Free Essay

Business Plan

In: Business and Management

Submitted By lauraoi
Words 993
Pages 4
Perustiedot
Yrityksen nimi: NettiJenska
Sijainti: Tampere
Toimiala: Internet -palvelut
Koulutus: Luonnontieteen kandidaatti (tietotekniikka), tradenomi (tietojenkäsittely), datanomi (tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma)
Kokemusta yrittäjätoiminnasta: Ei
Harrastukset: www-sivujen suunnittelu ja toteutus, öljyvärimaalaus, käsityöt
Henkilökohtaiset vahvuudet: Luovuus, osaaminen, itsenäisyys
Yrittäjäominaisuudet: Halu ja kiinnostus toteuttaa www-sivuja, sitkeys, halu onnistua ja kehittyä, ahkeruus
Toiminnan tarkoitus ja kuvaus
Toiminta-ajatus/perusfilosofia:
- Korkealaatuisten Internet-sivujen tuottaminen kilpailukykyiseen hintaan. Lisäpalveluina esitteiden suunnittelu ja toteutus sekä muut pienimuotoiset ATK-palvelut.
Liikeidea:
1. Asiakkaat:
- Pienet yritykset, yhteisöt ja seurat 2. Tuotteet/palvelut:
- Internet-palvelut + muut pienimuotoiset ATK-palvelut
Palveluiden toteutuksessa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Internet-sivut pidetään yksinkertaisina, joten ne voidaan tarjota kilpailukykyiseen hintaan. 3. Imago eli mielikuva:
- Hyvä hinta-laatusuhde ja ystävällinen palvelu. 4. Toimintatavat:
- Pienillä yrityksillä on kiinnostusta omia Internet-sivuja kohtaan, mutta useimmilla ei ole varaa teettää sivuja nykyisellä hintatasolla. Tarjoamalla yksinkertaisia, mutta näyttäviä sivuja huokeaan hintaan voidaan saada paljon pieniä yrityksiä, seuroja ja yhdistyksiä asiakkaiksi. Toiminnan alussa markkinoidaan jonkin verran, mutta myöhemmin myös positiivinen WOM on yrityksen parasta markkinointia. Yritys hyödyntää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Palveluita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tarpeet ja toiveet otetaan kaikessa huomioon. 5. Markkinat ja kilpailijat:
- Pirkanmaan yrittäjiin kuuluu n. 6500 yritystä, joista 72,4% on 1-3 henkeä työllistäviä yrityksiä. Arvion mukaan noin 10% näistä yrityksistä voisi olla kiinnostuneita Internet-sivujen hankinnasta. Pirkanmaalla on myös runsaasti yhteisöjä ja seuroja.
- Tampereella Internet-sivujen suunnittelua ja toteutusta harjoittavia yrityksiä on yhteensä noin 150. Näistä noin 100 on mainostoimistoja ja loput päätuotteenaan Internet-sivuja tuottavia yrityksiä. Valtaosa yrityksistä on kooltaan pieniä, mutta joukkoon mahtuu myös isompia osakeyhtiötä. Tarjonta on siis runsasta, mutta toisaalta myös varsin kirjavaa. Osa yrityksistä on olemassa vain paperilla ja osa ei markkinoi toimintaansa ollenkaan.
- Kilpailukeinoina NettiJenskalla tulee olemaan tasapainoinen hinta-laatusuhde. Lisäksi palveluita markkinoidaan potentiaalisille asiakasryhmille. 6. Voimavarat:
- Koulutuksen myötä kertynyt riittävästi osaamista ja tietotaitoa Internet-sivujen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä muista ATK:n liittyvistä asioista.
- Nykyisiä laitteita ja ohjelmistoja voidaan osittain hyödyntää yritystoiminnassa.
- Liiketilaa ei välttämättä tarvitse hankkia. 7. Tulevaisuuden näkymät:
- Kuluttajat etsivät yhä enenevissä määrin yrityksistä tietoa Internetistä, joten yrityksille Internetissä näkyminen on tärkeää. Jossakin vaiheessa saturaatiopiste tulee tietenkin vastaan, mutta ei työ tähän lopu, sillä sivujen ylläpito ja ajantasaistaminen ovat myös tärkeitä tehtäviä. Lisäksi palveluita voidaan kehittää kohti sosiaalisia medioita eli yritysten näkyvyys taattaisiin sosiaalisen median työkaluissa. Lisäksi voitaisiin selvittää, mitä yrityksistä keskustellaan esim. Internetin keskustelupalstoilla. 8. Perustelut:
- Markkinoilla vielä tilaa, lisäksi paljon mahdollisuuksia ja kehittymisväyliä.
Yritysmuoto:
- Koska NettiJenskaa on perustamassa vain yksi henkilö, yritysmuotoina kysymykseen tulevat vain toiminimi tai osakeyhtiö. Osakeyhtiön perustamiseen tarvittavaa osakepääomaa ei ole käytettävissä, joten yritysmuodoksi valitaan toiminimi. Toinen syy toiminimen valintaan on se, että toiminnasta halutaan mahdollisimaan joustavaa ja päätöksenteko halutaan pitää omissa käsissä.
- NettiJenskan toiminta ei ole luvan- tai ilmoituksenvaraista.
- NettiJenskan on tehtävä perusilmoitus kaupparekisteriin. Perusilmoitus tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella (Y3). Samalla lomakkeella voidaan myös ilmoittautua ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi. NettiJenska ilmoittautuu ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi. Perusilmoituksella haetaan myös yritystunnus.
- YEL-ehdot täyttyvät, joten NettiJenskan täytyy ottaa YEL-vakuutus. Turvallisuuden takaamiseksi on hyvä ottaa myös vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Myös muut vakuutukset ovat vapaaehtoisia, niitä voidaan ottaa tarpeen tullen. Yrittäjän kannattaa myös liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Kirjanpito annetaan tilitoimiston hoidettavaksi.
Rahoitus:
Investointilaskelma | | Hankittava käyttöomaisuus | EUROA | Pitkäaikaiset | | Toimitilat: | 1588,40 | Koneet ja laitteet: | 4090,00 | Näyttö | 600,00 | Keskusyksikkö yms. | 2090,00 | Tulostin | 400,00 | Digikamera | 1000,00 | Ohjelmistot yms. | 5200,00 | Kalusteet yms.: | 3000,00 | Toimistotarvikkeet | 1000,00 | Kalusteet | 2000,00 | Asennus ja korjaustyöt: | 200,00 | Muut investoinnit: | 300,00 | | | Investointitarve yhteensä | 9178,40 | Käyttöpääomalaskelma | EUROA | Perustamiskulut (esim. kaupparekisteri- ilmoitukset, osakepääoman sijoitus, yhtiökokouskulut) | 273,00 | Raaka-aine ja puolivalmistevarasto | | Valmistevarasto/myyntivarasto | | Myyntisaamiset asiakkailta | | Ostovelat | | Muut alkukuukausien kulut (esimerkiksi liiketilojen sähköliittymät, sähköistys, muutostyöt, asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet kulut) | 200,00 | Vuokra | 588,00 | Palkat | | Puhelin, sähkö, tietoliikenne | 200,00 | Liikkuminen, matkakustannukset | 100,00 | Markkinointi | 200,00 | Muut juoksevat kustannukset (?) | 100,00 | Käyttöpääoma yhteensä | 1661,00 | YRITYKSEN PERUSTAMISVAIHEEN RAHOITUSTARPEEN LASKELMA | EUROA | Investoinnit | + 9178,40 | Käyttöpääoma | + 1661,00 | Kustannusylitysvaraus (+ 20% lisää käyttöpääomatarpeesta) | + 332,20 | *Kokonaisrahantarve aloittaessa* | =11171,60 |
NettiJenskan käynnistysvaiheet tullaan rahoittamaan pitkälti omalla pääomalla, sillä sijoitusrahastossa on säästössä 6700 euroa. Laitehankintoihin ja muihin hankintoihin on ajateltu ottaa pankista 4000 euron laina. Laina otettaisiin mahdollisesti Nordeasta. Lisäksi voidaan hakea pienlainaa Finnveralta.
Rahoitustarve näyttää aika suurelta. Saattaa olla, että esim. kalusteita, laitteita ym. voisi hankkia käytettynä halvemmalla. Lisäksi NettiJenskan yritystoiminta on sen luonteista, että toimitilaa ei välttämättä tarvitse hankkia. | euroa kuukaudessa | euroa vuodessa | TAVOITETULOS (YRITTÄJÄN NETTOTULO) | 3500 | 42000 | + Ennakkoverot | 700 | 8400 | = Tavoitetulos (ennen veroja) | 4200 | 50400 | + Korot ja muut rahoituskulut | 100 | 1200 | = LIIKETULOSTARVE | 4300 | 51600 | + Poistot | 0 | 0 | + Lainojen lyhennykset | 200 | 2400 | = KÄYTTÖKATETARVE | 4500 | 54000 | + Kiinteät kulut: | 1850 | 22200 | Työntek. palkat + sivukulut (50 %) | 0 | | Vuokrat | 500 | | Sähkö, lämpö, vesi | 50 | | Puhtaanapito, siivous | 50 | | Puhelin | 50 | | Käyttötarvikkeet | 50 | | Markkinointi | 200 | | Edustuskulut | 50 | | Matkakulut | 50 | | Autokulut | 0 | | Yrittäjäeläke YEL | 400 | | Muut vakuutukset | 100 | | Kirjanpito | 100 | | Kirjat, lehdet, jäsenmaksut | 0 | | Ulkopuoliset palvelut | 0 | | Korjaustyöt, huollot | 0 | | Toimisto-/konttorikulut | 50 | | Muut kulut | 200 | | KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ | 1850 | | = MYYNTIKATETARVE | 6350 | 76200 |
Hinnoittelun suhteen suunniteltiin seuraavaa: Hinnoittelu sivujen laajuuden mukaan urakkaveloituksena ja muut palvelut tuntiveloituksena (urakat 200-1000 euroa, tuntiveloitus 20 euroa). Karkeasti voidaan sanoa, että 200 euron urakoita pitäisi tehdä vuodessa 381 kappaletta, jotta myyntikatetarpeeseen päästäisiin. Isompia 1000 euron urakoita pitäisi tehdä n. 76 kappaletta ja tuntiveloituksella tehtäviä töitä pitäisi saada kasaan 3810 tunnin edestä. Jos näistä pystyisi koostamaan sopivan mixin, niin mielestäni myyntikatetarpeeseen voitaisiin päästä.
Riskit:
- Riippuvuus laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuudesta
- Markkinoille tulo voi epäonnistua
- Yritystä ei koeta kiinnostavana, potentiaalisia asiakkaita ei tavoiteta
- Kilpailijat pystyvät tarjoamaan palveluita halvemmalla
- Tieto ja taito ei riitä palveluiden tuottamiseen
- Ei osata kehittyä ja mukautua tarpeeksi
- Tulipalo, murto, tietomurrot, laitteistojen rikkoutuminen, ohjelmistojen vanheneminen
SWOT-analyysi:
Vahvuudet | * kiinnostus, halu * kokemus * monipuolisuus * tieto * * | Heikkoudet * kokemattomuus yritystoiminnasta * epävarmuus | Uhat | * odottamattomat muutokset * uudet kilpailijat * muutokset terveydentilassa tai elämäntilanteessa | * * Mahdollisuudet * mukautumiskyky * lisäkouluttautuminen * tuttavapiiri |
Markkinointi:
- Asiakaspalvelun tulee olla ensiluokkaista
- Asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan
- Palveluiden hinta-laatumielikuva pidetään hyvänä
- Sivuista laaditaan yksinkertaisia, mutta silti tyylikkäitä ja toimivia
- Sivujen päivitys ja toimivuus taataan myös jatkossa
- Hinnoittelu sivujen laajuuden mukaan urakkaveloituksena ja muut palvelut tuntiveloituksena (urakat 200-1000 euroa, tuntiveloitus 20 euroa)
- Toimitilat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja opasteet opastavat perille
- Aukioloajat ma-pe 11-18 sekä tarvittaessa sopimuksen mukaan, mahdolliset kotikäynnit
- Hyvä henkilökohtainen myyntityö
- Omat Internet-sivut, Lehti-ilmoittelu, suoramainonta, asiakaskirjeet, hakemisto, käyntikortit…...

Similar Documents

Premium Essay

Business Plan

...THE BUSINESS PLAN ROAD MAP TO SUCCESS Exercise Workshop Objectives By the end of this exercise, you should be able to: • Understand the role of the business plan. • List several reasons for developing a business plan. • Identify sources where you can get help in developing a business plan. • Identify the type of information to include in the business plan. • Prepare an outline for a business plan. All SBA programs are provided to the public on a nondiscriminatory basis. www.ebusinesshelpcenter.com Thousands of eBusiness & eMarketing eBooks 100% Free Downloads Plus Resources To Guarantee Your Success With Your New Or Existing Online Business Free Website Hosting Free Traffic Generators Free Advertising Free Ebook Compilers Free HTML Editors Free FTP Software Free Email Auto-Responders Free Bulk Email Software Free Up-to-Date 80 Million Opt-In Email Lists Free Web Positioning Tips Free Ready to Go Turnkey Websites Free Replicate Any Website Free Tutorials for Everything Free Web Page Creators Small one-time lifetime membership fee then everything is FREE!!! BUSINESS PLAN OUTLINE Below is an outline for a business plan. Use this model as a guide when developing the business plan for your business. Elements of a Business Plan 1. Cover sheet 2. Statement of purpose 3. Table of contents I. The Business A. Description of business A. Marketing B. Competition C. Operating procedures D. Personnel E. Business insurance G.......

Words: 7807 - Pages: 32

Premium Essay

Business Plan

...Business Plan Projects The Royal Project Foundation is aimed to promote agricultural production on the highlands in order to reduce opium production and help developing overall welfare of the highland communities. As parts of the Royal Project Foundation’s work, new processed food products are continuously developed from raw materials and ingredients produced by farmers and hill tribes to help distribute excess supplies to and increase demands of agricultural products in the market. With assistant from professors and experts from various universities and private sectors, by-products / processed products are researched and produced with high-quality standard as well as safety concern for consumers, and according to safety and standards of the Thai FDA regulations. With the brand of the Royal Project, it already has competitive advantage over competitors. However, these products have still not yet formulated any business plan and the stories have not been communicated widely enough to end-consumers. Also, it is essential to guarantee to the farmers the production volume in order for them to plan the agricultural production in advance (usually a year ahead). With the business plan, it would give a clear direction for any future decision making on these products. The required business plan should involve the areas from Product Design, Feasibility Studies, Costing & Financial Projection, Launch Plan and Implementations. The followings are the products for BBA students to......

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

Business Plan

...Business Plan of AMT Computers 1.0 Executive Summary By focusing on its strengths, its key customers, and the underlying values they need, American Management Technology will increase sales to more than $10 million in three years, while also improving the gross margin on sales and cash management and working capital. This business plan leads the way. It renews our vision and strategic focus: adding value to our target market segments, the small business and high-end home office users, in our local market. It also provides the step-by-step plan for improving our sales, gross margin, and profitability. This plan includes this summary, and chapters on the company, products and services, market focus, action plans and forecasts, management team, and financial plan. Highlights [pic] 1.1 Objectives 1. Sales increasing to more than $8 million by the third year. 2. Bring gross margin back up to above 30%, and maintain that level. 3. Sell $2 million of service, support, and training by 1998. 4. Improve inventory turnover to 6 turns next year, 7 in 1997, and 8 in 1998. 1.2 Mission AMT is built on the assumption that the management of information technology for business is like legal advice, accounting, graphic arts, and other bodies of knowledge, in that it is not inherently a do-it-yourself prospect. Smart business people who aren't computer hobbyists need to find quality vendors of reliable hardware, software, service, and support. They need to use......

Words: 7201 - Pages: 29

Premium Essay

Business Plan

...Project Assignment for AD 408 Fall 2012 students PREPARATION OF A BUSINESS PLAN The task is to prepare a concise business plan for a small to medium size business. The presentation has to be in the standard format summarized below. The business area will be chosen by the student. The recommended industries are: Foods, Web based service businesses, Tourism, Logistics Small Size Manufacturing. However, other suggestions with good reasoning behind them can also be accepted after discussion. Conditions / requirements: 1. The business can be a new start up or an acquisition; an imaginary plan or a real life acquisition. 2. Group work is not allowed. Each student will submit his/her own project. 3. The total length of the document should not be more than 10 pages. 4. The chosen business, with a one paragraph description, will be e-mailed to the instructors latest by 30th October 2012 Tuesday. 5. The deadline for submission of the project (word document/hard copy) is 10th December 2012 Monday. PREPARATION OF A BUSINESS PLAN, AD 408 Fall 2012 Standard format for the contents: 1. Executive summary – one or two pages summarizing the purpose, mentioning the key highlights 2. Business definition – key features of the business operation 3. The description of the competitive environment (general and the industry) and the market assumptions used in business justification (how big? growth? how much?) 4. Key Success......

Words: 761 - Pages: 4

Premium Essay

Business Plan

...Executive Summary SoulSpace aims to be the premier spa/salon in the Raleigh, NC area. Through a unique combination of offered services and products, they will quickly gain market share. SoulSpace will provide customers with a relaxing, rejuvenating atmosphere where all of their mind and body needs can be met. The business will be set up as a partnership with Steve Long, Debby Long, and Linda Hill-Chinn owning equal portions of the operation. Products and Services SoulSpace offers a wide variety of mind and body healing services and products. The salon aspect of the business will provide both males and females with any type of hair styling services. The spa business is devoted to providing holistic methods of massage, body work, and energy work. This is all done in a relaxing, serene setting. Location SoulSpace has chosen Raleigh, NC as their city for the business venture. Raleigh has consistently over the last few years been voted the best place to work and live in the USA, frequently making the top five and ten lists of Forbes, Money, and Inc. magazines. Raleigh has one of the most educated populations that loosely correlates to earning potential, or at least indicates a higher average household income. Additionally, the downtown area has undergone a recent renovation that has attracted a lot of new businesses as well as become a hot urban area. Competitive Edge SoulSpace's competitive edge is their unique combination of services, location, and customer-centric......

Words: 9051 - Pages: 37

Premium Essay

Business Plan

...Business Plan Your Escape Salon/ Spa/ Resort & So Much More! Oyster Bay Cove Academic Edition New York June 20, 2012 Academic Edition Confidentiality Agreement The undersigned reader acknowledges that the information provided by__ in this business plan is confidential; therefore, reader agrees not to disclose it without the express written permission of _Your Escape Owners_. It is acknowledged by reader that information to be furnished in this business plan is in all respects confidential in nature, other than information which is in the public domain through other means and that any disclosure or use of same by reader, may cause serious harm or damage to _Your Escape_. Upon request, this document is to be immediately returned to __ ___________________ Signature ___________________ Name (typed or printed) ___________________ Date This is a business plan. It does not imply an offering of securities. Academic Edition Table of Contents 1.0 Executive Summary .................................................................1 Chart: Highlights ..............................................................1 1.1 Objectives .......................................................................1 1.2 Mission ...........................................................................2 1.3 Keys to Success .................................................................2 2.0 Company Summary ..................................................................3......

Words: 8580 - Pages: 35

Premium Essay

Business Plan

................................................................................................................................... 4 1.1 Business Overview .............................................................................................................................. 4 1.2 Business Model ................................................................................................................................... 4 1.3 Market Analysis ................................................................................................................................... 4 1.4 Financial Projections ........................................................................................................................... 5 1.5 Financial Needs ................................................................................................................................... 5 1.6 Debt Repayment Plan ......................................................................................................................... 5 2. Business Overview ................................................................................................................................... 6 2.1 Vision and Goals .................................................................................................................................. 6 2.2 Business Location .................................................................................................................................

Words: 9643 - Pages: 39

Premium Essay

Business Plan

...1.0 Introduction 0. Name of the company Serbanakal 1. Nature of business Serbanakal focuses on selling Islamic posters. Instead of selling Islamic poster we are also do charity work. Each unit of poster sold will be donated 20% , which 10% goes to the orphanage and other 10% goes to the “Telekung Project”. 2. Industry profile Serbanakal was established to give the best Islamic posters to people. We believe that there are not many businesses which offer the same service as we given here. 3. Location of business Because of this is a small business, we did not have the specific place or outlet. We just selling these posters through social website and event or exhibition that we join. 4. Date of commencement Our company operation on 10 August 2010 5. Factors in selecting the proposed venture We choose for this business because evangelize the Islamic faith through posters, for the purpose of Islamic Da’wah and Islam education, Insha’Allah. 6. Future prospects of the business Our future plan for the business we will design Islamic t-shirt, mark and etc. Insha’Allah Business Logo [pic] The name ”Serbanakal” • It represent the name of our business. The actual word is “Serban Akal”, it’s based on the way people say that name. “Serbanakal” it stand for the top of our......

Words: 2928 - Pages: 12

Premium Essay

Business Plan

...UNIQUE INTERNATIONAL COLLEGE BSB60407- ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT BSBMGT617A- DEVELOP AND IMPLEMENT A BUSINESS PLAN ASSESSMENT TASK 1- ANALYSE A BUSINESS PLAN STUDENT NAME: MA. REBECCA M. BEREDO STUDENT ID: UIC0159 Compare and Contrast the business plan of the quality training business plan and gallery/coffee. BUSINESS PLAN 1 Areas | The quality training business plan | Objective | The company objectives of quality training are: a) To provide complete financial projection of plan year b) To present a written document for the management of the development business and training c) The participants of this business plan includes the company owners and the representatives from the State Training Authority | Mission | Company mission statementThe Quality Training mission is to go beyond the expectations of our customers by providing them with efficient development services and training, related to their needs and in line with the national quality standards.Vision statementQuality training vision is by giving excellent customer service and will satisfy and expand its customer base | Key to success | The key to success for Quality Training are the following: i. Relationships- retain loyal customers ii. Quality- by giving them high standard training materials, delivery and follow-up iii. Consultation- customers’ consultation and efficient training needs to ensure that the good training is delivered to the right people iv. Market and......

Words: 2175 - Pages: 9

Free Essay

Business Plan

...20 Reasons Why You Need a Business Plan Categories: * Business Planning 1. To prove that you’re serious about your business. A formal business plan is necessary to show all interested parties -- employees, investors, partners and yourself -- that you are committed to building the business. 2. To establish business milestones. The business plan should clearly lay out the long-term milestones that are most important to the success of your business. To paraphrase Guy Kawasaki, a milestone is something significant enough to come home and tell your spouse about (without boring him or her to death). Would you tell your spouse that you tweaked the company brochure? Probably not. But you'd certainly share the news that you launched your new website or reached $1M in annual revenues. 3. To better understand your competition. Creating the business plan forces you to analyze the competition. All companies have competition in the form of either direct or indirect competitors, and it is critical to understand your company's competitive advantages. 4. To better understand your customer. Why do they buy when they buy? Why don’t they when they don't? An in-depth customer analysis is essential to an effective business plan and to a successful business. 5. To enunciate previously unstated assumptions. The process of actually writing the business plan helps to bring previously "hidden" assumptions to the foreground. By writing them down and assessing them, you can test them......

Words: 921 - Pages: 4

Free Essay

Business Plan

...REPORT A Business Plan Franchise Business With Quiznos-Sub Company Submitted To: Mr. Md. Badiruzzaman Lecturer, B.B.A Dhaka City College Group Name Spark Section B B.B.A 10th Batch Dhaka City College Group Name: Spark Group members: ID NO Name: 77 Tanvir Ahmed Siddique 123 Fatema Rahmin 13o A.S.M Hasan Al Alim 131 MD Ferdous Alam 135 Mhammad Nazimuddin 138 Fahmida Huq Putul Letter Of Transmittal Date: June 15, 2011 Mr. Md. Badiruzzaman Lecturer, B.B.A Dhaka City College Subject: Solicitation for acceptance of the report Sir We are glad to be able to submit the report on the basis of our Business plan. This report is all about a company name “Quiznos Sub” which is new in our country. We tried our best to include information, which we collected from both primary & secondary sources. We eagerly believe that you will find the report according to your specification & will enjoy it as much as we’ve finished while preparing it for you. Thanking you Yours truly, All group members of Spark General Description Of The Venture Quizzes Sub is a fast food......

Words: 2327 - Pages: 10

Premium Essay

Business Plan

...Business Plan Criteria The Advance | Represent a significant advance on the current offerings or practices in a particular market | IP Position | Offer a realistic chance of establishing defensible intellectual property | Status  | Propose offerings which have undergone significant real world testing  | Capability  | Are backed up with sufficient resources and business capacity to execute on the opportunity  | Validation  | Have been tried and vetted by a representative group of customers  | Marketing Plan  | Have a realistic and detailed marketing plan  | Management Team  | Are backed up with a management team with sufficient experience and education to execute the plan  | Investment Offering  | Have a favorable investment structure  | Market Size and Share | Target a large and attractive market and the chance to capture a significant portion of it | Competition | Don't face competitive threats that are too entrenched or powerful | ROI | Represent an attractive return on investment | An investor will be interested in long-term profit he can make from investing. In other words, he will look closely at the viability and growth possibilities of your project. Equally, he will want to identify potential exit routes at the time of investment. He will therefore focus on management information, marketing and sales perspectives, and naturally, on the finance. Team — Can you demonstrate years of operations experience in a similar industry?  Do you have real...

Words: 1157 - Pages: 5

Premium Essay

Business Plan

...  Business Plan for a Startup Business The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you like, except for the Executive Summary, which should be done last. Skip any questions that do not apply to your type of business. When you are finished writing your first draft, you’ll have a collection of small essays on the various topics of the business plan. Then you’ll want to edit them into a smooth‐flowing narrative. The real value of creating a business plan is not in having the finished product in hand; rather, the value lies in the process of researching and thinking about your business in a systematic way. The act of planning helps you to think things through thoroughly, study and research if you are not sure of the facts, and look at your ideas critically. It takes time now, but avoids costly, perhaps disastrous, mistakes later. This business plan is a generic model suitable for all types of businesses. However, you should modify it to suit your particular circumstances. Before you begin, review the section titled Refining the Plan, found at the end. It suggests emphasizing certain areas depending upon your type of business (manufacturing, retail, service, etc.). It also has tips for fine‐tuning your plan to make an effective presentation to investors or bankers. If this is why......

Words: 5399 - Pages: 22

Premium Essay

Business Plan

... Graduate School of Management Course: Master of Business Administration Subject: Entrepreneurial Business and Planning Lecturer: Mike Turner Business Plan Submitted by: Shorya Dhameja 16431179 Date of Submission: 26th November, 2011 Mid Town Cafe Business Plan . Table of Contents 1. Business overview...................................................................................4 2. Product/Services..........................................................................................................6 3. Business structure and management...........................................................................8 4. Market analysis...........................................................................................................9 5. Competition...............................................................................................................12 6. Marketing Strategy....................................................................................................14 7. Finances.....................................................................................................................16 8. Action Plan............................................................................................................

Words: 5222 - Pages: 21

Premium Essay

Business Plan

...Sample Business Plan (A Service) SMITH E-COMMERCE CONSULTING Mary Smith July 12, 2011 Section 1: The Business Profile| Description of My BusinessI plan to provide a complete service for the design, installation and maintenance of E-commerce marketing functions for my retail clients. I intend to evaluate the success of each installation and follow up to make changes to improve the effectiveness of the each site.| Targeted Market and CustomersMy customers will be small businesses that can enhance their present sales by the utilization of E-commerce. Typical clients will require sites for the dual purpose of providing 24-hour information to customers as well as providing a purchasing venue. Potential clients are businesses in which E-commerce can provide additional incremental sales. The businesses will range widely: from restaurants to neighborhood drug stores.| Growth Trends In This BusinessThe market for my services is growing at an unprecedented rate. In 2004 and 2005, year-end holiday shopping increased 25% each year. Can you document from trade sources the anticipated rate of growth of your industry? If industry sources are not available, you will need to give a logical explanation as to the trend and potential of your intended market. This segment will provide you and your backers with information as to whether your market is growing or shrinking. | Pricing PowerInitially, my pricing power will be limited by......

Words: 2880 - Pages: 12