Free Essay

Hd Afgangsprojekt

In: Business and Management

Submitted By fnuller
Words 3284
Pages 14
Institut for Regnskab og Revision

HD(R) Afgangsprojekt

Vejledning 2012

HD(R)

1

Indholdsfortegnelse

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Indledning ................................................................................................................. 3 1.1 Afgangsprojektets formål ............................................................................. 3 1.2 Tilmelding og emnevalg ............................................................................... 3 1.3 Aflevering ..................................................................................................... 4 Valg af afgangsprojekt............................................................................................. 5 2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling .................................................. 5 2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling ................................................. 5 Generelle krav til afgangsprojektet ........................................................................ 5 3.1 Problemformulering ...................................................................................... 6 3.2 Model og metode ......................................................................................... 6 3.3 Litteratur og andre kilder samt krav til dokumentation ................................. 6 3.4 Problembehandlingen .................................................................................. 7 3.5 Fremstillingen ............................................................................................... 7 3.6 Omfang og andre formkrav .......................................................................... 7 3.6.1 Afgangsprojektets omfang ........................................................................... 7 3.6.2 Andre formkrav............................................................................................. 8 Vejledning ................................................................................................................. 8 4.1 Vejledningens omfang .................................................................................. 8 4.2 Vejleders rolle .............................................................................................. 9 4.3 Valg af vejleder ........................................................................................... 9 4.4 Kontakt med vejleder ............................................................................... 10 Bedømmelse af afgangsprojektet ....................................................................... 10 Beståelseskrav ....................................................................................................... 11 6.1 Syge-omeksamen ...................................................................................... 11 Klageadgang........................................................................................................... 11 Kontaktpersoner ................................................................................................... 11 Tilmeldingsblanket ..................................................................................... 12 Bilag 1 ........................................................................................................ 13 Bilag 2 ........................................................................................................ 14

© HD(R)

2

1. Indledning I det følgende beskrives de praktiske forhold og generelle krav vedrørende afviklingen af afgangsprojektet samt den efterfølgende mundtlige prøve. Afgangsprojektet er placeret på studiets 4.semester. 1.1 Afgangsprojektets formål

Afgangsprojektet er den naturlige afslutning på HD uddannelsen, og kan, jf. studieordningen, normalt skrives når alle obligatoriske fag og valgfag er gennemført. I afgangsprojektet skal den studerende demonstrere sine kompetencer til at kunne: - Identificere og formulere en problemstilling. - Gennemføre et metodisk kvalificeret arbejde til løsning af problemstillingen. - Dokumentere indgående kendskab til opgavens problemfelt. - Dokumentere færdighed i og kritisk holdning ved udvælgelse og anvendelse af relevante teorier, metoder og modeller samt vurdere deres anvendelse i praksis gennem løsning af opgavens problemfelt. - Demonstrere evne til at præsentere og kommunikere selv vanskelige problemstillinger på en klar og forståelig måde, herunder demonstrere konsistens mellem problemformulering og konklusion.

1.2 Tilmelding og emnevalg Afgangsprojektet skrives i grupper på to personer. Dog kan man også vælge at skrive alene. Som studerende skal I selv formulere det emne, I ønsker at skrive om. Afgangsprojektets emneformulering skal sendes til HD(R) studiesekretariatet. Fagkoordinatoren skal herefter godkende emnet og vil tildele jer en vejleder senest 3 uger efter tilmeldingsfristen. Tilmeldingsfrist til afgangsprojektet på 4. semester 12. december 2011 Inden fremsendelse af tilmeldingsskemaet kan man med fordel diskutere formuleringen af emnet med en af sine nuværende eller tidligere undervisere, eller en af fagkoordinatorerne (se afsnit 8) med henblik på afklaring af emnets problemfelt og dermed muligheden for at kunne "bære" et afgangsprojekt. Ved fremsendelse af tilmeldingsskemaet bør man foruden angivelse af emne og evt. vejlederønske også vedlægge en kort beskrivelse af emnets problemfelt af hensyn til fagkoordinatorens vurdering af emnet.

3

1.3 Aflevering Alle afgangsprojekter skal afleveres på CD-rom i én samlet pdf-fil samt i 2 eksemplarer i papirform. Aflevering sker til HD(R) studiesekretariatet Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 4. sal, blok C 2000 Frederiksberg. Senest afleveringsfrist: 9. maj 2012 kl. 12.00 Seneste frist for framelding: 25. april 2012 Bemærk at der er automatisk tilmelding til eksamen, og manglende aflevering uden lægeerklæring eller framelding gælder for ét eksamensforsøg. Papireksemplarerne skal være indbundet i enten spiral ryg, limet ryg eller tilbudsmappe. Der anmodes om, at besvarelsen ikke afleveres i ringbind. Forsiden af opgaven skal være forsynet med emneformulering, samt navn(e) og cpr.nr. på de(n) studerende, som har udarbejdet besvarelsen. Man har mulighed for at fortrolighedsstemple afgangsprojektet såfremt det indeholder eller er baseret på oplysninger, der er af fortrolig karakter. I dette tilfælde vil opgaven kun blive læst af vejleder og censor. Inden man vælger, at opgaven skal være fortrolig, bør man overveje om dette er nødvendigt. Som studerende kan man lære meget af, hvad andre studerende i samme situation har gjort. I de fleste tilfælde kan man undgå at fortroligholde opgaven ved at anonymisere de anvendte data. På CD-rom’en skal navne(e) og studium tydeligt fremgå. CD-rom’en bliver gemt på CBS bibliotekets arkiv i henhold til de arkivforpligtelser, CBS er pålagt. Hvis opgaven ikke er fortrolig, bliver CD-rom’en gjort tilgængelig på internettet via bibliotekets database. På den måde kan bibliotekets mange brugere få glæde af din opgave og du kan henvise interesserede læsere til den. Hvis opgaven er fortrolig, opbevares CD-rom’en i bibliotekets lukkede arkiv og bliver naturligvis ikke lagt på internettet. Sammen med cd-rommen skal du aflevere to blanketter, bilag 1 og 2, hvor du blandt andet skriver under på, at opgavens indhold ikke er i strid med lov om gældende ophavsret, at dit cpr.nr. ikke fremgår af filen og endelig skal du angive om opgaven er fortrolig eller ej. Er afgangsprojektet et gruppeprojekt med flere studerende, skal hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kunne identificeres, således at en individuel bedømmelse kan finde sted. Det skal således fremgå, hvilke afsnit som hver enkelt har udarbejdet. Det er vigtigt, at I angiver, hvem der har skrevet hvad, da besvarelsen ellers vil blive afvist.

4

2. Valg af afgangsprojekt Mens studiet er forholdsvis stringent opdelt på forskellige fag, er de problemstillinger, man møder i praksis, ofte af mere tværfaglig karakter. Der kan ved udarbejdelse af afgangsprojektet vælges såvel relativt smalle problemstillinger indenfor et enkelt fagområde som mere brede og tværfaglige problemstillinger.

2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling Udgangspunktet for de praktiske undersøgelser er et konkret undersøgelsesobjekt, f.eks. en virksomhed, en organisation, en given problemstilling og så videre. Af undersøgelsen skal det fremgå, at den studerende er i stand til at identificere, afgrænse og formulere ét eller flere bestemte problemer hos det pågældende undersøgelsesobjekt. Endvidere skal det fremgå, at man med udgangspunkt heri er i stand til at foretage et begrundet valg og en diskussion af de teorier og modeller, som bliver brugt som analyse- og hjælpeværktøjer i forklaringen eller fortolkningen af problemet. Undersøgelsen kan have 2 formål: * at bidrage med et bedre beslutningsgrundlag for en løsning af problemet. * at bruge forståelsen af problemet til at diskutere lignende problemstillinger, evt. i forhold til andre virksomheder og organisationers givne problemstillinger. Evnen til at indsamle relevante data, systematisere og fortolke dem, skal dokumenteres. Det skal være muligt for læseren at vurdere pålideligheden af datamaterialet ligesom pålideligheden også forventes diskuteret i afgangsprojektet. I undersøgelsen skal de for problemstillingen relevante teorier og modeller anvendes, og de studerende skal her dokumentere evnen til at anvende disse.

2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling Formålet kan her være * at forfine, nuancere eller problematisere eksisterende teorier og modeller. * teoretisk at behandle et emne, der ikke tidligere er analyseret, f.eks. vurdering af eksisterende eller ny lovgivning. Den studerende skal vise evne til at operationalisere og systematisere én eller flere teorier og herunder foretage en kritisk analyse af disse, eventuelt dokumenteret ved egne eller andres undersøgelser.

3. Generelle krav til afgangsprojektet Forrest i besvarelsen skal der være et engelsksproget resumé på 1-2 sider. Resuméet har til formål at give læseren et indtryk af problemområdet, analyserne og resultaterne.

5

3.1 Problemformulering Grundlaget for udarbejdelsen af opgaven er en problemformulering, som bør omfatte en mere eller mindre detaljeret beskrivelse af hele opgavens problemfelt. Herved sikres afgangsprojektets målgruppe kendskab til eksistensen af de dele af problemfeltet, som forfatteren afgrænser sig fra. Problemformuleringen kan forfines og nuanceres undervejs i arbejdet med opgaven, idet den er styringsredskabet i arbejdsprocessen. Det anses for en kvalitet at afgangsprojektet redegør for sit formål, f.eks. hvilken teoretisk eller praktisk synsvinkel, der anlægges i forbindelse med behandlingen af emnet. Der lægges vægt på, at problemformuleringen demonstrerer en forståelse af problemstillingen.

3.2 Model og metode Den metode, der anvendes ved problemløsningen, skal klart fremgå af besvarelsen. Der skal i afgangsprojektet være en eksplicit begrundelse for det foretagne valg af metode. Valg af teorier og modeller samt dataindsamlingsmetoder skal begrundes og diskuteres. Der lægges vægt på, at der er demonstreret forståelse for de anvendte modellers og metoders muligheder og begrænsninger.

3.3 Litteratur, andre kilder samt krav til dokumentation Ved udarbejdelsen af afgangsprojektet forventes oftest et betydeligt litteraturstudium ud over studiets obligatoriske pensum, herunder udenlandsk litteratur i et passende og relevant omfang. Herved dokumenteres de(n) studerendes kendskab til og anvendelse af den eksisterende litteratur indenfor afgangsprojektets problemfelt. Ligeledes kan litteratur, som ligger inden for beslægtede problemfelter inddrages.

Det skal fremgå på hvilke måder de(n) studerendes arbejde med problemfeltet er parallelle med eller adskiller sig fra lignende behandlinger og undersøgelser, som er benyttet som kilder i forbindelse med opgaveskrivningen. Hvis der er gjort brug af teorier fra bøger, skal kilden citeres ordret med citationstegn, ligesom kildehenvisning, enten nederst på siden eller efter den egentlige besvarelse, skal anføres med angivelse af forfatter, titeloverskrift, forlag, udgivelsesår og sidehenvisning. Ved tidsskriftsartikler anføres tillige tidsskriftets navn og nummer. Ved anvendelse af modeller, tabeller eller figurer stilles tilsvarende krav. Manglende kildeangivelse og/eller citationstegn (afskrift uden kildeangivelse) betragtes som forsøg på snyd ved eksamen. Dette medfører afvisning af afgangsprojektet og evt. bortvisning fra studiet. Bagest i afgangsprojektet skal der være en samlet fortegnelse over de kilder, som er anvendt ved besvarelsen (litteratur, tidsskriftsartikler, interviews, virksomheds- og branchemateriale, etc.).

6

Kildefortegnelsen skal angive forfatter, titel, ved tidsskrifter navn og nummer, forlag, samt udgivelsesår og sted. Ved interviews anføres person(er) samt dato for interviewet. Kildefortegnelsen skal primært omfatte kilder, der er henvist til i opgaven.

3.4 Problembehandlingen Afgangsprojektets problembehandling skal fremgå på en logisk sammenhængende måde (den "røde tråd" i fremstillingen) i overensstemmelse med problemformuleringen. Teoriers og metoders anvendelse og en eventuel syntese skal diskuteres, men en egentlig redegørelse for eller referat af teorierne (fra studiets obligatoriske pensum) bør ikke indgå i afgangsprojektet. Der lægges vægt på en naturlig sammenhæng af afgangsprojektets enkelte afsnit. Det forventes f.eks., at en indledende redegørelse for en given teori eller model medfører en systematisk inddragelse af denne i den efterfølgende del af besvarelsen, hvor dette er relevant. Der lægges ligeledes vægt på tydelige delkonklusioner og en hovedkonklusion i sammenhæng med problemformuleringen, herunder i hvilket omfang den stillede opgave er løst/besvaret.

3.5 Fremstillingen Afgangsprojektets besvarelse skal være velstruktureret og sprogligt klar under skyldig hensyntagen til opgavens målgruppe. Der lægges vægt på kravet om præsentation og kommunikation af vanskelige problemstillinger til afgangsprojektets målgruppe ved anvendelse af et gennemarbejdet sprog med et rimeligt lavt lixtal.

3.6 Omfang og andre formkrav

3.6.1 Afgangsprojektets omfang Afgangsprojektet er normeret til 15 ECTS pr. studerende jf. studieordningen. Et afgangsprojekt udarbejdet af 1-2 studerende må max. være på 80 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. . Den anførte sidestandard er baseret på A4 format med gennemsnitlig 2.275 satsenheder pr. side. (skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeafstand og margen ca. 2 cm). Det samlede sidetal er hele teksten inkl. tabeller, indrykninger og lignende, men eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag. Særskilte bilag, f.eks. et årsregnskab eller en fusionsredegørelse, kan vedlægges efter aftale med vejleder, når tilstedeværelsen heraf er en forudsætning for bedømmelse af afgangsprojektet.

7

Andre tilfælde af overskridelse af afgangsprojektets omfang vil medføre administrativ afvisning af besvarelsen med mindre HD(R)-studiekoordinatoren før afleveringen efter ansøgning skriftligt har godkendt overskridelsen.

3.6.2 Andre formkrav * * * Afsnitsinddelingen skal være logisk og overskuelig med dækkende og tydelige overskrifter. Afsnittene skal fremgå af en indholdsfortegnelse med sidehenvisning forrest i besvarelsen. Materiale, som ikke indgår som et logisk led i fremstillingen - f.eks. større talmateriale, historiske beskrivelser, udarbejdede interviews og så videre. - skal placeres som bilag bagerst i fremstillingen. Fremstillingen skal i nødvendigt omfang illustreres med figurer og tabeller. Hvis der i fremstillingen er anvendt fagudtryk, som ikke kan forudsættes opgavens målgruppe (og vejleder) bekendt, skal disse forklares i en liste over anvendte begreber bagerst i fremstillingen.

* *

4. Vejledning Bemærk, at vejledningen kun kan benyttes i det semester, hvor deltagergebyret er registreret, dvs. for foråret i perioden januar – maj og for efteråret i perioden august – december.

4.1 Vejledningens omfang Der stilles en vejleder til rådighed i forbindelse med afgangsprojektets udarbejdelse. Der tildeles i alt 12 lærerarbejdstimer pr. opgave. Ved lærerarbejdstimer forstås lærerens samlede tidsanvendelse til f.eks. gennemlæsning af skriftlige oplæg, litteratursøgning (og måske litteraturstudier) og faglig bistand. I særlige tilfælde kan der blive tale om at vejledningen deles op i henholdsvis en hoved- og en bivejleder. Vejledningen kan gives ved møder, e-mail korrespondance og telefonsamtaler. Sted og tid aftales individuelt mellem vejleder og de(n) studerende på initiativ fra sidstnævnte. Som følge af vejledningens begrænsede tidsmæssige omfang anbefales det, at man som studerende forbereder sig grundigt inden kontakt med vejleder, f.eks. ved udarbejdelse af et fyldigt oplæg. Til det første vejledningsmøde kan et oplæg f.eks. omfatte:

* * *

grupperet problemliste (i stikord) til en udtømmende beskrivelse af emnets problemfelt (fagligt, målgruppe, etc.) udkast til begrundede afgrænsninger fra problemlisten (herved fås første udkast til en veldokumenteret problemformulering) udkast til vægtet indholdsfortegnelse

8

*

udkast til foreløbig litteraturliste samt øvrige kilder og materialer

4.2 Vejleders rolle Vejlederens rolle består i at være dialog- og sparringspartner for de(n) studerende. Af særlig betydning er vejlederfunktionen i forhold til problemformulering og metode. Det er de(n) studerendes opgave at styre diskussionen af disse for afgangsprojektets væsentlige elementer. Vejlederen skal indgå i en diskussion af de(n) studerendes oplæg. Man kan ikke forvente, at vejlederen er ekspert inden for alle relevante områder, men vejlederen kan om fornødent henvise til mere specialiserede vejledere indenfor særlige områder. Hvis man som studerende vælger at bruge nogle af vejledertimerne til specialvejledning, skal omfanget heraf aftales med hovedvejlederen. Vejlederen skal primært læse og kritisk diskutere de(n) studerendes udkast til problemformulering og metode. Endvidere kan vejlederen på opfordring læse afhandlingens vigtigste afsnit relateret til særlige problemstillinger. Det er ikke vejlederens opgave at sørge for, at de studerendes litteraturgrundlag er "up to date". Vejlederen skal således ikke fungere som ordbog og bibliotek(ar). Litteratursøgning samt oparbejdelse af kendskab til kilder og fagterminologi er væsentlige led af de studerendes arbejdsproces ved skrivningen af afgangsprojektet. Det er heller ikke vejlederens opgave at læse korrektur eller på anden måde udøve forhåndscensur på afgangsprojektet inden aflevering. Det er de studerende, der skal tage initiativet i processen ligesom de studerende styrer vejledningen ved spørgsmål - f.eks. gennem fremsendelse af udførlige og dokumenterede udkast til dagsorden for vejledningsmøder. Vejleder må ikke drøfte censorvalg med de studerende. Vejlederen må hverken forhåndsgodkende afgangsprojektet inden afleveringen eller give en vurdering af karakterniveauet.

4.3 Valg af vejleder Fagkoordinatoren inden for det område afgangsprojektet ønskes skrevet tildeler en vejleder. Du har dog mulighed for på tilmeldingsskemaet at anføre ønske om en konkret vejleder. Ønske om skift af vejleder kan kun forventes imødekommet under ganske særlige omstændigheder. Anmodning om skift skal i givet fald rettes skriftligt og begrundet til den ansvarlige for afviklingen af afgangsprojektet.

9

4.4 Kontakt med vejleder Ved tildelingen af vejleder oplyses normalt vejleders arbejdstelefonnummer samt evt. e-mail. En henvendelse fra de studerende vil som hovedregel blive besvaret indenfor et par arbejdsdage, hvorimod svar ”her og nu” ikke kan forventes imødekommet. Forskellige grunde, f.eks. bortrejse, kan være årsag til, at vejleder i en periode ikke kan være til at træffe. Såfremt en telefonisk og/eller en skriftlig henvendelse til vejleder ikke har givet kontakt inden for en rimelig tid (en uge/5 arbejdsdage), anbefales en henvendelse til sekretariatet for løsning af problemet. Sekretariatet kan være i besiddelse af alternative kontaktmuligheder, herunder mulighed for at lægge en besked til den pågældende vejleder om at kontakte de studerende.

5. Bedømmelse af afgangsprojektet Vurderingen indbefatter først og fremmest en bedømmelse af afgangsprojektets skriftlige del. Den skriftlige besvarelse bedømmes på basis af de i afsnit 3 anførte elementer, forventninger og kriterier for afgangsprojektets indhold og faglige niveau. Endvidere indgår et samlet indtryk af opgaven som helhed med betydelig vægt. Afgangsprojektets afsluttes med en mundtlig udprøvning på max. 1 times varighed inkl. votering. Såfremt der er mere end en forfatter, går disse op enkeltvis. Formålet med den mundtlige udprøvning er, at vejleder og censor derved kan sikre sig, at den studerende har grundig indsigt i den afleverede besvarelses problemstilling, metodevalg, løsningsmodeller og konklusioner. Endvidere giver det mulighed for at bedømmere og forfattere får diskuteret eventuelle uklarheder eller afgrænsninger i opgavebesvarelsen, som kan have betydning for karaktergivningen. Forløbet af den mundtlige udprøvning forventes at være følgende: * Et ca. 10 - 15 minutters oplæg hvor den studerende redegør for afgangsprojektets problemstillinger, afgrænsningsmuligheder, metodeovervejelser, mulige løsningsmodeller samt foretager en perspektivering og efterrationalisering ud fra den skriftlige besvarelse. En bedømmerstyret diskussion omkring såvel den skriftlige besvarelse som de faglige problemstillinger, der er relateret til det valgte afgangsprojektetemne. Vejleder og censor voterer ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige besvarelse og den mundtlige præstation. Karakteren er en individuel karakter baseret på den enkelte studerendes bidrag til den skriftlige besvarelse. Efter votering redegør vejleder og censor for den fastlagte karakter.

*

*

*

10

6. Beståelseskrav For at bestå HD(R) skal man mindst opnå karakteren 02 for afgangsprojektet. Ved karakteren 00 kan afgangsprojektet skrives om i form af videreskrivning på den eksisterende besvarelse. Ved karakteren -03 skal afgangsprojektet skrives om ved valg af et nyt emne.

6.1 Syge- / omeksamen

Der vil være syge- / omeksamen i uge 36 med en evt. ny aflevering af afgangsprojekt onsdag den 8. august 2012 kl. 12.00

7. Klageadgang Såfremt du ønsker at klage over karakteren henvises der til ”Bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser” under Undervisningsministeriet samt "Retningslinjer for klager over undervisning og eksamen under Undervisningsministeriet".

8. Kontaktpersoner Ansvarlig for afviklingen afgangsprojektet: Lektor Michael Andersen, ma.acc@cbs.dk Administrativ ansvarlig for afviklingen: Studiesekretær Birgitte Skov, bs.acc@cbs.dk Studiesekretær Pia Clasen, pc.acc@cbs.dk Fagkoordinatorer: Økonomistyring: Ekstern økonomirapportering: Skat: Strategisk ledelse:

Lektor Michael Andersen Professor Jens O. Elling Lektor Ulrik Gorm Møller Lektor Stig Hartmann

For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til: Institut for Regnskab og Revision HD(R)-studiesekretariatet Solbjerg Plads 3, D4. 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 15 23 20

11

Tilmelding til afgangsprojekt på HD(R)-studiet 2012 Navn: Cpr.nr. Adresse: Postnr: ___________ By: ______________________________________ ___________________________________

Firmatelefon / E-mail adresse: ______________________________________________

Jeg ønsker at skrive sammen med:

Navn:___________________________________ Cpr.nr: _________________________

Firmatelefon / E-mail adresse: ______________________________________________

Emneformulering:

Der er automatisk tilmelding til eksamen, og manglende aflevering, uden lægeerklæring, eller framelding, gælder for ét forsøg.

Sendes til:

HD(R)-studiesekretariatet Solbjerg Plads 3 - C4 2000 Frederiksberg (FAX: 38 15 23 21 eller Mail: bs.acc@cbs.dk)

12

Bilag 1

Elektronisk arkivering af afsluttende afhandlinger Du skal aflevere én samlet pdf-fil på cd-rom/dvd-rom/usb-stik til bibliotekets database og arkiv. Husk! Som forfatter til afhandlingen er du/I ansvarlige for, at indholdet i afhandlingen ikke er i strid med gældende ophavsretslovgivning. Hvis det er tilfældet kan CBS Bibliotek til enhver tid fjerne afhandlinger fra databasen. Du skal sørge for, at dit cpr.nr. ikke fremgår af filen og sikre dig, at filen er læsbar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Titel (+ evt. undertitel) – du skal angive både dansk og engelsk titel uanset afhandlingens sprog.

Forfatter(e) Navn Cpr. nr. Navn Cpr. nr. Uddannelse Vejleder Bivejleder (evt.) E-mail E-mail

Har du fjernet cpr.nr. fra afhandlingen?: Ja

Nej

Afhandlingen er fortrolig : Ja

Nej

Må afhandlingen gøres tilgængelig på internettet via CBS Biblioteks database?: Ja

Nej

Dato og underskrift ___________________________________________________

HLJ 20.10.09

Bilag 2

Erklæring afgivet i forbindelse med aflevering af skriftlig opgave Denne erklæring SKAL vedlægges det skriftlige arbejde ved afleveringen Navn Cpr.nr Opgave-/eksamenstype HD(R) afgangsprojekt

Jeg erklærer herved på tro og love,  at vedlagte skriftlige arbejde er udarbejdet individuelt af mig, og at jeg ikke har samarbejdet med andre studerende om løsningen, ellerat jeg individuelt har udarbejdet den del af vedlagte skriftlige gruppearbejde som det er angivet at jeg har forfattet,at jeg ikke har gjort brug af andres arbejder, uden at dette er angivet ved kildeangivelse og/eller citationstegn, samtat jeg ikke har gjort brug af egne tidligere afleverede arbejder uden at dette er angivet ved kildeangivelse og/eller citationstegn, samtat jeg har overholdt eksamensbestemmelserne som angivet i studieordningen og på Sitescape

Jeg er bekendt med, at overtrædelse af ovenstående regler vil medføre indberetning til rektor og sanktioneres i henhold til CBS regler herom.

Dato

Underskrift

14…...

Similar Documents

Premium Essay

Hd Charaterize

...Q1. How would you characterize HD’s core challenge as of the end of 2005? Is there decision criteria? Harley Davidson core challenge relates to an aging customer group, a strong association with boomers making the brand harder to sell to the younger generation. In general the stronger the brand is with the older generation, the weaker it is with the younger generation. Harley will need to take measure to reach its younger customers while maintaining growth in its traditional segments. As a result sales forecast has been adjusted and stock price declined 17% despite the quarterly increase of sales and profits. Q2. Deconstruct HD’s world with PEST, PORTER and CRACK. Quantitatively how healthy is Harley Davidson? (3%) SOCIETY TRENDS PEST 1. Technological – Newer more fuel efficient and environmental friendly engines technology is available. However Harley’s unique patented V-engine configuration with a unique sound is what the conventional generation customer wants. Noise pollution and emissions however might not be up to standard for European market. Harley Davidson has access to innovative engine technology through Buell. 2. Political – US People are considering Harley-Davidson as an American icon. Opportunities are emerging in India and China, however these are uncertain operating circumstances. Europe is also a growing market opportunity for Harley with only an 11% market share in 2004. Environmental concerns are rising and becoming more and more a political......

Words: 392 - Pages: 2

Free Essay

Book, Story

...vs Hull KR R [HD] Tue 03/18/2014 LV= CUP FINAL: Exeter vs Northampton (10:55am ET) R [HD] Wed 03/19/2014 NATIONAL RUGBY LEAGUE Knights vs Raiders R [HD] Thu 03/20/2014 AUSTRALIAN RULES FOOTBALL LEAGUE Geelong Cats vs Adelaide Crows L [HD] Fri 03/21/2014 UEFA EUROPA LEAGUE ROUND OF 16 - 2nd Leg: FC Salzburg (AUT) vs FC Basel 1893 (SUI) R [HD] Sat 03/22/2014 HYUNDAI A-LEAGUE Brisbane Roar vs Melbourne Victory (4:40am ET) L [HD] Sun 03/23/2014 SUPER LEAGUE RUGBY Leeds vs London Broncos R [HD] East 06:00 A 06:30 A NATIONAL RUGBY LEAGUE Sea Eagles vs Rabbitohs (4:40am ET) R [HD] CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTERFINAL 2nd LEG: Arabe Unido (PAN) vs Alajuelense (CRC) R [HD] 07:00 A 07:30 A RABODIRECT PRO12 RUGBY Munster v Treviso (3:10pm ET) R [HD] NATIONAL RUGBY LEAGUE Warriors vs Dragons R [HD] NATIONAL RUGBY LEAGUE Bulldogs vs Sharks R [HD] HYUNDAI A-LEAGUE Western Sydney Wanderers vs Adelaide United R [HD] CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTERFINAL 2nd LEG: Toluca (MEX) vs San Jose Earthquakes (USA) R [HD] 08:00 A 08:30 A SUPER LEAGUE RUGBY Wigan vs Hull KR R [HD] CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTERFINAL 2nd LEG: Tijuana (MEX) vs LA Galaxy (USA) R [HD] 09:00 A 09:30 A AUSTRALIAN RULES FOOTBALL LEAGUE Collingwood vs Fremantle R [HD] AUSTRALIAN RULES FOOTBALL LEAGUE GWS GIANTS vs Sydney Swans R [HD] AUSTRALIAN RULES FOOTBALL LEAGUE Carlton vs Port Adelaide R [HD] CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE QUARTERFINAL 2nd LEG: Arabe Unido (PAN) vs Alajuelense (CRC) R [HD] AVIVA......

Words: 1370 - Pages: 6

Free Essay

List

................HBO HD 603.....................HBO 604 ....................HBO2 605.....................HBO signature 606 ....................HBO Family 607 .....................HBO Comedy 608 ....................HBO ZONe 609 ....................HBO Latino 610 ......................HBO W 611.........................HBO2 W 612 .......................HBO signature W 613 .......................HBO Family W 614 .......................HBO Comedy W 615 .......................HBO ZONe W 616.......................HBO Latino W 620.....................Cinemax On Demand 621 .......................Cinemax HD 622......................Cinemax 623......................moremax 624......................ActionmAX 625......................ThrillermAX 626 .....................OutermAX 627......................@mAX 628 .....................5 starmAX 629 .....................Wmax 630.....................Cinemax W 631 .......................moremax W 632......................ActionmAX W 633......................ThrillermAX W 640 ....................showtime On Demand 641.......................showtime HD 642 .....................showtime 643 .....................showtime 2 644.....................showtime showcase 645 .....................showtime extreme 646.....................showtime Beyond 647 .....................showtime Next 648.....................showtime Women 649.....................showtime Family Zone 660 ....................TmC On Demand 661.......................TmC HD 662 ...............

Words: 2128 - Pages: 9

Free Essay

The Research of Gale

...5StarMax East ABC Family ABC Family HD Action Max East Adult PPV AMC HD American Movie Classics Animal Planet Animal Planet HD Arts & Entertainment Arts & Entertainment HD AXS TV BBC America BET Biography Channel Bloomberg Bravo Bravo HD Cartoon Network Cartoon Network HD CBS College Sports Network Cinemax East Cinemax HD East CLOO CMT CMT HD CMT Pure Country CNBC CNBC HD CNN CNN HD Comedy Central Comedy Central HD CSPAN C-SPAN 3 Destination America Discovery Channel Discovery Channel HD Disney Disney HD Disney Jr. Disney XD Do-it-Yourself E! Entertainment Encore Action East Encore Drama East Encore East Encore Love East Encore Mystery East Encore Westerns East ESPN ESPN 2 ESPN 2 HD 693 691 44 244 688 884-887 256 56 59 259 27 227 203 317 64 320 371 66 266 45 245 512 686 681 339 69 232 387 53 253 28 228 62 262 96 123 311 38 238 43 243 308 301 322 63 602 606 601 603 605 604 23 24 224 ESPN Classic ESPN HD ESPN U ESPNews EWTN Flix East Food Network Food Network HD Fox Business Network Fox College Sports Atlantic Fox College Sports Central Fox College Sports Pacific Fox Movie Channel (fxM) Fox News Channel Fox News Channel HD Fox Soccer Channel Fox Sports Plus Fox Sports Southwest Fox Sports Southwest HD Fuel Fuse FX FX HD G4 G4 Galavision Game Show Network Great American Country Hallmark Channel HBO East HBO Family East HBO HD East HBO Latino East HBO On Demand HBO Signature East HBO2 East HDNet Movies HD On Demand Headline News History Channel H2 History HD Home & Garden......

Words: 2367 - Pages: 10

Free Essay

Marketing

... The Sports Package, and the above channels. (No longer available.) U300 PACKAGE includes everything in U300, The Sports Package, and HD Services, plus these channels: 5StarMAX 840 ActionMAX 836 ActionMAX - West 837 BabyTV 310 Cinemax 832 Cinemax - West 833 HBO (Home Box Office) 802 HBO (Home Box Office) - West 803 HBO Comedy 810 HBO Comedy - West 811 HBO Family 806 HBO Family - West 807 HBO Latino 814 HBO Latino - West 815 HBO Signature 808 HBO Signature - West 809 HBO Zone 812 HBO Zone - West 813 HBO2 804 HBO2 - West 805 Lifetime Real Women 364 3 Longhorn Network 609 MAX Latino 846 MoreMAX 834 MoreMAX - West 835 MovieMAX 842 OuterMAX 844 ThrillerMAX 838 ThrillerMAX - West 839 U450 LATINO PACKAGE includes everything in U450, plus Paquete Español. U450 PACKAGE (included in U400 and U450; HD channels require HD Technology Fee) beIN SPORTS 3 beIN SPORTS HD 3 beIN SPORTS Español 3 beIN SPORTS Español HD 3 CBS Sports Network 3 CBS Sports Network HD 3 ESPN Goal Line/Buzzer Beater 3 ESPN Goal Line/Buzzer Beater HD 3 FOX College Sports - Atlantic 3 FOX College Sports - Central 3 FOX College Sports - Pacific 3 FOX Deportes 3 FOX Deportes HD 3 HRTV Outdoor Channel 3 Outdoor Channel HD 3 Pac-12 Bay Area Pac-12 Bay Area HD Pac-12 Los Angeles Pac-12 Los Angeles HD Pac-12 Network Pac-12 Network HD Sportsman Channel Sportsman Channel HD THE SPORTS PACKAGE 662 1662 3120 3320 643 1643 613 1613 647 648 649 655 1655 672 680 1680 760 1760 761 1761 759 1759 642 1642 ESPN......

Words: 2944 - Pages: 12

Premium Essay

Hd 1170 Study Guide

...HD 1170 Prelim 2 Study Guide Spring 2014 You should know all of the material covered in lectures through March 25th, and all of the information in the assigned readings from Steinberg’s chapters 9, 10, 11, & 12. Strategies for Studying Start early: It takes many hours over a period of days to learn the material You might wish to check the completion of your notes by comparing them to those provided by TakeNote, which are on reserve in Mann Library. Study in groups if you find that helpful. Do not simply memorize the material; be able to apply it to practical situations. Know the format of Prelim 2 is the same as Prelim 1: 50 questions, all multiple choice. Autonomy: Steinberg, chapter 9 What is autonomy? Define emotional autonomy, behavioral autonomy, and cognitive (value) autonomy. Explain how psychoanalytical theorists view the development of emotional autonomy as detachment. What is individuation and who is the theorist who proposed it? Is the healthy development of emotional autonomy related to close or distant family relations? How are different parenting styles related to the development of emotional autonomy? What are three areas in which we see changes in behavioral autonomy in adolescence? How does the development of the ability to reason logically compare to the development of impulse control in adolescents? In what areas do parents have more influence on adolescents and in what areas are peers more influential? The development of behavioral autonomy...

Words: 1200 - Pages: 5

Free Essay

Hd Paper

...Abigail Hotchkiss Issue number 13 No side Introduction: An Emerging Epidemic of Narcissism or much excitement about nothing? The definition of Narcissism is extreme selfishness, with a splendid view of one's own talents and a craving for approval, as characterizing a personality type. Twenge and his colleagues have raised their concern about narcissism among college students today. Twenge has argue the increase of the self- esteem movement is unintended. “The self-esteem movement has created an army of little narcissists.” This is what twenge has said to be accurate. In the article “Mapping the Scale of the Narcissism Epidemic” It says that the levels of narcissism have increased over the last two decades. Previous Research on worldly changes in Narcissism: In a previous research the article said the data had failed supporting Tweneges theory that “narcissism is much more common in recent generations”. They found the same average score on the 40-piece Narcissistic Personality Inventory (NPI). The data collected on large scales of college students; from the University of California, Berkeley, and UC Davis. Re-testing and replicating the original findings of the college students in California, did not show an increase of narcissism. They believe it to be occurring as a whole in the society. At California University there was an increase of Asian-American students, who scored lower on the scale of narcissism than white students. The real question here is; are racial/......

Words: 548 - Pages: 3

Free Essay

Hd Radio

...in technology comes the era of High Definition (HD) digital broadcasting. High Definition digital broadcasting is the new wave of broadcasting, overtaking the analog world. With the evolution of the digital world comes the evolution of advanced functionality within digital equipment. The progression of the newly developed HD Digital Radio is the base system for which I would like to see the advancements occur that have evolved for other digital equipment. High Definition TV’s hit the market like an earthquake. To watch a High Definition TV properly a person needs an HD digital cable receiver. As digital cable utilizing HD receivers came about the Digital Video Recorder (DVR) was born. The Digital Video Recorder (DVR) is a device that records video in a digital format to a disk drive or other memory medium within a device. The term includes stand-alone set-top boxes, portable media players (PMP) and software for personal computers which enables video capture and playback to and from disk. (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_video_recorder) The progression of the standard analog TV evolved into the High Definition digital and recordable TV. With the evolution of radio now following stride and developing the HD digital radio it is only a matter of time before the user can digitally radio record (DRR) the standard car radio. The car radio as with the television has now evolved to a digital receiver vice analog. HD radio is the most significant technological......

Words: 2233 - Pages: 9

Premium Essay

Suck Deze Nuts Bruh

...fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h...

Words: 411 - Pages: 2

Premium Essay

Big Skinney

...18-35 who are working which needed a riding experience for their routine purposes with HD – Young and for Women who are 25-45 who needed lighter version of motorcycling to have riding pleasure as men with -HD Diva which will be affordable pricing to suite their individual tastes. With this new segmented markets HD looks in to a better prospective in the future with increasing HD’s sales to younger demographist and women, to create a life time customer base and avoid alienating current customer base which will increase HD’s sales by 40% and increase their market share in the UK by 20% in 2015. HD also will create new strategies to provide bikes in an affordable price to the valuable customers, strengthening their dealership relationships across UK for sales and promoting their products and services through various Medias (Electronic, Print and Social) by organizing various events will be a definite advantage for HD with their current competitors in the coming years. MKT Page 3 Situational Analysis The situational analysis describes an organizations capability to serve targeted segments and the competition which must be careful in targeting specific segments with valued features and plan for next generation products to keep brand momentum (Kotler et al., 2012). This situational analysis will give an understanding on the current UK motorcycle market with internal and external analysis of HD in current market segment. Current Market Summary Current market growth &......

Words: 5947 - Pages: 24

Free Essay

Huntingtons

...Huntington's Disease Huntington's Disease (HD) is a dominant genetic disorder. Each child of a person who has HD has a 50% chance of inheriting the disease, and the disease does not skip a generation. HD is caused by a larger than normal CAG repeat in the Huntington gene. This larger than normal CAG repeat produces an abnormal protein that begins to kill brain cells when the person who has the gene reaches middle age. The loss of these cells causes intense symptoms and eventually death. HD was named after Dr. George Huntington. In 1872, he was the first person to document an accurate description of the symptoms and course of the disease. At the time he called it “hereditary chorea”. The Huntington gene was discovered in 1993 by the Huntington Study Group. The CAG repeats in the Huntington gene, which is located on chromosome 4, code for the protein huntingtin. The larger than normal number of CAGs in a person with HD causes the huntingtin protein to be abnormal, which leads to symptoms. Even though every cell in the body has the gene, only the cells in the brain seem to be affected. A person has two alleles for every gene. One allele is inherited from the mother and one allele is inherited from the father. If either allele of the Huntington gene has the larger than normal CAG repeat, the person will have HD. If neither allele has the larger than normal CAG repeat, the person will not have HD and will not pass it on. When a person has children, only one allele of......

Words: 721 - Pages: 3

Free Essay

Hd Kuhhgg Ihuyg

...Faculty of Engineering and Environment MCE Coursework Specification Module title: Structural Design Academic year: 2015/2016 Module number: BE 1310 Semester: YL Credit Points: 20 Programme(s): BEng (Hons) Civil Engineering Year: 2 Level 5 Is this an option module? No Coursework title: Structural Design – Assignment 1 Learning Outcomes measured in this assessment (from the Module Descriptor): 1. Apply structural analysis and design principles to calculate design load acting on structures, members and elements. 3. Explain the behavior of the design of structural connections on structural elements. 4. Present design calculations and sketches in a clear and informative way and communicate effectively using the necessary detailing approaches. 5. Appraise the structural design against relevant criteria such as sustainability, CDM regulations, form and function, buildability, etc. Background information/introduction (& how this assessment fits the overall strategy): The coursework aims to broaden your knowledge of structural principles and behaviour by providing a project encompassing a typical industry scenario for you to design. The coursework will allow you to evaluate the global stability of a structure and to quantitatively indicate how key forces are transferred through structural members to the ground. You will be required to apply computer software to analyse elements of the structure, attaining the confidence to set up, validate and optimise simple structural......

Words: 3095 - Pages: 13

Free Essay

Wind Waker Hd

...Before Dungeon 1 [0101] NEW ITEMS: 3 Treasure Charts (#7) - Get Treasure Chart #7 (Battleship Game Shop) Enter the house opposite from the school, which is the Game Shop. Win the Battleship game once to get a Heart Piece, then again to get a Treasure Chart. Win it a third time, breaking the record score for a second Treasure Chart. 1. Dragon Roost Cavern [0102] - you down. Jump across the platforms and go up the ladder. Grapple the nearby overhang, then go through the unsealed door. - (OPTIONAL) If you've got a GBA connected, you can get a Tingle Statue in this next room. On the GBA, find the question mark on the ledge opposite the entrance and bomb it. The chest contains the first Tingle Statue. a room where Link swings across to a seemingly pointless ledge - this room is located right outside the room with the boss key. Once you swing across to the ledge - place a bomb against the wall in order to spawn a chest - Grapple to the opposite ledge, then jump to the next ledge. Jump and hook to the next door, and go through it. Before Dungeon 2 [0103] NEW ITEMS: Note to Mom "Song of Passing" Deku Leaf Deluxe Picto Box 1 Bottle (#2) 7 Treasure Charts (#3,#18,#24,#29,#31,#33,#38) 5 Heart Pieces (#5-#9) NEW NINTENDO GALLERY FIGURES: NOTE: These are simply the figurines which it is possible to get right after you've opened the gallery. Of course you can wait until you have easier and faster means of travel before getting......

Words: 18848 - Pages: 76

Premium Essay

رد: مطلوب Metal Gear Hd Collection

...Case Study 2: Warren E. Buffett, 1995 This case was prepared by Professor Robert F. Bruner as the basis for classroom discussion rather than to illustrate effective or ineffective handling of an administrative situation. On August 25, 1995, Warren Buffett, the CEO of Berkshire Hathaway, announced that his firm would acquire the 49.6 percent of GEICO Corporation that it did not already own. The $2.3 billion deal would give GEICO shareholders $70.00 per share, up from the $55.75 per share market price before the announcement. Observers were astonished at the 26 percent premium that Berkshire Hathaway would pay, particularly since Buffett proposed to change nothing about GEICO, and there were no apparent synergies in the combination of the two firms. At the announcement, Berkshire Hathaway’s shares closed up 2.4 percent for the day, for a gain in market value of $718 million.1 That day, the Standard & Poor’s 500 index closed up 0.5 percent. The acquisition of GEICO renewed public interest in its architect, Warren Buffett. In many ways he was an anomaly. One of the richest individuals in the world (with an estimated net worth of about $7 billion), he was also respected and even beloved. Though he had accumulated perhaps the best investment record in history (a compound annual increase in wealth of 28 percent from 1965 to 1994),2 Berkshire Hathaway paid him only $100,000 per year to serve as its CEO. Buffett and other insiders controlled 47.9 percent of the company, yet......

Words: 6381 - Pages: 26

Free Essay

Hd Training

...Video Integration at Today’s Live Events: A Roundtable Featuring Valued Partners from the Worlds of Pre-Produced, On-Site and Post-Event Video 11.05.09 I. Introduction of Four Discussion Topics for the Session – Stephanie (1 minute) Welcome to the Fall Vendor Showcase, we are going to get started because we have a lot of information to cover in an hour. We are going to discuss four key areas…. – Video & Scenic Integration: how this impacts the designs we are delivering to client and what clients are looking for… – Digital Video Technology Changing On-site: how do these changes impact us as producers – HD Basics: coming out of CAbi we learned a lot about the HD system, we are going to share the basics of what we have learned. – HD Post Production & Archiving I don’t expect as a result of today’s show case that you will walk away knowing everything on each of these four topics. But it’s my hope that you will leave feeling more confident about your knowledge about each of the areas and are able to share this in conversations with clients or potential clients. Most importantly, that you do know the resources available to you for answering any questions that may come in the future. The format for today’s session is we will hear remarks on each of the categories. Then we have allotted time for Q & A. So, jot down any questions you might and we will get to those. If we do not get through all the questions, there will be time after...

Words: 623 - Pages: 3