the managers act as monitor is responsible for seeking and collecting internal or external information to understand organization’s and public’s situation. For example, a marketing manager read magazines and communicate with......

Words: 1668 - Pages: 7

Premium Essay

Management

...scope of management Management has different definitions, from different theorists. There are various ways of describing management, so in this assignment the different definitions of management would be discussed and we would also see how most of the definitions are similar, along with their functions. We should consider management look at why management is very relevant. We should see how the various views of these management theorists are similar and also if they contrast. Management, as defined, “is the activity of getting things done with the aid of people and other resources efficiently and effectively, it is a feature of most human circumstances; domestic, social and political, as well as in formally established organisations”(David Boddy, 2008, ps.10). We human beings perform different activities everyday such as; eating, drinking, playing and they are related to management etc. According to Mary Parket Follet, “Management is the act of getting things done through people. So management is an activity because a manager accomplishes his task or objective with the help of others and also directs these people in order to obtain his objective, so management achieves its objectives through people, so management is quite useful to people. In management there are various activities that are carried out. These include informational activities, decisional activities and inter-personal activities and all these activities are to be done by a manager. Management......

Words: 1606 - Pages: 7

Premium Essay

Management

...Schools of Management Thought SCHOOLS OF MANAGEMENT THOUGHT Structure 4.0 Objectives 4.1 Introduction 4.2 Historical Perspective 4.3 Theory in Management 4.4 Classification of Management Theories 4.5 Classical Management Theory 4.5.1 Scientific Management 4.5.2 Administrative Management 4.5.3 Bureaucratic Organization 4.5.4 Criticisms on Classical Management Theory 4.6 Neo-Classical Theory 4.6.1 Human-Relations School 4.6.2 Behavioural Schools 4.7 Modem Management Theory 4.7.1 Systems Theory 4.1.2 Contingency Theory 4.7.3 Organizational Humanism 4.7.4 Management Science 4.8 Other Schools of Thoughts, Styles and Approaches 4.9 Problems and Conflicts in Management Theories 4.10 Summary 4.11 Key Words 4.12 References and Further Reading 4.0 OBJECTIVES After reading this Unit, you will be able to • know the historical development of schools of management thought; • explain what a theory in management is; • outline the classification of management theories; • describe important schools of management, their contributions and limitations; • elaborate problems and conflicting issues in management theory; and 4.1 INTRODUCTION In the preceding three units of this block you have learnt various scientific principles of management, management functions and what constitutes managerial quality and leadership as propounded by management experts. In this Unit you will have a historical perspective of management approaches or thoughts. The block in toto will......

Words: 9513 - Pages: 39

Premium Essay

Management

...Material management department is typically responsible for directing the supply chain. Material management is an umbrella department that has many other functions (e.g., central store, laundry and linen operations, and sterile processing). The core purpose of material management is to direct and control the movements of goods in an efficient manner through a hospital system (Langabeer, 2008). This material management proposal document will elaborate on the role materials management plays within a hospital and the role of operations managers in this process. This document will further identify possible constraints a hospital may experience in its supply chain, the potential effects and justification on implementing a new collaborative planning process, and provide suggestions on how to manage a hospital supplied during a disaster. Role of Materials and Operations Management The role of materials and operations management plays within a hospital system is vital to the success of any health care organization. According to Langabeer (2008) material management controls significant resources and have total expenditures, or spending at 50% of a hospital budget. Materials management not only directs and controls the supply chain of a health care organization it is responsible for managing the flow of goods throughout the hospital and carry out supply and resource logistics. Materials management has numerous meanings and some hospitals view material management as an umbrella......

Words: 2549 - Pages: 11

Free Essay

Management

...Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management......

Words: 296 - Pages: 2

Premium Essay

Management

...informational meeting SumMer Study Abroad Program February 6th at 2 pm STellar Building, Room 215 We’ll have snacks, so bring your appetite! Management is a necessary evil of any business. It provides the leadership and administration that will ensure that the organization runs the way that it should. According to the online business dictionary (2011), management is defined as the organization and coordination of the activities of an enterprise in accordance with certain policies and in achievement of defined objectives. It is the process of using organizational resources to achieve organizational objectives through planning, organizing and staffing, leading, and controlling. Management is an essential factor of production along with machines, materials, and money. As a discipline, management consists of the interlocking functions of formulating corporate policy and organizing, planning, controlling, and directing an organization's resources to achieve the policy's objectives. Management can also imply the directors and managers who have the power and responsibility to make decisions to manage an enterprise.Management is a necessary evil of any business. It provides the leadership and administration that will ensure that the organization runs the way that it should. According to the online business dictionary (2011), management is defined as the organization and coordination of the activities of an enterprise in accordance with certain policies and in achievement of......

Words: 331 - Pages: 2

Premium Essay

Management

...Ref: Management , Seventh Edition By Stephen P. Robbins &Mary Coulter INTRODUCTION TO MANAGEMENT CONTENT Who Are Managers?  What Is Management?  Management Functions and Process  Management Role and Skills  How is the manager’s job changing?  Rewards and Challenges of Being a Manager  Summary  WHO ARE MANAGERS?     Someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals Coordinating the work of a departmental group / supervising a single person Coordinating the work activities of a team composed of people from several different departments People outside the organization such as temporary employees or employees who work for the organization's suppliers. Levels of Management WHAT IS MANAGEMENT ?  The process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people.  The process represents the ongoing functions or primary activities engaged in by managers.  These functions are typically labeled planning, organizing, leading, and controlling. (POLCA) EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Efficiency refers to getting the most output from the least amount of inputs.  Effectiveness is described as "doing the right things"  Efficiency (Means) Resource Usage Low Waste Effectiveness (Ends) Goal Attainment High Attainment Management Strives for ; Low Resource Waste (high efficiency) High Goal Attainment (high......

Words: 686 - Pages: 3

Premium Essay

Management

...Kristian Kenn D Limsipson BSBA-BM 1A PRINCIPLES OF MANAGEMENT Management in businesses and organizations is the function that coordinates the efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Management is the act or skill of controlling and making decisions about a business. Management is the way of something is handled, careful treatment, supervising skills, or those in charge of a business or a group. Manager a person who controls the activities, business dealings and other aspects of the career of an entertaines. Manager is a person responsible for supervising and motivating people. *What are the task, roles, skills of the manager* Management Task #1: Coaching One of the most important management task is coaching. Managers must be the persons who will show to their subordinate or team members the right direction where the organization will need to go. They are simply instructors and trainers. Management Task #3: Change Agent The whole change process must be planned and managed if you want to bring desired results. Managers in the same time must ensure that the company will continue with the current level of success and prepare to implement change that will bring future success. Management Task #4: Forecasting the Future Forecasting is another managerial task that will provide a picture of how the future will look like from......

Words: 781 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...Lahore School of Economics Course: Management: Policy and Practice (MGT 503) Semester: Winter Semester 2012 Part- I Class: MBA for Professionals I Sec B Course Instructor: Usamah Iyyaz Billah (email: usamahbillah@yahoo.com ) Class Day & Timings: Sunday: 12:45 PM - 02:45 PM + 3.00PM - 5.00PM SYLLABUS 1. Introduction to Case Study Method: The case study method is radically different from traditional teaching methods. Students will learn the basic rules of an Oral Case Analysis Presentations as well as how to prepare and present Written Analysis for comprehensive management cases. 2. Defining the Managers Terrain: What is a management function, roles and kills? Universality of Management. A brief History of Management. Organizational Culture and Environment. Classifying managers and nominal employees. How the work done by managers is important for the organizations and how difficult it is to be a good manager who carries Social Responsibility and Good Ethics. 3. Planning: Managers as Decision makes, Decision making Process. Classifying decisions and decision making conditions. Techniques for effective decision making. Foundation of Planning. Setting goals/objectives and developing plans. Strategic management and planning. 4. Organizing: Organizational structure and design. Functional, geographic, product, process, customer departmentalization. Chain of command and span of control. Decisions......

Words: 1793 - Pages: 8

Premium Essay

Management

...Scientific management is a theory of systematic study with great influence that attempts to apply science to the process of management with the main objective to improve economic efficiency. The theory was first introduced by Frederick Winslow Taylor in 1912 and has been altered and developed for several times. (Freeman, 1996, P35) Is scientific management still relevant to a predominantly service economy is debatable. The aim of this essay is to discuss the supporting viewpoints. Several reasons are provided to support the relevance of scientific management and the current service economy which are listed as followings: firstly, applying science for each element of work to create best way to perform the task; secondly, division of labor, specialization and total quality management system are used to increase efficiency of the production; finally, piece-rate as one of the reward systems of scientific management is widely used till nowadays. At first, Taylor stated the measurement of scientific management is to develop a science for each element of a work which includes discovering one best way to perform the task, planning each task in advance with instructions describing in details and determining the correct time to complete each task. (Aguiar, 2001, P257) For instance, Aguiar identifies how scientific management is applying to the measurement of cleaning work in the new building workplace, which is one example of service economy. Science is used to calculate the size......

Words: 967 - Pages: 4