Free Essay

Economic Environment (Nl)

In: Business and Management

Submitted By leusink
Words 2074
Pages 9
Forecast economic growth 2003 and 2004 for the EU, US and Japan; different views of institutions.

[pic]

Inhoudsopgave:

1. Inleiding 3 1.1 Instituten 3 1.2 Gross Domestic Product 3 1.3 opdracht 3
2. Groeicijfers CPB, EC, WB en IMF 4 2.2 Het Centraal Plan Bureau (CPB) 4 2.3 De Europese Commissie 5 2.4 De Worldbank 5 2.5 Het International Monetairy Fund (IMF) 6
3. Verklaring van de verschillen. 7 3.1 Publicatietijd 7 3.2 Manier van berekenen 7 3.3 Oorlog in Irak 7
Gebruikte bronnen 8

Inleiding

1.1 Instituten

Wereldwijd zijn er veel instituten die zich bezig houden met het voorspellen van macro-economische variabelen zoals de rente, de olieprijs en de dollarkoers. Met de toenemende globalisering worden deze macro-economische factoren steeds belangrijker voor de resultaten van ondernemingen, het bruto binnenlands product (bbp), het consumentenvertrouwen en de gezinsconsumptie.

Er zijn nationale instituten, instituten rondom internationale samenwerkingsverbanden en instituten rondom centrale banken. Hieronder een aantal voorbeelden van dit soort instituten.

|Nederland |Centraal Planbureau |CPB |
|Duitsland |Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung |DIW |
|UK |The National Institute of Economic & Social Research |NIESR |
|Amerika |National Bureau of Economic Research |NBER |

Tabel 1: voorbeelden van nationale instituten

|Europese Commissie |EC |
|World Economic Forum |WEF |
|Organisation for Economic Cooperation and Development |OESD |
|UN Economic commission for Europe |UNESE |
|World Trade Organisation |WTO |

Tabel 2: voorbeelden van instituten rondom internationale samenwerkingsverbanden

|Worldbank |WB |
|Europese Centrale Bank |ECB |
|American Federal Reserve |AFR |
|International Monetairy Fund |IMF |

Tabel 3: voorbeelden van instituten rondom centrale banken

1.2 Gross Domestic Product

De maatstaf voor economische groei is het Gross Domestic Product (GDP). Dat is de totale marktwaarde van nieuwe goederen en services die geproduceerd zijn/worden in een bepaald jaar, binnen een landsgrens, waarbij het niet van belang is wie deze geproduceerd heeft. Het is gelijk aan de consumentenuitgaven, de investeringen en de overheidsuitgaven, plus de waarde van de export, min de waarde van de import. De GDP wordt vaak uitgedrukt in dollar 1997, om inflatie-effecten uit te schakelen en zo vergelijk met voorgaande jaren mogelijk te maken.

Om een inschatting te maken van de toekomstige verandering in GDP wordt gekeken naar verschillende indicatoren. Zo gebruikt het CPB de zg geharmoniseerde index van het consumentenvertrouwen, en gebruikt de EC ondermeer de Euro Growth Indicator.

1.3 opdracht

Voor deze opdracht worden de groeicijfers van een aantal voor Nederland belangrijke instituten instituten besproken: • het Centraal Plan Bureau (CPB) • De Europese Commissie (EC) • de Wereldbank (WB) • het International Monetairy Fund (IMF)

Groeicijfers CPB, EC, WB en IMF

1 Het Centraal Plan Bureau

Prognoses voor de Nederlandse economie worden twee maal per jaar gepubliceerd middels de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). In beide publicaties word onder meer een beeld gegeven van de internationale conjunctuur, de monetaire ontwikkelingen (inflatie, rentes en wisselkoersen), en de ontwikkeling van de olieprijs.

Voor de groeiprognoses voor de EU gebruikt het CPB onder andere de geharmoniseerde index van het consumentenvertrouwen (HICP). Deze index is speciaal ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen de nationale index (CPI) en de HICP is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop beide indices zijn gebaseerd. Evenals de CPI is de HICP gebaseerd op het uitgavenpatroon van huishoudens in 1995.

Voor de Verenigde Staten wordt de index van het producentenvertrouwen volgens de Purchasing Managers Index voor de industrie (Institute for Supply Management) en het consumentenvertrouwen volgens de Index of Consumer Sentiment (University of Michigan) gebruikt

| |2003 |2004 |
|Wereld |3,25% |4% |
|EU |1,50% |2,75% |
|US |2,75% |3,75% |
|Japan |0,75% |1,25% |

Tabel 4: Prognose van het CPB voor de economische groei van EU, US en Japan.
Bron: CPB Centraal Economisch Plan 2003, 27 mrt 2003

Kernpunten uit de toelichting op de prognoses:

Wereld

• Grote onzekerheid over de economische ontwikkeling op korte termijn, afnemend eind 2003. • Opvering wereldhandel eind 2003. • Olieprijs blijft hoog door de internationale spanningen. • Matige inflatie in US en EU, aanhoudende deflatie in Japan. • Mogelijke stagnatie in productie in industrielanden in 2003 waardoor werkloosheid en overheidstekorten oplopen. • Na korte oorlog in Irak neemt consumentenvertrouwen toe. • Na korte oorlog in Irak daalt olieprijs. • Na korte oorlog in Irak neemt vanaf 2004 werkloosheid af.

EU

• BBP-volume zal matig toenemen. • Versnelling groei tot 2004 voornamelijk door toenemende bedrijfs investeringen. • Potentiële groei geschat op 2 tot 2,5% in 2004. • Matige productiegroei door minder export door sterke appreciatie Euro. • Inflatie in 2003 1,75% door appreciatie Euro. • Inflatie in 2004 1%, door geringe arbeidskosten en daling olieprijs.

US

• Daling binnenlandse bestedingen door daling aandelenkoersen door boekhoudschandalen. • Daling binnenlandse bestedingen door oplopende spanningen rond Irak. • Lage bedrijfsinvesteringen. • Werkloosheid van 5,8% zal groeien. • geraamde potentiële groei voor 2004 3,25%. • door soepel monetair beleid toename binnenlandse bestedingen. • Door stijging olieprijs in 2003 stijgende inflatie. • Toenemende export door depreciatie van de dollar. • Lopende rekeningtekort tot 5% BBP in 2003. • Lichte afname tekort in 2004. • Amerikaanse tekort overtreft tekort eurogebied.

Japan

• Groei 2003 van 0,75% wordt gedrukt door structurele hervormingen. • Groei komt voornamelijk door toenemende export. • Door matige groei blijft werkloosheid gelijk. • Door matige groei wordt overheidstekort 8% BBP. • Deflatie blijft in 2003, maar is in 2004 onwaarschijnlijk.

2 De Europese Commissie

De Europese Commissie publiceert via EUROFRAME twee keer per jaar de Euroframe Forecast. Voor de groeiprognose van de EU wordt als belangrijke indicator de Euro Growth Indicator gebruikt, en, net als bij het CPB, de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP).

| |2003 |2004 |
|Wereld |3,3% |3,7% |
|EU |1% *(was 1,8%) |2,2% *(was 2,6%) |
|US |2,3% |2,8% |
|Japan |1,2% |1,4% |

Tabel 5: Prognose van de EC voor de economische groei van EU, US en Japan.
Bron *FD 8 april 2003, Euroframe Forecast 2002, 29 nov. 2002

Kernpunten uit de toelichting op de prognoses:

Wereld

• Licht herstel van de wereldeconomie sinds half 2002, met name ontstaan door fiscale en monetaire maatregelen van de belangrijkste economieën. • Door sterk toenemende geaggregeerde vraag vanuit India en China is er een impuls om tot open handelsomgeving te komen. • Bijdrage groei wereldeconomie door India en China meer dan 33% in 2004. • Soepel monetair beleid van belangrijkste autoriteiten moet leiden tot stabiel inflatie.

EU

• Potential output groeit licht. • Werkloosheid stijgt licht. • Lagere rente door appreciatie Euro. • Binnenlandse vraag blijft dalen. • Inflatie blijft hoog, ecb zal rente verlagen. • Licht herstel economie verwacht vanaf eind 2003.

US

• Potential output zal voor langere tijd blijven stijgen. • Overheidstekort 2003 tot 5% GDP. • Werkloosheid blijft op langere termijn gelijk.

Japan

• Herstructurering vertraagt de groei tot eind 2004. • Licht herstel economie verwacht vanaf eind 2004. • Overheidstekort 2003 blijft hoog.

3 De Worldbank

De Worldbank brengt jaarlijks verschillende publicaties uit waaronder de Global Development Finance. Daarin worden vanuit met name financieel perspectief de macro-economische analyses gemaakt. Voor de voorspelling van de groei van de wereldeconomie wordt het model van de PPP (purchasing power parity) gebruikt, waarbij er vanuit gegaan wordt dat het effect van arbitrage bij wisselkoeresen uiteindelijk zal leiden tot gelijke prijzen.

| |2003 |2004 |
|Wereld |3,2% |4,1% |
|EU |1,8% |2,6% |
|US |2,6% |3,1% |
|Japan |0,8% |1,3% |

Tabel 6: Prognose van de Worldbank voor de economische groei van EU, US en Japan
Bron: global Development finance 2003, 12 mrt 2003

Kernpunten uit de toelichting op de prognoses:
Wereld
• Zorgelijke schuldensituatie in Latijns Amerika. • De dreiging van een militaire conflict in Irak (nb, publicatie is van voor de oorlog). • Daling van de olieprijs in 2003. • Gezonde stabilisatie van de wereldeconomie door toename handel, ontwikkelende technologie, sterkere instituten en meer financiële integratie. • Onwenselijk begrotingstekort van meer dan 5% in 2003 in US. • Zorgelijke performance van leningen in Japan. • Trage groei in Europa.

4 Het International Monetairy Fund

Het IMF brengt 2x per jaar de World Economic Outlook uit met voorspellingen van groeicijfers voor de wereldeconomie, de triad en alle landen afzonderlijk.

| |2003 |2004 |
|Wereld |3,25% |4,1% |
|EU |1,1%% |2,3% |
|US |2,2% |3,6% |
|Japan |0,8% |1% |

Tabel 7: Prognose van het IMF voor de economische groei van EU, US en Japan
Bron: World economic outlook april 2003, bijgesteld op 10 april, jaarvergadering IMF, cijfers FD 10 april 2003)

Kernpunten uit de toelichting op de prognoses:
Wereld
• Algemeen besef van onveiligere wereld tast groei lange termijn aan: wereldgroei van 4% naar 3,75%. • Verwachting verdwijnen onzekerheid Irak doet groei toenemen tot 4,1% in 2004.

EU

• Groei GDP blijft traag. • Geaggregeerde vraag blijft langzaam toenemen. • Begrotingstekort mag toenemen om taxshield omlaag te krijgen en meer ruimte te creeeren voor effecten van vergrijzing. • Effect dalende aandelenkoersen groot voor financiele instellingen.

US

• Verminderde binnenlandse vraag door lage aandelenkoersen. • Kans op sterke schommelingen in dollarkoers. • Toename potentiele output. • Toename Savings door vergrijzing.

Japan

• Zorgelijke situatie van nonperforming loans. • Neerwaartse spiraal kan met name door financiële instellingen doorbroken worden. • Geen herstel economie in 2003. • Door herstructurering wordt groei vertraagd op korte termijn.

3. Verklaring van de verschillen.

Zoals in onderstaande tabel te zien is, zijn er verschillen tussen de waardes van de groeiprognoses van de diverse instituten.

| |2003 |2004 |Publicatie datum |

|Wereld |EU |US |Japan |Wereld |EU |US |Japan | | |CPB |3,25% |1,5% |2,75% |0,75% |4% |2,75% |2,75% |1,25% |27/03/2003 | |EC |3,3% |1 % |2,3% |1,2% |3,7% |2,2% |2,8% |1,4% |08/04/2003 | |WB |3,2% |1,1% |2,6% |0,8% |4,1% |2,75% |3,75% |1,75% |12/03/2003 | |IMF |3,2% |1,1% |2,25% |0,8% |4,1% |2,3% |3,8% |1% |10/04/2003 | |Tabel 8: overzicht van de groeicijfers van EU, US en Japan door het CPB, EC, WB en IMF

De verschillen kunnen ontstaan zijn door publicatietijd, de manier van berekenen en de invloed van belangrijke gebeurtenissen. Quantitatief is het lastig deze verschillen te verklaren. Kwalitatief is er meer over te zeggen.

3.1 Publicatietijd

Elk instituut publiceert op bepaalde tijdstippen zijn prognoses. Regelmatig vind daarna een correctie plaats. Verschil in groeiprognoses kunnen ontstaan door de actualiteit van de gegevens.
Zoals in de tabel te zien is liggen de publicatiedata van de groeiprognoses erg dicht bij elkaar. Toch kunnen hierdoor verschillen zijn ontstaan. Zo kan het zijn dat bij een correctie van de prognose uit een oorspronkelijke publicatie een aantal indicatoren bijgesteld wordt, en andere indicatoren geëxtrapoleerd-, of onveranderd worden gelaten. De EC heeft bijvoorbeeld op 8 april haar prognoses voor de groei in de eurozone van 29 november 2002 fors naar beneden bijgesteld, voor 2003 met 0,8% en voor 2004 met 0,4%. In relatief korte tijd is dit een forse bijstelling.

3.2 Manier van berekenen

Elk instituut gebruikt zijn eigen indicatoren om de groeiprognoses te berekenen. Bij het bepalen van de toekomstige verandering van het GDP worden bij de EC en het CPB de actuele beurskoersen niet meegenomen. De Wereldbank en het IMF gebruiken wel de actuele beurskoersen. Door de huidige lage beurskoersen kan de geaggregeerde vraag minder zijn, evenals de vermogenspositie van financiele instellingen. Deze kunnen een negatief effect veroorzaken op de groeicijfers.

3.3 Oorlog in Irak

Het ontstaan van de oorlog in Irak kan een belangrijke verklaring zijn voor de verschillen. De oorlog in Irak is begonnen op 20 maart 2003. Het is een onbekend hoe het verloop van de oorlog zal zijn. Verschillende scenario’s zullen elk hun effect hebben op de groeiprognoses.
De publicatiedata van groeiprognoses van de Wereldbank liggen voor de start van de oorlog. Vergeleken met bijvoorbeeld de laatste groeiprognoses van het IMF van na de oorlog zijn deze voor de US in 2003 en de EU in 2004 behoorlijk verschillend.

Gebruikte bronnen

Publicaties:
Centraal Plan Bureau, Centraal Economisch Plan 2003, 27 mrt 2003
Euroframe, Euroframe Forecast 2002, 29 nov. 2002
International Monetairy Fund, World economic outlook, april 2003
Worldbank, Global Development finance 2003, 12 mrt 2003

FD 8 april 2003 - Groei eurozone valt lager uit

FD 10 april 2003 - IMF ziet vredesdividend jaren negentig wegsmelten. - Begrotingsbeleid in eurgebied mag van fonds soepeler - Herstel broos, ook na snel einde oorlog - IMF wil dat ECB mikt op meer inflatie

Geraadpleegde websites: www.cpb.nl www.euroframe.nl www.eu.nl www.worldbank.org www.imf.org www.cbs.nl www.eurostat.nl www.fd.nl www.bls.gov www.europarl.eu.int www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/ www.investorwords.com www.kb.nl Afbeelding voorpagina:
Wereldkaart uit de cartografische collectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.…...

Similar Documents

Free Essay

Socio-Political and Economic Environment

...Unit 5 – Socio-Political and Economic Environment March 11, 2012 Abstract The purpose of this paper is to identify a cultural artifact that best represents the society in which we live today. This paper will analyze in detail the jazz saxophone. This paper will examine its origin, it development, and its roots in American jazz. This paper will also explore the changes this artifact will have on future generations.   Socio-Political Economic Environment If there were a single cultural artifact that this represents the culture in which we live, today that artifact would be the saxophone or as it is known to most musicians as the jazz sax. The saxophone and jazz are synonymous with a culture that was developed in the United States in the early 20th century. Although this instrument is enjoyed by people all over the world and is used in all forms of music today, it is best known as an integral part of jazz music (The-Saxophone, 2012). Adolphe Sax invented the saxophone in 1838 in Belgium. Sax was the son of an instrument maker and by the age of six, was an expert musical instrument maker (The-Saxophone, 2012). He produced such instruments as the flute and clarinet and learns to play them by testing the ones he made. Sax studied both instruments at the Brussels Conservatory. As a skilled musician, Sax was aware of a tonal disparity between certain instruments. He noticed that there was a disparity between the strings and wind instruments and......

Words: 1272 - Pages: 6

Free Essay

Economic Environment

...Summary The world's biggest miner BHP Billiton (BHP) is cutting jobs at its coal mines after closing a loss-making mine thoroughly in Queensland early this year (Stewart 2012). BHP's job cuts is accompanied by other global mining companies such as Rio Tinto to confront a retrogressive market with falling industrial commodity prices and increasing costs. The future of Australia's mining boom which is largely dependent on Chinese demand for commodities driven by its economic growth is of particular concern (Stewart 2012). Application of Concepts Both economic environment and the concept of corporate social responsibility (CSR) can be demonstrated in this article. In particular, the nature of BHP's mining business, which is regarded as a significant contributor to Australian economy (Maddock and McLean 1987) determines its need to pay close attention to the opportunities and threats posed by the global economic environment (Blainey 2003). For example, slowdown in China's economic growth and recent European economic recession have impact on Australia's resource exports (Stevens 2012). The Australian mining industry which has once benefited from the surge in demand driven by the rapid growth of emerging economies in Asia since 2003 and the shortage of global supply (Stevens 2012) is now facing a difficult period signaled by the drop of China's GDP growth from 10 per cent to a mere 8 per cent (Connolly and Orsmond 2011). China's demand for resources has declined as a......

Words: 794 - Pages: 4

Premium Essay

Global Economic Environment

...Global Economic Environment Generally, global economic environment is influenced by various factors such as technological, environment, political, socio-cultural, and demographic that directly affects businesses. Economic environment refers to the nature of economic systems and policies, distribution of income and wealth, and level of income. Indeed, economic environment has a complex and very dynamic nature; it is continually changing along with the changes in political situations and government policies. Global Economic Environment Mainly, global economic environment is comprised of several components including the economic systems, conditions, policies, legislations, and environment. Indeed, the economic policies being imposed in every business unit are significantly influences by the overall condition of economy. This includes the improvements that occurred in economic conditions such as the purchasing power of the public, standard of living, distribution of income, and supply and demand. Mainly, these factors reflect the size of the market. Another factor reflecting the economic condition is the business cycle, which is critical to every business unit. It refers to the different stages such as prosperity, boom, decline, depression, and recovery. The economic condition of a country can be understood through its national income, per capita income, and distribution of income, demand and supply trends, inflation rate, industrial growth rate, trends in industrial......

Words: 812 - Pages: 4

Premium Essay

Analysing Economic Environment

...ANALYSING THE ENVIRONMENT Analysis of the macro-environment may be analysed into six segments using the PESTEL framework. Political Economic Socio-cultural Technological Environmental Legal THE POLITICAL ENVIRONMENT Government is responsible for providing a stable framework for economic activity and, in particular, for maintaining and improving the physical, social and market infrastructure. Public policy on competition and consumer protection is particularly relevant to business strategy. GOVERNMENT POLICY Government policy affects the whole economy, and governments are responsible for enforcing and creating a stable framework in which business can be done. A report by the World Bank indicated that the quality of government policy is important in providing three things: Physical infrastructure (e.g. transport) Social infrastructure (education, a welfare safety net, law enforcement, equal opportunities). Market infrastructure (enforceable contracts, policing corruption). PUBLIC POLICY ON COMPETITION In a perfect monopoly, there is only one firm that is the sole producer of a good that has no closely competing substitutes, so that the firm controls the supply of the good to the market. The definition of a monopoly in practice is wider than this, because governments seeking to control the growth of monopoly firms will probably choose to regard any firm that acquires a major share of the market as a potential monopolist. Monopoly generally exploits customers, but it may......

Words: 2515 - Pages: 11

Premium Essay

Global Economic Environment in: Business and Management Global Economic Environment Global Economic Environment Generally, Global Economic Environment Is Influenced by Various Factors Such as Technological, Environment,

...Global Economic Environment In: Business and Management Global Economic Environment Global Economic Environment Generally, global economic environment is influenced by various factors such as technological, environment, political, socio-cultural, and demographic that directly affects businesses. Economic environment refers to the nature of economic systems and policies, distribution of income and wealth, and level of income. Indeed, economic environment has a complex and very dynamic nature; it is continually changing along with the changes in political situations and government policies. Global Economic Environment Mainly, global economic environment is comprised of several components including the economic systems, conditions, policies, legislations, and environment. Indeed, the economic policies being imposed in every business unit are significantly influences by the overall condition of economy. This includes the improvements that occurred in economic conditions such as the purchasing power of the public, standard of living, distribution of income, and supply and demand. Mainly, these factors reflect the size of the market. Another factor reflecting the economic condition is the business cycle, which is critical to every business unit. It refers to the different stages such as prosperity, boom, decline, depression, and recovery. The economic condition of a country can be understood through its national income, per capita income, and distribution of income, demand......

Words: 279 - Pages: 2

Premium Essay

Economic Environment

...Macroeconomic and Microeconomic environment Macroeconomics looks at aspects of economies as a whole instead of the individual markets, basically a study looking at the bigger picture of the economy. Offering a broader focus is probably the most important difference between microeconomics and macroeconomics. This branch of economics is one of the two most general fields, particularly looking at the structure, behaviour, decision-making and performance of national, regional and global economies. Through the study of aggregated indicators, macroeconomists understand the functioning of whole economies. By using GOP, unemployment rates and price indices an explanation can be made in regards to the relationships between national income, current unemployment levels, changes in employment, pricing levels, inflation, savings, investment, international trade and the rate of growth. Even though there is a broad field of study where macroeconomics is concerned, two areas of research are of utmost importance: * Understanding the causes and consequences of the business cycle, which include fluctuations in trade, economic activity and trade during periods of rapid economic growth and periods of decline. * Understanding the demands of a particular product, service or commodity during a long period of time in which national income increases. Macroeconomics enables large corporations and governments to analyse variables and behaviour's to find answers to questions such......

Words: 1187 - Pages: 5

Premium Essay

Global Economic Environment

...Assignment 1 Questions Derrick Shoemaker 10/14/2012 MBA6008 - Global Economic Environment Assignment 1 Questions Question 5 page 21 a) Chart of production possibities, the production function shows the relationship between the quantity of inputs used in production and the quantity of output resulting from production. b) Economy is at "C" then automobile will be at "6" and forklifts would be at "19" Notice that the production possibility curve slopes downward from left to right that means that there is an inverse relationship between automobiles and forklifts. So this would be a representation of its shape. c) In the law of opportunity when the slop is steep there's a high opportunity cost for automobiles and low opportunity for forklifts. But that of that it being flat of 3 automobiles to 20 forklifts the opportunity for forklifts are higher to automobiles. d) 1. No 2. When technology improves, when more resources are discovered it will give more output with the same inputs. What I mean is that when technology improves the entire production possibility curve shifts outward. 3. As with technology this would also increase in international growth which would lead to growth in the production curve. This also would state that current production possibilities could outgrow it production curve. Income per year |   | Savings per year |   |   |   | 20,000 |   | 1500 | 15,000 |   | 1000 | 10,000 |   | 500 | 5,000 |   | 0 | 0 |   |......

Words: 515 - Pages: 3

Premium Essay

The Economic Environment

...Economic Environment This Unit covers the second of the PESTLE elements LEARNING OUTCOMES The application of trade theory to explain the benefits of engaging in International Trade Economic Implications of a country’s membership of a trading bloc for a business Compare the various types of Foreign Direct Investment (FDI) and analyze how they may affect the various countries involved as well as the businesses within these countries INTERNATIONAL TRADE THEORY Four Theories of International Trade are: Absolute Advantage Product Life-cycle Theory New Trade Theory Porter’s determinants of National Competitive Advantage MERCANTILIST THEORY States that nations should accumulate financial wealth, usually in the form of gold, by encouraging exports and discouraging imports. Aim is to maximize exports and minimize imports. Rest on the idea that if one country gained, then another must lose. MERCANTILIST THEORY Problems : This theory excludes the fact that in some cases it is good to import. By discouraging import the population will have to do without certain consumer items. ABSOLUTE ADVANTAGE This concept is generally attributed to Adam Smith . Refers to the ability of a country/firm to produce greater output of a good or service than other countries/firms using the same amount of resources. Smith argued that a country should specialize in producing those goods/services for which it has an absolute advantage. Countries would......

Words: 2401 - Pages: 10

Premium Essay

Economic Environment of Business

...normal signature and student number above and on the cover of the exam book(s) used. PART A: Multiple Choice Questions (30%) 1. Market supply curves tend to be more price elastic if the time period is long rather than short because— a. Firms are better able to adapt their output rates to price changes in the long run. b. External economies will be realized. c. Consumers are better able to find substitute goods. d. Input prices would be expected to increase with the length of the time period. e. Economic profits are reduced to zero in the long run. Marginal product exceeds average product when— a. Total product is increasing. b. Average product is increasing. c. Average product is decreasing. d. a and b. e. a and c. A frequently cited reason for increasing returns to scale is— a. Increased input prices. b. Greater specialization. c. External diseconomies. d. Larger fixed costs with a larger plant size. e. Difficulty of managing a huge enterprise. 2. 3. C5, Economic Environment of Business, Final Examination, page 1 of 8 1 4. In determining whether to add an additional flight to an established airline, which of the following costs are irrelevant? a. Depreciation on the existing aircraft. b. The salary of the president. c. Insurance on the aircraft. d. Administrative costs. e. All of the above. If the two assumptions of profit maximization and freedom of entry and exit are satisfied, then in the long run each firm will operate where— a. Price equals short-run......

Words: 2513 - Pages: 11

Premium Essay

Economic Environments

...Economic Environments within Businesses Economy Great Britain is one of the world's leading industrialized nations. It has achieved this position despite the lack of most raw materials needed for industry. It must also import 40% of its food supplies. The UK has been dependant on the export of manufactured goods in exchange for various raw materials and food. The countries manufacturing sector includes; machines tools, electric power, motor vehicles, metals, chemicals,paper, textiles, clothing etc. Economics is concerned with the process of satisfying the needs and wants of the population, by using the limited resources of the economy in the most efficient way. There are generally considered to be four main objectives of an economy: A low level of unemployment A low level of inflation A high level of economic growth A good foreign trading position Gross Domestic Product (GDP) The value of a country's overall output of goods and services at market prices, excluding net income from abroad. GDP can be estimated in three ways which, in theory should yield identical figures. They are; Expenditure basis: how much money was spent Output basis: how many goods and services were sold Income basis: how much income (profit) was earned. The main criticisms of GDP as a realistic guide to a nation's well-being are that; It is preoccupied with indiscriminate production and consumption. It includes the cost of damage caused by pollution as a......

Words: 960 - Pages: 4

Premium Essay

Legal, Social and Economic Environments

...fashion trends as I see fit. The flexibility of ownership forces me to use creativity outside of the norm. Legal, Social and Economic Environments Casual Closet was established in 2009 by a couple who lives in the Suburb areas of Detroit Michigan. The couple opened this retail market in what is called a “Flea Market setting.” Because of the high rents associated with strip malls and shopping malls this was the most economical environment to start a new business. Casual Closet provides upscale urban wear for men and women at affordable prices. The store also carries handbags, scarves belts and a variety of fragrances. Casual Closet provides stylish attire for the consumer and the owners receive profitable income in exchange for a service that is being provided. The owners of Casual Closet would like to have the opportunity to expand in multiple locations and eventually in different cities. The basic legal environment of this retail store is to make sure that employees are treated fairly and the company follows the guidelines imposed by state, local and government authorities. Casual Closet is located in Detroit Michigan where companies have to establish the type of business that it is going to be. The different types of businesses are Sole Proprietorship, Partnership and Corporation. (Authority Direct) A company must establish the legal environment of the country in which the company operates. The owner of a company should make sure that the legal conditions are being......

Words: 1387 - Pages: 6

Free Essay

Apple – Economic Environment

...Economic Environment Apple’s domestic environment is the United States of America. While Rostow’s five stages of development can be somewhat helpful, some argue that Rostow’s model was developed with western cultures in mind and is not applicable to least developed countries (Ford, 2004). Because Apple was developed in a westernized culture, the model is slightly more helpful. However, several economists believe the model, as a predictive one is not very helpful, that instead its main use it to highlight the need for investment. Rostow’s five stages of development is essentially a growth model (Ford, 2004). Because of the model being created in the 1960s, some of the stages do not exactly match up to today’s businesses. For example, stage one is labeled as the traditional society. In this stage, the producers consume their own goods. It goes on to explain that when goods were traded, they were traded for other goods, rather than someone paying money for them. At this time, agriculture was the most important industry. Today, Apple definitely does not trade goods directly for other goods. Apple sells directly to consumers in exchange for money. This goes for both domestic and global environments. Stage two becomes slightly more similar to today’s economy. Specialization increases and transportation is accessible and used to support trade. Apple has corned the market with their technological devices and offers store around the country. Also, because of mass......

Words: 545 - Pages: 3

Premium Essay

The Global Economic Environment

...CHAPTER 2 THE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT SUMMARY A. The economic environment is a major determinant of global market potential and opportunity. In today’s global economy, capital movements are the driving force, production is uncoupled from employment, and capitalism has vanquished communism. Based on patterns of resource allocation and ownership, the world's economies can be categorized as market capitalism, centrally-planned capitalism, centrally-planned socialism, and market socialism. The final years of the twentieth century were marked by transitions toward market capitalism in many countries that had been centrally controlled. However, great disparity still exists among the nations of the world in terms of economic freedom. B. Countries can be categorized in terms of their stage of economic development: low income, lower middle income, upper middle income, and high income. Gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) are commonly used measures of economic development. The 50 poorest countries in the low-income category are sometimes referred to as least-developed countries (LDCs). Upper middle-income countries with high growth are often called newly industrializing economies (NIEs). Several of the world’s economies are notable for their fast growth; the BRIC nations include Brazil, Russia, India, and China. The Group of Seven (G7), Group of Eight (G-8), and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)......

Words: 8143 - Pages: 33

Premium Essay

Economic Policy and the Global Environment

...Summary of article The central bank of Singapore; Monetary Authority of Singapore (MAS), has reported slowing down the pace of the Singapore dollar's appreciation to stimulate the economic growth. During the beginning of the 4th quarter this year, it was reported that Singapore's core inflation had reached a six-month high record of 0.6 per cent in the year, but the possible issue of deflation due to the slow global growth is still the primary concern for most. One of the other reason that why MAS wants to use a more aggressive easing approach to slow the local dollar’s gain against its trading partners could be the need of guarding against the import inflation. Due to high demand, Singapore yearly imports around S$464 billion of goods and major of them are the fruits and vegetables, the weakening of Singapore dollar compared to US dollar makes the prices of most imported perishable items more expensive. The secondary reason could be coming up with fiscal expansionary policy measures to revive the growth mainly because the government’s spending on building infrastructure over the past years have shown positive effects. Lastly, the estimation of unexpectedly stronger advance Gross Domestic Product (GDP) growth in the third quarter could be the reason for slowing the pace of local dollar appreciation. Introduction Due to the scarcity of land and labor, Singapore is facing not enough manpower and at the same time underemployment and...

Words: 2319 - Pages: 10

Premium Essay

Indian Economic Environment

...INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT The Economy of India , ninth largest in the world by nominal GDP and third largest by purchasing power parity (PPP), is going to touch new heights in coming years. The history of Indian economy can be broadly divided into three phases: Pre- Colonial, Colonial and Post Colonial.  Pre Colonial: The economic history of India since Indus Valley Civilization to 1700 AD can be categorized under this phase. During Indus Valley Civilization Indian economy was very well developed. It had very good trade relations with other parts of world, which is evident from the coins of various civilizations found at the site of Indus valley. Before the advent of East India Company, each village in India was a self sufficient entity. Each village was economically independent as all the economic needs were fulfilled with in the village. Colonial: The arrival of East India Company in India ruined the Indian economy. There was a two-way depletion of resources. British used to buy raw materials from India at cheaper rates and finished goods were sold at higher than normal price in Indian markets. During this phase India's share of world income declined from 22.3% in 1700 AD to 3.8% in 1952.  Post Colonial: After India got independence from this colonial rule in 1947, the process of rebuilding the economy started. For this various policies and schemes were formulated. First five year plan for the development of Indian economy came into implementation in......

Words: 1196 - Pages: 5