Free Essay

Administratieve Organisatie

In: Business and Management

Submitted By Arjuan
Words 1303
Pages 6
Dus drie zaken:
Schets proces
Inventarisatie uitdagingen risico’s, knelpunten, aandachtspunten
Aanpak

Volledigheid van de ontvangsten:
Budgettering: Baten-Lastenstelsel of Kasstelsel?
Is er procesbeschrijving van WB Leeuwarden?
Is er een jaarverslag WB L’den?
VBTB ( Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording) – Effect verrichte bestedingen

Rechtmatigheid van de uitgaven:
Berusten de uitgaven op bewijsstukken of documenten en zijn er hierbij geen wettelijke voorschriften overschreden?

Doelmatigheid van de uitgaven:
Is met de betaling het doel bereikt wat bereikt moest worden?

Risico: Afspraken werkcoach/AD – RIB.
Risico: Afspraken mw. Wsp – Werkgever
Risico: Geen juiste naleving van de wet door werkcoach/AD/Verzekeringsarts –Verzekerde krijt teveel uitbetaald door UWV.
Risico: Budgetten?
Risico: Declaraties?
Risico: Samenwerking UWV-Gemeenten

Over UWV
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij verzorgen in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Ook biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. UWV wil, samen met onze partners, verschil maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we voor inkomen.
Dienstverlening bij een WW-uitkering
Als een WW-uitkering ontvangt, steunt UWV u bij het zoeken van werk. Voor mensen ouder dan 50, jonger dan 27, uit de culturele sector, uit het onderwijs of overheid en voormalig topsporters gelden bijzondere situaties.
Op werk.nl kunt u een WW-uitkering aanvragen. Bij een WW-uitkering maakt u gebruik van dedienstverlening op werk.nl. Daarnaast biedt UWV u aanvullende dienstverlening aan op de vestiging. In de eerste 3 maanden dat u werkloos bent, kunt u een uitnodiging ontvangen om naarde vestiging te komen voor een: * Speeddate met uitzendbureaus: tijdens een speeddate komen uitzendbureaus uit uw regio naar de vestiging. U maakt kennis met ze en kunt zich gelijk inschrijven als ze een interessante vacature hebben. * Workshop Werkmap: in de workshop Werkmap krijgt u uitleg over hoe de Werkmap werkt en wat u er mee kunt doen. * Workshop Solliciteren: tijdens deze workshop krijgt u allerlei tips over solliciteren; van het maken van een cv tot het voeren van een sollicitatiegesprek.
Als u moeilijk aan werk komt omdat u moeite heeft met Nederlands of niet over voldoende diploma’s beschikt, kunt u misschien extra ondersteuning krijgen van UWV. Voor meer informatie neemt u contact op met uw vestiging. naar boven
Advies van de adviseur werk
Als u een WW-uitkering heeft krijgt u ondersteuning van een adviseur werk van UWV. De adviseur werk adviseert u bij het zoeken naar werk. Het contact met de adviseur loopt via uw Werkmap. Daar ontvangt u berichten en taken van de adviseur werk. En kunt u ook zelf een bericht sturen.
Als u langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangt, nodigt de adviseur werk u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u hoe het gaat met solliciteren en het vinden van werken. En wat u mogelijk verder of anders kunt doen om werk te vinden.
Op uwv.nl leest u wat uw rechten en plichten zijn als u een WW-uitkering krijgt.
Dienstverlening bij een bijstandsuitkering
Een bijstandsuitkering ontvangt u van uw gemeente. Zij begeleiden en ondersteunen u ook bij het vinden van werk. U kunt wel net als elke werkzoekende gebruik maken van de diensten op werk.nl.
Bijstandsuitkering aanvragen
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Op werk.nl kunt u eenbijstandsuitkering aanvragen. Hier leest u hoe u de uitkering aanvraagt en waar u rekening mee moet houden.
Ondersteuning bij een bijstandsuitkering
Als u een bijstandsuitkering krijgt, helpt en begeleidt uw gemeente u bij het vinden van werk. Sommige gemeenten gebruiken de Werkmap van werk.nl voor het contact met hun klanten. Een medewerker van uw gemeente zal u uitleggen hoe het contact verloopt.
U kunt gebruik maken van de diensten op werk.nl die u ondersteunen bij het vinden van werk.

Dienstverlening bij een Wajong-uitkering
Wajongers krijgen van UWV extra ondersteuning om makkelijker werk te vinden of te behouden. Bijvoorbeeld door deskundige begeleiding of tijdelijk inkomen aan te bieden.
Arbeidsdeskundige
Uw arbeidsdeskundige maakt met u een plan om werk te vinden en geeft u advies en hulp. Afhankelijk van de afspraken die u maakt met uw arbeidsdeskundige, krijgt u ook toegang tot een persoonlijke Werkmap.
Vacatures zoeken
U kunt als Wajonger op verschillende manieren naar vacatures zoeken: * Ga voor actuele vacatures naar de vestiging bij u in de buurt. * Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV? Dan kunt u gebruikmaken van uw Werkmap om uw cv online te zetten en vacatures te zoeken. Dit doet u zo: * Vul uw cv in en vink bij ‘Extra informatie’ aan dat u Wajonger bent en op die manier gevonden wilt worden. Werkgevers die speciaal op zoek zijn naar een Wajonger kunnen uw cv dan vinden. * Daarnaast kunt u zelf vacatures voor Wajongers zoeken. Dit doet u zo: * Ga naar het tabblad ‘Vacatures zoeken’. * Typ uw gewenste functie, postcode en afstand in en klik op ‘Zoeken’. Kijk aan de linkerkant bij ‘Verfijnen’ of u ‘Speciale vacatures’ ziet staan. Klik op ‘Wajonger’. Houd er rekening mee dat er niet altijd vacatures voor Wajongers in uw sector zijn. * Kijk voor meer tips over het vinden van vacatures op werk.nl.
Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Op uwv.nl leest u wat dit voor u betekent.
Dienstverlening bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
UWV ondersteunt u bij het vinden van nieuw werk als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en een Ziektewet-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering krijgt.
Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid
Een arbeidsdeskundige van UWV kijkt samen met u naar uw mogelijkheden. U maakt samen een werkplan op basis van wat u kunt. Uw arbeidsdeskundige helpt u met het uitvoeren van uw werkplan.
Ook kunt u gebruik maken van de diensten op werk.nl die u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een Wajong-uitkering, bekijk dan de informatie op de pagina Dienstverlening bij een Wajong-uitkering.
Uitkeringen en regelingen
Er zijn verschillende uitkeringen voor iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Welke uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Meer informatie over deze uitkeringen en regelingen en uw rechten en plichten vindt u op de pagina Ik ben ziek op uwv.nl.
Meer over uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
Op UWV Perspectief vindt u meer informatie voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld informatie over proefplaatsingen, de vergoeding van vervoer, persoonlijke verhalen en nuttige adressen. Op uwv.nl staan de voorzieningen die wij bieden als u een ziekte of handicap heeft en wilt werken.

Dienstverlening bij een WSW-indicatie
Heeft u een WSW-indicatie, dan heeft u mogelijk sinds 1 januari 2015 te maken met de Participatiewet. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) samen. Doel hiervan is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan bij een gewone werkgever in plaats van bij een sociale werkvoorziening.
Participatiewet en WSW
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hierdoor veranderen er mogelijk ook zaken voor u. Op uwv.nl leest u wat dit voor u betekent.

Dienstverlening bij een IOW-uitkering
Bent u 60 jaar of ouder en stopt uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering omdat die zijn maximale duur heeft bereikt? Dan krijgt u mogelijk een IOW-uitkering.
Voorwaarden en aanvraag
UWV bekijkt aan het einde van uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering of u voldoet aan de voorwaarden voor een IOW-uitkering. Als dat zo is, sturen wij u een informatiepakket. Daarin zit een formulier om de uitkering aan te vragen.
Ondersteuning bij een IOW-uitkering
Als u een IOW-uitkering heeft, maakt u gebruik van de Werkmap op werk.nl. Ook kunt u gebruikmaken van de diensten op werk.nl die u ondersteunen bij het vinden van werk.…...

Similar Documents

Free Essay

Tru Earth

... In plaats van de oude fijnmazige regelgeving per arbeidsvoorwaarde gaat de werkkostenregeling uit van een budgettair systeem. Administratieve vastlegging op werknemerniveau is daarbij niet langer noodzakelijk. Elke werkgever (te beoordelen per loonheffingennummer!) kan 1,4% (vanaf 2013: 1,6%) van de fiscale loonsom belastingvrij vergoeden of verstrekken. Wat niet ten laste komt van deze vrije ruimte zijn een aantal specifiek benoemde gerichte vrijstellingen: • • • • • • • reiskosten; tijdelijke verblijfkosten; kosten van opleiding en studie; kosten van outplacement; extraterritoriale kosten; verhuiskosten; rentevoordeel hypothecaire leningen. Daarnaast zullen zaken die met de werkplek samenhangen bijzonder laag (soms op nihil) worden gewaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor mobiele telefoons, bepaalde werkkleding, laptop, ARBOverstrekkingen, maaltijden en bedrijfsfitness. Hierbij kunnen wel nadere voorwaarden gelden. Wat overblijft, zoals de vergoeding van de internetverbinding bij de werknemer thuis, komt tegen de factuurwaarde ten laste van de vrije ruimte van 1,4% (vanaf 2013: 1,6%). Is de vrije ruimte niet toereikend, dan kost dat de werkgever over het meerdere 80% loonheffing. Tenzij de loonheffing voor rekening van de werknemer mag/kan komen. De gevolgen van de werkkostenregeling voor de specifieke arbeidsvoorwaarden van uw organisatie zijn niet in één oogopslag duidelijk. De verleiding is groot om te “kiezen” voor maximaal uitstel tot 2014. Zolang u niet weet......

Words: 4007 - Pages: 17

Free Essay

Case Biozuivel

...tarieven worden gecomplementeerd met en liquiditeitsbegroting en geautoriseerd door de directie. b. Uitgangspunten delegatie De directie heeft richtlijnen en procedures uitgevaardigd met betrekking tot: - aanvoer t.a.v. kwaliteits keurmerk - laboratorium t.a.v. afwijkingstabel standaardwaarden (gebruik correcte maatstaven) - bewaking houdbaarheid (meetapparatuur) -magazijn t.a.v. beveiliging en inventarisatie - productie t.a.v. productieresultaten (bezettings- en efficiencyresultaten) - expeditie t.a.v. tijdige aflevering (leverbetrouwbaarheid) en optimale benutting transportcapaciteit - verkoop t.a.v. de omzet en brutomarge c. Controletechnische Functiescheiding De omvang van de organisatie biedt voldoende mogelijkheden tot functiescheiding. In de organisatie moeten de volgende functiescheidingen zijn aangebracht: -beschikken (aanvoer, verkoop), bewaren (magazijn), controle kwaliteit (laboratorium), uitvoeren (productie), registratie (administratie) en controle (hoofd administratie). d. Automatisering Biozuivel beschikt over een ERP-configuratie systeem (SAP) warbij inkoop- productie- en verkoopprocessen zijn geautomatiseerd en geïntegreerd. Elektronische toegang tot het bedrijfsnetwerk is mogelijk vanuit de interne werkplek, maar ook via een externe verbinding. Inloggen kan middels een unieke inlognaam en wachtwoord. Toegang vanaf een externe locatie is alleen mogelijk via een beveiligde lijn, waar eveneens middels een combinatie van......

Words: 1865 - Pages: 8

Free Essay

Meten Is Weten

...studeer Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool. Op dit moment zit ik in het vierde en laatste jaar. Deze afstudeeropdracht is het laatste onderdeel van mijn studie. Dit rapport is bestemd voor het managementteam (MT) van de Dienst ICT Uitvoering. Op het moment dat zij de KPI´s daadwerkelijk gaan implementeren zullen zij mijn rapport, dat als advies geldt, daarbij gebruiken. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider Luuk Wilson bedanken. Samen met hem heb ik de probleemstelling opgesteld en hij heeft mij begeleid bij de uitvoering. Daarnaast wil ik al mijn collega’s bedanken bij LNV waarmee ik met veel plezier heb samengewerkt tijdens mijn stageperiode. Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 3 Samenvatting De organisatie waarvoor ik mijn afstudeeropdracht heb uitgevoerd is Dienst ICT Uitvoering, afgekort DICTU. Dit is een uitvoerende dienst van het Ministerie van LNV. DICTU houdt zich bezig met het verzorgen van ICT-services voor heel LNV zoals applicaties, kantoorautomatisering, werkplekken, telefonie en datacommunicatie. Er zijn drie hoofdvestigingen in Den Haag, Assen en Ede. Daarnaast heeft DICTU in tal van andere plaatsen in Nederland vestigingen. Sinds 1 januari 2008 heeft DICTU de status van baten- en lastendienst. Een belangrijke reden om over te gaan tot een baten- en lastendienst is om doelmatig en resultaatgericht werken te bevorderen en om meer stuurbaar zorg te dragen aan de ICT-Uitvoering binnen het ministerie van LNV. Eén van de eisen......

Words: 13880 - Pages: 56

Free Essay

Organisatie En Cultuur

...te bereiken. De vernieuwingen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de maatschappij steeds complexer wordt en daar krijgen organisaties en bedrijven ook automatisch mee te maken. Elke organisatie ontwikkeld hun eigen karakteristieken om zich staande te houden in de chaos van het alledaags leven. Mensen vormen de organisatie, en als je het hebt over organisaties heb je het dus eigenlijk over mensen. Dat maakt organisaties zo interessant. Omdat het over mensen gaat die allemaal met elkaar verbonden zijn en met z'n allen een bepaalt streven hebben en een doel willen realiseren. Je zou daarom ook wel kunnen spreken over een organisatiecultuur. Want waar mensen zijn is cultuur. De cultuur kan voor een groot deel bepalen hoe mensen zich voelen binnen de organisatie. Enerzijds kunnen ze zich heel comfortabel voelen maar het kan ook heel onbehaaglijk voelen. Er zijn vele factoren die inspelen op de organisatiecultuur. Die factoren kunnen van binnen de organisatie komen, maar ook van buiten af. Sommige factoren zijn moeilijker te controleren dan andere. Zo heeft de economische crisis ook invloed op organisaties en hun cultuur. Bij de crisis moeten er veel bezuinigingen worden gemaakt en in sommige organisaties moet behoorlijk gesneden worden. Te verwachten is dat er een cultuuromslag nodig is om de organisatie draaiende te houden. Een sector waar wat nu actueel is met het onderwerp bezuinigingen is de ontwikkelingssamenwerking-sector. Door de economische crisis staat het nieuwe......

Words: 1687 - Pages: 7

Free Essay

Role of Accountants Within Internal Control

...artikelen hiervan zijn een studie? 239 Hoeveel artikelen zijn gepubliceerd tussen 2000 en nu? 272 Beantwoord dmv de artikelen de hoofdvraag (met bronvermelding) De accountant stelt een onderzoek in naar de administratieve organisatie en de interne controle binnen de onderneming. Tijdens een dergelijk onderzoek kan de accountant steun hebben aan een handbook voor de administratieve organisatie. De Richtlijnen voor de Accountantscontrole (2000) geven in Richtlijn 400 aan dan een accountant voldoende inzicht in de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) dient te hebben. Accountants dienen zich vooral op dat onderdeel van de Interne Beheersing te richten, dat betrekking heeft op de toereikendheid en de betrouwbaarheid van financiële rapportages. Door gebruik te maken van wat er binnen een organisatie al gedaan wordt aan de beheersing van bedrijfsprocessen kan de accountantscontrole doelgerichter en efficienter worden uitgevoerd. Accountantskantoren worden aanbevolen om hoge prioriteit toe te kennen aan het verbeteren van de effectiviteit van hun werkzaamheden op het gebied van interne controle, met name hun kennis van de informatiesystemen van hun cliënten. Accountantskantoren moeten met name aan de volgende zake ,met betrekkening op de administratieve organisatie, een hoge prioriteit toekennen: • Het verkrijgen van een meer diepgaande kennis van de informatiesystemen, die relevant zijn voor de financiële verantwoording en de daaraan verbonden risico’s......

Words: 570 - Pages: 3

Free Essay

Requirement Analysis 'Het Paard'

...opgeschreven hoe alles gedaan wordt en niemand anders binnen de organisatie heeft inzicht in de administratie. Dit is gevaarlijk om twee redenen. Allereerst is er niemand die de administratie kan overnemen bij eventueel ziekteverzuim van de penningmeester en niemand die het kan overnemen gelijk als de penningmeester stopt. Ten tweede, dit is misschien nog belangrijker, er is niemand die de penningmeester controleert of hij zijn werk wel goed doet. De penningmeester zou dus kunnen frauderen zonder dat iemand dat door zou hebben. * De administratie wordt bij verschillende programma’s ingevoerd. Dit maakt het boeltje onoverzichtelijk. Hierdoor zullen ook extra administratieve fouten worden gemaakt. * De penningmeester werkt dus met word, excel en het boekhoudprogramma Davilex. Het gebruik van word als communicatiemiddel is in principe niet verkeerd. Maar excel en Davilex worden gebruikt voor het boekhouden. Doe boekingen worden eerst in excel gezet en dan overgenomen in Davilex. Dit is dubbel werkt en kunnen zorgen voor extra fouten bij het overtikken van de boekingen. * De posten Reclame inkomsten en Subsidie stromen worden maar één maal per halfjaar bekeken en ingeboekt. Deze posten zouden gelijktijdig met de overige posten moeten worden bijgehouden om het overzichtelijker te maken. 2.2 Doelstellingen Door middel van dit project moet het bestuur van de vereniging beter inzicht in de organisatie krijgen. Hierbij is de administratie dus erg......

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Summery Management Control Systems

...de schatter en de beïnvloeder. Een organisatie bestaat uit een groep samenwerkende mensen. De leiders van de organisatie zijn het management. De Chief Executive Officer (=CEO) wordt gevolgd door verscheidene managementlagen, hierdoor is elke manager, met uitzondering van de CEO, zowel onder- als bovengeschikte. CEO besluit over strategieën die de organisatie moeten helpen haar doel te bereiken. MCS is het proces dat erover waakt dat de organistieleden werken volgens de geformuleerde strategieën. Afwijkingen van het MCS bij relatief eenvoudige processen ten opzichte van MCS in organisaties: 1. De standaard staat niet van te voren vast maar vloeit voort uit planning. 2. Management control is niet automatisch: actie ondernemen en zo ja, wat voor actie dient door de manager beslist te worden. 3. Het management beheersingsproces vereist coördinatie tussen individuen. Omdat een organisatie uit veel delen bestaat, dient het MCS te waarborgen dat deze delen niet tegenstrijdig werken. 4. Het verband tussen de benodigde actie en het vereiste gedrag om de gewenste actie te verkrijgen, is lang niet altijd duidelijk: 'De kosten zijn te hoog, wat nu?' dus: het MCS is een black box. 5. Lang niet alle beheersingsmaatregelen worden door een ander persoon/mechanisme uitgevoerd; er is ook sprake van zelf-control. Activiteiten van management-control 1) Plannen: wat de organisatie zou moeten doen. 2) De verscheidene activiteiten van de organisatie coördineren. 3) Informatie......

Words: 22935 - Pages: 92

Free Essay

Tijdsbesteding Van Managers

...voornamelijk verwijzingen naar artikelen werden gevonden die reeds bestudeerd waren. Relevantie Om de literatuur te beoordelen op relevantie, zijn criteria gehanteerd als recentheid, referenties, beoordeling door vakgenoten (‘peer viewed’) en bronnen als wetenschappelijke vaktijdschriften en gerenommeerde uitgeverijen met behulp van de checklist van Saunders (2008). 3. Resultaten 3.1. Onderzoeksmethoden voor tijdsbesteding managers Kennis van hoe managers tijd indelen wordt gebruikt om managementrollen te kunnen bepalen en om kennis te vergaren hoe managers prioriteiten bepalen, aangezien tijd een beperkte economische bron is (Oshagbemi,1995). De manager bepaalt dus in feite wat zijn productiviteit is ofwel het succes van de organisatie. Ook het signaleren van een patroon kan van waarde zijn voor het bepalen van effectieve en minder effectieve werkzaamheden van een manager. Door het analyseren van de tijdsbesteding van managers kan gesignaleerd worden of er aan bepaalde taken onevenredig veel tijd wordt besteed. Wetenschappelijk onderzoek (Tijmstra, 2011) betreft een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie volgens normen en methodieken zoals deze binnen de wetenschap gelden. Er is een onderscheid tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek wat leidt tot een andere wijze of vorm van verslaglegging. Fundamenteel staat los van mogelijke toepassingen van het onderzoek en is er op gericht beter begrip van patronen en......

Words: 4492 - Pages: 18

Free Essay

P.Tiessen - Towards a Descriptive Theory of Management Accounting

...zijn. In het geval van onzekere omgeving en non-routine technologieën is het structuren van activiteiten niet mogelijk meer oordeelsvorming van de decision-maker. Authority hangt samen met social power (afgeleid van het vermogen om succesvol om te gaan met onzekerheden). In het geval van onzekere omgevingen of non-routine technologieën is gedecentraliseerde autoriteit vereist. In het geval van zekere omgevingen en gestructureerde activiteiten is gecentraliseerde autoriteit mogelijk. Daarnaast is controle minder complex bij gestructureerde situaties in vergelijking met gedecentraliseerde situaties manager heeft minder discretie. Link met Kelly & Pratt Kelly & Pratt: contingency theorie er is niet een beste manier om een organisatie te structureren om optimale resultaten te bereiken. Ook in dit artikel komt dit naar voren de organisatiestructuur is afhankelijk van factoren als technologie en omgeving. Agency theorie In de agency theory wordt de onderneming gezien als een samenhang van contractuele overeenkomsten tussen de leveranciers van verschillende productiefactoren en de gebruikers van de output van de onderneming. Door deze contracten worden de tegenstrijdige doelstellingen van individuen, in theorie, in evenwicht gebracht. Het lastige is om het optimale contract vast te stellen waarbij het risico en het resultaat optimaal worden verdeeld tussen de agent en de principaal. De agent, het management, voert taken uit namens de principaal, de......

Words: 1599 - Pages: 7

Free Essay

Inkoop

...Samenvatting: boek "Inkoop werken vanuit een ketenbenadering", Faber-de Lange, Pieters en Weijers Samenvatting_Marketing,_Inkoop_en_Sales_boek_H1-4.pdf Hogeschool van Amsterdam | Sales, Negotiation, Presentation Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com Hoofdstuk 1 Inkoop in vogelvlucht 1.1 Afbakening van inkoop Inkoop is het kopen van producten of diensten door een organisatie. We onderscheiden het begrip ‘inkoop’ op drie manieren x Als organisatievorm (inkoopafdeling); x Als de aanschaf zelf: het aangeschafte product (goederen of diensten); x Als functie (inkoper) Waar inkoop vroeger nog door iedereen gedaan kon worden, zijn anno 2011 bedrijfsprocessen gecompliceerder en is inkoop een volwaardig bedrijfsaspect geworden. Inkoop moet zorgdragen voor de volgende zaken: x Actief participeren in het vinden van leveranciers; x Minimaliseren van de kwetsbaarheid ten opzichte van leveranciers, afnemers en concurrenten; x Dat leveranciers een meerwaarde opleveren. De belangrijkste ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden: x Duurzaam ondernemen wordt belangrijker x Snelle ontwikkeling van technologie x Datacommunicatie biedt mogelijkheden x Marktontwikkelingen x Toenemende druk om voorraden te verkleinen We onderscheiden inkoop op drie niveaus: x Operationeel: het proces zelf x Tactisch: beheersing van een bestand van leveranciers x Strategisch: vertaling van bedrijfsstrategie naar inkoopstrategie Tabel 1.1...

Words: 3491 - Pages: 14

Free Essay

Handleiding

...(FYS), een monodisciplinair (per richting specifiek) project dat alle studenten van de opleidingen (Technische) Informatica en BIM in semester 1 van de propedeuse uitvoeren. Tijdens FYS maak je met een team als medewerkers van het bedrijf ITOPIA een richting-specifiek product voor een opdrachtgever (Corendon). Je leert hoe je met een team een product voor jouw richting ontwerpt en realiseert. Corendon ‘Slim naar de zon met Corendon!’, dat is het motto van Corendon. Met 34 aanvlieghavens is Corendon uitgegroeid tot een toonaangevende touroperator op de Nederlandse en Belgische markt. Mede door de aanwezigheid van eigen lokale agenten en de optimalisering van het eigen programma, uit zich dit tot een betrouwbaar en voordelig opererende organisatie. De wensen van de hedendaagse reiziger vragen om een aangepast productbeleid, Corendon Vliegvakanties speelt voortdurend in op de veranderlijke wensen van de consument. Het marktaandeel van Corendon op haar bestemmingen is aanzienlijk. Selecteren van topaccommodaties voor een onnavolgbaar lage prijs is dan ook prioriteit van de onderneming. De positie van Corendon wordt verstevigd door de scherpe prijzen die aangeboden worden maar ook door het inzetten van advertenties en veelvuldig gebruik van andere reclamekanalen. Corendon Vliegvakanties kan door haar 'no nonsens' karakter in combinatie met haar grote ervaring aan inkoopkracht adequaat inspelen op de groeiende vraag op de vakantiemarkt en heeft zo in de loop der tijd een......

Words: 4722 - Pages: 19

Free Essay

FinanciëLe Rechtmatigheid Jeugdwet

... 26 Datum inlevering: 26 mei 2016 Versie: 5.0 Status: definitief E-mail: a.mol@roosendaal.nl Telefoonnummer: 06-48138636 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Achtergrond en aanleiding 7 1.2 Organisatie gemeente Roosendaal 7 1.3 Probleemstelling 7 1.4 Doelstelling/doelgroep 8 1.5 Onderzoeksvraag 8 1.6 Subvragen 8 1.7 Aanpak 8 1.8 Bestuurlijke relevantie 9 1.9 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 2 Financiële rechtmatigheid 10 2.1 Inleiding 10 2.2 Financiële rechtmatigheid 10 2.3 Criteria voor een rechtmatige financiële verantwoording 11 2.4 Bijzondere eisen als gevolg van de inwerkingtreding van de Jeugdwet 14 2.5 Resumé 16 Hoofdstuk 3 Jeugdwet en het interne beheersingssysteem 17 3.1 Inleiding 17 3.2 Interne beheersing 17 3.3 Interne beheersingsmaatregelen 18 3.3.1 Risicobeheersing 18 3.3.2 Inrichting van de processen 19 3.3.3 Juiste werking van de informatiesystemen 21 3.3.4 Contractering, monitoring en verantwoording van en door zorgaanbieders 22 3.4 Resumé 22 Hoofdstuk 4 Uitvoering Jeugdwet binnen de gemeente Roosendaal 23 4.1 Inleiding 23 4.2 Organisatie 23 4.2.1 Van De Toegang naar een gemeentelijk team Toegang 23 4.2.2 Het Zorg Inkoop en Informatie Team (ZI2T) 25 4.2.3 De niet vrij toegankelijke zorg (zorgaanbieders) 25 4.3 Verankering......

Words: 19363 - Pages: 78

Free Essay

Zara Corporate Governance & Internal Auditing

...LES 1. Praktijkopdracht 2. Corporate governance & internal auditing Corporate Governance wordt uitvoerig besproken in het jaarverslag van 2012 van Inditex. ZARA is onderdeel van deze organisatie. Zo kent de Inditex Groep een ‘duurzaamheidsstrategie’. ZARA streeft naar het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de samenleving en omgeving en heeft deze aspecten dan ook in haar bedrijfsmodel geïntegreerd. Interne auditafdeling Audit & Control Committee In onderstaand figuur is de plaats van de interne audit te zien in de organisatie van Inditex, waar ZARA onderdeel van uitmaakt. ZARA kent een Audit and Control Committee die de auditafdeling aanstuurt. Deze committee bestaat uit een voorzitter, secretaris en 5 bestuursleden. De hoofdactiviteiten van de audit & control committee zijn als volgt weergeven: * Periodieke financiële informatie, jaarrekening en accountantsverklaring De audit & control committee herziet de financiele en economische informatie, voorafgaande aan de goedkeuring door het Raad van Bestuur. Hiermee overlegt zij met het managementteam en de externe accountant. * Efficiëntie en onafhankelijkheid van de accountants * Interne & externe audit De directeur van de interne (en externe) auditafdeling zijn aanwezig bij de vergaderingen die de Audit & Control Committee houdt. In deze vergaderingen dient het committee naar behoren geinformeerd te worden door de interne auditafdeling. De audit en control committee......

Words: 1187 - Pages: 5

Free Essay

Organisatie En Management

...Clublife/Uitgaansgelegenheid Eindhoven Auteurs: Nick van Dam Jos Marcus Zesde druk, 2009. ISBN: 9789001766658 Aantal pagina’s: 529 In dit literatuuronderzoek komt u samenvattingen tegen van literatuur wat betrekking heeft tot het runnen van een bedrijf. Voor dit onderzoek heb ik het boek “Een praktijkgericht benadering van Organisatie en Management” gebruikt van N. van Dam en J. Marcus, zesde druk. Het boek bevat 529 bladzijdes. De toelichting waarom ik een bepaald hoofdstuk heb gekozen voor mijn onderzoek zal ik aan het einde van mijn onderzoek neerzetten. Mijn onderzoek ging over drie hoofdstukken die ik het belangrijkst vond om te weten voor een eigen bedrijf. Het project waar ik aan werk tijdens de minor is het opstarten van een uitgaansgelegenheid (club) en Eindhoven. Hetliteratuur onderzoek zal over de volgende onderwerpen gaan: * Individu en groepen * Management * Besluitvorming INDIVIDU EN GROEPEN Dit hoofdstuk ging over de mens in een organisatie. Hoe worden mensen gemotiveerd? Hoe kan het menselijk gedrag binnen organisaties verklaard worden? Motivaties van werknemers in een bedrijf/organisatie speelt een belangrijke rol. De definitie van motivatie: “De inwendige bereidheid van een persoon om bepaalde dingen handelingen te verrichten”.hgbn0 Er zijn twee soorten motivaties; werkintrinsiek en werkextrinsiek. Werkintrinsieke motivatie heeft te maken met het werk. De werknemer wilt zicht......

Words: 1974 - Pages: 8

Premium Essay

Ddaa

...vliegtuigonderdelen voor historische vliegtuigen 8 3. Vervaardiging van standaardonderdelen voor hobbyclubs 10 4. Restauratie van historische vliegtuigen 13 5. Reparatie van historische vliegtuigen 15 6. Verhuur van historische vliegtuigen 17 7. organisatie van evenementen 18 Management samenvatting De administratieve organisatie van DDAA DUTCH AIR AFFAIRS BV wordt in dit rapport in kaart gebracht. DDAA is een middelgrote onderneming die commerciële activiteiten op het gebied van historische vliegtuigen ontplooit. Het bedrijf bestaat uit zeven verschillende businessunits, waarvan er zes geselecteerd zijn voor dit onderzoek. Met dit onderzoek willen wij de volgende centrale vraag gaan beantwoorden: Hoe kan DDAA haar risico’s met betrekking tot activiteiten die in de vijf business units momenteel niet goed verlopen binnen een jaar met minimaal 50% beperken door het verbeteren van de interne controle. De activiteiten van de businessunits zijn: * handel in geïmporteerde onderdelen voor historische vliegtuigen; * vervaardigen van standaardonderdelen voor hobbyclubs; * restauratie van historische vliegtuigen; * reparatie van historische vliegtuigen; * verhuur van historische vliegtuigen; * organisatie van evenementen met historische vliegtuigen. Per businessunit is er onderzocht wat de belangrijkste attentiepunten zijn en hoe deze door middel van interne controlemaatregelen beperkt kunnen worden. DDAA 2 handelt in historische......

Words: 4990 - Pages: 20