Free Essay

How to Write a Rapport

In: Historical Events

Submitted By Ukendt
Words 451
Pages 2
Ved rapportskrivning skal man først og fremmest have i tankerne, at rapporten skal kunne læses og forstås længe efter, at den er skrevet og detaljerne er glemt. Man bør derfor hverken skrive noget der ligner et telegram eller, modsat, en roman. Hverken meget korte eller meget lange rapporter er af det gode.

Følgende punkter skal behandles, mere eller mindre udførligt, i en fysikrapport.

1. Formål. Man skriver hvad øvelsen går ud på. Drejer det sig om et forsøg der skal kontrollere en eller anden fysisk lov, bruger man udtrykket "at eftervise loven".

Det kolde vands opførsel i det varme vand og saltvands opførsel i ferskenvand.

2. Teori. Især i større øvelser bør man, med egne ord give en gennemgang af den teori som øvelsen knytter sig til.

3. Apparatur. Programmet hedder loggerpro. Apparatet hedder Lappro. Ohaus vægt.

4. Forsøgsbeskrivelse. Det er vigtigt af hensyn til vurderingen af øvelsesresultaterne at udførelsen beskrives nøjagtigt. Vejledningen kan naturligvis være udmærket, men er måske ikke fulgt til punkt og prikke i alle tilfælde. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at skrive vejledningen af, eller at henvise til den.

5. Forsøgsopstillingen. Vises ved hjælp af et diagram, en tegning eller et fotografi. Overvej, hvilke detaljer der er nødvendige for forståelsen, og hvilke der ikke er det.

6. Måleresultater. Skal angives på en overskuelig måde. Er der mange, anbringes de i et skema. Enheder skrives i tabelhovedet, så man ikke behøver dem i selve skemaet. Sommetider kan det være en god idé at anbringe beregnede værdier i samme skema som de direkte målte, men man må så gøre opmærksom på forskellen. Det kan fx gøres med en tyk lodret eller vandret linie som deler skemaet i to eller med forskellige farver.

7. Beregninger og afbildninger. Det skal fremgå, hvordan beregningerne er foretaget, ved hjælp af ét gennemregnet eksempel pr. type beregning (beregner man eksempelvis en densitet er det i orden at vise ét eksempel på hvordan det gøres. Selvom man har 20 målinger af densiteten og derfor 20 beregninger af den , er de resterende 19 altså ikke nødvendige). Som for de målte størrelser gælder, at hvis der er mange af dem, skal de anbringes i et skema. Ved grafiske afbildninger skal det altid skrives hvad grafen viser, hvilke størrelser, der afbildes ud ad hvilken akse, og hvilken enhed, de måles i.

8. Konklusion. • Øvelsens resultat(er) anføres og vurderes, • Der sammenlignes med en tabelværdi (hvis sådan en findes) idet man finder den procentvise afvigelse i forhold til tabelværdien. • Er formålet opfyldt. • Andet som man måtte have observeret under øvelsen.
En journal kan betragtes som en rapport hvor kun visse af ovenstående punkter er med:

1. Formål.

2. Forsøgsopstilling

3. Måleresultater.

4. Beregninger og afbildninger.

5. Konklusion.…...

Similar Documents

Free Essay

How to Write Letter

...HOW TO WRITE A LETTER TO THE EDITOR Writing Format and Style 1. Select the topic you intend to write about. Think about the target audience (the readers of the newspaper) 2. Use the salutation “Dear Sir” 3. Include a TITLE 4. State why you are writing the letter a. In response to an article b. In response to another letter c. In response to something that happened to you/you observed d. In response to a recent government policy 5. Tell why this is important - how the problem or issue affects you (as an individual, or as a member of some group) or others [this is the purpose of your letter] 6. Praise or criticize what someone has said or done about the problem/issue 7. State your opinion about what should be done/what you think would work 8. Make a suggestion or general recommendation 9. Be concise and focused – plan what you want to say and don’t wander off the topic 10. Limit your letter to 2-3 paragraphs 11. Use bullet points in the body of the text 12. Use polite, semi-formal, personalized language (I, we, us); everyday vocabulary (think of a 12-year-old reader) 13. Write with active voice sentences 14. Sign the letter with your full name, address, email address and telephone number 15. Revise and edit your first draft a. Check for spelling, grammar and punctuation mistakes b. Remove unnecessary content and unnecessary words – 250 - 400 words c. Check the sequence of ideas 16. Find out the editor’s name and address from the editorial......

Words: 279 - Pages: 2

Free Essay

How to Write

...still resist my proposal. Telling the success story to them is also a good behavior when used to implement change. In the simulation, there are more people interested in or want success story, when I told my project. People who resist change also showed more interest when I tell their success stories. With about success stories from the CEO expressed support for increasing credibility is an important part. I used to frequent this behavior, most of the time increasing my credibility, which is useful, because it makes my proposal more appealing. If I try to convince people of my project, I will tell them the real success story. If I had employees on my project, I will not confront them. Instead, I will try to tell the success stories and how my project can achieve the same success, to get their support. I operated the simulation to make some decisions, I'm trying to get people to adapt my ideas also met some difficult issues. These decisions are frequently send e-mail to people about the information about my idea. I believe that people may send e-mail thought I was disturbing them, so that they can get very irritating. Also, people may receive a lot of emails make them unhappy. As frequently send e-mail, I also encountered some problems when holding town meetings. I decided on a town hall meeting in the beginning of the simulation, it does not impact on people. I then used it again to the middle of the simulation, but this time I have 7 people at the trial stage. This is......

Words: 942 - Pages: 4

Premium Essay

How to Write an Essay

...How to write an essay in English – Some good advice Reading and preparing for writing the essay 1. Make a cursory reading (= at skanne) of the text to in order to find out what the text is about. 2. Read the text more carefully (remember a dictionary). Use a marker to underline what you think is important. Also; write a lot of marginal notes. 3. While reading you should pay attention to some of the following elements: - What is the setting of the short story? (Where, when, the environment) - Who are the main characters, and how can you characterize them? (Age, looks, mentality, etc.) - Do any of the main characters change or develop during the story? This is often the case, and is almost always significant. - What are the main conflicts of the story? In all stories the main character(s) has a problem, or a number of problems, which he/she has to solve. Find out what the problems are in your story. The passages where the conflicts are clear are often important in short stories, and can be used when you quote from the text. - What is the theme(s) of the short story? All short stories are focused on an important theme. This theme must be found and discussed. The Writing Process 1. Make a plan (disposition), before writing your essay! The elements of an English essay will often be: 1. An introduction. In the introduction you give a general introduction to the main theme of the story, and relate it to the story. 2. The analysis of the story.......

Words: 357 - Pages: 2

Free Essay

How to Write a Resume

...HOW TO WRITE A RESUME Your resume is an important document, which a potential interviewer will use to make their first assessment of you. The information and template below will help you produce a resume that is easy to read and packed with facts. Contact details Add your contact details at the top of the page. Include name, address, phone number, mobile and email. Make sure your name and contact details are on each page just in case the pages get separated after being printed out in hard copy. Only use professional-sounding email addresses. An email address like drunk-n-drunker@ may give the wrong impression. Birth date and marital status You are not obliged to include either your birth date or marital status – it’s up to you. Lay out There are many layout styles; our advice is to keep it simple. Pick a font style that is easy to read – not too flowery or ornate. Bold for headings are easy to read. Use dot points if you want, but just the one type. The content of the resume is the most important thing. Summarising your strengths You can do this two ways, either list your “Key Strengths” in dot points or include a section under a heading like “Career Profile”. Key Strengths Use dot points to highlight your key strengths. The aim of the section is to give the person reading your resume a quick snapshot of what you have to offer. For example: • High level computer skills including Excel, Word and Powerpoint. • Five years experience......

Words: 1252 - Pages: 6

Premium Essay

How to Write

...Instructions 1. Plan * 1 Choose the age category of the book you wish to write. Some examples are board books, picture books, easy readers, chapter books or young adult novels. Be aware that each category has its own style, length, complexity, language and voice suited to the age group you are targeting. * 2 Choose a genre within your category. For example, this may be a book about numbers, a mystery or a family story. * * 3 Have a general idea of plot or set of characters you wish to start with and begin building a storyline. Research any topics you need to learn more about. * 4 Create character sketches. Decide how best to do this for your category. You may find it best to produce note cards or pages devoted to details of your characters: physical description, age, likes and dislikes and his or her role in the story. You must also decide the relationships of the characters as they interact with each other. * 5 Create an outline, a step-by-step account of your story. This should include characters, plots, changes in viewpoint, the climax and the ending. 2. Write * 6 Write the beginning. This is often the most difficult part to write but also the most important. The beginning should introduce the characters and give some insight into the plot of your children's book. * 7 Write the middle, or body of the story. Focus on the challenges the characters face and the choices they make. This section is also......

Words: 509 - Pages: 3

Premium Essay

How to Write a Bussiness Plan

...NOLO 10TH EDITION ® “ An essential book to help entrepreneurs.” DALLAS MORNING NEWS How to Write a O RM D S ON C Business Plan THE LEADING BUSINESS PLAN BOOK FOR • Write a winning proposal • Prepare cash flow and profit & loss forecasts • Get backers to invest 25 YEARS Mike McKeever Free Legal Updates at Nolo.com R OM - AL L L F F e Story Dear friends, Founded in 1971, and based in an old clock factory in Berkeley, California, Nolo has always strived to offer clear legal information and solutions. Today we are proud to offer a full range of plain-English law books, legal forms, software and an award-winning website. Everything we publish is relentlessly researched and tested by a dedicated group of in-house legal editors, who together have more than 150 years’ experience. And when legal changes occur after publication, we promptly post free updates at Nolo.com. Tens of millions of Americans have looked to Nolo to help solve their legal and business problems. We work every day to be worthy of this trust. Ralph Warner Nolo co-founder Emma Cofod Products Books & Software & Services Get in-depth information. Nolo publishes hundreds of great books and software programs for consumers and business owners. ey’re all available in print or as downloads at Nolo.com. Legal Encyclopedia Free at Nolo.com. Here are more than 1,400 free articles and answers to common questions about everyday legal issues including......

Words: 94141 - Pages: 377

Premium Essay

How to Write

...Below is a paper written using APA publication guidelines. This paper includes an example of how to write a title page; examples of how to cite quotes and paraphrases in text; and an example of how to write a reference list. The in-text citations and the reference list include examples of how to cite sources with multiple authors; edited books; web pages, including web pages with no apparent author, publication date, or city; newspaper articles; journal articles; and books with no authors. The in-text citations also include examples of how to cite sources with and without incorporating the author's name and year of publication in the sentence itself; how to refer to the same source more than once in the same paragraph; and how to cite different works by different authors at the same time. You can also read the paper to see examples of when you would need to cite something and when you don't need to. Sometimes students are confused about when they need to cite a source and when they don't need to. One good rule of thumb is: when in doubt, CITE IT. Cite all your quotes. Also cite everything that you paraphrase (a paraphrase is when you borrow another author's ideas or information but say it in your own words). Cite all information and facts that you found from other sources. Cite all ideas that come from other authors. In short, you need to cite almost everything! Don't worry -- you'll get used to it! EXCEPTIONS: you don't need to cite your own opinions. You don't need to...

Words: 413 - Pages: 2

Free Essay

How to Write a

...HOW TO WRITE AN EFFECTIVE RESEARCH PAPER • Getting ready with data • First draft • Structure of a scientific paper • Selecting a journal • Submission • Revision and galley proof Disclaimer: The suggestions and remarks in this presentation are based on personal research experience. Research practices and approaches vary. Exercise your own judgment regarding the suitability of the content. –P. Kamat Getting ready with data Gather all important data, analyses, plots and tables Organize results so that they follow a logical sequence (this may or may not be in the order of experiments conducted) Consolidate data plots and create figures for the manuscript (Limit the number of total figures (6-8 is usually a good number). Include additional data, multimedia in the Supporting Information.) Discuss the data with your advisor and note down important points Important: KNOW the focus of your paper It takes a wise man to know whether he has found a ROPE or LOST A MULE. - Anonymous quote ? First draft Identify two or three important findings emerging from the experiments. Make them the central theme of the article. Note good and bad writing styles in the literature. Some are simple and easy to follow, some are just too complex. Note the readership of the journal that you are considering to publish your work Prepare figures, schemes and tables in a professional manner (Pay attention to quantification of data accuracy, significant digits, error......

Words: 1615 - Pages: 7

Free Essay

How to Write a Book Review

...How to write a book review A book review describes, analyzes and evaluates. The review conveys an opinion, supporting it with evidence from the book. Before reading, consider: * Title - What does it suggest? * Preface or Introduction - Provides important information about the author's intentions or the scope of the book. Can you identify any limitations? Has the author ignored important aspects of the subject? * Table of Contents - Shows how the book's organized -- main ideas, how they're developed (chronologically, topically, etc.) Points to ponder as you read the entire book: * What's the general field or genre? Does the book fit? * From what point of view is the book written? * Do you agree or disagree with the author's point of view? * Make notes as you read, passages to quote in your review. * Can you follow the author's thesis, "common thread"? * What is the author's style? Formal? Informal? Suitable for the intended audience? * Are concepts well defined? Is the language clear and convincing? Are the ideas developed? What areas are covered, not covered?How accurate is the information? * Is the author's concluding chapter, the summary, convincing? * If there are footnotes, do they provide important information? Do they clarify or extend points made in the text? * If relevant, make note of the book's format - layout, binding, etc. Are there maps, illustrations? Are they helpful? * Is the index accurate? What......

Words: 593 - Pages: 3

Free Essay

How to Write

...another, each manager declared, in effect, that every woman in his group didn’t have the self-confidence needed to be promoted. The division head began to doubt his ears. How could it be that all the talented women in the division suffered from a lack of self-confidence? In all likelihood, they didn’t. Consider the many women who have left large corporations to start their own businesses, obviously exhibiting enough confidence to succeed on their own. Judgments about confidence can be inferred only from the way people present themselves, and much of that presentation is in the form of talk. The CEO of a major corporation told me that he often has to make decisions in five minutes about matters on which others may have worked five months. He said he uses this rule: If the person making the proposal seems confident, the CEO approves it. If not, he says no. This might seem like a reasonable approach. But my field of research, socio-linguistics, suggests otherwise. The CEO obviously thinks he knows what a confident person sounds like. But his judgment, which may be dead right for some people, may be dead wrong for others. Communication isn’t as simple as saying what you mean. How you say what you mean is crucial, and differs from one person to the next, because using language is learned social behavior: How we talk and listen are deeply influenced by cultural experience. Although we might think that our ways of saying what we mean are natural, we can run into trouble if we......

Words: 7904 - Pages: 32

Premium Essay

How to Write Essays

...HOW TO WRITE GREAT ESSAYS HOW TO WRITE GREAT ESSAYS Introduction 1 2 3 4 5 6 7 8 vii Organization 1 Clarity 11 Word Choice 21 Mechanics 39 Revising, Editing, and Proofreading 55 Untimed Essay Writing Strategies 67 Timed Essay Writing Strategies 85 Sample Essay Prompts and Essays 97 Resources 111 CONTENTS HOW TO WRITE GREAT ESSAYS v Introduction n your preparations for college, you may find yourself facing a handful of high-stakes essays. Your college application requires at least one, and the SAT requires another. Depending upon the high school you attend, or the state you reside in, you may need to write an exit essay, or take the Regents Exam. This book includes specific strategies to help you write great essays, no matter which type you write. In contrast to basic writing guides that contain plenty of information you don’t need, How to Write Great Essays focuses on the topics most important to you now. You won’t find a comprehensive guide to mechanics, but instead you will get short but thorough lessons on the most common errors made in grammar, spelling, usage, and how to prevent and correct these errors. Every chapter is designed to relate directly to your essay, giving you the knowledge and the know-how you need to succeed. The book is divided into seven chapters, with the first five covering different aspects of the writing......

Words: 22300 - Pages: 90

Premium Essay

How to Write an Essay

...In a professional and educational context, you would need to know how to write different types of texts. One of the most frequent is the essay, the essay is a piece of writing that presents a point of view in an interesting way, in which you can develop different topics depending on your intention. It describes, clarifies, argues, and presents different examples with the purpose of giving support to the author’s point of view. Depending of the writer's intention, there are different types of essays: persuasive, analytical, argumentative and expository. Besides, a good essay develops its idea considering a basic structure composed by three parts: introduction, body and conclusion. In this paper you will learn about the structure of a good essay. Writing an essay needs planning. So, how to write an essay? To write an essay you must to take into account some important aspects: First you have to define the thesis, and ask yourself what is the point you want to make? it is important to have clear arguments to support your thesis, for that, you have to investigate and be sure of what you want to do, you must define what is the purpose of your writing and how you will accomplish it. Then you can create a list of ideas by brainstorming, trying to have a global perspective of your text. After that, you will have clarity about how you could start your essay and how you could organized it. Taking into account this you could start with: The introduction, an essay writer usually......

Words: 426 - Pages: 2

Free Essay

How to Write an Eassay

...1.01 How to write an essay General Advice Start early As soon as you are given an essay question, begin your thinking. If you don't, you might miss useful information whilst doing other research. The television and radio often have programmes on topical issues which could be of use - if you don't already have some ideas for your essay you could miss their usefulness. It is similar to the process when you learn a new word: because you have actually looked it up, it then seems to appear more often. This is because you become more sensitive to it - the same will happen with your essay subject. Starting early also gives you the opportunity to draft and redraft your essay, talk to someone else about it and get it typed up and ready to hand in on time. If you do your essay the night before it is due in, it shows! Collecting the material It is important to collect information that is relevant. How? It is all too easy to dash to the library, collect a huge pile of books and then browse aimlessly. You might learn something, but you won't get your essay done. The best place to start is by quickly jotting down what you already know about the question: you will probably know more than you realise. It helps to get you thinking about the topic and may also give you some ideas to follow up. Purposeful reading You need to adopt a strategic method: in order to read purposefully, formulate a set of questions before you begin reading. As you read, more specific......

Words: 613 - Pages: 3

Free Essay

How to Write Research Ppaper

...Chapter 1. How to Write an A+ Research Paper This Chapter outlines the logical steps to writing a good research paper. To achieve supreme excellence or perfection in anything you do, you need more than just the knowledge. Like the Olympic athlete aiming for the gold medal, you must have a positive attitude and the belief that you have the ability to achieve it. That is the real start to writing an A+ research paper. CONTENTS: STEP 1. CHOOSE A TOPIC STEP 2. FIND INFORMATION STEP 3. STATE YOUR THESIS STEP 4. MAKE A TENTATIVE OUTLINE STEP 5. ORGANIZE YOUR NOTES STEP 6. WRITE YOUR FIRST DRAFT STEP 7. REVISE YOUR OUTLINE AND DRAFT Checklist One Checklist Two STEP 8. TYPE FINAL PAPER STEP 1. CHOOSE A TOPIC Choose a topic which interests and challenges you. Your attitude towards the topic may well determine the amount of effort and enthusiasm you put into your research. Focus on a limited aspect, e.g. narrow it down from "Religion" to "World Religion" to "Buddhism". Obtain teacher approval for your topic before embarking on a full-scale research. If you are uncertain as to what is expected of you in completing the assignment or project, re-read your assignment sheet carefully or ASK your teacher. Select a subject you can manage. Avoid subjects that are too technical, learned, or specialized. Avoid topics that have only a very narrow range of source materials. STEP 2. FIND INFORMATION Surf the Net. For general or background......

Words: 2333 - Pages: 10

Premium Essay

How to Write a Good Report

...How to Write a Good Report Bhaskaran Raman, Apr 2004 This short document describes how to write a good report. This is based on common mistakes I have observed over a period of time. While most of the following apply in general, they have been written with BTech/MTech/PhD students in mind. The comments below apply for course projects, other semester projects, technical reports, theses (BTech/MTech/PhD). That is, technical writing in general. While a google search on the topic may churn out many hits, the following is tailored for IIT (Kanpur) students in particular. I will first mention some general guidelines, then the structure of the report. Towards the end, I will also describe how to refine your writing, and how to give feedback on others' writing. Based on these, I will recommend a possible strategy for producing high-quality reports which have high potential for being published. General Guidelines These are some general things you should know before you start writing. I will try to answer the questions of the purpose of report writing, and the overall approach as well. Purpose of a report: writing to be read A key thing to keep in mind right through your report writing process is that a report is written to be read, by someone else. This is the central goal of report-writing. A report which is written for the sake of being written has very little value. Before you start writing your report, you need to have in mind the intended audience. In the......

Words: 2771 - Pages: 12