Free Essay

Living States

In: Novels

Submitted By ikoraskate
Words 6609
Pages 27
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Recomandări metodice privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii Facultăţii
„Relaţii Economice Internaţionale”

(învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)

Autori: conf. univ. dr. hab. Boris Chistruga, conf. univ. dr. Maia Pisaniuc, asis. univ. Rodica Crudu

Editura ASEM
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Recomandări metodice privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii Facultăţii
„Relaţii Economice Internaţionale”

(învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)

Autori: conf. univ. dr. hab. Boris Chistruga, conf. univ. dr. Maia Pisaniuc, asis. univ. Rodica Crudu

Editura ASEM
Chişinău, 2008

Cuprins

Introducere........................................................................................................................4

I. Scopul şi sarcinile generale ale elaborării tezei de licenţă..........................................5

II. Selectarea, aprobarea şi planificarea etapelor de elaborare a tezelor de licenţă............................................................................................................................6

III. Structura şi conţinutul pe compartimente al tezei de licenţă................................7

IV. Selectarea şi studierea literaturii................................................................................10

V. Sarcinile conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă................................................11

VI. Cerinţele pentru prezentarea tezei de licenţă..........................................................12

VII. Etapele de pregătire şi de susţinere a tezei de licenţă.....................................15

Anexe

Introducere Condiţiile actuale de dezvoltare a economiei promovează noi cerinţe în domeniul pregătirii specialiştilor la specialitatea „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”. Nivelul calitativ superior de pregătire a cadrelor va permite atingerea unui înalt grad de competitivitate pe piaţa forţei de muncă şi realizarea de către aceştia a unor performanţe avansate în domeniul dat. De aceea, o deosebită atenţie se acordă nivelului de pregătire teoretic al absolvenţilor EMREI şi dezvoltării aptitudinilor practice în domeniul respectiv. Conform Legii învăţământului Republicii Moldova, în articolul 27, alineatul 4 se prevede că: “învăţământul superior universitar se încheie cu susţinerea examenelor de licenţă la probele de specialitate şi a unui proiect sau a unei lucrări de diplomă“. Elaborarea tezei de licenţă constituie etapa finală în instruirea profesională a studenţilor, în care studenţii licenţiaţi valorifică cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor de studii. Totodată, teza de licenţă reprezintă nu numai materializarea unei serioase şi ambiţioase activităţi de cercetare în cadrul unui program de licenţiat, ci şi reprezintă bilanţul cercetărilor ştiinţifice şi aplicative efectuate de licenţiat, prezentate şi susţinute public în faţa Comisiei de stat pentru examenul de licenţă. Elaborarea prezentelor indicaţii metodice are drept scop relevarea din timp a cerinţelor specifice tezei de licenţă şi a semnificaţiilor fiecărei etape de pregătire ce ar aduce un suplimentar impuls în abordarea cu eficienţă a tuturor activităţilor componente ale procesului de scriere a tezei şi oferă posibilitatea de a demonstra, practic, că sunt capabili să facă analiza diferitelor lucrări ştiinţifice, cercetări similare şi propuneri de depăşire a problemei existente. De asemenea, lucrarea oferă recomandări la alegerea temei, include descrierea conţinutului etapelor de lucru asupra tezei de licenţă: selectarea şi studiul bibliografiei, acumularea şi prelucrarea materialului practic. Totodată, sunt prezentate sarcinile conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă, cerinţele de perfectare şi de definitivare a tezei de licenţă, indicaţiile pentru susţinerea acesteia în faţa Comisiei de stat, pentru examenul de licenţă În speranţa că aceste indicaţii vor crea posibilitatea pentru candidaţi de a formula imagini conştiente asupra problematicii, ceea ce vor permite candidatului să se angreneze în desfăşurarea planului de cercetare în deplină cunoştinţă de cauză, autorii acestor recomandări îşi rezervă încrederea că candidaţii îşi vor găsi îndrumările necesare pentru fiecare din stadiile procesului de elaborare a lucrării de licenţă şi ar permite deschiderea unor drumuri magistrale şi de perspectivă, întruchipate în calitatea fiecărei lucrări.

I. Scopul şi sarcinile generale ale elaborării tezei de licenţă Teza de licenţă constituie etapa de finisare a procesului de studiu al economiştilor pentru obţinerea calificativului de specialist cu studii superioare şi, totodată, este o primă încercare, o punte spre tainele ştiinţei pentru cei interesaţi şi versaţi. Teza de licenţă trebuie să reprezinte o cercetare individuală cu elemente de analiză, iar substanţa lucrării să fie însoţită de opinii concludente cu o anumită valoare practică. Efectuarea şi susţinerea tezei de licenţă îşi propune ca obiective principale aplicativitatea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economiei mondiale şi relaţiilor economice internaţionale, capacitatea manifestării aptitudinilor de analiză, sintetizare şi sesizare a elementelor de utilitate practică şi teoretică, precum şi elucidarea opţiunilor, orizontului de viziune a studenţilor în domeniul cercetat. Astfel, teza de licenţă se efectuează cu scopul de a testa competenţa profesională şi ştiinţifică a studenţilor, capacitatea lor de analiză şi sinteză. Scopul tezei de licenţă - - determinarea nivelului teoretic general al studentului şi capacitatea acestuia de a aplica cunoştinţele acumulate la realizarea scopurilor propuse; stabilirea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică a studentului ori capacităţile acestuia de aplicare în practică a cunoştinţelor acumulate la specialitate în condiţiile economiei de piaţă. Obiectivele elaborării tezei de licenţă: ▪ fundamentarea teoretică a cunoştinţelor în domeniul ales; ▪ dezvoltarea aptitudinilor de studiere, analiză şi sinteză a literaturii; ▪ dezvoltarea aptitudinilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice acumulate; ▪ elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a concluziilor şi recomandărilor. Substanţa tezei de licenţă şi modul de elucidare, susţinerea acesteia trebuie să reflecte îndeplinirea următoarelor sarcini: • examinarea şi argumentarea teoretică a conţinutului categoriilor teoretice, problemelor abordate în teza de licenţă; • analizarea informaţiei selectate şi acumulate în perioada practicii de licenţă; • elaborarea propunerilor şi recomandărilor concrete, argumentate şi întemeiate ştiinţific privind perfecţionarea activităţilor internaţionale, având în vedere atât practica altor state, cât şi specificul naţional. Teza de licenţă concentrează reflecţia gradului de profesionalism, capacitatea de cercetare şi efectuare a studiului ştiinţific, de pătrundere în esenţa fenomenului supus analizei, nivelul de stăpânire terminologică, de apreciere a substanţei funcţionalităţii şi de elaborare a unor strategii, decizii.

II. Selectarea, aprobarea şi planificarea etapelor de elaborare a tezelor de licenţă Din punct de vedere organizatoric alegerea temei tezei de licenţă poate fi prezentată în trei etape: 1. Alegerea iniţială a temei. Selectarea temei de cercetare constituie faza iniţială în elaborarea tezei de licenţă. Tema tezei de licenţă se alege de studenţi de sine stătător, în baza următoarelor criterii: actualitatea problemei, nivelul de pregătire, semnificaţia teoretică şi aplicativă , cercetărilor efectuate în cadrul tezelor anuale la disciplinele de specialitate, interesele ştiinţifice personale ale studentului, posibilitatea argumentării unor concluzii cu recomandări, disponibilitatea literaturii respective de specialitate, actelor normative etc. În vederea unei mai bune desfăşurări a procesului de selectare a temei de investigaţie pentru lucrarea de licenţă şi a creşterii operativităţii în repartizarea studenţilor pentru îndrumarea elaborări lucrării de licenţă, colectivul de conducere al catedrei REI vă supune atenţiei următoarea formulă de alegere a temei lucrării de licenţă şi a coordonatorilor ştiinţifici de către studenţii anului III: Studenţii vor depune la secretariatul catedrei o cerere către şeful catedrei REI, ce va cuprinde informaţiile de identificare ale studentului (nume, prenume, forma de învăţământ, an, grupă) şi tema aleasă, specificându-se numărul de ordine din lista temelor propuse (a se vedea formularul tip prezentat în anexa 2). Studenţii pot continua tema de cercetare aleasă pentru proiect în REI, doar cu condiţia că nota medie pe anii de studii este mai mare ca 8,5. De altfel, ţinând cont de interesele ştiinţifice şi practice personale, studentul poate propune o temă a sa, doar că aceasta trebuie prezentată până la aprobarea tematicii tezei de licenţă la catedra (26 august). În aceste cazuri, temele propuse trebuie să fie argumentate complex, reflectând necesitatea practică a elaborării temei date şi trebuie să fie coordonată cu şeful de catedră. Termenul limită pentru prezentarea cererilor cu tema proprie este 20 septembrie a anului respectiv. 2. Studierea literaturii de specialitate cu referinţă la temă se efectuează cu scopul de a întări alegerea temei de licenţă şi de ase convinge de disponibilitatea surselor respective la tema aleasă. Studenţii, prin documentare, remodelând sau utilizând direct informaţiile disponibile, conform caracteristicilor problematicii cercetate, beneficiază de reprezentări tipice ale unor îndelungate experienţe şi competente în materie, la care în alt mod n-ar putea accede. 3. Confirmarea temei de licenţă are loc în baza cererii scrise de către studenţi şi este aprobată prin ordinul rectorului instituţiei la prezentarea catedrei. Procesul de coordonare a temelor tezelor de licenţă şi a conducătorilor ştiinţifici se efectuează până la practica de licenţă. Astfel, se urmăreşte scopul, ca în momentul repartizării studenţilor la practică să fie luate în considerare temele tezelor de licenţă, planul lucrării pentru a fi mai convenabil de acumulat materialul practic pentru teză. După confirmarea temei tezei de licenţă se prevede elaborarea programului individual de lucru şi a graficului de pregătire, de expunere şi prezentare a tezei de către conducătorul ştiinţific în comun cu licenţiatul, în scopul repartizării raţionale a timpului la întocmirea unor capitole şi prezentarea lucrării, în ansamblu, efectuarea controlului termenilor stabiliţi pentru prezentarea tezei de licenţă până la susţinerea ei. Graficul se întocmeşte de către student în două exemplare, unul păstrându-se la conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă, al doilea - - la absolvent. Forma graficului şi a termenului privind realizarea tezei de licenţă este prezentată în anexa 3. Teza de licenţă în forma finală se va prezenta la catedră cu o săptămână înainte de începerea examenului de licenţă

III. Structura şi conţinutul pe compartimente al tezei de licenţă

Teza de licenţă concentrează reflecţia gradului de profesionalism, capacitatea de cercetare şi efectuare a studiului ştiinţific, de pătrundere în esenţa fenomenului supus analizei, nivelul de stăpânire terminologică, de apreciere a substanţei funcţionalităţii şi de elaborare a unor strategii, decizii. Activitatea de cercetare şi elaborare a tezei de licenţă presupune o planificare care trebuie înţeleasă în dinamica sa, ea însăşi, ca şi concepţia autorului şi gradul de cunoaştere şi pătrundere a fenomenului studiat, fiind în continuă evoluţie. Indiferent, însă, pentru care etapă se aplică, planul se întocmeşte sub egida conducătorului ştiinţific, rolul căruia devine determinant în faza iniţială de stabilire a configuraţiei generale a lucrării şi obiectivelor generale ale cercetării. Corelarea dintre planurile expuse anterior serveşte drept comandament al succesului. Pe parcursul efectuării tezei de licenţă planul poate fi precizat până se ajunge la cuprins, care este expresia evoluţiei şi perfecţionării tuturor planurilor ce au ghidat pe student pe parcursul activităţii de întocmire a lucrării date. Un exemplu de formulare a planului unei teze de licenţă poate fi vizualizat în anexa 4. Conţinutul tezei de licenţă include, în mod obligatoriu: introducerea; compartimentul teoretic, în care se înglobează actualitatea şi importanţa temei tezei de licenţă, precum şi gradul de studiere a bibliografiei în domeniu; se argumentează scopul principal şi obiectivele trasate; compartimentul de cercetare practică, în care se prezintă conţinutul temei, rezultatele documentării şi investigaţiei, argumentele autorului, concluziile fiecărui paragraf, ce includ unul sau mai multe capitole; compartimentul final (rezumatul) care sintetizează concluziile şi propunerile autorului la soluţionarea problemelor abordate în teza de licenţă. Introducerea este prima parte a tezei de licenţă propriu-zise şi se întocmeşte cu scopul înţelegerii şi aprecierii juste a lucrării, reliefând, totodată, unele situaţii de problemă şi ipotezele de lucru, în ansamblu, introducerea constituie o explicaţie a titlului lucrării şi trebuie să reflecte, în mod obligatoriu, următoarele aspecte (dimensiuni): 1. Actualitatea temei investigate. Studentul trebuie să conştientizeze oportunitatea şi importanţa cercetării temei alese şi s-o argumenteze din punct de vedere ştiinţific. Motivând alegerea temei, este necesar să se facă o legătură cu practica economică a ţării noastre. Gradul de studiere a temei. Studentul va evoca stadiul actual al cercetărilor în ţară şi în străinătate în problematica abordată. În această parte a lucrării se face o scurtă trecere în revistă a literaturii ştiinţifice publicate în domeniul supus discuţiei, caracterizând succint aportul adus de specialişti la cercetarea temei. Scopul şi obiectivele tezei. Scopul studiului reiese din formularea problemei pe care studentul şi-a propus s-o cerceteze. Sarcinile (obiectivele) propuse vor reieşi din titlurile capitolelor şi paragrafelor întocmite şi se recomandă a fi indicate pe puncte (1, 2, 3 etc.) ori printr-o linie de pauză [- -]. 4. Baza metodologică a cercetării ştiinţifice. În cazul dat, este necesar să se indice suportul teoretico-metodologic al investigaţiei date, adică principiile, metodele, tehnicile şi procedeele de cercetare, utilizate de student la scrierea tezei, arătând cum acestea îşi găsesc reflectare la problematica discutată.
Rezultatele obţinute. Studentul va evidenţia originalitatea în tratarea problemei respective, subliniind prin ce se deosebeşte această lucrare de altele la tema dată, care este aportul concret, original, personal al autorului investigaţiei. Totodată, se va specifica semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei de licenţă.
Volumul şi structura tezei. Autorul trebuie să prezinte pe scurt structura lucrării (numărul de capitole, conţinutul lor rezumativ) şi volumul ei (numărul de pagini). După Introducere urmează partea de fond a lucrării care constituie conţinutul propriu-zis al tezei de licenţă divizat pe capitole (compartimente). Fiecare capitol poate fi împărţit în două-trei paragrafe (se recomandă ca teza să includă două-trei capitole).
Conţinutul propriu-zis al tezei trebuie să aibă un nucleu, acesta fiind redat prin contribuţia originală a studentului în elucidarea problemei puse în discuţie. Capitolul I al lucrării are ca punct de plecare prezentarea fundamentelor teoretice ale temei, propunându-se, de altfel, şi o prezentare detaliată a principalelor caracteristici, principii şi momente ale temei investigate. Interacţiunea subiectului abordat cu alte domenii ale economiei. Rolul subiectului dat pe plan macroeconomic. La expunerea capitolului întâi, în plan teoretic, studentul se poate confrunta cu întrebări şi probleme discutate în literatura economică şi care au diverse opinii ale specialiştilor în domeniu. De aceea, accentuăm că nu se permite amintirea ori prezentarea citatelor, în mod mecanic, fără ca studentul să-şi expună părerea personală. În acest caz, se prezintă opiniile autorilor şi se apreciază punctele lor de vedere. Totodată, studentul expune părerea sa, confirmând-o prin exemple concrete. Nivelul tezei de licenţă se determină prin aplicarea argumentelor cu ajutorul cărora se contestează alţi autori şi se argumentează punctul de vedere al licenţiatului. Capitolul II al tezei trebuie să reliefeze specificul temei la nivel internaţional. În acest sens, în funcţie de specificul temei, se propune de a se efectua o analiză comparativă a direcţiei de cercetare pe principalele grupuri de ţări prin prisma indicatorilor ce relevă gradul de dezvoltare a statelor sau grupurilor de state, precum şi ponderea anumitor indicatori în sistemul global. (a se vedea anexa 5). Capitolul III trebuie să vizeze aspectele aplicative ale temei cercetate, precum şi elucidarea principalelor caracteristici ale temei investigate în cadrul Republicii Moldova. În funcţie de tema investigaţiei, în acest capitol se propune a se efectua analiza mai amănunţită a principalilor indicatori de dezvoltare a Republicii Moldova, analiza balanţei comerciale şi de plăţi, analiza poziţiei investiţionale, etc. (a se vedea anexa 6). În baza analizei rezultatelor obţinute, autorul face concluzii şi argumentează unele propuneri referitor la utilizarea unor tehnici şi metode din practica internaţională în sistemul economic din Republica Moldova. De asemenea, în cazul în care în urma coordonării planului tezei se decide a se elabora un studiu de caz pe o întreprindere, sau a se efectua analiza potenţialului de export, diagnosticul de export, studentul trebuie să analizeze următoarele documente: - Analiza bilanţului contabil ( a se vedea anexa 7); - Raportul privind rezultatele financiare ale întreprinderii (a se vedea anexa 8); - Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (a se vedea anexa 9). Încheierea (concluziile) este finalul tezei de licenţă, în care se expun concluziile teoretice şi propunerile ce rezultă din conţinutul ei şi include propuneri practice pentru evitarea neajunsurilor. Deci, se dezvăluie căile de perfecţionare a temei investigate în Republica Moldova. Încheierea prevede o concluzie pentru toată teza de licenţă. Pentru luarea deciziilor şi veridicitatea datelor incluse în teza de licenţă, responsabilitatea o poartă studentul - - autorul lucrării respective. Pentru ca teza să reflecte opinia şi aportul personal al autorului (studentului) la studierea temei respective, este necesar ca în lucrare să se prezinte situaţia actuală în domeniul de investigaţie ales. Se vor expune opiniile specialiştilor, autorilor care au studiat şi continuă să cerceteze problema dată sau care activează în domenii ştiinţifice înrudite. O atenţie deosebită se va acorda opiniilor expuse de savanţii şi cercetătorii consacraţi, trecându-se apoi la studii de caz, articole şi alte materiale ştiinţifice de ultimă oră. Atunci când opiniile savanţilor prezintă divergenţe sau sunt chiar diametral opuse, autorul tezei, studentul, trebuie să demonstreze cu argumente ştiinţifice care este motivul acestor opinii contrare şi să poată explica cauza apariţiei divergenţei de interpretări, să expună, în măsura posibilităţilor, propria sa opinie în problema dată, bazându-se pe metodologia de cercetare propusă. Structura interioară a compartimentelor tezei variază în funcţie de temă şi de conţinutul tezei şi se stabileşte după caz de către licenţiat în comun acord cu conducătorul ştiinţific. După încheiere, anticipat anexelor, urmează lista bibliografiei, care se întocmeşte conform cerinţelor standardelor. Modelul de prezentare a surselor de date este prezentat în anexa 10. Urmărind o linie logică, dezvoltarea tratării în lucrare trebuie să evidenţieze efortul depus pentru cunoaşterea conceptuală, reglementarea juridică, evoluţia în dinamică a fenomenului studiat şi să afirme poziţia autorului cu privire la cadrul conceptual şi de funcţionare a fenomenului supus studiului şi în formularea unor soluţii optime ce ţin de perfecţionarea în perspectivă a acestuia.

IV. Selectarea şi studierea literaturii

Elaborarea tezei de licenţă presupune studierea multilaterală şi amplă a realizărilor ştiinţifice existente în domeniul temei tezei de licenţă. Alegerea literaturii studentul o face imediat după aprobarea tezei de licenţă. Studentul independent selectează sursele bibliografice. În această etapă, conducătorul ştiinţific aprobă sursele bibliografice şi informează studentul despre noile ediţii care nu sunt la moment prezente în cataloagele bibliotecii. Materialul bibliografic are o mare diversitate şi o amplă sferă de cuprindere care poate fi clasificat astfel: - bibliografie generală; - bibliografie specializată. Studentul trebuie să studieze atât literatura cu caracter economic general şi special, cât şi actele normative, legislaţia în vigoare ce ţine de domeniul în cauză. Rolul bibliografiei generale constă în orientarea studentului în problematica generală atât teoretică, cât şi practică cu privire la configuraţia fenomenului supus cercetării în etapa iniţială de desfăşurare a studiului analitic, precum şi în fundamentarea teoretică a tezei în faza finală. Demararea studiului ca atare îşi găseşte reperul anume în cunoaşterea bibliografiei generale. Vastitatea sferei bibliografiei generale include: legislaţia în vigoare (legile şi ordonanţele), instrucţiunile şi normele lucrative ale ministerelor, organelor bancare, financiare etc.), cărţile de specialitate, cursurile şi lucrările practice ale disciplinelor cu implicaţie directă şi indirectă în tema de studiu etc. Aşadar, bibliografia generală are un rol major în selectarea, sintetizarea, formularea premiselor, tezelor, ideilor, opiniilor, deci, şi în asigurarea unei solide baze teoretice pentru aspectele practice, precum şi confirmarea concluziilor, constatărilor asupra anumitor laturi la nivelul generalului, încadrarea consideraţiilor particulare în stadiul conceperii şi orientării evoluţiei fenomenului şi tendinţelor acestuia prin prisma teoretică, metodologică şi conceptuală. Bibliografia specializată este specifică unor segmente anumite ale problematicii abordate, de regulă, referitoare aspectelor practice ale fenomenului. Bibliografia specializată presupune cursuri şi lucrări practice ale disciplinelor de specialitate, articole din revistele de specialitate, buletine informative departamentale, bancare, bursiere, publicaţii statistice şi de promovare etc. Acest gen de bibliografie dezvăluie căile de abordare, modalităţile de corelare în studiul unor fenomene specifice, modelele de reprezentare a evoluţiei fenomenelor şi de formulare a constatărilor, căile şi metodele de aplicare a măsurilor de perfecţionare şi modalităţile de evaluare critică a acestora. Studierea surselor bibliografice are loc într-o anumită ordine: începe de la teoriile economice ale economiştilor, legile, hotărârile guvernamentale, decretele Preşedintelui, hotărârile Parlamentului şi regulamentele BNM; culegerile anuale şi trimestriale de date economico-statistice pe plan internaţional, precum şi a rapoartele anuale publicate de principalele organizaţii internaţionale, apoi se studiază lucrările monografice, articolele ediţiilor periodice (reviste, jurnale, buletine, etc.), memorandumurile respective ale FMI, BIRD etc. Conspectarea surselor bibliografice, hotărârilor şi regulamentelor, datelor statistice, a unor notiţe, citate, calcule este sistematizată, conform planului. La selectarea literaturii studentul poate folosi edituri bibliografice şi alte informaţii cu caracter informativ, ceea ce permite de a aborda conţinutul temei mult mai profund şi mai complex.

V. Sarcinile conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă

O mare însemnătate la pregătirea tezei de licenţă o are nivelul de pregătire al îndrumătorului ştiinţific, atât din partea catedrei, cât şi din partea bazei de practică. Conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă este numit la catedră din numărul profesorilor din state ori al specialiştilor de înaltă calificare din domeniul EMREI. În perioada de pregătire a tezei de licenţă studentul (fără instruire specială) se întâlneşte cu conducătorul său ştiinţific în termenele stabilite individual. Conducătorul ştiinţific are menirea: ▪ de a acorda ajutor studentului la selectarea temei tezei de licenţă; ▪ de a generaliza în formă scrisă sarcina şi scopurile propuse la elaborarea tezei de licenţă; ▪ de a verifica şi corecta planul tezei de licenţă elaborat de către student; ▪ de a oferi sprijinul necesar la elaborarea planului concret, la acumularea şi prelucrarea informaţiei pentru teza de licenţă; ▪ de a consulta studentul şi a-i acorda ajutor în activitatea ştiinţifico-metodică în procesul pregătirii tezei de licenţă; ▪ de a ajuta studentul la înţelegerea conceptelor şi întrebărilor (teoretice, practice), la gruparea lor după tendinţe şi probleme; ▪ de a înainta noi propuneri la selectarea şi analiza materialului suplimentar, de a supune unei discuţii ştiinţifice rezultatele obţinute; ▪ permanent de a efectua controlul respectării termenelor de către student privind realizarea tezei de licenţă, conform graficului aprobat la catedră şi de a informa şeful catedrei; ▪ de a citi teza de licenţă, indicând studentului neajunsurile concrete, de a propune metode de soluţionare a acestora în termenele stabilite; ▪ de a prezenta avizul în scris (în limita l,5-2 pagini culese la computer ori dactilografiate) asupra tezei de licenţă şi atârnării studentului în procesul executării; ▪ de a argumenta hotărârea de admitere a tezei de licenţă către susţinere; ▪ de a recomanda prezentarea materialului ilustrativ (tabele, grafice, diagrame) necesar la susţinerea tezei de licenţă şi verificarea lui.

VI. Cerinţele pentru prezentarea tezei de licenţă

Materialul acumulat şi analizat în procesul cercetării este necesar să fie expus succesiv, logic şi argumentat ştiinţific. Pentru a elabora o dizertaţie la standarde academice vă rugăm să ţineţi cont de următoarele cerinţe la tehnoredactarea computerizată a lucrării: 1. lucrarea se va tipări pe pagină format A4 cu următoarea setare a paginii: sus - - 2,5 cm, jos - - 2,5 cm, stânga - - 3 cm, dreapta - - 1 cm; 2. fonturi: Times New Roman 12 (pentru corpul lucrării; se pot folosi şi alte fonturi pentru subliniere, efecte deosebite etc.) Dacă este cazul, în tabele se pot folosi fonturi mai mici de 12; 3. lucrarea se va scrie la intervale 1.5 între rânduri; 4. alinierea textului: Justified; 5. subdiviziunile (părţi, secţiuni, capitole) vor fi clar marcate şi numerotate; 6. înaintea majorităţii semnelor de punctuaţie (virgula, punctul, punctul şi virgula, două puncte) nu se lasă spaţiu; 7. se vor evita exprimările inutil de lungi, lipsite de claritate şi cacofoniile; 8. corpul principal al lucrării va avea cel mult 50-60 de pagini, exclusiv anexele. Anexele vor avea o întindere corespunzătoare, care nu va depăşi însă volumul lucrării principale; 9. lucrarea se va depune la catedră copertată. Toate paginile se numerotează cu cifre arabe jos în partea dreaptă a paginii ori la mijlocul paginii începând cu pagina a treia (foaia de titlu şi cuprinsul nu se numerotează). Teza de licenţă este expusă într-un limbaj simplu, corect, clar, având stil ştiinţifico-literar şi scrisă respectând regulile existente ale gramaticii. Nu se admit prescurtări ale cuvintelor, în afară de cele permise şi care se evidenţiază la începutul lucrării. În teza de licenţă, nu se foloseşte pronumele personal şi verbul la persoana întâi, expunerea se face la persoana a treia. De exemplu: în locul expresiei "eu consider", "după părerea mea", etc. se recomandă de a folosi - - "autorul consideră, "în opinia noastră", " după părerea autorului" etc. Nota şi remarca constituie elementul obligatoriu în teza de licenţă. Toate citatele prezentate în text şi datele statistice din literatura de specialitate ori materialele băncii pot fi însoţite de note care indică sursele bibliografice. Sursele se prezintă conform standardelor, care reglementează descrierea bibliografiei. Notele privind sursele bibliografice pot fi plasate la sfârşitul paginii, indicând numărul de ordine al notei, autorului, denumirea cărţii, locul şi anul ediţiei, pagina consultată. Având în vedere că acestea ocupă mult loc în teza de licenţă, uneori, se admite ca după numele autorului, în paranteze rotunde ori pătrate, să se indice cifra, după numărul căreia în lista literaturii se află autorul respectiv. De altfel şi numărul paginii. De exemplu: Spânu Vasile [16, p. 24] consideră "........". Fiecare capitol din teza de licenţă începe cu o pagină nouă, numărul capitolului se indică cu cifre romane, denumirea - - cu litere mari şi font pronunţat. Denumirea paragrafelor se subliniază, numerotarea se face cu cifre arabe şi este independentă de fiecare capitol. Teza de licenţă trebuie sa conţină tabele, diagrame, grafice şi figuri, care vor fi numerotate, în mod obligatoriu, în ordine crescândă de la începutul tezei. Informaţia cea mai voluminoasă şi interesantă este necesar de a o prelucra şi prezenta sub formă de tabele, diagrame, figuri etc. numerotate (1,2,...,). Tabelul reprezintă o parte componentă a tezei de licenţă şi trebuie să reiese logic din textul expus, desfăşurând mai amplu subiectul. Tabelele mari, ce au conţinut informativ ori normativ, ori datele iniţiale sunt prezentate în anexe, în text specificându-se, de exemplu (a se vedea anexa 1, tabelul 1). Tabelele din anexe au o numerotare independentă. Fiecare tabel are o denumire, care reflectă conţinutul materialului informativ, indică obiectul de studiu şi perioadele ce reflectă datele respective. În partea dreaptă este situat numărul tabelului (fară semnul nr.). De exemplu: "Tabelul 2" mai jos şi la mijlocul paginii este dată denumirea acestui tabel, în cazul dacă toţi indicatorii sunt de acelaşi tip de măsură (mii lei, procente), atunci la denumire se scrie unitatea de măsură. Dar dacă în tabele sunt indicatori de diferite unităţi de măsură, atunci în tabel se include o coloană cu denumirea "'Unităţi de măsură" [U.M.]. Coloanele din tabel sunt enumerate. Dacă în tabel lipsesc anumite date, atunci în compartimentul dat se scrie "...". Datele egale cu zero se înseamnă cu semnul „tire”, iar datele mai mici decât unitatea de măsură acceptată în tabel - - cu "0,0". Numerele tabelelor se atribuie în ordine crescândă de la începutul până la sfârşitul tezei. Drept exemplu de prezentare a tabelelor poate servi anexa. În cazurile când un tabel se prezintă pe două sau mai multe pagini, denumirea şi numărul nu se repetă, însă pe fiecare pagină se scrie „Continuarea tabelului 2”. Figurele şi diagramele se numerotează cu cifre arabe amplasate sub denumirea acestora (Figura 8; Diagrama 12). Caracterul ilustrativ şi demonstrativ al materialelor examinate în teza de licenţă permit dezvăluirea temei cu ajutorul diagramelor, figurilor şi graficelor. Fiecare grafic are numărul său de ordine, conţinând denumirea ce îl caracterizează. Sub denumire în paranteze se indică denumirea unităţii de măsură: sub grafic, diagramă, sub figură se prezintă conţinutul semnelor convenţionale recunoscute, scara respectivă, alte date utile. De altfel, tindem sa accentuăm faptul despre necesitatea indicării sursei imediat sub tabel, figură, diagramă, etc. În cazul în care tabelul, figura, diagrama a fost elaborată de autorul lucrării, atunci sub acestea se indică că sursa este elaborată de autor. Anexele sunt sub formă de tabele, forme ale evidenţei contabile cu indicatori economici, diagrame de format mare. Fiecare anexă are numărul său de ordine (anexa 1); numărul paginii respective; denumirea care reflectă conţinutul şi sub denumire se indică la ce pagină a textului se atribuie anexa respectivă. La descrierea bibliografică trebuie respectate normele ortografiei curente, regulile de abreviere, conform Standardelor Naţionale ale Republicii Moldova (STAS) 12629/1-88 “Descrierea bibliografică a documentelor“. Publicaţia bibliografică conţine următoarele elemente obligatorii: 1. Numele şi iniţialele prenumelui autorului. 2. Titlul (denumirea operei, lucrării). 3. Indicii de subtitlu (traducere din...., ediţia a ....). 4. Indicii de titlu (locul editării, denumirea editării, anul). 5. Caracteristica cantitativă (numărul de rând al volumului, numărul de pagini). După numele şi iniţialele prenumelui autorului se pune punct. Dacă sunt mai mulţi autori, numele şi iniţialele prenumelui acestora se izolează prin virgule. Exemplu: Potolea CH., Hossu M. Efecte de comerţ, hârtiile de valoare şi mecanismele bursiere în economia de piaţă. - Cluj-Napoca: Imprimeria “ARDEALUL”, 1992. - 124 p. După denumirea lucrării se pune punct, dacă ea prezintă ediţie aparte. Însă, dacă lucrarea este o parte componentă a unei culegeri, a operelor alese sau complete, a unei reviste, atunci după denumirea ei urmează două bare (//) şi descrierea bibliografică a culegerii, revistei etc. Exemplu: Chiţan V. Politica bugetar-financiară în Republica Moldova // Economica. - 1995. - Nr.1 - p. 96-100. După denumirea lucrării se indică locul editării fără a scrie cuvântul “oraşul”. Denumirile de oraşe se scriu deplin. Urmează două puncte, dacă denumim editura. După indicaţia locului editării se pune virgulă şi se indică anul apariţiei, după care urmează indicii cantitativi - - numărul de volum, de pagini şi de alte date , care se izolează prin cratime. Indicarea sursei în text se face între paranteze sau prin trimitere în subsolul paginii. Trimiterile se separă de text printr-o distanţă de două rânduri, la mijlocul căreia se trasează o linie de demarcare de 12-15 diviziuni. Informaţiile bibliografice (în forma trimiterii în subsolul paginii sau bibliografia tezei de licenţă) se indică în limba în care este scris documentul (originalul). Numărul minimal al surselor bibliografice este de cca 20, iar numărul maximal este nelimitat. De regulă, în teză se includ acele surse la care sunt trimiteri în lucrare. Întocmirea corectă a bibliografiei demonstrează capacitatea autorului de a selecta sursele necesare, oferă posibilitatea conducătorului şi autorului tezei să aprecieze volumul şi calitatea lucrului bibliografic, caracterul complet al datelor şi importanţa surselor incluse în bibliografie. Teza de licenţă, în mod obligatoriu, se semnează de către student şi conducătorul ştiinţific cu indicarea datei. VII. Etapele de pregătire şi de susţinere a tezei de licenţă Teza de licenţă definitivată şi semnată de către student se prezintă la catedră pentru a fi înregistrată şi transmisă conducătorului. După controlul tezei, conducătorul semnează pe foaia de titlu şi prezintă o referinţă scrisă într-o formă liberă, care trebuie să conţină: - actualitatea temei; - nivelul de expunere a materialului, asigurarea cu materiale statistice şi practice; - aspectele pozitive şi negative ale tezei; - concluzia generală, referitor la corespunderea tezei cerinţelor stabilite. Şeful de catedră, în baza tezei de licenţă, referinţei conducătorului ştiinţific ia decizia privind admiterea studentului la susţinerea tezei de licenţă. Dacă şeful de catedră consideră imposibilă admiterea studentului la susţinerea tezei de licenţă, această întrebare se discută la şedinţa catedrei cu prezenţa obligatoare a absolventului şi coordonatorului ştiinţific. Hotărârea catedrei se prezintă la rectorat. La catedră studentul face cunoştinţă cu avizul oficial al coordonatorului ştiinţific, îşi notează observaţiile acestuia, la care trebuie să răspundă în timpul susţinerii. Etapa finală o constituie susţinerea tezei de licenţă în faţa Comisiei de Licenţă. Susţinerea tezei de licenţă are ca scop evaluarea cunoştinţelor audientului la tema respectivă. Studentul trebuie să se orienteze în materie, să lămurească situaţiile prezentate în teză, să răspundă la întrebări cu caracter teoretic şi practic. Pentru susţinerea tezei de licenţă, studentul pregăteşte, preventiv, referatul şi materialul ilustrativ, care trebuie să fie coordonat cu conducătorul ştiinţific. Absolventul este obligat să expună liber conţinutul principal al lucrării, fără a citi textul referatului în momentul prezentării. Pentru prezentarea referatului tezei de licenţă, a concluziilor şi propunerilor, studentului i se oferă 10-15 minute, în acest interval de timp studentul expune: • motivul alegerii temei tezei de licenţă; • scopurile şi sarcinile care au fost puse; • căile lor de realizare; • argumenteleprivind inovaţia şi actualitatea temei; ' • caracteristica obiectului de cercetare; • metodele utilizate la scrierea tezei; • Subiectele capitolelor tezei de licenţă, (utilizând tabele, figuri, pregătite din timp); • concluziile şi propunerile. Studentul prezintă la susţinere câteva (de exemplu, 3-5) tabele mari care conţin cele mai importante date, reflectate şi analizate în teză şi la care se va referi când va prezenta referatul. Este important de a evita expunerea doar a conceptelor teoretice, a definiţiilor. Se consideră binevenită reflectarea din punct de vedere social-economic al fenomenului studiat, compararea diverselor opinii şi demonstrarea fenomenelor contradictorii. Cea mai mare parte a timpului, studentul trebuie s-o rezerve părţii analitice a lucrării, argumentării concluziilor şi propunerilor. Pe parcurs se utilizează tabele, grafice, diagrame etc. După prezentarea referatului tezei de licenţă, studentul răspunde la întrebările recenzenţilor, la întrebările membrilor comisiei şi a celor prezenţi (poate răspunde după fiecare întrebare sau în cuvântul de încheiere). Caracteristica completă şi concretă influenţează pozitiv nota pentru aprecierea tezei de licenţă. Aprecierea calităţii tezei de licenţă şi a procesului de susţinere de către Comisia de examinare de stat se face împreună cu avizul obţinut de la îndrumătorul ştiinţific. Teza de licenţă se apreciază după sistemul de zece puncte. Dacă teza a fost apreciată cu o notă nesatisfăcătoare de către Comisia de Licenţă, teza de licenţă nu se aprobă şi diploma nu se înmânează.
CRITERIILE DE EVALUARE Evaluarea calităţii tezei de licenţă se efectuează în baza avizului conducătorului ştiinţific şi a metodei de susţinere şi prezentare a lucrării. Se ia în vedere nivelul de pregătire ştiinţific, teoretic şi practic al studentului. Teza de licenţă se evaluează după sistemul de note , conform cerinţelor Procesului de la Bologna. În caz de evaluare negativă , teza de licenţă nu se consideră susţinută. Cu note mari sunt apreciate tezele scrise, care corespund următoarelor cerinţe: - sunt îndeplinite în mod individual; - evidenţiază corect problematica tezei; - conţin comentarii, puncte de vedere, recomandări proprii ale studentului; - conţin un bogat material practic şi teoretic; - sunt susţinute cu succes în faţa comisiei în modul stabilit.
Nota 10 - - se atribuie în cazul când:
a) teza de licenţă conţine material teoretic şi practic ,
b) este întocmită conform cerinţelor după conţinut şi structură, se prezintă pentru susţinere material ilustrativ ,
c) avizul şi recenzia nu conţin observaţii;
d) se susţine de student liber , răspunde concret la întrebări.
Nota 9 - - se atribuie în cazul când:
a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură , conţine material practic şi teoretic, se prezintă material ilustrativ la susţinere,
b) avizul conducătorului şi recenzia nu conţin observaţii,
c) la susţinere studentul vorbeşte liber şi răspunde la întrebările adăugătoare.
Nota 8 - - se atribuie în cazul când:
a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură , conţine material practic şi teoretic, se prezintă material ilustrativ la susţinere;
b) avizul conducătorului şi recenzia nu conţin observaţii;
c) la susţinere studentul se foloseşte de materialul pregătit;
d) răspunde la întrebările obligatorii şi se permite de a admite una sau două greşeli de exprimare după conţinut şi esenţă.
Nota 7 - - se atribuie în cazul când:
a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură , conţine material practic şi teoretic, se prezintă material ilustrativ la susţinere;
b) nu se prezintă material ilustrativ la susţinere;
c) avizul şi recenzia conţin unele observaţii neînsemnate;
d) la susţinere studentul citeşte materialul pregătit;
e) se exprimă bine la întrebările adăugătoare , însă admite unele erori în esenţa şi conţinutul problemei.
Nota 6 - - se atribuie în cazul când:
a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură , conţine material practic şi teoretic, se prezintă material ilustrativ la susţinere;
b) nu se prezintă material ilustrativ la susţinere;
c) avizul şi recenzia conţin observaţii serioase la descrierea temei;
d) la susţinere studentul citeşte materialul pregătit şi face unele greşeli în timpul susţinerii;
e) se exprimă bine la întrebările adăugătoare , însă admite unele erori în esenţa şi conţinutul problemei.
Nota 5 - - se atribuie în cazul când:
a) teza de licenţă conţine material practic şi teoretic, însă nu este întocmită corect;
b) nu se prezintă material ilustrativ la susţinere;
c) avizul şi recenzia conţin observaţii serioase la descrierea temei;
d) la susţinere studentul citeşte materialul pregătit şi face unele greşeli în timpul susţinerii;
e) nu poate să se exprime corect în timpul răspunsului la întrebările adăugătoare, cunoaşte slab materialul.
Nota 4, 3, 2, 1 - - se atribuie în cazul când:
a) conţinutul tezei de licenţă nu reflectă pe deplin tema abordată, nu este întocmită corect şi nu se prezintă material ilustrativ la susţinere;
b) nu se prezintă material ilustrativ la susţinere;
c) avizul şi recenzia conţin observaţii serioase la descrierea temei;
d) la susţinere studentul citeşte materialul pregătit şi face unele greşeli în timpul susţinerii;
e) nu poate să se exprime corect în timpul răspunsului la întrebările adăugătoare, cunoaşte slab materialul.

ANEXE Anexa 1 Exemplu (foaie de titlu)

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra " Relaţii Economice Internaţionale"

TEZA DE LICENŢĂ

pe tema: " Globalizarea: efectele economice şi sociale "

Autor: Valeriu Ciobanu, student la anul III, grupa EMREI-251

Conducător ştiinţific:
Ion Galaju,
Conf. univ, dr.

Chişinău, 2008

Anexa 2 Către şeful Catedrei

“Relaţii Economice Internaţionale”

Conf. univ. Dr. hab. Boris Chistruga

C E R E R E

Subsemnat(ul)(a)______________________________________student(a) gr.__________rog aprobarea temei tezei de licenţă:____________
_____________________________________________________________________________________________

Nr.________.

Data Semnătura

Anexa 3
Program individual de lucru privind elaborarea tezei de licenţă
(Model)

Numele şi prenumele.........................
Facultatea...........................................
Forma de învăţământ..........................
Promoţia.............................................
Tema tezei..........................................

Conducător ştiinţific..........................

|Faza de lucru |Perioada |
|Documentare şi informare. | |
|Prelucrarea informaţiei (manual şi la calculator). | |
|Întocmirea planului şi structurii lucrării. | |
|Redactarea. | |
|Pregătirea textului la calculator şi a materialului ilustrativ pentru susţinere. | |
|Prezentarea manuscrisului tezei de recenzie. | |
|Elaborarea referatului (expunerii succinte) pentru susţinerea tezei. | |
|Susţinerea publică a tezei de licenţă. | |

Semnătura autorului tezei

„ APROB”

Conducătorul ştiinţific.

Anexa 4

Plan:
INTRODUCERE
CAPITOLUL I § 1.1. § 1.2. § 1.3.
CAPITOLUL II § 2.1. § 2.2. § 2.3.

CAPITOLUL III § 3.1. § 3.2. § 3.3.

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Anexa 5 Analiza comparativă a principalelor grupuri de ţări prin prisma indicatorilor ce relevă gradul de dezvoltare a statelor sau grupurilor de state, 2007
| |
| PIB, mii USD |
|Investiţii în capital fix |
| Export, mii USD |
|la 2007 |
| |Egalat! | | | |
|1. |ACTIVE DE TERMEN | | | | | | |
|2. |ACTIVE CURENTE | | | | | | |
| |Pasiv | |La finele |La finele anului de |
| | | |perioadei de |gestiune precedent |
| | | |gestiune | |
| | | |curente | |
|3. |CAPITAL PROPRIU | | | | | | |
|3.4 |Capital secundar | | | | | | |
| |TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) | | | |980 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |Anexa 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE |
| | | | |
| Vânzări nete (611) |010 | | |
|Costul vânzărilor (711) |020 | | |
|Profit brut (pierdere globală) (rd. 010 - rd.020)) |030 | | |
|Alte venituri operaţionale (612) |040 | | |
|Cheltuieli comerciale (712) |050 | | |
|Cheltuieli generale şi administrative (713) |060 | | |
|Alte cheltuieli operaţionale (714) |070 | | |
|Rezultatul din activitatea operaţionala: profit (pierdere) |080 | | |
|Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) |090 | | |
| | | | |
|Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) |100 | | |
|Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) |110 | | |
|Rezultatul excepţional: profit (pierdere) |120 | | |
|Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare |130 | | |
|Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) |140 | | |
|Profit net (pierdere netă) |150 | | |
| | | |

Anexa 9 Raportul privind Fluxul mijloacelor băneşti
|Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi |Codul rândului |Perioada de gestiune |
|Activitatea operaţională | | |
|1.1.Incasări din vânzări | | |
|1.2.Plăţi băneşti furnizorilor | | |
|1.3.Plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale | | |
|1.4. Plata dobânzilor | | |
|1.5. Plata impozitului pe venit | | |
|1.6. Alte încasări ale mijloacelor băneşti | | |
|1.7. Fluxul net din activitatea operaţională | | |
|Activitatea de investiţii | | |
|Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung | | |
|Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung | | |
|Dobânzi încasate | | |
|Dividende încasate | | |
|Alte încasări ale mijloacelor băneşti | | |
|Fluxul net din activitatea investiţională | | |
|Activitatea financiară | | |
|3.1.Încasări băneşti sub forma de credite şi împrumuturi | | |
|3.2. Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile | | |
|3.3. Plata dividendelor | | |
|3.4. Încasări din emisiunea de acţiuni | | |
|3.5. Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiunilor proprii | | |
|3.6. Alte încasări | | |
|3.7. Fluxul net din activitatea financiară | | |
|Fluxul net total | | |

Anexa 10

Bibliografie:
(exemplu de prezentare)

I. Acte normative şi hotărârile guvernului

1.1. Legea Republicii Moldova privind investiţiile străine Nr 998-XII din 1.04.92 // Monitor. – 1992. - Nr 4/88-1.
1.2 Legea Republicii Moldova cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr 344 din 18 martie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2004. - Nr 64-66.

II. Monografii, manuale, broşuri

1. Bari, Ioan. Globalizare şi probleme globale / Ioan Bari. – Bucureşti: Editura Economică, 2001. – 455 p.

2. Buhociu, Florin. Investiţiile în economia de tranziţie / Florin Buhociu, Gheorghe Negoescu. – Brăila: Evrica, 1998. – 194 p.

III. Ediţii periodice şi articole

3.1. Golovco, Vasile. Planificarea urbană în realităţile actuale ale Republicii Moldova // Moldova Urbană. – 2005. – Nr 1.

3.2. Ustinova, Tatiana. Planul general al Chişinăului - o nouă soluţionare a problemelor vechi // Profit. – 2004. - Nr. 6.

IV. Surse Internet

4.1 http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2527&int LangID=2&Debug=1
4.2. http://www.strategis.ic.gc.ca/epic/internet/ineas-aes.nsf/fr/ra01910f.html…...

Similar Documents

Premium Essay

Living

...Introduction Living in a rural location is a quieter area to reside in with fewer options compared to a more congested urban area. When an individual is choosing a location to live in there are many factors to consider. Some of these factors include population, amenities, school, employment, and crime rates. Desirable locations vary based on an individual’s age, ethnicity, and career path. Choosing a place to live is something that should not be taken lightly. Buying a home will lock one into a mortgage and make it more difficult to get out, unlike a lease, when one rents a home there is more flexibility. Shopping Opportunities Typically in an urban location one will have more opportunities to shop and find needed items at any given moment at a more affordable price. In a rural setting, however, there is a smaller population and less of a demand for goods and a person would have a difficult time buying items that they need as well as paying a considerably higher price for the items. Supply and demand play a big role on the price and availability of goods and merchandise. In an urban area there are more stores that carry items so they have to be competitive and offer sales and lower prices so consumers will buy their products. Transportation An individual also needs to consider the travel expense associated with living in a rural area, as......

Words: 943 - Pages: 4

Free Essay

Living for the City

...Living for the city "Living for the city" is a song written and produced by the multitalented musician Stevie Wonder. The song was released in 1973 and it is about racism and poverty, which many people are still suffering from. The song was and still is appreciated by many people and Wonder wants people to wake up and understand the importance of these issues. The song specifically apprizes a boy growing up in Mississippi. His parents work hard and encourage him to do well in school, despite the living conditions that are surrounding them. His family is poor and they don't have enough money and they have to deal with racism and injustice. But his parents are encouraging him to stay strong and work hard to get out of this dreadful situation. This was a typical living condition in the 1970s and unfortunately a lot of people in today’s society are still living under these circumstances. The song starts off by Wonder describing how the boy's parents work hard; hours on end to get through the hard days but barley make enough money for food. Poverty is a big issue here and it has become a way of life. Many people say that poverty is a natural phenomenon while others argues that people cause poverty. It is hard to tell what actually causes poverty because it depends on where you are born and what the society you belong to is doing to prevent poverty. It is a difference between countries in the west like United Kingdom and USA and countries like India and countries in Africa.......

Words: 1151 - Pages: 5

Premium Essay

Living with Friends and Living with Family

...Student's name: Ozat Abildayev Student's ID: 20123361 DATE: 04.02.2013 Compare and Contrast Essay Topic: Living with family and living with friends Nowadays in our society it is too difficult to choose where to live. Some people prefer to live with their family and the others choose to live with their friends. They have to choose the best place to live, comparing advantages and disadvantages this or that living place. By selecting to live at home or with friends, they may encounter many problems such as money, safety and other life situations. The purpose of this essay is to contrast and compare the safety, the money and the independence of living with family and living with friends. Although living with family and living with friends are both very useful and pleasant, the living styles differ significantly. People's feelings and behaviors are changing depending on their living place. (Albert Ellis Institute,2008) First of all, Research by Sailee Kale (2011) showed when you live with your parents there is no need to worry, and you feel weakened. Because parents are obliged to care about their health, physical, mental, spiritual and moral development; to provide them receiving the main general education, and also to protect the rights and interests of the children (DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE CHILD, 1959) . As you are their child they are going to do everything for you to lead full-fledged life(www.dailymail.co.uk, 2011). But when you live with friends the......

Words: 967 - Pages: 4

Premium Essay

Living It on the Skin: Italian States, Working Illness

...´ NOELLE J. MOLE PRINCETON UNIVERSITY Living it on the skin: Italian states, working illness A B S T R A C T In this article, I examine the codification of an Italian work-related illness caused by mobbing, a type of psychological harassment that emerged at the moment neoliberal policies transformed Italy’s historically protectionist labor market. I trace how the medicalization of mobbing has expanded workers’ access to compensation, resources, and discursive tools for criticizing neoliberal labor conditions, even as it has produced new structures of surveillance. I unravel the neoliberal politics of a state that protects workers’ health yet governs worker–citizens through an apparatus of medical experts. I find that workers’ labor problems are experienced and managed as bodily problems in ways important to remaking Italian citizenship. [neoliberalism, state, labor, biopolitics, citizenship, bodies, Italy] An institution, even an economy, is complete and fully viable only if it is durably objectified . . . in bodies. —Pierre Bourdieu1 It was the spirit of capitalism made flesh. —Upton Sinclair2 n 2003, a new psychophysical disturbance, organizational coercion pathology (disturbi psichici e fisici da costrittivit` organizzativa sul a lavoro), or OCP, became a work-related illness that was insurable by an Italian state public-health institution (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro [INAIL] 2003).3 Telltale symptoms, often likened to those...

Words: 18731 - Pages: 75

Free Essay

Living with Strangers

...Living with Strangers In the essay “Living with Strangers” Siri Hustvedt discusses the lack of solidarity and the difference between the unspoken social rules, one can meet in a in a big city, for example New York City, and a small town in the state of Minnesota. These unspoken social rules are very hard for an outsider to understand. Hustvedt starts the essay by giving a briefly description of the huge difference she felt, when she moved from rural Minnesota to New York City. She talks about how one is expected to behave where she grew up. It was considered as rude and snobby to pass someone in silence – which is pretty much the worst thing in a small town – you have to say “Hi”. “Passing someone in silence wasn’t only rude; it could lead to accusations of snobbery – the worst possible sin in my small corner of egalitarian state (paragraph 3-5)”. Whereas in New York City it will make you seem mental greeting a stranger if you were to greet everyone you meet on the street. It is this problematic issue that has inspired Siri Hustvedt to write the essay. The title refers to the paradox living in a big city: on one hand you live among so many people and on the other you do not know these people so you are really on your own. Although this is not specifically mentioned; but she indicates it indirectly through an anecdote about the habits of her neighbors “...I listened to the howling battles of the couple the lived below me, their raging voices punctuated by thuds, bangs, and......

Words: 766 - Pages: 4

Free Essay

Living

...Living Future Final Essay Assignment Thao Nguyen Waking up to Frank’s disturbances and being lead on out of his bedroom, Donnie has a purpose to serve in the tangent universe, which he has no idea of. The happenings in the movie Donnie Darko built up a purpose for him as well as an understanding as to why he was in the tangent universe in the first place. However, the realization that he was not in the primary universe, Donnie does not have a clear purpose to serve in the tangent universe and various elements of his journey seem unclear. For example, in the tangent universe, Donnie does not seem to have met Gretchen and neither does he connect well with Frank. However, following the fact that Gretchen and Frank have a purpose to accomplish in the favor of saving the universe before it collapses into a black hole, Donnie realizes that there is instability in the tangent universe and it is his responsibility as the chosen one to hand over the jet engine artifact back to the primary universe before things escalate out of proportion. Bundled with supernatural powers such as gaining some sort of powers, such as the capabilities to conjure fire, water, and telekinesis, Donnie, firstly did not have an idea as to what these powers entailed and why he had to have them. However with provocation from other characters in the tangent universe, Donnie is able to understand that time is not in his or the primary universe’s side. The artifact, jet engine, was in......

Words: 1815 - Pages: 8

Free Essay

The Purpose of a Living Will

...The Purpose of a Living Will What is a Living Will? A Living Will can also be described as an Advance Directive in medical terminology. You will often hear Advance Directive in the health care setting. A Living Will is an “end-of-life” document that states your preferences for your care. This document has the ability to speak and make clear of things when you are not able to speak of it yourself. According to Rebecca Berlin, it’s a legal document that states “his or her wishes regarding life prolonging medical treatments” (Berlin, 2014, para. 1). Often times, individuals that have Living Wills went through a process of finding an attorney to prepare their documents. A Living Will is an area of estate planning. What are included in the estate planning package is the Living Will and a health care “Power of Attorney (POA)” (para. 2). A POA is also known as an individual who is the trusted advocate to be their voice when they are not able to speak for themselves. This is good to have in situations of not those who are terminally ill. Berlin states that “a Living Will describes certain life prolonging treatments. In brief words, it is what an individual wants and does not want to be applied in their terminal illnesses or permanent vegetative states (para. 3). Of course, these decisions stated in the Living Will are not in effect until an individual is unable to say for your treatment. Recommendations for ones dying and their loved ones It is not meant to be another person’s...

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Hostel Living and Home Living

...Sociology of Education, 75, 69-95. Brown, J., Sherrill, C. And Gench, B. (1981) Effects on an integrated physical education/music programme in changing early childhood perceptual-motor performance, Perceptual and Motor Skills, 53(1), 151-4. 23 Brown, J.D. (1980) Identifying problems facing the school band movement. Elkhart: Gemeinhardt Co. Ltd Brown, J.D. (1985) Strategic marketing for music educators. Elkhart: Gemeinhardt Co. Ltd Butzlaff, R. (2000). Can music be used to teach reading? Journal of Aesthetic Education, 34, 167-178. Byrgen, L.O. Konlaan, B.K. and Johansson, S-E (1996) Attendance at cultural events, reading books or periodicals and making music or singing in a choir as determinants for survival: Swedish interview survey of living conditions, British Medical Journal, 313, 15771580. Cardarelli, D.M. (2003) The effects of music instrumental training on performance on the reading and mathematics portions of the Florida Comprehensive Achievement Test for 3rd grade students. Doctoral Dissertation, University of Central Florida. Dissertation Abstracts International, 64(10), 3624A. Catterall, J., Chapleau, R. & Iwanga, J. (1999) Involvement in that arts and human development: General involvement and Intensive Involvement in music and theatre arts. In Champions of Change: The impact of the Arts on Learning. Washington DC: Arts Education Partnership. Catterall J.S. and Rauscher F.H. (2008). Unpacking the impact of music on intelligence. In W Gruhn and FH Rauscher......

Words: 12199 - Pages: 49

Premium Essay

Living in Poverty

...“Living in Poverty” Poverty is known all over the world. It can strike you, it can beat you or you can be lucky enough to defeat it. Poverty is fluctuating periods that somehow never are welcome. In the essay “Living in Poverty” written by Richard Wright we hear about his own experiences through poverty which he was born into in 1958. The main character’s father worked as a coal miner and his mother as a shop worker in a department store. Through the essay we follow this character, first known as the blackest five-year-old-boy in their street, then as a teenager, and in the final part as an adult educated man. The writer uses a lot of coloured and offensive adjectives through the essay which give the readers a more intensive and exciting experience. It gives the story life and meaning while the readers create more powerful images in their heads. You can for example see that on page 8, line 71-72: “Home was warm, school was stimulating and challenging”. Furthermore, the writer sometimes uses humor and on page 8, line 60-69 you can see that. At the same page line 79-82 we see another example on that: “...I fell in love with Bible stories and colourful pictures, although I wasn’t entirely convinced about virgin births, miracles and risers from the dead.” Even though it is noticeable statements you can’t avoid reading it with a smile on your lips. This technique also gives the reader a more thrilling experience and in this occasion the writer wants to lighten the story up,......

Words: 1011 - Pages: 5

Premium Essay

Art of Living

...**WHAT ARE THE BENEFITS OF LIVING ETHICALLY? Ethical people are basically people who can recognize the difference between right and wrong. To me, being ethical can translate into being decisive. When you are decisive you do not waste time being in conflict, you have direction and purpose. A decisive person knows what he/she wants and fulfills it. An ethical person has a set of core values as his/her foundation and uses this to navigate life; having this sense means that you do not have to waste time being "wishy-washy" in things. So a major benefit in an ethical life is that you have a stable life and you are not in conflict with yourself. Ethical living is the philosophy of making decisions for daily life which take into account ethics and moral values, particularly with regard to consumerism, sustainability, environmentalism, wildlife and animal welfare. At present it is largely a personal choice, and not an organized social movement. Ethical living is an offshoot of sustainable living, in which the individual initially takes a series of small lifestyle changes in order to limit their effect on the environment. Making the decision to start to live ethically, can be as easy as beginning to recycle, switching off electric lights when leaving a room, buying local organic or fair-trade produce. Though many people often go further by re-using/re-cycling waste water, using renewable resources in their homes (solar panels or atmospheric water generators), giving up...

Words: 607 - Pages: 3

Premium Essay

Country Living vs City Living

...LIVING IS BETTER IN THE COUNTRY HOOK: Do people typically prefer to live in the country rather than in the city? William Penn once said, “The country life is to be preferred; for there we see the works of God; but in cities, we see little else but the works of men.” INTRODUCE THE ISSUE: Even after considering all of the negative aspects of living in the city, such as the crime rate, pollution, traffic, and the noise level, city life still offers a lot of daily conveniences. Some conveniences that city life offers are public transportation, a variety of stores, and restaurants, and lots of places to live and work. However; people who have lived in both the city and the country, know that country living is better than city living. STATE POSITION CLEARLY: The environment of a rural life style, the peace, and quiet, the beauty of nature, and the calming effect that it has on one’s mind and body, is the reason that people prefer living in the country rather than in the city. TRANSITION TO ESSAY BODY (THESIS): People prefer to live in the country because there are many advantages, and simple pleasures that can only be attained by living there. PRO REASON 1: There are no traffic jams in the country, and people need not travel to experience the wonders that nature has to offer. SUPPORTING EVIDENCE: There is no traffic in the country, so typically, the sound of passing cars, and trucks is not heard as frequent as in the city. The load noise of the sirens from fire trucks,...

Words: 971 - Pages: 4

Premium Essay

Living Wills

...Philosophy 251-W1 13 July 2013 Where the Decision Lies Living wills are documents that define a patient’s medical wishes usually pertaining to life-support or any such instances where death is presumable. A living will provides a patient with a voice under circumstances which would leave them without the ability to make health decisions. Patients who fall into a persistently vegetative state would be at the mercy of their physician, next of kin, or living will. However, there are many times when a patient’s family has contradicting beliefs to what the patient proclaims in their living will. It can be difficult to decide whose decision should prevail. Ultimately, the previsions made by the patient in their living will should overrule in a majority of situations. Still, there are circumstances when such a decision may be unclear. First, we must understand the medical extent of someone who is in a persistently vegetative state. PVS is a disorder of consciousness and the patient is not in a state of trust awareness. PVS occurs when a patient loses cognitive function and can only perform certain involuntary actions. Such actions include but are not limited to crying, laughing, or movement of the eyes. For them, any movement or response is purely spontaneous, unpredictable and unconnected to events outside of physical impulse. After one year, it's highly unlikely that patients will emerge from their persistent vegetative state. For those who do, severe disabilities often......

Words: 2979 - Pages: 12

Premium Essay

Living

...I truly believe we are living in interruption world, whether we are working, studying, learning, teaching, or praying there seems to be some kind of interruptions to come our way. A lot of us deal with interruptions in the mind as well, for instance, have you ever been reading and your mind just wonders off, or you could be praying for someone on the phone and all of a sudden your phone starts to beep, the battery is dying, or you receive another call. Here’s a good one, you are studying, then all of sudden you pick up your IPhone and begin to search Facebook; these are all common interruptions. Why is this happening to me all of the time? I was just like the teacher- it made me so mad. I got to the point where I started believing it was the devil, of course it wasn’t. Interruptions are just what they are interruptions, once I got older and wiser I knew that there would always be interruptions, so I needed a solution to the one’s in my life just like the teacher did. My solution was just being on the lookout for them, and praying about the other ones I couldn’t see coming. I believe God allows some interruptions to come our away so we can remain imperfect, knowing that we will always need him. I read this one day; “Interruptions don't have to be viewed as thieves who "take away," but as divinely ordered construction zones which God can add to our lives”(Rainey)....

Words: 258 - Pages: 2

Free Essay

Hostel Living and Home Living

...students managed to enrol in what he or she considers being the right course and proper educational institution of his or her choice, it is time for them to be independent (Wyatt, 2008). They will have to come out with an important decision which undergoes a significant stage by choosing where to stay or live during their entire university life. They can either choose to stay in hostel or live at home. Hostel living is a place which provides university students a temporary space after they had left their comfort home. Home living provides them a caring and loving environment which they will never get from the societies. University students should be matured enough to measure the pros and cons of either staying in hostel or living at home. Most of them prefer to have their own path as they assume that they no longer under parents’ supervision. In order to be independent, to enjoy social life and to gain freedom, hostel living is better compared to home living for university students. Hostel living enables university students to be independent compared to home living. University students learn to handle his or her finances because one has to pay hostel mess bills. They have to consider the usage of electricity and water because they are sharing the bills with their housemates or roommates. When they exceed the limit of usage, they will probably be complained by their housemates or roommates. On the other hand, university students do not have to worry about their......

Words: 1532 - Pages: 7

Premium Essay

Cost of Living

...Measuring the Cost of Living Overview: Last time we discussed the most important measure of economic well-being – real, per capita GDP. Further, if we want to see how our economic well-being is changing over time, we can calculate how real GDP is changing in percentage terms (for example, real GDP grew 4% last quarter). Now, we turn our attention to another important measure of the economy. We want to measure how the cost of living changes over time. The main intuition here is that, over time, peoples’ incomes and the prices of goods and services increase. 30 years ago an ice cream sundae cost $1 and a typical economics professor earned $35,000. Now, a (bad) ice cream sundae costs $4.50 and a typical economics professor earns $70,000. Main Parts of the Notes: 1. How do we measure the cost of living? a. Using the GDP price deflator b. Constructing the Consumer Price Index (CPI) c. Deriving an inflation rate from the CPI 2. How do we adjust for inflation when comparing dollar values over time? Minor Point: What are the weaknesses of the CPI as a measure of the cost of living? Measuring The Cost of Living: There are two broad measures of the cost of living: the GDP price deflator and the CPI. Both measures move together, so they paint a similar picture of the cost of living. We will briefly discuss the GDP deflator first, and then move on to the more important CPI. GDP Price Deflator: Last time we saw...

Words: 1983 - Pages: 8