Free Essay

Ben and Jerry's

In: Business and Management

Submitted By lotjeb
Words 1999
Pages 8
Opdracht 1

1a. PESTLE factoren hebben op een bepaald moment impact op een organisatie zijn formele en informele subsystemen, maar ook op zowel hun componenten als het product of de dienst die ze aanbieden en de markt waarin ze van dienst zijn (Senior & Swailes, 2010). Dit betreft een externe analyse. Al de verschillende factoren die van invloed waren op de snelle groei van Ben&Jerry’s zullen worden toegelicht aan de hand van het PESTLE model.

Politieke factoren:
- Wetgeving van de overheid: een verdachte wet maakte het mogelijk voor Ben&Jerry’s om aandelen te verkopen aan alleen de bewoners van Vermont, die bekend waren met het merk. Door alleen hen aandelen te verkopen en niet ook aan mensen die niet bekend waren met het merk krijgt Ben&Jerry’s niet te maken met andere belangen en konden zij hun eigen sociale en milieuvriendelijke activiteiten voortzetten.

Economische factoren:
- Regelingen voor leningen van financiële instellingen: dankzij deze regelingen had Ben&Jerry’s bij het opstarten een kapitaal van $12000, geleend van de bank, die het mogelijk maakte het bedrijf te beginnen.
- Vraag van lokale restaurants: de lokale restaurants wilden Ben&Jerry’s inkopen om te verkopen in hun restaurants, wat heeft gezorgd voor (lokale) bekendheid.
- Groei van de markt: het super premium segment van de ijsmarkt is groeiende, zo is tussen 1999 en 2004 de ijs categorie met 14% gestegen.

Socio-culturele factoren:
Deze factoren beïnvloeden zowel de manier waarop organisaties worden opgezet, functioneren en worden gemanaged, als hun capaciteit om mensen aan te trekken om bij hen te komen werken (Senior & Swales, 2010).
- Lifestyle verandering: gedurende de groeiperiode van Ben&Jerry’s heeft er een verandering in de lifestyle van mensen plaatsgevonden. Mensen werden bewuster op sociaal gebied, maar ook milieuvriendelijker. Ben&Jerry’s speelde hier goed op in door gebruik van de fair trade ingrediënten en milieuvriendelijke verpakkingen, maar daarnaast ook de sociale activiteiten voor de omgeving.

Technologische factoren:
- Technologische veranderingen ?
- Opkomst van social media: door de opkomst van social media is een nieuw medium ontstaan waar bedrijven contact kunnen zoeken met de consument. (wel van invloed op B&J, was toen in die tijd nog niet?)

Juridische factoren:
- ?.

Ecologische/milieu factoren:
- Opkomst van fair trade producten: door de opkomst van fair trade producten kon Ben&Jerry’s hier gebruik van maken en zo hun milieuvriendelijke en sociale missie doorvoeren. ???

1b. Naast de factoren in het PESTLE model hebben we nog enkele factoren gevonden, die volgens ons van belang zijn, namelijk:
- Het opgebouwde imago van Ben&Jerry’s, dit zorgde en zorgt voor loyale klanten.
- Hun donatie aan de goede doelen.
- Guerrilla marketing technieken

2. Greiner’s model beschrijft vijf fases waar organisaties doorheen gaan als ze groeien en zichzelf ontwikkelen. Elke fase heeft zijn eigen reden voor groei, waardoor evolutie plaatsvindt. Elke fase heeft ook zijn eigen crisis, waarna er een revolutie plaatsvindt om de crisis op te lossen.

Om de groei en uitdagingen die Ben&Jerry’s heeft doorgemaakt te begrijpen, kan het model van Greiner toegepast worden. Hiermee worden de verschillende evoluties en revoluties inzichtelijk gemaakt.

Fase 1, waarin groei door creativiteit plaatsvindt, maar een crisis ontstaat van leiderschap, begint bij Ben&Jerry’s als ze hun bedrijf in 1978 in Burlington, VT, openen. Doordat Ben en Jerry met ijs op de markt komen wat er tot dan toe niet is (=creativiteit), groeit het bedrijf snel. Volgens het model van Greiner ontstaat er dan een leiderschapscrisis, omdat de coördinatie en interne beheersing niet meer door de huidige leiders kan worden uitgevoerd (door te veel taken of te weinig ervaring) en er daardoor behoefte is aan een betere structuur en nieuwe hiërarchie. Bij Ben&Jerry’s is in het casemateriaal geen aanwijzing te vinden die zo’n crisis beschrijft. Het zou dus kunnen dat deze crisis heeft plaatsgevonden, maar hiervoor is geen bewijs te vinden.
Fase 2, is een fase waarin groei dankzij de gekozen koers en verdeling van leiderschap plaatsvindt; deze wordt gekenmerkt door een crisis van autonomie. In 1980 begint Ben&Jerry’s met de verkoop van ijs aan supermarkten en in 1981 komt het met zijn eerste winkel. Doordat het bedrijf snel groeit, zijn er veel meer mensen in het bedrijf komen werken. Als directeuren zullen Ben en Jerry het liefst zelf de touwtjes in handen hebben gehouden, maar in een groot bedrijf moet er macht gedelegeerd worden, anders kan het bedrijf niet optimaal functioneren. De structuur zal van een informele naar een meer hiërarchische of gecentraliseerde structuur moeten zijn gegaan. Op deze manier groeit de structuur mee met Ben&Jerry’s. Deze redenering is echter niet beschreven in de case. Het zou dus kunnen zijn dat er een crisis van autonomie heeft plaatsgevonden, maar ook voor deze aanname is geen hard bewijs. Het model van Greiner is dus op fase 1 en 2 niet zomaar toe te passen.
Fase 3 wordt gekenmerkt door groei dankzij delegatie, en een crisis van controle. Als Ben en Jerry hun autonomie crisis opgelost hebben (volgens het model van Greiner), besluiten ze in 1984 een fabriek te bouwen, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Om de fabriek te kunnen betalen, verkopen ze hun aandelen aan de inwoners van Vermont. Ze delegeren dus hun macht naar aandeelhouders. Echter, hierdoor kunnen Ben en Jerry niet meer alles zelf bepalen, omdat ze nu de stem van hun aandeelhouders mee moeten laten tellen. Deze crisis is terug te zien bij de verkoop van Ben&Jerry’s aan Unilever (ook al hoort deze verkoop volgens het model van Greiner in fase 5).
Fase 4, waarin groei dankzij coördinatie plaatsvindt, die wordt opgevolgd door een red tape crisis, is terug te zien in de tweede helft van de jaren ’80 en de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ben&Jerry’s is tot en met 1985 erg hard gegroeid, dankzij de nieuwe fabriek en de afspraken met de distribiteur Dreyer’s. Om er voor te zorgen dat de huidige groei niet staakt, wordt er een verandering in de strategie doorgevoerd. In 1985 besluit Ben&Jerry’s een nieuwe strategie aan te nemen: 7,5% van de verkopen wordt voortaan gegeven aan goede doelen. Hier maken ze in 1988 hun formele, driedelige, missie van. Dit besluit is echter nog niet zo makkelijk door te voeren: in de jaren ’90 dalen de koersen van de aandelen, is er een gebrek aan goed leiderschap en bekoelen de relaties met distribiteur Dreyer’s. Om deze crisis op te lossen, besluit Ben&Jerry’s in 2000 over te gaan tot samenwerking met Unilever. Hiermee gaat fase 5 in. Onder Unilever groeit Ben&Jerry’s door naar hogere winsten en de opening van vele nieuwe winkels. Ook hebben de werknemers het gevoel dat er veel beter leiderschap is en de organisatie beter loopt.

De groei van het bedrijf Ben&Jerry’s is te beschrijven aan de hand van het model van Greiner, al is zijn theorie niet één op één terug te vinden in de case Ben&Jerry’s. De fases van Greiner laten zien welke groeifasen en bijbehorende crisissen tegen worden gekomen in een bedrijf: bij Ben&Jerry’s zijn de meeste groeifases en een tweetal crisissen terug te vinden. Echter, de scheidslijn tussen de verschillende fasen van Greiner zijn bij Ben&Jerry’s niet altijd zo duidelijk. De crisis van leiderschap en delegatie is bijvoorbeeld ook in fase 4 nog terug te zien. Ook zijn niet alle crisissen doorlopen die volgens Greiner nodig zijn om verder te groeien. Toch kan het gebruiken van het model van Greiner erg handig zijn om het bedrijf Ben&Jerry’s beter in kaart te brengen. Het geeft aan hoe het bedrijf in staat is geweest door te groeien en welke zwakke punten en uitdagingen tijdens deze fases zijn ontstaan. Wij denken dan ook dat het model van Greiner goed te gebruiken is als model, maar daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat een model niet altijd de werkelijkheid is.
3.

4. Om te kijken welke factoren binnen het PESTLE model van invloed zijn op de uit drie delen bestaande missie van Unilever Ben&Jerry’s zal elk deel van de missie los bekeken worden.
Als eerst wordt gekeken naar de product missie: deze draagt naar buiten dat Ben&Jerry’s een product wil maken van hoogstaande kwaliteit met natuurlijke producten welke een positieve bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van milieu en aarde. Als gekeken wordt naar de huidige PESTLE analyse kan gezegd worden dat vooral de sociaal-culturele en ecologische/milieu factoren hier een rol spelen. Hier wordt namelijk gesteld dat Ben&Jerry’s zorg wil dragen voor het milieu door het gebruik van fair trade producten. Maar niet alleen deze factoren spelen hierbij een rol, ook de economische factoren dragen hier aan bij. In de eerder gemaakte PESTLE analyse wordt gesteld dat Ben&Jerry’s door de verkoop van aandelen wil groeien. De vraagt die hierbij opkomt, is of het dan nog mogelijk is om alle producten fair trade te kopen. Schaadt deze groei het milieu en de aarde niet? Al deze factoren zijn van invloed op de product missie van Unilever.

De economische missie streeft na om op een duurzame financiële basis van winstgevende groei aan vennootschap te werken, om een groei in waarde voor stakeholders te creëren en de ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van medewerkers uit te breiden. Voor de hand liggend is de invloed van de economische en politieke factoren binnen de PESTLE analyse: het bedrijf heeft een enorme groei meegemaakt. Dit was onder andere mogelijk door de verkoop van aandelen van B&J’s. Dit zorgde er voor dat een nieuwe fabriek geopend kon worden. Deze zorgt voor een groei van het bedrijf. Maar ook juridische factoren spelen hier een rol, door de rechtszaak van Haagen-Dasz werd groei mogelijk beperkt. Daarnaast spelen hier ook sociaal-culture factoren een rol, de bedrijfsethiek van Ben&Jerry’s is het voeren van innovatieve en sociaal georiënteerde bedrijfspraktijken. In de toekomst zouden andere concurrenten dit deel van de missie kunnen aantasten, waarbij ook weer vooral de economische factoren dus een rol spelen. Het zou daarnaast zo kunnen zijn dat de politieke factoren nog eens in het geding komen, als Ben&Jerry’s op een oneerlijke manier concurrentie gaat voeren of de markt domineert. Dit zijn echter assumpties, en alleen de toekomst kan uitwijzen of dit werkelijkheid wordt. (Als je/jullie deze toevoeging niets vinden mag het weer weg hoor! Maar ik vond het wel belangrijk dat er ook nog even naar de toekomst gekeken werd.

Als laatste wordt er gekeken naar de sociale missie van Ben&Jerry’s, welke stelt dat de centrale rol die het bedrijfsleven speelt in de samenleving erkent wordt door een leidende rol te nemen in een innovatieve manier om de kwaliteit van leven te verbeteren op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Als eerste de sociaal-culturele factoren die hierbij een rol spelen. B&J’s voert een beleid waarbij het de omgeving bewuster wil maken. Dit komt terug in het gebruik van fair trade producten, langs universiteiten gaan, en de gevoerde bedrijfsethiek. Daarnaast komt dit ook terug bij de ecologische/milieu factoren, zoals de initiatieven van Ben&Jerry’s op sociaal en environmental gebied; afkeuring van gebruik van rBGH, sponseren van het EVermount initiatief, het implementeren van milieuvriendelijke verpakkingen en papieren producten en het vechten tegen global warming. Ook wordt er 7,5% van de winst gedoneerd aan goede doelen.
In de toekomst zouden de socio-economische factoren ook dit deel van de missie kunnen veranderen. Als het normaler wordt om je bezig te houden met de omgeving, moet Ben&Jerry’s wellicht dit deel van de missie aanpassen om de meest vooruitstrevende hierin te blijven. Het zou last kunnen krijgen van concurrenten, die vooral onder de economische factoren vallen.

Al deze verschillende factoren zijn van invloed op de missie van Unilever B&J’s. Allemaal dragen ze op een bepaalde manier meestal bij aan wat B&J’s nastreeft. In de toekomst zou het kunnen zijn dat Ben&Jerry’s (een deel van) zijn missie moet aanpassen, om vooruitstrevend te blijven en zich te differentiëren van de concurrenten. Echter, daar is op dit moment nog geen sprake van, en alleen de toekomst zal leren of dit nodig is voor Ben&Jerry’s.…...

Similar Documents

Premium Essay

Ben and Jerry's Financial Audit

...Financial Audit Liquidity: Ben & Jerry’s seem to have low risk compared to the industry standards; they have no trouble meeting short-term obligations. The CR (B&J = 3.59; I =2.3) and QR (B&J = 2.66. I =1.1) show that they are currently at a lower risk than the overall industry. However, this difference is explained when looking at accounts receivable. It seems as though the A/R collection days are much higher than the industry (B&J =29.2, I =16.4). This may be a result of Ben & Jerry’s having friendly relationships with its local dealers and societal approach. There seems to be significant room for improvement here, if Ben & Jerry’s can start collecting A/R quicker, while still being less demanding than the industry standards. Net working capital has increased every year, with a significant jump from 1992 to 1993. Even though the rest of the industry spends vast amounts of resources on marketing and advertising, the lack of paid marketing doesn’t seem to be affecting Ben & Jerry’s. Their sales have also increased every year and they seem primed for continuing sales with their new lines of lower fat frozen yogurt items. Despite slow returns on A/R, Ben & Jerry’s liquidity seems to be acceptable at this time. Capital Structure: Ben & Jerry’s has very little capital structure risk compared to the industry; which indicates its cost of capital is relatively low. Both D/E (B&J = .659; I =.903) and D/A (B&J =.40; I =.46) are well below the industry average. There...

Words: 895 - Pages: 4

Premium Essay

Ben and Jerry's

...Ben & Jerry’s Homemade Inc. Case Study   Case Summary This case examines issues of asset control for Ben & Jerry’s Homemade, Inc., in light of the outstanding takeover offers by Chartwell Investments, Dreyer‘s Grand, Unilever, and Meadowbrook Lane Capital in January 2000. The case requires a discussion of fundamental firm objectives and the implications of a non-traditional corporate orientation; one needs to review the development of Ben & Jerry's strong social consciousness and the takeover defence mechanisms that maintain management's control on company assets. One is required to estimate the economic cost of its social agenda, and evaluate the implications of takeover defence strategies. Ultimately, we have to take a position on whether Ben & Jerry's should continue to independently pursue its social agenda or accept one of the attractive takeover offers and accept a shift toward greater profit orientation. Company Overview Ben & Jerry's Homemade, Inc., the Vermont-based manufacturer of ice cream, frozen yoghurt and sorbet, was founded in 1978, with a $12,000 investment ($4,000 of which was borrowed). It soon became popular for its innovative flavours, made from fresh Vermont milk and cream. The company currently distributes ice cream, low fat ice cream, frozen yoghurt, sorbet and novelty products nationwide as well as in selected foreign countries in supermarkets, grocery stores, convenience stores, franchised Ben & Jerry's scoop shops, restaurants and......

Words: 1830 - Pages: 8

Premium Essay

Ben and Jerry's Csr

...Ben and Jerry’s I. CSR Practices With over 100 different flavors catering to different tastes, Ben and Jerry’s is one of the most well-known ice cream brands worldwide. Their quirky names and incredible flavors have shaped the way we think of ice cream. Along with ice cream, Ben and Jerry’s have also become known as one of the best companies who care about the corporate social responsibility. Ben and Jerry’s was founded in 1978 in Burlington, Vermont, where the headquarters resides today. Grade school friends Ben Cohen and Jerry Greenfield founded the company with a mission to create unique ice cream flavors and make a positive impact while doing so. Ben and Jerry’s has a mission consisted of three correlated parts: product, economic, and social. Their social mission is to operate the company in a way that actively recognizes the central role that business plays in society by initiating innovative ways to improve the quality of life locally, nationally, and internationally. The social mission has been to meet human needs and eliminate injustice at all three levels (Solheim, 2012, Section 3). The main focus of the company is on children, families, the environment, and sustainable agricultural. These practices are common not only to food companies, but other companies as well. Patagonia is one company that states to keep sustainable resourced, educated workers, and happy consumers (Chouinard and Stanley, 2013, E-book page 1022). Because manufacturing itself is known to......

Words: 1507 - Pages: 7

Premium Essay

Ben and Jerry's Case Study

...I. Problem Statement Ben and Jerry’s Homemade, one of our nation’s pioneer ice cream manufacturers and socially respected companies, is facing an arduous decision with regards to whether management is fiscally operating to its potential in order to maximize shareholder wealth. From rags to riches, the ice cream mogul’s success over the past 35 years both financially and ethically fit the model of an ideal American company driven to change the world for the better good. Despite the company’s success in effectively addressing social issues, recent earnings and rapid expansion over the years show little financial reward for dedicated shareholders. Four different firms are now on the forefront and are offering financially generous proposals in exchange for some form of takeover. The meaning of maximizing shareholder wealth is now at question and Ben and Jerry’s contemplates whether their socially responsible foundations are acting in the best interest for its shareholders. Management is now considering five different solutions that will address the overall prosperity of shareholders. II. Alternative Solutions Considered (Please see Appendix A, B, & C for effects on company operations, structure, and Cash flow) 1. Dreyer’s Grand Offer: The terms of this offer allows for B&J to maintain its current management team, allowing the firm to continue their focus on social responsibility. Dreyer’s actively supports community youth groups which will diversify and grow the...

Words: 797 - Pages: 4

Premium Essay

Ben & Jerry's

...Running head: BEN & JERRY'S Ben & Jerry's Ben & Jerry's It’s a well known fact that when Ben Cohen and Jerry Greenfield started their business, their main objective was to introduce a company that prided themselves on a good product with fair prices and by also showing great appreciation towards their customers and community. Ben & Jerry’s has become a household name over the years and their approach to business in comparison with other companies had a great deal to do with their success. In relation to the RDCAR model, Ben & Jerry’s is a prime example of how a company can achieve all the necessary steps in order to be ethically and financially successful. Their recognition (ethical awareness) of every aspect in their day to day business conduction is second to none. They emphasize their social responsibilities to the communities they serve by distributing a wholesome product that does not contain chemicals or anything that would be harmful, they are always considerate and respectful of the environment which they gather their resources from, and they obtain the highest obligation to their employees by creating a positive work environment and undiscriminating opportunities. Their method of discovery (ethical fact gathering) is also unique. Its as if they view themselves more as humanitarians that fight for a joust cause, rather than corporate giants that are just out to report huge profits to their shareholders. They function with a simple yet effective......

Words: 561 - Pages: 3

Premium Essay

Ben and Jerry's

...Ben and Jerry’s Homemade Case Analysis Dean Podvin FIN 450W Professor Paup I. Problem Statement Ben and Jerry’s Homemade, a chief distributor of super-premium ice creams, frozen yogurts and sorbets has had success as a company through its business life, however now faces crossroads and important financial decisions. Despite reporting consistent gains in gross profit and total assets, Ben and Jerry’s struggles to create upward movement in its stock price. Due to the aggressive nature of the ice cream industry, production costs, stringent restriction on corporate control and their loyalty to philanthropy, these factors have pushed Ben and Jerry’s Homemade into a position where they are not free to assertively vie and grow as a business. Also, the fact that Ben and Jerry’s wants to remain loyal and open for business to all of its customers with a reasonable price, made it harder to stay afloat, let alone make a consistent profit. Ben and Jerry’s is surrounded with decisions and management is working on a decision to prevent from becoming stagnant and aide in creating more growth. When searching for the best solution to the problem five options come to pass. II. Alternative Solutions Considered 1. Restructuring from within and making changes to relieve restrictions, create more effective voting rights and to cut costs with vendors and other traditions would be a viable option in this situation. Ben and Jerry’s beneficial ownership structure and board......

Words: 1235 - Pages: 5

Premium Essay

Ben & Jerry's

...Ben & Jerry’s Case Study By: Niesha M. Felder February 22, 2014 MRKT 454 1. What do you believe is Ben & Jerry's management orientation and view toward global expansion?  Provide evidence from the case to support your opinion. Ben Cohen and Jerry Greenfield, the forefathers of Ben and Jerry’s, management orientation skills were very unique, promoting a free spirit approach for employees. Ben Cohen and Jerry Greenfield were not the standard corporate managers, instead they were quite bias against traditional business practices because of the short-term interests as well as large profits; most commonly corporate managers are under pressure to produce shareholders’ demands. Ben Cohen and Jerry Greenfield did not place emphasis or value, on cash, equipment and inventory; the “tangible assets” of the firm. Instead, Ben Cohen and Jerry Greenfield focused on “intangible assets” such as social concerns, quality of life, charity, and reputation, but in their minds the “intangible assets” were just am important if not more important. Ben Cohen and Jerry Greenfield business values were based on growth, shareholder value, and the overall care/quality of employees. Ben Cohen and Jerry Greenfield were intentionally slow to embrace the foreign market (Kursh, Lant, Majeske, Olver, Plant, 2014). Ben Cohen was quite reluctant to embark on global expansion because he felt that it did not coincide with the mission of Ben & Jerry’s. On the other hand, Jerry......

Words: 1375 - Pages: 6

Free Essay

Ben & Jerry's

...Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry Ben n jerry......

Words: 2374 - Pages: 10

Free Essay

Ben & Jerry's Homemade, Inc.

...Ben & Jerry’s Homemade Inc. Case Study Case Summary This case examines issues of asset control for Ben & Jerry’s Homemade, Inc., in light of the outstanding takeover offers by Chartwell Investments, Dreyer‘s Grand, Unilever, and Meadowbrook Lane Capital in January 2000. The case requires a discussion of fundamental firm objectives and the implications of a non-traditional corporate orientation; one needs to review the development of Ben & Jerry's strong social consciousness and the takeover defence mechanisms that maintain management's control on company assets. One is required to estimate the economic cost of its social agenda, and evaluate the implications of takeover defence strategies. Ultimately, we have to take a position on whether Ben & Jerry's should continue to independently pursue its social agenda or accept one of the attractive takeover offers and accept a shift toward greater profit orientation. Company Overview Ben & Jerry's Homemade, Inc., the Vermont-based manufacturer of ice cream, frozen yoghurt and sorbet, was founded in 1978, with a $12,000 investment ($4,000 of which was borrowed). It soon became popular for its innovative flavours, made from fresh Vermont milk and cream. The company currently distributes ice cream, low fat ice cream, frozen yoghurt, sorbet and novelty products nationwide as well as in selected foreign countries in supermarkets, grocery stores, convenience stores, franchised Ben & Jerry's scoop shops, restaurants and other venues.......

Words: 1855 - Pages: 8

Premium Essay

Ben & Jerry's

...1. Explain how Ben & Jerry’s is using business intelligence tools to remain successful and competitive in a saturated market. -Ben & Jerry’s is using BI software to track the ingredients and the life of each pint they sell. Their BI software can track anything from what supplier’s milk was used in making a certain pint to where the cherries used in the Cherry Garcia pint came from. The BI software helps Ben & Jerry’s “access, analyze, and act on customer information collected by the sales, finance, purchasing, and quality-assurance departments” (Business Driven Technology 105). This software helps Ben & Jerry’s to remain up to date on what customers love or hate about their frozen treats and helps to constantly improve their products. 2. Identify why information cleansing and scrubbing is critical to California Pizza Kitchen’s business intelligence tool’s success. -Information cleansing and scrubbing is incredibly important because it irons out all the wrinkles in California Pizza Kitchen’s spreadsheets and makes everything flow smoother. Information cleansing and scrubbing helps California Pizza Kitchen provide information in real time to their stores across America because there is less time spent on collecting data and more time reviewing. 3. Illustrate why 100 percent accurate and complete information is impossible for Noodles & Company to obtain. -Noodles & Company currently has 70+ restaurants across the United States. It is nearly impossible for them to...

Words: 530 - Pages: 3

Premium Essay

Ben & Jerry's

...– 4 Organizing Paper “Ben & Jerry’s” MGT – 330 Instructor: Mark P. Keays Due: Wednesday, October 24, 2007 By: Lloyd D. Mays Ben & Jerry’s is not like most Corporate American Organizations, whereas these organizations design and base their management style around the “Pyramid Effect“. The “Pyramid Effect“ is very basic; at the top of the pyramid is the President or CEO of the company followed by Senior Management, Stockholders, Middle Management, Front Line Supervisors, and then the Employees that physically run the day-to-day operations and tasks that make the job a success. These practices are what makes jobs just jobs, which lead to stress, lack of motivation, and most of all a high employee turnover rate. However, like a diamond in the rough there are some companies that not only preach but also practice the “ Up Side Down Pyramid Effect “. Ben & Jerry’s utilizes the “Up Side Down Pyramid Effect“ where the Employees are on top and run the day-to-day operations of the business to make it successful. Knowing this CEO’s and Senior Management tend to implement employee empowerment, incentives, and excellent benefits. When doing this, companies like Ben & Jerry’s find that the employee turnover rate is very low and a happy and respected employee is a well productive employee. Thus making Ben & Jerry’s one of the most sought after jobs in America. Creativity, is a major part of the foundation of how Ben & Jerry’s created a benefits......

Words: 1386 - Pages: 6

Premium Essay

Ben & Jerry's Analysis

...Differential voting rights Ben & Jerry’s had three equity classes: class A common, class B common, and class A preferred. The holders of class A common were entitled to one vote for each share held. The holders of class B common, reserved primarily for insiders, were entitled to 10 votes for each share held. Class B common was not transferable, but could be converted into class A common stock on a share-for-share basis and was transferable thereafter. The company’s principals—Ben Cohen, Jerry Greenfield, and Jeffrey Furman—effectively held 47% of the aggregate voting power, with only 17% of the aggregate common equity outstanding. Nonboard members, however, still maintained 51% of the voting power (Exhibit 5). The class A preferred stock was held exclusively by the Ben & Jerry’s Foundation, a community-action group. The class A preferred gave the foundation a special voting right to act with respect to certain business combinations and the authority to limit the voting rights of common stockholders in certain transactions such as mergers and tender offers, even if the common stockholders favored such transactions. Vermont Legislature In April 1998, the Vermont Legislature amended a provision of the Vermont Business Corporation Act, which gave the directors of any Vermont corporation the authority to consider the interests of the corporation’s employees, suppliers, creditors, and customers when determining whether an acquisition offer or other matter was in the best......

Words: 766 - Pages: 4

Premium Essay

Ben & Jerry's

...Ben & Jerry were able to fulfill their mission statement with the finest quality all-natural ice cream, profitable business and by improving the community. Ben & Jerry stated, they would make and distribute the finest quality all natural ice cream with a wide variety of innovative flavors, which they fulfilled. They created interesting names such as Chubby Hubby, Chunky Monkey and Phish Food with flavors to match. With the great flavors and names produced a profitable business, which was one of the points in their mission statement. When Ben & Jerry decided to start issuing shares exclusively to the Vermont residents, it was both a financial decision as well as a social decision. It allowed the Vermont residents to become successful on the profits of a business right in their own back yard. The shares were sold at a reasonable price to allow for the purchase. In order to offer greater liquidity and capital, the traditional way of selling shares took place as well as being listed on the NASDAQ. Ben & Jerry were also innovative on how they reduced expenses as well as benefit a local business. When they moved to their new plant in Waterbury CT, there was a limit to the amount of liquid waste, therefore incur more expenses. They made a deal with a local pig farmer to feed his pigs the milky water, which the pigs enjoyed as well as loan the local farmer money to purchase 200 more pigs. This decision was beneficial to the farmer as well as Ben & Jerry, which connects their......

Words: 304 - Pages: 2

Premium Essay

Ben & Jerry's Case Study

...Ben & Jerry: Case Study 1. How has Ben & Jerry’s fulfilled its mission statement? Ben & Jerry’s has 3 dimensions on its mission statement: * Product: Ben & Jerry are making and distributing the finest quality of all natural ice cream with innovative flavors. For example they created Chocolate Fudge Brownie flavor but also Chubby Hubby, Chunky Monkey and Bovinity Divinity, which all are innovative and creative flavors with original names. For instance, they successfully avoided to ship back an amount of frozen brownie, a decision that you have both hurt Ben & Jerry and the supplier and created a new flavor with the frozen brownie. * Economic: In 1994 Ben & Jerry issued 75,000 shares at $10.5 per share exclusively to Vermont residents allowing the first supporters of Ben & Jerry to profit from its success. That both a financial and social decision. Later, the shares were listed on the NASDAQ to offer greater liquidity and capital. Ben & Jerry were also successful to cut expenses when they moved to their plant in Waterbury: instead of spending money to eliminate liquid waste they made a deal with a local farmer that would feed his pigs with the milky water. They later loaned money to the farmer to purchase 200 more pigs to eliminate all the liquid waste of Ben & Jerry. This satiation was profitable for both parties and was a financial and social success. However, at the end of the 60’s Ben & Jerry were not making......

Words: 1093 - Pages: 5

Premium Essay

Ben & Jerry's Case Analysis

...Ben & Jerry’s Case Analysis Facing their first ever net income loss and experiencing a disconnect between company strategy, it is necessary to compare Ben & Jerry’s to Michael Porter’s “Five Forces” model to obtain guidance and a clear perspective on what path their new CEO Robert Holland should take the company. Ben & Jerry’s operational effectiveness was not successful in that they were inefficient in managing operational activities. The high cost of distribution, significant delays in opening a new manufacturing plant with a $6.8 million write-down, producing the large chunk ice cream, and difficulty forecasting demand for ice cream flavors all contributed to the company’s first profit loss in 1994. Porter states that cost advantages arise from performing company activities more efficiently than competitors and Ben & Jerry’s ineffectiveness to do this was causing a decrease in profit and increase in debt. Resolving the company’s costly equipment problems was one of Robert Holland’s top priorities when becoming the new CEO. Another top priority was to focus on Ben & Jerry’s unique activities as a key success factor to gain competitive advantage over their competitors. For example, their corporate strategy to integrate product quality with social responsibility is a key factor in the successful operation of the company. Ben & Jerry’s have used a variety-based positioning strategy to pinpoint a specific customer base who are interested in the environment and are......

Words: 644 - Pages: 3