Free Essay

Business Management Literature (Finnish)

In: Business and Management

Submitted By Tittas
Words 1606
Pages 7
valmentava johtaminen kirjallisuutta

Aaltonen, Tapio – Pajunen, Heikki – Tuominen, Kallu (2005) Syty ja sytytä. Valmentavan johtamisen filosofia. Talentum, Helsinki.

Alaja, K. 2007. Haasta itsesi muutokseen. Ekonomi, 6/2007, sivut 20-24.

Alhanen, Kai – Kansanaho, Anne – Ahtiainen, Olli-Pekka – Kangas, Marko – Soini, Tiina – Soininen, Jarkko (2011) Työnohjauksen käsikirja. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

Boyatzis, R. E., Smith, M. L. & Blaize, N. 2006. Developing sustainable leaders through coaching and compassion. Academy of Management Learning & Education, vol. 5, nro. 5, sivut 8-24.

Carlsson, Maria - Forssell, Christina (2008) Esimies ja coaching. Oivaltava coaching johtamisen työkaluna. Tietosanoma Oy, Helsinki.

Havunen, Risto (2004) Kehitä valmentajan taitojasi esimiestyöskentelyssä, Talentum Media Oy, Helsinki

Hirvihuhta, H. 2006. Coaching – valmenna ja sparraa menestykseen. Keuruu:
Otavan kirjapaino.

Kallio, Pauli (2009), Kotimainen näkökulma henkilökohtaiseen valmennukseen. Psykologia 44 (05-06), 444.

Kansanen, Olli (2004) Esimies valmentajana – yhteistyöllä tuloksiin, WSOY, Helsinki

Kurtén, Staffan. (2007) Kohti autenttista johtajuutta. Kirjasta Coaching ja johtajuus. Valmentava ote esimiestyössä. Edita, Helsinki.

Ristikangas, Marjo-Riitta – Ristikangas, Vesa (2010) Valmentava johtajuus. WSOYpro Oy, Helsinki.

Romana, Anneli. (2007) Coaching edistää esimiestaitoja. Kirjasta Coaching ja johtajuus. Valmentava ote esimiestyössä. Edita, Helsinki.

Räsänen, Mikko. (toim.) 2007. Coaching ja johtajuus. Valmentava ote esimiestyössä. Edita, Helsinki.

Santasalo, Laura - Åhman Helena. (2007) Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen coaching. Kirjasta Coaching ja johtajuus. Valmentava ote esimiestyössä. Edita, Helsinki.

Seligman, M. E. P.2002, Authentic Happiness. New York: Simon & Schuster.

Sydänmaalakka, P. 2008, Älykäs itsensä johtaminen - Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus.

Åhman, H. 2003, Väitöskirja; Oman mielen johtaminen – näkemyksiä ja kokemuksia yksilön menestymisestä postmodernissa organisaatiossa. Espoo: Monikko

narsistinen esimies

Healing Eagle <http://www.healingeagle.net/Fin/Quotes/NarcisChar.html>,

Juuti, Pauli & Vuorela, Antti (2002) Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. PS-kustannus, Jyväskylä.

Narsistien uhrien tuki ry (2013) <http://www.narsistienuhrientuki.info/>,

Narsistien uhrit info (2013) < http://www.narsistienuhrit.info/>,

Perkka-Jortikka, Katriina (2008) Hankalan ihmisen kohtaaminen. Edita Prima Oy, Hel-sinki.

Polo, Sirpa (2011) Narsisti esimiehenä. Minerva Oy, Helsinki.

Salo, Markku (2011) Narsisti parisuhteessa, työpaikalla, naapurina, oikeussalissa. Bookwell, Porvoo.

Salo, Markku (2009) Varo narsistia! Hansaprint Oy, Vantaa.

Spiik, Tor (2010) Narsisti keskellämme? Korpijyvä Oy, Jyväskylä.
TJS Opintokeskus (2013) < http://www.tjs-opintokeskus.fi/etusivu/etusivun_uutiset/?a=viewItem&itemid=115>, haettu 20.2.2013.
Taloussanomat (2011) <http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2011/08/18/16-pikku-salaisuutta-nain-paljastut-narsistiksi/

asiantuntijaorganisaation johtaminen
Engeström Y. (1992) Interactive expertise: studies in distributed working intelligence. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Research bulletin 83, Helsinki.

Hokkanen M. (2008). Esimiestyön kehittämistarpeet asiantuntijaorganisaatiossa kohteena Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Saatavana Internetistä: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2322/hokkanenminna.pdf?sequence=1.
Hynninen, K. (2005). Matkalla uudistuvaan asiantuntijaorganisaatioon. s. 80-81. Teoksessa Tuomivaara S. (toim.) Asiantuntijan luovuus koetuksella. Työterveyslaitos.
Kokkonen V. (2006) Asiantuntijayrittäjyyden erikoispiirteet. Helsinki School of Economics, Mikkeli Business Campus publications, N-52, Helsinki
Kolari P. (2010). Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa. s. 3-6, 13. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
Maunula, R. 1992. Esimiehenä asiantuntijaorganisaatiossa. 2., uusittu painos.s. 9-12, 19, 29, 34, 36. Aavaranta-sarja. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu.
Pitkänen R. (2010). Johtamisen suurenmoinen keveys. s. 47. Raimo Pitkänen ja Infor Oy, Vantaa.
Sipilä J. (1991). Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitset nämä kaksi roolia? s. 29, 39-43, 54-58. WSOY, Porvoo
Tynjälä P. (1999) Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa. Teoksessa Oppiminen ja asiantuntijuus: työelämän ja koulutuksen näkökulmia, toim. P. Tynjälä – A. Eteläpelto, 160-161. WSOY, Helsinki

tunneäly
Aaltio, Iiris (2007) Tunteet ja johtajuus. Teoksessa Pauli Juuti (toim.) Strategia, tunteet ja toiminta. Tampere: Tammer-Paino Oy, 85-94.

Antonakis, John (2004) On why “emotional intelligence” will not predict leadership effectiveness beyond IQ or the “big five”: an extension and rejoinder.
Organizational analysis, Vol 12, pp. 171-182
<http://my.unil.ch/serval/document/BIB_3E4F3B9E0539.pdf>

Eysenck, H.J. (2000) Intelligence: A New Look, 11-12, Transaction Publishers,
New Jersey.

Chopra, Deepak (2010) Sielukas johtaminen – seitsemän askelta menestykseen. Helsinki: Basam Books Oy.

Goleman, David (1995) Emotional Intelligence - why it can matter more than IQ,
Bantam Books, New York

Goleman, David (1998) Working with Emotional Intelligence, Bantam Books,
New York

Gottfredson, Linda S. (2003) Dissecting practical intelligence theory: Its claims and evidence, University of Delaware, Newark.
<http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/2003dissecting.pdf>,

Hannula, Mika (2007) Tunteet ja osaaminen organisaation menestystekijöinä. Teoksessa

Huuhka, Maisa (2010) Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen, Talentum,
Helsinki
Juuti Pauli (toim.) Strategia, tunteet ja toiminta. Tampere: Tammer-Paino Oy, 73-85.

Juuti, Pauli (toim.) (2007) Strategia, tunteet ja toiminta. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Laine, Vesa - Viikko-Riihelä, Anne (2009) Mielen maailma 4: Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu. WSOYpro, Helsinki

Landy, Frank (2005) Some historical and scientific issues related to research on emotional intelligence. Journal of Organizational Behavior, vol. 26.
Wiley InterScience
<http://dionysus.psych.wisc.edu/lit/articles/LandyF2005a.pdf

Lehti, Maiju & Pynnönen, Pirjo (2011) Lupa johtaa. Helsinki: Talentum.

Paasivaara, Leena (2010) Itsensä kokoinen johtaja – itsetuntemus työyhteisön voimavarana. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Perkka-Jortikka Kaarina (2005) Kasva tosi johtajaksi.
Saarinen, Mikael (2007) Tunneälykäs esimiestyö. Esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen. Doctoral Dissertation Series 2007/2. Helsinki: Edita Prima Oy.

Uusi-Rauva Erkki (2007) Tunteet ja tuottavuus. Teoksessa Pauli Juuti (toim.) Strategia, tunteet ja toiminta. Tampere: Tammer-Paino Oy, 58-73.

esimiesviestintä
Cassidy, C.;& Kreitner, R. (2010). Supervision: Setting People Up for Success. Mason: South-Western Cengage Learning.
Heintzman, M.;Leathers, D. G.;Parrott, R. L.;& Cairns III, A. B. (1. Marraskuu 1993). Nonverbal Rapport-Building Behaviors' Effects on Perceptions of a Supervisor. Haettu 3. Helmikuu 2013 osoitteesta SAGE Publications: http://mcq.sagepub.com.ezproxy.utu.fi:2048/content/7/2/181.full.pdf
Henry, S. G.;Fuhrel-Forbis, A.;Rogers, M. A.;& Eggly, S. (86. vuosikerta, 3. numero. Maaliskuu 2012). Patient Education and Counseling - Association between nonverbal communication during clinical interactions and outcomes: A systematic review and meta-analysis. Haettu 3. Helmikuu 2013 osoitteesta ScienceDirect.com: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utu.fi:2048/science/article/pii/S0738399111003739
Hämäläinen, V. & Maula, H. 2004. Strategiaviestintä. Keuruu: Otavan Kirjapaino.
Imundo, L. V. (1993). The Effective Supervisor's Handbook (Toinen painos p.). New York: AMACOM Div American Mgmt Assn. Juholin, E. (1999). Sisäinen viestintä. Helsinki: Inforviestintä Oy.
Järvinen, P. (2005). Ammattina esimies. Juva: WS Bookwell Oy. Terävä, K. & Mäkelä-Pusa, P. (2011). Esimies työhyvinvointia rakentamassa. Tampere: Tammerprint Oy. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. &Ollikainen, M. 2008 Yrityksen viestintä. 6. uudistettu painos. Helsinki: Business Edita.
Mosley, D. C.;Pietri, P. H.;& Mosley, J. (2010). Supervisory Management: The Art of Inspiring, Empowering, and Developing People. Mason: South-Western Cengage Learning.
Puro, J.-P. (2002). Esimiehen viestintätaidot. Porvoo: WS Bookwell Oy.
Ristikangas, V.;Aaltonen, T.;& Pitkänen, E. (2010). Asiantuntijasta esimies: Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön. Juva: WS Bookwell Oy.
Williams, C. (2012). Effective Management: A Multimedia Approach (Viides painos p.). Mason: South-Western Cengage Learning.
Wood, J. T. (2010). Interpersonal Communication: Everyday Encounters (Kuudes painos p.). Boston: Wadsworth Cengage Learning. Åberg, L. 1993. Esimiehen viestintäopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

syväjohtaminen
Bergqvist, J – Syväjohtaminen on ajattelutapa, ei sarja temppuja http://www.reservilainen.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=308:sprintin-ja eNissinen, V & Anttilainen, J & Kauppinen, R. 2008 – Sovella syväjohtamista – huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla. Gummerus kirjapaino Oy Jyväskylä

Nissinen, V. 2004 – Syväjohtaminen. Karisto Oy Hämeenlinna
Nissinen Vesa, Syväjohtaminen, 2004
Nissinen Vesa, Anttalainen Jarno, Kauppinen Risto, Sovella syväjohtaminen - huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla, 2008 lehtiartikkelit: Johtamista voi oppia, Talouselämä 14.1.2005, Pekka Lähteenmäki http://lehtiarkisto.talentum.com.ezproxy.utu.fi:2048/lehtiarkisto/search/show?eid=668062 Upseeri valmentaa yritysjohtajia, Tekninen Uratie, 4.4.2008 http://lehtiarkisto.talentum.com.ezproxy.utu.fi:2048/lehtiarkisto/search/show?eid=1340521 Johda syvältä ja edestä, Fakta 30.1.2008, Petri Fiilin http://lehtiarkisto.talentum.com.ezproxy.utu.fi:2048/lehtiarkisto/search/show?eid=1302881 karismaattinen johtajuus
Aaltio, Iiris. (2008). Johtajuus lisäarvona. WSOY Oppimateriaaliit Oy; Helsinki.
Aarva, Kim. (2009). Hoivan ja hoidon lähijohtaminen. Akateeminen väitöskirja; Tampereen yliopisto. Haettu 11.2.2013. <http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66485/978-951-44-7740-9.pdf?sequence=1 >

Brown, Andrew (1999) The 6 Dimensions of Leadership. Random House Business Books: London.
Conger, Jay A. – Kanungo, Rabindra N. – Menon, Sanjay T. (2000) Charismatic leadership and follower effects. Journal on organizational behavior Vol: 21, nr: 7, 747-767.
Ehola & Haverinen ja Rongas. (2010). Karismaattinen johtajuus/johtaminen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Haettu 11.2.2013. <http://blogit.kyamk.fi/pomopaja/2010/11/11/karismaattinen-johtajuusjohtaminen/>
Juurikkala, Oskari. (30.11.2009). Karismaattinen hyvejohtajuus. Haettu 7.2.2012. <http://www.hyvejohtajuus.fi/1775/karismaattinen-hyvejohtajuus/>
Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelu- ja opetusportaali. Leadership. Haettu 11.2.2013. <http://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/a130a0550/.../leadership.ppt>
Mahlberg, Seija. Ulos osallisuuteen. Tiedonpuu Ry. Haettu 11.2.2013. <http://www.tiedonpuu.fi/artikkelit/osallisuuteen.php >
Mellas, Teemu. (2012). Nuorten johtajien johtamiskäytänteet asiantuntijaorganisaatioissa. Kauppatieteiden Pro gradu- tutkielma; Lappeenrannan Yliopisto. Haettu 7.2.2013. <http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74686/Gradu.MELLAS.pdf?sequence=1>
Miller, S.M. (2012) After the Charismatic Leader. Social policy, Vol:42 nr:4 sv:53-54
Natunen, Juha & Takala, Tuomo. Vallan ja karisman suhteesta- tulkitseva käsitetutkimus. Jyväskylän Yliopisto. Haettu 11.2.2013. <http://lta.hse.fi/2007/2/lta_2007_02_d4.pdf >
Samnani, Al-Karim – Singh, Parbudyal (2013) When leaders victimize: The role of charismatic leaders in facilitating group pressures. The Leadership Quarterly, Volume 24.
Sinkko, Risto (2009) Johtajatyypit ja yhteiskunnan johtamisvaikutukset. Teoksessa: Johdatus johtamiseen. Maanpuolustuskorkeakoulu: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat Nro 3.
Wilderom, Celeste P.M. – van den Berg, Peter T. – Wiersma, Uco J. (2012) A longitudinal study of the effects of charismatic leadership and organizational culture on objective and perceived corporate performance. The Leadership Quarterly. Volume 23, Issue 5, 835-848.…...

Similar Documents

Premium Essay

Literature Review: Strategic Management

...Literature Review: Strategic Management BUSI 600 Business Research Methods Thomas Sheppard Liberty University October12, 2012 Abstract In order to have a successful study, a review of the literature will be undertaken. Then the methods and standards that were used will be addressed, and any questions that are being considered for further research into the area of strategic management will be discussed. From that point, it is vital that conclusions be drawn and recommendations be offered to wrap up the study. Without these components, it is often not clear whether a researcher has a thorough understanding of what the study was designed to do, and it is also not clear if said researcher is certain as to what else should be done in the area and should be questioned when it comes to that particular issue. In short, studies without these components lack completeness and that can make it difficult for anyone in the future to use the study as a jumping off point for similar studies or studies into related issues. The concept of strategic management is one that is highly important to organizations around the world (David, 2009). It involves taking a look at the top management of a company and the resources that management team is using on behalf of the company's owners and in order to show a specific level of performance. The mission, vision, and objectives of the organization must be examined, and it is necessary for them to...

Words: 4173 - Pages: 17

Premium Essay

Literature Review of Supply Chin Management

...Literature review The concept of Supply Chain Management is based on two core ideas. The first is that practically every product that reaches an end user represents the cumulative effort of multiple organizations. These organizations are referred to collectively as the supply chain. The second idea is that while supply chains have existed for a long time, most organizations have only paid attention to what was happening within their “four walls.” Few businesses understood, much less managed, the entire chain of activities that ultimately delivered products to the final customer. The result was disjointed and often ineffective supply chains. Supply chain management, then, is the active management of supply chain activities to maximize customer value and achieve a sustainable competitive advantage. It represents a conscious effort by the supply chain firms to develop and run supply chains in the most effective & efficient ways possible. Supply chain activities cover everything from product development, sourcing, production, and logistics, as well as the information systems needed to coordinate these activities. The organizations that make up the supply chain are “linked” together through physical flows and information flows. Physical flows involve the transformation, movement, and storage of goods and materials. They are the most visible piece of the supply chain. But just as important are information flows. Information flows allow the various supply chain partners to......

Words: 2346 - Pages: 10

Premium Essay

Literature Review- Business Intelligence (Bi)

...Literature Review - Business Intelligence Timothy Sheahan Liberty University Business 600 Dr. Jonathan D. Schultz December 19, 2013 Abstract Business intelligence (BI) is a popular and growing field that helps managers and decision-makers in deciding important decisions. Over the past two decades advancements in technology have elevated the importance of BI systems and software to an organized corporate strategy and overall success. Reliable and accurate BI systems are used by many large corporations; they can be custom-built by a service provider or by people working for the corporation. This is because they are very expensive, cutting edge software systems. Past research has shown that BI is one of the fastest-growing methods of intelligence gathering in the field. With all of the attention of advances in information technology (IT) and how helpful they are it is easy to overlook some of their repercussions. This paper highlights the importance of BI in decision-making areas and the techniques used to make them. Advantages and benefits are then discussed and one major problem is described in detail. Computer hacking is becoming more popular as the future comes closer and it is a larger problem than most think outside of the business world. The conclusion offers an insight into the future of BI and identifies the problem of hacking as its major threat. 1. ......

Words: 6858 - Pages: 28

Premium Essay

Literature Review on Business Ethics

...Organizational Design & Business Ethics: A Literature Review Abstract A review of the current literature regarding business ethics was conducted analyzing scholarly peer-reviewed articles about business ethics and their relation to leadership, managerial decision making, corporate social responsibility and overall corporate structure. Increased corporate scandals and the discovery of a rise in unethical business practices have thrown the topic of business ethics into the spotlight. Organizations are expected by their stakeholders to implement strong ethics within their corporate structure and culture. This expectation could be accomplished through strong ethical leadership, formal structures and regulations that place emphasis on ethics, and by making a commitment to corporate social responsibility. Using these guidelines will help organizations overcome the various challenges allowing the business to build a strong ethical foundation that will ultimately benefit the company through increased customer and employee satisfaction, which could result in increased profits, organizational sustainability and social status. The review of the literature reveals that there is still plenty of room for exploration on the topic of business ethics and particularly with the topic of ethical leadership. It is recommended that more focus be placed on understanding the influence of strong ethical leadership within an organization and how this influence flows down the......

Words: 6417 - Pages: 26

Premium Essay

Change Management - a Literature Review

...Literature Review Introduction Through the inter-connection between change management, knowledge management and people management, the author believes you can look at, assess, and analyse organisational readiness and responsiveness to change. This will done through the narrative cyclical approach (FIGURE XX). All of this works together to answer the research question of, “Is there a framework/s that can be used to help organisations increase organisational readiness and responsiveness to change”. Organisational readiness and organisational responsiveness are addressed throughout this literature review. The determinants and impediments of change in each branch of change management have been considered and addressed. Some elements fall outside the scope of the literature review and research. The literature review is structured in such a way that echoes this integration as illustrated in the following diagram (Figure XX). Figure XX: Areas within and outside the research boundaries leading to organisational responsiveness to change. Figure XX: Areas within and outside the research boundaries leading to organisational responsiveness to change. People Management Leadership Organisational Context. Culture. Organisational Learning. Knowledge Management. Change Management. Change Management Change Management is neither an art nor a science; it is an individual process relying solely on the organisation, individuals within the organisation......

Words: 7145 - Pages: 29

Premium Essay

Business Management

...International Journal of Management Reviews (2007) doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00215.x XXXX utilitarian, ORIGINAL XXX International Publishing Management theories IJMR 2007managerial and relational Reviews of corporate social responsibility © Blackwell Journal of Ltd 2007 1460-8545 Oxford, UK ARTICLES Blackwell Publishing Ltd Utilitarian, managerial and relational theories of corporate social responsibility Davide Secchi Concepts and theories of corporate social responsibility (CSR) have been examined and classified by scholars since the mid-1970s. However, owing to the evolving meaning of CSR and the huge number of scholars who have begun to analyze the issue in recent years fresh efforts are needed to understand new developments. Since there is a great heterogeneity of theories and approaches, the task remains a very hard one, mainly because heterogeneity derives from multi-disciplinary diversity. The criterion for selection is to consider the role that theorists confer to the firm. Following this idea, three groups of theories have been discerned: (1) the utilitarian group, in which the corporation is intended as a maximizing ‘black box’ where problems of externalities and social costs emerge; (2) the managerial category, where problems of responsibility are approached from inside the firm (internal perspective); (3) relational theories, or those in which the type of relations between the firm and the environment are at the center of the analysis. The three......

Words: 16348 - Pages: 66

Premium Essay

Literature Review of Talent Management

...Literature Review of Talent Differentiation Xiayuyan Zhu N9122389 The role that human resource management playing in the corporate business world is becoming more and more seriously nowadays and there is a positive relationship between HRM and organizational outcomes can not be ignored, theories like performance appraisal, empowerment and motivation have been proved useful and effective for improving the performance of the company(Kaifeng, J., Lepak, D.P., Jia, J., &Bear, J. C., 2012). Based on all those theories of HRM, it is necessary that the theories that mentioned has to related to the one factor, human capital. This essay will discuss the concept of talent differentiation in the organization and how does it improve the human capital and other programs which are related to the organizational performance. In order to discuss the relationship between human capital and organizational performance, the first thing is to define the concept of talent/workforce differentiation. Brain, Mark and Dick(2009) argued that plenty of organizations have made the same inappropriate decision which lead to cost overmuch amount of money and time about the employees with low performance in nonstrategic roles and at the same time, those employees with higher performance and more contributions could not get enough resources, chances of development and reward. Lesley Uren(2011) also discussed that one of the intractable human resource management challenges for companies in nowadays are......

Words: 1749 - Pages: 7

Premium Essay

Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management

...Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and......

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Literature, Business and Social Change

...Literature, Business and Social Change Kareem Jones Reginald T. Bowman Ken Mathias Jerome Mond Business Literature ENG/120 Dr. Andrew Mathis Business literature of the past is similar to modern day business literature; however, in some ways both have differences. Both forms of literary works give insight to the reader regarding one’s life’s struggles and achievements. These forms of literary works allow the reader to relate his or her own experiences to the problems and emotions related to the workplace. Literature communicates past and present changes which occur in businesses. These literary works represents the voice of the people. Past and present business literature assists businesses and its workers to better understand human nature, social and/or political issues and changes emerging in today’s workplace environment. Past literary works in business has focused on the worker and the workplace environment. Themes related to this era focused on ethnicity, equal rights, gender, and organized labor. Injustices and equality of factory workers, non union workers and women are a few examples. However, today’s literary works in business focus on ethics, values, development of new technology, interpersonal and personal conflicts and environmental concerns. Computers and new technology is causing difficulty with people keeping his or her jobs. Companies are globalizing for cheaper labor and downsizing to save money. Some companies......

Words: 1565 - Pages: 7

Premium Essay

Business Literature

...head: BUSINESS LITERATURE AND SOCIAL CHANGE Business Literature and Social Change University of Phoenix Business Literature Eng 120 November 27, 2009 Business Literature and Social Change As the business industry adjusts to social change, literature plays a huge part in its success. “Business is the most powerful force in society and it has the highest potential for solving social problems” (Cohen, 2009). When a business organization understands human nature and becomes acquainted with cultural diversity, it can adapt to globalization and promote economic growth. It is through literature that business organizations are afforded the opportunity to look back and reflect on the past, while focusing on the present to build upon its functioning infrastructure. This paper will analyze literature in the past, present, and demonstrate how various businesses deal with social change. How does literature portray business in the past and how is it different from the present “In the early 18th century, much of the interest in literary subjects pertained to finance. This was the period in which more ‘respectable’ commercial activity such as the establishment of the Bank of England occurred. In the middle decades of the century, literary responses to commerce addressed the effects of economic growth and a rising standard of living, which some welcomed as ‘progress’ but others deplored as ‘luxury’.” (As cited in ‘The Representation of Business in English Literature’(......

Words: 556 - Pages: 3

Premium Essay

Finnish Project Management Championships 2010

...Finnish Project Management Championships 2010 Technical case Case OleanTek: scheduling, resourcing and costs for a new service business launch project OleanTek is a medium-sized technology-based firm with its core business in equipment and system deliveries for large engineering industry clients. Its three strategic customers have increasingly requested maintenance services after the actual equipment and system deliveries, and these services have so far been carried out by the side of other duties by the technical staff. OleanTek’s leaders have noticed that maintenance could be implemented also in the form of more strategic service business that could complement the company’s offering and generate important benefits to other customers, too. OleanTek has decided to invest in a new service business launch project to plan and test four basic service concepts concurrently: corrective maintenance, preventive maintenance, spare parts service, and modernization. The project starts with delimiting the service offering and ends with planning the broader service launch process; the actual marketing and broader launch of new services are excluded from the project. Paul Lander, the maintenance manager, has been selected as project manager for the project. He is well acquainted with OleanTek and its clientele already. Paul has noticed that it is very difficult to plan the project with detail as most of the tasks include a lot of uncertainty due to their ambiguous content and novelty......

Words: 1075 - Pages: 5

Premium Essay

Literature Review Business Ethics

...Organizational Design- A Literature Review Abstract This literature review observes the views of organizational design and business ethics as they relate to one another in business. The first portion of this paper defines organizational design and business ethics to establish their importance and also examines managerial ethics and corporate social responsibility, sources of ethical principles. The second portion pursues to explain the relationship between business ethics and organizational design and how managers shape ethics through use of value-based leadership and formal structure systems. The third portion pursues to review the importance of ethics to organizational design and the structures that support or enforce ethical behavior in organizations. The fourth portion links literature reviewed and published over the past few years together based on their reference to ethics and organizational design. The literatures are linked together based on commonalities found in the opinions of the authors relating to a spiritual perspective, ethics and corporate structure, organizational and ethical theories, and ethical strategy. Last but not least, the review concludes with a summary of the important role that ethics plays in the organizational design and structure of a business and how it applies to members of management. Keywords: business ethics, organizational design, corporate social responsibility   Outline INTRODUCTION I. Organizational......

Words: 5201 - Pages: 21

Premium Essay

Literature Review Business Ethics

...Literature Review of Strategic Business Analysis Tools: Research Ethics: PEST, BCG and Porter’s Five-Force Model Abstract This literature review takes the work of twelve different scholarly peered-reviewed resources and explains the outcome of their studies. All of the studies were conducted with different strategic analysis tools and how the use of ethics plays a role in each model. Although there are many strategic tools for managers to use, this literature review focuses in on only three tools. The three strategic analysis tools researched in this literature review are the PEST analysis, the BCG growth matrix, and Porter’s five-force model. This literature review compares the work of the different articles to show how each strategic tool was used in the different articles and where ethics play a role in each research method. The end of the literature review entails different recommendations on how to further the research for a better understanding of these strategic tools while continuing to do so in a manner that remains ethical. In conclusion, this literature review is design to give the reader a better understanding of three different strategic management tools and how they are being used professionally and scholarly with allowing for all research to be done in an manner that does not allow for outcomes that can be used in an unethical manner to pad results. Introduction The business environment is rapidly changing and the past has shown that companies who......

Words: 1594 - Pages: 7

Free Essay

Management Concepts Literature Review

...Griffiths University | Literature Review and Report | IBA111 Management Concepts | | | Geoffrey Lee (S2832807) | 05-Feb-12 | Lecturer: Alistair Hodgson According to Schermerhorn (2011, p. 364), Google Australia is one of the best places to work in Australia matching the performance of its US parent company. It uses a well-balanced strategy of extrinsic and intrinsic rewards and these have kept its employees highly motivated and continue to exert their best efforts for the company. Extrinsic rewards at Google Australia include unlimited sick leave, generous health insurance, flexible working hours, and reimbursement of up to $6000 per year for educational expenses. In addition, staff can also receive small bonus rewards on a day-to-day basis. Intrinsic rewards mostly depend on the individual, but such things as getting to work with creators of Google products such as Google Earth, Gmail, and Google News can bring a sense of satisfaction to the job. Google’s intention to create a sense of fun at work and to create a culture of information sharing and collaboration can be identified by its office environment such as an informal dress code, abundant leisure activities and free food at the staff cafeterias. With these small rewards, Google employees feel a sense of belonging to the company and feel that they are creating and contributing to something bigger than themselves. Gone are the days where companies rely solely on the loyalty and lifelong devotion......

Words: 1826 - Pages: 8

Premium Essay

Review of Literature on Management Accounting

...REVIEW OF LITERATURE M.Y KHAN AND P.K.JAIN says in their book ‘Management Accounting’ that, profitability is a measure of efficiency and search for it provides an incentive to achieve efficiency. Profitability also indicate public acceptance of the product and shown that the firm can produce completely. Moreover, profit provides the money for repaying the debt incurred to finance the project and recourses for internal financing of expansion. Dr. E.A LIZZY in her book of ‘management accounting explains that, the analysis of financial statement with the help of ratios may be termed as ratio analysis. It implies the process of computing, determining and presenting the relationship of items and groups of items of financial statements. Ratio analysis helps comparisons and interpretations of these ratios and there use for future projection. MEIGS.W.B in his book ‘The basic for business decisions’ (1972) says that, Ratio analysis is a widely used tool of financial analysis, it is a systematic use of ratio to interpret the financial statements, so that the strength and weakness of a firm as well as its historical performance and current financial condition can be determined. J.BATTY defined accounting ratio in his book ‘Management Accountancy’ (1975) as, “the term accounting ratio is used to describe significant relationships which exist between figures shown in balance sheet, in a profit and loss account, in a budgetary control system or in any other part of the accounting......

Words: 839 - Pages: 4