Free Essay

Ansøgning

In: Business and Management

Submitted By Mosedawg
Words 393
Pages 2
Ansøgning omkring job som piccolo

Hej.
Mit navn er Christian Mosegaard Johansen, og skriver til jer for at høre om jeg kunne få et job som piccolo hos jer.
Jeg er 15 år gammel og fylder 16 år til juli, bor i Hellerup, går i 9. Klasse på Hellerup skole og spiller håndbold i FIF på Frederiksberg, hvilket jeg har gjort de sidste 11 år. Jeg har dog planer om at stoppe med at spille håndbold efter sommerferien, da det fylder meget, så jeg kan fokusere mere på min skolegang.

Jeg er en meget glad, ambitiøs og hjælpsom person, som ikke er bange for at tage initiativ til at løse hårdt og vanskeligt arbejde. Jeg er ikke genert eller på nogen måde bange for at spørge om hjælp og vejledning. Jeg har også et lille fritids job hvor jeg gør rent hos en skomager 2 gange om ugen. Dette job har jeg nu snart haft i 1 1/2 år. Jeg mener at jeg er ved at være klar til at komme lidt længere ud, hvor der er lidt mere udfordring i jobbet og hvor jeg får mere ud af det samfundsmæssigt.

Efter at jeg har færdiggjort mine eksamener her i 9. Klasse, begynder jeg på gymnasiet, hvor jeg har valgt en samfundsvidenskabelig linje, som giver mig gode muligheder for at blive til det som jeg ønsker, når jeg bliver voksen.
Min drøm er at blive advokat, og et job hos jer vil derfor være ideelt så jeg kan snuse lidt til miljøet og få en fornemmelse af det arbejde som i går og laver i hverdagen. Derudover håber jeg på at få nogle erfaringer som jeg kan bruge vider ud i min uddannelse.

Hvis det er at i vælger mig til jobbet, vil jeg forsikre jer for at jeg vil tage mig af det med stor ansvarlighed og respekt. Jeg kan også forsikre jer for, at hvis i vælger mig, at jeg ikke vil være til besvær eller lignede, men i stedet grundig, pligtopfyldende samt hjælpsom. Det ville betyde rigtig meget for mig hvis i valgte mig, fordi at det er noget jeg virkelig brænder for og virkelig ønsker. I mig får i en team-player. Det har jeg lært ved at spille håndbold. Jeg har lært, at hvis en enkel spiller ikke præstere sit bedste, går det ud over hele holdet.…...

Similar Documents

Free Essay

Starten På Det Politiske Liv

...Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som......

Words: 311 - Pages: 2

Free Essay

Bachelorprojekt

...Rusland i høj grad levede højt på deres store olie- og gasressourcer. En anden væsentlig faktor, man som udenlandske virksomheder er nødsaget til at være opmærksom på er, at Rusland stadig i dag er under indflydelse af korruption. Det spiller en stor rolle idet mange aftaler bliver lavet under bordet, hvorfor man som udenlandsk virksomhed ikke har samme adgang til nødvendig information som virksomheder der indgår i denne type handler har. Regeringens rolle og deres indflydelse på økonomien er endnu et forhold som har en stor indflydelse på hvordan det russiske marked fungerer. Mange udenlandske virksomheder møder et meget bureaukratisk marked når de starter op i Rusland og oplever, at mange processer bliver sløvet. Det sker eksempelvis ved ansøgning om eksportgodkendelser og toldbehandlinger af varer. Det er dog forbedret siden den russiske optagelse i WTO. For at entrere Rusland er det vigtigt, at man som virksomhed dedikerer sig fuldt ud til opgaven. Rusland er på mange måder et kompliceret land at starte op i og det kræver rigtig meget forberedelse. Det er forhold som VOLA skal være opmærksom på ved deres ekspansion. En metode til at overkomme nogle af disse barrierer for VOLA, er gennem samarbejde med de russiske myndigheder eller virksomheder der er involveret i VOLAs sektor (Regeringen/UM, 2012). Af strategiske ændringer har opgaveskriverne fundet det relevant, at kigge på markedets størrelse. VOLA har som bekendt startet marked op i Shanghai, hvorunder Asia-Pacific......

Words: 29975 - Pages: 120

Free Essay

Eben

...jdskraft fra lande ud en for EF. Derfor måtte de spanske arbe jdere, der pl e jede at søge til disse lande, blive hj emm e . Arbejdsløsheden var i 1970 så lav som 1 %. I 19 75 var den steget til 4 % og i 19 77 til 6 %. I denne si tuation ind ­ traf den anden oliekrise 1979-1 980 med en ny mangedoblin g a f oli e prisern e. Den ramte Spanien m ege t h å rdt, fo rdi der ikke var b leve t gjort n oget for at tilpa sse e rh ve rvene og energiforbruget i forbindelse m ed den første o liekrise i 197 3-1974 . Man kunne ikke d enn e gang besky tte erhve rvene ge nn em til­ skud, dels fordi man ikke havd e råd , dels ford i udlandet ville opfatte det som . ko nkurre n ce forvridende foranstaltnin­ ge r. Det sid ste VaJ ikke godt forud for en ansøgning om o ptagelse i EF. Result atet var strib evis a f virksomh edsl ukninger og e n bankkri se, hvor hal vde len af lan ­ dets 110 banker krakkede. Det kostede de n spanske stat et beløb svarende til 7 % af Spaniens BNP at redde og sa n e re bankse ktoren . I den si tuatio n voksede arbej dsl øshede n til 12 % i 1980 og 17 % i 1982. Sid eløbende h erm ed begy ndte der a t opstå indre sp lid i det rege rings­ bærend e parti UCD, fordi det tabte en ræ kke lokalva lg i 19 79- 1980. Spl ittelse n var melle m den socialdemokratisk præ ­ gede del af koalitionen med Suarez i spidsen og d en m ere konservative fl ø j. De t endt e m ed, at Suarez må tte trække sig som leder af partiet, og en ko m pro­ mi skan didat - Leopoldo Calvo Sotelo - blev......

Words: 6501 - Pages: 27

Free Essay

English

...Ansøgning Darren Seruwagi 15/03 2015 Søndermarken 57 4340 Tølløse Danmark 22891207 Hej TDC København Jeg tager chancen og henvender mig til jer, vedrørende en ledig stilling, som sælger. Årsagen til, at jeg netop søger hos jer, er pga. jeg har været i det arbejdsområdet før, og vil gerne udnytte de kompetencer jeg i forvejen har, men samtidig suge til mig under jeres team. Jeg ønsker at prøve kræfter af inden for Sælgerområdet, da der er gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Jeg er 17 år og er på nuværende tidspunkt er jeg i gang med min gymnasial uddannelse på Roskilde katedralskole, men jeg savner udfordring. Fritidsaktiviteter består af fitness og hyggebold, jeg plejede at spille fodbold på eliteplan, men den karriere stoppede efter for mange skade og lysten forsvandt. Jeg er en meget udadvendt fyr der kan lide at socialisere med folk, og tage ud med folk, dog ved jeg også hvornår ting skal tages alvorligt – ansvar og loyalitet er noget som jeg værdsætter højt. Jeg mener jeg vil være den rette til netop denne stilling da jeg har høj og disciplineret arbejdsmoral og formår at kommunikere med kunder/folk på dansk, engelsk, ugandisk. Ydermere har jeg arbejdet som sælger i Fona, hvilket har givet noget erfaring inden for sælgerområdet. Samtidig er jeg også villig til at lære mere for kunne udføre mine pålagte opgaver perfekt På kort sigt vil jeg håbe på at blive kaldt ind til jobsamtale, da jeg mener man sælger sig selv og sin......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

This Is Me

...Borgerservice Thea Natascha Lundberg Søndergade 86 5620 Glamsbjerg 22. september 2015 Sags id: 301196-1974 Ansøgning om enkeltydelser Ansøgning om depositum, første måneds husleje og hjælp til etablering modtaget d.21.september 2015 er færdigbehandlet. Der er truffet afgørelse om afslag, jf. Lov om aktiv socialpolitik §§ 81 og 85, stk.1. Der er ved den konkrete individuelle vurdering lagt vægt på, at det ikke er uforudset at skulle flytte hjemmefra på et tidspunkt. Det er i mindre graf indgået, at du i årets første fem måneder har modtaget SU og dermed haft mulighed for at optage SU-lån og spare op til depositum, møbler mv. Du modtager atter SU og kan igen optage SU-lån. Oven i din SU har du indtægt brutto kr. 2.000 – 4.300 om måneden. Det er kommunens vurdering, at du kan spare op til depositum inden for kortere tid som hjemmeboende. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger en bolig på mere end 65 m2 får man kun boligsikring til maksimalt 65 m2. Klagevejledning er medsendt. 31249542 Med venlig hilsen Jesper Gottlieb Socialrådgiver Team Bolig Lov om aktiv socialpolitik § 85, stk.1: ”Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for......

Words: 372 - Pages: 2

Free Essay

Law Acase

...alle af offentlige midler m.v., beskattes efter LL § 7 O, stk. 1, nr. 1, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Betingelserne for lempelig beskatning efter LL § 7 O, stk. 1, nr. 1, er for det første, at gave- eller legatbeløbene udbetales én gang for alle. Denne betingelse udelukker i mange tilfælde den særlige beskatning, når gaven eller legatportionen erlægges flere gange til den samme skatteyder. For det andet skal ydelserne stamme fra offentlige midler eller dermed beslægtede legater, kulturelle fonde og lignende. En skatteyder havde gennem mere end 30 år siddet i Sparekassetilsynet og været medlem af forretningsudvalget i en af de større sparekasser. I 1981 modtog han – uden ansøgning – 20.000 kr. som hædersgave fra Fællesbankens Fond. Gaven blev anset som særlig indkomstskattepligtig, idet skatteyderen opfyldte betingelserne 22. Se TfS 2010, 680 om begrebet “hædersgaver”. © Magnus Informatik 219 VIII, 4.5. Personlig indkomst herfor. Landsskatteretten fandt ikke, at det ydermere skulle være en betingelse, at den udbetalende fond skulle have et almennyttigt formål, TfS 1984, 29 LSR. Selvom der således ikke kan stilles ubetinget krav om, at de ydende fonde m.v. har haft almennyttigt formål, er dette kriterium dog ofte anvendt i et forsøg på at udskille fonde og legater m.v., som ikke naturligt kan ligestilles med offentlige midler. Den tredje betingelse for lempelig beskatning er, at ydelsen......

Words: 49704 - Pages: 199

Free Essay

Rules for Citizenship in Denmark

...nationalitetspas og stemme ved folketingsvalg. Hvor skal ansøgningen indgives? Når du søger første gang Når du søger om dansk statsborgerskab første gang, skal din ansøgning indgives til politiet i den politikreds, hvor du bor. Hvis du bor i udlandet, indgives ansøgningen som udgangspunkt til den danske ambassade eller repræsentation i det land, hvor du bor. Når du anmoder om genoptagelse af din sag Anmodning om genoptagelse af din sag om dansk statsborgerskab skal indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Indfødsretskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Koster det noget at søge om dansk statsborgerskab? Første gang du søger om dansk statsborgerskab koster det 1.200 kr. i gebyr. Der betales kun gebyr én gang. Gebyret betales til den myndighed, hvortil ansøgningen indgives. Behandlingen af ansøgningen i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, om du opfylder de betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, der trådte i kraft den 15. oktober 2015. Der vil desuden i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan beslutte, om der kan dispenseres fra en eller flere af......

Words: 3205 - Pages: 13

Free Essay

Det Store L

...har haft en vis indflydelse i Skandinavien, særlig i Norge. For det andet fordi jeg af samme grund opholdt mig på centeret i foråret 2002 og derfor har fået et indblik i hvordan forskning og tilhørende pædagogikudvikling på et sociokulturelt teorigrundlag foregår i praksis. Jeg har undervejs i mit arbejde trukket på mange af centerets udgivelser som omfatter bøger, et stort antal forskningsrapporter og informationsmateriale til brug for skoler som deltager i centerets udviklingsprogrammer. Det udviklingsprogram som var i gang under mit ophold, hed Partnership for Literacy og omfattede klasseobservationer, analyser af observationerne og vejledning af lærerne i nogle af de deltagende 7.-8klasser. Jeg fik desuden lejlighed til at læse den ansøgning om økonomiske midler til projektet som lå bag det og som havde karakter af en bog, indeholdende et didaktisk manifest og redegørelse for projektets design. Jeg var med på skolebesøgene og deltog i vejledningssamtalerne med lærerne, i de tilhørende konferencer mellem lærerne og i forskernes konferencer. Til analysen af observationerne havde centeret udviklet et edb-program, Class 4.0, til kodning af iagttagelserne, og manualen til dette program har jeg selv anvendt i min kodning af klasseobservationer i denne afhandling (se s. 142). 2 Nystrand et al. 1997. 3 Uddannelse er et enkeltstatsanliggende, ikke et forbundsanliggende, i USA, og skolesystemet ser derfor ikke helt ens ud overalt. Men 8. klasse hører til i enten middle school eller......

Words: 201508 - Pages: 807

Free Essay

Hd Afgangsprojekt

...udarbejdet af 1-2 studerende må max. være på 80 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. . Den anførte sidestandard er baseret på A4 format med gennemsnitlig 2.275 satsenheder pr. side. (skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeafstand og margen ca. 2 cm). Det samlede sidetal er hele teksten inkl. tabeller, indrykninger og lignende, men eksklusiv indholdsfortegnelse, bilag. Særskilte bilag, f.eks. et årsregnskab eller en fusionsredegørelse, kan vedlægges efter aftale med vejleder, når tilstedeværelsen heraf er en forudsætning for bedømmelse af afgangsprojektet. 7 Andre tilfælde af overskridelse af afgangsprojektets omfang vil medføre administrativ afvisning af besvarelsen med mindre HD(R)-studiekoordinatoren før afleveringen efter ansøgning skriftligt har godkendt overskridelsen. 3.6.2 Andre formkrav * * * Afsnitsinddelingen skal være logisk og overskuelig med dækkende og tydelige overskrifter. Afsnittene skal fremgå af en indholdsfortegnelse med sidehenvisning forrest i besvarelsen. Materiale, som ikke indgår som et logisk led i fremstillingen - f.eks. større talmateriale, historiske beskrivelser, udarbejdede interviews og så videre. - skal placeres som bilag bagerst i fremstillingen. Fremstillingen skal i nødvendigt omfang illustreres med figurer og tabeller. Hvis der i fremstillingen er anvendt fagudtryk, som ikke kan forudsættes opgavens målgruppe (og vejleder) bekendt, skal disse forklares i en liste over anvendte begreber bagerst i fremstillingen. *......

Words: 3284 - Pages: 14