Free Essay

Fpef

In: English and Literature

Submitted By splatter37
Words 298
Pages 2
SKEMA TIL ANALYSE, FORTOLKNING OG PERSPEKETIVERING AF
FOLKEVISER/BALLADER

Indledning:
Følelse og stemning: Er der én fremherskende stemning i visen eller flere? Stemningen kommer ofte til udtryk i omkvædet.

Analyse:
1.Genre:
Der er 3 hovedgenrer af folkeviser:
Trylleviser har 2 verselinier + omkvæd. De indeholder overnaturlige elementer.
Ridderviser er på 4 verselinier. De tematiserer ofte individet i forhold til slægten.
Historiske viser, som omhandler mere eller mindre kendte historiske personer.
2.Situation/fabel: Hvad handler digtet om? Hvilke personer optræder? Hvor foregår det? Hvornår og over hvor lang tid? Er der mange eller få af den slags angivelser? Opstil aktantmodellen!
3.Komposition: Hvordan kan digtet inddeles? Find eks. på syrebadsteknikken, hvor kun de dramatiske højdepunkter er med! Passer “hjemme-ude-hjem”-skemaet?
4.Fortællersynsvinkel: Hvem taler i digtet? Er fortælleren til stede i digtet (1.pers.-fortæller) eller er fortælleren mere anonym?(3.pers.-fortæller). Læg mærke til de personlige pronominer! Er fortælleren tæt på begivenhederne eller hævet højt over fiktionsplanet?
5.Sprog & Stil: Find eks. på formelsprog, dvs. stereotype udtryk! Find eks. på den adfærdsbeskrivende stil: dvs. personerne beskrives via deres adfærd!
6.Metrik: Hvilke rimtyper findes: stavelsesrim, bogstavrim (allitteration og assonans)?
7.Billedsprog: Er der eksempler på sammenligninger, metaforer, besjælinger, personifikationer Eller symboler? Ved trylleviser skal man tolke de overnaturlige elementer som symboler på sjælelige konflikter eller psykiske egenskaber.

Fortolkning:
8.Motiv: Bestem visens motiv, dvs. typesituationen! Er det en “overgangssituation” eller en slægtsfejde?
9.Fortællerholdning: Er fortælleren positiv, negativ, neutral, ambivalent, subjektiv, objektiv, alvorlig, sørgmodig, patetisk, morsom, ironisk eller noget andet?
10.Tema: Hvad er visens centrale budskab, - abstrakt formuleret? Temaet kan evt. formuleres som de centrale abstrakte modsætninger eller den centrale udvikling i visen.

Perspektivering:
11. Periode: Hvornår er visen fra?1200-1250:Trylleviser! 1250-1300: Ridderviser!
12. Overlevering: Hvordan er viserne overleveret?…...

Similar Documents