Free Essay

Huyu

In: Business and Management

Submitted By qasimabd
Words 579
Pages 3
Solution to Chapter 2 Internet Project

Data on the Internet
Note: In exercises 1 and 2 the data for the year 2000 is used. Exercise 1 Using the daily mean temperatures, compute the range and standard deviation in temperature for San Francisco in January 2000. Answer The mean daily temperatures for each of the days in January 2000 as compiled by the Weather Underground are 50.8 48.5 47.8 55.9 52.1 47.8 47.7 50.5 51.3 52.4 54.1 49.6 50.5 52.6 53.9 56.4 50.5 52.8 55.5 55.3 52.4 53.6 54.6 56.2 54.4 51.5 50.5 50.3 51.1 54.9 52.6 . For this data n = 31

∑ x = 1618.1 ∑ x 2 = 84653.61 so the mean and standard deviation are x= 1618.1 = 52.20 31 and s= 31(84653.61) − (1618.1) 2 = 2.54 . 31(30)

Exercise 2 The National Football League uses a long list of criteria to determine if a city is a candidate to host the Super Bowl. One such requirement is that the city either must have a domed (i.e. heated) football stadium or that the average temperature in January for the city must be 50o F or higher. San Francisco does not have a domed stadium. Based on the January 2000 data, would San Francisco satisfy this Super Bowl eligibility criterion? Answer Yes, since the average from Exercise 1 is 52.20. Exercise 3 Which graph below best represents the performance of Microsoft stock during the first four months of 2000? Answer Graph B shows the history of Microsoft stock prices over the indicated period. Note the data is graphed in the form it is provided on the Yahoo! finance site so that January 1 is on the right. Exercise 4 What is the range in price of Microsoft stock during the first four months of 2000? When did Microsoft stock reach its lowest closing price? When was the largest volume of stock traded? Answer The highest closing price, $116.56, occurred on January 1, 2000. The lowest closing price for this period was $66.63 on April 24, 2000, the same day the trading was greatest. The range for the four month period was $116.56 - $66.63 = $49.93. Exercise 5 Which player, Mark McGwire or Sammy Sosa, surpassed the record of 61 home runs first?

Solution to Chapter 2 Internet Project

Data on the Internet
Answer Reading the graph given in the project from left to right, one sees the graph for McGwire reaching a height of 62 before the graph for Sosa. Thus Mark McGwire was the first to break Roger Maris’ single season home run record. Exercise 6 Which player, Mark McGwire or Sammy Sosa, tends to hit longer home runs? Use statistics to argue your answer. Who had the largest range in home run depth? Answer The average distance of Mark McGwire’s home runs in 1998 was 422.4 feet while Sammy Sosa’s average distance was 407.5 feet. Also note that 21 of McGwire’s 70 home runs or 30% went over 450 feet. Only 12% of Sosa’s 66 home runs achieved that distance. Thus one could argue that Mark McGwire tends to hit longer home runs. McGwire exhibited the greatest range in home run distance (545 – 341 = 204 feet) to Sosa’s range of 500 – 340 = 160 feet.…...

Similar Documents

Free Essay

Căn Bản Php

...form baïn traùnh tröôøng hôïp khai baùo bieán cuïc boä hay toaøn cuïc trong tang PHP cuøng teân vôùi theû nhaäp lieäu cuûa form tröôùc ñoù submit ñeán hay tham soá treân querystring. Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Moân hoïc: PHP Baøi 5 Baøi hoïc naøy chuùng ta seõ laøm quen vôùi ñoái töôïng Session vaø moät soá ñoái töôïng khaùc: Ñoái töôïng Session. Ñoái töôïng khaùc 1. ÑOÁI TÖÔÏNG SESSION Trong PHP4.0 ñoái töôïng Session ñöôïc xem nhö moät ñoái töôïng cho pheùp baïn truyeàn giaù trò töø trang PHP naøy sang PHP khaùc. Ñeå söû duïng Session, baïn khai baùo thö muïc ñöôïc löu tröõ döõ lieäu do ñoái töôïng nay ghi ra. Session ñöôïc sinh ra vaø ñöôïc bieán maát khi ngöôøi söû duïng huyû chuùng, thôøi gian soáng cuûa chuùng ñaõ heát hoaëc ngöôøi söû duïng ñoùng trình duyeät. Chaúng haïn, trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta söû duïng thö muïc C:\PHP\sessiondata ñöôïc khai baùo trong taäp tin php.ini. session.save_path = C:\PHP\sessiondata Ngoaøi ra, khi muoán söû duïng Sessoin thì baïn phaûi khôûi taïo chuùng. Ñeå khôûi taïo Session baïn coù theå khôûi taïo trong trang PHP moãi khi truy caäp hay gaùn giaù trò cho Session. session_start(); Tuy nhieân, baïn coù theå caáu hình trong trang php.ini (1 laø start). session.auto_start = 0 1.1. Nhaän daïng Session Moãi phieân laøm vieäc ñöôïc taïo ra töø Web Server thì seõ coù moät nhaän daïng duy nhaát coù giaù trò laø chuoãi do trình chuû Web taïo ra. Ñieàu naøy coù......

Words: 7561 - Pages: 31

Free Essay

Business

...khaù lôùn cho caùc ngaønh saûn xuaát ñoàng thôøi laø löïc löôïng tieâu thuï saûn phaåm quan troïng. Beân caïnh ñoù ñaây coøn laø nguoàn löïc quan troïng ñeå ñaåy maïnh xuaát khaåu lao ñoäng theo chuû tröông chung cuûa Nhaø nöôùc. Theo soá lieäu cuûa Toång cuïc thoáng keâ cho bieát, soá lao ñoäng töø 15 tuoåi trôû leân ñang laøm vieäc trong neàn kinh teá taïi thôøi ñieåm 1/7/2006 coù khoaûng 43,44 trieäu ngöôøi, taêng 2,1% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. * Söï phaùt trieån heä moâi tröôøng sinh thaùi Theo baùo caùo sô boä cuûa Toång Cuïc Thoáng Keâ, naêm 2006 vöøa qua, thieân tai ñaõ laøm cho hôn 500 ngöôøi cheát vaø maát tích vaø 2,9 nghìn ngöôøi bò thöông, khoaûng 9 nghìn meùt ñeâ bao bò vôõ, bò cuoán troâi, 3,3 vaïn taøu thuyeàn bò phaù huyû, bò chìm, treân 13 vaïn hecta luùa, gaàn 10 vaïn hecta hoa maøu vaø hôn 2 vaïn hecta nuoâi troàng thuyû saûn bò ngaäp, nhieàu ngoâi nhaø tröôøng hoïc bò saäp ñoå toác maùi. Toång giaù trò thieät haïi öôùc tính 18,7 ngaøn tyû ñoàng. Chöa heát, tai naïn giao thoâng treân phaïm vi caû nöôùc, naêm 2006, xaåy ra vôùi 13,3 nghìn vuï laøm cheát 11,5 nghìn ngöôøi vaø bò thöông 10,2 nghìn ngöôøi. Qua ñoù cho thaáy moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi cuõng ñang bò ñe doaï. Beänh raày naâu vaø luøn xoaén laù haïi luùa ñaõ taøn phaù caùc caùnh ñoàng ôû Mieàn nam, laøm cho an ninh löông thöïc bò ñe doïa khieán cho xuaát khaåu gaïo khoâng theå taêng - 29 - leân maëc duø thò tröôøng theá giôùi vaãn ñang noùng veà nhu caàu löông thöïc. Beänh cuùm......

Words: 45368 - Pages: 182

Free Essay

Yüz Okuma Sanatı

...kulunu sevdiği zaman "onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı" olduğu için tüm bu marifetleri Allah'ın bir nimeti olarak görmüşlerdir. Müslüman bilim adamlarının başlıca özelliği ansiklopedik bilgiye sahip olmaları idi. Onlar, uğraştıkları çeşitli bilim dallarının verdiği avantajı kullanarak fizyognomiyle ilgili olarak birtakım görüşler ortaya atmış ve geliştirmişlerdir. Bu konudaki geleneksel görüşler değişik eserlerde geçmektedir. Örneğin, kalın dudaklı insanların zevkine düşkün, ince ve normalde sıkça kapalı duran dudaklara sahip olanların sıkı ağızlı oldukları belirtilmiştir, insanlarda küçük baş, aklın azlığına ve sır sakla-mamaya, büyük baş akla ve zekaya, yassı tepe baş lakaytlık ve gamsızlığa, yanlardan basık baş huyu ve tabiatı dar ve hiddetli olmaya işarettir. Gaga burunlu insanlarda egemenlik ruhunun, kalkık burunlularda ise asiliğin olduğu ifade edilmiştir. Yüzün belirgin organları olan gözler, burun, ağız, çene, kulakların yanı sıra kaşlar, kirpikler, göz kapakları, gözleri rengi, derinin rengi, kırışıklar vs. ele alınan özellikler arasındadır. 18. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın (1705-1771) Marifetname'si ansiklopedik bir kitap olması itibariyle, fizyognomiye de büyük yer vermiştir. Olgun bir mutasavvıf olan İbrahim Hakkı, çok sayıda (bazı araştırmalarda bu sayı 15, 30, 50 ve hatta 70 olarak geçmektedir) eser yazmıştır. Bu eserler arasında en meşhur olanı ise Marifetname......

Words: 12915 - Pages: 52