Free Essay

111111

In: Business and Management

Submitted By zhoukaifan
Words 459
Pages 2
4/10/2012

APPLIED MICRO – PART 2
ECON 215/BBA 204,
4 October 2012

Introduction to Part 2
• Different approach
• Build on theories used in first half
• Less theory – more specific applications in lectures
• Look at how far economics can take us
• Economic approach v. political, ethical decisions
• Can we really separate the economic from the political?

• Continue with focus on incentives
• But look more at how they are constructed (how markets themselves are constructed) 1

4/10/2012

Construction of markets
• Free markets operate within institutional boundaries
• E.g. child labour – developed countries have legislated against it
• Another e.g. – slavery: we now take it for granted that you cannot trade in humans • What is considered ‘state intervention’ in one place is not in another.
• What is market failure then?
• When a market does not work in the way expected of an ideal market
• In some schools of economic thought an ideal market is perfectly competitive
• Others might think ‘market failure’ is generation of high levels of income inequality –
• not a market failure in neo‐classical econ, because income inequality is a given

• Important, therefore, to understand that the ideal market is politically

determined.
• It can only be defined with reference to the existing institutional structure

• Institutions both influence individuals’ perceptions of their

interests/utility and constrain the choices available to them.

Polanyi (1944) The Great Transformation
“[t]he road to the free market was opened and kept open by an enormous increase in continuous, centrally organised and controlled interventionism. To make Adam Smith’s ‘simple and natural liberty’ compatible with the needs of human society was a most complicated affair. Witness the complexity of the provisions in the innumerable enclosure laws; the amount of bureaucratic control involved in the administration of the New
Poor Laws which for the first time since Queen Elizabeth’s reign were effectively supervised by central authority; or the increase in governmental administration entailed in the meritorious task of municipal reform…” [emphasis added]

2

4/10/2012

Schedule
Week Topic

8

Using regulation to construct and shape marketschild labour

10

Social capital and the World Bank

No tutorial

the case of labour standards

9

Tutorial

11
12
13

International labour standards
Child labour

Firm behaviour and economic organisation ‐ networks v autonomous Social capital and inequality firms Firms in value chains – monopoly and
Business networks competition Revision

Evil empire or successful competitor?

Using regulation to construct and shape markets: the case of labour standards
• What are labour standards?
• Core labour standards set out in ILO Declaration of Fundamental
Principles and Rights at Work 1998
• Freedom of association and protection of right to form organisations of their

own choosing;
• Right to collective bargaining;
• Elimination of all forms of compulsory labour;
• Abolition of child labour (baseline…...

Similar Documents

Premium Essay

111111

...Energy & Resources Accounting for Emission Rights Introduction Accounting for greenhouse gas emissions remains a challenge, and market participants continue to wait for clear guidance from accounting standards setters. Formative efforts on the part of those standards setters have proven unsuccessful. The International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) initially took on this task, and issued IFRIC 3, Emission Rights. Unfortunately, considerable pressure from both the business community and European politicians, who objected to the financial statement consequences of applying that interpretation, led to its withdrawal by the International Accounting Standards Board (“IASB”) within a year of its issuance. In the US, the Emerging Issues Task Force (“EITF”) also attempted to address the related accounting issues in EITF Issue 03-14, Participants’ Accounting for Emissions Allowances under a “Cap and Trade” Program. However, it was never finalized, and ultimately removed from the EITF’s agenda. More recently, organizations have been advised of informal views from both the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) and the Securities and Exchange Commission (“SEC”) on the appropriate accounting for emissions allowances held, especially since EITF 03-14 was tabled. As a consequence, many companies remain confused about the appropriate accounting treatments under both International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and generally accepted accounting......

Words: 4828 - Pages: 20

Free Essay

111111

...|家具名称 |配方 |等级 | |黑麻垂曼帘 |普通木材类 |普通布料类 |印染工艺 |10级 | |桦木圆桌 |普通木材类 |普通手艺 |  |10级 | |桦木立柜 |普通木材类 |普通木材类 |普通手艺 |15级 | |草编地毯 |闲杂材料一 |普通手艺 |灵巧手艺 |15级 | |漆花竹凳 |普通木材类 |印花工艺 |普通手艺 |20级 | |榛木床 |普通木材类 |普通木材类 |普通木材类 |20级 | |印花屏风 |普通木材类 |普通布料类 |印花工艺 |25级 | |文竹 |闲杂材料一 |闲杂材料二 |陶瓷类 |25级 | |君子兰 |装饰工艺 |闲杂材料三 |陶瓷类 |30级 | |蝴蝶兰 |普通木材类 |闲杂材料三 |陶瓷类 |30级 | |水仙 |装饰工艺 |闲杂材料一 |陶瓷类 |35级 | |仙人掌 |闲杂材料二 |闲杂材料三 |陶瓷类 |35级 | |银烛台 |普通金属类 |装饰工艺 |普通手艺 |40级 | |玉瓷画瓶 |灵巧手艺 |陶瓷类 |   |40级 | |踏春图 |绘画工艺 |普通手艺 |   |45级 | |漆花地板 |普通木材类 |印花工艺 |闲杂材料一 |45级 |   二级家具配方 |家具名称 |配方 ...

Words: 286 - Pages: 2

Free Essay

111111

...ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ Ա.Ա.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ՀՊԱՀ 2012 ՀՏԴ 001։1/14 (042.4) ԳՄԴ 72+87.3 ց7 Գ 479 Հաստատված է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ԳՐԱԽՈՍՆԵՐ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Ա.Բաբաջանյան փ.գ.թ., դոցենտ Մ.Դեմիրճյան փ.գ.թ., դոցենտ Ա.Սարգսյան փ.գ.թ., դոցենտ Դ.Մոսինյան ԽՄԲԱԳԻՐ ՝ Ա.Կուրղինյան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա.Ա. Գ 479 Գիտության փիլիսոփայություն։ Դասախոսությունների տեքստեր / Ա.Գևորգյան։ ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարարություն.- Եր. ՀՊԱՀ, 2012.-98 էջ Ձեռնարկը նախատեսված է մագիստրատուրայի բոլոր մասնագիտությունների համար։ ՀՏԴ 001։ 1/14 (042.4) ԳՄԴ 72+87.3 ց7 ISBN 978-54-546-2 © Ա.Ա.Գևորգյան, 2012 © Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, 2012 Դասախոսություն I Ներածություն Ժամանակակից հասարակության կենսակերպը, համեմատելով 500, 300 կամ նույնիսկ 100 տարի գոյություն ունեցած հասարակական կենսաձևերի հետ, կտեսնենք, որ այն անասելի փոփոխություններ է կրել։ Հետադարձ հայացք նետելով մեր անցյալի վրա` վստահ կարող ենք ասել, որ հոգևոր մշակույթի ոչ մի ոլորտ, ոչ մի տարր այնքան էական ու դինամիկ ազդեցություն չի ունեցել հասարակական կենսոլորտի վերոհիշյալ ձևափոխությունների վրա, ինչպիսին որ ունեցել և ունի գիտությունը։ Ընդ որում` ոչ միայն մեզ շրջապատող իրերի առումով, այլ նաև......

Words: 20143 - Pages: 81

Free Essay

111111

...CERTIFICATE IN FOUNDATION STUDIES CRITICAL THINKING (Intake 8) Assessment 1 (30%) Read the article below and respond to the questions below: You are allowed to search for related articles on this issue and respond to the questions below: NUS to decide on student sex blogger in a week's time By Dylan Loh | Posted: 31 October 2012 2011 hrs Source: http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/1234575/1/.html SINGAPORE: The NUS will decide in a week's time whether to take any disciplinary action against a student for posting explicit videos and pictures of himself and his girlfriend online. Law student Alvin Tan, who met representatives of the National University of Singapore (NUS) on Wednesday, said he is worried about the possible consequences of his actions, including expulsion. He is currently on a leave of absence from the university, and intends to return to his studies in January, if allowed to. He apologized to the varsity's disciplinary board for affecting the school's reputation as a result of what he did. The media were not allowed to observe the NUS disciplinary proceedings. The board conducting the proceedings was made up of five members - three of them senior academics and two student leaders. Mr. Tan said: "I'm not sure what sort of action they would mete out. I really have no idea. There was not a single bit of the discussion that was directed towards that. I felt it was more like an interview to just get to know me......

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Bollywood

...19 remainder 1. The reminder tells you the day. Sunday 0 Monday 1 Tuesday 2 Wednesday 3 Thursday 4 Friday 5 Saturday 6 Answer: Monday Sequential Inputs of numbers with 8 1 x 8 + 1 = 9 12 x 8 + 2 = 98 123 x 8 + 3 = 987 1234 x 8 + 4 = 9876 12345 x 8 + 5 = 98765 123456 x 8 + 6 = 987654 1234567 x 8 + 7 = 9876543 12345678 x 8 + 8 = 98765432 123456789 x 8 + 9 = 987654321 Sequential 1's with 9 1 x 9 + 2 = 11 12 x 9 + 3 = 111 123 x 9 + 4 = 1111 1234 x 9 + 5 = 11111 12345 x 9 + 6 = 111111 123456 x 9 + 7 = 1111111 1234567 x 9 + 8 = 11111111 12345678 x 9 + 9 = 111111111 123456789 x 9 + 10 = 1111111111 Sequential 8's with 9 9 x 9 + 7 = 88 98 x 9 + 6 = 888 987 x 9 + 5 = 8888 9876 x 9 + 4 = 88888 98765 x 9 + 3 = 888888 987654 x 9 + 2 = 8888888 9876543 x 9 + 1 = 88888888 98765432 x 9 + 0 = 888888888 Numeric Palindrome with 1's 1 x 1 = 1 11 x 11 = 121 111 x 111 = 12321 1111 x 1111 = 1234321 11111 x 11111 = 123454321 111111 x 111111 = 12345654321 1111111 x 1111111 = 1234567654321 11111111 x 11111111 = 123456787654321 111111111 x 111111111 = 12345678987654321 Without 8 12345679 x 9 = 111111111 12345679 x 18 = 222222222 12345679 x 27 = 333333333 12345679 x 36 = 444444444 12345679 x 45 = 555555555 12345679 x 54 = 666666666 12345679 x 63 = 777777777 12345679 x 72 = 888888888 12345679 x 81 = 999999999 Sequential Inputs of 9 9 x 9 = 81 99 x 99 = 9801 999 x 999 = 998001 9999 x 9999 = 99980001 99999 x 99999 =......

Words: 991 - Pages: 4

Premium Essay

Statistics

...+Pelican Stores 111 Pelican Road Pelican, Texas 111111 Phone: 111-111-1111 Fax: 111-111-1112 E-Mail: pelican@pelican.com Web: pelican1.com Managerial Report Group 9 Aroloye, Tinuade Knudson, Jason 02/05/12 +Pelican Stores Managerial Report 2 Introduction Based on a sample of 100 customers for Pelican Stores Net sales for the period, find below detailed sales analysis. Credit Card Payments As shown in table 1 below, it appears Proprietary card is the method of payment mostly used by customers followed by Master card, Visa, Discover and American Express. Method of Payment American Express Discover MasterCard Proprietary Card Visa Grand Total Frequency 2 4 14 70 10 100 Table 1. Relative Frequency 0.02 0.04 0.14 0.7 0.1 1 Demographics Breakdown Grouping customers on the basis of marital status and gender as shown on Table 2, it seems that Pelican stores have more married customers than single customers. Of those married customers, the majority of them are female. It appears the relevant frequency for married females and everyone else is 80% and 20% respectively. Also it seems married customers spend more money on purchases at the store more than single customers, average spend by married and singles appears to be $78.03 and $75.35 respectively (Table 6 on page 5). Pie Chart of Genders with Marital Status 4% 3% Married Female 13% Married Male Single Female 80% Single Male +Pelican Stores Managerial Report 3 Data on Regular Customer Table 3 is......

Words: 753 - Pages: 4

Free Essay

How to Calculate Subnets

...= 01000000 [Range ……………………………] [Useable Range …………………...] Network ID 0 – 63 00 000000 – 00 111111 64 – 127 01 000000 – 01 111111 65 - 126 01 000001 – 01 111110 128 – 191 10 000000 – 10 111111 129 – 190 10 000001 – 10 111110 Broadcast 192 – 255 11 000000 – 11 111111 Address Borrow 3 bits S S S H H H H H # of subnets = 23 = 8 Subnet mask = 3 bits = 128 + 64 + 32 = 224 = 11100000 Range of hosts = 25 = 32 = 00100000 [Range ……………………………] Network ID 0 – 31 000 00000 – 000 11111 32 – 63 001 00000 – 001 11111 64 – 95 010 00000 – 010 11111 96 – 127 011 00000 – 011 11111 128 – 159 100 00000 – 100 11111 160 – 191 101 00000 – 101 11111 192 – 223 110 00000 – 110 11111 Broadcast 224 – 255 111 00000 – 111 11111 Address [Useable Range …………………...] 33 – 62 65 – 94 97 – 126 129 – 158 161 – 190 193 – 222 001 00001 – 001 11110 010 00001 – 010 11110 011 00001 – 011 11110 100 00001 – 100 11110 101 00001 – 101 11110 110 00001 – 110 11110 ©1999 Dan Foss How to Calculate Subnets Binary Subnet Ranges Borrow 2 bits S S H H H H H H # of subnets = 22 = 4 = 00000100 Subnet mask = 2 bits = 128 + 64 = 192 = 11000000 Range of hosts = 26 = 64 = 01000000 [Net] [ID] 0 64 128 192 [Useable] [Broadcast] [Range] 63 65 – 126 127 129 – 190 191 255 [Network] [Useable Range …….] [ID] 00 000000 01 000000 01 000001 – 01 111110 10 000000 10 000001 – 10 111110 11 000000 [Broadcast] 00 111111 01 111111 10 111111 11 111111 Borrow 3 bits S S S H H H H H # of subnets = 23 = 8 Subnet mask = 3 bits = 128 + 64 +......

Words: 942 - Pages: 4

Free Essay

Intro to Programming Concepts

...UML Book | -ISBN-Author-Title-Price | +over$50( ) | TextBook | -Grade | +GradeRange3to6( ) | PictureBook | -Age | +AgeRange3to4( ) | Book Class START setBook(inISBN, inAuthor, inTitle, inPrice) ISBN= inISBN Aurthor= inAuthor Title= inTitle Price= inPrice END START Over$50 validatePrice(validInput) IF validInput AND Price > 50.00 THEN Print ISBN, Author, Title, Price ENDIF END START validatePrice validate=true IF Price Not numeric THEN validInput=false Display ‘Invalid Price’, Price ENDIF END Book Driver Algorithm START testBook Create Book 1 as new Book( ) inISBN= 111111 inAuthor= ‘Test Aurthor’ inTitle= ‘Test Title’ inPrice= 55.99 Book 1.setBook(inISBN, inAuthor, intitle, inPrice) Book1.Over$50( ) END START TextBook class setTextBook(inISBN, inAuthor, inTitle, inPrice, inGrade) ISBN= inISBN Aurthor= inAurthor Title= inTitle Price= inPrice Grade=inGrade END START GradeRange3to6 validateGrade(validate) IF validInput AND Grade < 6 AND > 3 THEN Print ISBN, Author, Title, Price, Grade ENDIF END Textbook Driver Algorithm START testTextBook Create TectBook 1 as new TextBook( ) inISBN= 222222 inAuthor=’Test2 Aurthor’ inTitle=’Test2 Title’ ......

Words: 1298 - Pages: 6

Premium Essay

111111

...Types The two primary forms of communication are one-way communication and two-way communication. One-way communication in business is when the business sends out a message to its customers or employees, but doesnâ??t accept responses from the customers or employees. One-way communication is important because it allows the business to share information with the customers who can benefit from the companyâ??s products or services. One of the most common forms of one-way communications in business is advertising, such as print ads in newspapers and magazines on billboards are examples. Two-way communication occurs when customers can also respond to the company in business communication. Social media marketing is a form of two-way communication has gained in popularity because it not only allows businesses to communicate with its prospects and customers, but it also allows the prospects and customers to respond. Effects When communication lines are open between a business and its customers, it can directly affect the sales of the business. When a business effectively communicates to prospects and customers how its products and services can benefit them, it converts prospects into customers. Good communication ultimately boosts the bottom line of a business. Related Reading: The Importance of the Grapevine in Internal Business Communications Identification Good communication can take on several different forms. The three primary forms of communication are verbal, written...

Words: 613 - Pages: 3

Free Essay

111 1111 1111

...11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 11111111 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111 111 11111 11111 1111111 111111 1111111 111111 1111111 1 1111 11111111......

Words: 406 - Pages: 2

Premium Essay

111111

...Lenovo Group Limited is the world's fourth largest personal computer manufacturer after Hewlett-Packard and Dell of the U.S. and Acer of Taiwan.In 2005, it purchased IBM's PC division. Lenovo produces desktops, laptops, servers, handheld computers, imaging equipment, and mobile phone handsets. Lenovo also provides information technology integration and support services, and its QDI unit offers contract manufacturing. Its executive headquarters are located in Beijing, China and in Morrisville, North Carolina, USA. It is incorporated in Hong Kong. Lenovo makes a variety of products for world wide sale.These products include: Lenovo ThinkCentre desktops Lenovo ThinkPad laptops and tablets Lenovo ThinkStation workstations Lenovo ThinkServer servers IdeaCentre desktops IdeaPad consumer-oriented laptops Lenovo 3000 J Series desktops Lenovo 3000 C, N, and V Series laptops LCD and CRT monitors ThinkVision projectors and monitors An agreement allows Lenovo to sell IBM-branded desktops and laptops until 2010. Ownership As of October 31, 2008, 50.4% of Lenovo is owned by public shareholders, 42.3% by Legend Holdings......

Words: 2180 - Pages: 9

Free Essay

Plan Afaceri

...promovare din cadrul agentiilor de turism si din cadrul sediului 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 D4 Lansarea concursului cu premii in excursii montane in care se vor utilize panourile solare flexibile 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 5 E1 Acordarea de materiale promotionale clientilor si a unui program de demo de testare a unui sistem de panou solar gratuit pe propria locuita timp de o saptamana 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 E2 Acordarea de agende si material promotionale clientilor 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 Legenda diagramei Gant: 111111 ---- activitate planificata; 111111 ---- activitate realizata; 111111 ---- activitate intarziata; 111111 ---- activitate nearealizata. Ipoteze si riscuri majore 1. Ipotezele utilizate in realizarea proiectului de investitii Ipotezele utilizate in vederea realizarii proiectului de investitii sunt determinate pe de o parte de shimbarile survenite in mediul economic-social al tarii, iar pe de alta parte de obiectivele de dezvoltare a societatii comerciale. Ipotezele determinate de mediul econimico-social sunt:  Cresterea consumului de energie electrica fapt determinat de cresterea achizitiei de catre gospodarii de aparate electronice si electrocasnice;  Scaderea resurselor naturale care sunt folosite ca materie prima pentru generarea energiei electrice determinate de......

Words: 5597 - Pages: 23

Free Essay

111111

...Релятивизм - философский принцип интерпретации природных, социокультурных, мировоззренческих, когнитивных объектов в их отношении друг к другу и к окружению. Абсолютизм - методологический подход в межкультурных исследованиях, характеризующийся абсолютизацией сходства между культурами Универсализм – методологический подход в межкультурных исследованиях, основной постулат которого − культуры равные, внешне разные, но в основе одинаковые. Этноцентризм − склонность этнических групп воспринимать и оценивать окружающий мир, явления и процессы в нем сквозь призму традиций и норм собственной группы, которые считаются эталоном. Этический подход − подход исследователя, занимающего позицию внешнего наблюдателя. симпатия, Эмический подход – подход в изучении явлений, при котором исследователь рассматривает любые элементы культуры с точки зрения непосредственного участника, т.е. изнутри системы. Эмпатия − возможность испытывать разные ощущения в процессе коммуникации на основе своих представлений о потребностях другого человека. стратегии редукции неуверенности, Теория адаптации – теория, описывающая приспособление индивида к новой среде (Я. Ким), которое проходит по схеме «два шага вперед, один назад». Биографической рефлексии метод − осмысление своей биографии с целью выяснения собственной идентичности и форм ее проявления в повседневной жизни. Наблюдение – метод целенаправленной и систематической фиксация явлений (сплошное и выборочное, включенное и невключенное,......

Words: 749 - Pages: 3

Free Essay

111111

...RANGKUMAN KIMNAL SPEKTROFOTOMETRI ISTILAH: 1. Spektroskopi Ilmu yg mempelajari interaksi radiasi dan materi 2. Spektrofotometri Pengukuran kuantitatif dari interaksi radiasi elektromagnetik pada 1 atau lebih panjang gelombang dengan suatu detektor 3. Spectrum Tampilan dari intensitas radiasi teremisikan, absorbs, atau hamburkan oleh sampel vs kuantitas energi foton (E), panjang gelombang (λ) atau frekuensi (v) 4. Radiasi elektromagnetik (RE) Bentuk energi yg ditransmisikan melewati ruang dengan laju yg besar bersifat dualism (bisa sbg gelombang atau partikel energi/foton) Bisa disebut sbg cahaya dlm daerah uv-vis Sifat sbg gelombang: a. Memantul/ reflection b. Membias/ refraction belok c. Berinterferensi/ interference ganggu d. Berdifraksi/ diffraction pecah 5. Panjang gelombang (λ) Jarak antar dua puncak gelombang 6. Frekuensi (v) Jumlah gelombang yg melintasi satu titik tertentu selama waktu tertentu Λ makin kecil E makin besar Frekuensi besar INTERAKSI RADIASI DAN MATERI Fenomena gelombang refraksi dan refleksi Fenomena energi absorbs dan emisi absorbs transmisi emisi refleksi refraksi BAGAIMANA RADIASI DAN MATERI BERINTERAKSI? 1. Merubah SPIN a. NMR b. ESR 2. Mengubah arah orientasi electron * Gelombang micro 3. Mengubah konfigurasi * IR 4. Mengubah distribusi electron a. UV-VIS b. X-Ray 5. Mengubah konfigurasi......

Words: 4543 - Pages: 19

Free Essay

Checkpoints

...00 P3 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 P4 111 111 111 111 111 111 11 000 000 00 000 000 11 000 000 00 000 000 111 000 000 000 000 000 111 111 111 111 111 111 N3 P5 P6 1111 1111111 11 0000 0000000 00 1111 0000 11 00 11111111111 00000000000 11 00 111 000 11 1 1 00 0 0 11 00 111111111 11 11 000000000 00 00 11 00 N1 P1 (b) N-1 segmented N1 P1 N2 P2 P3 11 111 00 00 000 00 00 111 11 11 000 11 11 111 00 000 00 11 N3 P4 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 P5 P6 111 1111111 11 000 0000000 00 1111 111 0000 000 11 11 111111 11111 11 11111 00 00 000000 00000 00 00000 11 00 111 111 11 11 000 000 00 00 111 000 11 00 11 111 000 111 000 111 11 11 11 00 111111 11111 00 11111 00 00 000000 00000 00 00000 11 00 11 000 000 111 000 111 11 00 00 00 11 11 11 00 11 00 11 11 00 00 11 00 111 11 11 11 000 00 00 00 11 11 11 11 00 00 00 00 111 000 11 11 00 111 000 111 11 00 000 00 00 11 00 11 11 00 111 000 P6 111 000 111 000 11 11 00 00 11 00 11 00 00 11 11 00 N3 P5 111 1 000 0 11 00 1 0 111 000 111 000 11 11 00 00 00 00 11 11 00 11 111 000 111 000 P4 11 00 11 00 P3 11 1 1 00 0 0 11 00 P2 11 1 11 00 0 00 11 00 N2 N1 P1 (c) N-1 strided 2: Common Checkpointing Patterns. This figure shows the three basic......

Words: 12373 - Pages: 50