Free Essay

Cool

In: Film and Music

Submitted By frideel
Words 2968
Pages 12
Rettslære
I Norge opererer vi gjerne med tre samlivsformer * Ekteskap * Samboerskap * (Registret partnerskap)
Ekteskapsvilkår
Materielle vilkår * Alder rettslig handleevne – hvis du har fylt 18 år, kan det hende du ikke kan gifte deg * Frivillighet * Slektskap * Tidligere ekteskap * Sykdom * Lovig opphold i Norge
Formelle vilkår * Prøving av ekteskapsvilkår * Vigsel el. Registrering
Virkning av ekteskap og registrert partnerskap
Den økonomiske formuesforhold 1. Underholdsplikten 2. Opplysningsplikten 3. Verdier og eiendeler * Anskaffelsen * Eneeie * Sameie * Råderetten * Hovedregel * Unntak * Gjeld * Hovedregel * Unntak 4. Formuesordninger * Hovedregel: felleseie * Kan avtale særeie

Oppgaver side 56 1. Hvor finner du reglene om ekteskapsalder? * Man må være over 18 år – § 1.a 2. Hva vil det si at ekteskapsloven er kjønnsnøytral? * At både kvinner og menn har rett til å velge ekteskap selv, uavhengig av kjønn. 3. Hvor finner du reglene om attest for at ekteskapsvilkårene er oppfylt? * § 7 4. Hvor finner du reglene om hvem som kan være vigsel? * § 12 5. I hvilke paragraf finner du regler om rettslig handleevne? * § 9 6. Hvor finner du reglene om at tidligere ekteskap må være oppløst for at man skal kunne gifte seg på nytt? * § 4 7. Har vi noen lov som forteller oss hvordan samboerskap skal inngås? * Nei, det har vi ikke 8. I hvilken bestemmelse står det at når bestemmelsen i el. § 11 ikke er fulgt, er det heller ikke inngått noe ekteskap? * § 16 9. Hvor finner du regelen som forteller oss at ekteskap som er inngått i strid med el § 3 og 4, skal oppløses? * § 24 10. Hvor står det at ekteskapet er ugyldig når partene (en eller begge) mangler rettslig handleevne? * § 16 11. Når kan personer under 18 år gifter seg? * De kan gifte seg etter de har fylt 16 med tillatelse av fylkesmann og foreldre – se § 1a 12. Hvilke regel tolker du for å finne ut om en fetter og en kusine kan inngå ekteskap med hverandre? * At fetter og kusine kan gifte seg – se § 3 13. Hva skjer hvis det viser seg at to syttenåringer har fått gifte seg til tross for at de ikke forelå tillatelse fra fylkesmannen? * Det er godkjent fordi det er et materielt viklkår 14. Kan man være gift med flere samtidig? * Nei – se § 4 15. Kan man være samboer med flere samtidig? * Ja, det kan man 16. Har vi lovfestede forbud mot tvangsekteskap i Norge? I så fall hvor? * Ja – se § 1b 17. Hva må til for at en vigsel skal være gyldig? * Prest i den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller sermonileder * Notarius publicus – utenfor det vanlige embetsdistriktet * Norsk utenrikstjenestemann - § 17 * Særskilt vigsel oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn av lange avstander eller av andre grunner. 18. Hvem er det som utsteder attest om at ekteskapsvilkårene er prøvd, og hvor lenge gjelder en slik attest? * § 10 , folkeregistermyndighetene eller norsk utenrikstjenestemann 19. Kan homofile gifte seg? * Ja 20. En mann vil gifte seg med den tidligere svigermoren sin. Kan han det? * Ja, det kan han – se paragraf 3 21. To narkomane giftet seg i sterkt ruset tilstand. Etter at ekteskapet var inngått, påstod den ene at ekteskapet var ugyldig. Ta stilling til påstanden. * Ekteskapet er gyldig. * § 9 sier at dersom du har normal forståelse for hva det vil si å gifte seg så er det gyldig. Derfor kommer det an på hvor ruset disse personene er. Kan også tolkes som brudd på materielle vilkår, da heter det at ekteskapet er gyldig. 22. Hva slags tolking benyttet du deg av da du løste oppgave 12? * Presiserende tolking. Man må gå inn i lovteksten og se hva den egentlig sier. Det står at man ikke kan gifte seg med slektninger i rett- opp eller nedstigende linje. Søskenbarn må man til siden i slekstreet på. 23. Kan to ungdommer gifte seg selv om foreldrene deres nekter? * Hvis du er under nei, men hvis du er over: Ja, hvis det ikke er en rimelig grunn for nektelsen 24. Se boka side 57. * Ja, de har ingen smittsomme sykdommer og ingen har alvorlige sinnslidelser. De er klar over hva de ønsker og har rettslig handleevne. 25. Se boka side 57. * Det er mulig. Det er ingen regel som sier noe om samboerskap. Allikevel er de under 18 år og foreldrene må sannsynligvis godta det 26. Se boka side 57. * Ikke gyldig fordi vigselen må sjekke at ekteskapsvilkårene er tilstedet. Det kan ikke gjøres på en kveld. 27. Se boka side 57. * Det går ikke. Begge må være tilstedet samtidig 28. Se boka side 57. * Ja, det er lov fordi kun kan inngå nytt samboerskap.
Begreper
Eneeie – du eier noe alene
Sameie – eier noe sammen
Felleseie – Eneeie + andel av sameie = andel av felleseie
Rådighetsdel – hva du eier alene + hva du eier med noen
Oppgave side 66 29. § 38 30. § 31 31. Nei, det har vi ikke 32. § 39 33. Hele kapittel 6 som består av ektefellens råderett over eiendelene.
§ 31
§32
34. § 32 35. §33 36. § 40 og 41 37. § 42 38. § 50 39. § 54 40. F.eks dersom den ene ikke har penger til mat, må den andre betale dette. Det skal dekke de nødvendige behovene. 41. Ting som er nødvendige for å holde familien ’’ i drift’’ * Det felles husholdet * avdekning av familiens felles behov * oppfostring av barnene * hver ektefelles særlige behov. 42. Det du kjøper og har kjøpt er ditt eget og du har ingen plikt til å dele det med den du er giift med, dersom deet ikke er noen annen regel som sier noe annet (f.eks sameie av hus) 43. Eneeie – du eier noe alene
Sameie – eier noe sammen 44. De tingene de eier sammen 45. Felleseie vil si at hvis man skal skille seg tar man alt begge eier og deler på to. hvis det er særeie deles det etter hva man har avtalt på forhånd. 46. Hva går hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld ut på?
- En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det. Hjemmel (= regler, unntak) 47. Gi eksempler på hva en ektefelles ”nødvendige behov” etter el.§ 41 kan være.
- Daglige husholdet, oppfostring av barna. 48. Gi eksempler på ”vanlige avtaler om det daglige husholdet” etter el. § 41. For eksempel at manne kjøper mat og kvinnen kjøpe vaskemiddel. 49. Forklar formkravene til en ektepakt.
- Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en umyndig ektefelle samtykke av vergen, eller for en myndig ektefelle samtykke av hjelpeverge, må dette samtykket gis på samme måte.’
- Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.
- En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger 50. Ellen | Truls | Leiligheten | Landsted (Særeie) | Smykker | Bilen | | |

Denne oppgaven handler om å fordele hva de eier alene, og evt om de eier noe sammen. Jeg skal ta stilling til følgende:
I denne oppgaven vil jeg benytte meg av § xxx i ekteskapsloven ledd xxx
Min mening er at …..
Leilighet
I oppgaven spør om hun eier den alene eller sammen med Truls. I § 31 står det at ekteskapet medføring ingen begrensning i en ektefelles rett til råde over det han eller hun eier når ekteskapet blir inngått. Derfor er det helt klart at i denne oppgaven har Ellen eneeie på denne leiligheten. 51. Begge eier huset, fordi hun har betalt husholdningsavgiftene og tatt seg av barna mens han har jobbet. § 31 første og tredje ledd 52. Odd har rett. Dette fordi i § 31 står det ’’Ekteskap medfører ingen begrensning i en ektefelles rett til å råde over det han eller hun eier når ekteskapet blir inngått eller senere erverver, dersom noe annet ikke er bestemt.’’ 53. Lisbeth har rett fordi Lisbeth eier pengene hun selv eier. Når hun da har kjøpt tegneseriene for sine egne penger, eier hun også disse. I følge § 31 har hun full råderett over det hun selv eier. 54. Jeanett har rett fordi det er hun som har betalt bilen, og da er den hennes. Se § 31 55. Nei, Harald har ikke rett. Det er ingen regel som sier noe om samboerskap og nå lenge leiligheten er Turid sin, har hun full råderett. 56.
A) Dette kan de ta
B) Kan ikke ta
C) Det beløpet Gro har betalt for båten
Oppgaver s. 71 57. § 26 58. § 20 59. § 27 60. § 21 61. § 22 62. Nei, kun dersom de har felles barn under 16 år (se barneloven §51 tredje ledd) 63. § 23 64. Fylkesmannen gir separasjonsbevilgning. Søknaden skrives på et eget skjema. Hvis ektefellen har barn under 16 år, må de måte til meling før de kan søke seperasjon. 65. Etter 2 år med faktisk separasjon kan man kreve skilsmisse av fylkesmannen § 22. 66. Det er mest for å ivareta hensyn til barna. De skal komme frem til en avtale om hvem som har ansvaret for barna, samværsretten og hvem barna skal bo hoa. 67. Forsøk på å gå tilbake til samlivet (flytte sammen igjen). Gjerne over litt lenger tid 68. Dersom de har separasjon etter loven, er separasjonen et år.(§21) Skilsmisse etter faktisk separasjon tar lenger tid. 2 år. (§22) 69. Samme måte som ekteskap eksisterer ikke lenger. 70. I henhold i § 20 er ikke kortvarig forsøk på å gjenoppta samlivet grunn nok til at separasjonen faller bort. Slik jeg ser det er det 2 uker et kortvarig forhold. 71. Nei, han må ikke gi en slik begrunnelse. En ektefelle som ikke finner seg i å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. 72. Ja, de har vært separert etter loven et år og kan derfor kreve skilsmisse. § 21
Oppgave s 78-79 73. §42 74. § 58, første ledd 75. Det finnes ikke noe regel om det, og da er det ikke noe hjemmel 76. § 59, første ledd 77. § 59, andre ledd 78. Ekteskapsloven (el) § 65, jamfør (jf) § 56 79. § 66 80. § 67, første ledd 81. Felleseie: all eneeie deles på begge parter
Særeie: er det som skal holdes utenfor felleseie, og deles ikke 82. Hvis samboeren din dør, har du ingen arverett. Det de har tatt med seg inn i samboerskapet og har kjøpt med de er samboere tar de med seg ut igjen, akkurat som det skulle vært særeie på alle eiendelene. Et unntak (husstadsfellesskapsloven) = bodd sammen i 2 år, venter barn sammen 83. Man kan kreve skjevdeling når du har fått en gave eller at du har bevis på at gjenstanden er din og du har tatt den med inn i ekteskapet. 84. Avkastning av skjevdelingsmidler skal heller ikke deles. Dersom den ene ektefellen for eksempel har en bankkonto er dette et skjevdelingsmiddel. Avkastning på bankkontoen er rentene man får ut av bankkontoen og skal heller ikke deles. Verdiøkningen av et middel skal ikke skjevdeles. 85. For å bruksretten til den andre ektefellens særeie må du ha særlige grunner, men for å overta så må du ha sterke grunner. ’’ Den tingen som jeg eier som eneeie, har jeg førsterett på’’ 86. Varighet på ekteskapet og innsatsen for familien 87. § 58 første ledd går ut på at hver avektefellenes eiendeler (verdien) legges sammen, så trekkes gjelden som hver av ektefellene har forårsaket trekkes fra på hver av dems sin verdi. Til slutt legges verdien sammen og deles på to! 88. xxxx 89. Hvis det er gjeld bare den ene ektefellen har forårsaket, er det den ektefellen som må betale den. Er det gjeld begge ektefeller er ansvarlige for kan hver av dem kreve at den delen av gjelden som faller på den andre ektefellen, må bli betalt. 90.
A) Nei, det er ingen penger igjen
B) Nei, det skal ikke skjevdeles
C) Ja, det kan skjevdeles
D) Ja, det kan skjevdeles
E) Nei, den kan ikke skjevdeles

91. A) Dersom midlene hun hadde på bankkontoen fremdeles, kunne hun skjevdelt dette, siden hun hadde med seg dette inn i ekteskapet. Men siden disse midlene er brukt opp, kan hun ikke kreve å få erstatning for dette. B) Slik jeg tolker oppgaven må han dele gevinsten med sin ektefelle. Han må dele det med ektefellen sin, siden dette ikke er en verdi han hadde med seg inn i ekteskapet og siden det ikke er en gave. (Vanlige regler for felleseie). Dessuten er det slik at det som ektefellene den dagen de sender begjæring om separasjon har skal deles. Lars hadde på dette tidspunktet allerede vunnet i lotto og disse pengene skal derfor deles, etter min mening. Juridisk sett er det å vinne en gevinst, ikke en gave. C) Olaug har rett til å beholde verdien av landstedet for seg selv. Hun hadde med seg landstedet inn i ekteskapet(paragraf 59 første ledd), og siden ekteskapet kun varte i to år og ikke lenger, forsterkes dette argumentet siden ekteskapet var kortvarig. D) Slik jeg tolker oppgaven kan hun beholde verdien selv, se paragraf 59 første ledd. I paragrafen står det at dersom verdien av formuen kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått(de to maleriene), kan det skjevdeles. Da hun solgte maleriene får hun en verdi som fortsatt er hennes siden hun hadde det med seg inn i ekteskapet. Dersom hun kan bevise at det var disse pengene hun fikk for disse to maleriene hun brukte da hun kjøpte seilbåten, er verdien av seilbåten hennes. E) Her kan det være flere løsninger. I følge paragraf 59 første ledd kan noe skjevdeles dersom man har med seg noe inn i ekteskapet. Dersom Anna Kvist skrev denne romanen før ekteskapet fant sted, kan man si at dette er verdier hun hadde med seg inn i ekteskapet som hun ikke trenger å dele. Dersom Anna hadde en annen jobb da ekteskapet begynte, og i samråd med ektefellen ble enige om at hun skulle prøve seg som forfatter og han for eksempel skulle være hjemme med barna, kan vi si at han hadde en innsats for familien, et argument som taler for likedeling (Se paragraf 59 andre ledd). Ekteskapets varighet kan også spille en stor rolle. 92.
I prinsippet kan Erik kreve at boligen og hytten er hans, siden dette er verdier han hadde med seg inn i ekteskapet. Men her må vi også dra inn paragraf 59 andre ledd inn i vurderingen. Der heter det seg slik at dersom resultatet av første ledd blir åpenbart urimelig, skal man ta hensyn til ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien slik at virkningen av første ledd delvis eller helt forsvinner. Dersom man ser på Erik og Eva har de vært gift i 30 år, noe som gir henne større rettslig grunnlag til felleseie av boligen og hytta enn dersom de hadde vært gift i en kortere periode. I tillegg har Eva vært hjemmeværende og tatt seg av barna og med det bidratt til at Erik kan ha jobbet mye og fått inntekter til boligen. Etter min mening skal alle verdiene deles likt mellom ekteparet sett i betraktning at de har vært gift i 30 år, og siden Eva har hatt en innsats for ekteskapet. Dersom det er gode grunner for det, kan kanskje hytta til Erik skjevdeles( for eksempel hvis han fikk den i gave for et år siden). 93.
Tatt i betraktning at Bjørg og Reidar var på tur til Stillehavet for 2 år siden, går jeg ut ifra at de har bodd sammen i mer enn to år, og da trer regelen om husstandsfellesskap inn. Dersom Reidar har særlige grunner for det, kan han kreve å få bruksretten til boligen. En særlig grunn kan for eksempel være at Reidar er funksjonshemmet og leiligheten er bygget spesielt opp for han, noe som er en god grunt til at Reidar burde få bruksretten til leiligheten. De andre eiendelene finnes det ingen regler for, og Bjørg og Reidar tar hvert sitt av dette og går. 2.3 s. 94 Eiendeler | Anne | Martin | Bolig (Sameie) | 920 000 | 920 000 | Innbo (Sameie) | 25 000 | 250 000 | Bil (Sameie) | 20 000 | 20 000 | Hytte (Eneeie) | | 980 000 | Bankinnskudd (Martin sitt) | 80 000 | | Bil. Gevinst | 250 000 | | * studiegjeld | -170 000 | | | | | | | | | | |

Jeg vil benytte meg av ekteskapsloven paragraf….
NB!
Forklare hvorfor du har delt det sånn du har delt det!
Jeg skal nå forklare hvorfor jeg
Bolig:
I oppgaveteksten fremgår det at boligen er kjøpt sammen, derfor er det sameie, og den skal derfor deles likt. Dette
Hytte:
i oppgaveteksten fremgår det litt uklart hvem som eier hytten, men jeg velger og tolke det dit hen at det er Martin sin hytte siden han har fått den i gave fra hans foreldre.
Gjeld:
Anne har tatt opp lån på 170 000, dette er Annes skal trekkes fra Annes del av felleseie.
Jeg har nå kommet frem til hvilke verdier som gjelder i boet, boet er et navn på de de to har dammen, og skal fordele verdiene i medhold av ekteskapslovens bestemmelser. Ved skilleoppgjøret har det oppstått en rekke uenigheter. Disse skal jeg komme nærmere inn på.
Jeg vil først ta stilling til Annes krav om at bilen skal holdes utenfor delingsoppgjøret. Dette må avgjøres etter eketeskapslovens § 60 og bestemmelsen sier at det man har mottatt/ervervet før samlivet ble brutt, skal deles. Det som er mottatt etter samlivet er brutt, skal ikke deles. I oppgaveteksten fremgår det at anne fortsatt bor i huset, bare i en hybelleilighet. Anne, bjørn og martin, spiser middag sammen hver dag. Slik jeg ser det er det å spise middag sammen en del av samlivet. Derfor argumenterer jeg med at samlivet på tidspunktet ervervet bilen fortsatt var tilstedet, og at bilen skal være med i delingen.…...

Similar Documents

Premium Essay

Article Response: the Cool Hunt

...The Cool Hunt Youth culture is inter-reliant on the media and marketers. Previously, fashion trends were established by “the big couture houses”, whereupon consumers would try to emulate these styles, but over the past few decades, trends are now determined by consumers and then tracked by the designers. (The Cool Hunt). Using "coolhunters" allows a company to better accommodate its customers by providing more customized merchandise. It obviously is not a perfect tool to establish current trends, but it assists marketers in better understanding its consumers. By distinguishing specific regional, cultural, and age- and gender- related differences that develop the various needs, wants, demands, and desires of different target markets, companies are given the opportunity to provide what it is that these groups are seeking; providing guidelines for what to expect. “Coolhunting is not about the articulation of a coherent philosophy of cool. It’s just a collection of spontaneous observations and predictions that differ from one moment to the next and from one coolhunter to the next.” (The Cool Hunt). Businesses often produce merchandise that has the potential to excel, but because of insufficient research, this merchandise gets directed towards the wrong market. An example of this, given from The Cool Hunt, involves a representative for Reebok. The company’s DMX RXT model was unsuccessful in its originally placed women's department, but after consulting with male consumers,......

Words: 620 - Pages: 3

Free Essay

We Real Cool

...Writing about Literature –Com 1102 September 28, 2011 “We Real Cool” “We Real Cool” is a very short poem that can have a different meaning and theme depending on the reader. I did some background information on Gwendolyn Brooks, the author of this poem, and I realized that knowing some of her background information really helps the reader. By knowing this information the reader can understand and appreciate her poem and its message. During a public reading Mrs. Brooks is known for saying, “I wrote [We Real Cool] because I was passing by a pool hall in my community one afternoon during school time, and I saw, therein, a little bunch of boys – I say there in this poem, seven – and they were shooting pool. Instead of asking myself, “Why aren’t they in school?” I asked myself, ‘I wonder how they feel about themselves?’ and just perhaps they might have considered themselves contemptuous of the establishment…” (Shmoop Editorial Team) This quote helps the reader understand the thought process of Brooks and helps define the general message of how the boys were wasting their time. “We Real Cool” has astoundingly only a subtitle and eight lines. The first sentence we read which is the subtitle says, “The Pool Players. /Seven at the Golden Shovel.” (860) Brooks starts the poem by introducing seven pool players at a local pool hall called the “Golden Shovel”. (860) I found the name of the pool hall intriguing because it means much more than a shovel that is gold. Gold can......

Words: 1328 - Pages: 6

Premium Essay

Cool Jazz

...cool jazz - mood low tranquil, medium tempo. lyrical solos. arrangements. not improv gerry mulligan-bariton sax, chet baker, a little collective improv Dave Brubeck-piano/composer. west coast scene, album TIME OUT. Take five famous song Hard Bop-gospel and blues, simpler harmony than bebop. trumpet, tenor sax, piano, bass. - power ful explosive. horns: hard edged. rhythm section: groovy. IMPROV Art Blakey- most powerful drummer. jazz messengers. schooled young musicians. jazz messngers were the prototype hard bop combo. Sonny Rollins- Tenor sax of the hard bop style. influenced by Coleman Hawkins. rhythmic experimentation. repetition of a riff with variation Jimmy Smith- Hammond B3 Organ- made organ respectable, organ trio- organ drums guitar playing the bass on the organs foot pedals. both hands and feet Bill Evans- piano composer, lyrical sensitive and swinging. piano trio- equal play trio included: Scott Lafaro - Bass, Paul Motian - Drums Free Jazz- Atonal, No form, Dissonance, High Energy, Collective Improv, Unusual ensemble, Ornette Coleman -Alto,trumpet,commposer- free jazz, no set solos or form, double quartet. Cecil Taylor-explosive pianist, aggressive. Drawn to percussive and physical aspect John Coltrane- Tenor, Soprano Sax. Miles Davis Quintet-Hard Bop. Joined Monk Quartet. influence by Monks unorthodox recorded album Giant Steps. didnt play cool jazz, Kind of Blue, formed Coltrane Quartet -McCoy Tyner- Piano, Jimmy Garrison-Bass, Elvin......

Words: 687 - Pages: 3

Free Essay

Cool

...Cool ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij The terms "satire" and "parody" are often confused, but the purpose of satire makes it generally very different from parody. When people do a parody of something, they may rely on many of the same techniques that a satirist would use, including exaggeration, but their primary purpose is to make people laugh, and if the author doesn’t really care if there is a real political effect or not The terms "satire" and "parody" are often confused, but the purpose of satire makes it generally very different from parody. When people do a parody of something, they may rely on many of the same techniques that a satirist would use, including exaggeration, but their primary purpose is to make people laugh, and if the author doesn’t really care if there is a real political effect or not. Some The terms "satire" and "parody" are often confused, but the purpose of satire makes it generally very different from parody. When people do a parody of something, they may rely on many of the same techniques that a satirist would use, including exaggeration, but their primary purpose is to make people laugh, and if the author doesn’t really care if there is a real pol The terms "satire" and "parody" are often confused, but the purpose of satire makes it generally very different from parody. When people do a parody of something, they may rely on many of the same techniques that a satirist would use, including exaggeration, but......

Words: 303 - Pages: 2

Free Essay

Cool Christmas

...Just imagine waking up to the cool crisp summer air. You can hear the river flowing just a stone’s throw away. After you load up your gear you push off the bank. The river is so calm you cut through it like glass. Each stroke of the paddle has its own distinct noise. You are going so fast that the front of your canoe pushes up a wake. These are the moments that I live for, and experienced on my senior project trip this summer. My name is Brett Jobin and I am a senior at Roscommon High School. I am three sport athlete and live a very busy life. I’ve grown up in Roscommon so the outdoors is a part of me. I did not get into canoeing until my junior year. It started off with me and a couple of buddies just going a couple of hours at a time. I wanted more. When I was thinking about what to do for my senior project a light bulb turned on upstairs. Why not do something that I’ve always wanted to do? An overnight canoe trip would be perfect, but it was not that simple. How could I gain something from a canoe trip? After some thought I realized that I knew nothing about the world known river that flows right through my town. So, why not educate myself and other people at the same time. I picked my best friend John Miller to be my partner in crime on this adventure. We took a two day canoe trip to the Mio Dam. Along the way we met a lot of different people and saw a lot of different things. We visited the chapel and the castle, but my favorite thing was the Mason Tract. It is nothing......

Words: 385 - Pages: 2

Premium Essay

The Merchants of Cool

...The Merchants of Cool 1. The “mook” is just a media construction that takes all of the wicked things in adolescent male teenagers and makes the “mook” attitude. A perfect example of a mook is all the people on the show “Jackass” they are all model mooks. A “midriff” however is a media construction that is taken from the sexual interest that all teenagers have. It is an attitude that girls take on where they think that all boys want are great bodies so they get one just to satisfy them. An example of a midriff is Britney Spears. She uses her body to sexually manipulate men and bring her into the limelight and ascend her career. These stereotypes are chosen to be labeled upon the teenagers today because there are some aspects in both of these stereotype’s that are true and they are easily taken and labeled onto them. 2. The shows “Dawson’s Creek” and “Beverley Hills, 90210” were popular but I don’t think they were popular because they were a reflection of teen life. I feel like they were popular because it was the life that many teenagers want to have. They want to have fun every day and do crazy things with hardly any consequence. Teenagers now aren’t as active as they are portrayed in the TV shows. They would much rather stay home and watch what is going on in other peoples fun lives then try and do the same thing as they see on TV. These TV shows are not a mirror to my live because I am not as interested in the thing that they are doing and that is the same for lots......

Words: 584 - Pages: 3

Premium Essay

School Is Cool

...diploma. It’s not all about the nice diploma though. It’s about having a lot of knowledge and making your way out into life’. With good grades in school you can get a good paying job. So I’ve heard from my parents and teachers. Even under age, but with a permit. That is good because it gets students pumped up and ready for the next step. Not only do students learn how to study and stuff but they learn how to communicate and socialize with others. Socializing is important in life because you get to hear out other students’ thoughts and opinions. Also, they get to hear out yours. That way students can learn a lot more too; from their own peers. See there are many good things about school. I like school because it gets me to learn a lot of cool things that I never knew before. Although school may be boring, I can always make it fun, because in the end it’ll all be worth it. School is the key to life....

Words: 335 - Pages: 2

Free Essay

Summary of We Real Cool

...It is evident that the poem “We Real Cool” by Gwendolyn Brooks (1960) is a group of school age kids that are living on the “edge” so to speak. They leave school to go play pool, drink, and just be carefree with no concern of their education or their safety. Brooks (1960) used the words, “We Sing sin. We Die soon” which implies that they will die at an early age because of the life style they live it suggest they are living day by day on the street. The tone and irony are two literary devices used in this poem. The tone in the beginning is somewhat uplifting, but then quickly becomes saddened at the end when death is suggested. The other would be irony which is used many times throughout the poem. Brooks (1960) uses “SEVEN AT THE GOLDEN SHOVEL”, to set the scene of the poem. The word seven and golden usually implies lucky and money. The irony used: a pool hall would not normally be golden, it is usually very dark and a shovel usually brings hard work to mind and they are using a pool stick that doesn’t require any hard work. Just fun and games. The literary devices chosen implied that they have no real direction in their lives and no concern what so ever of their education or even themselves. Listening to the poem read aloud gives a whole different meaning in my thoughts and is so beneficial. Gwendolyn Brooks gives an introduction of the reading before she reads the poem aloud and explains why she wrote the poem. She saw these boys in passing of a pool...

Words: 455 - Pages: 2

Premium Essay

Cool

...cool Contrast between Lebanon and Saudi Arabia Culture is one of the treasured traits the some countries carry on throughout centuries, even during our time today. However, although some countries cherish their culture and value it, humans get so caught up with their everyday life routine that they tend to forget their culture and diminish their traditions. Culture is what makes us different that everyone else. Each country has its own culture and celebrations. For example, Lebanon and Saudi Arabia are two Middle Eastern countries that share the same language. Although these countries have some similarities, there is a wide variety of differences between them when it comes to politics, tradition and religion. Both countries share a common religion: Islam. Moreso, there are plenty of other religions in Lebanon. Islam is portrayed in more strict and conservative way in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, religion plays a huge role in culture, traditions, and even politics. Religion is used as a way of living more than just a belief. For example, religion is tied in with women’s right and politics. No matter what religion they practice, women have to be covered from head to toes even if they were tourists visiting the country. It is the law. According to the editor Tore Kjeilen, “Officially Muslims constitute 100% of the population, but considering the considerable expatriate community, 90% is a better estimate. Even among citizens, there are......

Words: 320 - Pages: 2

Premium Essay

Cool

...categories [21]. With Tesla it is could be debated whether the product is new market or new attribute high-end encroachment. It is the opinion of the authors that Tesla is an example of new market encroachment rather than new attribute encroachment. Compared to existing ICE automobiles the Tesla improved on core attributes, but also adds ancillary attributes. Core attribute improvements are high acceleration, high speed, bold looks and low running costs of Tesla vehicles, this combined with ancillary attributes of silent drive train, zero tailpipe emissions, convenience of never needing to visit a refuelling station and cost savings means that it is different to any ICE vehicle on offer. The vehicles also brand equity due to them being viewed as ‘cool’. This paper represents an important addition to FCV literature. Marketing approaches and market entry strategies have been largely ignored by the industry. A previous study by the authors used case studies from other market sectors to guide FCV marketing. This paper holds greater relevance than these previous case studies as it uses a case study of a disruptive innovation from the automotive sector. To the best of the authors' knowledge this is the first study that uses a case study of a disruptive automotive technology to guide the market entry of FCVs. It is hoped that this will form the foundation of future research that can be used guide the successful market entry of FCVs. Conclusions Managerial implications Academic......

Words: 10965 - Pages: 44

Free Essay

Cool Down

...Facultad de Economía Rondón Cordano, Bruna Facultad de Marketing Tejada Carranza, Juan Pablo Facultad de Marketing 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO * Razón Social y Nombre Comercial: “Bebidas Saludables S.A.C. - “Cool Down” * Ubicación de la Empresa: Mz. D Lote 14 Los Viñedos San Antonio de Huachipa. * Actividad de la Empresa: Elaboración y comercialización de tés relajantes a base de valeriana, manzanilla, pimpinela, esencia de flor de pasión y té verde, comercializados en dos presentaciones de 250ml y 500ml. Dirigido a empresarios y ejecutivos entre 25 a 39 años, de NSE A y B expuestos a altos niveles de estrés. 3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO El 60% de los limeños padece de estrés, principalmente los que se encuentran entre las edades de 25 y 50 años, según el diario “La Republica”, masa poblacional que entra en un estado de ansiedad, incertidumbre y en muchos casos desesperación, para estas personas se ha creado “Cool Down”, un té relajante listo para beber hecho a base de insumos naturales, que actúa sobre el sistema nervioso de las personas, mejorando su aprendizaje, concentración y facilita la relajación, sin llegar a adormecer al consumidor. La practicidad, sabor y funcionalidad de “Cool Down” hacen de este un producto que ganará adeptos rápidamente. 4. ESTRATEGIA DE PROYECTO Se utilizara la estrategia de “Nicho”, conformado por personas entre 25 a 39 años que forman parte de la PEA, de NSE A y B,......

Words: 1671 - Pages: 7

Free Essay

Cool Cats

...Cool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty coolCool cats are pretty......

Words: 261 - Pages: 2

Free Essay

Cool Kid

...uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! Hello world My name is uncle cool ! ......

Words: 3921 - Pages: 16

Free Essay

Cool Is Cool

...Cool is Cool To be cool or not to be cool… That is actually the issue, which almost all teenagers live by. Cool means pretty much the same as being “in” or to be popular. Some People Thinks it is cool smoking, other people thinks skateboarding is cool. But what is cool? Is it the way you act? The way you dress? The way you talks? There are a lot of opinions about that subject, what do you think is cool? The companies do a lot to make you think that their products are cool. They pay celebrities to wear their products and make commercials. It’s different what people do to look cool, some people read fashion magazines other peoples dress like their idols and the celebrities got stylists to dress them. The most people buy the popular brands and dress like celebrities or just using special words or slang in their sentences. Some walks on a special way or have a distinct style. Cause being cool is not just the way you dress, it is also your attitude and the way you act. But being cool is different from age to age. When you are a little child it’s about having the newest toy car or Barbie-doll. As a teenager it’s about wearing the right brands, having the newest cell phone and things like that. And when you grow up it’s about having the biggest car, eating on the right restaurants and having biggest house. All the companies that makes clothes today are doing a lot to get the people think it’s they’re product that is in right now, they make commercial and thinks like that,......

Words: 322 - Pages: 2

Premium Essay

Cool

... outweighs the value of prolonging the dispute, or perhaps to allow staff to develop and learn from experience (Thomas, op.cit.). In some respects avoidance resembles accommodation. Accommodation at Don’t use ibid and op cit. Writer could have moved ‘Graham’ to position of ibid. Thomas should be given full citation to avoid reader having to refer back. least acknowledges that a conflict exists, though, whereas avoiding a conflict implies a refusal to deal it. It is not a strategy to be used readily because if the dispute has any substance then suppressing it will simply make things worse (Allred, 1987). Indeed there are probably only two instances where it is of use. First, if the conflict is trivial or secondly in order to let people cool down and allow the manager to assess the situation calmly (McGurn, 1990). Compromise has been described as a lose-lose strategy and yet still holds wide currency as an effective conflict resolution strategy (Graham, 1998). It is most likely where the conflicting parties carry equal weight and is a trade-off, with each making concessions but neither achieving its original aims. It is for this reason that the lose-lose tag applies - the conflict has not been resolved because differences are not fully explored and each side generally seeks to concede as little as possible (ibid.). Nevertheless, as a fall-back position or as a means of creating a temporary settlement to allow time for a more collaborative solution to be found, compromise can...

Words: 7262 - Pages: 30