Free Essay

Kitaran Jualan Dan Kutipan

In: Business and Management

Submitted By Kimeena
Words 1536
Pages 7
[pic] FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
PUSAT PENGAJIAN PERAKAUNAN
PROGRAM IJAZAH SARJANAMUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN

|1. Tajuk Kursus |Pengauditan |
|2. Kod Kursus |EPPA3013 |
|3. Status Kursus |Teras Pusat |
|4. Jam Kredit |3 |
|5. Prasyarat |EPPA 2013 dan ambil bersama EPPA3043. |
|6. Semester Ditawarkan | |
|7. Pensyarah | |
| Masa dan Tempat | |
|8. Penilaian Kursus |Peperiksaan Pertengahan Semester 25% |
| |Penyertaan dalam Kelas 5% |
| |Projek Isu Semasa 10% |
| |Pembentangan 10% |
| |Peperiksaan Akhir Semester 50% |
|9. Sinopsis Kursus |Kursus ini merupakan pengenalan kepada pengauditan yang akan mendedahkan pelajar kepada |
| |konsep dan asas pengauditan. Penekanan akan diberikan kepada audit statutori dan peranan|
| |juruaudit luaran. Pelajar akan didedahkan kepada prinsip dalam melaksanakan tugasan |
| |audit. Kandungan kursus ini termasuk perancangan audit, pengumpulan bukti, penilaian |
| |sistem kawalan dalaman, dokumentasi audit sehingga pengeluaran laporan audit. Metodologi|
| |audit bagi kitaran penyata kewangan seperti kitaran jualan dan penerimaan, kitaran |
| |belian dan pembayaran, dan kitaran tunai dan inventori juga akan dibincangkan. Ilmu asas|
| |yang diperolehi daripada kursus ini akan dikembangkan dengan lebih lanjut dalam kursus |
| |Audit Lanjutan. Prasyarat: EPPA 2013. |
|10. Objektif Kursus |Memberi pendedahan yang diperlukan untuk melaksanakan audit luaran/audit statutori. |
| |Memperkenalkan beberapa konsep audit dan piawaian audit yang relevan. |
| |Menjelaskan prosedur yang berkaitan perancangan audit dan kerja pengauditan penyata |
| |kewangan bagi entiti yang tidak kompleks. |
|11. Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) |Pada akhir kursus ini, pelajar seharusnya berupaya untuk: |
| |HPK1: Menjelaskan peraturan, pihak berkuasa dan badan profesional serta keperluan |
| |peraturan dan statutori yang berkaitan dengan persekitaran audit di Malaysia. |
| |HPK2: Menjelaskan objektif juruaudit luaran dan tanggungjawab juruaudit dan pihak |
| |pengurusan terhadap penyata kewangan dan fraud. |
| |HPK3: Menjelaskan hubungan antara materialiti dan risiko audit, dan hubungannya dengan |
| |bukti audit, serta liabiliti juruaudit. |
| |HPK4: Menganalisis masalah kawalan dalaman bagi sesebuah syarikat dan mencadangkan |
| |penyelesaian yang sesuai. |
| |HPK5: Mengaplikasi dan membeza ujian substantif (pengukuhan) dan ujian kawalan |
| |(pematuhan). |
| |HPK6: Menerangkan perbezaan jenis-jenis fail audit dan kertas kerja audit, ujian kawalan|
| |dan ujian substantif. |
| |HPK7: Membezakan jenis dan sumber bukti audit. |
| |HPK8: Mengguna pakai prosedur audit yang relevan dengan setiap kitaran audit bagi setiap|
| |item dalam kunci kira-kira dan penyata pendapatan. |
| |HPK9: Melaksanakan audit penyata kewangan bagi entiti yang tidak kompleks. |
| |HPK10: Membezakan jenis laporan audit dengan merujuk kepada perbezaan penggunaannya. |
| |HPK11: Menilai etika dan kelakuan profesional juruaudit. |
| |HPK12: Menjelaskan liabiliti juruaudit yang berkaitan dengan kerja profesionalnya. |
|12. Kaedah Pengajaran |Kombinasi kaedah pengajaran berikut: |
| |Kuliah |
| |Tutorial |
| |Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: |
| |Kajian Kes |
| |Semakan Artikel Isu Semasa |
| |Pembentangan |
|13. Perincian Kursus | |
|MINGGU |TAJUK |Tahap Kecekapan |HPK |
|1 |PENGENALAN BIDANG PENGAUDITAN |1, 2 |HPK1 |
| |Konsep & Takrif Audit. | | |
| |Perakaunan berbanding Audit. | | |
| |Pembentukan Profesion Audit. | | |
| |Pengkelasan Audit & Juruaudit. | | |
| |Sumber-sumber Penting dalam Pengauditan. | | |
| |Prinsip & Objektif Audit. | | |
| |Piawaian Pengauditan. | | |
| |Akta Pelaporan Kewangan 1997 & Akta Syarikat 1965. | | |
|2 |OBJEKTIF & TANGGUNGJAWAB AUDIT |1 - 4 |HPK2 |
| |Prinsip-prinsip Asas Audit | | |
| |Tanggungjawab Juruaudit | | |
| |Tanggungjawab Pengurusan | | |
| |Penipuan & Salahnyataan | | |
|3 |BUKTI AUDIT & UJIAN AUDIT |1 - 4 |HPK5 & HPK7 |
| |Ciri-ciri Semulajadi Bukti | | |
| |Bukti Audit yang Menyakinkan | | |
| |Jenis-jenis Bukti | | |
| |Pembuatan Keputusan dalam Pemilihan Bukti | | |
| |Jenis Ujian Audit | | |
| |Ujian Pematuhan | | |
| |Ujian Pengukuhan (Substantif) | | |
| |Ujian Transaksi | | |
| |Ujian Nilai Baki Akaun | | |
|4 |PERANCANGAN AUDIT & DOKUMENTASI |1 - 6 |HPK6 |
| |Proses Audit Secara Umum | | |
| |Penerimaan Klien | | |
| |Perancangan Audit | | |
| |Keputusan Audit dalam Perancangan | | |
| |Kertas Kerja Audit | | |
|5 |RISIKO AUDIT & MATERIALITI |1 - 6 |HPK3 |
| |Konsep Materialiti | | |
| |Jenis-jenis Risiko Audit | | |
| |Model Risiko Audit | | |
|6 |SISTEM KAWALAN DALAMAN |1 - 4 |HPK4 |
| |Strategi Audit & Sistem Kawalan | | |
| |Ujian ke atas Sistem Kawalan Dalaman | | |
| |Keberkesanan Sistem Kawalan Dalaman | | |
| |Kesandaran Juruaudit ke atas Sistem Kawalan Dalaman | | |
| |Limitasi Sistem Kawalan Dalaman | | |
|7 |PERANCANGAN BAGI UJIAN TRANSAKSI & BAKI AKAUN |1 - 4 |HPK5 |
| |Prosedur Analitikal | | |
| |Ujian ke atas Baki-baki Akaun | | |
| |Pembentukan Program Audit | | |
| |AUDIT KITARAN JUALAN & KUTIPAN | | |
| |Dokumen & Rekod | | |
| |Fungsi dalam Kitaran & Kawalan Dalaman | | |
| |Ujian-ujian Audit | | |
| |Akaun Belum Terima | | |
|8 |AUDIT KITARAN BELIAN & BAYARAN |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |Dokumen & Rekod | | |
| |Fungsi dalam Kitaran & Kawalan Dalaman | | |
| |Ujian-ujian Audit | | |
| |Akaun Belum Bayar | | |
|9 |AUDIT HARTANAH, BANGUNAN & PERALATAN |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |Dokumen & Rekod | | |
| |Fungsi dalam Kitaran & Kawalan Dalaman Aset Bukan Semasa | | |
| |Audit Kitaran Aset Bukan Semasa | | |
| |Ujian-ujian Audit | | |
|10 |AUDIT TUNAI, INVENTORI & GAJI |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |Pengkelasan & Pengauditan Akaun Tunai | | |
| |Pemerhatian Fizikal Inventori | | |
| |Audit Kitaran Gaji/Upah Kakitangan | | |
|11 |PENYATA PENDAPATAN, ASET-ASET LAIN, LIABILITI, EKUITI & PENYIAPAN |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |KERJA-KERJA AUDIT | | |
| |Audit Aset-aset Lain termasuk Prabayar & Terakru | | |
| |Audit Item Liabiliti, Liabiliti Jangka Panjang | | |
| |Audit Ekuiti termasuk Pendapatan Tertahan | | |
|12 |MELENGKAPKAN KITARAN AUDIT |1 - 6 |HPK10 |
| |Menyemak Kontingensi, Komitmen, Kejadian Selepas Tarikh Kunci | | |
| |Kira-kira, Usaha Berterusan, Urusniaga Pihak Perkaitan | | |
| |Penilaian Keseluruhan Bukti Audit | | |
| |LAPORAN AUDIT | | |
| |Jenis-jenis Pendapat: Bersih, Bersyarat, Penafian & Bertentangan | | |
| |Piawaian Kandungan Laporan Audit | | |
| |Komunikasi Juruaudit-Klien | | |
|13 |ETIKA PROFESION & PEMATUHAN UNDANG-UNDANG |1 - 6 |HPK11 |
| |Kod Etika Audit | | |
| |Perlantikan & Pemberhentian Juruaudit | | |
| |Pematuhan Undang-undang & Prestasi | | |
|14 |HAK, TANGGUNGJAWAB & LIABILITI JURUAUDIT |1 - 3 |HPK3 & HPK12 |
| |Hak & Tanggungjawab Juruaudit | | |
| |Liabiliti Juruaudit | | |
| |Tindakan Profesion dan Tindakan Juruaudit Secara Individu | | |
|Buku Teks |Utama |Arens, A.A., Elder, R., Beasley, M. , Susela Devi, S. & Shaari, I. 2006. Auditing and assurance|
| | |services in Malaysia: an integrated approach. 11th Ed. Malaysia: Prentice Hall. |
| |Tambahan |Malaysian Approved Standard on Auditing (MASA). 2005. Kuala Lumpur: Malaysia Institute of |
| | |Accountants. |
| | |Piawaian Perakaunan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB); Piawaian Perakaunan yang |
| | |diluluskan oleh MIA By –laws (On Professional Ethics, Conduct and Practice). |
| | |Malaysian Code of Corporate Governance and Best Practices (MCOCG) (Revised 2007). Kuala Lumpur: |
| | |Securities Commission. |
| | |Akta Audit 1967; Akta Akauntan 1967; Akta Pelaporan Kewangan 1997; Akta Syarikat 1965. |
| | |Messier, W.F. & Boh, M., Auditing and Assurance Services in Malaysia, McGraw Hill, 3rd Edition, |
| | |2004. |
| | |Iskandar, T. 2005. Asas Pengauditan, Dewan Bahasa & Pustaka, Edisi Kedua. |
| | |Guy, D.M., Alderman, C.W. & Winters, A.J. 1996. Auditing. Dryden Press, 4th Ed. |
| | |MIA. 2001. Supplement to Malaysian Approved Standards on Auditing. Kuala Lumpur. |

Tahap Kecekapan:
1= Pengetahuan; 2= Kefahaman; 3= Aplikasi; 4= Analisis; 5= Sintesis; 6= Penilaian

Catatan Peraturan Pengajian : 7.1 Peruntukan Lain

Seseorang pelajar tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan (akhir) kursus sekiranya Dekan telah memperakui bahawa pelajar berkenaan telah tidak mengikuti sekurang-kurangnya 70% daripada keperluan kursus tersebut seperti yang ditetapkan oleh Fakulti.

Lampiran 1
Hubungan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program*:-
| HPP |H PP 1 |
|HPK | |
| | |(Independent Hour)/(Contact Hour) | | |
| |Kuliah |2 | | | | | |
| |Tutorial |1 | | | | | |
| |Makmal |0 | | | | | |
| |PBL / CL |1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Course Credit |3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Notional Credit Hour Estimation |
|Remarks : 40 learning hour per semester is equivalent to 1 notional credit hour |(Independent Hour)/(Contact Hour) |
| | | | | |Kuliah | |2 |
| | | | | |Tutorial & PBL |2 |
|Minggu |Tajuk |Kuliah |Tutoran |Makmal / |PBL |Pembelajaran |Jum jam |
| | | | |Kerja | |bebas |pembelajaran |
| | | | |lapangan | | | |
|1 |PENGENALAN BIDANG PENGAUDITAN |2 |0 |0 |0 |4 |6 |
|2 |OBJEKTIF DAN TANGGUNGJAWAB AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|3 |BUKTI AUDIT DAN JENIS UJIAN AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|4 |PERANCANGAN DAN DOKUMENTASI AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|5 |MATERIALITI DAN RISIKO AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|6 |SISTEM KAWALAN DALAMAN |2 |0 |0 |1 |5 |8 |
|7 |PERANCANGAN UJIAN TRANSAKSI DAN UJIAN BAKI |2 |1 |0 |1 |6 |10 |
| |AUDIT KITARAN JUALAN DAN KUTIPAN | | | | | | |
|8 |AUDIT KITARAN BELIAN DAN PEMBAYARAN |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
|9 |AUDIT HARTANAH, BANGUNAN DAN PERALATAN |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
|10 |AUDIT KITARAN TUNAI, INVENTORI DAN GAJI |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
|11 |AUDIT PENYATA PENDAPATAN, ASET-ASET LAIN, |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
| |LIABILITI, EKUITI DAN PENYIAPAN KERJA AUDIT | | | | | |
|12 |PENYIAPAN KERJA AUDIT DAN LAPORAN AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|13 |ETIKA PROFESION DAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|14 |HAK, TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI JURUAUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
| | | | | | | | |
| |Total Learning Hour in 1 Semester |28 |8 |0 |10 |74 |120 |
| |Required Notional Learning Hour | | | | | |120 |
| |Notional Credit Hour | | | | | |3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |(a)Copyright JKMB 2005 (Bentuk Asal Dibangunkan oleh En Hanif Md Saad) |

Lampiran 2
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANAMUDA PERAKAUNAN

Pada akhir program pengajian, graduan seharusnya boleh:

1. mengenal pasti, mengklasifikasi, merekod, meringkas dan melapor persekitaran sosioekonomi yang mempengaruhi organisasi. 2. menyediakan penyata kewangan berpandukan piawaian perakaunan yang diluluskan bagi organisasi dan kumpulan berstruktur mudah. 3. menyediakan maklumat kewangan dan bukan kewangan bagi membantu pengurusan membuat keputusan perniagaan dan organisasi termasuklah dalam memulakan perniagaan. 4. mentafsir dan menilai maklumat kewangan dan bukan kewangan untuk membuat keputusan. 5. menggunapakai serta menilai teknologi dan sistem maklumat bagi mencapai objektif organisasi. 6. menyediakan laporan cukai dan memberi nasihat berkaitan hal-hal percukaian kepada individu dan entiti perniagaan biasa. 7. membuat pengauditan untuk entiti yang tidak kompleks dengan menggunakan teknologi bersesuaian. 8. berfikir secara kritis dalam mengaplikasikan pengetahuan dan memberi cadangan penyelesaian terhadap isu-isu perakaunan. 9. menyepadukan aplikasi perniagaan dan pengurusan yang lain mengikut keupayaan asas teras perakaunan. 10. bekerja secara berkumpulan dalam satu pasukan pengurusan. 11. berkomunikasi secara berkesan sama ada secara lisan mahupun penulisan dengan pelbagai pihak berkepentingan. 12. mempamerkan tingkahlaku yang konsisten dengan etika profesional dan tanggungjawab sosial. 13. menunjukkan komitmen bagi pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan profesional. 14. mempamerkan kemahiran kepimpinan dan keusahawanan.

(Sumber: Bengkel Halatuju 2 Program Perakaunan IPTA)

MQF

|No |Domain Pembelajaran MQF |Hasil Pembelajaran Program Perakaunan |
| | |(Halatuju 2) |
|a. |Pengetahuan |1,2,3,4,5,6,7 |
|b. |Kemahiran psikomotor/praktikal/teknikal |1,2,3,4,7 |
|c. |Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik |8 |
|d. |Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat |13 |
|e. |Kemahiran berkumpulan dan berkomunikasi |10 |
|f. |Kemahiran social dan tanggungjawab |11 |
|g. |Profesionalisma, nilai, sikap dan etika |1,11,12 |
|h. |Kemahiran keusahawanan dan pengurusan |3,9,14 |…...

Similar Documents

Free Essay

Tanggung Jawab Dan Tujuan Audit, Bukti Audit

...BAB 6 : TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN AUDIT TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Auditor mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan keefektifan pengendalian internal, setelah itu baru menerbitkan laporan audit yang tepat. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit : 1. Memahami tujuan dan tanggung jawab audit 2. Membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus 3. Mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan 4. Mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan 5. Mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Karena menjalankan bisnis sehari-hari, manajemen perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan serta aktiva, kewajiban, dan ekuitas terkait ketimbang auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini serta pengendalian internal hanya terbatas pada......

Words: 3546 - Pages: 15

Premium Essay

Dan Moorecroft

...Dan Moorcroft: CEO of QMR Consulting and Professional Staffing - Provide full range consulting services for midterm capacity requirement, change implementation, and risk management. - Consulting: Federal government has a $5 million dollar contract, professional services companies bid for the contract, and then if they win the contract, then they have to fill the spots that the government needs by hiring independent contractors to do the job. - Focus in Finance, IT, and Performance Management. - Global Trade - Market - Game playing –value proposition - Funnel –professional, personal, community - Interpersonal skills - As a manager you need to be able to stand in front of people. - Volenteer –United way - Chamber of commerce - 33 on fastest growing company - Don’t seek praise seek critisim Bun is complement, beef is criticism - Leadership –Leaders are not born, they aren’t even taught. Leaders are developed through practice. - Planning and strategist: the managers roles. - Planning –identifiying and selecting appropriate goals and courses of actions - Develop the mission/goal, formulate the plan/strategy, Implement the plan/ strategy - Pardigm shift- technology has changed.Before it was the convergence of technology Today Convergance of information, knowledge and data. - The shared info, data, knowledge is made possible through Social media- facebook twitter (didn’t exist five years from today) - 1 billion active users on facebook- 2 years......

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

Keharmonian Dan Kesejahteraan Negara

...LANGKAH-LANGKAH KESEJAHTERAAN DAN KEHARMONIAN NEGARA Negara Malaysia telah menyambut ulang tahun kemerdekaannya yang ke-56 tahun dan ini melambangkan bahawa Malaysia sudah pastinya mempunyai perkembangan daripada pelbagai aspek, termasuk pembangunan negara serta pembangunan masyarakatnya. Melalui pemantapan dan gabungan dua aspek utama, iaitu negara dan masyarakat dalam keadaan harmoni, ia sememangnya mempengaruhi akan kemajuan dan arus pemodenan sesebuah negara (Wan Othman Wan Halim, 1992). Namun, teras utama dalam mencapai status negara-bangsa yang berjaya, kesejahteraan, dan keharmonian kaum merupakan aspek yang amat penting. kesejahteraan dan keharmonian antara kaum kunci kejayaan negara didalam mengharungi pelbagai rintangan selama ini, Hasilnya Malaysia mampu berdiri teguh sehingga dikagumi dunia luar. Harus di fahami usaha membangunkan negara dan pada masa yang sama mewujudkan keamanan bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan, lebih lebih lagi dalam sebuah negara yang berbilang etnik dan agama. Namun kita bersyukur sejak sekian lama masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama dengan rukun dan damai. Apa yang menyedihkan kebelakangan ini ada ada sahaja berita yang cuba menggugat keharmonian dan kesejahteraan negara. Antara langkah yang dilakukan oleh negara kita untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan ialah dengan menggalakkan semangat perpaduan kaum dalam kalangan rakyat. Kesedaran untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara berbilang kaum seperti di ......

Words: 1316 - Pages: 6

Free Essay

Dan Scott

...Dan Scott Paul Johansson * Influences * Family- Dan’s parents seem to be harder on him than his brother Keith. They always pushed him to be better at sports especially basketball. His wife was an alcoholic and a drug addict, once tried to kill him in his car dealership by drugging him and the lighting it on fire. He has two biological sons and only cared about the younger one, most likely because he married his mother. His older brother, Keith, was more of a father to his older son, Lucas, than he was. People in Tree Hill seemed to like Keith more than Dan because Keith was friendlier to people than Dan. * Friends- Dan didn’t really have any friends because he was rude to everyone. Even his workers hated him, and his children, wife, brother, and Karen, the mother of his first born. * Environment- Tree Hill, North Carolina is a small town; everyone knows everybody and knows everyone’s business. In the show One Tree Hill, Dan becomes mayor after running against Karen in season 3 and shortly after Deb, his wife, flees Tree Hill after Lucas tells her he knows she is the one who set the fire to try to kill Dan. * Defense Mechanism * Repression- Repression is the defense mechanism that removes anxiety-arousing thoughts, feelings, and memories from ones consciousness. An example of this defense mechanism used in One Tree Hill is Dan was jealous of Keith, and in the third season there was a school lockdown, one of the students brought in a gun......

Words: 676 - Pages: 3

Free Essay

Kepimpinan Dan Pengurusan

...1.0 PENGENALAN 1.1 Kepimpinan dan Pengurusan Kepimpinan dan pengurusan merupakan tunjang dalam sesuatu organisasi. Malah konsep dan amalan kepimpinan amat penting sehingga dapat mempengaruhi kejayaan atau kegagalan sesuatu organisasi. Menurut Smircich L., Morgan G. (1982) : “In fact, the concept and practice of leadership, and variant forms of direction and control, are so powerful ingrained into popular thought that the absence of leadership is often seen as an absence of organisation.” Manakala pengurusan didefinisikan sebagai perihal mengurus sesuatu seperti syarikat, badan perniagaan dan lain-lain dan boleh dieertikan sebagai pentadbiran (Kamus Dewan Edisi Keempat). 1.2 Kepimpimpinan dan Pengurusan Pendidikan Kepimpinan dan pengurusan di dalam organisasi mempunyai hubungan simbiotik di mana dengan adanya kedua-dua komponen ini membolehkan organisasi tersebut berfungsi dengan efisien malah menjadi lebih baik dari semasa ke semasa. Oleh hal yang demikian kepimpinan dan pengurusan adalah sangat relevan kepada organisasi persekolahan di Malaysia malah merupakan komponen utama bagi pucuk pimpinan sekolah atau pihak pentadbiran. Sebagai contoh terdapat pelbagai penyelidikan mengenai keberkesanan kepimpinan dan pengurusan pengetua dan guru besar di sekolah. Menurut Ahmad Fauzi Ahmad (n.d.) peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan......

Words: 1985 - Pages: 8

Free Essay

Dan Pink Podcast

...[Type the company name] | The puzzle of motivation- Dan Pink | Podcast review | | | | | A Summary of the principles, behaviors, or attributes reflected in the podcast The key message from the Dan Pink’s puzzle of motivation is that, in the 21st century, motivation to employees does not work through the extrinsic benefits like financial incentives but through the intrinsic benefits as they are of self interest. He uses an experiment of karl Dunker’s on behavioral science “ The candle problem” to show case his opinion that when financial incentives are given to employees it limits the creativity and they perform worse. The results of the research conducted by the Federal Reserve Bank of the United States and the Economists from LSE also concluded the same. Pink says that there is a mismatch in what science knows and what business does, and many companies are making their policies about the talent and people based on the outdated assumptions. In 21st century motivation is built around the intrinsic benefits and the business operates on “Autonomy” people urge to drive their own lives, “Mastery” people desire to get better at something that is important to them and “Purpose” that is interest in doing something which matters. Pink states that if companies are looking for the engagement, self-direction woks well. Another interesting point is ROWE that is Results Only Work Environment and this concept is developed by 2 American consultants and now adopted by......

Words: 733 - Pages: 3

Premium Essay

Predictably Irrational by Dan Ariely

...Dan Ariely’s evaluation of human behavior in Predictably Irrationality is essentially eccentric especially to the science reader who is trained in a world of testable explanations, logical reproducible results and predictions. We prefer to believe we are logical beings, responsible for our actions and deserve to rip the credit for every success. Then enters behavioral economics. Humans are rational beings, but not predictably. Ariely begins by affirming that humans think in relative measures. It is much easier to compare and contrast alternatives, which are familiar to us. The first chapter on relativity aptly shows limitations in judgment when faced with similar alternatives and the effect of a decoy. It seems his experiments suggest it is easier and more compelling for humans to compare 2 things, to keep a narrow focus and deliberately block out cofounding factors or scenarios. From his conclusions I learnt it is crucial to keep decision options simple, identify decoys and be able to introduce or break the cycle of relativity depending on your objective. The concept of supply and demand is fundamental in economics and remains the backbone of a market economy. However goods of ostentation as shown by the example of the pearl used by Dan Ariely defy this concept. He however goes further to show that “anchors” could be used to attribute any price to about anything. I contend that in developing economies, where a larger part of the market is still trapped at the bottom......

Words: 519 - Pages: 3

Free Essay

Perakaunan Hasil Bukan Cukai

...Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan perkhidmatan. Terimaan hasil adalah proses mengutip, menerima dan mengakaun wang hasil dan wang amanah yang diterima di pejabat melalui kaunter / di tempat kerja, secara tunai, pos, penghantaran tangan atau pungutan luar dalam bentuk tunai, wang pos, bank draf dan cek. Hasil Negara terdiri daripada hasil dari perseketuan, negeri dan kerajaan tempatan. Bagi hasil yang diperolehi dibahagian persekutuan merangkumi hasil cukai (60000), hasil bukan cukai (70000), terimaan bukan hasil hasil (80000) dan juga hasil wilayah persekutuan (90000). Hasil cukai (60000) terdiri daripada cukai langsung (61000) dan cukai tidak langsung (62000). Hasil Cukai Langsung termasuklah hasil dari cukai pendapatan (individu, syarikat dan petroleum), duti setem, cukai keuntungan harta tanah dan cukai aktiviti perniagaan luar pesisir Labuan. Hasil Cukai Tidak Langsung pula termasuk hasil dari duti eksport, duti import, duti eksais, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levi. Hasil Bukan Cukai terdiri daripada bayaran pendaftaran, lesen dan permit, bayaran perkhidmatan, penerimaan daripada jualan barang, sewaan, faedah dan pulangan daripada pelaburan, denda dan penalti dan sumbangan dan pampasan dari kerajaan asing dan agensi antarabangsa. Lesen merangkumi semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan pemberian hak kepada individu, perbadanan, perniagaan dan lain-lain perusahaan bagi tujuan peraturan atau kawalan dan lesen kenderaan bermotor. Bayaran......

Words: 5634 - Pages: 23

Free Essay

Kebencian Dan Kasih Sayang

...Kebencian dan Kasih Sayang LAPORAN OLAH RASA: KEBENCIAN DAN KASIH SAYANG Kebencian adalah ketidaksenangan… Kebencian adalah antipati… Kebencian adalah rasa ingin menyakiti… Kebencian bagaikan api, yang mampu membakar diri sendiri dan orang lain… Kebencian bagaikan virus mematikan, yang mampu membunuh dan menular pada sekitar… Kebencian bagaikan polusi, yang mengotori hati, pikiran dan jiwa… Kebencian bagaikan kegelapan, yang menghalangi masuknya sinar kebaikan… Kebencian dapat lahir dari ketidak mengertian seseorang akan sesuatu hal… Kebencian dapat tumbuh dari rasa sakit hati akibat dihina atau disakiti… Kebencian dapat muncul karena keegoisan seseorang yang tidak mau memahami sudut pandang orang lain… Kebencian dapat muncul karena rasa iri dan dengki atas apa yang dimiliki orang lain… Kebencian tidak akan membawa manfaat, hanya ada mudharat… Kebencian hanya menghasilkan permusuhan, tidak ada perdamaian… Kebencian membuat hati gelisah, bergejolak dan penuh amarah… Kebencian menjanjikan kehancuran, baik diri sendiri maupun lingkungan… Kasih sayang adalah rasa suka, sayang dan cinta sesuatu atau seseroang… Kasih sayang adalah saling mengerti… Kasih sayang adalah kepedulian… Kasih sayang bagai air, yang memberikan kehidupan pada mahkluk hidup… Kasih sayang bagai wangi bunga, yang memberikan ketenangan bagi yang menghirupnya… Kasih sayang bagai obat, yang mampu menyembuhkan luka… Kasih sayang membuat hidup memiliki arti dan warna… Kasih sayang menghapus iri, dengki dan......

Words: 257 - Pages: 2

Premium Essay

Pat and Dan

...Pat and Dan Pat was very frustrated because she wanted to purchase a home but lacked the funds or credit to do so even though Pat was expecting shortly to receive a one-half million dollar final installment payment for some land she sold several years earlier. Dan knew that Pat was very interested in purchasing a home and approached Pat with a proposal to assist Pat in buying a home. Dan told Pat that he would help Pat with the financing. After finding the home she wanted to buy for $250,000, Dan and Pat orally agreed that Dan would purchase the home and "when you come up with the money, I (Dan) will sell it to you (Pat) for $250,000 plus a fair commission to be determined." Dan purchased the home identified by Pat and the following week Pat moved in and began living in the house. During the first six months after moving in, Pat installed new carpeting, window coverings and a patio cover at a cost of $8,000. Pat also mailed to Dan a check for $1,000 each month, with a note enclosed with each payment. In each note, Pat asked Dan, "tell me what a fair commission is….I want to finalize our deal." Dan cashed the checks each month, but failed to respond to Pat's notes. Eleven months after moving into the home, Pat received the half-million dollar installment check. Pat immediately went to Dan with a check for $275,000 and asked Dan to convey the property to her according to their agreement. Dan refused to accept the check and ordered Pat to move out. If Pat brings an......

Words: 1105 - Pages: 5

Free Essay

Ekonomi Semasa Dan Kedudukan Kewangan Negara

...20 Jan 2015 Ucapan penuh perutusan khas Perdana Menteri tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara: 1. Pertama-tamanya, marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Begitulah ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. 2. Dalam Majlis ini, kita berhimpun bersama-sama, sebahagian pimpinan dan para pentadbir, penjawat awam, ketua-ketua industri dan orang-orang korporat, wakil-wakil kedutaan, golongan NGO dan para sukarelawan.  Seterusnya, yang dikasihi seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang di dalam dewan, atau yang sedang menonton juga mendengar perutusan khas ini. 3. Tujuan saya berucap, adalah untuk memberi penjelasan terkini tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara. Mutakhir ini, terdapat laporan-laporan, kebimbangan dan pertanyaan terutamanya berkait harga minyak dan kedudukan nilai matawang ringgit. 4. Ketahuilah bahawa, Kerajaan memang sentiasa memantau keadaan ini sejak awal. Sehubungan itu, hari ini, Kerajaan akanmengumumkan beberapa langkah proaktif, untuk membuat pengubahsuaian yang spesifik, bagi menjajar semula dasar-dasar kita, beriring dengan perubahan senario ekonomi global, yang faktor-faktornya, berada di luar kawalan kita. Ini dilakukan, untuk kita terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang menyakinkan lagi boleh dibanggakan. 5. Dalam erti kata lain, I am here today......

Words: 3567 - Pages: 15

Free Essay

Isu Biah Dan Jemaah

...bai’ah, tuntutan dan kesannya, kita perlu memahami bai’ah itu diberi kepada siapa, iaitu Jemaah apa dan apa pula peruntukan syara’ terhadapnya. Memang benar, terdapat banyak hadis menyebut berkenaan keperluan melazimi Jemaah. Berikut adalah antara yang paling utama:1. Nabi bersabda :- ‫ً، أن ﺗﻌﺒﺪوﻩ وﻻ ﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎً، وأن ﺗﻌﺘﺼﻤﻮا ﲝﺒﻞ ﷲ ﲨﻴﻌﺎً وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا، وأن ﺗُﻨﺎﺻﺤﻮا ﻣﻦ وﻻﻩ ﷲ ﻛﻢ‬ʬ‫إن ﷲ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ ﺛﻼ‬ ‫أﻣﺮ‬ ‫ﺗﺸﺮ‬ Ertinya : Sesungguhnya Allah redha tentang kamu pada tiga keadaan iaitu a) kamu tidak mensyirikan Allah swt dengan satu apapun. b) kamu berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai berai c) kamu menasihti mereka yang diangkat Allah menguruskan urusan kamu (pemimpin). ( Riwayat Muslim) Imam Al-Nawawi berkata:‫ﻟﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، وﻫﺬﻩ إﺣﺪى ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم‬ϖ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا" ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﺑﻠﺰوم ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ، و‬ Ertinya : Kata-kata baginda “jangan berpecah” membawa erti suatu perintah melazimi jamaah muslimin, jinak hati satu antara lain dan ia merupakan salah satu dari tunjang asasi bagi Islam.1 Namun apakah maksud Jemaah yang dimaskudkan oleh Imam Al-Nawawi itu? Perkara ini akan dibincangkan selepas ini. Insha Allah 2. Diriwayat dari Umar al-Khattab bahawa baginda bersabda : ‫ﻛﻢ واﻟﻔﺮﻗﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻊ اﻟﻮاﺣﺪ أﻗﺮب، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ أﺑﻌﺪ، ﻣﻦ أراد ﲝﺒﻮﺣﺔ اﳉﻨﺔ ﻓﻠﻴﻠﺰم اﳉﻤﺎﻋﺔ‬ʮ‫ﳉﻤﺎﻋﺔ وإ‬ʪ ‫ﻋﻠﻴﻜﻢ‬ Ertinya : Mestilah kamu menyertai Jemaah dan janganlah kamu berpecah, kerana Syaitan bersama yang berseorangan dan dengan dua orang ia lebih jauh, dan barangsiapa yang...

Words: 8380 - Pages: 34

Free Essay

Dan Brown

...Business q Software q Spam Blocking q Spirituality q Stocks & Mutual Fund q Strategic Planning q Stress Management q Structured Settlements q Success q Nutritional Supplements q Tax q Team Building q Time Management q Top Quick Tips q Traffic Building q Vacation Rental q Video Conferencing q Video Streaming q VOIP q Wealth Building q Web Design q Web Development q Web Hosting q Weight Loss q Wine & Spirits q Writing q Article Writing q Yoga q Also by Dan Brown Digital Fortress ANGELS & DEMONS DAN BROWN POCKET BOOKS New York London Toronto Sydney Singapore This book is a work of fiction. Names, characters, places and incidents are products of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental. POCKET BOOKS, a division of Simon & Schuster Inc. 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 Visit us on the World Wide Web: Copyright © 2000 by Dan Brown All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever. For information address Pocket Books, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 ISBN: 0-7434-1239-7 POCKET and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster Inc. For Blythe . . . ACKNOWLEDGMENTS A debt of gratitude to Emily Bestler, Jason Kaufman, Ben Kaplan, and everyone at Pocket Books for their belief in this project. To my friend and......

Words: 151146 - Pages: 605

Free Essay

Dan Brown

...that we could not understand. The ancients had praised God as a symbol of our limitless human potential, but that ancient symbol had been lost over time. Until now. In that moment, standing atop the Capitol, with the warmth of the sun streaming down all around him, Robert Langdon felt a powerful upwelling deep within himself. It was an emotion he had never felt this profoundly in his entire life. Hope. ALSO BY DAN BROWN Featuring Robert Langdon THE DA VINCI CODE ANGELS & DEMONS DECEPTION POINT DIGITAL FORTRESS ABOUT THE AUTHOR Dan Brown is the author of The Da Vinci Code, one of the most widely read novels of all time, as well as the international bestsellers Angels & Demons, Deception Point, and Digital Fortress. He lives in New England with his wife. This book is a work of fiction. Names, characters, businesses, organizations, places, events, and incidents either are the product of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is entirely coincidental. Copyright © 2009 by Dan Brown All rights reserved. Published in the United States by Doubleday, a division of Random House, Inc., New York, and in Canada by Random House of Canada Limited, Toronto. [http://www.doubleday.com] www.doubleday.com DOUBLEDAY and the DD colophon are registered trademarks of Random House, Inc. Cataloging-in-Publication Data is on file with the Library of Congress. eISBN:......

Words: 164451 - Pages: 658

Free Essay

Dan Rather Scandel

...The Dan Rather scandal, also called “Memogate” is a scandal surrounding the 60 Minutes story aired on CBS September, 8th, 2004 just a few weeks before the presidential election. The scandal surrounded George W. Bush's time while in the National Guard service. In the scandals there were memos that provided information about claims that were supposedly created in 1973. They were found in the files of Lieutenant Colonel Jerry B. Killian, who died in 1984 (2004, para.1). Experts and bloggers investigated documents which were made available to the public on the CBS website, and found them to be poor forgeries created on a modern era word. Four CBS employees lost their jobs over the report. Dan Rather defended the report, claiming the memos might be "fake, but accurate" and later went into early retirement. The scandal started when Mary Mapes told her superiors that the information was authenticated by four experts she had consulted, but neither of them could tell that it was fake or not because they were copies. Major Bobby Hodges also confirmed that the continents in the documents were true but he later told the panel he never did. Bobby Hodges then told Dan Rather’s that the documents were ok and that then gave Rather’s the green flag to proceed with the live televised show even though they were not sure of the validity of the documents. Their findings were contained in a 224-page report made. While the panel said it was not prepared to brand the Killian documents as an......

Words: 692 - Pages: 3