Free Essay

Facebook

In: Business and Management

Submitted By romeijon
Words 1347
Pages 6
Sa yuta sa Hus may usa ka tawo nga ginganlan ug Job. Dili siya usa ka ordinaryo nga tawo. Siya nahigugma sa Dios, nagpabilin sa gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dili maayo.
Siya usab adunay dako nga mga kabtangan. Siya adunay 3000 camello. Siya adunay sa mga palacio sa mga balong-balong - daghan nga mga flaps uban sa daghan nga mga lawak alang sa iyang dako kaayo nga pamilya. Ug siya may usa ka maanyag nga asawa, 3 maanyag mga anak nga babaye, 7 gwapo mga anak nga lalake, oh, ug ang 7,000 nga carnero, 500 vaca, ug mga asno 500 daghang mga mga alagad.
Usa ka adlaw si Satanas nakahukom sa pagbisita sa Dios.

Dios: Hoy, ang yawa nga batang lalaki, dad-a sa usa ka pagtan-aw sa akong anak nga lalake, si Job. Wala ba kamo nakakita sa ingon nga ang usa ka matinud-anon ug maayo nga tawo?

Satanas: magmaayo sad ko kung naa sab nako ang tanan. Dili siya gusto alang sa bisan unsa. Siya adunay usa ka ug duha ka mga hump mga camello. Unsa nga dugang nga ang imong pangayoon? Kon kamo naghimo sa iyang kinabuhi nga mauyamot, siya pud nagatunglo kanimo ang salili sa mga magapanalangin kaninyo.

Dios: Dili ko motuo kini nga usa ka ikaduha. Walay usa ka ingon nga tinuod nga asul nga sama kang Job. Siya mao ang usa ka maayo nga tawo sa tanang paagi. Siya matinud-anon kanako. Siya mahigugma sa iyang pamilya ug mga alagad. Siya nagabuhat og maayo. Unsa nga dugang nga mahimo ako mangutana?

Satanas: Ikaw nahibalo, nga ikaw nasayud sa akong hunahuna nga siya usa ka dakung tawo, apan hagiton ko ikaw, kung uyamuton ko ang iyang kinabuhi, og siya makalimot kanimo sa tibook niyang kasing-kasing.

Dios: Nakapakatawa kaba kanako Satanas? Siya ang akong labing matinud-anon nga sumusunod. Siya mao ang usa ka panig-ingnan alang sa matag usa sa mosunod.

Satanas: Dili kana mahimoot kaniya kung mahuman na ako sa lutos kaniya. Tagae ug pahintulot sa pag lutos ni Job sa usa ka dili maayo nga panahon, ug tan-awa kon siya bisan pa mahinumdom kaninyo. Ug ikaw lutoson usab kaniya.

Dios: Dili gayud na niya mabuhat kanako. Dili ko motuo niini. Lakaw sa unahan, ug sulayan mo siya. si Job magmatinud-anon kanako, markahan ang akong mga pulong.

Satanas: Mahimo ko ba kaniya ang bisan unsa?

Dios: Buhata ang imo tanang gusto apan ayaw ang iyang kalag.

si Satanas nagsayaw ug naglipay. Siya nasayud nga siya makakita og paagi sa pagkuha kang Job aron sa pagtunglo sa Dios. Job naglingkod usa sa iyang mensahero nagasulti kaniya.

Mensahero 1: Oh, Magtutudlo, usa ka butang nga makalilisang nga nahitabo. Ang mga lousy mga silingan, ang Sabeans, naga attake kanamo sa uma, ug gikuha niya ang tanan sa inyong mga asno, ug mga vaca, ug tanan ninyung sulugoon gipatay. Ug ako nalang ang nahibilin.

Sa wala pa makatubag sa Job usa sa iyang mensahero naabot

Mensahero 2: Oh, Magtutudlo, giigo sa kilat ang mga carnero, ug ang mga magbalantay niini ug ako nalang ang nahibilin.

Sa wala pa mopataas si Job sa iyang kamot, usa sa iyang mensahero ang naabot.

Mensahero 3. Oh, Magtutudlo, ang mga Caldeahanon miabut gikan sa amihanan, habagatan, ug sa Kasadpan, ug gikuha niya ang tanan ninyo nga mga camello.

Samtang si Job gaapas sa iyang ginhawa nahiaabot ang katapusan niya nga mensahero.

Mensahero 4. Oh, Magtutudlo, usa ka alimpos ang niagi sa imong kamagulangan nga anak nga lalake sa balay, ug sa tanan sa inyong mga anak, ug paryente namatay. Walay usa ka tawo, ug walay bisan usa ang nahibilin.ug ako nalang ang nahibilin.

Mao kini ang makalilisang nga balita Kang Job. Siya diha-diha dayon miadto sa pagbalata. Sa diha nga ang mga Judio nga mga masulob-on, sila gipikaspikas ang ilang mga bisti, ang mga tawo nanghimungot usa sa ilang mga ulo, ug unya sila dumped abug sa ilang mga ulo. Job gipikaspikas niya ang iyang kupo, nanghimungot sa iyang ulo, ug nag-ampo ngadto sa Dios.

Apan wala gihapon siya masuko sa Dios iyaha gihapon kining gisimba.

Job: Simbahon ko ikaw Dios labaw sa tanan

Ug sa dihang nadungog kini ni Satanas siya mibalik ngadto sa Dios

Dios: Tan awa Satanas si Job nagasimba kanako bisan unsa ang nahitabo sa iyang kinabuhi.

Satanas: Dili gayud na siya mubiya kanimo kung dili siya masakit. Sa higayun nga siya mawad-an sa iyang maayong panglawas, siya magatunglo kanimo, tan awa unya. Pagahimoon ko nga siya magadumot sa adlaw nga siya natawo.

Dios: Satanas paghinay-hinay sa akong anak usa na siya ka matinod anon. Tugutan ko ikaw sa imong gusto apan ayaw siya patya.

Satanas: O sige dili ko siya patyon, apan maka amgo ra unya siya nga siya namatay nalang ug sa unya ikaw pagabasulon niya.

Busa, Si Satanas nagatabon kang Job ug makalilisang nga samad. Ug si Job gipaantus.

Asawa ni Job: Nganung gasigi paman ka ug dayeg sa imong Dios? Siya nagahimo kanimong masakiton. Pagatungluha siya ug ayaw pagasimbaha.

Job: Aduna kitay mga maayung adlaw ug aduna usab kitay dili maayung adlaw, Apan dili kini sayup sa Dios.Pagahigugmaaon ko siya ug pagasimbahon samtang ako buhi pa.

Niadtong mga adlawa, ang mga tawo nagtuo nga kon ikaw na masakiton, Gipamantala kini sa Dios tungod kay ikaw gibuhat sa usa ka butang nga sayop.Busa ang tulo ka mga higala ni Job ni adto ug mibisita kaniya.

Job: Ang akong suod nga higala,Eliphaz, salamat sa pag-anhi.

Eliphaz: Job, wala ako magatoo nga ikaw makalilisang. Ako mianhi sa pagsuporta you.Unsa ang imong nabuhat sa Dios sa pagbuhat niini nga kanimo?

Job: Wala akoy nabuhat nga dautan sa Dios. Usa ako ka inosente ug nagasimba lang kaniya

Eliphaz: Ako nagatoo nga anaa kay dautan nga nabuhat sa Dios.Job tan awa si kinsa ang nahiabot si Bildad

Bildad: Hi, Eliphaz, Job, ang imong panagway makalilisang.Gianhi ko ikaw aron sa pagdasig kanimo. Unsa gayud ang imong sala nga ikaw giingunani sa Dios ug gibawi sa tawo ang iyang gipang hatag kanimo. Nganun?.

Job: wala akoy gibuhat nga dautan sa Dios.

Zophar: Akong amigo unsa may nahitabo kanimo nga ikaw ginatunglo man sa Dios?.

Job: wala akoy gibuhat sa Dios gimahal ko siya labaw sa tanan.

Ang iyang mga higala nagpadayun sa pagsulti kaniya nga Dios. Apan si Job nagapadayon sa pagsulti nga wala siay nabuhat sa Dios iyaha hari nga gipanga ug gimahal sa tibook niyang kasing kasing. Kini nagpadayon alang sa mga adlaw, ug ang iyang mga higala ug ang iyang asawa nagasulti kaniya ngas mas maayo pa nga iyahang tungluhon ang Dios ug dili na paga ampoan.

Dios: Job, nadungog ko ikaw.Salamat aduna akoy ginagmay nga pangutana kanimo. Diin ka sa pagbuhat ko niining KALIBUTAN? Kinsa sa imong huna huna ang gagama niining KALIBUTAN? Nisuway kaba sa pag tan aw sa mga bulak? Sa unsa nga paagi? Unsa ka kusgan ang usa ka rhino? Unsa kadaghan ang mga bituun sa langit naihap muba kini? Job, unsay imong kinahanglan nga mag-ingon sa imong kaugalingon? Basulon mo ba ako sa nahitabo sa imong kinabuhi?

Job: Nakuha ko ang gusto mong ipasabot Ginoo,Nasayud ako nga ikaw ang adunay kontrol sa tanan.Ako kinahanglan musunod gayud kanimo.

Ug si Job nagaampo sa Dios ug nagapasalamat ug siya gihatagan ug 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelo, 1000 groupo sa mga baka ug 1000 asno. Siya usab adunay pito ka mga anak nga lalake ug totolo ka anak nga babaye. Siya nga ginganlan sa iyang mga anak nga mga babaye Jemima (salampati); Kezia (Chanel) ug Kerenhappuch (Dark mga mata). Dili ang babaye nga mao ang walay katapusan ingon sa nindot nga sama sa sa iyang mga anak nga babaye. Ug sila giisip nga parehas sa taliwala sa ilang mga igsoon nga mga lalaki, ug ang katungod sa usa ka panulondon. Job nagpuyo sa laing 140 ka tuig ug adunay usa ka maayo nga kinabuhi - ug sa hingpit, positibo nga gihigugma ug misalig sa Dios uban sa iyang tanan nga kasingkasing. Ug ikaw mahimo, usab!…...

Similar Documents

Premium Essay

Facebook

...like Facebook, Twitter, Pinterest and MySpace, etc. In the virtual community, people can suggest their ideas; people can share their experiences and photos; people can trade with each other. Facebook is one of many social networking tools available which is considered popular due to its versatility in what can be shared-everything from installing and creating fun applications (e.g. movie quizzes) to posting photos of your recent family reunion (Bernadette 8). This is correct format for an MLA in-text citation. Facebook gives us a lot of benefits in our lives. Facebook has changed our world and influenced our futures. What can people do on Facebook? They chat, share photos (more than 250 million new ones each day!), post videos, stay in touch and share personal news, play games, plan meetings and get-togethers, send birthday and holiday wishes, do homework and business together, find and contact long-lost friends and relatives, review books and recommend restaurants, support charitable causes.... In fact, there’s very little people can’t do on Facebook. It’s sometimes called a social utility.” Where does this quote begin? Like a power grid, it provides the supporting infrastructure for the constantly changing everyday activities of hundreds of millions of users, 24 hours a day, 7 days a week. The amount of activity on Facebook is almost inconceivable. Every month, users add 30 billion pieces of content (comments, photos, Web links, blog posts, videos, etc.) to Facebook.3......

Words: 1139 - Pages: 5

Premium Essay

Facebook

...Facebook: A great privacy issue It is said that the opposites attract each other. However, this fact does not apply to the social media giant, Facebook. The idea of publicity and privacy do not comply with each other. There are millions of people who use Facebook to socialize with their family, friends and relatives, share photos, and connect to various events and causes and to foster their business. Currently, there are 845 million active users on Facebook and the number is constantly increasing because this social networking site enables people to socialize and serve other purpose at an ease and free of cost. However, it does cost users to share valuable and sensitive information regarding their personal lives, their contact information and so on. Facebook collects data and other information to find old friends and relatives and users also find it helpful. But not many users understand that how their personal data is being used or to what other sources is this data being distributed. Many users on Facebook are unaware of the use of privacy settings that the Facebook provides. A study shows that nearly 13 million users have never set or did not have any knowledge regarding privacy options. It means whatever data is shared by them, be it their personal information or photos that they share can be accessed by many other people apart from their friends. And the recent studies and research also show that these privacy settings are not even safe enough to keep personal data......

Words: 1941 - Pages: 8

Premium Essay

Facebook

...Facebook, who became a publicly traded company in May 2012, has seen a struggle in the ability to meet financial market’s expectations. The well-established social network is struggling to meet investors’ expectations and has a stock rate of -11.70%. For at least the fifth consecutive quarter, the social network’s revenue growth has shriveled while costs continue to rise. Facebook had an initial IPO of 38 dollars, but finished the regular session down 8.5% to 26.84 dollars. This document will conduct a critical analysis of the key issues facing Facebook, which include relying on advertising, increasing operational cost and difficulties increasing growth, shifting to smart phones, and increasing competition. ​One key issue contributing to Facebook’s struggle is that they heavily rely on advertisement for revenue, but are having issues maintaining that revenue. When looking at the first quarterly report for investors, 83% of its revenue comes from advertising (Elstone). Zynga, a social gaming company, provides about 14% of Facebook’s advertising revenue, but they have seen a 37% decrease in their stocks too (Elstone). Major companies who have been using Facebook for advertisement are beginning to question if their ads on Facebook are working. For example, General Motors Co. believed that the ads were ineffective and that there was no evidence to believe otherwise. This led them to pull $10 million worth of ads from Facebook in May (Raice). Limited Run, another U.S. based......

Words: 829 - Pages: 4

Free Essay

Facebook

...Could the Internet communication websites (Chatting, Facebook, Twitter…etc) lead to family destruction or marriage break? As we embraced the 21st century, online communication has dominated any other type of communicating methods around the world. It has become an addictive as many people spends hours of their time on the internet. Although Internet communication websites are very effective tools of social networking, they have many negative effects on society and can lead to family destruction and marriage break. The internet has increased the number of opportunities to have outside of marriage affairs available to men and women. There are many statistics from different countries such as the UK and the United States, where the word Facebook has been mentioned in many of the divorce cases. Utilizing Internet communication website is a great idea to connect with other people, but it could also be a nightmare for many families. Your friends can post something inappropriate or embarrassing about you. Sometimes you can disable the function where people can’t post something about you, but not everyone does that. Many relationships develop when person is going to spend a lot of time with another person online. It usually starts by building an innocent communicating, and then you will start feeling more connected with that person. This may eventually develop into an intimate relationship. In different cultures such as the Arabic culture, it is absolutely not acceptable...

Words: 2028 - Pages: 9

Free Essay

Facebook

...Facebook Facebook is one of the most successful social networks ever made. What ever happened to one human being going up to another and using face-to-face interaction? Over billions of people have a Facebook account, including myself, and spend countless hours on this addictive website. This website has caused a lot of controversy with adults who have kids that are absolutely obsessed with their Facebook. In “Dad’s Encounter with the vortex of Facebook,” written by Michael Duffy, he discusses some issues he has with Facebook. He explains that the site Gives teens an illusion of privacy, has a dark side, where stalking and cyber bullying takes place and most of all that it’s a waste of time. I couldn’t agree more with Michael issues about Facebook. Michael Duffy claims that teens have an illusion of privacy on Facebook. In other words, as he states in his article, “Teenagers think their lives are private just so long as their parents aren’t tuning in.” Since these teenagers have this illusion that their Facebook is private, they think they can say and post statuses as well inappropriate pictures and they think there won’t be any consequences from this. For example, I had a friend who went to a party and took pictures of herself drinking alcohol, smoking marijuana, and dancing inappropriately on numerous guys. She then posted the pictures she took from the party from the other night, thinking her parents would never see the photos. It turns out she had an older cousin......

Words: 1124 - Pages: 5

Free Essay

Facebook

...Facebook James L. Horton Should your company have a Facebook page? Do you have a choice? Facebook started as a way for college friends to get to know each other, but it departed academia a while ago. Many well known and not so popular brands have Facebook pages -- whether they know it or not. Friends and fans have put up pages using brand names and logos. Consider company D (purposely left nameless). Dealers of this company’s branded goods have Facebook pages dedicated to company D with as many as 80,000 fans. Hundreds of individuals also have put up Facebook sites using Company D’s name. Or, consider Company X. Company X has an active Facebook page with a wall filled with press releases and information that are probably posted on its web site as well. X claims 779 fans. How many are employees, how many clients and how many people looking for jobs? Company Y claimed 297 fans at the time of writing. However, beyond links to the firm’s web site and a brief statement about the company, there is little of interest for friends and fans. There were only two items on its wall, one a photo posted five months before. The company apparently has little idea of what to do with its site and is making no effort to keep it up. On the other hand, Company Z, a major auto manufacturer, had 39,600 friends of one its autos at the time of writing. This active site has fans, employees, critics and potential purchasers posting on the company’s wall. However, the firm makes and sells more than......

Words: 1883 - Pages: 8

Premium Essay

Facebook

...Facebook and Identity Construction Khadija Ali Introduction Background of Facebook Identity Construction Identity Construction through Facebook The birth of the internet has changed the traditional conditions of identity construction. As the corporeal body is separated from social encounters in the online environment, it becomes possible for people to interact with one another through the Internet in text mode alone that has nothing to do or does not reveal anything about their physical attributes. Furthermore, even in situations where the audiovisual mode is used in contacts via the Internet, anonymity can be maintained through withholding information regarding the personal background, like the name, residence and institutional affiliation of a person. The combination of disembodiment and anonymity result to a technologically-mediated environment where a new mode of identity construction emerges (Tennyson, 2008). The model of identity represented in social networking sites such as Facebook, Friendster and MySpace was criticized by Alice Marwick. Marwick argues that the finite profile options in this social networking sites are greatly too limiting than with the diverse open-ended ways that people express themselves in face-to-face contact. According to Marwick, “the rigid profile structure encourages the user to present him or herself in a way that is partly constructed by the application, not the user”. She emphasized that the type of identity......

Words: 830 - Pages: 4

Premium Essay

Facebook

...Topic : Facebook 1~ Introduction 2~ The positive and negative sides 3~ How people use Facebook 4~ The reason why I choose it 5~ Conclusion 6~ References Introduction Facebook was created in 2004 by Harvard student Mark Zuckerberg. The website was intended to be an online version of the University's printed Facebook, a directory of new students. At that time, membership to the website was limited to Harvard students only. In a month's time, Facebook grew to include other Ivy League students as well, and within a year had over 1 million users. By the end of 2005, Facebook expanded to include, first, a network of 800 colleges and universities, then high schools, and then international students. In time for the fall semester of 2006, Facebook began accepting membership of anyone over the age of 13. According to Facebook's press room , the social networking site currently has over 90 million active users. Facebook is a privately owned company headquartered in Palo Alto, California. Mark Zuckerberg, age 24 and a Harvard drop-out, is ranked 785 in Forbes Magazine's list of the world's billionaires, with a net worth of approximately $1.5 billion. 2. The positive and negative sides: Although Facebook was created with the concept of allowing students and young adults to share their common interests, but with time it has lost its true essence. Started often as a time pass, it becomes an addiction which is......

Words: 1038 - Pages: 5

Premium Essay

Facebook

...Teenagers and Facebook - has it gone too far? Social Networking hasn’t been around for that long, the first one ever was launched in 1997 called SixDegrees.com. It allowed users to create profiles, list their Friends and, beginning in 1998, surf the Friends lists. Nowadays the most popular Social Networking site is Facebook, with over 400 million active users, and a large percentage of them being teenagers. Almost every teen has their own account because it has become a very convenient way to communicate with one another, share pictures and even now play games. It is no doubt a very fun site to go on, but after all the hours spent, it is clear to say that Facebook is a huge distraction for teenagers and used to a way too high extent. Before 2006, Facebook was a website strictly for college students and the user had to have a college e-mail address in order to use the website. This policy changed when the website gained popularity and became available to everyone over the age of 13, giving high school students access to it. When an average high school student returns from school, he or she will immediately log on to their Facebook, spend hours updating their status, uploading pictures, commenting on them chatting with friends and beating their friends scores in games. By the end of the night, to themselves they have made quite an accomplishment, yet in the real world they have done absolutely nothing. Their homework still remains untouched and now, being all tired...

Words: 880 - Pages: 4

Free Essay

Facebook

...Facebook Messenger 4 Thought Facebook lost to WhatsApp & Viber? Well think again! The social networking giant, is still aspiring to make a mark in the world of instant messaging (guess buying your peers ain’t enough : P). Facebook recently rolled out updates for its Messenger app for Android and iOS users. For Android, the Facebook Messenger app has been updated to version 4.0, and for iOS to version 4.1. Can this be a game changer? Let’s find out! The Android update introduces features seen in the Facebook Messenger 4.0 for iOS released in end of March. This includes group messaging, as well as photo & message forwarding. The interface has been redesigned, and provides a great user experience. Also, much like WhatsApp, users can now pin contact shortcuts to their home screens - a feature also available in the new iOS app. You create a shortcut icon of any conversation with any of your friends and the shortcut will open that particular chat window directly. One feature that provides Facebook an edge over WhatsApp is the app's ability to make free calls (via Wi-Fi or mobile data) in all countries! Similar to Viber & Skype, users can call active friends without incurring any carrier charges. Had Facebook introduced video calls, it would have overpowered Apple’s FaceTime as well, hands down! Facebook Messenger showcases enough features to blast the competition. For instance, the Chat Heads feature alerts you when you have a new message:......

Words: 713 - Pages: 3

Premium Essay

Facebook

...For the last decade, social networking sites such as Myspace and Facebook have been gaining popularity. They are free, easy to join, and easy to message its members. Teenagers chat about everything from school, to sports, to what they were doing last night. It all seems like innocent fun, and it can be. But many teens are unaware there are hidden dangers of social networking sites. Some say that Social Network Sites are going to be the next social phenomenon. Usually, we have to meet a person to find out what they look like, what their interests are, or to just figure out what kind of person they are. But by using Social Networking Sites, such as Facebook, you can learn all about pretty much anyone just by going on the internet. The only fault of Social Networking Sites is that the information that you receive may not be true. It is hard to keep people from posting false information on social networking sites such as Facebook and Myspace. All someone needs to do is click edit and create their own little character. It is tough to say when the issue over Facebook arose but within the past year debates have been coming up more frequently. The controversy over Facebook ignites debates among many because there are both good and bad to the site. Many people believe that Facebook is dangerous for users because of the amount of information that can be added on to one’s account. Also those who oppose the use of the site feel that time should not be spent online because......

Words: 489 - Pages: 2

Free Essay

Facebook

...Facebook Facebook was not originally created to be a company. It was built to accomplish a social mission - to make the world more open and connected. -Mark Zuckerberg A social networking service launched to the public known as Facebook, changed how we keep in touch today. Facebook connects more people then any other single network. Posted in the office, fingers on the keyboard, anticipating and waiting, on September 26, 2006, Facebook was open to anyone over the age of 13 with a valid email address. Suddenly, I was a Facebook member and the feeling felt so great. Mark Zucherberg wrote a program called Facemash in 2003, while attending Harvard University. Zucherberg didn’t think much of his newly found creation. What Zucherburg thought would be something unextraordinary, in a matter of minutes, throughout all of Harvard, Facemash, what later turned into “Facebook”, attracted 450 students and 22,000 photos uploaded in the first four hours online. Zuckerberg faced expulsion and was charged by the administration with breach of security, violating copyrights, and violating individual privacy. Harvard took action in the commotion and dropped charges against Zucherburg. Initially, Facemash was restricted to Harvard University students only, eventually opening to all Ivy League schools and many more to come. Facebook has affected me substantially. Having a Facebook before having a phone gave me the access to connect with friends by posting photos, thoughts, and......

Words: 564 - Pages: 3

Free Essay

Facebook

...3. How will changing your Connection settings on Facebook help protect your privacy? The business model of Facebook is to sell the users information to the advertisers to form the target group for the advertisements. Facebook publishes the ‘likes’ of various advertisers’ product in sponsored stories. The published information includes the name, profile picture and the other basic personal information. Though the new policy of Facebook states the users’ ‘own and control their information’, the privacy policy is so complicated with over 170 information category that the users defaulted to ‘share’ because of which there is personal information flow in and out of Facebook. But changing the connection settings, you can avoid the sharing of your personal information and activities by default. Adding to that, these settings changes will also allow the users to choose which information of theirs can be shared with whom. Facebook is an encyclopedia of information and in general we follow certain pages, people and interests to know the progress and to learn information accordingly. By changing the connection settings, we can hide this information to protect our privacy. In certain situations where we would like to maintain our future plans a secret but still would like to have access to information on Facebook. Changing the connection settings on Facebook will help protect our privacy and share information with the targeted audience only. 4. Why are Facebook’s facial......

Words: 442 - Pages: 2

Premium Essay

Facebook

...FACEBOOK IPO Summary: Since its birth in 2004 Facebook has managed to attract 845 million users all across the world and 483 million of those access their social network daily, over 50% of its total users (2 – Page 1). What Facebook has is not only a giant social network for people across the world to communicate but it is also is an extremely penetrable global marketing tool. In fact, majority of the company’s revenue is generated from advertisement alone. Users now have the ability to “like” a company based on their interests. This gives the user the opportunity to stay up to date on their favorite products, services, and information from their “liked” companies but it ALSO allows the company to access the user’s information and personal trends. With this information these advertising companies can curtail their marketing strategies based directly on user’s interests. Although Facebook’s opportunities seem endless there are some things that could hinder their growth. Critique: Facebook, the world’s number one social network, is finally going public. After several years of trading privately the company has finally decided to offer a small percentage of its shares publicly. This is great for the company because it will give them the means to grow and expand. As demonstrated recently by the company Yelp. Although they have not yet proven that they will be able to continue in their success most stock experts say that Yelp’s stock is a winner. The good news of......

Words: 975 - Pages: 4

Premium Essay

Facebook

...Facebook Facebook started off as a Private Limited Company (LTD). This means that the public are not able to buy shares into a company. In early 2012 Facebook decided to turn itself in to a Public Limited Company (PLC), a PLC is when the public is able to buy shares into a business. Facebook is a social media website and it was launched in February 2004. It was founded by college students from Harvard University; the founder was Mark Zuckerberg and some of his roommates. A benefit of being LTD is that they are not able to lose control of their company. However this means that they have to rely on their own money to invest into the business or they will have to get capital investment. A disadvantage of a LTD is that the shares which are sold to friends can’t be sold or transacted to another person. After being a LTD for almost a decade Facebook decided to change to a PLC. A benefit of this is that the business can be funded by the public, also this means that other people own the business. However a disadvantage of this is that it means that Mark Zuckerberg could lose the whole business if someone buys more than 50% of the shares, this means they will have total control. Facebook started off as being a Private company as because it meant that they couldn’t lose control of their business. Also they used this to get through the ‘survival’ stage of a business; this was when they were progressing from Facemash to Thefacebook.com to then what we know it as Facebook. AS it......

Words: 800 - Pages: 4