Free Essay

Economy

In: Business and Management

Submitted By mushipie
Words 4792
Pages 20
Ofullständig konkurrens
Blandekonomi
Marknadsmisslyckanden
Fördelningspolitik
Allokeringspolitik
Stabiliseringspolitik
Staten tillkommer och reglerar marknanden, då har vi en blandekonomi eftersom vi har tre aktörer. Hushåll, företag och staten.
Vi analyserar marknads-och blandekonomi inte planekonomi.
Vi använder ekonomisk teori för att bygga förenklade modeller av verkligheten - lite som kartor.
Grundläggande antaganden:
Människor är rationella - Konsumenterna maximerar nyttan och producenterna maximerar vinsten.
Konsumenter och producenter möts på marknaden (faktum)

Skilj på positivt & normativ analys
Positiv nationalekonomi analys= testbar analys:
-Besvarar frågor som t.ex: Vad kostar en bulle? Var kommer bullen att bakas? (där det blir billigast)

Normativ nationalekonomisk analys =värderar vad som är rätt och fel. Det gör inte den positiva analysen. Den säger inte vad som är rätt och fel pris, är den för dyr eller för billig? Men det gör den normativ analysen?
Besvarar frågor som: Vad borde en bulle kosta? Var borde bullen bakas?
Insatsvara

Efterfrågan är en funktion av:
Priset (p) [-] < minus för att om priset stiger så MINSKAR efterfrågan
Priset på substitutvaror (ps) [+] < plus för att om priset på en substitutvara (hamburgare) stiger så ÖKAR efterfrågan
Priset på komplementvaror (pk) [-] < minus för att om priset på komplementvaran stiger så MINSKAR efterfrågan på pizzor. Om läskpriset stiger sjunker efterfrågan på pizzor.
Inkomsten (Y)

EFTERFRÅGEFUNKTIONEN:
QD= D(p, ps, pk, Y, smak, osv)
QD= efterfrågad kvantitet
Q=kvantitet
D= efterfrågan
Efterfrågekurvan (D) visar den efterfrågade kvantiteten vid olika priser GIVET att alla övriga faktorer som påverkar efterfrågan är oförändrade. (ceteris paribus)
Priset (P) alltid på Y-axeln, Kvantiteten (Q) på X-axeln.
Lagen om efterfrågan säger att när priset stiger så minskar den efterfrågade kvantiteten - Det innebär att kurvan har negativ lutning, och det innebär att när priset ändras och BARA priset då rör vi oss LÄNGS efterfrågekurvan (förflyttning).
När övriga faktorer ändras så skiftar (förskjuts) efterfrågekurvan. Pris på komplement, Pris på substitut, inkomst osv. Den kan skifta in eller ut. När det skiftar in är det MINDRE EFTERFRÅGAN. När det skiftar ut är det HÖGRE EFTERFRÅGAN.
När efterfrågekurvan skiftar utåt sker om priset på substitut ökar, om priset på komplement sjunker, om inkomsten stiger och det är en NORMAL VARA. Men efterfrågekurvan skiftar även utåt om inkomsten sjunker och det är en INFERIOR VARA. Om preferensen blir mer positiv, om momsen sjunker (på pizza).
Efterfrågekurvan skiftar inåt om priset på substitut sjunker, om priset på komplement ökar, om inkomsten sjunker och det är en NORMAL VARA. men efterfrågekurvan skitar även inåt om inkomsten stiger och det är en INFERIOR VARA. om preferensen blir negativ, om momsen stiger (på pizza) Alltså, vice versa.

(Se häfte)När vi har priset 370 är efterfrågan lika med noll. Och om priset blir ännu högre är efterfrågan fortfarande noll. Så priset måste vara under 370 för att det överhuvudtaget ska bli någon efterfrågan.

Den inversa efterfrågekurvan - P = f (Q, allt annat lika)
UTBUDET är en funktion av:
Priset(p) [+]< PLUS för att om priset på pizzor stiger då vill pizzabagarna sälja mer pizzor .
Produktionsfaktorspriser:
Lönen för arbetare (w) [-) < MINUS för att om lönen stiger då sjunker utbudet av pizzor, det blir dyrare att göra pizzor.
Kapitalkostnaden = Räntan (r) [-] < MINUS för att om kapitalkostnaden är hög så sjunker utbudet på pizza.
Pirset på insatsvaror [-] < MINUS för att om dom stiger så sjunker utbudet, det blir dyrare att baka pizzor här också.
Politiska ingripanden [-/+] Kan påverka pizzaverksamheten både positivt och negativt. Blir det skatt på produktionen så minskar utbudet blir det subventioner (inte så troligt) blir det större utbud.
Antalet företag på marknaden (konkurrens) [+] Blir det fler pizzerior, kommer det bli ett totalt ökat utbud. En ökad konkurrens.
Produktionsteknologin & arbetsorganisation- om pizzerian köper en ny ung som är mycket bättre kan utbudet öka för att det blir lättare och effektivare att baka fler pizzor.

UTBUDSFUNKTION: Qs = S (p, w , r, pinsatsvaror, osv.)
Utbudskurvan - Visar den kvantitet som bjuds ut vid olika priser GIVET att alla övriga faktorer som påverkar utbudet är oförändrade (ceteris paribus).
Utbudskurvan - På lång sikt kan en utbudskurva (riktigt lång sikt) kan den både vara horisontell och negativ. Men på kort sikt är den alltid positiv.
(Se häfte) Ökning av utbudet sker om produktionskostnaderna ändras (w = lönen, räntan= r, insatsvarupris= mjöl osv) om dessa sjunker, alltså kostnaderna minskar på pizzabagarna kommer utbudet att öka (skifta ut)
Om skatter sjunker som ligger på produktionen så kommer utbudet att öka.
Om antalet företag ökar kommer utbudet det TOTALA utbudet att öka. Utbudet per företag ökar inte men marknadens utbud kommer att öka.
Om teknologin förbättras sjunker produktionskostnaderna och utbudet kommer att öka (utbudskurvan kommer att skifta utåt) MARKNADEN - Vad blir resultat på marknaden? Sätt ihop D&S. (Se häfte)
Priset fugerar som en samordnare av miljontals decentralisera beslut (på en fri marknad). Priset är således informationsbärare & skapar där med incitament. Prismekanismen besvarar således våra frågor:
Vad ska vi producera?
Hur ska vi producera? Åt vem ska vi producera? Var ska vi producera? När ska vi producera?
Priset = Resursfördelare

Störning av marknadsjämvikten - Jämvikten rubbas(skiftar) när D- eller S-kurvan störs:
Det kan ske pga:
Marknadsförändringar - Att priserna på en annan vara skiftar eller att inkomsten skiftar. Efterfrågeskift t.ex inkomsten förändras.
Politiska ingripanden - T.ex Pristak, prisgolv, skatter, subventioner. Det finns många politiska regleringar som stör marknaden.

Marknaden - ELASTICITET/priskänslighet (känslighet) - Vad som händer med efterfrågan och utbud när priset ändras
Efterfrågansegenpriselasticitet (ED)- Mäter den procentuella förändringen i den efterfrågade kvantiteten när det egna priset stiger med en procent, eller med andra ord...
Tolkning av elasticitet i allmänna termer:
Om priset stiger med 1% förändras den efterfrågade kvantiteten med ED (epsilon) %.
Efterfrågansegenpriselasticitet varierar normalt längs efterfrågekurvan.
Läns D-kurvan är: Lutningen (deltaQ/DeltaP) konstant (givet en linjär D-kurva). Dock varierar Q* & P*.

Inkomstelasticiteten (Ey) - Hur mycket efterfrågad kvantitet påverkas av inkomstförändringar mäts av inkomstelasticiteten.
Tolkning: När inkomsten stiger med 1% förändras (ökar eller minskar) den efterfrågade kvantiteten med Ey %.
Skatter
1. Hur påverkas pris och kvantitet av skatter?
2. Vem betalar egentligen skatten? Producent eller konsument?
3. Spelar det någon roll om skatten läggs på konsumenten (D) eller producenten (S)?
Se häfte - I A&B lägger vi skatten (t) på producenten.
Konsumtionsteori (nyttoteori)
Dess två verktyg:
Indifferenskurvan (I)
- Visar våra preferenser - Alltså, vad vi vill.
- Alla varukombinationer (tex mat (X) och vin (Y) längs en indifferenskurva ger lika stor nytta-
Det innebär att konsumenten är indifferent mellan dessa (se häfte).
Budgetrestriktionen (R)
- Visar vår inkomst & varornas priser - Alltså, vad vi kan.
Grundantagande:
Konsumenter är rationella och maximerar sin nytta (utility - U) eller med andra ord sin behovstillfredställelse (glädje).

Nytta (U)
Kallas ibland även total nytta.
Mäter vår totala behovstillfredställelse av den totala konsumtionen av en viss vara.
Nyttan ökar med ökad konsumtion, alltså har den en positiv lutning
Marginalnytta (MU):
Nyttotillskottet från att konsumera en ytterligare enhet av denna vara.
MU är positiv men minskar med ökad konsumtion.
Lutningen är således negativ.
U & MU mäts med en ordinal (relativ) skala.

Preferenser - Antaganden om preferenser (smak)
- Vi antar att dom är kompletta eller fullständiga, det innebär att vi kan rangordna olika alternativ: Således måste ett av följande alternativ gälla (om vi jämför en vara med X&Y):
- Konsumenten föredrar X före Y.
- Konsumenten föredrar Y före X.
- Konsumenten är indifferent mellan X&Y , alltså att dom är lika bra.
Preferenser är transitiva (logiska/konsistenta):
-Om golf är roligare än squash, och squash är roligare än tennis då kan vi väldigt enkelt dra slutsatsen att golf måste vara roliga än tennis.
Icke-mättnad: Mer är bättre
- Givet att vi har en "Good" (normal vara, en BRA vara, en vara vi vill ha) vilket vi har i Mikroteorin, hela tiden.
- Men det finns även "Bad" (Otrevliga varor som vi inte vill ha, ex miljöförstöring)
Indifferenskurvors egenskaper:
- I-kurvor, ju längre ut från origo desto högre nytta.
- Det finns oändligt många indifferenskurvor.
Indifferenskurvor korsar INTE varandra och de lutar negativt.

Den marginella substitutionskvoten (MRS)
MRS visar hur många enheter av Y-varan (vin) som individen är villig att avstå för att kunna konsumera ytterligare en enhet av X-varan (mat) vid oförändrad nytta:
MRS = delta Qv/deltaQm

Substitut kontra komplement
- Perfekta substitut är varor som vi kan ersätta med varandra med utan att nyttan förändras. (ramlösa och loka, pepsi och cola, en röd eller en blå bil)
- Perfekta komplement är varor som måste konsumeras tillsammans ( i en fast proportion) för att ge nytta. Behöver nödvändigtvis inte vara en vara av det och en vara av det andra, kan vara en vara av det ena och två av det andra. Det viktiga är att varorna konsumeras tillsammans. (Ex: höger och vänster sko)
De flesta varor är dock imperfekta subsitut.

Budgetrestriktionen (R) eller Budgetlinjen
- Visar våra konsumtionsmöjligheter, alltså vad vi kan göra!
- Bestäms av inkomst(& förmögenhet) samt varupriser.
- Visar de varukombinationer (exempel Vin & Mat) som individen kan köpa vid en given inkomst (Y) och givna varupriser (ex Pv & Pm):
Budgetlinjens lutning (Relativpriset) kallas även för den marginella omvandlingskvoten (MRT). Den visar hur många enheter av den ena varan (t.ex vin) som individen måste ge upp för att kunna köpa en enhet till av den andra varan (t.ex mat). MRT kallas även marginella transformationskvoten (marginal rate of transformation).
Lutningen anger relativpriset > MRT= - (Pm/Pv)
ALLTID Priset på X-axeln genom Priset på Y-axeln när vi anger relativpriset i konsumtionsteori.

Sammanfattning av Optimal konsumtion (otroligt viktig del av kursen):
Vi har två verktyg: Indifferenskurvor och budgetrestriktion. Indifferenskurvor visar vad vi vill och budgetrestriktionen visar vad vi kan. Man maximerar nyttan när en Indifferenskurva tangerar budgetlinjen (och det är bara en som kan göra det). I den punkten (där dom tangerar varandra) är lutningen lika alltså MRS=MRT och den relativa marginalnyttan är lika med relativpriset.
Hushållens efterfrågan - Härleda efterfrågekurvan
Vi härleder konsumentens efterfrågekurva (D) för en viss vara (t.ex mat) genom att analysera vad som händer med optimalt konsumtionsval när vi ändrar priset (P) på samma vara (allt annat lika).
Marknadens efterfrågekurva:
Är summan av alla enskilda konsumenters efterfrågekurvor - Horisontell addition.

Inkomst och substitutionseffekt (IE&SE)
Vi har sett att om priset ändras så påverkas den efterfrågade kvantiteten. Denna effekt kan delas upp i två komponenter:
Substitutionseffekt: Den del av konsumtionsförändringen som endast beror på ändrade relativpriser (ändrad lutning på budgetlinjen): Alltid negativ, Alltså SE innebär att konsumtionen minskar vid pirsökningar och ökar vid prissänkningar
Inkomsteffekten (ändrad köpkraft)
Den del av konsumtionsförändringen som endast beror på ändrad köpkraft (pga prisförändringen):
T.ex om mat sjunker i pris, då ändras lutningen på budgetlinjen, men det innebär också att budgetrestriktionen ändras den blir större och då blir vi rikare.
Produktionsteori
Företaget:
En organisation som transformerar produktionsfaktorer till varor & tjänster givet en viss teknologi&organisation:
Detta leder till transformationskostnader(produktionskostnader, alltså lön, räntor för kapital och råvaror material man använder- det som behövs för att tillverka en bil)
Transformationskostnader skiljer sig från transaktionskostnader.

Företags mål är att vinstmaximera.
Max pi = TR-TC
Där pi = vinst
TR= Totaltintäkter = P*w
TC= Totalkostnader

Effektivitet

Teknisk effektivitet
Använder given produktionsteknologi och organisation för att producera så mycket som möjligt.
Företaget kan alltså inte öka produktionen utan att öka insatsen av produktionsfaktorer.

Ekonomisk effektivitet:
När vi producerar en given mängd till lägsta möjlig kostnad

Tidshorisonten:
Det är enklare att variera produktionsfaktorerna på Lång sikt än på Kort sikt:
Kort sikt (KS) - Så kort tidsperiod att produktionsfaktor inte är möjlig att förändra, oftast realkapital (K) Ex: Projektering, tillstånd, byggtid mm.
Alltså, på KS kan produktionen (q) endast öka med hjälp av ökad arbetskraft (L)

Lång sikt (LS):
Så lång tidsperiod att alla produktionsfaktorer går att variera. Den tiden kan variera väldigt mycket.. Allt mellan veckor till 30 år.

Produktion på kort sikt:
Ttvå produktionsfaktorer K&L
Arbetskraft är rörlig
Realkapital är fast
Alltså är det enda sättet att förändra produktionen (q) på KS att förändra arbetsstyrkan (L)
Vi väljer att kalla produktionen på KS för Totalprodukten (TPL = Totalprodukten av arbetskraft):
Alltså TPL = q (kvantitet produkter)
Totalprodukten (TPL) visar hur total produktion varierar med arbetsstyrkan (L)
Styckprodukten (APL) visar hur genomsnittligt produktion per anställd varierar med arbetsstyrkan (L) > APL= TP/L
Marginalprodukten (MPL) visar hur mycket produktionen ökar om företaget anställer en ytterliga person > MPL = förändringen i TP(produktion) / förändringen i arbetsstyrka (L).
Lagen om avtagande marginalprodukt:
Om ett företag ökar en produktionsfaktor (t.ex L) och håller alla andra produktionsfaktorer konstanta så kommer (den positiva) marginalprodukten (MPL) att minska för att slutligen bli noll.
Produktion på lång sikt
- Företaget kan variera alla produktionsfaktorer:
I vårt fall K & L
Isokvanter = samma kvantitet. Isokvanten visar kombinationen av K & L som ger lika stor produktion (q). Isokvanter längre från origo visar högre produktion. Isokvanter kan inte korsa varandra och de lutar negativt.
Lutningen kallas MRTS = Marginella tekniska substitutionskvoten. MRTS visar ett företags möjlighet att ersätta en input (t.ex K) med en annan (t.ex L) och ändå producera samma mängd (q).
MRTS är avtagande. Beror på avtagande MP för respektive produktionsfaktor (marginalproduktiviteten avtar ju mer vi skaffar av det)
Hur påverkar LS-förändringar TP kurvor?
- Teknisk utveckling (A) har gjort K & L mer effektivt över tiden, A består av:
Innovationer
Organisatoriska förändringar
Utbildning
Ger en ny produktionsfunktion: q= A* f (K,L) där A* står för teknisk utveckling.
Om vi har en teknisk utveckling som gör både maskinerna och arbetarna mer effektiva måste samma mängd arbetskraft producera mer efter den tekniska utvecklingen. Och för att det ska ske i vår TP kurvor måste den skifta uppåt (se häfte).
Skalavkastning
Skalavkastning talar om hur produktionen förändras vid en proportionerlig förändring av företagets alla produktionsfaktorer samtidigt.
Tre olika typer av skalavkastning:
Konstant skalavkastning (CRS) - Det vi normalt antar. Om produktionsfaktorerna fördubblas (både kapital och arbetskraft samtidigt) då kommer produktionen OCKSÅ att fördubblas. Ex: En 10% ökning av samtliga produktionsfaktorer ger en 10% ökning av den producerade kvantiteten.

Stigande skalavkastning (IRS)
Om produktionsfaktorerna fördubblas så ökar produktionen mer än dubbelt. Ex: En 10% ökning av samtliga produktionsfaktorer ger t.ex en 13% ökning av den producerade kvantiteten.
Avtagande skalavkastning (DRS)
Om produktionsfaktorerna fördubblas så ökar produktionen mindre än dubbelt. Alltså vi blir mindre effektiva. Ex: En 10% ökning av samtliga produktionsfaktorer ger t.ex en 6% ökning av den producerade kvantiteten.

Kostnadsteori - bygger på produktionsteori. Grunden för detta är produktion.
Definitioner:
Vad är en kostnad? Ekonomiska kostnader består av:
- Explicita kostnader = direkt kostnad En betald produktionsfaktor : lön, råvaror, räntor, hyra, osv.
- Implicita kostnader= indirekt kostnad (obetald produktionsfaktor) Obetald produktionsfaktor t.ex: Avk. på eget kapital, skillnad mellan ägarens marknadsmässig lön och den faktiskt betalda lönen.
Bokföringsmässig kostnad (FEK):
Bestäms av historiska kostnader och lagregler. Består bara av explicita kostnader.

Alternativkostnad (NEK):
Värdet av det bästa alternativa användningssättet. Inkluderar både explicita och implicita kostnader. Det motsvarar alltså hela den ekonomiska kostnaden.
Sunk Cost (bunden kostnad):
Är en kostnad man inte kan påverka. Alltså, investeringar som inte har något alternativt användningssätt. Marknadsvärdet = 0kr. Påverkar ej produktionsbeslut.

Produktionskostnader (transformationskostnader):
Fasta kostnader (FC): Varierar inte med produktionsnivån.
Rörliga kostnader(VC): Varierar med produktionsnivån
Totalkostnaden (TC) = FC+VC.

Transaktionskostnader:
Är en kostnad som inte syns i marknadspriset. Den inkluderar kostnader som uppstår vid informationsinhämtning, utvärdering, förhandlingar och kontraktsskrivningar.

Slutsats: Den ekonomiska vinsten (NEK) blir oftast lägre än den bokföringsmässiga vinsten (FEK). Eftersom ägarens lön kommer troligtvis att vara högre och vi måste ta hänsyn marknadsmässig avkastning på eget kapital.
När vi pratar om nollresultat (noll ekonomisk vinst) då innebär det INTE att det INTE finns bokföringsmässiga vinster. Alltså ett företag som gör en ekonomisk noll vinst har troligtvis en bokföringsmässig vinst. Eftersom att lönen är lite högre och framförallt avkastning på eget kapital har blivit högre.
Produktionskostnader på kort sikt - Beteckningar för kostnadskurvor
Fixed cost - FC= Fasta kostnader - Kostnader som inte går att variera på kort sikt (oftast K)
Variable cost -VC = Rörliga kostnader (oftast L)
Total Cost - TC = Totala kostnader = FC+VC
Average Fixed Cost - Fast styckkostnad = FC = FC/q
Average variable Cost - AVC = Rörlig styckkostnad > VC/q
Total styckkostnad - AC eller ATC = TC/q > AFC+AVC
MC = deltaTC/delta q= Marginalkostnad - Kostnaden av att producera en ytterligare vara. Även lutningen på TC-kurvan.
Produktionskostnader på lång sikt:
Alla kostnader är rörliga på LS - Alltså, inga fasta kostnader!
LRMC = Långsiktig marginalkostnad
LRAC = Långsiktig styckkostnad
LRTC = Långsiktig totalkostnad
Isokosten = LRTC.
LRTC visar företagets valmöjligheter, givet en bestämd budget (konstant LRTC). Detta motsvarar budgetrestriktionen i konsumtionsteori. Men budgetrestriktionen visar vad hushållen KAN köpa. Nu visar vi vad företaget KAN lägga ner på produktion, deras valmöjligheter. Och vi antar att de använder hela budgeten.
Villkor för optimal produktion på LS:
Alla nedanstående villkor leder fram till samma optimala produktionsfaktormix (K*&L*).

Tangeringsvillkoret:
-Kostnadsminimering: Minimera produktionskostnaden (LRTC) givet en viss produktionsvolym (q) - Den isokosten (LRTC) som tangerar önskad isokvant (q) minimerar produktionskostnaden.
Isokvanten visar produktionsmängden.
- Vinstmaximering: Maximera produktionsvolymen(q) givet en viss budget (LRTC).
Fullständig konkurrens - Varför viktigt?
- Många marknader liknar fullständig konkurrens. Man kan alltså använda fullständigt konkurrens som en bra approximation. Men vi använder alltid FK som en referensobjekt(målbild) till andra marknadsformer:
För att vid FK så maximeras den samhällsekonomiska välfärden (effektivitet).
FK ger den enklaste analysen.

Kännetecken för FK:
-Många köpare och säljare
-Inget samarbete mellan dessa
- Homogena varor
- Fritt in-och utträde = det är lätt för ett nytt företag att nyetablera sig(Gå in på marknaden)
Det är viktigt att det inte är svårt att utträda ur marknaden. För att om det är svårt att utträda då vågar inte smarta investerare att gå in på marknaden. Och det är viktigt att man vågar gå in när det är stor efterfrågan och höga priser för då kommer utbudet att öka och priserna att sjunka och det är det som är poängen. Men för att våga göra det måste man ha lätt att kunna fly om marknaden försämras, alltså utträda. Alltså är fritt utträde jätteviktigt.
- Fullständig information
- Låga transaktionskostnader
Företaget är pristagare(kan inte påverka priset)och det innebär att företaget möter en horisontell D-kurva. De kan alltså inte påverka priset (P=AR=MR). Eftersom de inte kan påverka priset kommer det inte att spela någon roll hur mycket dom producerar, dom får samma pris för det. Priset bestäms på marknaden. Och då kommer faktiskt pris och genomsnittsintäkt/marginalintäkt att vara samma sak.
Företagets produktionsbeslut på KS vid FK
Nedläggningsregeln:
Lägg ned om det minskar förlusten
Vad händer om de rörliga kostnaderna stiger för företaget? (kostnadsökning)
- Alla kostnadskurvor som speglar företagets rörliga kostnader (MC,AVC &ATC) skiftar upp (med kostnadsökningen)
(Lång sikt) Om det finns inträdeshinder måste befintliga företag producera mer för att utbudet ska öka. Till slut stiger LRAC (höger om LRACmin) och vi har en positivt lutande långsiktig utbudskurva. När antalet företag inte alls kan öka så sammanfaller marknadens kortsiktiga utbudskurva och långsiktiga utbudskurva = dom är likadana.
Hur mäter man välfärd?
Konsumentöverskott - det pris konsumenten maximalt är villig att betala för varan (D) minus det de faktiskt betalar (P*): D-kurvan visar således marginell betalningsvilja eller marginalnytta (MU)
Producentöverskott - Den marginalintäkt producenten får för varan (P*= minus det lägsta acceptanspris de kräver för att producera varan (MC). I MC finns inte fasta kostnader, därför är PÖ och vinst inte samma sak. Men vinst-FC= pö. Det finns alltså ett samband mellan PÖ och vinst.
En fri perfekt marknad maximerar välfärden.
Välfärden (W) = KÖ+PÖ
EFFEKTER AV POLITISKA INGRIPANDEN - SUBVENTION OCH SKATT
Staten inför en stycksubvention på produktionen. Alltså, producenterna får en subvention (bidrag) för varje producerad enhet. Detta är en statlig utgift. Vi ritar det grafiskt (se häfte).
Monopolets kännetecken:
- Ett äkta monopol har bara en säljare.
- Monopolet är en prissättare (till skillnad från FK) men monopol är ensam på marknaden så dom bestämmer själva priset. Finns ingen annan som kan göra det.
- Inga när substitut. För att det ska vara ett riktigt effektivt monopol ska det inte finnas några substitut.
- Stora inträdeshinder

Varför uppstår monopol?
Kostnadsstrukturen:
- Kontroll av en viktig insatsfaktor.
- Överlägsen (icke-spridd) teknologi/organisation.
Politiska ingripanden (lagliga monopol):
- Patent - om någon uppfinner något och söker patent då har man ensamrätt att använda den saken eller producera den saken i cirka 20 år. Det innebär att man har monopol i upp till 20 år. Det innebär att man kan känna mycket pengar (om det är en bra sak)
- Licenser
- Ensamrätt ex: systembolaget i sverige
Monpolintäkter:
Skiljer sig från företaget som verkar under fullständig konkurrens (FK):
Vid FK: MR= P
VID m: MR
Slutsats: MR< P (MR är mindre än P) Om monopolet vill sälja mer så måste de sänka priset. Eller med andra ord, om monopolet minskar sin produktion kan de ta ut ett högre pris. Jämfört med FK som kan producera hur mycket dom vill till samma pris, men det beror på att dom är så små och inte påverkar marknaden till skillnad från monopolet som är ensam på marknaden och påverkar hela marknaden när de gör en förändring. Om D-KURVAN (AR) är linjär så är alltid MR dubbelt så brant.
Ett monopol prissätter alltid på den elastiska delen av D-kurvan. Alltså när efterfrågansegenpriselasticitet är <-1.
Monopolets produktionsbeslut - Hur väljer monopolet sin produktionsnivå (Qm)?
- Monopolet vill maximera sin vinst, precis som FK.
- Precis som vid FK så sker det där MR =MC. Vinst maximeras ALLTID där MR = MC. Skillnaden är att MR är olika mellan monopol och FK. Kostnadsstrukturen är detsamma för M&FK alltså ingen skillnad på MC.
Men intäktsstrukturen är inte densamma!
Monopolets marknadsmakt:
Efterfrågans egenpriselasticitet visar hur hög marknadsmakten är:
-Elastisk efterfrågan =flack efterfrågekurva (lik FK) > priset är relativt nära MC = liten marknadsmakt.
- Inelastisk efterfrågan = brant efterfrågekurva > priset är relativt långt från MC = stor marknadsmakt.

Graden av marknadsmakt beror på:
- Vårt behov (nödvändighet) Kan vi vara utan varan eller inte?
- Substituerbarhet - Finns det någorlunda vettiga subsitut?
Naturliga monopol - vad är det?
Naturliga monopol existerar om stordriftsfördelarna är väldigt stora:
- Styckkostnaden (AC) minskar över hela den relevanta efterfrågan
- Alltså, ett stort Monopol-företag kommer att producera till en lägre styckkostnad än vad 2 (eller fler företag gör. (då har vi ett naturligt monopol)
Exempel: Järnvägsräls, broar
Grafiskt: ACmin ligger till höger om efterfrågekurvan.

Prisdiskriminering - Vad är det & dess förutsättningar
- Olika konsumenter eller konsumentgrupper betalar olika priser för likadana varor.
- Prisskillnader som bara är ett resultat av skillnader i produktionskostnader är inte prisdiskriminering.
Förutsättningar (vad måste uppnås för att kunna prisdiskriminera):
- Företaget har marknadsmakt. (monopol har alltså lättast att prisdiskriminera)
- Olika konsumenter (konsumentgrupper) har olika betlaningsvilja.
-Företaget kan identifiera dessa skillnader i betalningsvilja.
- Ingen/liten vidareförsäljning mellan konsumenter. Händer detta så spricker prisdiskrimineringen.

Tre typer av prisdiskriminering:
1. Perfekt prisdiskriminering (mext extrema) - Alla konsumenter betalar sin maximala betalningsvilja t.ex: Samma kund betalar olika priser för likadana varor. Ex bilförsäljare

2. Stegvis prisdiskriminering (mängdrabatter) - Priset varierar med antalet köpta enheter (block) olika priser för samma kund. Mängdrabatter pga kostnadsfördelar räknas inte.

3. Prisdiskriminering genom marknadsegmentering. - Vanligaste formen. Delar upp marknaden i delmarknader: Efter gruppens betalningsvilja, ger samma pris för respektive kund men olika kundgrupper betalar olika priser.
Hur ska man segmentera (identifiera) dessa grupper?
- Observerade egenskaper, företag bestämmer grupptillhörighet t.ex: Ålder, nationalitet (turistattraktioner), Geografisk.
- Beteende > konsumenten bestämmer själv grupptillhörighet (om de ska prisdiskrimineras eller inte) t.ex: tidpunkt (happy hour på restauranger), extrapriser, rabattkuponger, medlemskort.
Imperfekta marknader
- Imperfekta marknader är marknader som inte kännetecknas av fullständig konkurrens.
- Monopol är således en imperfekt marknad (en extrem form av en imperfekt marknad)
- Monopolistisk konkurrens, oligopol är imperfekta marknader.

Monopolistisk konkurrens (MK)- En blandning av FK och M.
- Det finns många säljare (som FK)
- Fritt inträde (som FK)
- Heterogena (differentierade produkter) "små monopol" (men nära substitut) man skapar sina egna nischer för att synas på marknaden.
- Prissättare > Negativ D-kurva > MR<P
Exempel: Kläder, vin, öl, datorspel, musik & böcker
Skillnad mot FK > Heterogena produkter
Skillnad mot M > Fritt inträde
Monopolistisk konkurrens kombinerar alltså monopolets prissättningsbeteende med det fria inträdet i fullständig konkurrens.

Produktionsbeslut för MK: Ett exempel
En ny differentierad produkt skapas av enskilt företag (n)
- KORT SIKT - Företaget är ensamt. PRODUKTIONSBESLUT: Välj det q som ger MC=MR (som monopol)
Slutsats: MK är ett monopol på kort sikt men inte på lång sikt. MK funkar inte heller som fullständig konkurrens på lång sikt (producerar inte i LRACmin)
Nackdel välfärdsförlust) med MK på lång sikt (jmf med FK):
Producerar ej i LRACmin
Lägre produktion än vid FK
Högre priser än vid FK.
Fördel (välfärdsvinst) med MK på LS (jmf med FK):
Ökad valfrihet (differentierade produkter)

Oligopolmodeller kännetecknas av:
- Få säljare (mer än ett företag men inte många)
- Inträdeshinder (inte lika stora som vid monopol)
- Homogena eller differentierade produkter
- Prissättare (har dock inte lika stor marknadsmakt som monopol
- Företag agerar strategiskt (tar hänsyn till vad motståndaren gör)

Vanliga oligopolmodeller:
- Karteller - att få företag samarbetar och går ihop för att försöka skapa monopol
- Cournot (borde känna till antagande/slutsatser)
- Bertrand (borde känna till antagande(slutsatser)
Karteller, exempel:
- Företag samarbetar
- Försöker att tillsammans agera som ett monopol, om man lyckas med det blir de som ett monopol och då är man prissättare = MR < P(MR är mindre än P)
Ett exempel, antag:
FK: Det finns många små företag (n stycken)
Alla dom går ihop och samarbetar i en kartell (K)
Produktionsbeslut som ett monopol: Välj Q så att MRk = MCk. Vad händer? se häfte
Kartell slutsats: En "perfekt" (dåligt för samhället men bra för kartellen) kartell ger samma välfärdseffekter som ett monopol
Kartellföretagen har dock stora incitament att "fuska" för att på så sätt uppnå en högre vinst. men om alla företag börja fuska är vi plötsligt tillbaka i fullständig konkurrens vilket innebär att kartellen har spruckit. Vilket i sin tur är väldigt bra för samhället men mindre bra för kartellen.

Kartell: Konkurrenslagar:
- I många länder regleras näringslivet genom att lagstiftningen förbjuder:
Karteller, samarbete mellan företag, "osunda" sammanslagningar" MEN det finns även "nyttiga" sammanslagningar (ex naturliga monopol)

Varför misslyckas ofta karteller?
- De kontrollerar en för liten del av marknadens utbud.
- För många företag i kartellen.
- Stora incitament att fuska för enskilda företag.
- Är det bra att karteller misslyckas? Det är BRA för samhället! Karteller är dåliga.
Oligopolmodeller - Cournot & Bertrand
Cournotmodellen: Homogen vara vilket innebär ett pris på marknaden. Produktionsnivån (q) är den strategiska variabeln för företagen. Priset anpassar sig tills jämvikt uppstår. Jämviktslösningen hamnar mellan M&FK. Ju fler företag desto närmare FK.

Bertrandmodellen: Homogen vara vilket innebär ett pris på marknaden. Men här är priset (P) den strategiska variabeln för företagen. Jämvikstlösningen är densamma som vid FK.

Marknadskoncentration:
HHI (Herfindahl-Hirschman index) mäter marknadskoncentrationen genom att summera samtliga marknadsandelar (%) i kvadrat Exempel : HHI =z1^2+z2^2+...zn^2
Anses hög om > 1800. Kvadraten z^2 gör att vi: Förstärker höga marknadsandelar (HHI = 10 000 > Monopol) Försvagar riktigt små marknadsandelar (z< 1%) HHI=Nära noll> FK.
CRn (koncentrationsindex) mäter marknadskoncentrationen genom att addera marknadsandelarna (z) för de n största företagen. Exempel: CR = z1+z2+z3+z4. Lågt CRN = Hög konkurrens. Om vi har FK ska CRn vara nära noll. Högt index= låg konkurrens.
Sammanfattning marknadsformer

Faktormarknader - Vi skiljer på faktor och varumarknaden!
- Faktormarknaden är marknaden för produktionsfaktorer:
Hushållen bjuder ut L&K =S
Företag efterfrågar L&K= D
Priset för arbetare (L) = Lönen (w)
Priset för kapital (K) = Ränta (r)
VI KONCENTRERAR OSS PÅ ARBETSKRAFT!

Utbudet av arbetskraft (Ls)
Den centrala frågan: Hur mycket är hushållen villig att arbeta vid olika löner (w)?
Arbetaren har två val: Arbete eller fritid. Arbete är "Bad". Man arbetar inte för att det är kul utan man arbetar för att uppfylla sina konsumtionsbehov. Det ger en nytta genom konsumtionen.
Fritid är "Good" = ger direkt nytta. Alternativkostnaden för fritid = w (lön). Vi har dock en begränsning på 24h/dygn.
Ls beror således på: Lönen, preferenserna (fritid vs arbete)
Utbudsförändringen Ls består av två effekter:
Substitutionseffekten (SE) - Den del av utbudsförändringen som beror på förändrat pris på fritid. Om lönen stiger blir fritid dyrare och då minskar vi på fritiden. På grund av SE ökar därför utbudet av arbetskraft.

Inkomsteffekten (IE) - Den del av utbudsförändringen som beror på förändrad köpkraft.
Om fritid är en inferior vara kommer vi att köpa mindre fritid när realinkomsten ökar.
En löneökning ger en ökning av arbetsutbudet.
Om fritid är en normal vara kommer vi att köpa mer fritid och arbeta mindre när realinkomsten ökar. Och det innebär att IE har motsatt riktning som SE. Löneökningar gör att vi vill jobba mindre.
Efterfrågan på arbetskraft (Ld)
- Faktorefterfrågan är en härledd efterfrågan: Styrs av efterfrågan på företagets varuproduktion. Vi antar fullständig konkurrens både på varu- och faktormarknaden:
Det innebär att enskilda företag och arbetare är pristagare på båda marknader. Enskilda företag eller arbetare kan alltså inte påverka pris eller lönenivå.
För ett enskilt företag:
Kort sikt innebär att användningen av minst en av företagets produktionsfaktorer inte kan ändras: Arbetskraft rörlig produktionsfaktorn
Realkapital är den fasta produktionsfaktorn

Nya beteckningar/Definitioner (givet FK): Totalproduktens värde (TRP) = TPl *MR= TPl*P
Styckproduktens värde (ARP) = APl*MR=APl*P
Marginalproduktens värde (MRP) = MPl*MR=MPl*P
Hur mycket ökar företagets intäkter om det anställer ytterligare en person
Marginalkostnaden givet FK är lönen (MCL =w) Marginalkostnaden är konstant.
Hur mycket ökar företagets kostnader om det anställer ytterligare en person. Och då vet vi att styckkostnaden ACl måste också vara w.…...

Similar Documents

Premium Essay

Economy

...Most commentators are of the view that the key for US economic recovery is drastically lowering the number of unemployed Americans. Once more people will be employed, this is going to lift overall spending in the economy and consequently general economic activity will follow suit, so it is held. We suggest that unemployment is not the key issue for economic growth. What matters for individuals is not whether they are employed as such but the purchasing power of their earnings. The key for this is the infrastructure individuals utilize in the production of goods and services. What permits an increase of the production of goods and services and hence raises people’s living standards is an expansion and enhancement of infrastructure. What in turn permits this is an expanding pool of real savings. Contrary to popular thinking, the Fed’s and the government policies that are aiming at lowering unemployment don’t improve people’s living standards, but on the contrary they undermine the process of real wealth generation and thus set in motion an economic impoverishment. In fact the latest government data indicates that many more Americans have fallen below the poverty line in 2009 despite all the massive stimulus packages. For the time being, the latest US economic data remains subdued. Also in China a visible fall in the growth momentum of money supply M1 raises the likelihood of a visible fall ahead in economic activity indicators. Is a reduction in unemployment the key to US......

Words: 2786 - Pages: 12

Free Essay

Economy

...Kenya has a very diverse economy but it has been traditionally based on agriculture. Over the years the economy of this country has changed with new ideas being out into action, new and profitable companies from abroad investing in Kenya, and new companies joining the stock exchange. The economy is divided up into three sectors that include the primary sector, secondary sector, and tertiary sector. All of these specific sectors have significant value on the economy with each sector bringing in profits. Although during the past decades the growth of industry and tourism has decreased agriculture's dominance, but farming activity still accounts for the major part of the country's economy. The country is still able to export tea, coffee, flowers and vegetables. Both, tea and coffee exports have brought a large share of foreign exchange earnings. The economy used to rely on tourists, attracted by Kenya’s abundant wildlife and beaches. The companies in the country are privately owned and also publicly owned. The private sector does a lot to make the economy grow and also improve them. While public companies also add value to the economy. But government owned companies do not play a huge role in supporting the economy as corruption is a rising problem in the country. To remove this, the government is planning to privatize most government owned companies, to increase efficiency. The tourism sector in the country is doing well as Kenya is a tourist destination. Many tourists come...

Words: 305 - Pages: 2

Free Essay

Economy

...problems on Wall Street versus the problems on Main Street. As we're finding out from the postings, we all hail from different areas in the United States and internationally. Do you think we're all experiencing the same economic challenges or do you think different local economies are experiencing different challenges? Provide some examples to support your answer. In my opinion I think we’re all experiencing the same economic challenges to include different local economies. From a military point of view we too are experience an economic challenge. With the drawdown of forces in Iraq and eventually Afghanistan (to be determined) the military will have to cut down the forces to help reduce Defense spending. And if anyone can remember the Desert Storm/Shield conflict the military was nearly cut in half after it. As for the rest of America it seems as though the days of spending unreservedly are over with. With the recession affecting everyone people are now out of jobs and small businesses are out of work and trying desperately to keep themselves a float. This can especially be seen in the housing market where you have big name cities at an all time high foreclosure rate. In the end I believed the economy became what it is today due to our frugal lifestyle. I admit I was the same way but in the end it caught us all by surprise and now we have to figure out how to fix it and hopefully regain some or all the jobs lost by everyone back....

Words: 284 - Pages: 2

Free Essay

Economy

...INTRODUCTION A market is any place where buyers and sellers come together to exchange a product/service for money. There are three types of economy: a free market economy, a planned economy and a mixed market economy. This report describes features of Scotland’s economy and four aspects of the Scottish economy which are unemployment, growth, tourism and National Health Service. FEATURES OF SCOTLAND’S ECONOMY Scotland has a mixed economy. The reason Scotland has got this type of economy is because it has both markets which work freely and markets which are provided by the Government for everyone to benefit from. Scotland has a lot of privately owned businesses such as fishing, oil and gas, energy, manufacturing, whisky, construction, banking, tourism etc. and businesses owned by the local and central Government such as refuse collection, street lighting, transport, justice, public parks and museums etc. A good example of both privately and publicly owned organisations are education and healthcare. ASPECTS OF THE SCOTTISH ECONOMY Employment/Unemployment Unemployment occurs when people are without work and actively seeking work. These people often claim Job Seekers Allowance. The number of people claiming workless benefits in Scotland went down by 1,100 from October to 139,500 in November (2012_ - 3,100 fewer than the same period in 2011. According to Office for National Statistics (ONS) figures, unemployment in Scotland fell by 19,000 to 204,000 over...

Words: 708 - Pages: 3

Premium Essay

Economy

...Indian economy is a open economy.In 1991 Manmohan Singh, then finance minister, took a historical step and open up the indian market to the world. Exchange boundaries and expense rates descended. State restraining infrastructures were separated. Furthermore the license raj was enormously diminished.The ability of the Indian individuals was unleashed, and the results represent themselves. Yearly development rates of 8-10% got to be regular. What's more Indian organizations like Tata, Wipro, Infosys and Reliance got to be universally famous. India has tagged along speedier than anybody would have expected, and there are great motivations to accept these patterns can proceed. Trade and commerce have been the backbone of the Indian economy right from old days. Textiles and spices were the usual products which was exported by India. A significant boost to India’s trade in the late twentieth century resulted in the country getting the notion of emerging economy. India’s foreign exchange are undervalued.In India Rs25 can get one kilogram of good quality rice.In United States of America 1$ can buy 1kg of same quality of rice. The rice is almost same in both the cases,1$ should be equal to Rs25. But one get in the banks or elsewhere about Rs60 for 1$.This means that Indian Rupee is undervalued by more than 2times. In the past Indian Rupee was undervalued by 3-4 times. Gradually economy will grow and will become stronger.May be in the upcoming years, with the expansion of economy,......

Words: 758 - Pages: 4

Premium Essay

Economy

...the strongest components why the economy is collapsing and now we are on tipping end of a dangerous bout of deflation.  The problem of deflation is that it renders any and all debts dangerous and a country as indebted as the United States of America, simply cannot risk that outcome of it. The economy is affected by many factors that determine if it is strong enough or simply too weak. These factors have to do with buyers consuming goods and services and how often they do this. Do the goods and services that are consumed by people create wealth, jobs, and a better overall economy for a country? In this paper I will discuss how the oil practices affect the economy and to what extent. Throughout history we have seen evidence of some economies that have evolved faster and stronger than others. Policies that the government places on industry, technology and the environment can all affect the prosperity of an economy. Of the factors that affect economic growth the industry of oil and gas is one that holds a dominant spot in the world's and America's economy today. When evaluating the economic growth factor of economy and specifically oil and gas one must consider some factors such as: the relationship that it have with the whole economy, the way it affect economic growth, what it a cause or effect of economic growth, along with a few others. In respect to how economy is affected by oil and gas all of these are a serious factor. The economy in the United States today......

Words: 1653 - Pages: 7

Premium Essay

Economy

...Macroeconomics examines either the economy as a whole or its basic subdivisions or aggregates, such as the government, household, and business sectors. Microeconomics is the study of parts of economics concerned with particular markets, and segments. This study looks at analysis in a single household, a company, or a specific industry. Microeconomics looks closely at supply and demand in single markets, consumer’s behaviors and choices. However, Macroeconomics is the study of the economy as a whole unit or its elementary sectors or aggregates, such as the government, household, and business subdivisions. Class based on what you have read in this chapter, explain the law of demand. Why does a demand curve slope downward? How is a market demand curve derived from individual demand curves? Based on this chapter, law of demand is when other factors are the same, the quantity of demand increase as prices falls, and the demanded quantity decreases as prices rises. The demand curve slope downward reflects the demand law philosophy because there a negative relationship between price changes and the demanded quantity of a particular product. If there are two buyer representing two different individual demand curves There are a variety of modern definitions of economics. Some of the differences may reflect evolving views of the subject itself or different views among economists.[1] The earlier term for 'economics' was political economy. It is adapted from the French......

Words: 982 - Pages: 4

Premium Essay

Economy

...Strategies for Reviving the Japanese Economy Introduction 1. Assessment of the Current Economy The Japanese economy has begun to show some signs of change as the effects of recent large-scale economic packages have gradually helped to stop the severe economic downturn. But despite this progress, private demand as a whole remains stagnant. Therefore, the economic prospects for self-supported recovery are still uncertain once the economic effects of the last packages have phased out. The fundamental problems pertinent to the weak economy are twofold. First, the true adjustment of the burst of the bubble economy is still insufficient. Second, against the background of the sharp decline in the number of births and the rapid aging of the population, the pace of which has not been experienced in other industrialized nations, the "Japanese system"--the engine of the country's astonishing high growth in the postwar era--has turned problematic with regard to economic growth. First, fears about employment prospects, future pension plans, and the sharp rise in government deficits are obviously restraining an economic turnaround. These fears are attributable to eroding sustainability in the Japanese-style wage and employment systems and the generous social security system. To cope with the situation, provisions of renewed safety nets are urgently needed. Furthermore, the rising fiscal deficits are restraining economic upturn by making people serious about future tax hikes...

Words: 2068 - Pages: 9

Free Essay

Economy

...The American Economy has undergone some serious changes since September 11th 2001. The American Economy has undergone alot of controversial scrutiny in the past couple years because of a major debt and deficit. During the Clinton Administration the American economy had gained an annual surplus of two hundred billion dollars. Most of that is due to the sudden rise and hype of the dot com companies. Maybe Clinton was lucky. When Bush was nominated a sudden unfortunate rise of lay-offs sprung up. Thousands have been laid off since his nomination. The manufacturing and computer industries were the main industries seriously hurt. It is almost impossible for an individual to get a job from Computer Science, MIS, and information technologies. Hundreds of electrical and computer engineers were laid off as companies lost revenues. With less employees you need less accountants and managers and so forth. The goverment has spent millions on The War on Terror which I beleive was neccessary. More money is being spent and lives are being lost over seas. The United States needs financial help and is asking other nations for millitary aid in Iraq or even financial aid. President Bush's approval rating has fallen to a certain degree. It seems as though the purpose of Iraq is not clear anymore. People feel that Bush needs to concentrate on America's ailing economy rather than funding for wars. The confidence in the American people is low right now regarding the economy. Everyone is scared and......

Words: 299 - Pages: 2

Free Essay

Economy

...An economy (Greek οίκος – "household" and νέμoμαι – "manage") is an area of the production, distribution or trade, and consumption of goods and services by different agents in a given geographical location. The economic agents can be individuals, businesses, organizations, or governments. Transactions occur when two parties agree to the value or price of the transacted good or service, commonly expressed in a certain currency. Economic activity is spurred by production which uses natural resources, labor, and capital. It has changed over time due to technology (automation, accelerator of process, reduction of cost functions), innovation (new products, services, processes, new markets, expands markets, diversification of markets, niche markets, increases revenue functions) such as that which produces intellectual property and changes in industrial relations (child labor being replaced with universal access to education). A given economy is the result of a set of processes that involves its culture, values, education, technological evolution, history, social organization, political structure and legal systems, as well as its geography, natural resource endowment, and ecology, as main factors. These factors give context, content, and set the conditions and parameters in which an economy functions. A market-based economy is where goods and services are produced and exchanged according to demand and supply between participants (economic agents) by barter or a medium of......

Words: 363 - Pages: 2

Premium Essay

Economy

...Monetary policy controls a recession and inflation by setting how much money is supplied in an economy. Monetary policy is given by central bank. When an economy is in a recession phase, the central bank will typically increase the money supplied which will help reduce interest rates; increasing spending. When inflation is a problem, the central bank will typically decrease the money supply, which will increase interest rates; slowing spending. Fiscal policy controls the taxes. It is given by government. A fiscal policy is when the government changes taxation and increases government spending. Through an expansionary fiscal policy it aims at increasing the amount of disposable income people will have. This income will, depending on the marginal propensity to consume, be spent in the economy. The result of this will be that aggregate demand will increase thus eliminating the deflationary gap which is caused by either growth or unemployment. Moreover fiscal policy aims at increasing government spending. If government spending increases the investment in the economy which will be translated as an increase of investment in the economy and which will in turn close the deflationary gap. [pic] Pure competition: In economic theory, perfect competition describes markets such that no participants are large enough to have the market power to set the price of a homogeneous product. Demand and Supply In a perfectly competitive market, a firm's demand curve is perfectly......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Economy

...The People's Republic of China ranks since 2010 as the world's second largest economy after the United States. It has been the world's fastest-growing major economy, with consistent growth rates of around 10% over the past 30 years. China is also the largest exporter and second largest importer of goods in the world. The country's per capita GDP (PPP) was $7,544 (International Monetary Fund, 94th in the world) in 2010. The provinces in the coastal regions of China tend to be more industrialized, while regions in the hinterland are less developed. As China's economic importance has grown, so has attention to the structure and health of that economy. China’s population can be divided into roughly 3 parts: farmers (about 700-800 million), rural migrants (150-250 million) and urban residents (250-350 million). Demographically and politically, China’s rural sector is the most important. The Chinese Communist Party owes its initial success to rural residents; Mao Zedong depended heavily on soldiers from rural areas in his battles against both the Chinese Nationalists (Kuomintang) and invading Japanese soldiers. Biggest Challenges to China’s economy Since 1978 the Chinese economy has maintained economic growth at an average of nearly 8%. By western standards this is remarkable. The UK, by contrast, has grown at an average rate of 2.5%. However, despite the impressive figures there are many serious economic problems resulting from economic growth. 1. Pollution/......

Words: 3286 - Pages: 14

Free Essay

The Economy

...In this day and time we live in the economy is in a down slop. There are plenty of people who would love to purchase their dream home such as myself and there are a lot of people who become trapped in mortgages that they can no longer afford and eventually lose the house that they worked so hard for. Now they can no longer afford to buy a home so they move into rental properties where it is much easier for them to afford. I am a renter and have been for many years. There are a lot of advantages to being a renter and there are disadvantages as well. Owning a home is a dream that I wish to accomplish one day. With the way that economy is going I choose to continue on with renting for my housing needs. The advantage of being a renter is that your monthly payments are fixed for the term of your lease. The feeling of having a fixed monthly payment is good because you always know how much money you will need to put to the side each month for your payments. With knowing how much money you have to spend each month you are better able to plan and budget for future activities and trips. On the other hand with having a house you have a mortgage payment. A mortgage payment is the amount of money that you pay a bank or other financial institute back ...

Words: 317 - Pages: 2

Premium Essay

Economy

...actual subject of analysis. Political Legislation (current and pending) Laws relating to the industry Tax laws Regulation of transfer for capital and labour Stability of the political system Membership in free trade areas Economical Development of relevant economic indicators Business cycles Unemployment Availability of relevant resources Key industries, industrial clusters Industry structures Socio-Cultural Population and demographics Distribution of income Mobility Level of education Customer behaviour Savings rates Preferences for branded / unbranded products Technological Technological level of The economy The own industry Supplier and customer industries State and private R&D expenses Lifecycle phases of relevant products Application Regarding the subject of analysis, the PEST tool can be used to analyse business segments, industries, particular markets or whole economies. Thus the PEST provides a summary of the driving forces in the macro environment. It identifies drivers that were of high importance in the past, indicates to what extend they might change in future and how this will interfere with the organization or the whole industry. Depending on the objective of the analysis, a distinction between the current situation and potential future changes may be helpful. In order to gain really meaningful results it is not enough to understand the PEST as a mere list of drivers. It rather is a starting point for further analysis of the external environment: For......

Words: 1013 - Pages: 5

Premium Essay

Economy

...themselves. That means less work for general contractors. Economic factors and trends - Housing construction usually dips before a recession hits and bounces back before the general economy does. While the number and dollar value of Port Alberni residential building permits dropped steadily between 1996 and 2000 (BC Stats), many think this trend is now reversing because of low interest rates and a strengthening local economy. Regulatory factors and trends - A general contracting license is required to bid for projects costing more than $500. To become licensed in British Columbia, one must pass a licensing exam after working for four years as a journeyman, foreman, contractor, or owner-builder. This means that Upright Construction's competitors all have a certain level of skill. Environmental factors and trends - Increasingly, homeowners prefer environmentally-friendly building materials and techniques. As a result, general contractors have to keep up with new "green" building practices and products. Industry Outlook The advantage of using a more efficient market to produce the same quality or better products creates a trend that many of the end retailars are looking for. The trend of fashion that Calgary has will create more demand for the industry. At the same time, our Company expects a strengthening economy and increased disposable income among Baby Boomers to cause the local market to grow in the near future. Market Size Based on Trendex, the Canadian footwear......

Words: 2271 - Pages: 10